$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

အဖိုးမျဖတ္ ႏိုင္သည့္ သခင္မႀကီး ဟဇရတ္ ဇိုင္နပ္ (စလာမ္မိုလႅာဟ္ အလိုင္ဟာ)၏ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား

  • News Code : 320644
  • Source : MSM
ေမာင္လာ အလီ (အလိုင္ဟစ္၊စလမ္) ၏ သမီးႀကီး သခင္မႀကီး ဟဇရတ္ ဇိုင္နပ္ (စလာမ္မိုလႅာဟ္ အလိုင္ဟာ) မီးရွဴးသန္႔စင္ဖြားျမင္ေတာ္မူသည္ရက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရွွီအာ အိုလမာ အမ်ားစု လက္ခံထားသည္ရက္သည္ကား ဂ်မဒီယိုလ္ အူလာ ၅ ရက္ေန႔ ဟီဂ်ရီ (၅) (သို႔) (၆)(မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္တြင္၊ဖြားျမင္ခဲ့သည္ဟု၍) ျဖစ္ပါသည္။ ရွိက္ခ္ ဂ်အ္ဖရ္ နတ္က္ဒီ(ရ.ဟ) ေရးသားထားသည္ ((ဇိုင္နပ္ ဘိုလ္ကုိဗ္ရာ)) စာအုပ္ ၌ သခင္မႀကီး အေၾကာင္း ေလ့လာ မွတ္သားႏိုင္ေပသည္။

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِအဖိုးမျဖတ္ ႏိုင္သည့္ သခင္မႀကီး ဟဇရတ္ ဇိုင္နပ္(စလာမ္မိုလႅာဟ္ အလိုင္ဟာ)၏ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားေမာင္လာ အလီ (အလိုင္ဟစ္၊စလမ္) ၏ သမီးႀကီး သခင္မႀကီး ဟဇရတ္ ဇိုင္နပ္ (စလာမ္မိုလႅာဟ္ အလိုင္ဟာ) မီးရွဴးသန္႔စင္ဖြားျမင္ေတာ္မူသည္ရက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရွွီအာ အိုလမာ အမ်ားစု လက္ခံထားသည္ရက္သည္ကား ဂ်မဒီယိုလ္ အူလာ ၅ ရက္ေန႔ ဟီဂ်ရီ (၅) (သို႔) (၆)(မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္တြင္၊ဖြားျမင္ခဲ့သည္ဟု၍)  ျဖစ္ပါသည္။ရွိက္ခ္ ဂ်အ္ဖရ္ နတ္က္ဒီ(ရ.ဟ) ေရးသားထားသည္ ((ဇိုင္နပ္ ဘိုလ္ကုိဗ္ရာ)) စာအုပ္ ၌ သခင္မႀကီး အေၾကာင္းေလ့လာ မွတ္သားႏိုင္ေပသည္။ထိုျပင္ အီဂ်စ္စာေရးဆရာမ အာေအရွာ ဗင္ေသရွ္ ၊ရွာသီေရးသားထားသည့္ (بطلة کربلا) စာအုပ္တြင္လည္း ေလ့လာ ႏိုင္ေပသည္။သခင္မႀကီးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဟဇရတ္မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟဝါအာေလဟီဝစလာမ္) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ -((အၾကင္မည္သူမဆို ဤသမီးငယ္( အလီ(အ.စ)၏သမီးေတာ္၊ဟဇရတ္ဇိုင္နပ္(အ.စ) ) ၏ပူေဆြးေသာက ဒုကၡမ်ား အတြက္ ငိုေႁကြးမည္ဆို လွ်င္ ၎၏ အစ္ကိုေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဟစန္ႏွင့္ ဟိုစိုင္း(န) (အလိုင္ေဟမြစ္၊စလာမ္)  မ်ား အေပၚငိုေႁကြး ျခင္း မည္ေပမည္။))ၾကည့္ -وفيات الأئمه، ‌ص431   -ေမာင္လာ အလီ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ၏ သမီးႀကီး သခင္မႀကီး ဟဇရတ္ ဇိုင္နပ္ (စလာမ္မိုလႅာဟ္ အလိုင္ဟာ) အေနျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ - ဟဇရတ္ ဖြာေတမာ (စလာမ္မိုလႅာဟ္ အလိုင္ဟာ) မွ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ -((ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ ႏွင့္  ၎ ၏ အဖန္းဆင္းခံမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေပးသည္ ဝဆီလာ ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္၏ အေရြးခ်ယ္ခံထားရ သူမ်ား  ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေနရာ သည္ သန္႔ရွင္း သန္႔ျပန္႔ေပးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္၏ ဟြဂ်ဒ္ေတာ္မ်ား (စံမွတ္ေက်ာက္) ႏွင့္ တမန္ေတာ္မ်ား (အလိုင္ေဟမြစ္၊စလာမ္) ၏ အေမြခံမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ …))ၾကည့္ - مشارق انوار اليقين، ص 51ေမာင္လာ အလီ (အလိုင္ေဟစလမ္) ၏ သမီးႀကီး သခင္မႀကီး ဟဇရတ္ ဇိုင္နပ္ (စလာမ္မိုလႅာဟ္ အလိုင္ဟာ) အေနျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ - ဟဇရတ္ ဖြာေတမာ (စလာမ္မိုလႅာဟ္ အလိုင္ဟာ) မွ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ -((အို အဘူသြာလစ္ဗ္ ၏ သားေတာ္ ဧကန္္မုခ် အသင္ႏွင့္အသင္၏ေနာက္လိုက္ရွီအာ မ်ားသည္ ဂ်ႏၷတ္ အမတသုခဘုံ သို႔ဝင္ေရာက္ရေပမည္။ မ်ားမၾကမွီ အသင္(အလီ(အလိုင္ ဟစ္စလာမ္)အားႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးေၾကာင္းေျပာသည့္လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးေပၚေပါက္လာမည္။ထိုအခ်ိန္ အစၥလာမ္သည္ ျမားသည္ ေလးမွ ထြက္သြားသကဲ့ သို႔ ထြက္သြားၿပီး ျဖစ္ေပသည္။ ))ၾကည့္ -  مناقب الخارزمي، ص 257အမီးရြလ္ မို ေမနီ ေမာင္လာ အလီ (အလိုင္ေဟစလမ္) ၏ သမီးႀကီး သခင္မႀကီး ဟဇရတ္ ဇိုင္နပ္(စလာမ္မိုလႅာဟ္ အလိုင္ဟာ) အေနျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ - ဟဇရတ္ ဖြာေတမာ (စလာမ္မိုလႅာဟ္အလိုင္ဟာ) မွ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ -(( သိထားၾကကုန္ေလာ ၊အၾကင္မည္သူမဆို အာေလမိုဟမၼဒ္((အလိုင္ေဟမြစ္၊စလာမ္) အေပၚ အခ်စ္ထားၿပီး ဘဝအဆုံးသတ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္၎သည္ရွဟီးဒ္(အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏လမ္း၌ အသက္ေပးခဲ့သူ) မည္ေပသည္။ ))ၾကည့္ -  2 اثبات الهداة، ج ျမန္မာ ရွီအာ အမ်ဳိး သမီး တိုင္း သခင္မႀကီး ဇိုင္နပ္(အလိုင္ဟာ ၊စလာမ္္) ကဲ့သို႔ ဘဝ တည္ ေဆာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။မိမိအေနျဖင့္အလုပ္အမ်ားႀကီးအၾကားမွပင္သခင္မႀကီးဇိုင္နပ္(အလိုင္ဟာစလမ္)၏ဟဒီးစ္ ေတာ္တစ္ခ်ဳိ႕ႏွင့္ အျခားျမန္မာရွီအာမ်ားအက်ဳိး ျပဳပို႔စ္မ်ား၊ဘာသာျပန္စာအုပ္မ်ား၊ရွီအာကာကြယ္ေရးစာေပမ်ား…ေရးသားသီးကုံးျပန္ဆိုႏိုင္ရန္စြမ္းအားေပးသနားေတာ္မူထားသည့္ျမတ္အလႅာဟ္ကိုအထူးထူးေက်းဇူးတင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ထိုျပင္မိမိတို႔္အရႈပ္ထုပ္အေျဖခံရမည္ကိုေၾကာက္သည္ကတစ္မ်ဳိး၊မနာလိုသည္ကားတစ္ဖုံအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္အီရန္ႏိုင္ငံတြင္ပညာမသင္ၾကားမဆည္းပူးႏိုင္ေအာင္တစ္္ခ်ဳိ႕၏အျပင္းအထန္းႀကိဳးပမ္းလုပ္ခဲ့သည္ၾကားမွေရာက္ေအာင္ျပဳေတာ္မူခဲ့သည့္ျမတ္အလႅာဟ္၊အသနားခံေပးခဲ့ဲၾကသည္ကိုယ္ေတာ္မိုဟမၼဒ္ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟဝါအာေလဟီဝစလာမ္)ႏွင့္အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အလိုင္ေဟမြစ္၊စလာမ္) အထူးသျဖင့္ ေအမာမ္ဇမန္ ႏွင့္ေအမာမ္ေရဇာ ၎ျပင္ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏွမေတာ္ မစူမာေယကြမ္း(အလိုင္ေဟမြစ္၊ လာမ္ - အဂ်္မအီး(န)) ၊ ဒိုအာျပဳအားေပးကူညီခဲ့ၾကသည့္ အဖိုး၊ အေဖ၊ အဖြား၊ညီမ၊ဆရာသမားမ်ား ၊လူႀကီးမ်ား၊သူငယ္ခ်င္းမ်ား စသည္ျဖင့္ အားလုံး ကို အထူးေက်းဇူးတင္ကာဂါရဝျပဳလိုက္ရပါ သတည္း ။ထို ျပင္ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ ရွိ သခင္မႀကီး(အ.စ) ၏ေရာင္ဇာေတာ္အားဖူးေမွ်ာ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၊မိမိႏွင့္ အားလုံးဖက္ မွ ေဇယာရတ္ ျပဳခြင့္ရခဲ့သည့္အတြက္အထူးالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ထပ္္ၿပီး  အခြင့္ အလမ္း ရႏိုင္ပါေစ။ဂ်မားလ္ (ကြမ္း)