$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

ဂ်ဟ္လ္(အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ) အားေတာ္လွန္ျခင္း။

  • News Code : 729920
  • Source : ABNA
Brief

ဤ ေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး အာယာသြလႅာဟ္ မကာေရမ္ မို ရွီး ရာဇီး ၏ ေဟာေျပာ ခ်က္ ကို ေအက္ပါအတိုင္း မွတ္ သား ႏိုင္ပါတယ္။


ဂ်ဟ္လ္အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈအားေတာ္လွန္ျခင္း

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ေတာ္လွန္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွအျခားတစ္ခု အား ေဇယာရတ္(သ)အရ္ပအီး(န)  မွညႊန္ျပေနပါသည္။
ညႊန္ျပေနသည့္အခ်က္မွာ ဂ်ဟ္လ္(အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ)အား ေတာ္လွန္ျခင္း ႏွင္ လူထုအားလမ္းလြဲ၊လမ္းမွား၊အေမွာင္ထုမွ ကယ္တင္ရန္ျဖစ္ေပသည္။
ဤေဇယာရတ္ေတာ္တြင္ ဟဇရတ္(သ)အဘီအဗ္ဒြလႅာဟ္(ေအမာမ္ဟို စိုင္း(န)(အ.စ)အား စလာမ္ႏွင့္သ႐ူးဒ္ ဆက္သျခင္းျဖင့္ စတင္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္၏ ဝိေသသနလကၡဏာရပ္မ်ား ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ၿပီးေနာက္ ကိုယ္ ေတာ္၏ ေတာ္လွန္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရွင္းျပ ထားပါသည္။မိန္႔ေတာ္မူသည္။

وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبادَكَ مِنَ الْجَهالَةِ، وَحَيْرَةِ الضَّلالَةِ

    သခင္ႀကီးေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ႏွလံုးသား၏ေသြးအား အရွင္ရဲ့ လမ္းေတာ္တြင္ လွဴဒါန္းခဲ့ေပသည္။(အလြန္တရာစေတးမႈႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔မႈကို ျပဳ ေတာ္မူခဲ့ေပသည္။)အေၾကာင္းမွာ အရွင္၏ေက်းကၽြန္၊အဖန္ဆင္းခံမ်ားကို ဂ်ဟ္လ္ (အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ)ႏွင့္ မသိနားမလည္မႈ၊အံ့ဩဖြယ္၊လမ္းလြဲ၊လမ္းမွားမွ ကယ္တင္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။
    ဤအတြက္ေၾကာင့္ အာ႐ႈရာေတာ္လွန္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုမွာ ဂ်ဟ္လ္နာဒါနီ(မသိနားမလည္မႈ)အားေတာ္လွန္ျခင္းႏွင့္ လူထုအားလမ္းလြဲ၊လမ္းမွား၊ အေမွာင္ထုမွ ကယ္တင္ရန္ အတြက္ျဖစ္ေပသည္။

ေဂ်ဟာလသ္၏အမ်ိဳးအစားမ်ား

ဗနီအိုမိုင္ယာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ လက္ထက္တြင္ ဂ်ဟ္လ္၏က်ယ္ျပန္႔၊ျပန္႔ႏံွ႔မႈကို မ တင္ျပမည္ ေဂ်ဟာလသ္၏ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ရွင္းျပဖို႔ အေရးႀကီးေပသည္။ေဂ်ဟာ လသ္၊နဒါနီ(အသိဥာဏ္၊ပညာမဲ့မႈ၊မသိနားမလည္မႈ)သည္ တခါတရံ အေၾကာင္းအ ရာႏွင့္ ပတ္သက္ေနၿပီး တစ္ခါတေလ ရွရီအီအမိန္႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေနပါသည္။တစ္ခါ တေလ ရွရီအီအမိန္႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ ေဂ်ဟာလသ္သည္ တစ္ခါတရံ ကူစူရ္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကိုသိဖို႔ျပဳရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အေျခအေန ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတေလ ေဂ်ဟာလသ္သက္စီးရ္(အဟ္ကမ္ကိုဆည္းပူးႏိုင္လ်က္ ေပါ့ေလ်ာ့ၿပီး မဆည္းပူးသည့္အေျခအေန)ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။
ဂ်ဟ္လ္(အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ)ဆိုသည္မွာ သာဓကအားျဖင့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လူတစ္ဦး၊တစ္ေယာက္သည္ ဟရမ္ျဖစ္သည့္ အရက္ေသစာ အားေသာက္လွ်င္ဟရမ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္၏။သို႔ေသာ္ ေသာက္စရာတစ္ခုခု အား ဟလာျဖစ္သည့္ ေဖ်ာ္ရည္ဟုထင္မွတ္ၿပီး ေသာက္သံုးခဲ့မည္။ၿပီးမွသိရွိနားလည္ ေပမည္။ေဖ်ာ္ရည္မဟုတ္ပဲ၊အရက္ေသစာ ျဖစ္ေနေလသည္။
ဂ်ဟ္လ္ဟြန္က္ေမရွရီအီ(ရွရီအီအမိန္႔ဥပေဒ)ဆိုသည္မွာ သာဓကအားျဖင့္ ဤ ေသာက္စရာသည္ အရက္ေသစာဆိုတာသိေသာ္လည္း ရွရီအီအမိန္႔ကို မသိျခင္းကို ေခၚဆိုပါသည္။အရြယ္ေရာက္ၿပီးသာသနာ့အမိန္႔မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ သူတစ္ဦး၊တစ္ေယာက္အတြက္ အထက္ပါသာဓကႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး တင္ျပရမည္ဆို လွ်င္ အမိန္႔ကိုနားလည္ရန္အတြက္ႏွင့္ သုေတသီျပဳရန္အတြက္ အေျခအေနမ်ားရွိ လ်က္ သုေတသီမျပဳပဲေနသူျဖစ္ေပသည္။ဤအေျခအေနတြင္ သက္စီးရ္ျပဳလုပ္ခဲ့၍ ၎အားဂ်ဟ္လ္သက္စီးရ္ဟုေခၚဆိုေပမည္။တစ္ခါတစ္ရံ အမိန္႔ကိုနားလည္ရန္အ တြက္ႏွင့္ သုေတသီျပဳရန္ အလို႔ငွာ အေျခအေနမ်ား မရွိေခ်။သို႔မဟုတ္ မွားယြင္း မည္။လမ္းလြဲေနသည္ဟု လံုးဝမထင္ခဲ့ေခ်။ဤအေျခအေနတြင္ ၎အားဂ်ဟ္လ္ကာ ေစရ္ ဟုေခၚဆိုေပမည္။

ဗနီအိုမိုင္ယာလက္ထက္တြင္အစၥလာမ္မီအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚဂ်ဟ္လ္ ၏လြမ္းမိုးမႈ

    မြတ္စလင္မ်ားသည္ ၿခံဳငံုၿပီးေျပာရလွ်င္ ဗနီအိုမိုင္ယာလက္ထက္တြင္ အထူး သျဖင့္ မိုအာေဝယာႏွင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကာလတြင္ ရန္သူအားမသိၾက ေခ်။၎တို႔အေနျဖင့္ ဗနီအိုမိုင္ယာသည္ ရစူလြလႅာဟ္(ဆြ)၏ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ အစစ္အမွန္မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း မသိၾကေခ်။ဗနီအိုမိုင္ယာသည္ ကိုယ္ခ်င္းစာသူ၊ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္အား အားေပးေထာက္ခံသူ မဟုတ္ပါ။၎တို႔၏ ဂ်ဟ္လ္ သည္ သက္စီးရ္ေၾကာင့္ ေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔ သည္ဂ်ဟ္လ္မိုကက္ေစရ္ စာရင္းဝင္သြားေလသည္။
    ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ဗနီအိုမိုင္ယာသည္ ဂ်ာေဟလီယသ္ေခတ္က အႂကြင္း၊ အက်န္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊အစၥလာမ္သာသနာ့ေတာ္ႏွင့္ ကာလရွည္ ရန္ၿငိဳး၊ရန္စရွိ ေၾကာင္း၊ယခုတုိင္ ဗဒဲရ္စစ္ပြဲ၊အိုဟြဒ္စစ္ပြဲ၊အဟ္ဇာဗ္စစ္ပြဲမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ေဆြမ်ိဳး ရင္းခ်ာမ်ား အသတ္ခံခဲ့ရသည့္၊ခါးသီးသည့္၊အျဖစ္အပ်က္အား မေမ့ေသးဘဲ (အစၥလာမ္ဆီမွ)ေသြးေၾကးျပန္ဆပ္ဖို႔၊အခြင့္အလမ္းေစာင့္လွမ္းေနေၾကာင္း မသိပါသ ေလာ?
    မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အေနျဖင့္ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ေန႔မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ၿပီး၊ေခလာဖသ္အား အာေလ အဗူစိုဖီယန္အေပၚ ဟရမ္ျပဳေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
    ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေရအတြက္မ်ားစြာေသာ ရီဝါယတ္ေတာ္ မ်ား၊ထို႔ျပင္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္မရ္ဝန္ဗင္ေဟကမ္တို႔၏ အျပန္အလွန္ စကားေျပာမႈမ်ားတြင္ ေပၚလြင္ခဲ့ေပသည္။ထိုညကို ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အား ဒါရြလ္ေအမာေရဟ္ မဒီနာ(မဒီနာရွိအစိုးရ႐ံုးခ်ဳပ္)ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး၊မိုအာေဝယာ၏ ဇီဝိန္ ခ်ဳပ္သည့္ သတင္းေပးခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္ယဇီးဒ္ထံ ဗိုင္အတ္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ ေလသည္။ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)အေနျဖင့္ သေဘာမတူခဲ့ေတာ္မူေပ။ၿပီးေနာက္၊ေနာက္ တစ္ေန႔တြင္ မရ္ဝန္အေနျဖင့္ ေအမာမ္(အ.စ)အား လမ္းၾကားတစ္ခုတြင္ေတြ႔ခဲ့ေလ သည္။
    ကိုယ္ေတာ္အားတိုက္႐ိုက္ေျပာေလသည္။အိုအဗာအဗ္ဒြလႅာဟ္(ေအမာမ္ဟို စိုင္း(န)(အ.စ))! ငါဟာမင္းအတြက္ေကာင္းတာပဲလိုပါတယ္။မင္းအတြက္အႀကံေပးဖို႔ ရွိပါတယ္….အကယ္၍လက္ခံခဲ့မည္ဆိုရင္ မင္းအတြက္ေကာင္းၿပီးသင့္ေတာ္ပါမယ္။ ေအမာမ္(အ.စ)သည္အေျဖေပးမိန္႔ေလ၏။အသင္၏အႀကံဘာလဲေျပာပါ? အေျဖျပန္ ေျပာေလ၏။မေန႔ညက ဝလီးဒ္ဗင္အြသ္ဗာထုိင္ၿပီး၊စကားေျပာထားသည့္အတိုင္း ခင္ဗ်ားအေနျဖင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)ႏွင့္ ဗိုင္အတ္ျပဳပါေလ။ဤအလုပ္ဟာ မင္းအတြက္ ေလာကီ၊ေလာကုတၱရာအက်ိဳးရွိမည့္ အလုပ္ပါ။
    ေအမာမ္(အ.စ)အေျဖေပးမိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ وَعَلَى الاْسْلامِ اَلسَّلامُ إِذْ قَدْ بُلِيَتِ الاْمَّةُ بِراع مِثْلَ يَزيدَ وَ لَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي رَسُولَ الله ) صلى الله عليه وآله ( يَقُولُ: «اَلْخِلافَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلى آلِ أَبِي سُفْيانَ فَإِذا رَأَيْتُمْ مُعاوِيَةَ عَلى مِنْبَرى فَاَبْقِرُوا بَطْنَهُ» وَقَدْ رَآهُ اَهْلُ الْمَدينَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَبْقَرُوا فَابْتَلاهُمُ اللهُ بِيَزيدِ الْفاسِقِ

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အတြက္ ျဖစ္ေတာ္မူေပ သည္။အရွင္ထံသို႔ ျပန္လွည့္ၾကရေပမည္။ယဇီးဒ္ဗင္မိုအာေဝယာကဲ့သို႔ေသာ္ လူမ်ိဳး မြတ္စလင္မ်ား၏ အာဏာပိုင္၊အစိုးရမင္း ျဖစ္သည့္အခ်ိန္ကာလတိုင္း အစၥလာမ္သာ သနာ့ေတာ္အတြက္ မျဖစ္မေန ဖာေတဟာဖတ္ပါေလ။သံသယမရွိ၊ကၽြန္ေတာ္၏ဘိုး ေတာ္ရစူလ္ေလခိုဒါ(ဆြ)ထံမွၾကားနာခဲ့ရပါသည္။မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-ေခလာဖသ္ (အုပ္ခ်ဳပ္မႈအခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ)ဟာ အာေလအဗူဆိုဖီယန္အတြက္ ဟရမ္ျဖစ္ပါ သည္။အကယ္၍ အသင္တို႔အေနျဖင့္ မိုအာေဝယာကို ငါ၏မင္ဗဲရ္အေပၚတြင္တစ္ေန႔ ေန႔ေတြ႔ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ၎၏ဝမ္းဗိုက္ကိုခြဲလိုက္ပါ၊(သတ္ပါေလ။)
    မဒီနာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားအေနျဖင့္ မိုအာေဝယာကို မင္ဗဲရ္ရစူလ္(ဆြ)တြင္ ေတြ႔ခဲ့ေသာ္လည္း မသတ္ခဲ့ၾကေခ်။(တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏အမိန္႔ကို မနာခံခဲ့ၾက ေခ်။)ဤအတြက္ရလာဒ္မွာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အေနျဖင့္ ၎တို႔အား ယဇီးဒ္(လ.န)လို ရာဇဝင္၊ဒုစ႐ိုက္သမား၊လက္ေအာက္သို႔ ပို႔ခဲ့ေလသည္။
ၾကည့္-လဟူးဖ္က်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၂၀)၊မစီးရြလ္အဟ္ဇန္က်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၁၀)။

    မရ္ဝန္အေနျဖင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ အေထာက္အထား၊သက္ေသ ခိုင္လံု၊တိက်သည့္ မိန္႔ဆိုမႈကို ၾကားၿပီး တိတ္ဆိတ္စြာ ထြက္သြားေလ၏။

အခ်ိဳ႕အဟ္ေလ့စြႏၷတ္ပညာရွင္မ်ား၏ဝန္ခံမႈမ်ား

ေအဗ္ေနအဘီအလ္ဟဒီးဒ္ေရးသားသီကံုးထားပါသည္။မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးရွိခဲ့ေပသည္။ေန႔စဥ္၊ေန႔တိုင္း ၎ထံသြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေလသည္။ထို မိတ္ေဆြသည္ မိုအာေဝယာ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားႏွင့္ လွ်ိဳ႕ ဝွက္ခ်က္မ်ားကို သိမ္းထားသည့္(စိတ္ခ်ရသည့္)သာဝကမ်ားမွ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ ထိုမိတ္ေဆြအေနျဖင့္ ေျပာဆို၏။(ေအမာမ္အလီ(အ.စ)ႏွင့္ ေအမာမ္ဟစန္မိုဂ်္သဗာ (အ.စ)တို႔ ရွဟီးဒ္ဘြဲ႔မ်ားခံယူေတာ္မူၿပီးေနာက္ အစၥလာမ္ကမာၻေလာကတစ္ခုလံုးကို  ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ မိုအာေဝယာကို ေျပာေလ၏။မိုအာေဝ ယာ! မင္းအေနနဲ႔ လိုခ်င္တဲ့အရာကို ရၿပီပဲ၊အခုမင္း အစၥလာမ္ၿမိဳ႕မ်ားအားလံုး၏ အစိုး ရမင္းအာဏာရွင္ျဖစ္ေနၿပီပဲ၊ဗနီဟာရွင္အေပၚ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း၊သတ္ျဖတ္မႈကို ေလ်ာ့ပါေလ။ထပ္ၿပီး မင္ဗဲရ္မ်ားအေပၚမွ အလီ(အ.စ)ကို ဆဲေရးတိုင္းထြာမႈ၊လအ္ နတ္ပို႔မႈကို မလုပ္ဖို႔အမိန္႔ေပးပါေလ။မိုအာေဝယာအေျဖေပး၏။မင္းလုပ္တာမွားေန တယ္ေနာ္!ငါအေနျဖင့္ ေပးသည့္ေနရာမ်ားမွ မြတ္စလင္မ်ားအေနျဖင့္ တမန္ ေတာ္(ဆြ)၏ အမည္ကို မထည့္သည့္အထိျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျခင္တာ။မွန္တယ္။(ဒါ ေၾကာင့္)အဇါန္ေပးသည့္ေနရာမ်ားမွ မိုဟမၼဒ္(ဆြ)၏အမည္ထည့္ေနသမွ် ကာလပတ္ လံုး ငါစိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။(دفناً دفناً)
ၾကည့္-ရွရ္ဟ္နဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါ ေအဗ္ေနအဘီအလ္ဟဒီးဒ္က်မ္းအတြဲ(၅)၊စာမ်က္ႏွာ (၁၃၀)၊သရ္ဂ်ိဳမာဝါရွရ္ဟ္နဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါက်မ္းအတြဲ(၁)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၇၆)။

ယဇီးဒ္(လ.န)၏ျပစ္မႈမ်ား၊ရာဇဝင္မႈမ်ား    

ဗနီအိုမိုင္ယာ၏ ရန္ၿငိဳး၊ရန္စ၊အထူးသျဖင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)၏ ရန္ၿငိဳး၊ရန္စ၊ အစၥလာမ္အေပၚထားမႈ၊ဤကဲ့သို႔(ဗနီအိုမိုင္ယာ)၏ ရန္ၿငိဳး၊ရန္စ၊ထားမႈ အျမစ္တြယ္၊ မေကာင္းမႈ၊အေျခခံ(မေကာင္းမႈ)တို႔ႏွင့္အစၥလာမ္အတူေပါင္းစပ္၍ မရေခ်။သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ရာ….ဘာသာအား ထိုေခတ္၊ထိုအခါကႀကီးမားသည့္ အေရအ တြက္မ်ားသည္မြတ္စလင္လူထုႀကီးအေနျဖင့္မင္းသားေခါင္းေဆာင္းထားသည့္ဘီလူးမ်ားျဖစ္သည့္)ဗနီအိုမိုင္ယာကို မသိရွိနားမလည္ခဲ့ၾကေခ်။
ယဇီးဒ္(လ.န)သည္ အရက္ေသစာ၊ေသာက္စားမႈ၊လူသတ္မႈ၊စိတ္အလိုလိုက္မႈ ၊မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္ျပဳမႈတို႔တြင္ ေက်ာ္ၾကားေပသည္။(ဤလူယုတ္မာ)သည္မဒီနာေရႊ ၿမိဳ႕ေတာ္အား တိုက္ခိုက္ခဲ့ေလသည္။ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဤၿမိဳ႕ေနသူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ား အား သတ္ျဖတ္ခဲ့ေလသည္။မိမိ၏စစ္သား၊စစ္သည္မ်ားကို(၃)ရက္တိုင္တိုင္ ဤၿမိဳ႕ (မဒီနာၿမိဳ႕)တြင္ လုပ္ခ်င္တာလုပ္လိုရရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေလသည္။ယဇီးဒ္(လ.န)၏ စစ္တပ္ သည္ သတ္ျဖတ္မႈ၊လုယက္မႈကို ျပဳခဲ့ၾကေလသည္။အျခားျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္ရာဇဝင္မ်ား ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေလသည္။တင္ျပေရးသားရန္ ကေလာင္ပင္ရွက္ေပေလသည္။
    အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္ဇိုဗိုင္ရ္အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ အိမ္ေတာ္ကအ္ဗာ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ခိုလံုေနစဥ္ ယဇီးဒ္(လ.န)သည္ ေအဗ္ေနဇိုဗိုင္ရ္အားမသနား မၾကင္နာခဲ့ေခ်။ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အားလည္း မ႐ိုေသ၊မေလးစားခဲ့ေပ။ထို႔ျပင္ မကၠာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားကိုလည္း အားမနာ၊မ်က္ႏွာမေထာက္ခဲ့ေခ်။
    ဤအတြက္ေၾကာင့္ မကၠာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္၏ အနီးတဝိုက္တြင္ မင္ဂ်နီးက္(ခ)ေလး ဂြအႀကီးစားမ်ားကို တပ္ဆင္ၿပီး၊ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အေပၚ ခဲမိုးမ်ားကို ရြာရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ေလသည္။
    အမွန္တကယ္ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္၏ အဟ္ကမ္(ဥပေဒမ်ား)အရ မည္ သူမဆို အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အိမ္ေတာ္ ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ခိုလံု မည္ဆိုလွ်င္ ၎အတြက္ လံုၿခံဳမႈ၊ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈကို ေပးရမည္ျဖစ္ေပသည္။ယုတ္စြအ ဆံုး ရာဇဝတ္သားမ်ားျဖစ္ေနပါေစ(လံုၿခံဳမႈကိုေပးရမည္။)ရာဇဝတ္သားမ်ားအား ဟရမ္အမ္(န)ေနေအလာဟီ(ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္)မွ မတတ္ႏိုင္သည့္အဆံုး ထြက္သြားသည္အထိ၊အစာေရစာ၊ငတ္မြတ္သည့္အထိ အစာေရစာမေပးဘဲ ထား ႏိုင္ေပသည္။ထို႔ေနာက္ ၎တို႔၏ ျပစ္မႈ၊က်ဴးလြန္မႈခိုင္လံုမွသာေထာင္ဒဏ္၊အျပစ္ ဒဏ္ေပးရေပမည္။
ၾကည့္-ဂ်ဝါေဟရြလ္ကလာမ္က်မ္း၊အတြဲ(၂၀)၊စာမ်က္ႏွာ(၄၆)မွ(၄၈)၊အတြဲ(၄၁)၊စာ မ်က္ႏွာ(၃၄၄)ႏွင့္(၃၄၅)။

ေအမာမ္ဟိုစိုင္းနအစအေနျဖင့္ဂ်ဟ္လ္ႏွင့္နာဒါနီအားေတာ္လွန္ျခင္း

    ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား ႏိုးၾကားမႈ၊သိရွိနား လည္မႈ၊ရွိလာရန္ အလို႔ငွာ ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏြဲခဲ့ေပသည္။သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ ၎တို႔အိပ္စက္မႈသည္ အလြန္တရာအအိပ္ႀကီးၿပီး၊၎တို႔၏ မသိနားမ လည္မႈမွာ အေျခတြယ္၊အျမစ္တြယ္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ သစၥာရွင္သာဝကေတာ္မ်ားသည္ ႏွလံုးေသြးေပးဆပ္ခဲ့ ရေလသည္။ ဤေပးဆပ္မႈသာလွ်င္ အေရးႀကီးသည့္ ျပႆနာ၊ေဘးဆိုးအား အစၥလာမ္တည္းဟူ သည့္ လယ္ယာေျမမွ ကာကြယ္ေပးခဲ့ေလသည္။
    ျပည္သူလူထု(မြတ္စလင္မ်ား)အေနျဖင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္သာဝက ေတာ္မ်ား၏ ရွဟီးဒ္ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)၏ မိသားစုဝင္မ်ား အဖမ္း၊အဆီး၊အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံရၿပီးေနာက္၊႐ိႈဟဒါေယကရ္ဗလာ(ကရ္ဗလာတြင္ ရွဟီးဒ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေအမာမ္(အ.စ)အေပါင္းအပါ၊အမ်ိဳးအႏြယ္မ်ား)၏ ဦးေခါင္းေတာ္ မ်ား လွံထိပ္ဖ်ားသို႔ ျမႇင့္တင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွသာ ေမ့ေလ်ာ့မႈဆိုသည့္ အိမ္မက္မွ ႏိုးထ လာၾကေပသည္။ထို႔ေနာက္ ေတာ္လွန္ေရး၊စစ္ပြဲမ်ားတစ္ခုၿပီး၊တစ္ခုဆင္ႏြဲခဲ့ ၾကေလ သည္။ကရ္ဗလာအျဖစ္အပ်က္ ၿပီးေနာက္ ဗနီအိုမိုင္ယာ အေျခအေနသည္မလွေတာ့ ေခ်။ေနာက္ဆံုး ဤသန္႔ျပန္႔၊သန္႔ရွင္းသည့္(အျပစ္မဲ့)ေသြးမ်ားေၾကာင့္ ဗနီအိုမိုင္ယာ အား အခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာမွ ျပဳတ္ရၿပီး၊မသန္႔ျပန္႔၊မသန္႔ရွင္းသည့္ သစ္ပင္တည္းဟူ ေသာ ဗနီအိုမိုင္ယာ အျမစ္လွန္ခဲ့ရေလေတာ့သည္။  

ဤပဥၥမရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ
ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အား အခ်စ္ထားသူမ်ား၊သခင္ႀကီး(အ.စ)၏အဇါဒါရီ ကိုျပဳလုပ္ၾကသူမ်ား၊ကရ္ဗလာမိုအလ္လာ၏ ေဇယာရတ္အရ္ပအီး(န) ဖတ္ရြတ္သူ မ်ား႐ိႈဟဒါေယကရ္ဗလာႏွင့္ သဝ္စိုလ္ျပဳလုပ္သူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးလိုအပ္သည့္ အခ်က္မွာ သဝ္စိုလ္၊ေဇယာရတ္၊အဇာဒါရီႏွင့္တကြ သန႔္ရွင္း၊သန္႔ျပန္႔သည့္ပုဂၢိဳလ္ထူး မ်ားကို အခ်စ္ေမတၱာထားရင္ တဖက္တလမ္းမွ မိမိတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္း၊အ ဝိုင္းကို ေမ့ေလ်ာ့ေနသည့္ အိမ္မက္မွထႏိုင္ရန္ မသိနားမလည္သည္ကို သိနားလည္ ေအာင္ႀကိဳးပမ္း ေပးရပါမည္။
    ယခုလက္ရွိေခတ္ကာလတြင္လည္းပဲ ယဇီးဒ္(လ.န)ကို ေထာက္ခံအားေပးသူ မ်ား၊ဗနီအိုမိုင္ယာအစိုးရ၏ ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ား တကမာၻလံုးတြင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေန ပါသည္။အထူးသျဖင့္ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပိုမိုၿပီးရွိေနေပသည္။မြတ္စလင္လူထု အား အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ လမ္းစဥ္တြင္ထိန္းထားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေပသည္။
    ဤအတြက္ေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ်ား(အားလံုး)ကို ဤအႏၱရာယ္ဆိုးႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီးႏုိးေဆာ္တိုက္တြန္းရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးအတြက္ သမိုင္းေပးတာဝန္ရွိ ေပသည္။
    ထိုအုပ္စုသည္ အျမင္အားျဖင့္ အစၥလာမ္အာဏာပိုင္မ်ားအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို ေခၚေဝၚသမုတ္ၾကၿပီး မြတ္စလင္မ်ား၏ နံပါတ္တစ္ရန္သူမ်ားျဖစ္သည့္ အေမရိကန္၊ အစၥေရးတို႔ႏွင့္ သစၥာဆိုထားၾကၿပီး၊အႏွိပ္စက္၊အညႇဥ္းပန္း၊အရက္စက္ခံေနၾကရ သည့္ ပါလက္စတိုင္း၊ဂါဇာ၊အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္နီစတန္ရွိ မြတ္စလင္မ်ား၏ ဆန္႔က်င္ ဘက္ ေျခမ်ားလွမ္းေနၾကေပသည္။၎လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ႏိုးၾကားလာမႈေတာ္လွန္ေရး ေပၚေပါက္လာမႈ၊ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္း(ဤအုပ္စုသည္မိမိတို႔၏)ရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္၊ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား၊လူမဆန္မႈမ်ားကို  ဆက္လက္ျပဳႏိုင္မည္ စြမ္းအားရွိဦးမည္ ေလာ?
============

251 /End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*