မြတ္စလင္ အမ်ဳိးသမီးတိုင္ ၾကည့္သင့္သည့္ ပညာေပး ဓာတ္ပုံ

  • News Code : 484078
  • Source : ABNA
Brief


ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century