$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

အစၥလာမ္မီအစိုးရအားတည္ေထာင္ျခင္း

  • News Code : 729735
  • Source : ABNA
Brief

ဤ ေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး အာယာသြလႅာဟ္ မကာေရမ္ မို ရွီး ရာဇီး ၏ ေဟာေျပာ ခ်က္ ကို ေအက္ပါအတိုင္း မွတ္ သား ႏိုင္ပါတယ္။

သတိ-အစၥလာမ္ဘာသာဝင္အမ်ားစု ေနထိုင္သည့္ တိုင္းျပည္မ်ားအတြက္သာ ဆိုလိုေပသည္။
    ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္၏ ေတာ္လွန္ေရးသည္ အလြန္တရာအေရး ႀကီးဆံုးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုမွာအစၥလာမ္မီအစိုးရအား တည္ေထာင္ရန္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ဤေဆြးေႏြးမႈတြင္ အစိုးရတည္ေထာင္ရန္ အေရးႀကီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ သည္မ်ားကို ၿခံဳငံုထားသည့္ေဆြးေႏြးမႈအား တင္ျပရန္ အေရးႀကီးလုိအပ္ေပသည္။

အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္အစိုးရတည္ေထာင္မႈအတြက္အေရးပါမႈ

    အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)အားလံုးသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိေပသည္။ထိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရန္အတြက္ တာဝန္၊ဝတၱရားရွိေပသည္။ဤလုပ္ရပ္အတြက္ လက္ေတြ႔ကာယကံေျမာက္ အခ်ဳပ္၊ အခ်ာအာဏာပိုင္ကို မတည္ေထာင္မျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။အကယ္၍ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ လည္းအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိသာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေပမည္။
သာဓကအားျဖင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ တမန္ေတာ္မ်ားရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားကို ေဖၚျပထားပါသည္။ထိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ သအ္လီးမ္(ပို႔ခ်မႈ)၊သရ္ဘီယသ္(သြန္သင္မႈ)၊မတရားမႈ၊ညႇဥ္းပန္း၊ရက္စက္မႈကိုေတာ္လွန္ရန္၊လူမႈေရးရာေက်ာသား၊ ရင္သားမခြဲျခားမႈ၊လူသားမ်ားအား ေက်းကၽြန္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ေဆာင္ရြက္ ေပးမႈ၊အႏွိပ္စက္၊အညႇဥ္းပန္း၊အႏိုင္က်င့္ခံရသူမ်ားကို ၎တို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားျပန္လည္ ရယူေပးရန္၊စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ပဲ့ပင္၊သြန္သင္ေပးျခင္း ႏွင့္ ေကာင္းျမတ္၊ျမင့္ျမတ္သည့္ စာရိတၱေတာ္မ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္တို႔ ျဖစ္ပါ သည္။
ဤရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာရွင္အစိုးရ မတည္ ေထာင္မျခင္း က်ယ္က်ယ္၊ျပန္႔ျပန္႔၊တိုးတက္စည္ပင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ ေခ်။
အေၾကာင္းမွာ-ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ တုိင္းျပည္တျပည္တြင္ ဘဝတည္ ေဆာက္မည္၊သို႔ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔(မြတ္စလင္မ်ား)လက္ ေတာ္တြင္လည္း မရွိေခ်။ထိုအခ်ိန္အခါတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ပညာေပးနည္းစနစ္ မ်ားႏွင့္ သြန္သင္ပဲ့ပင္မႈမ်ားကို အစၥလာမ္သာသနာေတာ္အရ တည္ေဆာက္လိုသည့္ ဆႏၵ၊အာသီသရွိမည္ဆိုလွ်င္ တင္းျပည့္၊က်ပ္ျပည့္ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။
အကယ္၍႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပံုႏွိပ္တိုက္မ်ား၊ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ ထဲတြင္ မရွိမည္၊ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၊ေအမာမ္ဘာရာမ်ားတြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူ ငယ္၊လူရြယ္မ်ားကို ပညာေပးရန္၊ပဲ့ပင္၊သြန္သင္ရန္ မင္ဘဲရ္တစ္ခုတည္းကိုသာလွ်င္ အသံုးျပဳမည္ဆိုရင္ လံုေလာက္ဖူလံုလိမ့္ မဟုတ္ေခ်။
အခ်ိဳ႕ေျပာၾကေပသည္။ယခုေခတ္အခ်ိန္၊အခါတြင္လည္း အစၥလာမ္မီႏိုင္ငံထူ ေထာင္ၿပီးပီ ျဖစ္ေသာ္လည္းပဲ မေကာင္းမႈမ်ား မနည္းသြားေခ်။သို႔ေသာ္လည္းပဲ ၎ တို႔အေနျဖင့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို ေမ့ေနေလသည္။အကယ္၍အစၥလာမ္မီေတာ္လွန္ ေရး မေပၚေပါက္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာရွင္အစိုးရကို မ တည္ေထာင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ဘာျဖစ္သြားခဲ့မည္နည္း အကယ္၍ ဒုစ႐ိုက္မ်ား၊မေကာင္း မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သည့္ မေကာင္းသည့္အစိုးရ၊ပဲဟ္လစီအစိုးရ၊ရွားအစိုးရ(အစၥလာမ္ အမည္ခံအစိုးရ)ထိုအတိုင္းရွိေနမည္ဆိုပါက အိမ္တိုင္း၊အိမ္တိုင္း(မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား၊စာရိတၱပ်က္ျပားမႈမ်ားကို အမ်ားအျပားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္)စ ေလာင္းလိုင္းမ်ားေနရာယူထားၿပီး ျဖစ္ေနခဲ့ေပမည္။မေကာင္းသည့္ဆိုဒ္မ်ား၊အား လံုးလက္ထဲတြင္(လြတ္လပ္စြာ)ရွိေနေပမည္။မိုဘိုင္းမ်ား၊sms မ်ား၊ဗလူးတို႔စ္မ်ားျဖင့္ ျပန္႔ႏွံ႔ေနသည္။မကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။႐ုပ္ျမင္သံ ၾကားအစီအစဥ္မ်ားအားလံုးႏွင့္ အျခားသတင္းဌာနမ်ားတြင္လည္း မကာင္းမႈမ်ား၊ဒုစ ႐ိုက္မႈမ်ား၊ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို ထုတ္လႊင့္ေနမည္ ျဖစ္ေပသည္။
အတိုခ်ဳပ္၊အႏွစ္ခ်ဳပ္ေရးသားရမည္ဆိုလွ်င္ မကာင္းမႈမ်ား၊ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား၊ညစ္ ညမ္းမႈမ်ား ေလးဖက္၊ေလးတန္ကို လႊမ္းမိုးေနမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီး(န္)သာသနာဆိုသည့္ သတင္းပင္ရွိမည္ မဟုတ္ေခ်။
မွတ္ခ်က္။။ျပည္ေထာင္စုအစၥလာမ္မီ အီရန္ႏိုင္ငံတြင္ စေလာင္းလိုင္းမ်ားတပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ မေကာင္းသည့္ ဆိုဒ္မ်ားၾကည့္႐ႈခြင့္ စသည္တို႔ကို လုပ္ခြင့္မရွိေခ်။ေတြ႔ ရွိခဲ့လွ်င္ တရားဝင္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကို သက္ဆိုင္ရာမွ ဦးေဆာင္ၿပီး၊ေဆာင္ ရြက္ေနပါသည္။ဘာသာျပန္ဆိုသူ
    အထက္ေဖၚျပပါ ေရးသားမႈအတြက္ သက္ေသအေထာက္အထားျဖင့္ ေရး သားသီကံုးရမည္ဆိုလွ်င္…အစၥလာမ္ေတာ္လွန္ေရး(အီရန္ႏိုင္ငံတြင္)မေအာင္ျမင္ မည္အလွ်င္အခ်ိန္အခါတြင္ မကာင္းမႈမ်ား၊ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား၊ညစ္ညမ္းမႈမ်ား အားလံုး၏ အေၾကာင္းခံမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ လက္ဝယ္တြင္ မရွိေခ်။
    သို႔ေသာ္လည္း မည္မွ်အထိ ညစ္ညမ္းေနသည္ကို ဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ ေနရာ အားလံုးကို လႊမ္းမိုး၊ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားခဲ့ေလသည္။လက္ရွိအေျခအေနေခတ္အရ  မေကာင္းမႈမ်ား၏အေၾကာင္းခံမ်ား(စေလာင္း၊ဆိုဒ္စသည္)သာ(ထိုအခ်ိန္က)ရွိခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္သြားခဲ့မည္နည္း?
    အကယ္၍ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊အမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ တရား မွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈကို လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္အထည္ေဖၚလို လွ်င္ အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္အခ်ာ၊အာဏာအစိုးရ မထူေထာင္ပဲ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္ မည္နည္း?
    မက္စ္ဂ်စ္ဒ္မ်ား၊ေအမာမ္ဘာရာမ်ားအတြင္း သြန္သင္၊ဆံုးမမႈမ်ား၊ဆံုးမတရား ေတာ္မ်ားျဖင့္သာလွ်င္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊အမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ ရင္သားမခြဲျခားမႈကို ျပဌာန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသလား?
    ဥပေဒကို ျပဌာန္းႏိုင္ရန္ စြမ္းအား၊လူထုအားမေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ား၊ညစ္ညမ္း မႈမ်ားမွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းခံမ်ား၊တန္ဆာကိရိယာမ်ား(ရဲစခန္း၊ရဲစသည္ ျဖင့္)၊ျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္က်ဴးလြန္ထားသည့္ ရာဇဝင္သားေကာင္မ်ား၊စီးပြားေရးအျမတ္ႀကီး စားျပဳသည့္ ေခါင္းပံုျဖတ္သမားမ်ားကို အျပစ္ေပးစီရင္ျခင္းမွအပ၊အႏွိပ္စက္၊အႏိုင္ က်င့္၊အညႇဥ္းပန္း၊သတ္ျဖတ္ခံရသူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ကို ဇြာေလမ္မ်ား(ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း၊ အႏိုင္က်င့္၊သတ္ျဖတ္သူမ်ား)ထံမွ ျပန္လည္ရယူျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါလား?
    ဤအတြက္ေၾကာင့္ သာသနာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသည္ သီးသန္႔ျဖစ္ပါသည္။ေႂကြး ေၾကာ္ခံယူေနသူမ်ားသည္(စစ္မွန္၊မွန္ကန္သည့္)ႏိုင္ငံေရး၊အဓိပၸါယ္ဆိုလိုျခင္းကို မသိနားမလည္ခဲ့သူမ်ား သာသနာ၏အစီအစဥ္မ်ား၊မသိနားမလည္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေပ သည္။
    ဟုတ္ပါသည္။မွန္လွေပသည္။သာသနာေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ပုဂၢလိက ကိစၥ၊သာဓကအားျဖင့္ နမာဇ္ႏွင့္ ႐ိုဇာစသည့္ျဖင့္(အစၥလာမ္)အစိုး ရမတည္ေထာင္ပဲ ျပဳႏိုင္ေပသည္။(သို႔ေသာ္ဤလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္လည္း စည္ပင္ စြာအစိုးရမတည္ေထာင္ပဲ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။)
    သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ အစၥလာမ္သာသနာသည္ လူမႈေရးရာဆိုင္ ရာ၊ဥပေဒသမ်ား အေျမာက္အမ်ားကို ျပဌာန္းထားသည့္ သာသနာျဖစ္ေၾကာင္းကို နားလည္ထားပါသည္။
    ဤဥပေဒသမ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာအစိုးရအား တည္ေထာင္ရန္ အေရးႀကီးလိုအပ္ပါသည္။
    ဤအတြက္ေၾကာင့္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ သို႔ ေဟဂ်ရသ္ထြက္ေတာ္မူသည့္အခ်ိန္ၿပီးေနာက္ အစၥလာမ္ရန္သူမ်ား၏ မေကာင္းမႈ အႏၱရာယ္မွ ေအးၿငိမ္းခဲ့ေလသည္။ထိုေနာက္ ပထမဦးစြာမိမိ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အစၥလာမ္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား)ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္အ တြက္ အစၥလာမ္မီအစိုးရ၊အခ်ဳပ္အခ်ာ၊အာဏာကို ထူေထာင္ေတာ္မူ ခဲ့ေလသည္။

အစၥလာမ္၏အုတ္ျမစ္မ်ား

    ေအမာမ္မိုဟမၼဒ္ဘာေကရ္(အ.စ)သည္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလွသည့္ ဟဒီးစ္ ေတာ္တစ္ခုလာရွိေပသည္။မိန္႔ေတာ္မူသည္။

بُنِيَ الاْسْلامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْياءَ: عَلَى الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وَالحَجِّ وَالصَّوْمِ وَالْوِلايَةِ، قالَ زُرارَةُ: فَقُلْتُ وَأىُّ شَيء مِنْ ذلِكَ أَفْضَلُ؟ فَقالَ: أَلْوِلايَةُ أَفْضَلُ، لاِنَّها مِفْتاحُهُنَّ، وَ الْوالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ

အဓိပၸါယ္။။အစၥလာမ္သာသနာ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္(၅)ခုရွိပါသည္။နမာဇ္၊ဇကားသ္၊ ဟဂ်္၊႐ိုဇာႏွင့္ ေဝလာယသ္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ဇိုရာရဟ္အေနျဖင့္ ေမးျမန္းေလ၏။မည္ သည့္အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ ဤအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားအနက္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ပါ သနည္း? ေအမာမ္(အ.စ)အေျဖေပးမိန္႔ေတာ္မူေလ၏။ေဝလာယသ္ျဖစ္ေပသည္။အ ေၾကာင္းမွာ က်န္အရာအုတ္ျမစ္မ်ား၏(ေအာင္ျမင္မႈ)ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ထို႔ျပင္ ဝါလီ(ခ)အုပ္ထိန္းသူ(အစၥလာမ္မီအာဏာရွင္)သည္ ဤအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ သက္ေသ(လမ္းညႊန္ရွင္)ျဖစ္ေတာ္မူ ေပသည္။
ၾကည့္-ကာဖီက်မ္းအတြဲ(၂)၊အခန္းအလ္အီမာန္ဝလ္ကူဖ္ရ္၊က႑ေတာ္ ဒိုအာေအမိုလ္ အစၥလာမ္
 
ေဝလာယသ္၏ဆိုလိုသည့္အဓိပၸါယ္မွာအဘယ္နည္း?

    အခ်ိဳ႕(အိုလမာေယရွီအာ)အေနျဖင့္ ေဝလာယသ္ဆိုသည္မွာ အဟ္ေလဘိုက္ (အ.စ)အေပၚအခ်စ္၊ေမတၱာ၊ခ်စ္ခင္၊ႏွစ္သက္၊ျမတ္ႏိုးျခင္း၊တြယ္တာျခင္းႏွင့္ သဝလ္ စိုလ္ျပဳျခင္းကို ဆိုလိုသည္ဟုခံယူထားေလသည္။သို႔ေသာ္ ဤဟဒီးစ္ေတာ္ပါ ေဝလာ ယသ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ အစိုးရ၊အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ထူေထာင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ဆို လိုသည္မွာ မြတ္စလင္တစ္ေယာက္ နမာဇ္၊ဇကားသ္၊ဟဂ်္၊႐ိုဇာအျပင္ အစၥလာမ္မီအ စိုးရ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကိုလည္း လက္ခံသေဘာတူသူျဖစ္ရေပမည္။မဟာတမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္ အအ္ေအေမ၊ေအမာမ္(၁၂)ပါး(အ.စ)တို႔၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာ ဏာႏွင့္ ၎တို႔၏(စစ္မွန္သည့္)ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားမွ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို လည္း လက္ခံသေဘာတူသူျဖစ္ရေပမည္။ဤသဖ္စီးရ္အတြက္ သက္ေသ၊အ ေထာက္အထား၊အကိုးအကားအျဖစ္ ရီဝါယတ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေပသည္။
    ေအမာမ္(အ.စ)အားေမးျမန္းခဲ့ေလ၏။အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ အျခား အေျခ ခံအုတ္ျမစ္ အားလံုးထက္ အေရးႀကီးရပါသနည္း? အေျဖေပးမိန္႔ေတာ္မူသည္။ေဝ လာယသ္ အျခားအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ရန္အ တြက္ အာမခံျဖစ္ေပသည္။
    အကယ္၍အစၥလာမ္မီ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ၊အစိုးရမထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့မည္ဆို လွ်င္ နမာဇ္တည္ေဆာက္မႈ၊ခြမ္းစ္၊ဇကားသ္၊႐ိုဇာႏွင့္ ဟဂ်္တို႔ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ၊စည္ ကားစြာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ဤအရာမ်ား၏ဖလ္စဖာမ်ားတင္ျပခြင့္ရရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ ေခ်။
    ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေယလာယသ္သည္ ခ်စ္ခင္တြယ္တာမႈ၊ႏွစ္သက္မႈ၊အခ်စ္ ေမတၱာ၊သဝလ္စိုလ္အတြက္သာလွ်င္ မဟုတ္ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ နဘီတမန္ ေတာ္မ်ား(အ.စ)(သို႔)ျပစ္မဲ့မာစူမ္ ေအမာမ္မ်ား(အ.စ) တို႔ဘက္မွ တည္ေထာင္ထား သည့္ အစၥလာမ္မီအစိုးရကို လက္ခံသေဘာတူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
    ထိုအတြက္ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ)၏ သမိုင္းတေလ်ာက္လံုး တမန္ ေတာ္တိုင္း အင္အား၊စြမ္းအားရသည့္ႏွင့္ အစိုးရကို တည္ေထာင္ခဲ့ေပသည္။ဟဇရတ္ ဒါဝူးဒ္(အ.စ)၊ဟဇရတ္စိုလိုင္းမန္(အ.စ)၊ဟဇရတ္မူဆာ(အ.စ)ႏွင့္မဟာတမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ)စသည္ ပုဂၢိဳလ္ထူး၊ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ားသည္ အစိုးရကို ထူေထာင္ေတာ္မူခဲ့ ၾကေပသည္။
အကယ္၍ ဟဇရတ္အီဗရာဟီးမ္(အ.စ)ႏွင့္ဟဇရတ္အီဆာတို႔အေနျဖင့္ ဤ ႀကီးမားသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ(အစိုးရထူေထာင္ျခင္း)အား အခြင့္အလမ္းႏွင့္ လိုအပ္မႈ မ်ား မဖူလံုခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အစိုးရမထူေထာင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္၏(စစ္မွန္သည့္)အစၥလာမ္မီ အစိုးရအား ထူေထာင္ရန္ လိုလားေတာ္မူခဲ့ျခင္း

    ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ရွဟီးဒ္ဘြဲ႔ခံယူေတာ္မူရန္အတြက္သာ သီး သန္႔ ကရ္ဗလာသို႔ ႂကြျမန္းလာေတာ္ မမူခဲ့ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေတာ္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အစၥလာမ္မီ အစိုးရထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ပါ ကရ္ဗ   လာသို႔ႂကြျမန္း လာေတာ္မူခဲ့ေပသည္။
    ေနာက္ဆံုးရွဟီးဒ္ျဖစ္ေတာ္မူမည္ကိုပင္ သိေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ဤအေၾကာင္း အရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေအမာမ္(အ.စ)၏ဩဝါဒေတာ္မွတစ္ခုကို ေလ့လာဖတ္႐ႈၾကည့္ ပါမည္။

اَللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَا كَانَ مِنَّا تَنافُساً فِي سُلْطان، وَلا الْتماساً مِنْ فُضُولِ الْحُطامِ، وَلكِنْ لِنُرِىَ الْمَعالِمَ مِنْ دِينِكَ، وَنُظْهِرَ الاْصْلاحَ فِي بِلادِكَ، وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبادِكَ، وَيُعْمَلُ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَّتِكَ وَأَحْكامِكَ

အဓိပၸါယ္။။အို!  အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္... အရွင္အေနျဖင့္ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ေတာ္လွန္ေရးသည္ လူထုအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္လို၍၊မင္းလုပ္လို၍အတြက္ႏွင့္ ေလာကီ၏ စည္းစိမ္၊ဂုဏ္ျဒပ္အတြက္ မဟုတ္ေၾကာင္းေကာင္းစြာ သိေတာ္မူပါသည္။တစ္နည္းဆို ရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အစိုးရ အခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာဆိုသည္မွာ အရွင္၏သာသနာေတာ္တြင္ ဆရာသမား(သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသူ)ႏွင့္ လကၡဏာေတာ္ မ်ား ျပည္သူလူထုအတြက္စီမံႏိုင္သည္။ထိုျပင္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ ေပးမႈ ျပဳႏိုင္သည့္ အရွင္ေက်းကၽြန္မ်ား၏ လံုၿခံဳမႈ၊ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးကိုစီစဥ္ေပးႏိုင္ သည့္ အသင္၏ဥပေဒေတာ္မ်ားႏွင့္ စြႏၷတ္ေတာ္မ်ား၊တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို လက္ ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ အစိုးရ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ဆို လို ေတာ္မူပါသည္။
ၾကည့္-ေဗဟာရြလ္အနာဝါလ္ အတြဲ(၁၀၀)စာမ်က္ႏွာ(၈၀)

    ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ကူဖာၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ မႂကြျမန္းမည္အလွ်င္ မိမိ ၏အထူးရွယ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ဟဇရတ္မြတ္စလင္ ဗင္အကီးလ္အား ကူဖြာၿမိဳ႕ ေတာ္သို႔ ေစလြတ္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး၊၎အား ျပည္သူလူထုထံမွ ဗိုင္အတ္ယူရန္ျဖစ္ ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔သိေပသည္။ဤဗိုင္အတ္ ယူေစေတာ္မူသည့္(စစ္မွန္သည့္) အစိုးရထူေထာင္မႈမွအပ အျခားကိစၥ ျဖစ္ႏိုင္ပါသေလာ?
    အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ေန႔တိုင္းအာ႐ႈရာ၊ေျမပထဝီတိုင္း ကရ္ဗ လာ ျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူယံုၾကည္ထားသည္ဆိုလွ်င္ မလြဲမေသြ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)၏ ညာသံေတာ္ႏွင့္အတူ ကိုယ္ေတာ္၏က်န္ညာသံေတာ္မ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားကိုလည္း သမိုင္းတေလွ်ာက္လံုးရွိ ေျမပထဝီတိုင္းတြင္ ထြန္းေတာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။
    သစၥာမဲ့ အီမာန္အားနည္းသည့္ ကူဖာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားအခ်ိဳ႕သည္ ေအမာမ္ဟို စိုင္း(န)(အ.စ)အားမကူညီခဲ့ၾကေခ်။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)၏ မြန္ျမတ္လွသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ္(အစၥလာမ္ အစိုးရ ထူေထာင္ရန္)အတြက္ ထိုသစၥာမဲ့ အီမာန္ အားနည္းသည့္ ကူဖာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ား အခ်ိဳ႕သည္ ကာယပိုင္းအရ ပိတ္ဆို႔မႈ ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကေပသည္။
    သို႔ေသာ္ယေန႔ သစၥာရွိ ခိုင္မာသည့္ အီမာန္ရွိ မြတ္စလင္မ်ား ရွိေနပါသည္။ထို မြတ္စလင္မ်ားသည္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ လမ္းစဥ္ေပၚတြင္ မိမိ၏ရွိသမွ်အား လံုးကို စေတးရန္ရွိေပသည္။
    ဤမွ်ဆိုလွ်င္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ဩဝါဒေတာ္မွ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ္ မ်ားႏွင့္ တေလာကလံုးတြင္(စစ္မွန္သည့္)အစၥလာမ္အစိုးရ ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ေလာက ႀကီးကို ေအမာမ္မဟ္ဒီ(အ.ဂ်)၏ အစိုးရထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အသင့္ျပဳျခင္းစကားမ်ားအ ဘယ္ေၾကာင့္ မဆိုရပါသနည္း
    သာသနာႏွင့္(စစ္မွန္သည့္)ႏိုင္ငံေရး သီးသန္႔စီအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား? အကယ္၍ သာသနာသည္ အစိုးရ၊အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာမပါဘဲ ထိုအစိုးရသည္ ဇြာ လင္မ္အစိုးရ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။အစိုးရအေနျဖင့္ သာသနာမရွိဘဲဆိုလွ်င္ ထိုသာသနာ ေတာ္သည္ အလြန္တရာ ရလာဒ္အက်ိဳးနည္းေပလိမ့္မည္။

ဤဆ႒မရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ

    ႐ိုေသေလးစားရသည့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏အဇာဒါရီျပဳလုပ္ၾကသူမ်ား၊ အခ်စ္ေမတၱာထားၿပီး မာတမ္(ရင္ထု)ၾကေပသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ မဇ္ လူးမီးသည္(ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း၊မတရားအသတ္ျဖတ္ခံရမႈ…)အတြက္ မ်က္ရည္က်ရ ေပသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈအတြက္ မဂ်လစ္ေတာ္မ်ား ကို မိမိတို႔၏အခ်ိန္၊ပစၥည္း၊ဥစၥာ၊ကိုယ္ခႏၶာ အသက္ကိုရင္းၿပီး ကာကြယ္ရေပမည္။၎ တို႔အား ေျပာၾကားသင့္ေပသည္။
    ကိုယ္ေတာ္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္(စစ္မွန္သည့္)အစၥလာမ္မီအစိုးရ၊အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ထူေထာင္ရန္အတြက္ လိုလားခဲ့ေပသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း (န)(အ.စ)၏ ျမင့္ျမတ္လွသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ပိတ္ဆို႔မႈအေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပသည္။(ထိုပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို)ဖယ္ရွင္းျခင္းျဖင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ) ၏ ျမင့္ျမတ္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဆြတ္ခူးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
    (ျပည္ေထာင္စု အစၥလာမ္မစ္)အီရန္ႏိုင္ငံရွိ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ားျဖစ္သည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရွီအာမ်ားအေနျဖင့္ က်က္သ ေရမဂၤလာ၊လာဒ္လာဘႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ဝမ္းနည္းျခင္းအတြက္ မေဟာ္ရမ္လမ်ားတြင္ က်င္းပသည့္ မဂ်လစ္ေတာ္မ်ား၊သာစူအာမ်ား((၉)ရက္ေျမာက္ မေဟာ္ရမ္)၊အာ႐ႈရာ မ်ား၊က်ဟ္လြန္မ္မ်ားျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ ေမတၱာ၊ဂ႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ အစၥလာမ္မီ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ၊တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ အခက္၊အခဲမ်ားကို ေျဖ ရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ မျဖစ္မေန၊အသက္ျဖင့္၊ႏွလံုးသားျဖင့္(ကာယ၊ဥာဏန)ျဖင့္ ႀကိဳး စားရေပမည္။
===========

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*