$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

အမွန္တရား(ခ)ဟက္ခ္၏ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာဆိုတာ မည္သူေတြပါနည္း ?

  • News Code : 729914
  • Source : ABNA
Brief
အဲဟ္ေလ့ဘုိက္(သ္)(အ.စ) သည္ အမွန္တရား(ခ)ဟက္ခ္၏ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာ ျဖစ္ ေလ၏။اَلْحَقُ مَعَنٰا قَلَنْ يُوْحِشَنٰا مَنْ قَعَدَ عَنّٰا، وَنَحْنُ صَنٰا ئِعُ رَبِّنٰا، وَالْخَلْقُ بَعَدُ صَنٰا ئِعُنٰاစကားေျပအဓိပၸာယ္ဟက္ခ္(ခ)အမွန္တရားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဟ္ေလ့ဘုိက္(သ္)(အ.စ)ႏွင့္အတူ ရွိေလသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ေ၀းကြာၾကေလရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ လံုး၀ေၾကာက္စရာ၊ လန္႔စရာ အေၾကာင္းမျဖစ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ- ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမတ္အလႅာဟ္၏ ေက်ာင္းေတာ္ဆင္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အျခားအဖန္ဆင္းခံမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္း ေတာ္ဆင္းမ်ား ျဖစ္ေလသည္။

 

အဲဟ္ေလ့ဘုိက္(သ္)(အ.စ) သည္ အမွန္တရား(ခ)ဟက္ခ္၏ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာ ျဖစ္ ေလ၏။

 

اَلْحَقُ مَعَنٰا قَلَنْ يُوْحِشَنٰا مَنْ قَعَدَ عَنّٰا، وَنَحْنُ صَنٰا ئِعُ رَبِّنٰا، وَالْخَلْقُ بَعَدُ صَنٰا ئِعُنٰا

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

 

ဟက္ခ္(ခ)အမွန္တရားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဟ္ေလ့ဘုိက္(သ္)(အ.စ)ႏွင့္အတူ ရွိေလသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ေ၀းကြာၾကေလရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ လံုး၀ေၾကာက္စရာ၊ လန္႔စရာ အေၾကာင္းမျဖစ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ- ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမတ္အလႅာဟ္၏ ေက်ာင္းေတာ္ဆင္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အျခားအဖန္ဆင္းခံမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္း ေတာ္ဆင္းမ်ား ျဖစ္ေလသည္။

 

ရွင္းလင္းခ်က္

 

ဤဟဒီးစ္ေတာ္အား ဟဇရတ္(သ) ရွိက္ခ္သူဗီ(ရ.ဟ)အေနျဖင့္ ခုိင္လံုသည့္ စနဒ္ (အေထာက္အထား)ျဖင့္ အဗူအမရ္အိုမရီ ထံမွတစ္ဆင့္ ေအမာမ္မဟ္ဒီ (အ.ဂ်) မိန္႔ေတာ္မူ ထားေၾကာင္း တင္ျပသီကံုးထားေလ၏။ ေအမာမ္()အေနျဖင့္ ဤဟဒီးစ္ေတာ္ စာသား မ်ားအတြင္း ပြိဳင့္ ၃ ခုကို ညႊန္ျပထားေလ၏။

 

ပထမပိြဳင့္ အမွန္တရားမွန္သမွ်ႏွင့္ အစစ္အမွန္မွန္သမွ် အားလံုးသည္ အဟ္ေလ့ ဘိုက္(သ္)ႏွင့္အတူ ရွိေလ၏။

 

သတိမျပဳမေနျပဳရမည္မွာ اَلْحَقُ مَعَنٰاဆိုသည့္ ၀ါက်ေတာ္နွင့္أهل البيت مع الحقဆိုသည့္ ၀ါက်ေတာ္သည္ ကြဲျပားျခားနားေနေၾကာင္းပင္တည္း။

အေၾကာင္းသည္ကား . . .

ပထမ၀ါက်ေတာ္၏ ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေလ ၏။ ဟက္ခ္(ခ)အမွန္တရား ႏွင့္ဗာေသြလ္(ခ)အမွားမတရားအား ခြဲျခားျပသည့္ စံ မွတ္ေက်ာက္ အဟ္ေလ့ဘုိက္ (သ္)၏ စြႏၷတ္ေတာ္မ်ား၊ ဘ၀တည္ေဆာက္မႈမ်ား ဘက္ သို႔ မ်က္ႏွာမူ ရေပမည္။

ဒုတိယ၀ါက်ေတာ္၏ ဆိုလိုသည့္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေလ ၏။ ဒုတိယ၀ါက်ေတာ္မွာ အဟ္ေလ့ဘုိက္(သ္) ဟက္ခ္(ခ)အမွန္တရားႏွင့္အတူ ရွိေတာ္ မူသည္ဟူ၍ ျဖစ္ေလ၏။

ဤအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္နည္းတူ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားမွ တစ္ပါးျဖစ္သည့္

على مح الحق والحق مع علّى

ကိုလည္းပဲ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္ေလသည္။

ဒုတိယပိြဳင့္ မည္သူမဆို ဟက္ခ္(ခ)အမွန္တရားသည္ ၎ႏွင့္အတူတကြ ရွိေနမည္ဆို လွ်င္ အျခားသူမ်ား၏ ဥေပကၡာျပဳျခင္းႏွင့္ အထီးက်န္မႈအေပၚ ေၾကာက္ရြံ႕ ဖို႔(လံုး၀)မလိုအပ္ေခ်။ ၿပီးေနာက္ မိမိ၏အဖြဲ႕သား၊ ဘက္ေတာ္သား၏ အနည္း အမ်ား အေရအတြက္ အေပၚ၌လည္း ဂ႐ုျပဳဖုိ႔ မလုိအပ္ေခ်။

ဟဇရတ္(သ)ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္(အ.စ)အေနျဖင့္ ဟရွမ္(မ္)အား မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

"အို-ဟရွာမ္(မ္)၊ အကယ္၍ အသင္၏လက္ထဲ၌ သစ္ၾကားသီးရွိမယ္၊ ေနာက္ အားလံုးကေျပာမယ္။ မင္းလက္ထဲမွာ ပုလဲလံုးဆိုလွ်င္ ဘာမွ် အက်ိဳးအျမတ္ရွိမည္ မဟုတ္ေခ်။ အေၾကာင္းမွာ အသင္ကိုယ္တိုင္ သစ္ၾကားသီးျဖစ္ေၾကာင္း သိေနေလ၏။

 

အကယ္၍ အသင္၏လက္ထဲ၌ ပုလဲလံုးျဖစ္ၿပီး လူထုအေနျဖင့္ သစ္ၾကားသီးဟုပင္ ေျပာ ၾကလွ်င္လည္း အသင့္အတြက္ ဆံုး႐ႈံးမႈ မရွိေခ်။ အေၾကာင္းသည္ကား အသင္၏လက္၌ ရွိေသာအရာမွာ ပုလဲလံုးျဖစ္ေၾကာင္း အသင္သိေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္တည္း။"

 

ထိုနည္းတူစြာ ေအမာမ္အလီ(အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူထားသည္မွာ-

(အမွန္တရား)အတြက္ လမ္းညႊန္လမ္းျပမႈ လမ္းစဥ္၌ လူဦးေရနည္းမႈေၾကာင့္ မတုန္လႈပ္၊ မေၾကာက္ပါေလႏွင့္။

 

ေနရာတကာ၌ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးကိစၥမ်ား၌ အမ်ားႏွင့္ဆိုၿပီး “ဤ” ကို “ကၽြဲ”ဟု ဖတ္ေနၾကသူမ်ား အထူးသတိထား အရွက္ရွိသင့္ေပသည္။(ဘာသာျပန္သူ)

တတိယပိြဳင့္ ဤဟဒီးစ္ေတာ္၏ တတိယ၀ါက်ေတာ္အျဖစ္ လာရွိေသာ၀ါက်ေတာ္၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား လာရွိေလသည္။

 

ဤဖြင့္ဆိုခ်က္ ႏွစ္ခုအား တစ္ေနရာတည္း ေပါင္းစပ္လွ်င္လည္း ျပႆနာမဟုတ္ေခ်။ ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ညႊန္ျပေပမည္။

 

ဧကန္မုခ် အဟ္ေလ့ဘုိက္(သ္)(အ.စ)သည္ အကီဒဟ္ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ ဒီးန္သာသနာ့ ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ လူထု၏အကူအညီ မလိုလားအပ္ေခ်။ အလႅာဟို အရွင္ ျမတ္ ဘက္ေတာ္မွ မဟာတမန္ေတာ္ႀကီး()အေပၚ ခ်ျမန္းေပးသမွ် အရာအားလံုးသည္ ပင္ အႏြယ္ေတာ္မြန္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေပသည္။

 

အေျခအေနမွန္ဆိုရလွ်င္ အြမၼသ္ (ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ေနာက္လိုက္ေနာက္သား မ်ား)သာလွ်င္ အထက္ေဖာ္ျပပါအရာမ်ားနွင့္ အဟ္ေလ့ဘုိက္(သ္)လုိအပ္ေပသည္။

 

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ စြႏၷတ္သာလွ်င္ အြမၼသ္အတြက္ မလံုေလာက္ေခ်။ အဟ္ ေလ့ဘုိက္(သ္)ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမမူဘဲ၊ မလွည့္ဘဲေနလွ်င္ လံုး၀ဥႆံု လမ္းလြဲ လမ္း မွားသို႔ ေရာက္သြားေပမည္။

 

(ခ) ျမတ္အလႅာဟ္၏ ေနအ္မသ္ေတာ္မ်ားသည္ အဟ္ေလ့ဘုိက္(သ္)အေပၚ တိုက္ ႐ိုက္ အမွီသဟဲမရွိဘဲ က်ေရာက္ေလသည္။ အလႅာဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္

 

မိမိ၏ ေနအ္မသ္ေတာ္မ်ားကို လူထုအေပၚ၊ မႏုႆပုထုဇဥ္မ်ားအေပၚ ခ်ေပးေတာ္မူမည္ဆို လွ်င္ အဟ္ေလ့ဘုိက္(သ္)(အ.စ)အား ၀ဇီလာ(ခ)အမွီသဟဲ မျပဳဘဲ က်ေတာ္မူလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*