$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

သဲဟ္ရီးေဖကုရ္အာန္ အပိုင္း (၁)

  • News Code : 318266
  • Source : شیعه پاسخ می گوید
ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္ မကာေရမ္ မိုရွီးရာဇီး ေရးသားစီရင္အပ္ေသာ شیعه پاسخ می گوید က်မ္းငယ္အား ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဖြာရစီဘာသာမွ အမိျမန္မာစကားသို႔ျပန္ဆို ႀကိဳးစားထား ပါ သည္။ ထိုေနာက္ ((ဒို႔ရွီအာတို႔သိထားရမည့္အေျဖမ်ား)) ဟုအမည္ေပးထား ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အဗ္နာ ခ်စ္ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ အဗ္နာ ျမန္နာ ဖက္မွ အခန္း (၁) စာမ်က္ႏွာ တစ္ဝက္ ခန္႔ ကို တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

၁။။က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သည္္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးမွသန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေၾကာင္း။က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားမႈကင္းေၾကာင္းရွီအာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မဟုတ္မတရား စြပ္စြဲသာသနာျပဳေနၾက ပါ သည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွီအာမ်ားအေနျဖင့္ယေန႔လက္ရွိကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ မြတ္္စလင္ မ်ားအားလုံးအၾကားရွိက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ)အေပၚခ်ေပးေတာ္မူသည့္အတိုင္းနဂိုပကတိအတိုင္းအေျပာင္းအလြဲမရွိ ေၾကာင္း သက္ဝင္ယုံၾကည္ပါသည္။ယုတ္စြအဆုံး အကၡရာတစ္လုံးမွ်ပင္ မတိုး၊ မေလွ်ာ့့ဟု သက္ဝင္ယုံၾကည္ပါ၏။    အရည္္အတြက္ မ်ားစြာေသာ သဖ္စီးက်မ္းဂန္မ်ား၊ အူစူလ္ေလ ေဖကဟ္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား၊၎ကဲ့သို႔ေသာ က်မ္းဂန္မ်ား၌ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နကလီ (ရီဝါယတ္၊ဟဒီးစ္၊…)အေထာက္အထား၊ အကဲလ္လီ(အသိဉာဏ္) အေထာက္အ ထားမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။မြတ္စလင္အိုလမာမ်ားအေနျဖင့္ ရွီအာျဖစ္ေစ၊စြႏၷီျဖစ္ေစ၊အဂ်္မာ(အိုလ မာအမ်ားစု၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္)အရ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌ အရာတစ္ခု မွ ေျပာင္းလဲထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ယုံၾကည္လက္ခံထား သည္။ ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ အမ်ားစု သုေတသီမ်ားက ညီညြတ္စြာဆိုထားသည္မွာ ၎(က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္)၌မည္သို႔ေသာ အရာမွ ေလွ်ာ့ထားျခင္းမရွိေပ။    ႏွစ္ဘက္စလုံးအတြင္း၌ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌္ တစ္ခုခုေလွ်ာ့ထား ေၾကာင္း ယုံၾကည္သူမ်ားမွာ မေျပာပသေလာက္ရွိပါသည္။၎တို႔၏အဆိုအမိန္႔မ်ား ကို အေက်ာ္အေမာ္ အစၥလာမ္သုခမိန္ႀကီးမ်ားက မေထာက္ခံထားေပ။ႏွစ္ဘက္္စလုံး၏စာအုပ္ႏွစ္အုပ္အိုလာမာအလ္ေလစြနၷတ္မွ ပညာရွင္တစ္ပါးျဖစ္ေသာ အဗ္ႏုလ္ခါသီး(ဗ) မစၥရီအေနျဖင့္الفرقان فى تحريف القرآن)  (ေရးသားခဲ့၏။ ၎စာအုပ္အား ၁၉၄၈ခုႏွစ္ (ဟီဂ်ရီ၁၃၆၈ခုႏွစ္)တြင္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ေပသည္။ အလ္အဇ္ဟဲရ္ တကၠသိုလ္မွ ဤစာအုပ္အား သိလွ်င္သိခ်င္းလိုက္၍ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ အခ့်ဳိေသာ သူမ်ားထံ ခြင့္မျပဳသည့္ၾကားမွေရာက္ရွိသြား၏။    ထိုနည္းတူစြာ စာအုပ္အမည္ (فصل الخطاب فى تحريف كتاب ربّ الأرباب) စာအုပ္အား ရွီအာဟဒီးစ္ပါရဂူမ်ား အနက္မွ တစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဟာဂ်ီႏူရ္ရီ ေရး သားခဲ့ၿပီး ဟီဂ်ရီ၁၂၉၁ခုႏွစ္၌ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ (ဤစာအုပ္အား) ေဟာင္ေဇ ေအလ္မီးေယနဂ်ဖ္၏ သာသနာသုခမိန္အႀကီးအကဲမ်ားက၊ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး သိမ္းဆည္းပိတ္ပင္ရန္အမိန္႔ေပးခဲ့ၾကသည္။ အေရအတြက္မ်ားစြာေသာ စာအုပ္ မ်ား ၎စာအုပ္၏အေျဖအျဖစ္ ေရးသားခဲ့ၾက၏။ ဤစာအုပ္فصل الخطاب فى تحريف كتاب ربّ الأرباب ၏အေျဖအျဖစ္ေရးသားခဲ့ၾကေသာ သုခမိန္ႀကီးမ်ားမွာ-၁။ထိိပ္တန္းဖကီး(မိုဂ်္သဟစ္(ဒ))တစ္ပါးျဖစ္ေသာ မရ္ဟြမ္ရွိက္ခ္မဟ္မိုဒ္ဗင္ အဘူလ္ကာစင္(မ)၊ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ မိုအာရဗ္တီဟီရန္နီး (ကြယ္လြန္ ၁၃၁၃ဟီဂ်ရီ)က«كشف الإرتياب فى عدم تحريف الكتاب »အမည္ရွိစာအုပ္အား ေရးသား ခဲ့ေပသည္။၂။မရ္ဟြမ္အလႅာမာဆရက္(သ)မိုဟမၼဒ္ဟိုစိုင္း(န)ရွဟ္ေရစ္သာနီး(ကြယ္လြန္ ၁၃၁၃ဟီဂ်ရီ)က «حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف»အမည္ျဖင့္ فصل الخطاب فى تحريف كتاب ربّ الأرباب စာအုပ္၏ အေျဖေပးစာအုပ္အျဖစ္ေရး သားခဲ့ေပသည္။၃။ ေဟာင္ေဇေအလ္မီးေယနဂ်ဖ္၏ သုေတသီမ်ားအနက္မွ တစ္ပါးျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာ္ၾကားေသာ «تفسير آلاء الرّحمان»အမည္ရွိသဖ္စီးက်မ္း၏ ပိုင္ရွင္က်မ္းျပဳသူ ျဖစ္ေသာ မရ္ဟြမ္ အလႅာမာဗလာဂီး (ကြယ္လြန္၁၃၅၂ဟီဂ်ရီ)သည္ မိမိ၏ သဖ္စီးက်မ္း၌ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အတြင္း မည္သို႔မွ် ေျပာင္းလဲမႈ မရွိ ေၾကာင္းအခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္ ေရးသားထားသည္မွ ေလ့လာမွတ္သားထိုက္ ေပသည္။ (၎အခန္းက႑အား) ၌ေလ့လာမွတ္သားႏိုင္ေပသည္။၄။ ကၽြႏု္ပ္္အေနျဖင့္လည္း မိမိ၏စာအုပ္ «انوارالاصول»၌ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အတြင္းမည္သို႔မွ် ေျပာင္းလဲမႈမရွိေၾကာင္း အခန္းက႑ကို အက်ယ္တဝင့္ တင္ျပ ထားၿပီး ဤအခန္းက႑ႏွင့္ပက္သက္၍ ေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ သံသယဒိြဟမ်ားကို ျငင္းမရႏိုင္ေအာင္ တုံ႔ျပန္ဖို႔လမ္းမရွိေအာင္ အေျဖေပးထားပါသည္။    တကယ္တမ္း မရ္ဟြမ္ဟာဂ်ီႏူရ္ရီသည္ သာသနာပညာရွင္တစ္ပါးျဖစ္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အလႅာမာဗလာဂီး၏ အဆိုအရ အားနည္းေသာ၊ ရီဝါယတ္ေတာ္ မ်ားကို အကိုးအကားျပဳမိခဲ့သျဖင့္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီးေနာက္ မိမိကိုယ္တိုင္ ေနာင္တ ရ မိေလသည္။ ေဟာင္ေဇေအလ္မီးေယနဂ်ဖ္၏ သာသနာသုခမိန္ အႀကီးအကဲ မ်ားက ဤလုပ္ရပ္အား ၎၏ ထင္ရွားေသာ မွားယြင္းမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား ေပသည္။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ဟာဂ်ီႏူးရ္ရီ၏ စာအုပ္ فصل الکتاب  ပံုု  ႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီးေနာက္ အဘက္ဘက္မွ ေစာဒကတက္မႈမ်ား၊ ေဝဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ လာရာ ေနာက္ဆုံး၌ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ကာ၊ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုခ်က္က က်မ္း ေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အတြင္း မည္သို႔မွ် ေျပာင္းလဲမႈမရွို ဟုဆိုလိုေၾကာင္း၊ကၽြန္ ေတာ္တင္ျပမႈႈလြဲ သြားေၾကာင္း၊ဟူ၍ စာအုပ္တစ္ခုထပ္ေရးခဲ့၏။ မရ္ဟြမ္ အလႅာမာဆရက္(သ) ဟဗ္သိုဒီး(န)ရွဟ္ေရစ္သာနီးတင္ျပ သည္မွာ ကၽြန္ေတာ္ စမရာၿမိဳ႕၌ ေနခဲ့တုန္းက မရ္ဟြမ္ေမရ္ဇာေယရွီးရာဇီး ဤ နယ္ေျမ၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး ၎၏ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ဤၿမိဳ႕သည္ ရွီအာတုိ႔၏ အခ်က္အခ်ာ ဗဟိုသာသာနာတကၠသိုလ္ျဖစ္ေနေပသည္။ကၽြန္ေတာ္သြားသည့္ မဂ်လစ္တိုင္း ဟာဂ်ီႏူးရ္ရီး၏ စာအုပ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး မေက်နပ္မႈ၊ ခံစားရမႈႏွင့္ အတူဆန္႔က်င္ေျပာဆိုၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ ျပင္းထန္ ဆိုးရြားေသာ စကားလုံး မ်ားျဖင့္ ၎အားေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဒီလိုအေျခအေန ေရာက္ေနတာေတာင္မွ ဟာဂ်ီႏူးရ္ရီ၏ အဆိုအမိန္႔မ်ား၊ (အေရး၊အသားမ်ား)ကို ရွီအာယုံၾကည္မႈဟု မလြဲမေသြ ေျပာႏိုင္ပါသလား? ယခု အခါ၌ အယူသည္းေသာ၊ ဝဟာဘီအခ်ဳိ႕က- ဒီစာအုပ္ فصل الخطاب ကို အေၾကာင္း ျပၿပီး၊ ရွီအာေတြဟာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌ ေျပာင္းလြဲမႈ ရွိပါတယ္ဟု လက္ခံ ယုံၾကည္ၾကပါသည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာဆို၊ေရးသား ေနၾကသည္။တကယ္တမ္း ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္-၁။အကယ္၍စာအုပ္တစ္အုပ္တည္းကို ရွီအာမ်ားရဲ့ အကီသာယုံၾကည္မႈ အျဖစ္ သက္ေသထူမည္ဆိုလွ်င္၊ မလြဲမေသြက်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္၌ ေျပာင္းလြဲမႈ ရွိေၾကာင္း စြႏၷီအိုလမာမ်ားက လက္ခံေၾကာင္း ေျပာဆိုေရးသားရေပမည္။ အေၾကာင္းသည္ကား အဗ္ႏုလ္ခါသီး(ဗ) မစၥရီက (الفرقان فى تحريف القرآن)  ေရးသား ထားေပသည္။