$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

((အဟ္ယာအိုလ္မိုင္ယသ္ ေဗဖဆြာေအေလ အဲဟ္လိုလ္ ဘိုက္သ္ (အ.စ))) က်မ္း လာ ဟဒီးစ္ေတာ္ ၁၊၂၊၃

  • News Code : 722926
  • Source : ABNA
Brief

((အဟ္ယာအိုလ္မိုင္ယသ္ ေဗဖဆြာေအေလ အဲဟ္လိုလ္ ဘိုက္သ္ (အ.စ))) က်မ္း လာ ဟဒီးစ္ေတာ္ ၁၊၂၊၃ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာ မွတ္သားႏိုင္ပါတယ္။

ခ်ီးမြမ္းေထာပနမႈ႔အျဖာျဖာသည္စၾကာဝဠာအေပါင္းကိုျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေတာ္မူေသာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အတြက္သာျဖစ္ေခ်သည္။

ထိုေနာက္မျပတ္မစဲေသာခ်မ္းေျမ့ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ (စလာမ္)အျဖာျဖာသည္လည္းအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏အထူးေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာေက်းကၽြန္မ်ားအတြက္ျဖစ္ပါသည္။

ဤဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားဟာေျခာက္ဆယ္ (၆၀ ) အရည္အတြက္ရိွသည့္ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ဤဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားအားလုံး (၆၀) ကိုစုေပါင္း၍

အကၽြႏ္ုပ္(အလာမာရွိက္ၡဂ်လာလြတ္ဒီး(န) စူယူးသီး (စြႏၷီသာသနာ့သုခမိန္ပညာရွင္ ) အေနျဖင့္

احیاء المیت بفضائل اهل البیت علیهم السلام

အမည္ေပးထားလိုက္ပါသည္။

 

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ (၁)

 

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ၏ေဆြမ်ဳိးညာတိအႏြယ္ေတာ္မြန္မ်ားႏွင့္အခ်စ္ေမတၱာထားျခင္းသာ   လွ်င္မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟမၼဒ္(ဆြ)၏ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကိုဆပ္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

الحدیث الأول

اخرج سعید بن منصور فی سننه ،عن سعید بنجبیر ، فی قوله تعالی ( قل لا أسألکم علیه أجرا إلاّ المودة فی القربی ) قال قربی رسول الله علیه وسلم .

 

စကားေျပ

        စအီးဒ္ဗင္မန္းဆူ(ရ)သည္မိမိ၏က်မ္း (စနန္း(န) ၌စအီးဗင္ဂ်ာဘီး(ရ) ထံမွတဆင့္ေရးသားထားေတာ္မူသည္မွာအာယသ္ေသမိုဝါသတ္(သ) ေတာ္ (၄၂း၂၃)

قل لاأسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی

အဓိပၸာယ္ - (အိုမဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အသင္ေျပာၾကားပါေလ။အကၽြႏ္ုပ္သည္ဤ (သဗ္လီးေ႕ေရဇာလသ္) (ခ) သာသနာျပဳခ၊အခေၾကးေငြႏွင့္အသင္တို႔အေပၚဝယ္ျပဳထားေသာေက်းဇူးတရားေတာ္မ်ားအတြက္အကၽြႏ္ုပ္၏အႏြယ္ေတာ္မြန္အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ႏွင့္အခ်စ္ေမတၱာထားျခင္းမွအပ၊ဘယမွမလိုအပ္ေပ။ ) ၏သဖ္စီး (အက်ယ္ဖြင့္က်မ္း ) တြင္တင္ျပေရးသားသီးကုံးထားပါသည္။အလ္ကုရ္ဗာဆိုသည္မွာမဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ေဆြမ်ဳိးညာတိေတာ္အႏြယ္ေတာ္မြန္မ်ားျဖစ္ေခ်သည္။

 

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ (၂)

 

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟမၼဒ္(ဆြ) ေဆြမ်ဳိးညာတိအႏြယ္ေတာ္မြန္မ်ားသည္အဘယ္သူမ်ားျဖစ္ၾကကုန္သနည္း ?

الحدیث الثانی

 

اخرج ابن المنذر، ابن ابی حاتم و ابن مردویه فی تفاسیر هم . والطبرانی فی المعجم الکبیر عن ابن عباس ، لما نزلت هذه الآیة ( قل لا أسألکم علیه أجرا إلاّ المودة فی القربی ) ، قالوا : یا رسول الله من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم ؟ قال (( علی و فاطمة وولداهما )) .

 

စကားေျပ

 

        ေအဗ္ေနမြန္ဇရ္ ႏွင့္ေအဗ္ေနဟာသင္းမ္ထိုေနာက္ေအဗ္ေနမာရ္သဝိုင္းဟ္တို႔အေနျဖင့္မိမိတို႔၏သဖ္စီး (အက်ယ္ ဖြင့္က်မ္း) မ်ားတြင္တင္ျပေရးသားသီးကုံးထားပါသည္။ထိုအတူသက္ဗ္ရာနီးအေနျဖင့္မိမိ၏က်မ္း (အလ္မိုအ္ဂ်မြလ္ကဗီးဂ္ ) တြင္ ဂ်နာေဗ ေအဗ္ေနအဘာစ္ (ရ.ေသြ႕) သခင္ထံမွ တဆင့္ ေရးသားသီးကုံးထား ပါသည္။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အာယာသ္ေတာ္ …

قل لاأسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی

က်ျမန္း လာသည့္ အခါ လူထု အေနျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ)ထံေမးျမန္းေလွ်ာက္ ထားၾကေပသည္။ အိုတမန္ ေတာ္ ျမတ္ အလႅာဟ္၏ရစူလ္(ဆြ)သခင္ႀကီး၏ထိုေဆြမ်ိဳး ညာတိ အႏြယ္ေတာ္မြန္မ်ားသည္အဘယ္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသနည္း? ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ အေပၚ၌၎တို႔အားခ်စ္ျမတ္ႏိုးေမတၱာထား ရန္မ ျပဳမေနရတာ၀န္ေပးထားပါသည္။

ထိုအခ်ိန္၌တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) အေနျဖင့္မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။ ထိုေဆြမ်ိဳးညာတိ အႏြယ္ေတာ္မြန္မ်ားသည္အလီ(အ.စ)၊ဖါေတြမာ(အ.စ)၊ ႏွင့္၎တို႔ႏွစ္ဦး၏သားေတာ္ႏွစ္ပါးျဖစ္ၾကသည့္ေအမာမ္ဟစန္(အ.စ)၊ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ျဖစ္ေခ်သည္။

 

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ (၃)

 

ဟစန္(န)နဟ္ဆိုသည္မွာ အာေလ မိုဟမၼဒ္ (အ.စ) ႏွင့္အခ်စ္ ေမတၱာ ထားျခင္း ကိုဆိုလိုပါသည္။

 

الحدیث الثالث

 

اخرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس فی قوله تعالی (( ومن یقترف حسنة )) ، قال (( المودة لآل محمد )).

 

စကားေျပ

 

        ေအဗ္ေနအဗီး ဟာသင္းမ္ အေနျဖင့္ မိမိ၏ သဖ္စီး (အက်ယ္ ဖြင့္က်မ္း )   တြင္ ဂ်နာေဗေအဗ္ေနအဘာစ္ (ရ.ေသြ ) ထံမွ တဆင့္ ေရးသား သီးကုံးထားေပသည္။

အာယသ္ေတာ္ (၄၃း၂၃ ) ပါ ومن بفترف حسنة

 

အဓိပၸာယ္ - (အၾကင္မည္သူ မဆို (ေနကီး)ေကာင္းမူ ကုသိုလ္ တစ္ခု လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ အကၽြႏ္ုပ္ (အလႅာဟ္) အေနျဖင့္ ၎၏ (ေနကီး) ေကာင္းမူကုသိုလ္ အား အဆထိုးေပးသနားေတာ္မူ မည္ ။ )

အာယာသ္ေတာ္တြင္ပါေသာ စကားလုံး ဟစန္(န)နဟ္ ဆိုသည္ မွာ အာေလမိုဟမၼဒ္ (အ.စ) ႏွင့္ အခ်စ္ေမတၱာ ထားျခင္းကို ဆိုလို ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

=======================

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*