ဟီဂ်ဘ္မ၀တ္လို၍ ေပးေသာ ထိပ္တန္း ဆင္ေျခ(၁၀)ခ်က္

  • News Code : 317453
  • Source : MSM
ဟီဂ်ဘ္မ၀တ္လို၍ ေပးေသာ ထိပ္တန္း ဆင္ေျခ(၁၀)ခ်က္ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျမန္မာ ရွီအာ မြတ္စလင္ ဆိုက္တြင္ ခိုရ္ရွစ္ေဗဂန္မ္ (ခ) ၾကည္ျပာေသာင္းမွ အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာ ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထားသည္ကို အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သတင္း ဌာန မွ တင္ျပ အပ္ပါသည္။

ဆင္ေျခ ၁။      ။ဟီဂ်ဘ္၏ လိုအပ္မွဳကို ယခုအခ်ိန္ထိ ယံုၾကည္မွဳမခိုင္မာေသးပါ။

ဆင္ေျခ ၂။      ။ကၽြန္မသည္ ဟီဂ်ဘ္၀တ္ဆင္ျခင္းအတြက္ ယံုၾကည္မွဳခိုင္မာေသာ္လည္း ကၽြန္မ၏ မိခင္မွ 

မ၀တ္ရန္ တားျမစ္သည္။ အကယ္၍ ကၽြန္မ ၀တ္ဆင္မည္ဆိုလွ်င္ မိခင္၏ စကားကို မနာခံသည္႔အတြက္ ငရဲက်မည္ကို စိုးေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။

ဆင္ေျခ ၃။      ။ကၽြန္မ၏ အ၀တ္အစားေနရာတြင္ အစၥလာမ္႔အ၀တ္အစား (ဟီဂ်ဘ္)အစားထိုးျခင္းကို ကၽြန္မ              ၏ အေနအထားက ခြင္႔မျပဳႏိုင္ပါ။

ဆင္ေျခ ၄။      ။ကၽြန္မတို႔၏ တိုင္းျပည္တြင္ အလြန္ပူျပင္းသည္႔အတြက္ ကၽြန္မအေနျဖင္႔ ဟီဂ်ဘ္၀တ္ဆင္လွ်င္            မည္သို႔ေနႏိုင္မည္နည္း။

ဆင္ေျခ ၅။      ။အကယ္၍ ကၽြန္မသည္ ဟီဂ်ဘ္၀တ္ဆင္ျပီးေနာက္ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္တြင္ အျခားေသာ အလုပ္               မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ျပန္လည္ခၽြတ္ရမည္ကို ေၾကာက္မိေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။

ဆင္ေျခ ၆။      ။အကယ္၍ ကၽြန္မ ဟီဂ်ဘ္၀တ္လိုက္လွ်င္ ကၽြန္မကို လက္ထပ္မည္႔သူမရိွေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္                သည္။

ဆင္ေျခ ၇။       ။အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္မအား ပိုးသားကဲ႔သို႔ ဆံပင္ကို ခ်ီးျမွင္႔ေပးထားသည္႔ အတြက္ အဘယ္ေၾကာင္႔ ဟီဂ်ဘ္၀တ္ရမည္နည္း။

ဆင္ေျခ ၈။      ။ဟီဂ်ဘ္၀တ္ဆင္ျခင္းသည္ ၀ါဂ်ိဘ္ျဖစ္သည္ကို ကၽြန္မသိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကၽြန္မအား လမ္းညႊန္ေသာအခ်ိန္မွသာ ကၽြန္မ၀တ္ဆင္မည္။

ဆင္ေျခ ၉။      ။ကၽြန္မသည္ ငယ္ရြယ္ေသးသျဖင္႔ ယခု ဟီဂ်ဘ္မ၀တ္ဆင္ေသးပါ။ ကၽြန္မ အသက္အရြယ္                 ၾကီးလာခ်ိန္ႏွင္႔ ဟဂ်္ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္တြင္ ၀တ္ဆင္ပါမည္။

ဆင္ေျခ ၁၀။     ။ကၽြန္မ ဟီဂ်ဘ္၀တ္ဆင္လွ်င္ အခ်ိဳ႕ေသာ အုပ္စုမ်ား၏ တံဆိပ္တပ္ျခင္းကို ခံရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕မိသည္။ ကၽြန္မသည္ အဖြဲ႕အစည္းဆန္ျခင္းကို မုန္းတီးသည္။

www.rafed.net

ဆက္လက္၍ အက်ယ္တ၀င္႔ ေဖာ္ျပေပးပါဦးမည္။


ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century