$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ၏ ဘဝ သမိုင္း အက်ဥ္း

  • News Code : 652933
  • Source : ABNA သတင္းဌာန
Brief

ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ဘဝ သမိုင္း အက်ဥ္း ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) ေရာင္ဇာ ဖက္မွ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေအာက္ပါအတိုင္း ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့့ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ အဗ္နာ ပရိသတ္မ်ား အတြက္ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ဘဝ သမိုင္း အက်ဥ္း

==========================

ကိုယ္ေတာ္၏အမည္မွာ ဟဇရတ္အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ဗင္ေအမာမ္မူစာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ဗင္ဂ်အ္ဖရ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ျဖစ္ပါသည္။မယ္ေတာ္အမည္မွာ- ဟဇရတ္(သ)ဂ်နာေဗနဂ်္ မာ (သို႔) သကသြမ္ျဖစ္ၿပီး မိမိေခတ္ကာလ၌ သန္႔ရွင္း၊သန္႔ျပန္႔(ဂုဏ္သတင္း ရွိသူ) အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ တစ္ဦးျဖစ္ေပသည္။ကိုယ္ေတာ္၏ ကြန္နီယတ္(ေလးစားစြာျဖင့္ေခၚဆိုေသာအမည္)သည္ကားအဗူလ္ဟစန္(အလိုင္ ဟစ္ စလာမ္)ျဖစ္ၿပီး လကဗ္ေတာ္မွာ ေရဇာျဖစ္ပါသည္။

ဤလကဗ္ေတာ္သည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ဖက္ေတာ္မွကိုယ္ေတာ္မီး႐ွဳးသန္႔စင္မ ဖြားမည္ အရင္ကတည္းက ကိုယ္ေတာ္၏ဘိုး၊ေဘးမ်ားထံသို႔ သတင္းေပးထားၿပီး ျဖစ္ေခ်သည္။
ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ေမြးဖြားရာ ဇာတိေတာ္သည္ကား တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟဝါအာေလဟီ ဝစလာမ္)၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေပသည္။ေအမာမ္မိုဟမၼဒ္သကီ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ တစ္ဦးတည္းေသာ သားေတာ္ျဖစ္ေပသည္။သို႔ေသာ္ အျခား သားေတာ္၊သမီးေတာ္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၿပီအျမင္ကြဲလြဲ မႈမ်ား ရွိေပသည္။ဖြားျမင္သန္႔စင္သည့္ ေန႔ထူး ေန႔ျမတ္ ကို ဟဒီးစ္ပါရဂူမ်ား၊သမိုင္းပါရဂူမ်ားအေနျဖင့္ေဇလ္ကိုင္အ္သ(၁၁)ရက္ဟီဂ်ရီ(၁၄၈)ခုႏွစ္ ျဖစ္ေၾကာင္းမွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္

(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သခင္ရွဟီးဒ္ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့သည့္ႏွစ္မွာလည္း

ဤႏွစ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕မွလည္း

(၅)ႏွစ္ေနၿပီးမွေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ေမြးဖြား

ခဲ့သည္

ဟုဆိုေလသည္။
ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ မယ္ေတာ္သည္ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အား ေမြးဖြားေပးေတာ္မူၿပီးေနာက္ သြာေဟ ရာဟုအမည္တြင္ေလ၏။မယ္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းသန္႔ျပန္႔ၿပီး အသိဥာဏ္ရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အာရပ္လူမ်ိဳး မဟုတ္ေသာ္လည္း ျမင့္ျမတ္ သည့္ အမ်ိဳးအႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာသူ ျဖစ္ေလသည္။ရီဝါယတ္ေတာ္၌ လာရွိသည္ကားဂ်နာေဗနဂ်္မာ (ခ)သကသြမ္ေအမာမ္ေရဇာ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ မယ္ေတာ္မွမိမိအတြက္ ႏို႔ထိန္းေဖၚတစ္ဦး ထားေပးရန္ေတာင္းဆို ခဲ့ေလသည္။(ေအမာမ္ေရဇာ (အလိုင္ဟစ္ စလာမ္)သခင္ အား ႏို႔တိုက္ရာ၌ ကူညီရန္ျဖစ္ေပသည္။)ႏို႔နည္းေန၍ အကူအညီလိုပါသလား? ဟူ၍ေမးျမန္းၾကေလရာ -မဟုတ္ပါ။သို႔ ေသာ္သားေတာ္ေလး (ေအမာမ္ေရဇာ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ကို ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ေလ်ာ့သြားသည့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အား တမ္းတမႈ၊နမာဇ္မ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ ဖို႔ျဖစ္ပါသည္ဟူ၍ ေျဖၾကားေတာ္မူေလသည္။

ကိုယ္ေတာ္၏စာရိတၱေတာ္ ႏွင့္ လူထု ျဖင့္
ဆက္သြယ္၊ဆက္ဆံသည့္ဝိနည္းေတာ္ မ်ား

ဆင့္ျပန္ခ်က္၌လာရွိသည္မွာ-ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သခင္သည္ လူထုႏွင့္မေတြ႔မည္ အလွ်င္ မိမိကိုယ္ကို သန္႔သန္႔
ျပန္႔ျပန္႔ ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိေပသည္။လူထုႏွင့္ စကားေျပာခ်ိန္၌ မည္သူစကားကိုမွ် ဥပကၡာမျပဳခဲ့ေခ်။ယုတ္စြအဆံုးမည္သည့္ အခ်ိန္၌ျဖစ္ေစ သူတစ္ပါး၏ စကားကိုမျဖတ္ေခ်။အဆံုးထိ တိုင္ေအာင္ေျပာခြင့္ ေပးေလသည္။ထိုနည္းတူစြာ မည္သူကိုမဆို လိုအင္အာသီသကို မိမိစြမ္း အားျဖင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် မျပယ္ဖ်က္ဘဲ ျဖည့္စြက္ေပးေလသည္။ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ မည္သည့္ အခါမွ် အသံက်ယ္ေလာင္စြာျဖင့္ ရယ္ေမာျခင္းကို မေတြ႔ခဲ့ရေခ်။ရယ္ေမာေတာ္မူလွ်င္လည္း ၿပံဳးျပယံုအထိသာ ရယ္ေတာ္မူေလသည္။
ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ မိမိကိုယ္ကို အေမြး၊အႀကိဳင္၊ေရေမြးလိမ္းျခင္းကို ျပဳေတာ္မူသည္။အထူးသျဖင့္ လူထု    အၾကားႂကြျမန္းခ်ိန္၌ အေမြး၊အႀကိဳင္သုံးစြဲျခင္းကို ႏွစ္သက္ေတာ္ မူေလသည္။ကိုယ္ေတာ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ သူတစ္ပါးအား ေျမာက္ျမားစြာ အက်ိဳးအျမတ္ ျပဳခဲ့ေလသည္။ဆဒ္ကာ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း အလုပ္ကိုအမ်ားအားျဖင့္ ေမွာင္မိုက္ေနသည့္ညမ်ား၌ ျပဳ လုပ္ခဲ့ေပသည္။ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ အလြန္တရာ က်ိဳးႏြံသူျဖစ္ေပသည္။ရီဝါယတ္ေတာ္၌ လာရွိသည္ကား တစ္ေန႔၌လူအ မ်ားေရခ်ိဳးသည့္ ခန္းမေဆာင္တြင္ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အား သိကၽြမ္းမႈမရွိသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ကိုယ္ေတာ္အား ေျပာ ဆိုေလ၏။"ကၽြန္ေတာ္ကို ေခ်းတြန္းေပးပါ။"ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အေနျဖင့္လည္း ေခ်းတြန္းေပးမႈကို စတင္ေလသည္။
ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အေနျဖင့္ ၎အမ်ိဳးသားအား ေခ်းတြန္းေပးေနသည္ကို လူအမ်ားမွျမင္ၿပီး၊၎အမ်ိဳးသားအား ေခ်း တြန္းေပးေနသူသည္ (သာမန္ပုဂၢိဳလ္မဟုတ္ေၾကာင္း) ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပေလ၏။၎အမ်ိဳးသားသည္ စၿပီး ေတာင္းပန္ေလ၏။သို႔ေသာ္ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ ၎အား အခ်စ္၊ေမတၱာထားသည္ကို (သက္ေသထူရန္)ဆက္လက္ၿပီး ေခ်း တြန္းေပးခဲ့သည္။ထိုနည္းတူစြာ ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ မိမိဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို အရမ္း႐ိုေသ၊အေလးေပး ေလးစား ေလသည္။

ရီဝါယတ္ေတာ္၌ လာရွိသည္မွာ-တစ္ေန႔၌ ဧည့္သည္ေတာ္တစ္ေယာက္သည္ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ထံေရာက္လာ၏။ ထို႔ေနာက္ ညပါေနေလ၏။

ညအခ်ိန္ ဆီးမီးခြက္သည္ လဲယိုင္သြားရာ ထိုဧည့္သည္အေနျဖင့္ ဆီးမီးခြက္ကို ျပန္လည္တည့္မတ္ရန္လာေလ သည္။သို႔ေသာ္ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အေနျဖင့္ ၎ကိုျပန္လည္တည့္မတ္ခြင့္ မေပးဘဲကိုယ္တိုင္ တည့္မတ္ေတာ္မူၿပီး၊မိန္႔ၾကားေလ သည္။

"ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိ၏ဧည့္သည္မ်ားကို အလုပ္မလုပ္ေစလိုေခ်။(ဆိုလိုသည္ကား အရမ္းအားနာတတ္၍ ျဖစ္ေပသည္။ထို႔ျပင္ ဧည့္ သည္မ်ားမပင္ပန္းေစလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။)

ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏သက္ေတာ္

ေက်ာ္ၾကားသည့္ ရီဝါယတ္ေတာ္အရ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ မဂၤလာႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူသည့္ ဘဝသက္တမ္းမွာ(၅၅)ႏွစ္ ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး ရွဟာဒသ္ျဖစ္ေတာ္မူသည့္ ရက္သည္ကား ဟီဂ်ရီသကၠရာဇ္(၂၀၃)ဆဖရ္လ၏ ေနာက္ဆံုးရက္ျဖစ္ပါသည္။လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ သူမွာလည္း စစ္မွန္သည့္ ရီဝါယတ္ေတာ္အဆိုအရ မာမူး(န)အဘာစီ ျဖစ္ေပသည္။သ႔ူအေနျဖင့္ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အား အဆိပ္ ေကၽြးသတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ ဂူဗိမာန္ေတာ္သည္ မရွ္ဟဒ္မိုကဒက္စ္ရဇဝီးၿမိဳ႕၌ရွိေတာ္မူၿပီး ကမာၻေက်ာ္ ေပသည္။

ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏လူငယ္ဘဝ၌သာသနာ့
ပညာရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကိုယ္ေတာ္ထံအကူအညီယူၾကျခင္း
    
ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ လူငယ္ဘဝသည္ ျမင့္ျမတ္မႈမ်ား၊ပညာ အရည္အခ်င္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့၏။လူထုတို႔မွာေအ မာမ္ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ထံ ေမးခြန္းမ်ားလာေရာက္ ေမးျမန္းေလ့ရွိခဲ့ၾကသည္။ဟဇရတ္ေအမာမ္ကာစင္(မ)(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ လူထုအား ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ထံ ေမးျမန္းၾကရန္မိန႔္ဆိုညႊန္ၾကားေလခဲ့ ရွိၿပီးမိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-(ကၽြႏု္ပ္၏သားေတာ္ ေရးသားသီကံုးထားမႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေရးသားမႈျဖစ္ေပသည္။၎၏ စကားသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ စကားျဖစ္ေပသည္။၎၏ ေစလြတ္မႈ (ခိုင္းေစမႈ)သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေစလြတ္မႈ (ခိုင္းေစမႈ) ျဖစ္ေခ်သည္။သားေတာ္၏ မိန္႔ဆိုခ်က္ ဟူသမွ်သည္ အမွန္တရား သာျဖစ္ ေခ်သည္။)တစ္ေန႔၌ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ ေအမာမ္ကာစင္(မ) (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အား ေမးျမန္းေလ၏။"ကၽြန္ေတာ္ ေမးစရာရွိပါ သည္။"ဟဇရတ္(သ)ေအမာမ္ကာစင္(မ) (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အေနျဖင့္ မိန္႔ေလသည္မွာ "မိမိ၏ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ထံမွ ေမးပါ ေလ"၎ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပန္ေမးေလ၏။"ဘယ္သူကို ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အျဖစ္ ရည္ရြယ္ ဆိုလိုပါသနည္း?"
ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သည္ကား ကိုယ္ေတာ္မွအပ အျခားသူကိုမသိပါ။"ေအမာမ္ (အလိုင္ဟစ္စ လာမ္)ျပန္လည္ ေျဖေတာ္မူသည္မွာ-"ထိုေအမာမ္သည္ကား ကၽြန္ေတာ္၏သားေတာ္အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ျဖစ္ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္
အမည္ျဖင့္ မိမိ၏ကြန္နီယတ္ကိုပင္ ၎၏ကြန္နီယတ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ထား ေပသည္။"စြႏၷီအိုလမာအဗ္ေနဟဂ်ရ္ ေျပာၾကားေရးသားထား သည္မွာ-

كان بفتي في مسجد رسول لله صلي لله علیه و آله و ھو ابن نبف و عشرین سنه

အဓိပၸာယ္-ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ သက္ေတာ္(၂၀)ေက်ာ္ေက်ာ္ ေလာက္အရြယ္၌ပင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝါအာေလဟီဝစလာမ္)၏ မက္စ္ဂ်စ္ဒ္ေတာ္၌ ဖသ္ဝါေပး ခဲ့ေတာ္မူေလသည္။ဇဟ္ဘီ အမည္ရွိအျခား အိုလမာ ေယအဟ္ေလစြႏၷတ္အေနျဖင့္လည္းေရးသားထားသည္မွာ-"ဟဇရတ္(သ)ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သည္ စြႏၷီမဇ္ဟပ္ႀကီးေလး ပါး၏ဖကီး(ဓမၼသတ္ပညာရွင္)မ်ားမွ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ မာလစ္က္ဗင္အနာစ္ လက္ထက္၌ ဖသ္ဝါေပးခဲ့ေပသည္။ထိုအခ်ိန္၌ လူငယ္ ျဖစ္ေပ သည္။"

ကေလးဘဝမွလူငယ္ဘဝ

မည္သို႔ဆိုေစ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာသည္ အထူးသျဖင့္ ေအမာမ္မ်ား(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ၏ ကေလးငယ္ဘဝမွ လူငယ္ဘဝ အထိစပ္လ်ဥ္းၿပီး ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ထား ေလ့ရွိၾကသည္။အေၾကာင္းသည္ကား-သမိုင္းေရးဆရာမ်ားသည္ အသံအျပည့္ထြက္သည့္ အေၾကာင္း အရာအျဖစ္အပ်က္မ်ား (နာမည္ႀကီးသည့္အေၾကာင္းအရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား (သို႔မဟုတ္)အားလံုးစိတ္ဝင္စားသည့္ (ဘုရင္၊ရာထူး၊အာဏာ ရွင္)တို႔၏ အေၾကာင္းသာ၊ေရးဖို႔ စိတ္ဝင္စားေခ်သည္။ေႂကြးေႀကာ္မႈ မရွိသူမ်ား၊ေက်ာ္ၾကား၊ေက်ာ္ေစာ အသံမ်ား ထြက္ေအာင္ မလုပ္သူမ်ား
အေၾကာင္းစိတ္မဝင္စားေပ။အထူးသျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အမွန္တကယ္ ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း မတရား အလုခံထားရသည့္ အဟ္ ေလဘိုက္(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) အေၾကာင္းျဖစ္ေပသည္။ထိုေခတ္ကာလ ပညာရွင္မ်ားသည္လည္း မဇ္ဟပ္ျခင္း မတူညီမႈ အေပၚအေျခခံ ၿပီးအဟ္ေလဘိုက္(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ကို အထင္ေသး၊ဂုဏ္ငယ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေပသည္။
ဤအတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔(အဟ္ေလဘိုက္ (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ ရန္သူမ်ား)အေနျဖင့္ လာမည့္မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကို အထူးသျဖင့္ အဟ္ေလဘိုက္(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ ေအမာမသ္တာဝန္ကို အတိအလင္း တာဝန္မယူခင္အခ်ိန္ ျဖစ္ေစ၊တာဝန္ယူၿပီး အခ်ိန္ ျဖစ္ေစအေၾကာင္းအရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား ဖံုးကြယ္ဖို႔လုပ္ခဲ့ၾကေပသည္။ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီးသမိုင္း၌ လာရွိသည္မွာ- ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ ငယ္စဥ္ ေတာင္ေက်းကေလးဘဝကပင္ ဖခမည္းေတာ္ေအမာမ္
မူစာဗင္ဂ်အ္ဖရ္(အ.စ)၏ အထူးဂ႐ုျပဳအေလးထားျခင္းကို ခံခဲ့ရေပသည္။ေအမာမ္ မူစာဗင္ဂ်အ္ဖရ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ သာဝကေတာ္ မ်ားမွ တစ္ပါးျဖစ္သူ မိုဖြစ္စလ္အေနျဖင့္ ေျပာၾကားသည္ မွာ-"ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ေအမာမ္မူစာဗင္ဂ်အ္ဖရ္ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ထံ သြားေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ကိုယ္ေတာ္မွ မိမိ၏ သားေတာ္အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ကို ေပြ႔ထားၿပီး၊နမ္း႐ႈံ႕ကာ၊လွ်ာေတာ္ကို စုပ္ေပးေတာ္မူ ခဲ့၏။(တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ အရမ္းယုယေၾကာင္း ျပဆိုေနေလသည္။)ၿပီးေနာက္ မိမိပခံုးထက္ဝယ္ တင္ေတာ္မူၿပီး၊မိမိကိုယ္၌ ေထြးေပြ႔၊ပိုက္ ထားေတာ္မူ၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-"ကၽြန္ေတာ္၏ ဖခင္အားအသင္(အလီေရဇာ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္))အတြက္ စေတးပါ၏။(အာရပ္လူမ်ိဳး မ်ားမွာ အရမ္းေလးစား၊ဂုဏ္ေပး၊႐ိုေသသည့္ အခါသံုးစြဲေလ့ရွိသည့္ ဝါက်ျဖစ္သလို၊အမွန္တကယ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။)အသင္၏ မည္မွ် ေကာင္းျမတ္သည့္ရနံ႔၊၊မည္မွ်ေကာင္းျမတ္သန္႔စင္သည့္ စာရိတၱ၊မည္မွ်ျမင့္ျမတ္ႀကီးက်ယ္မႈသည္ ရွင္းလင္း ျပတ္သားေနပါသည္။"
မိုဖြစ္စလ္အေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသည္ကား"ကၽြန္ေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ စေတးပါ၏။

ကၽြန္ေတာ္ႏွလံုးသား၌ သခင္(အ လိုင္ဟစ္စလာမ္)ႀကီးကို အခ်စ္ေမတၱာ ထားသကဲ့သို႔ ဤကေလးငယ္ကိုလည္း အခ်စ္ေမတၱာ သက္ဝင္ေနပါသည္။အျခား မည္သူတစ္ဦး၊ တစ္ေယာက္ကိုမွ် ဤကဲ့သို႔ခ်စ္ခင္၊သက္ဝင္မႈ မရွိခဲ့ပါ။"ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္ကား-"အို-မိုဖြစ္စလ္-သား ေတာ္သည္ကၽြႏ္ုပ္ကဲ့သို႔ပင္တည္း။ကၽြန္ေတာ္၏ဖခမည္းေတာ္(ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္))၏

သားေတာ္မ်ားမွသားေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္ေပသည္။

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ၾကား

သိေတာ္မူေသာ၊သိရွိေတာ္မူေသာအရွင္ပင္တည္း။

"မိုဖြစ္စလ္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားသည္မွာ-"သားေတာ္သည္ သခင္ႀကီး(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ေနာက္ပိုင္း ေအမာမ္ျဖစ္ပါသလား? ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ျပန္လည္ ေျဖ ၾကားသည္မွာ - ဟုတ္ပါသည္။ေအမာမ္ ျဖစ္ပါသည္။
    မည္သူမဆို ၎၏အမိန္႔ကို နာခံက်င့္သံုးမည္ဆိုပါက အမွန္တရားကို ပိုင္ဆိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊မည္သူမဆို ၎၏အမိန္႔ကို ဖီဆန္၊ဆန္႔ က်င္ မည္ဆိုပါက ကာေဖရ္ ျဖစ္ေခ်သည္။"(ဤေနရာ၌ ကာေဖရ္ဆိုသည္မွာ မည္ကဲ့သို႔ ဆိုလိုေၾကာင္း ရွီအာ၊အိုလမာသုခမိန္မ်ားထံ ေမး ျမန္းသင့္ေပသည္။)ဘာသာျပန္ဆိုသူ

ကိုယ္ေတာ္၏ရက္ေရာေပးကမ္းလွဴဒါန္းမႈ

ကိုယ္ေတာ္သည္ ရက္ေရာ ေပးကမ္း လွဴဒါန္း၊စြန္႔ႀကဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မိမိေခတ္ကာလ၌ ၿပိဳင္ဘက္ မရွိခဲ့ေခ်။အာရ္ဖါေန႔မ်ား၌ မိမိ၏ ဥစၥာ၊ပစၥည္းမ်ား အားလံုးကို စြန္႔ႀကဲေပးကမ္း ခဲ့ေလသည္။ဖြစ္လ္ဗင္စဟ္လ္အေနျဖင့္ ေျပာၾကားသည္မွာ-"ဤ(ရက္ေရာ၊လွဴဒါန္းမႈ၊ စြန္႔ႀကဲမႈ သည္)ဆံုး႐ႈံးမႈ မျဖစ္ပါသနည္း? ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ-မည္သည့္အရာကို မဆိုအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လမ္း၌ လွဴဒါန္း ေပးကမ္းခဲ့မည္၊ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္ ၎အရာကို ဆံုး႐ႈံးမႈ၊နစ္နာမႈ စာရင္း၌ မထည့္ရေပ။"တစ္ေန႔၌ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ သည္ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အား ေျပာၾကားသည္မွာ-"မိမိ၏ ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ ႏွလံုးသားႏွင့္ အညီ ကၽြန္ေတာ္အား ေပးကမ္း စြန္႔ ႀကဲပါေလ။" ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အေနျဖင့္ အေျဖျပန္ေပးသည္မွာ"မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။"ထပ္ၿပီးျပန္ေလွ်ာက္သည္မွာ"ကၽြန္ေတာ္၏ ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ ႏွလံုးသားႏွင့္အညီ ကၽြန္ေတာ္အား ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲပါဟု ဆိုရာ။"ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အေနျဖင့္ "ဒီနာရ္ႏွစ္ရာ ေပးရန္"အမိန္႔ေပးေတာ္မူေလ၏။
အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္၌ အထူးတိုက္တြန္း ႏိုးေဆာ္ထားသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္မွာ မရွိဆင္းရဲ၊ႏြမ္းပါး၊လိုအပ္ေနသူမ်ား၏ ဆႏၵမ်ားကို ဂ႐ုျပဳ၊ျဖည့္စြက္ ကူညီေပးဖို႔ ျဖစ္ေပသည္။
မရွိဆင္းရဲ ႏြမ္းပါး၊လိုအပ္ေနသူမ်ား၏ ဆႏၵကို ျဖည့္စြက္ေပးမႈေၾကာင့္ ရရွိမည့္ အက်ဳိးဆုလာဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္ အာန္၏ အာယတ္ေတာ္မ်ား၊မအ္စူးမ္မီး(န္)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ အမိန္႔ၾသဝါဒေတာ္မ်ား၌ အထူးလာရိွေပသည္။လူသားအေနျဖင့္ ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ ဘဝသမိုင္းကုိ အနည္းငယ္ ေလ့လာၾကည့္႐ႈ႕မည္ဆိုလွ်င္ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သခင္ႀကီး သည္ မရွိဆင္းရဲ ႏြမ္းပါး၊လိုအပ္ေနသူမ်ား၏ ဆႏၵမ်ားကို အထူးတလည္မည္ကဲ့သို႔ အက်ိဳးျပဳ ကူညီခဲ့သည္ဆိုသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္၊အမွန္ တရားကို ထင္ထင္၊ရွားရွားသိႏိုင္ေပသည္။
မိုအ္မရ္ဗင္ခလာဒ္ အေနျဖင့္ တင္ျပသည္မွာ- "ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ ထမင္းစားသံုးေနေလသည္။အေကာင္းတ ကာ့၊အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည့္ အစားအစာထည့္ထားသည့္ ခြက္တစ္ခုအား စားပြဲခင္းမွ ဆြဲထုတ္ၿပီး၊မရွိဆင္းရဲသားမ်ားကို ေပးကမ္းရန္မိန္႔ ေလ သည္။"

စိတ္ရွည္အေလာမႀကီးမႈႏွင့္သည္းခံမႈ

ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏သည္းခံမႈ၊ခႏီၱပါရမီတရား၊စိတ္ရွည္ အေလာမႀကီးမႈ၊အႏြံ၊အတာခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မာမြန္၏ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ကာလ၊၎၏ ႏိုင္ငံေရး လွည့္ကြက္၊ဖုံးကြက္၊လိမ္လည္ကြက္မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အား အိမ္ေရွ႕မင္း သားအျဖစ္ ခန္႔ထားၿပီး ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္မ်ား၌ မည္မွ်အထိ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အေနျဖင့္ သည္းခံခဲ့ေတာ္မူေၾကာင္း၊စိတ္ရွည္ အႏြံအတာ ခံခဲ့ေတာ္မူေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ သိရွိႏိုင္ပါသည္။ဟဒီးစ္ပါရဂူမ်ားမွ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ယာေစရ္ခိုဒါမ္အေနျဖင့္ ဆင့္ဆိုသည္မွာ-ေသာၾကာေန႔၌ ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သခင္သည္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မွ ျပန္လာရာ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေခၽြးမ်ား၊ဖုန္မႈံ မ်ားျဖင့္ ေပလူးေနေလသည္။ထိုအခ်ိန္ မိုးေကာင္းကင္ဘက္ လက္ေတာ္ႏွစ္ဖက္ကို ေျမႇာက္ေတာ္မူၿပီး ဒိုအာေတာင္းေလ၏။
"အို-အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႀကီး ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏(မာမြန္၏ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း၊ဂြင္စဥ္မႈမ်ားမွ)လြတ္ေျမာက္မႈသည္ ေသျခင္း တရား၌ ရွိမည္ဆိုပါက-အျမန္ဆံုး ဤအခ်ိန္၌ ေသျခင္းတရားကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။"ဤရီဝါယတ္ေတာ္အေနျဖင့္ မီးေမာင္းထိုး ျပေန သည္မွာ ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အေနျဖင့္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားဘဝ၌ ေနခဲ့စဥ္ မာမြန္၏ ႏိုင္ငံေရး လွည့္ကြက္မ်ား၊မေကာင္းသည့္ ဥာဏ္စဥ္မႈမ်ားျဖင့္၊ဒုကၡ၊ေသာက ေရာက္ခဲ့ရသည္ကို သိႏိုင္ေပသည္။ဤခါးသီးမႈမ်ား၊မေက်နပ္မႈမ်ားကို အရမ္းသည္းခံၿပီး၊တိတ္ဆိတ္စြာ ေနခဲ့ေပသည္။ထို႔ေနာက္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကို လိုက္နာ က်င့္သံုးဖို႔ရန္ အတြက္ အမိန္႔ေတာ္ကို ေစာင့္စား သည္းခံခဲ့ ေတာ္မူေလသည္။

ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏တရားမွ်တမႈ

ဆင့္ဆိုတင္ျပသည္မွာ-မိုဟမၼဒ္ဗင္ေအဗာေဒဟ္ မွ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အား ေမးျမန္းေလ၏။"အဘယ္ေၾကာင့္ အမီး ရြလ္မိုေမနီး(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ မိန္႔ၾကားခဲ့မႈမ်ားကို အခ်ိန္ဆြဲခဲ့ေတာ္မူၿပီး၊ ေရွာင္ၾကဥ္ ခဲ့ရပါသနည္း?"ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) အေျဖေပးေတာ္မူသည္မွာ -အသင္၏ အျမင္တြင္ ဤအလုပ္ (အမီးရြလ္မို ေမနီး(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ မိန္႔ၾကားခ်က္)ဆိုသည္မွာ အဘယ္ နည္း? အကယ္၍ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါက မိမိမူရင္း အတိုင္းသာ ေနပါေလ၊အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ယူခဲ့လွ်င္လည္း အသင္သည္ ဤအတိုင္းပင္ ျဖစ္ေပမည္။သူတစ္ပါးနည္းတူျဖစ္ေပမည္။ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၎ ကိုအေျဖေပးၿပီး စစ္မွန္သည့္ ရုပ္လုံးကို ေဖာ္ေပးခဲ့ေပသည္။ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ ေခလာဖသ္(အုပ္ခ်ဳပ္မႈ)အား အျပည့္အဝ ၎အား ေျပာင္းလဲေပးအပ္ျခင္း မရွိဘဲ၊၎ေခလာဖသ္(အုပ္ခ်ဳပ္မႈ)ကို လက္ခံပါကလည္း အက်ဳိးအျမတ္ရွိမည္ မဟုတ္ေခ်။ဤ (ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္))၏ အေျဖေၾကာင့္ ၎ေမးျမန္းသူ၏ မ်က္ႏွာသည္ ဝမ္းနည္း၊ပူေဆြးသည့္ အေရာင္မ်ား ထြက္လာေလ၏။
ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အေနျဖင့္ မိမိ၏ ေခလာဖသ္(အုပ္ခ်ဳပ္မႈ)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မိမိ လမ္းစဥ္ကို မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ - မည္သူမွ် အျခားသူတစ္ဦးထက္ သာလြန္ ျမင့္ျမတ္မႈ၊အေရးေပးခံရမႈကို ရရွိမည္ မဟုတ္ေခ်။အာဏာပိုင္ဖက္မွ ဥပေဒကို ေလးစားမႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈ၊ကိုအျပည့္အဝ လိုက္နာမည္ ျဖစ္ေပသည္။တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈကို လူထု အၾကား က်င့္သုံးရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ဤလုပ္ရပ္သည္ အလြန္ အေရးႀကီးသည္ လုပ္ရပ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

အႀကီးအကဲမ်ား၏ အဆို၌ ေအမာမ္ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ၏ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ

အကယ္၍ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္မႈအတြက္ ကိုယ္ေတာ္၏ ေအမာမ္မသ္တည္း သာလွ်င္ လုံေလာက္ေပသည္။သို႔ေသာ္ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ ႀကီးက်ယ္၊ျမင့္ျမတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခ်ဳိ႕ အႀကီးအကဲမ်ား၏ အဆိုတစ္ခ်ဳိ႕သည္ အမ်ားလူထု၏ ဦးေႏွာက္ထဲ အရမ္းဝင္ ေစေပသည္။မာမူးမ္ရရွီးဒ္အာဘာစ္စီသည္ ပညာအရႀကီးမား သည့္ ေနရာကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူ ျဖစ္ေပသည္။သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္၏ ရန္သူမ်ားမွ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေပသည္။၎အေနျဖင့္ ကိုယ္ ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီးေျပာသည္ကား -

ما اعلم احد افضل من ھذا الرجل علي وجه الارض

အဓိပၸါယ္ ။ ။ကၽြႏွ္ပ္အေနျဖင့္ ဤပုဂၢိဳလ္ထက္သာလြန္ ေကာင္းမြန္သူ တစ္ဦး၊တစ္ေယာက္ကိုမွ် ဤပထဝီ ေျမႀကီး၌ မေတြ႔ဖူးေခ်။ဂ်မားလ္ လြဒ္ဒီးန္အဟ္မဒ္ဗင္အလီနဇာေပ၊စာေပ ေက်ာ္ၾကားသည့္ အမည္အဗ္ေနအန္ေဗအေနျဖင့္ ဆိုထားသည္မွာ ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္ စလာမ္)၏ ကြန္နီယသ္သည္ အဗူလ္ဟစန္ ျဖစ္ပါသည္။မိမိေခတ္ကာလတြင္ အႏႈိင္းမဲ့သည့္ အဗူသြာလစ္ဗ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သား ေတာ္မ်ားမွ ျဖစ္ေပသည္။ထို႔ျပင္ ဇဟ္ဘီဟု ေက်ာ္ၾကားသည့္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)အား ေက်ာခိုင္းသူ တစ္ဦးမွ ေအ မာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေျပာသည္ကား-၎သည္ မိမိေခတ္ကာလတြင္ ဗနီဟာရွင္၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး၊ခႏၱီတ ရားအရွိဆုံး၊အသိဥာဏ္၊ပညာ အရွိဆုံးျဖစ္ေပသည္။
အဗာစဲလ္ဟရ္ဝီး မိမိေခတ္ကာလ၏ အႀကီးဆုံးပညာရွင္အေနျဖင့္ ေျပာဆိုသည္မွာ-အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၊ဗင္မူစာ(အလိုင္ ဟစ္စလာမ္)၊အလ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ပမာပညာ အရွိဆုံး မည္သည့္ ပညာရွင္ကိုမွ် မေတြ႔ဖူးေခ်။အကယ္၍ မည္သည့္ ပညာရွင္ မဆို ၎အား(ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္))ေတြ႔ျမင္ မည္ဆုိလွ်င္ ထိုပညာရွင္ ကိုယ္တိုင္ကၽြႏ္ုပ္ကဲ့သို႔ ပင္သက္ေသ ခံေပမည္။


ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ၏ ပညာအရည္အခ်င္း

ကိုယ္ေတာ္သည္ ပညာအရည္အေသြး အား မိမိ၏ ဘိုးေတာ္ ရစူလ္ေလခိုဒါ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟဝါအာေလဟီဝစလာမ္) ထံမွအေမြရထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ကိုယ္ေတာ္သည္ေအလ္မ္ႏွင့္ဖဇီးလသ္(ပညာႏွင့္ျမင့္ျမတ္မႈ)၏ပင္မျဖစ္ေခ်သည္။ေအလ္မ္(ပညာ)ႏွင့္ မအ္ေရဖတ္သ္(အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ကိုသိရွိနားလည္ျခင္း)ဆည္းပူးလိုသူမ်ားမွာကိုယ္ေတာ္ဆီမွ ဆည္းပူးအက်ဳိး ရယူခဲ့ၾကေပသည္။
မဆာေအလ္(ပညတ္ခ်က္ေတာ္မ်ား)ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္၊အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္း ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္၊ကိုယ္ေတာ္ထံမွ အက်ဳိးအျမတ္ အကူအညီယူခဲ့ၾကေပသည္။
သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမွ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ကိုယ္ေတာ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ ေအလ္မ္မီမိုနာေဇေရဟ္(အမွန္တရားအတြက္ ပညာယွဥ္ပြဲ)၊ေဖက္ရ္(စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ)ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အစၥလာမ္ရန္သူမ်ားအေပၚ ေအာင္ႏိုင္မႈအျဖင့္ ေနရာယူထားၿပီး ျဖစ္ေခ်သည္။
အီဗရာဟီးမ္ဗင္အာဘာစ္ဆူလီအေနျဖင့္ တင္ျပေျပာဆိုသည္မွာ -ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အား ေမးခြန္း၊ေမးတိုင္း၊မေျဖႏိုင္တာမရွိေၾကာင္း၊မသိေၾကာင္းကို တစ္ခါမွ် မေတြ႔ခဲ့ရေခ်။၎ထက္ ပိုၿပီး ဥာဏ္အရွိဆုံး၊ပညာအရွိဆုံး မည္ သူကိုမွ်မေတြ႔ဘူးေခ်။

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ား

မာစူမ္ေအမာမ္မ်ား (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) မ်ားသည္ ေလာက မမက္ေမာသည့္ သူေတာ္စင္မ်ားအနက္ အေကာင္းဆုံး သူေတာ္ စင္မ်ားျဖစ္သည္မွာ သံသယမရွိ မွန္ကန္ေပသည္။ေလာက၏ အေရာင္၊အလက္မ်ား၊တန္ဆာမ်ားမွလည္း အလြန္တရာ ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့သူမ်ား ပင္တည္း။သို႔ေသာ္ ေအမာမ္မ်ား(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) အျမင္တြင္ ေလာကမမက္ေမာမႈ ဆိုသည္မွာ ရိုးရိုး၊အဝတ္ ဝတ္ဆင္ျခင္း၊ရိုးရိုး၊အ စားအစာ၊စားေသာက္ျခင္း အထိမဟုတ္ဘဲ၊အဓိပၸါယ္ ဆိုလိုခ်က္ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔မႈကို ေဆာင္ေနေပသည္။အမွန္တကယ္ေလာက မမက္ေမာ သူဆိုသည္မွာ ေလာက၏ ေပ်ာ္ရြင္မႈမ်ား၊အရသာမ်ားကို မိမိ၏ ကိုယ္၊စိတ္၊ႏွလုံးအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မေပးဘဲ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္သူကို ေခၚပါ သည္။
((နတ္စ္ေရဒ္ ဒိုရရ္ )) အမည္ရွိ စာအုပ္တြင္ ရာဝီး(ေရဝါယသ္ဆင့္ဆိုသူ)တစ္ေယာက္မွ တင္ျပသည္မွာ - ခိုရာစာန္ တြင္ စူဖီမ်ားမွ အုပ္စု တစ္စုသည္ ေအမာမ္ေရဇာ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ထံအခစားဝင္ၾကၿပီး ေလွ်ာက္ထား ၾကသည္မွာ အမီးရြလ္မိုေမနီ(မာမူမ္ရရွီးဒ္) သည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ မိမိကိုေပးအပ္သည့္ တာဝန္(ေခလာဖာသ္)ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစား၊ေတြးေတာကာ ကိုယ္ေတာ္၏အဟ္ေလ့ ဘိုက္ (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သည္ လူသားအားလုံးထက္ ေအမာမ္မသ္ႏွင့္၊ေရွ႕ေဆာင္တာဝန္ကို ခံယူအထိုက္ဆုံးဟု ရလာဒ္ ထုတ္ခဲ့ ေပသည္။ၿပီးေနာက္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အလိုင္ေဟမြစ္၊စလာမ္)အား သုံးသပ္ရာ ကိုယ္ေတာ္သည္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ေလ သည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေခလာဖသ္၏ တာဝန္ကိုယ္ေတာ္ကို ျပန္လည္ေပးအပ္ လိုပါတယ္။လက္ရွိ လူထုအတြက္ ရိုးရိုး၊အဝတ္ ဝတ္ ဆင္ၿပီး၊ရိုးရိုး အစား၊အစာ စားေသာက္ကာ ရိုးရိုး၊အစီး၊အနင္းျဖစ္သည့္ ျမည္းကို အသုံးျပဳမည့္ ေရွ႕ေဆာင္၊ေခါင္းေဆာင္ လိုအပ္ေနပါသည္ ဟု ေလွ်ာက္ထား ၾကေလသည္။
ရာဝီးအေနျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီး ဆင့္ဆိုသည္မွာ-ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ မွီထိုင္ ေနရာမွ အမွီကိုလႊတ္ၿပီး ထိုင္ကာ မိန္႔ ေတာ္မူသည္မွာ-((ဟဇရတ္ယူစြဖ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္))သည္ နဘီတမန္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ၎၏ အဝတ္သည္ ပိုးထည္ ျဖစ္ၿပီး၊ၾကယ္သီးသည္ ေရႊ ျဖစ္ေပသည္။ထို႔ျပင္ ေဖရ္ေအာင္နီမ်ား(ရႈိင္တြာန္မ်ား)၏ မဂ်လစ္(ထိုင္ဝိုင္း)တြင္ ေကာင္းလွသည့္ အမွီမ်ားကို မွီၿပီး ထိုင္ေတာ္မူေလ သည္။အသင္တို႔ အရွက္၊တရား ကင္းမဲ့ ၾကေပသည္။အသင္တို႔ တရားမွ်တသည့္ ေအမာမ္၊ေက်ာသား၊ရင္သားး၊မခြဲ ျခားသည့္ ေအမာမ္လို ခ်င္သည္ဟု ဆိုၿပီး အဘယ္ေၾကာင့္ စကား၊အမွန္ မဆိုၾကပါသနည္း? အကယ္၍ အမိန္႔ေပးမႈကို ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ တရားမွ်တပါေစ။ကတိ ေပးလွ်င္တည္ပါေစ။

ဟဇရတ္ေအမာမ္ေရဇာ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အေနျဖင့္ မိမိ၏ ရွဟာဒတ္ဒ္ႏွင့္ ျမႇဳပ္ႏွံရာ အရပ္ကို
ႀကိဳသိေတာ္မူျခင္း

ဟဇရတ္ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အေနျဖင့္ မိမိ၏ ရွဟာဒတ္ဒ္သည္ မာမြန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အႀကိမ္ ႀကိမ္ အထူးအေနျဖင့္ သတင္း ေပးေတာ္မူခဲ့ေပသည္။တစ္ခါ၊တစ္ရံ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ-ကၽြန္ေတာ္ ခိုရာစာန္သို႔ ခရီးထြက္မည္၊သို႔
ေသာ္ ျပန္လာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။အေၾကာင္းသည္ကား မာမြန္သည္ ကိုယ္ေတာ္အား အိမ္ေရွ႕မင္းသားအျဖစ္ မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မွ ခိုရာ စာန္သို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ရာဝီးမွတင္ျပသည္မွာ-ႏႈတ္ဆက္ရန္ အတြက္(ဘိုးေတာ္) ရစူလ္ေလခိုဒါ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝါအာေလဟီ ဝစလာမ္) ေရာင္ဇာေတာ္ဆီ လာေရာက္ၿပီး အသံက်ယ္စြာျဖင့္ ငိုေႁကြး ေတာ္မူ ေလသည္။
ကၽြန္ေတာ္(ရာဝီး)အေနျဖင့္ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အား စလာမ္ ဆက္သေတာ္မူၿပီး ဖိတ္ေခၚျခင္း ခံရသည့္ အိမ္ေရွ႕မင္း သားရာထူးအတြက္ မိုဘာရတ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အေနျဖင့္ မိန္႔သည္မွာ- ((ကၽြႏ္ုပ္အား မိမိ၏ ဘိုးေတာ္ ရစူလ္ေလခိုဒါ(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝါအာေလဟီ ဝစလာမ္)နားမွ ေဝးေအာင္ လုပ္ေနေပသည္၊ကၽြႏ္ုပ္သည္ မိမိေမြးရပ္ ေျမႏွင့္ေဝး ၿပီး ေသရေပလိမ့္မည္။ဟရြန္ရရွီးဒ္ ေဘး၌ ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းခံရေပလိမ့္မည္။))ဤအတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္ မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ကို စြန္႔ ခြာေတာ္မူခ်ိန္၌(မိမိအမ်ဳိးအေဆြမ်ား)ကို ကၽြႏ္ုပ္အေပၚ ငိုေႁကြးၾကရန္ အမိန္႔ ေပးေတာ္မူေလ၏။အေၾကာင္းသည္ကား -မာမြန္အေနျဖင့္ အျပင္ပိုင္းအရ ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ကို ႏွစ္သက္၊ျမတ္ႏိုးေၾကာင္း ျပေပသည္။နန္းတြင္း အစည္း၊အေဝးပြဲမ်ားတြင္ ေအမာမ္ အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ ေအမာမ္မာသ္ကို ကာကြယ္ခဲ့ေပသည္။
ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အေနျဖင့္ မိမိ၏ အေပါင္းအေဖာ္မ်ားကို မိန္႔ၾကားေလ့ရွိေပသည္။((မာမြန္အေနျဖင့္ မိမိ၏ တရား မ်ားျဖင့္ အသင္တို႔အား မလွည့္စားဖို႔ လိုေပသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ ကစမ္ ၎မွ လြဲၿပီး ကၽြႏ္ုပ္ကို မည္သူမွ် လုပ္ႀကံ၊သတ္ျဖတ္မည္
မဟုတ္ေခ်။ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္လည္း ဖူးစာတြင္ ေရးထားသည့္(ရွဟာဒသ္)ကို ရရွိရာမွ အပ၊တျခား နည္းလမ္း မရွိေတာ့ေခ်။))ဤအေၾကာင္း  ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊အျခား ရာဝီးတစ္ေယာက္မွလည္း တင္ျပသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ခလီဖာ အဘာစီသည္ မစ္ဂ်စ္ဒ္ေဒဟရမ္၏ တံခါး ေပါက္တစ္ခုမွ အျပင္ ထြက္လာၿပီး၊ ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) မွလည္း အျခားတံခါးေပါက္ တစ္ခုမွအျပင္ ထြက္လာေတာ္မူသည္ ကို ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား -

یا بعد الدار و قرب الملتقي ان طوس ستجمعني و ایاه

((အိမ္သည္ မည္မွ် ေဝးေနပါသနည္း?ေတြ႔ဆုံဖို႔ မည္မွ် နီးကပ္ ေနေပသည္။သူစ္ၿမိဳ႕တြင္ ၎ႏွင့္ ကၽြႏ္ွပ္သည္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံ ရေပမည္။ဟရြန္၏ ကဗ္ရ္ေဘးတြင္ ကၽြႏ္ုပ္(ေအမာမ္ေရဇာ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)) ၏ ကဗရ္ရွိမည္ဟု သိလိုက္ ရပါသည္။))တစ္ခါ၊တစ္ရံ ဟာရြန္ မစ္ဂ်စ္ဒ္နဗဝီးတြင္ တရားေဟာေနစဥ္ ကိုယ္ေတာ္မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ -

تروني و ایاه ندفن في بیت واحد

အဓိပၸါယ္ ။ ။ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္၎သည္ တစ္ေနရာ တည္းတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းခံရေပလိမ့္မည္။တစ္ခါတစ္ရံမိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ ဟာရြန္ကို ဤကဲ့သို႔ ျမင္ရလိမ့္မည္၊ထို႔ေနာက္ မိမိ လက္ခလယ္ႏွင့္ တျခားလက္ေခ်ာင္း တစ္ခုကို ကပ္ျပေလသည္။ရာဝီးအေနျဖင့္ ေျပာၾကားသည္မွာ-ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ အဓိပၸါယ္ ဆိုလိုခ်က္ကို သေဘာမေပါက္ခဲ့ရာ ဟာရြန္ေဘးတြင္ ေအမာမ္ေရဇာ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အား ျမႇဳပ္ႏွံခ်ိန္တြင္ မည္သည္ကို ေအမာမ္ ဆိုလိုေတာ္မူခဲ့ ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ခဲ့ေပသည္။

الحمد لله رب العالمین


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*