$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

ၿပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ ေျပာင္းႏုိင္ပါသည္

  • News Code : 717131
  • Source : 7 days
ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေခတ္စားလာသည့္ စကား လံုးတစ္လံုးရွိသည္။ အေျပာင္းအ လဲဆုိသည့္ စကားလံုးျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ပါတီအခ်ိဳ႕ သည္ပင္လွ်င္ အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္မည္၊ ေဖာ္ေဆာင္ေန သည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ကာ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေနၾကသည္ကို ေတြ႕ေနရ သည္။ အမွန္တကယ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေျပာင္းအလဲ ကို အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသည္ မဟုတ္ပါလား။


ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေခတ္စားလာသည့္ စကား လံုးတစ္လံုးရွိသည္။ အေျပာင္းအ လဲဆုိသည့္ စကားလံုးျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ပါတီအခ်ိဳ႕ သည္ပင္လွ်င္ အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္မည္၊ ေဖာ္ေဆာင္ေန သည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ကာ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေနၾကသည္ကို ေတြ႕ေနရ သည္။ အမွန္တကယ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေျပာင္းအလဲ ကို အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသည္ မဟုတ္ပါလား။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိပစၥကၡ အေျခအေနသည္ အစစ အရာရာ နိမ့္က်ေနသည္။ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္းတုိ႔သည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ မေကာင္းသည့္ဘက္က စတင္ေရတြက္ပါက ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိေနသည္။ ထိုထိပ္ဆံုးေနရာေတြကို ဗိုလ္စြဲကာ ၿပိဳင္ဘက္မရွိေနရာယူ ထားခဲ့သည္မွာလည္း ဆယ္စုႏွစ္ ငါးစုစာေလာက္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ အ လံုးစံု နိမ့္က်သည့္ဒဏ္ကို ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ခါးေကာ့ေအာင္ခံခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္သည္။

ထိုနိမ့္က်သည့္ အေျခအေန ကို ကယ္တင္ရန္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္း သည္ နိမ့္က်ေစသည့္စနစ္၊ နိမ့္ က်ေစသည့္ဥပေဒ၊ နိမ့္က်ေစ သည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ နိမ့္က်ေစ သည့္ လူ စသည္တို႔ကို အေျပာင္း အလဲလုပ္ပစ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးအေျခအ ေနမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသာ လြတ္ လပ္တရားမွ်တစြာ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါက အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ မည့္ အစိုးရလႊတ္ေတာ္ေတြ ေပၚ ထြန္းလာစရာရွိသည္။ အေျပာင္း အလဲကို ဦးေဆာင္မည့္ လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို လူ ထုက ေထာက္ခံမႈေတြ  အားပါး တရရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အားတက္ ေမွ်ာ္လင့္ဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ ေသာ္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကို အေျပာင္းအလဲလုပ္မည္ဆုိပါက အေျပာ လြယ္သေလာက္ လက္ေတြ႕တြင္ မူ မလြယ္ကူေခ်။ အေျပာင္းအလဲ ကို ဦးေဆာင္မည့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ ေတာ္ေတြရွိ႐ံုမွ်ႏွင့္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ျပည္သူမ်ားကပါ လုိက္ပါေျပာင္း လဲဖို႔ပါ လိုအပ္ပါသည္။ အေျခခံ လူ႔က်င့္ဝတ္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာက်င့္သံုးဖို႔ လိုသလို၊ အသား က်ေနသည့္၊ ေျပာင္းလဲသင့္သည့္ အေတြးအေခၚ မ်ားကိုလည္း ေဖာက္ထြက္ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ေနပါသည္။ အစိုးရလႊတ္ေတာ္ ေတြႏွင့္ ျပည္သူေတြ ဟန္ခ်က္ညီညီေျပာင္းလဲႏုိင္မွသာေကာင္းမြန္ေသာ အေရြ႕ဆီသို႔ဦးတည္မည္ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာ ရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ရွင္သန္ႀကီး ျပင္း႐ုန္းကန္ခဲ့ရျခင္းႏွင့္ အဆိုပါ အာဏာရွင္ေတြ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ နိမ့္က်ေသာ ပညာေရးႏွင့္သာသင္ယူ ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ျခင္းစသည္တုိ႔ေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္မည္ ထင္သည္။ ေရွးယခင္က ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အစစအရာရာ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့လူ႔ အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္အားစြမ္းရည္၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္၊ လူ႔က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း လိုက္နာႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့ပါး ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရသည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ပံုရိပ္သည္ ထိုႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ပံုရိပ္ပင္ျဖစ္ သည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပံုရိပ္သည္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ၏ ပံုရိပ္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္း ပံုရိပ္နိမ့္က်ပါက ႏုိင္ငံပံုရိပ္နိမ့္က်မည္မွာ အေသ အခ်ာပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထူး သျဖင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ လူေျပာမ်ား ေလ့ရွိသည့္အေၾကာင္းမွာ အေျခ ခံစည္းကမ္းလိုက္နာမႈအပိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အားလံုးကို စည္းကမ္း မရွိဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ေသာ္ လည္း အေျပာင္းအလဲလုပ္ရမည့္ အပိုင္းတြင္ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ က ထိပ္ပိုင္းဦးစားေပးေနရာတြင္ ပါရွိေနသည္။

အေျခခံက်ေသာ ဥပမာမ်ား ေပးပါမည္။ စည္းကမ္းမဲ့ ကြမ္း ေထြးျခင္း၊ အမိႈက္ကို သတ္မွတ္ ေနရာတြင္ မစြန္႔ပစ္ျခင္း၊ အမိႈက္ ပံုေတြ၊ လမ္းျပသေကၤတအမွတ္ အသားေတြကို ဘာမဆိုင္၊ ညာ မဆိုင္ ရမ္းကားဖ်က္ဆီးျခင္း၊ တာဝန္က်ယာဥ္ထိန္းရဲ မရွိပါက လမ္းစည္းကမ္း၊ ယာဥ္စည္းကမ္း မ်ားကို လိုက္နာမႈအားနည္းျခင္း၊ အခ်ိန္ကို မေလးစားျခင္း၊ တန္းစီ ေစာင့္ဆုိင္းသည့္စနစ္ကို မက်င့္ သံုးတတ္ေသးျခင္း စသည္တုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ ဥပမာမ်ားသည္ အေသးအဖြဲမ်ား ျဖစ္လင့္ကစား အလြန္အေရးႀကီးသည္။ တစ္ရက္သားက မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ စိတ္ မေကာင္းစရာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ ခုျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ပင္စင္စား အ ဘိုးအိုတစ္ဦး စက္ဘီးျဖင့္ မီးပြိဳင့္ျဖတ္ကူးစဥ္ ဆုိင္ကယ္အတိုက္ခံရ ၿပီး ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရခဲ့သည္။ အဘိုးအိုသည္ မီးစိမ္းေနစဥ္ ျဖတ္ ကူးျခင္းျဖစ္ၿပီး တုိက္လိုက္သည့္ ဆုိင္ကယ္မွာ မီးနီေနစဥ္ ျဖတ္ကူး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းမလိုက္ နာသူတစ္ဦးေၾကာင့္ စည္းကမ္း အတုိင္း လိုက္နာခဲ့သူ ဒဏ္ရာဗရပြျဖင့္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ က်ံဳးပတ္လည္ ႏွင့္ မႏၲေလးေတာင္တို႔တြင္ စည္ ပင္သာယာက အမိႈက္စြန္႔ပစ္ရန္ အမိႈက္ပံုးမ်ား စီစဥ္ေပးထားသည္။ သိပ္မၾကာလိုက္ပါ။ အမိႈက္ပံုး အခ်ိဳ႕ အဖ်က္ဆီးခံရသည့္သတင္း မီဒီယာစာမ်က္ႏွာတြင္ ပါရွိလာ သည္။ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕အ စည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ကို မႀကိဳက္ ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ စည္ပင္သာယာ ည့ံဖ်င္းတာေတြ၊ တာဝန္မေက် တာေတြလည္း မ်ားစြာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အမိႈက္ပံုးမ်ား ဖ်က္ဆီး ပစ္လိုက္ေတာ့ေကာ စည္ပင္သာ ယာအဖြဲ႕ႀကီး ေကာင္းလာပါ သ လား။ ေကာင္းမလာပါ။ အက်ိဳးဆက္က အမိႈက္မ်ားသည္ အမိႈက္ ပံုးထဲ မေရာက္ေတာ့ဘဲ လမ္းေဘး လူျမင္ကြင္းတြင္ ျမင္မေကာင္း ေအာင္ ရွိေနေတာ့သည္။

ယခုလို ဥပမာအခ်ိဳ႕ေျပာေန ျခင္းသည္ အျပစ္ေျပာေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္ ခ်မ္းသာစရာေကာင္း ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသို႔ ေျပာင္း လဲလာေစရန္ နမူနာထုတ္ႏုတ္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ စာေရး သူတုိ႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုသာ အေျပာင္း အလဲျပဳလုပ္ဖို႔ တဖြဖြေျပာေနၾက ေသာ္လည္းမိမိကိုယ္တိုင္ လိုက္ပါ ေျပာင္းလဲဖို႔ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသလို ျဖစ္ေနသည္။ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ဖြဲ႕ ခ်င္းစီကိုယ္တုိင္က အေျပာင္းအ လဲမွာ မပါဝင္လာပါက အေျပာင္း အလဲဆုိသည္မွာ ေဝးေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။

 အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ ေဆာင္မည္ဆိုေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း၊ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ အစည္းတုိ႔သည္လည္း မိမိအဖြဲ႕ အစည္းေျပာင္းလဲေန႐ံု၊ ေျပာင္း လဲခ်င္စိတ္ရွိ႐ံုျဖင့္ အေျပာင္းအ လဲကို ထိေရာက္စြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ မည္မဟုတ္သည္ကို သတိထားဖို႔ လိုသည္။ ျပည္သူေတြ လိုက္နာ က်င့္သံုးႏုိင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနေတြ၊ တရားမွ်တ သည့္ စည္းကမ္းဥပေဒေတြ ေဖာ္ ေဆာင္ျပ႒ာန္းေပးဖို႔လိုသည္။ သို႔ မွသာ ဟန္ခ်က္ညီညီေျပာင္းလဲ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၅ အလြန္တြင္ အေျပာင္းအလဲတစ္ ခုျဖစ္လာဖို႔ အခြင့္အေရးတစ္ခုရွိ ေနသည္။ လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္၌ ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္သူကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ ထိုအခြင့္အေရးကို မိမိရရ အရယူရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အားလံုးမွာတာဝန္ရွိသည္။ အေျပာင္းအလဲသည္ မၾကာမီ စတင္ေတာ့မည္။ ၿပိဳင္တူတြန္းမွ ေရြ႕ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္တူေျပာင္းမွ ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အားလံုးၿပိဳင္တူ ေျပာင္းလဲၾကပါစို႔.. ။     ။


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*