ေဟဂ်ာဗ္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အရွက္ သိကၡာ ႏွင့္ သန္႕စင္မႈ ကို တိုးတက္ေစ

ေဟဂ်ာဗ္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အရွက္ သိကၡာ ႏွင့္ သန္႕စင္မႈ ကို တိုးတက္ေစသည့္ အ ေၾကာင္း အရာ တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္

  • News Code : 344670
  • Source : အီးက္နာ

အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) သတင္းဌာန ၊အဗ္နာ။ ။ ပရက္စ္ ညီလာခံတြင္ ရိုခ္စာနာ ဂ်ဗီးန္ အေနျဖင့္ ေဟဂ်ာဗ္ သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာက္ေရွာက္ေပးသည့္အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အရွက္ သိကၡာ ႏွင့္ သန္႕စင္မႈ ကို တိုးတက္ေစသည့္ အ  ေၾကာင္း အရာ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ ၏ ဂ်မာအတ္ေသ အစၥလာမ္မီ ၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႔၏ အတြင္းေရးမွဴး ရိုခ္စာနာ ဂ်ဗီးန္ အေနျဖင့္ အရင္းရွင္စနစ္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား က်က္သေရသိကၡာ သန္႔စင္မႈ မွ ေဝးေအာင္အတင္းအဓမၼ ျပဳေနေၾကာင္း ၊ ထိုအျပင္ ေစ်း၌ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ကုန္ ပစၥည္း ပမွ် ဆက္ဆံေနေၾကာင္း ရင္ဖြင့္ ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။သူမ အေနျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီး ေဟဂ်ာဗ္သည္ အစၥလာမ္ ဘာသာ သြန္သင္ခ်က္အရ  အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပညာေရး ႏွင့္ တိုးတက္မႈ ကို မတားဆီး မပိတ္ပင္သည့္အျပင္ အမ်ဳိးသမီး မ်ား၏ အႏၱရာယ္အမ်ားအျပားမွ ကာကြယ္ ေစာက္ေရွာက္ ေပးၾကား ခဲ့ေပသည္။ 


ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century