$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

ဤအပတ္ အတြက္ အစၥလာမ္မီ ဆိုင္ရာ မွတ္သားစရာမ်ား

  • News Code : 634173
  • Source : msm+abna
Brief

ဤအပတ္ အတြက္ အစၥလာမ္မီ ဆိုင္ရာ မွတ္သားစရာမ်ား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သာသနာ့ အေမးအေျဖမ်ားကို အင္ရွာအလႅာဟ္ အပတ္စဥ္ ၾကာသေတး(သို႔)ေသာၾကာေန႔ တြင္ တင္ျပပါမည္။ စာဖတ္ ပရိသတ္ကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

**********************************************************

၃၂၂။ ။ ေမး။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္တစ္ဦး အား ေမတၱာလက္ေဆာင္အျဖစ္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ ရွရီအီ အမိန္႔ ရွိပါသနည္း  ?    အကယ္၍တစ္ဦး တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ မိမည္ဆိုလွ်င္ ျပန္ၿပီးေတာင္းခံရ မည္လား ဆိုတာ ေလး သိလိုပါတယ္ ?               
ေျဖ ။ ။ ၎ သည္ ဤ ေမတၱာလက္ေဆာင္ (က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္) အား အေၾကာင္း ျပဳၿပီး လမ္းမွန္ သို႔ ေရာက္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိပါက  ျပႆနာမရွိေခ်။ ဤကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါက ျပႆနာ ရွိပါသည္။
ေအစ္ေသဖ္သာ အသ္ဂ်ဒီးဒ္ ေဒ မကာေရမ္ အတြဲ (၃) ၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၁၄ ၊ေမးခြန္းအမွတ္ ၁၇၆၆

*************************************************************
.  ေမး။ အကယ္၍ အိမ္နီးခ်င္းအိမ္ က သစ္သီးပင္၏  အကိုင္းမ်ားမွတဆင့္ သီးေနသည့္ သစ္သီးမ်ား တန္တိုင္ကိုေက်ာ္ၿပီးကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္ဝန္းထဲေရာက္ေနပါသည္။၎သစ္သီးမ်ားကို စားသုံးခြင့္ ရွိမရွိ ေျဖၾကားေပးပါခင္ဗ်ား။
ေျဖ။ ။ မလြဲမေသြ ပိုင္ရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရေပမည္။ (ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲစားပိုင္ခြင့္မရွိေခ်။)
အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ စစ္သာနီရုံး ဆိုက္ဒ္
မွတ္ခ်က္ ။ ။ သူတပါး၏ ရပိုင္ခြင့္ မ်ား ၊ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ၊ေငြေၾကးမ်ားကို မတရား၊ပိုင္ရွင္မ်ား ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ သုံးစြဲေနသူမ်ား ေသာင္ဗာျပဳရန္ အခ်ိန္သင့္ေနေပၿပီး ။

      ........................................................................................................            

.   ေမး ။ အဗ္ဒြလႅာဟ္ ၊ဟဘီးဘြလႅာဟ္ စသည္ျဖင့္နာမည္ မွည့္ထားသူမ်ား ၏အမည္မ်ားကို ဝဇူမရွိဘဲေရးသားမည္၊ထိေတြ႔မည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ ရွရီအီ အမိန္႔ ရွိပါသနည္း ?

ေျဖ ။ ။ ((အလႅာဟ္)) ဆိုသည့္ အမည္ေတာ္အား သြာဟာရသ္ ( ဂူစ္လ္(သို႔) ဝဇူ (သို႔) သယာမြန္မ္ ) မရွိဘဲ ထိေတြ႔ခြင့္ မရွိေခ်။

ေအစ္ေသဖ္သာအသ္ ေသ ေအမာမ္ခိုေမနီး အတြဲ (၁) ၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၈ ၊ေမးခြန္းအမွတ္ ၈၂


..........................

.  ေမး။ တီဗီ ၊မိုနီတာ ႏွင့္မိုဘိုင္း မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ရွိေနသည့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္၏ အာယတ္ေတာ္မ်ားကို ဝဇူ မရွိဘဲ ထိေတြ႔ ခြင့္ရွိပါသလား?                  
ေျဖ ။ ။ အေၾကာင္းမဟုတ္ေခ် ။ (ပိုင္၏။)
ေအစ္ေသဖ္သာအသ္  ေသ စိုဗ္ဟာနီ စာမ်က္ႏွာ ၅၁

...................................................................


.  ေမး။ အကယ္၍ ခင္ပြန္းသည္ မွ မိမိ၏ ဇနီး အား ေစလာေယရဟ္မ္ ( အထူးသျဖင့္ မိဘႏွစ္ ပါး ကိုေတြ႔ဆုံ ျခင္း) လုပ္ျခင္း ကို တားျမစ္မည္ ဆိုလွ်င္ ဇနီးအတြက္ မည္သည့္ တာဝန္ ရွိပါသ နည္း ? ခင္ပြန္းသည္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မယူဘဲ မိဘႏွစ္ပါး ႏွင့္ ေတြ႔ရန္ သြား ႏိုင္ပါသလား?                   
ေျဖ ။ ။ မရပါ။ ခင္ပြန္းသည္ ၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိ ဘဲ မိဘႏွစ္ပါးကို ေတြ႔ရန္ သြားခြင့္မရွိေခ်။ ေစလာ ေယရဟ္မ္ ဆိုသည္မွာ ၎တို႔  ထံ အသြားအလာ လုပ္ရန္ တစ္ခုတည္း မဟုတ္ေခ်။တစ္နည္း အားျဖင့္ ဖုန္း၊ စာ ၎ကဲ့သို႔အရာမ်ား ( ေမးလ္၊ခ်က္.... ) မ်ားကို သုံးၿပီး သတင္းေမးျမန္းျခင္း၊ သတင္း ပို႔ေပးျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္ေပသည္။
ညြန္း - ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ၏ သဲဟ္ရီရြလ္ဝဇီေလ က်မ္း ဒုတိယတြဲ / မဂ်္မအြလ္မဆာေအ ဖြာေဇလ္ အတြဲ ၁ ၊ ေမးခြန္း အမွတ္ ၁၆၃၂

.............................................................................


ေမး။ နမာဇ္ ၿမဲသူ နမာဇ္ဇီ  ဧည့္သည္ အားအိမ္တြင္ ဧည့္သည္အျဖစ္ ရွိေနစဥ္ ၎၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မယူဘဲ နမာဇ္အတြက္ ႏိုးထေပး ႏိုင္ပါသလား ?                   
ေျဖ ။ ။ ၎ ေက်နပ္မည္ဟု သိေနလွ်င္ အေၾကာင္းမဟုတ္ေခ်။ (ႏိုးထေပးႏိုင္ပါသည္။)
ညြန္း - မဂ်္မအြလ္မဆာေအ ဂိုလ္ဗိုင္ဂါနီ  အတြဲ ၁ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၂၇

.........................................................


.  ေမး။ မႏုႆ လူသားအေနျဖင့္ မိမိ၏ ဇနီး ႏွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ သားသမီးမ်ား ကို နမာဇ္ ဝတ္ျပဳရန္ အလို႔ငွာ ႏိုးထပိုင့္ခြင္ ရွိပါသလား ?                   
ေျဖ ။ ။ ေကာင္းျမတ္သည့္ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုးထေပးႏိုင္ပါသည္။
ညြန္း - မဂ်္မအြလ္မဆာေအ ဂိုလ္ဗိုင္ဂါနီ  အတြဲ ၁ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၂၇

 
....................................................

ေမး။ကဗရ္စတန္တစ္ခုတြင္ မယသ္မ်ားကိုသဖ္နာထားသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ရွိသြား ပါၿပီး၊(ထိုကဗရ္မ်ားတြင္) မယသ္(အသစ္မ်ား)ကို ဆက္ၿပီး ဒဖ္နာ ခြင့္ ရွိပါသလား ?
ေျဖ ။ ။ အကယ္၍ မယသ္မ်ား၏ လကၡအမွတ္အသားမ်ားအားလုံးေပ်ာက္သြားၿပီးဆိုလွ်င္ မယသ္(အသစ္မ်ား)ကို ဆက္ၿပီး ဒဖ္နာရာတြင္ ျပႆနာမရွိေခ်။
ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္ မို ရွီးရာဇီး ၏ ေအစ္ေသဖ္သာ အသ္ဂ်ဒီးဒ္ က်မ္း ပထမတြဲ ၊ေမးခြန္း အမွတ္ ၉၅

.......................................

ေမး ။စလာမ္မြန္အလိုင္းကြမ္း
ရွိက္ခ္အဗ္ဒြလႅာဟ္ကာေဒရ္ ေဂလာနီ(ေဂ်လာနီ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ ႏွင့္ အိုလမာ ေယ ရွီအာ အျမင္မည္သို႔ ရွိပါသနည္း ? ခိုင္ခိုင္မာမာ ၊ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွင္းျပေပးပါ။
အျပည့္အဝေက်းဇူးတင္လ်က္
ေျဖ ။ ။ စလာမ္ ႏွင့္အတူ
ေလးစားအပ္ပါေသာ မိတ္ေဆြႀကီးခင္ဗ်ား ....
ရွီအာ(အိုလမာ)အေနျဖင့္ဤ ပုဂၢိဳလ္အား အဟ္ေလစြႏၷသ္ စူဖီတစ္ဦး ဟု ျမင္ပါသည္။အျခား သီးသန္႔ အျမင္မရွိပါ။
ေအာင္ျမင္ပါေစ...
အေျဖေပးသည့္ရက္ ၂၄ ဧၿပီ လ၂၀၁၄ခုႏွစ္
ဟဇရသ္အာယာသြလႅာဟ္ ေဒါက္တာ ဆရက္ဒ္ ဂဇ္ေဝနီ ၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ သုေတသီအဖြဲ႔ / ကြမ္းၿမိဳ႕

...................................................................


.  ေမး ။နမာဇ္ မဖတ္သူ (သို႔) နမာဇ္ကို လက္မခံသည့္ သူ(သို႔)သူမ အတြက္ ကုရ္အာန္ခြာနီ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ ရွိပါသလား  ?                  
ေျဖ ။ ။ မြတ္စလင္မ္ တိုင္းအတြက္(ယုတ္စြအဆုံး) မည္မွ်ပင္ အျပစ္ ဂိုနာရွိသူ ပင္ ျဖစ္ေနပါေစ  (ျမတ္ အလႅာဟ္ထံေတာ္တြင္ ၎တို႔အား) ခြင့္လြတ္ ပလပ္ေပးဖို႔၊ ခြင့္လြတ္သနားေပးဖို႔ ေတာင္းခံ ေပးျခင္း ၊၎တို႔ အတြက္ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း သည္ ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ (ကုရ္အာန္ခြာနီျပဳလုပ္ေပး ႏိုင္ပါသည္။
ညြန္း - ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္ မို ရွီးရာဇီး ၏ ေအစ္ေသဖ္သာ အသ္ဂ်ဒီးဒ္ က်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၅၁၃ ၊ေမးခြန္း အမွတ္ ၁၆၇၉
ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ သဗ္ေရဇီး (ရ.ဟ)၏ ေအစ္ေသဖ္သာအသ္ဂ်ဒီးဒ္ က်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၄၄၂ ၊ေမးခြန္းအမွတ္ ၁၉၃၆

.................................................................................


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*