• အဒါလသ္(ခ)တရားမွ်တမႈ၊ ေက်ာသား၊ရင္သား မခြဲျခားမႈကိုလက္ေတြ႔ အေကာင္၊အထည္ေဖၚျခင္း။

  ဤ ေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး အာယာသြလႅာဟ္ မကာေရမ္ မို ရွီး ရာဇီး ၏ ေဟာေျပာ ခ်က္ ကို ေအက္ပါအတိုင္း မွတ္ သား ႏိုင္ပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • အြန္မသ္ေတာ္အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးရန္

  ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)၏ ဗိုင္အတ္(သစၥာခံျခင္း)ကို လက္မခံ သေဘာမတူခ်ိန္ ၿပီးေနာက္ မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္အား စြန္႔ခြါဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ေနာက္ တိုတိုတုတ္တုတ္ သို႔ေသာ္ အဓိပၸါယ္ ဆိုလိုခ်က္ကို အလြန္တရာ နက္႐ိႈင္းမ်ား ျပားသည့္ ေသတမ္းစာမ်ားကို စီစဥ္ ေတာ္မူခဲ့ၿပီး မိမိ၏ေနာင္ေတာ္ မိုဟမၼဒ္ ဟနဖီ ေယ ကို ေပးအပ္ခဲ့ေလသည္။ ဤ ေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး အာယာသြလႅာဟ္ မကာေရမ္ မို ရွီး ရာဇီး ၏ ေဟာေျပာ ခ်က္ ကို ေအက္ပါအတိုင္း မွတ္ သား ႏိုင္ပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ေအမာမ္ဟိုစိန္ (အ.စ) ၏ ကရ္ဗလာ သို႔ ထြက္ခဲ့ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

  ေအမာမ္ဟိုစိန္ (အ.စ) ၏ ကရ္ဗလာ သို႔ ထြက္ခဲ့ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (သို႔) ေအမာမ္ဟိုစိန္ (အ.စ)၏ေတာ္လွန္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္း ကို အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္ မို ရွီးရာဇီးမွ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • မီးလာဒ္ ေဒ နဘီ (ဆြ) က်င္းပ ၊ အိႏိၵယ / phptos

  အဗ္နာ ။ ။ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ ရွိ ဂိုဂ်ရာသ္ ျပည္နယ္ ေန စြႏၷီ ၊ရွီအာ ဂ်မအသ္ဝင္မ်ား မွ မီးလာဒ္ ေဒနဘီ (ဆြ) ကို စည္းကား စြာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ႏိုင္ငံတကာတြင္ မီးလာဒ္ေဒ နဗီ (ဆြ) ျမင္ကြင္း / photos

  အဗ္နာ ။ ။ ႏိုင္ငံ တကာတြင္ မီးလာဒ္ေဒ နဗီ (ဆြ) က်င္းပေနသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ား ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ ျမင္ ႏိုင္ပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • မြတ္စလင္မ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ၏ အခက္အခဲ ဒုကၡ ကိုေျဖရွင္း ျခင္း၏ အက်ဳိးစဝါးဗ္

  အဗ္နာ။ ။ မြတ္စလင္မ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ၏ အခက္အခဲ ဒုကၡ ကိုေျဖရွင္း ျခင္း၏ အက်ဳိးစဝါးဗ္ ကို ေအာက္ပါဟဒီးစ္ေတာ္ ကို ေလ့လာ မွတ္ သား၍ သိရွိ ႏိုင္ပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ((အဟ္ယာအိုလ္မိုင္ယသ္ ေဗဖဆြာေအေလ အဲဟ္လိုလ္ ဘိုက္သ္ (အ.စ))) က်မ္း လာ ဟဒီးစ္ေတာ္ ၁၊၂၊၃

  ((အဟ္ယာအိုလ္မိုင္ယသ္ ေဗဖဆြာေအေလ အဲဟ္လိုလ္ ဘိုက္သ္ (အ.စ))) က်မ္း လာ ဟဒီးစ္ေတာ္ ၁၊၂၊၃ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာ မွတ္သားႏိုင္ပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ယေန႔မနက္ မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ ေတာ္ ၏ ျမင္ကြင္း ဓာတ္ပုံမ်ား

  ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ မနက္ မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ ေတာ္ ၏ ျမင္ကြင္း ဓာတ္ပုံမ်ားျဖစ္ပါတယ္ ။ အဗ္နာ သတင္းေထာက္မွ ရိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • အမွန္တရားဘက္မွ ကူညီေဖးမျခင္းႏွင့္ အမွားမတရားႏွင့္ တိုက္ပြဲဝင္ျခင္း။

  ဟဇရတ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ အလ္ဟဂ်္ နာေစရ္ မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီး ေဟာၾကား ေတာ္မူ ထားသည့္ ဟိုစိုင္း(န) နီ (အ.စ) ေတာ္လွန္ေရး ၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားမွ စတုတၳ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျမန္မာစာဖတ္ ပရိတ္သတ္မ်ား အားလုံးအတြက္ အထူးသျဖင့္ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ) သခင္အေပၚ အခ်စ္ထားသူမ်ား အတြက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကို ညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္ မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကို တားျမစ္ျခင္း။

  ဟဇရတ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ အလ္ဟဂ်္ နာေစရ္ မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီး ေဟာၾကား ေတာ္မူ ထားသည့္ ဟိုစိုင္း(န) နီ (အ.စ) ေတာ္လွန္ေရး ၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားမွ ဒုတိယ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျမန္မာစာဖတ္ ပရိတ္သတ္မ်ား အားလုံးအတြက္ အထူးသျဖင့္ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ) သခင္အေပၚ အခ်စ္ထားသူမ်ား အတြက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားအား ရွင္သန္တည္ၿမဲေအာင္ ျပဳျခင္း။

  ဟဇရတ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ အလ္ဟဂ်္ နာေစရ္ မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီး ေဟာၾကား ေတာ္မူ ထားသည့္ ဟိုစိုင္း(န) နီ (အ.စ) ေတာ္လွန္ေရး ၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားမွ တတိယ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျမန္မာစာဖတ္ ပရိတ္သတ္မ်ား အားလုံးအတြက္ အထူးသျဖင့္ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ) သခင္အေပၚ အခ်စ္ထားသူမ်ား အတြက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ပါကစၥတန္နီ ရွဟီးဒ္ ၇ ဦး ၏ စ်ာပန အခမ္းအနား / ကြမ္းၿမိဳ႕

  အဗ္နာ ။ ။ သကၠ္ဖီးရီ ေသာင္းၾကမ္းသူ လူယုတ္မာ ဝဟာဘီမ်ား ၏ ရန္မွ ဟဇရသ္ ဇိုင္နဗ္ (စ.အ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ အား ကာကြယ္ ရင္း အသက္ကို စေတးခဲ့ၾကတဲ့ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ သား ရွီအာ ရွဟီးဒ္ ၇ ဦး ၏ မယသ္ မ်ားကို ကြမ္းၿမိဳ႕ ေတာ္တြင္ ဒဖ္နာ ခဲ့ပါတယ္ ။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ေအမာမ္ ဟာဒီ (အ.စ) ၏ အာဇါဒါရီ ျမင္ကြင္း / အစၥဖဟန္

  အဗ္နာ ။ ။ ယေန႔ ဧၿပီလ ၂၂ရက္ေန႔ သည္ ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ တို႔၏ ၁၀ပါးေျမာက္ေအမာမ္ ၊ ၁၂ေျမာက္ မအ္စူးမ္ ေအမာမ္ ဟာဒီ (အ.စ) ၏ ရွဟာဒသ္ ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အစၥဖဟန္ ၿမိဳ႕ တြင္ ဘာသာေရး ေက်ာင္းသားမ်ား မွ က်င္းပေနသည့္ အာဇါဒါရီ ၏ ျမင္ကြင္းတစ္ခ်ဳိ႕ အား ေအာက္ပါ အတိုင္း ျမင္ေတြ႔ ႏိုင္ပါတယ္ ။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ေအမာမ္ ဟာဒီ (အ.စ) ၏ အာဇါဒါရီ ျမင္ကြင္း / ကြမ္းၿမိဳ႕ ေတာ္

  အဗ္နာ ။ ။ ယေန႔ ဧၿပီလ ၂၂ရက္ေန႔ သည္ ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ တို႔၏ ၁၀ပါးေျမာက္ေအမာမ္ ၊ ၁၂ေျမာက္ မအ္စူးမ္ ေအမာမ္ ဟာဒီ (အ.စ) ၏ ရွဟာဒသ္ ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ကြမ္းၿမိဳ႕ တြင္ က်င္းပေနသည့္ အာဇါဒါရီ ၏ ျမင္ကြင္းတစ္ခ်ဳိ႕ အား ေအာက္ပါ အတိုင္း ျမင္ေတြ႔ ႏိုင္ပါတယ္ ။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ဟဇရသ္ စိုလိုင္မန္း (အ.စ) အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ ဘရ္ကသ္ ေၾကာင့္ ေက်းဌက္မ်ား၏ စကား နားလည္

  ေမာင္လာအလီ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။ یا عمار ! والله انّ سلیمان بن داود علیه السلام سأل الله تعالی بنا اهل البیت علیهم السلام حتی عُلم منطق الطیر အဓိပၸာယ္ - အို…အမာရ္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ ကစမ္ ၊ ဟဇရသ္ စိုလိုင္မန္းဗင္ဒါဝဒ္ (အ.စ)မွ ငါတို႔ အဲဟ္ ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ကို အေျချပဳၿပီး ေက်းဌက္ မ်ား ၏ စကားကို သင္ၾကားေပးရန္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ ထံ ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ၿပီးေနာက္ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ေဗဟာရြလ္အန္နာဝါရ္ က်မ္း ၊က်မ္းအတြဲ ၄၂ ၊က်မ္းစာမ်က္ႏွာ ၅၆

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ဗနီဟာရွင္မ္ ၏ လမ္းသြယ္မ်ား ျပပြဲ ဖြင့္ပြဲ / ကြမ္းၿမိဳ႕

  သခင္မႀကီး ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ ဇဲဟ္ရဟ္ (စ.အ) ၏ ရင္ႏွစ္ ရင္နာ ဖြယ္ ရွဟာဒသ္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖင့္ ဗနီဟာရွင္မ္ ၏ လမ္းသြယ္မ်ား ျပပြဲ ဖြင့္ပြဲ ကို ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဂ်ဝါဒ္ ဖြာေဇလ္ လန္ကရာနီ မွဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ ၏ ေနာက္ဆံုး အႏိၲမ တမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဟဇရတ္(သ) မိုဟမၼဒ္(ဆြ)

  ကိုယ္ေတာ္၏ဖခမည္းေတာ္သည္ကိုယ္ေတာ္အဗၺဒြ လႅာဟ္ျဖစ္ၿပီး၊မယ္ေတာ္၏အမည္မွာသခင္မႀကီီီီီီီီီီီီီးအာေမနာဟ္ျဖစ္ေပသည္။ ရဘီးအြရ္ေအာင္ဝလ္လျမတ္၏(၁၇)ရက္ေန႔၊အာမိုးလ္ ဖီးလ္ႏွစ္၌္မကၠာေရႊၿမိဳ့ေတာ္၌ မီး႐ွဴးသန္႔စင္ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့ေပ သည္။ကိုယ္ေတာ္ေလာကႀကီးသို႔မႂကြျမန္းလာမည္ အရင္(အ လ်င္)ကိုယ္ေတာ္၏ဖခမည္းေတာ္ကိုယ္ေတာ္အဗၺဒြလႅာဟ္သည္ကြန္လြန္သြားေခ်သည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ေအမာမ္မ်ားသည္မည္သူမ်ားျဖစ္ပါသနည္း?

  တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္မိမိသက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္အခ်ိန္ကပင္(၁၂)ပါးေသာခလီဖြာရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊အားလံုးသည္ကို႐ိုက္ရွ္မ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္ၿပီး အစၥလာမ္၏ဂုဏ္သိကၡာသည္ဤခလီဖြာမ်ား၏အရိပ္အာဝါသေအာက္၌ရွိလိမ့္မည္ဟုရွင္းလင္းမိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ၏ ဘဝ သမိုင္း အက်ဥ္း

  ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ဘဝ သမိုင္း အက်ဥ္း ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) ေရာင္ဇာ ဖက္မွ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေအာက္ပါအတိုင္း ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့့ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ အဗ္နာ ပရိသတ္မ်ား အတြက္ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • အလီ အဗ္ေန အဘီ သြာလစ္ပ္(အ.စ) အဘယ္ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး(ဆြ) ၏ (وصی)ဝစီႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ရပါသနည္း?

  အလီအဗ္ေနအဘီသြာလစ္ပ္(အ.စ)အဘယ္ေၾကာင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး(ဆြ)၏ (وصی)ဝစီႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ရပါသနည္း? ဤအတြက္ အေျဖအား ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ဝေအသ္ရသီ မွန္ပါသလား (သို႔မဟုတ္) စြႏၷတ္သီ ?

  အင္မတန္ေက်ာ္ၾကားေသာဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သည့္ဟဒီးစ္ေစစ ကာလိုင္းအားဟဒီးစ္ပါရဂူမ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔၏ က်မ္းဂန္မ်ား၌ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ တင္ျပထားပါသည္။မလြဲမေသြ၎ပံုစံႏွစ္ခုအနက္မွတစ္ခုသာလွ်င္မွန္ကန္ေပမည္။ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးသည္ကား။ الف:''کتاب اللّہ و عترتی أهل بیتی'' ب:''کتاب اللّہ وسنتی'' ဘယ္အရာ မွန္သလဲဆိုတာ စိစစ္ေလ့လာၾကည့္ပါစို႔ ...

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားအား ရွင္သန္တည္ၿမဲေအာင္ ျပဳျခင္း။

  တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဆြ၏စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားအားရွင္သန္တည္ၿမဲေအာင္ျပဳျခင္းအာ႐ႈရာေတာ္လွန္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ျမင့္ျမတ္သည့္ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္မွတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဟဇရတ္(သ)မိုဟမၼဒ္ (ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားအား ရွင္သန္တည္ၿမဲေအာင္ ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူသည္။ اَدْعُوكُمْ اِلى كِتابِ الله وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ) صلى الله عليه وآله ( فَاِنَّ السُّنَّةَ قَدْ اُمِيتَتْ وَ اِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ اُحْيِيَتْ، وَ اِنِ اسْتَمِعُوا قَوْلي وَ تُطِيعُوا اَمْرِي، اَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ အဓိပၸါယ္။။အသင္တို႔အား အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ က်မ္းေတာ္ျမတ္(ကုရ္အာန္)ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္ဘက္သို႔ ဖိတ္ေခၚပါသည္။အေၾကာင္းသည္ ကားဧကန္မုခ် တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္အား ေသဆံုးေစခဲ့ၿပီး၊မုခ်မ လြဲေဗဒ္အတ္(သ)မ်ားကို ရွင္သန္ေအာင္ျပဳခဲ့ၾကေပသည္။အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္၏ ဖိတ္ေခၚမႈကို လက္ခံသေဘာတူမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္၏စကားမ်ားကို နားေထာင္ ပါေလ၊ၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္၏အမိန္႔မ်ားအေပၚ လက္ေတြ႔ လိုက္နာက်င့္သံုးပါေလ။ အသင္တို႔အား တိုးတက္ဖံြၿဖိဳးသည့္လမ္းႏွင့္ သကၠဝါအတြက္ လမ္းမွန္ကို ညႊန္ၾကား ေပးပါမည္။ ၾကည့္-သာရီခ္ေခသဗ္ရီ အတြဲ(၃)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၈)။ ေဗဟာရြလ္အနဝါ အတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၄၀)။ အဟ္ယာႏြရွ္ရွီအာ အတြဲ(၁)၊စာမ်က္ႏွာ(၅၉)။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကို ညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္ မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကို တားျမစ္ျခင္း

  ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ ပက္သက္ၿပီးလည္း ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(အ.စ)၏ ဩဝါဒေတာ္မ်ားတြင္ လာရွိေပသည္။သခင္ႀကီး၏ သာဝကေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ဤ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းမြန္မႈဘက္သို႔ လမ္းညႊန္ျပခဲ့ေပသည္။ထို႔ျပင္ သခင္ႀကီး၏ ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ား လိုလားအခ်စ္၊ေမတၱာထားသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း သခင္အတြက္ ေဇယာရတ္(သ)မ်ား ဖတ္ရြတ္ခ်ိန္တြင္ ဤရည္ရြယ္ခ်က္အေၾကာင္း ကို ရြတ္ဆိုၾကေပသည္။ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(အ.စ)အေနျဖင့္ မိုဟမၼဒ္ဟနဖီေယသို႔ ေရးသားထားသည့္ မိမိ ေသတမ္းစာတြင္ မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။ أُريدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعرُوفِ وَ أَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္ေတာ္လွန္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကို ညႊန္ ၾကားျခင္းႏွင့္ မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကို တားျမစ္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ၾကည့္- ေဗဟာရြလ္အန္ဝါရ္က်မ္း အတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၂၉) -မက္ၠသလ္ခြရဇ္မီက်မ္းအတြဲ(၁)၊စာမ်က္ႏွာ(၁၈၈)

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • မအ္ စူမ္မီး (အ.စ) ေရႊႏႈတ္ေတာ္လာ သခင္မႀကီး ဖြာေတြမာ (စ.အ) ၏ ဂုဏ္ အဂၤါေတာ္မ်ား

  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႏွလုံးသား သည္ေလာကႏွင့္ေလာကရွိ အရာမ်ားကို တပ္မက္မႈ မရွိေခ် ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ျမတ္အလႅာဟ္ ၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ား (အားလုံး)ေရွ႕ ဝယ္ ဦးညြတ္ ေျမဝယ္မက်နာခံၿပီး ျမတ္အလႅာဟ္ ျပဌာန္းထားသည့္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မျပဳမေနရ တာဝန္မ်ား ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေပသည္။ၿပီးေနာက္ ျမတ္အလႅာဟ္ တစ္ဆူတည္း တစ္ပါးတည္း ျဖစ္ေၾကာင္းကို သက္ေသခံၿပီး ျမတ္အလႅာဟ္၏ရစူလ္ (ဆြ) ကို (အျပည့္အဝ) ေထာက္ခံ ပါသည္။ )) ညြန္း - بحارالانوار ، ج 24 ص 3

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္ မ်ားထံမွအကူအညီ ေတာင္းခံျခင္း (သဝါစိုလ္လုပ္ျခင္း)

  သဝါစိုလ္ توسّل က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏အာယတ္ေတာ္မ်ား ႏွင့္အသိဥာဏ္၊ဆင္ျခင္တံုတရားအျမင္၌ ႐ုပ္နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ားကုိေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံေတာ္၌သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းသည္အေရးအႀကီးဆံုး ကိစၥႏွင့္ဝဟာဘီမ်ား၊မြတ္စလင္မ်ားအၾကားအကြဲအလြဲဆံုးကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ဝဟာဘီမ်ား၏ခံယူခ်က္သည္ကားေကာင္းျမတ္ေသာအလုပ္မ်ား ျဖင့္(အလႅာဟ္ထံေတာင္းခံရန္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းသည္ျပႆနာမရွိေပ။သို႔ ေသာ္ اولياء الله အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အခ်စ္ေတာ္မ်ားျဖင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္း ကိုခြင့္မရွိသည့္အျပင္ေရွးက္ شرك ၏အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ေပေၾကာင္းခံယူ ထားေပသည္။သို႔ေသာ္ကမာၻမြတ္စလင္မ်ားအေနျဖင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္မ်ားျဖင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းကိုျပဳပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟုခံယူထား ၾကသည္။ ေ႔ရွ၌အက်ယ္ရွင္းျပပါမည္။ ဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္ေရွးက္ျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသထူေသာအေန ျဖင့္အသံုးျပဳေသာအခ့်ိဳအာယတ္ေတာ္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေပ သည္။ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ အထက္ပါအာယတ္ေတာ္သည္အမွန္တကယ္ေလ့လာမည္ဆိုလွ်င္မိုရွ္ေရက္မ်ား၏ဘုရားမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ျဖစ္ေပသည္။ထိုဘုရားမ်ား၌ ေကာင္းကင္တမန္ ေတာ္မ်ားလည္းပါဝင္ေပသည္။ ဂ်ေဟလီယဘ္ေခတ္ကမိုရွ္ေရက္မ်ားေျပာၾကားသည္မွာ- ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္၎အရာမ်ားကိုခဝပ္ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ အလႅာဟ္အရွင္ႏွင့္နီးကပ္မႈရွိရန္အတြက္ျဖစ္သည္ဟုဆိုေလ၏။က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကုရ္အာန္အေနျဖင့္ဤစကားအားေရွးရ္က္ဟုဆိုထားေလ၏။ ေနာက္အာယတ္ေတာ္တစ္ပါးသည္ကား- فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً “မည္သူကိုမွ်အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္အတူတူမတမ္းတပါေလႏွင့္။” အျခားအာယတ္ေတာ္တစ္ပါး၌မိန္႔ထားသည္မွာ- دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَىْء وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ “ထိုသူမ်ားသည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွအပအျခားသူမ်ားကိုတမ္းတၾကေလ၏။ ထို(တမ္းတခံရသူမ်ား)သည္၊မည္သည္အခက္အခဲကိုမွ်ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။” ဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္ဤအာယတ္ေတာ္မ်ားသည္သဝါစိုလ္၊ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္မ်ားႏွင့္လုပ္ျခင္းကိုတားျမစ္ထားေသာ အာယတ္ ေတာ္မ်ား ဟုထင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ အျခားတစ္ဖက္၌ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)၏ ဘဝတြင္ရီဝါယတ္ေတာ္အရ သဝါစိုလ္ျပဳခြင့္ရွိေၾကာင္း လက္ခံလိုက္မည္ ဆိုလွ်င္လည္းတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ဝဖသ္ပရိတ္ နိဗၺာန္စံေတာ္မူၿပီးေနာက္၊ သဝါစိုလ္ခြင့္ျပဳရွိေသးေၾကာင္းခိုင္လံုေသာမည္သည့္အေထာက္အထားမွ် ကၽြႏု္ပ္(ဝဟာဘီ(ခ)စလာဖီး)တို႔ထံ၌မရွိေခ်။ ဤအခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္၎တို႔၏သက္ေသျပခ်က္မ်ားျဖစ္ေပ၏။ ဆက္လက္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္းေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • အဲဟ္ေလ့ဘုိက္(သ) (အ.စ) သည္ အမွန္တရား(ခ)ဟက္ခ္၏ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာ

  ဟက္ခ္(ခ)အမွန္တရားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဲဟ္ေလ့ဘုိက္(သ) (အ.စ) ႏွင့္အတူ ရွိေလသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ေ၀းကြာၾကေလရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ လံုး၀ေၾကာက္စရာ၊ လန္႔စရာ အေၾကာင္းမျဖစ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ- ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမတ္အလႅာဟ္၏ ေက်ာင္းေတာ္ဆင္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အျခားအဖန္ဆင္းခံမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္း ေတာ္ဆင္းမ်ား ျဖစ္ေလသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ႏွစ္ဘဝသခင္ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္(ဆြ) ၏ လကၡာျမတ္ အပါးေတာ္ တစ္ခ်ဳိ႕

  ႏွစ္ဘဝသခင္ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္(ဆြ) ၏ လကၡာျမတ္ အပါးေတာ္ တစ္ခ်ဳိ႕မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ဟဇရတ္ ဖြာေတမာ (စ.အ) သခင္မ၏ ရွဟာဒတ္ အေပၚ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲ ေၾကာင္း ၊ ပိုရ္စာ ေပးျခင္း

  သခင္မႀကီး (စ.အ) ၏ ဘဝ သက္တမ္းသည္ တိုေတာင္းလွေပသည္။သို႔ေသာ္ အင္မတန္ ႀကီးမား သည့္ စာရိတၱ ေတာ္ ႏွင့္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာ အေျမာက္အမ်ား အား လက္ေတြ႔ က်င့္သုံးၿပီး သင္ၾကားျပခဲ့ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ဟဇရတ္ ဖြာေတမာ (စ.အ) သခင္မ၏ ရွဟာဒတ္ အေပၚ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲ ေၾကာင္း ၊ ပိုရ္စာ ေပးျခင္း

  သခင္မႀကီး (စ.အ) ၏ ဘဝ သက္တမ္းသည္ တိုေတာင္းလွေပသည္။သို႔ေသာ္ အင္မတန္ ႀကီးမား သည့္ စာရိတၱ ေတာ္ ႏွင့္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာ အေျမာက္အမ်ား အား လက္ေတြ႔ က်င့္သုံးၿပီး သင္ၾကားျပခဲ့ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...