မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေဟဂ်ာဗ္ ဝတ္ဆင္မႈ ကို ခြင့္မျပဳျခင္း အတြက္ ျပင္သစ္ သမၼတ မွ သေဘာတူ

  • News Code : 404500
  • Source : The International Quran News Agency
(ဖရန္စ္ဝါေအာင္ဝါလန္ ) ျပင္သစ္ သမၼတ မွ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ တြင္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေဟဂ်ာဗ္ ဝတ္ဆင္မႈ ကို ခြင့္မျပဳျခင္း အတြက္ ဥပေဒ အား သေဘာတူလက္ မွတ္ ေရးထိုး အတိျပဳ ခဲ့ပါသည္။

အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ (ဖရန္စ္ဝါေအာင္ဝါလန္ ) ျပင္သစ္ သမၼတ မွ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ တြင္ ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္တစ္ခု တြင္ အစိုးရ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေဟဂ်ာဗ္ ဝတ္ဆင္မႈ ကို ခြင့္မျပဳျခင္း အတြက္ ဥပေဒ အား သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုး အတိျပေၾကာင္း ေၾကျငာ ခဲ့ပါသည္။ျပင္သစ္ သမၼတ အေနျဖင့္ ေဟဂ်ာဗ္ ဝတ္ဆင္သူ မိုရဗ္ဘီ ( လမ္းညြန္ ဆရာ) အား အလုပ္မွ ထုတ္ျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ ရန္ တဖန္ စိစစ္ေရး အမိန္႔ ကို တရားရုံးမွ ခ်မွတ္ၿပီး ေနာက္ ဥပေဒေရးဆြဲသူမ်ား အားလုံး အေနျဖင့္ ဘာသာေရး အထိမ္းအမွတ္ တစ္ခု ျဖစ္ သည့္ အစိုးရ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေဟဂ်ာဗ္ ဝတ္ဆင္ျခင္း ကို ထားျမစ္သည့္ ဥပေဒ ေရးဆြဲဖို႔ လမ္းမ်ား ကို မလြဲ မေသြ ျပဳလုပ္ရန္ ၊ ဥပေဒ ပုဒ္မ ကို ဤ ကိစၥ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၿပီး ေရးဆြဲ အတိျပဳရန္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ဤ ျပင္သစ္ သမၼတ ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ သည္ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံ သား မြတ္စလင္မ်ား ကို ေဒါသ အမ်က္ထြက္ေအာင္ ၊စိိတ္မခ်မ္းေျမ့ ေအာင္ ႏိုးဆြ လိုက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၊ အာဏာ ပိုင္မ်ား ၏ ဟန္ေဆာင္ၿပီး ေႂကြးေၾကာ္ေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ ၊ လူအခြင့္အေရး တြင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနေၾကာင္း ျပႆနာ ရွိေၾကာင္းျပဆို လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century