ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေဟဂ်ာဗ္ မေပးဝတ္ မႈ အတြက္ ဖိလစ္ပိုင္ မြတ္စလင္မ်ား မွ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ

  • News Code : 336184
  • Source : IQNA
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိမင္းဒါေနာင္ ကၽြန္းဆြယ္ရွိ ေက်ာင္းမ်ား တြင္ေဟဂ်ာဗ္ဝတ္ၿပီး ေက်ာင္းမေပးတက္မႈအတြက္ ဖိလစ္ပိုင္ မြတ္စလင္မ်ားမွကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ ခဲ့ၾကသည္။

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)သတင္းဌာန ၊အဗ္နာ ။ ။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မြတ္စလင္မ်ား အေနျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔ ၾကာသပေတး ေန႔တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းရွိ မင္းဒါေနာင္ ကၽြန္းဆြယ္ရွိ ကစ္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္း မ်ား တြင္ ေဟဂ်ာဗ္ ဝတ္ၿပီး ေက်ာင္းမေပးတက္ မႈ အားတားျမစ္ ေပးရန္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ ခဲ့ၾကသည္။

ဤေက်ာင္းမ်ားသည္ ကစ္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဥပေဒမ်ား အရ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကပါသည္။ဤ ေက်ာင္းမွ တာဝန္ ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေက်ာင္းမ်ား လာတက္သည္ အျခား ဘာသာျခားမ်ား အေနျဖင့္ လည္း မိမိတို႔ ကစ္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဥပေဒမ်ား အတိုင္း လိုက္နာ မႈ ကို ႀကီးစိုး လို ၾကပါသည္။

ဤအရပ္ရွိ ေဒသခံ မြတ္စလင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိေဒသဆိုင္ရာ တိုင္းမွဴးမ်ားထံ စာမ်ားျဖင့္ ၊အျမန္ဆုံး ဤလုပ္ရပ္အား ရုပ္သိမ္းေပးရန္ ႏွင့္ အျခားဘာသာဝင္မ်ား၏ လူခြင့္အေရး ကို လည္း ေလးစား အေရးေပးရန္ အတြက္ တိုင္စာမ်ား ေပးပို႔ ခဲ့ၾကၿပီးေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။####################################################


ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century