$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

မဘသ အားေကာင္းလာျခင္း

  • News Code : 701646
  • Source : ဧရာဝတီ
၄ ႏွစ္တာကာလပတ္လုံး ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထဲမွ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရယူရာတြင္ မဘသအဖြဲ႔အစည္းသည္ အျခား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႕မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထက္ ပုိ၍ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္သည္။ ႏုိိင္ငံတြင္ရွိသည့္ လူအခြင့္အေရးအဖြဲ႕႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း အနည္းငယ္သာ ေအာင္ျမင္မႈခဲ့ရခဲ့ပါသည္။ မဘသ အဖြဲ႕အစည္းကေတာ့ ထုိ႔ထက္ပုိ၍ ရရွိခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မဘသကို စတင္ဖြဲ႕စည္း ခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ရေသာ ဦးဝီရသူ (ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာဝတီ)၄ ႏွစ္တာကာလပတ္လုံး ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထဲမွ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရယူရာတြင္ မဘသအဖြဲ႔အစည္းသည္ အျခား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႕မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထက္ ပုိ၍ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္သည္။

ႏုိိင္ငံတြင္ရွိသည့္ လူအခြင့္အေရးအဖြဲ႕႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း အနည္းငယ္သာ ေအာင္ျမင္မႈခဲ့ရခဲ့ပါသည္။ မဘသ အဖြဲ႕အစည္းကေတာ့ ထုိ႔ထက္ပုိ၍ ရရွိခဲ့ပါသည္။

မဘသအဖြဲ႔အစည္း၏ သိသာထင္ရွားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမွာ ေရႊတိဂုံဘုရား ပတ္၀န္းက်င္ရွိ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း ၅ ခုကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ ဇြန္လ ၇ရက္ေန႔က သမၼတဦးသိန္းစိန္က လက္မွတ္ထုိးခဲ့သည့္ အမိန္႔ျဖစ္သည္။ Marga ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီက ဦးေဆာင္သည့္ ၎စီမံကိန္းသည္ ေရႊတိဂုံဘုရားကုိ ထိခုိက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ေပးရန္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ဗိသုကာမ်ားက ကနဦး ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျပီး မဘသက ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စီမံကိန္းအား မရပ္တန္႔ပါက တႏုိင္ငံလုံးမွ ေထာက္ခံသူ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူတကြေပါင္း၍ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မည္ဟု မဘသက ျခိမ္းေျခာက္လုိက္ေသာအခါ အစုိးရက စီမံကိန္းရပ္တန္႔ရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ရသည္။ အဆုိပါျဖစ္စဥ္သည္ မဘသ၏ ပထမဆုံး ႏိုင္ငံေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။

မဘသအဖြဲ႔အစည္းသည္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတလႊားမွ သံယာေတာ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ မဘသ၏ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ လုိက္ေလ်ာေပးခဲ့သည္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၎အဖြဲ႔အစည္းသည္ အစုိးရအား အာဏာလႊမ္းမုိးႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိပါသည္။

ႏုိင္ငံတလႊားတြင္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး အဓိကရုဏ္းမ်ား တခုၿပီး တခုျဖစ္ေပၚသည့္အခ်ိန္တြင္ မြတ္စလင္ ဆန္႕က်င္ေရးမ်ားကုိ လႈံေဆာ္သည္ဟု အစြပ္စြဲခံရေသာ မဘသအသင္းကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပုိင္းတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

မႏၱေလးအေျခစုိက္ ဆရာေတာ္ ၀ီရသူ ဦးေဆာင္သည့္ မဘသအဖြဲ႔အစည္းသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ရွိေသာ တရားမ၀င္ ဘင္ဂါလီ မြတ္စလင္မ်ားအား ႏုိင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္ရန္ အစုိးရအား အဓိက ဖိအားေပး အဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္သည္။

မဘသအဖြဲ႕အစည္းသည္ ၂ ႏွစ္သား ဘာသာေရးအစည္းတခုျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆရာေတာ္ ၀ီရသူသည္ ၎၏ အဖြဲ႕စည္းကုိ ၂ ႏွစ္သားဟု ပုံေဖာ္ၿပီး ေျပာလ်င္္ မနွစ္သက္ပါ။

“တုိ႕မဘသအဖြဲ႕အစည္းက ၂ ႏွစ္သားေလးျဖစ္ေပမယ့္ တုိ႕အဖြဲ႕ဝင္ေတြကေတာ့ ေကာင္းကင္ေပၚက က်လာတ့ဲ အရည္အခ်င္း႐ွိတ့ဲ ပုဂၢဳိလ္ေတြ ျဖစ္တယ္။ တုိ႕အဖြဲ႕ဝင္ေတြက အရည္အခ်င္း႐ွိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြပါ။ မုိးေပၚက်လာတ့ဲ ပုဂၢဳိလ္ေတြပါလုိ႕”ဟု ၿပီးခ့ဲသည့္လက က်င္းပသည့္ မဘသ ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံတြင္ အရွင္၀ီရသူက ေျပာခဲ့သည္။

မဘသကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး တႏွစ္အၾကာတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ဖြဲ႔စည္းၿပီး မၾကာမီ လြႊတ္ေတာ္၌ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဟူသည့္ အဆုိတရပ္ကုိ တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းအဆုိျပဳခ်က္တြင္ ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ကန္႕သတ္ခ်က္၊ တလင္တမယားစနစ္ ႐ွိရမည့္အခ်က္၊ ဘာသာေရး ကူးေျပာင္းမႈ ကန္႕သတ္ခ်က္နဲ႕ ေမြးဖြားႏႈန္း ကန္႕သတ္ခ်က္ စသည့္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ ပါဝင္သည္။ ထုိအဆုိ ၄ ခ်က္အနက္ ၂ ခ်က္အား လႊတ္ေတာ္က တရား၀င္ အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ မဘသအေနျဖင့္ ေနာက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္အဆုိျပဳရန္ ၂ ခ်က္သာ က်န္ရွိပါေတာ့သည္။ ေအာင္ျမင္သြားခဲ့လွ်င္ ဒုတိယ ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

မဘသက လႊတ္ေတာ္သုိ႕ တင္ျပေသာ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဆုိသည္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံႏႈန္းနဲ႕ ကုိက္ညီျခင္းမ႐ွိသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထုိအဆုိကုိ ပယ္ဖ်က္္ေပးရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္တကြ လႊတ္ေတာ္ကုိပါ ေတာင္းဆုိထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ကုိယ္တုိင္ လက္မွတ္ထိုး၍ မဘသ၏ အဆုိကုိ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေ႐ႊတိဂုံဘုရား၀န္းက်င္ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္နားခုိင္းခဲ့သည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ိဳ႕က မဘသႏွင့္ အစုိးရၾကား အေပးအယူ႐ွိေနသည္ဟု သံသယရွိေနၾကပါသည္။

မဘသက စီမံကိန္းကုိ ကန္႕ကြက္ရန္အတြက္ ေ႐ႊတိဂုံဘုရားကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕ဟုေသာအမည္ျဖင့္ အဖြဲ႕တခု ဖြဲ႕လုိက္ၿပီး လူထုဆီက လက္မွတ္မ်ား စုေဆာင္းကာ အဆုိပါ စီမံကိန္း ရပ္တန္႔ရန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၿပီးခ့ဲတ့ဲ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႕က မဘသႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံ ၂ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကုိ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္မွာ က်င္းပခ့ဲပါသည္္။ သံယာေတာ္ အပါး တေထာင္ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ညီလာခံ ပထမေန႔အၿပီးွ ညေနပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံကာ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးမွာ ေ႐ႊတိဂုံ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း၏ ညွိႏႈိင္းမူတရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူက မဘသညီလာခံရဲ႕ သတငး္စာ ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ျပန္ေျပာျပခဲ့သည္။ ေ႐ႊတိဂုံဘုရား ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕က ၁၅ ရက္အတြင္း စီမံကိန္းမ်ားကုိ ရပ္တန္႕မည္ဆုိသည့္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ သမၼတရုံးမွတဆင့္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ အစည္းအေဝးတြင္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မဘသအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕မရွိဟု တရားဝင္ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း မဘသ၏ အတြင္းေရးမွဴး ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဝိမလဗုဒၶိက ညီလာခံ၏ ေနာက္ဆုံးေန႕မိန္႔ခြန္းေျပာရာတြင္ ၎အေနျဖင့္ လက္႐ွိအစုိးရကုိ ေနာက္ထပ္ ရာထူးသက္တမ္း ရေစခ်င္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ လက္႐ွိ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနေသာ မဘသအဖြဲ႕ဝင္ သံယာေတာ္ေတြသည္ မိမိတုိ႔ေနရပ္ျပန္္ေရာက္လ်င္ ေဒသခံမ်ားအား မည္သူ႕ကုိ မဲထည့္ရမည္ကုိ ေျပာျပေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အတိတ္က စစ္အစုိးရ၏ မေကာင္းမႈလုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေမ့ပစ္ရန္လုိအပ္ၿပီး လက္႐ွိ အစုိးရ၏ ေကာင္းက်ဳိး လုပ္ေဆာင္ေနမူမ်ားကုိ ေထာက္ခံဖုိ႕ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဘသ၏ အဆုိကုိ ကန္႕ကြက္ေျပာဆုိေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္၏ အမည္ကုိ မွတ္ထားသင့္ၿပီး ၎လႊတ္ေတာ္အမတ္အား မဘသအေနျဖင့္ ကန္႕ကြက္သင့္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အမွန္စင္စစ္္ ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ သံယာေတာ္မ်ား မဲထည့္ပုိင္ခြင့္ မ႐ွိ္ေသာ္ျငားလည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုေနထိုင္ေသာ ျမန္မာ့လူမူအသုိင္းအဝုိင္းတြင္ မဘသသည္ ဩဇာလႊမ္းႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္ကုိ အစုိးရက နားလည္ သေဘာေပါက္ထားပါသည္။

ေ႐ႊတိဂုံဘုရား ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း ရပ္တန္႕ခုိင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရနဲ႕ မဘသၾကား ဘာေတြ အေပးအယူလုပ္ခ့ဲသလဲ ေမးခြန္ထုတ္စရာ ျဖစ္လာပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ေ႐ႊတိဂုံပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေပးျခင္းသည္ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဘသအဖြဲ႕၏ ကူညီမူျဖင့္ မဲအႏုိင္ရေကာင္း ရမည္္ဆုိသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အစုိးရတြင္ ႐ွိေနႏုိင္ေသာေၾကာင့္ပင္။

(လဝီဝမ္သည္ ဧရာဝတီ အဂၤလိပ္ပိုင္းမွ အၾကီးတန္းသတင္းေထာက္ျဖစ္သည္။)
----------------------------------------
251 / END


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*