?>

အခ်စ္မီးေတာက္ ႏွင့္ အခ်စ္၏ အႏၲရာယ္မ်ား

 အခ်စ္မီးေတာက္ ႏွင့္ အခ်စ္၏ အႏၲရာယ္မ်ား


အခ်စ္မီးေတာက္ ႏွင့္ အခ်စ္၏ အႏၲရာယ္မ်ား ဆို သည့္ ကိစၥရပ္ကို ဟဇရတ္ အာယာ သြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္မိုရွိရာဇီး ေရးသား သီးကုံး ထား သည့္ ( မြရွ္ေကလာသ္ေသ ဂ်င္စီ ဝါ ဂ်ဝါနန္ )) စာအုပ္မွ အဗ္နာ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ မ်ား အတြက္ ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

အခ်စ္မီးေတာက္
လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ဘ၀၌အႏၲရာယ္အျပည့္ႏွင့္အလြန္တရာႀကမ္း တမ္းခက္ခဲသည့္လမ္း

အခ်စ္၏ ႀကီးက်ယ္မႈအဆင့္အတန္း (သို႔မဟုတ္) အခ်စ္၏အ႐ူးထမႈ ေရာဂါႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေျမာက္အမ်ားေရးသား သီကံုးေျပာဆိုခဲ့ၾကေလ သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤစကားလံုး (အခ်စ္) ေလာက္အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဆန္႔က်င္ဖက္မတူညီသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအျဖင့္ အေျမာက္အမ်ား မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

အခ်ိဳ႕ စာေရးဆရာႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ တစ္ခါတစ္ေလ “အခ်စ္” အေၾကာင္း ကို အလြန္တရာျမႇင့္ တင္ၿပီး ေရးသား ၾကေလသည္။ ေရးသား သည္မွာ …..

“အခ်စ္ဆိုတာ ဘ၀၏သရဖူ၊ အၿမဲတေစကံေကာင္းမႈ၏အမည္” ျဖစ္ေလ၏။ (ကိုသာမ္၊ ဂ်ာမဏီစာေရးဆရာႀကီး)

(သို႔မဟုတ္)

“ဟဇီေယ”၏အေျပာအရဆိုလွ်င္“အခ်စ္ဆိုတာစၾကာ၀ဋာ၏ပိသုကာပါ”

“သို႔ပါစ္”အေနျဖင့္ အခ်စ္တန္ခိုးအာနိသင္ကို ေရးသားထားေလသည္။ ၄င္း၏ယံုၾကည္ခ်က္သည္ကား အခ်စ္ဆိုတာ ၀ိဥာဥ္အတြက္ခြန္အား၊ မႏုႆ လူသား၏ႏွလံုးသားကိုရွင္သန္ေစသည့္အရာျဖစ္ပါသည္ဟုဆိုထားေလသည္။

အခ်ိဳ႕အေရွ႕တိုင္း ဖေလာ္ေဆာ္ဖာႀကီးမ်ား၏ အုပ္စုမွ ဤထက္ပင္ ေျခလွမ္းထားေပသည္။

၄င္းတို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္သည္ကား …..

“ေလာကႀကီး၏ လႈပ္ရွားမႈတိုင္း၊ အသြင္ေဆာင္မႈတိုင္း၏ေနာက္ ကြယ္၌ အခ်စ္တစ္မ်ိဳး (သို႔မဟုတ္) တစ္မ်ိဳးမကႀကိဳးကိုင္ထားေလ၏။ ယုတ္စြ အဆံုးၿဂိဳဟ္မ်ား၏ လွည့္ပတ္ေနမႈသည္လည္း ဤကဲ့သို႔ေသာ (အခ်စ္တစ္မ်ိဳး) ေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။!”

သို႔ေသာ္ အကယ္၍ ဤစကားလံုး၏အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ၄င္း၏က်ယ္ျပန္႔ မူကို ဆိုလိုသည္မွာ ဆြဲေဆာင္မႈတိုင္းႏွင့္ အတိုင္းထက္အလြန္ စိတ္၀င္စား ဆြဲေဆာင္မႈဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမည္ဆိုလွ်င္ မလြဲမေသြ(အထက္)က ၄င္းတို႔ ၏ဆိုစကားကို ေထာက္ခံရေပမည္။

ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္လွပသည့္အက်ယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအားလံုးဆန္႔က်င္ၿပီးအခ်ိဳ႕စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ဖေလာ္ေဆာ္ဖာမ်ားကအလြန္တရာျပင္းထန္စြာတိုက္ခိုက္ေရးသားထားေလသည္။ အခ်စ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စြပ္စြဲ မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေလသည္။ အခ်စ္ကိုေရာဂါေ၀ဒနာတစ္ခုႏွင့္ ရြံ႕စရာ မုန္းစရာ ေကာင္းသည္ အဖိုးမဲ႔အရာတစ္ခုဟု ဆိုထားၾကေလသည္။

အေက်ာ္အေမာ္အေရွ႕တိုင္းစာေရးဆရာတစ္ေယာက္ကဤသို႔ဆို ေလ၏။

“ အခ်စ္ဆိုသည္မွာ ….. ပမာအားျဖင့္ စလ္(ခ)ကင္ဆာေရာဂါ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္၍၊ကင္ဆာႏွင့္ နာတာရွည္ေရာဂါကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး အသိဥာဏ္ ဦးေႏွာက္ရွိသူ လူသားအေနျဖင့္ မလြဲမေသြထြက္ေျပးေလ၏။” ….

ႏိုင္ငံျခားစကားပံုတစ္ခုရွိေလသည္။

“ အခ်စ္ဆိုတာ ရွာမ္ဗာနီအရက္ကဲ့သို႔ပင္တည္း။ ”

အျခားအခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားမွာ ပမာအားျဖင့္ (နကၡတာရာအေက်ာ္ အေမာ္ပညာရွင္) (ကိုပရ္နီက္) အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိကိုသိကၡာခ်ၿပီး အမ္ေသဂ်ယ္ အျပည့္ႏွင့္ ေျပာေလသည္မွာ …..

“အခ်စ္ဆိုတာ အ႐ူးအမ်ိဳးအစားမ်ားထဲမွ အ႐ူးတစ္မ်ိဳးမဟုတ္ရင္ ေတာင္ အနည္းဆံုး ဦးေႏွာက္အားေပ်ာ့ၿပီး မတတ္ႏိုင္သူရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ရလာဒ္ တစ္ခုဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္ …..”

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္အခ်ိဳ႕လည္းပဲ၊ဥပမာအားျဖင့္“ကာရ္လာေယလ္” အေနျဖင့္လည္း အခ်စ္အေပၚတိုက္ခိုက္ၿပီးေျပာေလသည္မွာ …..

“အခ်စ္ဆိုတာ … အ႐ူးအမ်ိဳးအစားတစ္ခုတည္း၏ အမည္မဟုတ္ဘဲ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အ႐ူးအမ်ိဳးအစား မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အရာျဖစ္ ေခ်သည္…..”

ဤကဲ့သို႔ အလြန္တရာအျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ဖက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ခ်က္မ်ားကိုအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခုအတြက္ဟုအဆိုမျပဳသင့္ေခ်။ အမွန္တကယ္ ဤကြဲလြဲမႈမ်ား၊ ဆန္႔က်င္ဖက္မ်ား၊ ေတြးေခၚေ၀ဖန္မႈမ်ားသည္ ျပဳလုပ္သူမ်ား ၏ အျမင္ကြဲလြဲမႈသာ ျဖစ္ေပသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ စာေရးဆရာႏွင့္ ပညာရွင္တိုင္းသည္ အမွန္တကယ္ အခ်စ္၏ ေျမာက္မ်ားစြာေသာမ်က္ႏွာမ်ားမွ ေယဘုယ်အားျဖင့္မိမိတို႔ဘ၀ေတြ႔ ႀကံဳခံစားရသည့္မ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းကိုသာလွ်င္ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကေလသည္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္ မလြဲမေသြေထာက္ခံရမည္မွာ …..

အကယ္၍ အခ်စ္၏ဆိုလိုသည့္အဓိပၸါယ္မွာ မႏုႆလူသားႏွစ္ဦး၏ (သို႔မဟုတ္) ၿခံဳငံုၿပီးေျပာရလွ်င္ တည္ရွိေနသည့္အရာ (မႏုႆ၊ တရိစာၦန္၊ အသီး၊ အေခါက္၊ အရြက္မ်ား၊ အပင္မ်ားႏွင္႔ သက္မဲ႔အရာမ်ား) အၾကား အတိုင္းထက္အလြန္ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခု၊ စိတ္၀င္စား၊ စြဲမက္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႀကီးက်ယ္ျမင့္မားသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ဆိုလွ်င္ဤထက္ေကာင္းသည့္အရာရွိပါဦးမည္ေလာ? ! ျဖစ္ေပသည္။

အေၾကာင္းသည္ကား …..

ထို(အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်စ္)၏ စြမ္းအား၊ခြန္အားသည္၄င္း ၏ လမ္း တြင္လာသမွ်အဟန္႔အတား၊အတားအဆီး၊အေႏွာက္အယွက္မ်ားကို မိမိလက္ အတြင္း သိမ္းပိုက္ႏိုင္သည္အထိ အံ့ၾသစရာ ခြန္အားရွိေပသည္။ ၿပီးေနာက္ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္၏ ခရီးစဥ္ရွိ အခက္အခဲမ်ားအားလံုး ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ေပသည္။

အခ်စ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာမႈမ်ားအားလံုးသည္ ၄င္း၏ ခြန္အား၊စြမ္းအားႏွင့္အတုမဲ့အင္အားေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သိရွိထားသည့္အတိုင္း ေျမာက္မ်ားစြာေသာ စာေပလကၤာမ်ား၊ ဗိသုကာမ်ား၊အႏုပညာလက္ရာမ်ားသည္ ဤ စြဲေဆာင္မႈ၊ စိတ္ ၀င္စား မႈဆို သည့္ အခ်စ္ခြန္အား၏ ရလာဒ္ေၾကာင့္ပင္တည္း။

သို႔ေသာ္ အခ်စ္ဆိုသည့္ဆိုလိုခ်က္မွာ အျပစ္ငရဲသား မႏုႆလူသား ႏွစ္ဦးအၾကား၊ ညစ္ညမ္းမႈ၊ မေကာင္းသည့္ စာရိတၱ ပ်က္ျပားမႈမ်ားဖက္သို႔ ေခၚေဆာင္ေစသည့္ စြဲေဆာင္မႈႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈကို ဆိုလိုပါက အခ်စ္ႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ ႐ႈံ႕ခ်ထားမႈသည္ နည္းပင္နည္းေနေသးေပ၏။ အေၾကာင္းမွာ ….. ဤမေကာင္းသည့္ (ရွက္စရာ) အမာရြတ္အစြန္း အထင္းသည္ ခၽြန္ရန္၊ ေပ်ာက္ရန္ မလြယ္ေတာ့သည့္ ထင္ရွားသည့္ အမာရြတ္ႀကီး အစြန္းအထင္းႀကီး ျဖစ္ေလသည္။

အကယ္၍ ဤဆြဲေဆာင္မႈ၊ စိတ္၀င္စားမႈဆိုသည္မွာ ေယဘုယ် အားျဖင့္ အသိဥာဏ္ တရားကိုပ်က္စီးေစၿပီး အလုပ္မလုပ္ေတာ့သည့္ အသိဥာဏ္ႏွင့္ မႏုႆလူသားအား မိုက္႐ူးသည့္ လုပ္ရပ္မွန္သမွ်ကို လုပ္ ေစသည့္ ႐ူးသြပ္မႈကို ျဖစ္ေစသည့္ အရာဆိုလွ်င္ မည္မွ်ပင္ ခ်ိဳးႏိွမ္သိကၡာခ် သည္ ျဖစ္ပါေစ နည္းေသးေပသည္။

ျပင္သစ္စာေရးဆရာ“ေအစ္သာ(န)ဒါလ္”ေျပာေလသည္။

“အခ်စ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥတြင္ ေကာင္းမႈႏွင့္မေကာင္းမႈတို႔၏ ကြာျခားမႈ အကြာအေ၀းမွာ တစ္ခ်က္ “နမ္း” သေလာက္သာလွ်င္ကြာေ၀းေန ေပသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္၊ အတိုခ်ဳပ္ ဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ ….
.
အျမင္စံု၊ ေထာင့္စံုကို ႐ႈျမင္သံုးသပ္ၿပီး အခ်စ္၏မ်က္ႏွာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ ေၾကာင္း ဤအခ်က္ကို အေျခခံၿပီး ၄င္းအတြက္ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျခင္းႏွင့္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္႐ႈံ႕ခ်ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေတြ႔ရွိရေပသည္။
စာအိမ္ထဲမွ ကဗ်ာဆန္သည့္အခ်စ္

ဤေနရာ၌ သန္႔စင္သန္႔ျပန္႔ျဖဴစင္သည့္ လူငယ္လူရြယ္တို႔ အတြက္ ဂရုျပဳရန္အေရးႀကီးသည့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ ေခတ္တြင္ စာအိတ္လွလွေလးထဲမွ အခ်စ္ကဗ်ာဆန္ဆန္ (ရည္စားဘ၀)တြင္ စာရိတၱ ပ်က္ျပားေစသည့္ ဒုစရိုက္မ်ား၊ ပ်က္စီးမႈမ်ား မျဖစ္ဘဲေနေစသည့္ အကြက္က်န္ပါေသးသနည္း။

အညစ္အေၾကးအလုပ္မ်ား မသန္႔မရွင္း၊တရား မ၀င္သည့္ အလုပ္မ်ား ကို သန္႔ျပန္႔သည့္ အခ်စ္စစ္အခ်စ္မွန္ဟု အမည္ေပးၿပီး အလြဲသံုးစားျပဳေနၾကေလ သည္။ အျပစ္မ်ားႏွင့္ က်င္လည္က်က္စား ေနသူမ်ား၊ (တရားမ၀င္သည့္) ကာမရာဂ ေနာက္လိုက္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ ကိုယ္ကိုစစ္မွန္ သည့္အခ်စ္စစ္ အခ်စ္မွန္ထားသူမ်ား၊ ေခတ္ စကားအရ ဆိုလွ်င္ “အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာျဖစ္သြားသည့္ ႏွလံုးသားကို သက္ေသအျဖစ္၊ ဤအစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ႏွလံုးသား” မွအပ စနဒ္ လက္မွတ္ အေထာက္ အထားအျဖစ္ လက္ေတြ႔ မရွိဟု ဆိုသူမ်ားအျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ၾကေလသည္။

ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲသူမွန္သမွ်ႏွင့္ မိမိ၏ တိရစာၦန္ဆန္ဆန္ျဖစ္သည့္ ကာမရာဂစိတ္ကိုျဖည့္စီးရန္သာ မေကာင္းသည့္ နီယသ္ရွိသူမ်ားသာ အခ်စ္ အား ကဗ်ာဆန္ဆန္စကားလံုးမ်ားအျဖစ္ တင္ျပမႈမ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး မိမိတို႔ ၏႐ိႈင္တြာန္ဆန္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾက ေလသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ဤအတြက္ေၾကာင့္ဤကဲ့သို႔ေသာမသန္႔ရွင္းသည့္ နီယသ္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ထားရွိသူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ မသန္႔ရွင္းသည့္ နီယသ္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ႏိုင္ၿပီးေနာက္ ၄င္းတို႔၏ ရုပ္အစစ္ အမွန္ကိုျပေလသည္။ျပဳထားသမွ် ကတိက၀တ္မ်ားကိုေမ့လိုက္ၾကေလသည္။
ပမာအားျဖင့္ တင္ျပရမည္ ဆိုလွ်င္ ေရအျပည့္ျဖည့္ ထားသည့္ ေရခြက္အား တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ေမွာက္လွန္လို္က္ရာ ေရတစက္ပင္ မက်န္ေတာ့သည့္ အျဖစ္ မ်ိဳး အျဖစ္ ၄င္းတို႔၏ သန္႔ျပန္႔သန္႔ရွင္း ပါသည္ ဆိုေသာ ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာ မ်ား၊ အခ်စ္မီးေတာက္မ်ား၊ အခ်စ္မီးလွ်ံမ်ား မက်န္ ေတာ့ေခ်။

ဤသို႔ျဖင့္ ၄င္းတို႔ႏွလံုးသား၌ အခ်စ္၊ ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာ အခ်စ္ အတြက္ဆိုၿပီး ေပးထားခဲ့သည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကတိက၀တ္မ်ား မရွိေတာ့ေခ်။

ဤအခ်ိန္၌ (က်ိဳးပဲ့၊ အက္ကြဲေနသည့္ ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္) ခ်စ္သူမွ ေကာက္က်စ္ လွည့္ဖ်ားမႈကို ခံလိုက္ရၿပီး ေနာင္တရကာ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲ ပူေဆြးမႈဆိုသည့္ ေလာကသို႔ေရာက္ရေလသည္။

လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ မလြဲမေသြ ျပင္းျပင္းထန္ထန္၊ အေသး စိတ္၊ ဂ႐ု ႏွင့္ သတိျပဳ ႏိုင္သမွ်ျပဳၿပီး၊ သတိရွိႏိုင္သမွ်ရွိၿပီး ဤအခ်စ္တုသမား မ်ား အခ်စ္ အားသတိရွိရေပမည္။ (ျမန္မာဆန္ဆန္ေျပာရလွ်င္ ရည္းစား မထားသင့္ေခ်။ ထားလွ်င္ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မေကာင္းမႈဖက္၊ တရားမ၀င္မႈ ဖက္သာ ဦးတည္ေနေပသည္။)

ဤလူလိမ္လူေကာက္ အခ်စ္သမားမ်ားထံ၀ယ္ မုသား၊ လိမ္လည္မႈ၊ ေကာက္က်စ္လွည့္ဖ်ားမႈ၊ (ယုတ္ညံ့မႈ) မွအပ အျခားအရင္းအႏွီးမရွိေခ်။

အျပင္ပိုင္းအရ အခ်စ္ႏွင့္ျပည့္ေနသည့္ ၄င္းတို႔၏ ႏွလံုးသားသည္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေနရာအမ်ားအျပားတါင္ ေနရာေပးေလသည္။ ၿပီးေနာက္ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈ၊ လွည့္ဖ်ားမႈျဖင့္ မိမိကိုယ္ အခ်စ္စစ္ အခ်စ္မွန္ ရွိသူ အျဖစ္ သက္ေသထူၾကေလ၏။
သတိရွိကိုရွိၾကပါေလ။

ယခုေခတ္ကာလ၌ ဤကဲ့သို႔ေသာပုဂိၢဳလ္မ်ား အေျမာက္အမ်ားကို ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မုသားမ်ား၊ လိမ္ညာမႈ မ်ား၊ ေကာက္က်စ္မႈမ်ား၊ လွည့္ဖ်ားမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနသည့္ ရည္စားစာ တစ္ေစာင္တည္းကို ေကာင္မေလး (၄၊ ၅ ေယာက္) ေပးသည္အထိ အရွက္ သိကၡာမဲ့လာၾကေလသည္။

ေနရာတိုင္း “အခ်စ္စစ္အခ်စ္မွန္ သန္႔ျပန္႔ျဖဴစင္သည့္ အခ်စ္ေမတၱာ ကို” ျပျပၿပိး လွည့္ဖ်ားေလသည္။ ဤအခ်စ္စစ္အခ်စ္မွန္အမည္ျဖင့္ ဂိုနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကို က်ဴးေက်ာ္ၾကေလသည္။

ဤကိစၥအတြက္ ေကာင္မေလး(လူငယ္လူရြယ္မ်ား)သာ သတိႏွင့္ ေနရာမည္မဟုတ္ဘဲ၊ ေကာင္ေလး(လူငယ္လူရြယ္မ်ား) လည္း သတိႏွင့္ျပဳ ရေပမည္။

ယခုေခတ္ကာလ၌ အခ်စ္ေမတၱာဆိုသည့္ အမည္ျဖင့္ေထာင္ေခ်ာက္ ေက်ာ့ကြင္းေပါင္းအမ်ိဳးစံုကိုခင္းထားေလသည္။ ထိုေက်ာ့ကြင္း ေထာင္ေခ်ာက္ ၌ မိခဲ့လွ်င္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ မလြယ္ေတာ့ေခ်။

ဤအတြက္ေၾကာင့္ တခဏတာေမ့ေလ်ာ့မႈ၊ ေပါ့ဆမႈ၊ အေၾကာင္းမဲ့ အေကာင္းျမင္မႈႏွင့္ ျပစားလွည့္စားမႈသာ ျဖစ္သည့္ စကားလံုး လွလွေလးေတြ ကို လက္ခံလိုက္မႈေၾကာင့္ တစ္ဘ၀လံုး အစားထုိး ဆပ္လို႔မရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး တခါတေလ ျဖစ္ရေလ၏။

အထူးသျဖင့္ အခ်စ္ေမတၱာငတ္ေနသူမ်ား၊ ဘ၀အားအပယ္ခံရမႈမ်ား ႏွင့္ တည္ေဆာက္ရသူမ်ားသည္ အခ်စ္ေမတၱာ၏ အမည္ျဖင့္ ေတာင္းဆိုလာ မႈကို အလွ်င္အျမန္လက္ခံ အေျဖေပးၾကေလသည္။

ဤအပယ္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္လွည့္ဖ်ား၊ ေကာက္က်စ္မႈကို ခံရေလ သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား( အခ်စ္ေမတၱာငတ္ေနသူမ်ား၊ အပယ္ခံ ရမႈမ်ားခံရသူမ်ား) အေနျဖင့္ သူတစ္ပါးထက္ပိုၿပီး သတိ၊ အသိရွိဖို႔ လိုအပ္ ေပသည္။

လာမည့္ေဆြးေႏြးမႈမွာ“အခ်စ္၏အႏၲရာယ္မ်ား”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္အေရး ႀကီးအေရးပါသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပမပါမည္။ ဤက႑၏အဆံုး သတ္ျဖစ္ပါသည္။

အခ်စ္၏ အႏၲရာယ္မ်ား

ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ “အခ်စ္ဆိုတာ” အလြန္တရာဆြဲေဆာင္မႈ၊ စိတ္၀င္စားမႈ တစ္ခု၏ ခြန္အား၊ စြမ္းအားျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မႏုႆလူသားႏွစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) အရာႏွစ္ခုအၾကား ေယဘုယ်အားျဖင့္ သန္႔စင္သန္႔ရွင္းသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သို႔ အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ အေၾကာင္းခံျဖစ္ေပသည္။

အခ်စ္(စစ္မွန္)သည္ မႏုႆလူသား၏ ၀ိဥဥ္အား အျမင့္တကာ့ အျမင့္ဆံုးလင္းလက္ေတာက္ပမႈႏွင့္ဖန္ဆင္းခံမ်ား၏အျမင့္ျမတ္ဆံုး၊က်က္သ ေရအရွိဆံုး လက္ရာတစ္ခုပင္တည္း။

မုခ်ဧကန္ မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၏ အေျခခံ သည္ သန္႔စင္သန္႔ျပန္႔သည့္ အခ်စ္ေမတၱာအေပၚ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးမွ အေျချပဳ ထားမည္ဆိုလွ်င္ အၿမဲတေစ၊ ထာ၀ရခိုင္ခံ့ၿမဲၿမံၿပီး၊ ျမင္ရာတိုင္းအျပစ္အနာ အဆာကင္းျခင္း၊ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားျပည့္ေနသည့္ ရလာဒ္မ်ား ရျခင္းႏွင့္ စိတ္ခ်စရာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာစရာမ်ားကိုသာ ခံစားရေပလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ ဤ(အထက္ေဖာ္ျပပါ) အားလံုးစည္ လိမ္လည္၊ မုသားျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အခ်စ္တု၊ လွည့္ဖ်ားေကာက္က်စ္မႈမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔ေႏွာင္ ထားသည့္ အခ်စ္တုႏွင့္ လံုး၀ဥႆံု ကြာျခားေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤသူမ်ားသည္ အလြန္တရာအခ်စ္မီး အျပင္ပိုင္းအရ ေထာက္ျပျခင္းႏွင့္ ေထာက္ျပသူမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။

မႏုႆလူသားအားအျခားအရာမ်ားအားလံုးကိုေမ့ပစ္ေစၿပီးစစ္မွန္ သည့္ အခ်စ္စစ္၊ အခ်စ္မွန္ကိုျပရမည့္အစား အျခားအရာမ်ားတြင္ ႏွစ္ေမ်ာ ပိတ္မိေစသည့္ အတင္းအဓမၼကာမ၊ ရာဂႏွင့္ တရားမ၀င္ ကာမ၊ရာဂႏွင့္ (အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်စ္စစ္၊ အခ်စ္မွန္သည္) ဆန္႔က်င္ေနေလသည္။

အမွန္တကယ္ ထိုစစ္မွန္သည့္အခ်စ္၊ အခ်စ္စစ္အခ်စ္မွန္မ်ား ေမတၱာမ်ားသည္ပင္ ႀကီးမားသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေလသည္။ ထိုအႏၲရာယ္မ်ားကို လံုး၀ဂ႐ုသတိမျပဘဲ မေနသင့္ေခ်။
ပထမအႏၲရာယ္

သာမန္အားျဖင့္အခ်စ္ေမတၱာမ်ားသညပင္အလြန္တရာခ်စ္ျမတ္ႏိုး ျခင္း၊ စြဲလန္းျခင္းအျပစ္အနာအဆာမ်ားကို ဖံုးဖိ၊ ဖံုးကြယ္ေပးျခင္း အလုပ္ကို လုပ္ေလသည္။

တနည္းအားျဖင့္ သာဓကအားျဖင့္ တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ မႏုႆ လူသားတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ မ်က္လံုးႏွလံုးတြင္ တစ္လံုးသည္ “ေရဇာ” ေခၚ ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈႏွင့္ ေနာက္တစ္လံုးမွာ “နဖရသ္” ေခၚ မုန္းတီးရြ႕ံရွာမႈကို ပိုင္ဆိုင္ၾက ေလသည္။ အခ်စ္ေမတၱာထားၿပီးေနာက္ ေယဘုယ်အမ်ားအားျဖင့္ မႏုႆ လူသားသည္ “နဖရသ္” ေခၚ မုန္းတီးရြံ႕ရွာမႈ မ်က္လံုးအား လံုး၀ပိတ္ထား လိုက္ေလသည္။

ယုတ္စြအဆံုးခ်စ္သူ၏မေကာင္းတကာ့မေကာင္းဆံုး(ခၽြတ္ယြင္းခ်က္၊ အျပစ္အနာအဆာ) ကိုပင္ အ့ံၾသစရာေကာင္းသည့္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား၊ အက်ယ္ ဖြင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္းတကာ့အေကာင္း “အလွဆံုး” အျဖစ္တင္စားၾက ေလသည္။

မည္မွ်ဆိုလွ်င္ အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဤ(အတိုင္း မဲ့၊ အကြပ္မဲ့အခ်စ္ခ်စ္သူမ်ား) အနည္းငယ္ပင္ ဆိုဆံုးမသတိေပးမိလွ်င္လည္း အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္မႈႏွင့္ ၄င္း၏ႏွလံုးသား၌ အၿငိဳးအေတးထားမႈ ကိုလုပ္ေလသည္။

ၿပီးေနာက္ ဆိုဆံုးမသူအား မိမိႏွင့္ရန္ၿငိဳးထားသူ၊ မနာလို၀န္တို စိတ္ထားသူ၊ အျမင္က်ဥ္းသူအျဖစ္ျမင္ေလ၏။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ဆိုဆံုးမသူ ႏွင့္ ရန္ျဖစ္ရန္လုပ္၊ ျပႆနာလုပ္ဖို႔ အသင့္ျဖစ္သြားေလသည္။

ဤကဲ့သို႔မ်က္ကန္းအခ်စ္သမားမ်ားသည္ အလြန္တရာ လမ္းေမွာင္ မိုက္သို႔ေရာက္သြားေလသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာသူမ်ားသည္ အခ်စ္ေၾကာင့္ တေလာကလံုးရွိသူမ်ားက မပိုင္ဆိုင္ရသည့္အရာကို ပိုင္ဆိုင္ လိုက္ရသည္ဟု မိမိကိုယ္ကို ထင္ၾကျမင္ၾကေလသည္။

အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဆိုဆံုးမလွ်င္လည္း ထုိဆိုဆံုးမသူ သည္ သတင္းမဲ့မႈ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ မသံုးသပ္ႏိုင္မႈေၾကာင့္၊ မွားယြင္းစြာ စီစစ္မႈ ၏ရလာဒ္ေၾကာင့္ဟု သတ္မွတ္နားလည္ေလ၏။

ဖြာရစီဘာသာစကား၌ ဆို႐ိုးစကားရွိေလသည္။“မဂ်္ႏူ(န)၏မ်က္လံုး ျဖစ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ လုိင္းလာ ၌ မည္သည့္မေကာင္းမႈ၊ အျပစ္အနာအဆာ မွ်မရွိေခ်။”

ျမန္မာစကားအရဆိုလွ်င္ “ပပ ၀တီမ်က္လံုးျဖင့္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ မင္းကုသ၌မည္သည့္မေကာင္းမႈ၊ အျပစ္အနာအဆာမွ်မရွိေခ်။” ျဖစ္ေပသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ(မ်က္ကန္း)အခ်စ္သမားမ်ားကိုဆိုဆံုးမမႈသည္မည္သည့္အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းသည့္အျပင္ တခါတရံ ႀကီးမားသည့္ အႏၲရာယ္ဥပဒ္ တစ္ခုပင္ျဖစ္ေစပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္းပဲ ….. ဤကဲ့သို႔ေသာအခ်စ္မ်ားသည္ သာမန္အား ျဖင့္ကာမဆက္ယွက္မႈျပဳၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းသြားၾကေလသည္။ ႐ုတ္တရက္ ဖံုးကြယ္ထားမႈမ်ား အားလံုးေပၚလာေပေတာ့သည္။ အမွန္တရားကိုျမင္လာ ေလသည္။ အတိုင္းမဲ့အခ်စ္သမားသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ နက္႐ိႈင္းသည့္ အရသာခံစားမႈႏွင့္ ၾကာရွည္အိပ္ေပ်ာ္ေနမႈမွ ႏိုးထေလေတာ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ ၄င္းသည္ အထင္အျမင္စိတ္ကူးယဥ္ ကမၻာမွ ထြက္ၿပီးစစ္မွန္သည့္ေလာကသို႔ ေျခလွမ္းခ်လိုက္သည္ဟု ခံစားရေလသည္။

ဤအျမင္၌ အခ်စ္ေမတၱာ၏ အေရးႀကီးမႈ၊ တန္ဖိုးရွိမႈ မွန္သမွ် ကုန္ဆံုးသြားေလသည္။အရာရာတိုင္းကိုအျမင္သစ္တစ္ခုအျဖစ္ျမင္လာေလသည္။ အထက္ကမေကာင္းျမင္ထားသည့္ အရာမွန္သမွ်၊ ခၽြတ္ယြင္းမႈ မွန္သမွ်ကို အေကာင္းျမင္လာေလ၏။

ထိုအခ်ိန္အခါ၌ အရွက္တရား၊ ေနာင္တ တရားကို တင္ျပမရႏိုင္ ေတာ့သည့္ တင္ျပမႈကို ရပ္ဆိုင္းရေလသည္။ မဲေမွာင္၊ မဲမိုက္ေနသည့္ညပမာ အခက္အခဲပူေဆြးမႈမ်ား၊ အၾကပ္အတည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္း၏၀ိညာဥ္ကို မေန ႏိုင္မထိုင္ႏိုင္၊ မအီမသာျဖစ္ေအာင္ ေၾကာက္လန္႔၊ သဲထိတ္ရင္ဖို အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေလ၏။

တခါတေလ ဤအေျခအေနႏွစ္ခုအၾကား ၄င္း၏ဘ၀တစ္ခုလံုးကို ျမွဳပ္ႏွံလိုက္ရသည္အထိ ကြာေ၀းသြားေလသည္။ ေနာက္ဆံုး၄င္းအေနျဖင့္ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္း၊ အပူအပင္မ်ား၊ ေၾကာက္ရြံ႕၊ ထိတ္လန္႔မႈမ်ား ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကိုေသေၾကာင္းႀကံသည္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားရေလသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဤကဲ့သို႔ေသာအေျခအေန၊အခ်ိန္အခါ၌ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ဆိုသည္မွာလြယ္ကူသည့္ လုပ္ရပ္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ အတိုင္းမဲ့အခ်စ္သမား၊ အခ်စ္႐ူးႏွင့္ ၄င္းကဲ့သို႔အျခားသူ၏ မိတ္ေဆြမ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာသူမ်ား အားလံုးသည္ မိမိဘ၀၏ စာမ်က္ႏွာ၌ အခ်စ္ဆိုသည့္ မည္သည့္ သင္ခန္းစာမွ် မွတ္တမ္းမရွိေစရန္ အခ်စ္စာမ်က္ႏွာ အားလံုးကို ဖ်က္လိုက္ၾကေလသည္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အဖို႔ မည္သည့္ အသိဥာဏ္ဆိုင္ရာ အေထာက္အထား သက္ေသမ်ား၊ LOGIC ဆိုင္ရာအေထာက္အထား သက္ေသမ်ား အလုပ္မလုပ္ၾကေတာ့ေပ။ဤေနရာ၌၄င္းတို႔သည္အျခားသူမ်ား အားလံုးႏွင့္မတူေတာ့ဘဲ တစ္မ်ိဳးတည္းထားေလေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ ေလာကႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ ေလာကသည္ အေျခခံအားျဖင့္ အမ်ားနားလည္ သေဘာေပါက္သည့္ စကားပင္ နားမလည္ သေဘာမေပါက္ေတာ့သည့္ အထိ ကြာျခားသြားေလသည္။ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ေန ျခင္းမွာ ၄င္းတို႔သည္ အခ်စ္၏ စကားကို သာ နားလည္ၾကၿပီး အျခားသူမ်ားမွာ ဦးေႏွာက္အသိဥာဏ္ႏွင့္ LOGIC ၏စကားကို ေျပာၾကဆိုၾက နားေထာင္ၾက သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဤကဲ့သို႔ေသာပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ား (ေဆြမ်ိဳးေသြးသားေတာ္စပ္သူမ်ားအေနျဖင့္) မိမိသူငယ္ခ်င္း(အခ်စ္႐ူး)၏ အမွားအယြင္းႏွင့္ အျပစ္အနာကိုသိသူမ်ားသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အထူးသတိဂ႐ုျပဳျခင္း ျဖင့္တစ္နည္း၊ ၄င္းပါလာေအာင္ႀကိဳးပမ္းသင့္ေလသည္။ သြယ္၀ိုက္သည့္နည္း ျဖင့္ျပႆနာမ်ားကို ၄င္းအေရွ႕တြင္ရွင္းျပရေပမည္။

၄င္းအေနျဖင့္ မခံစားမရိပ္မိေအာင္၊ ဒဏ္ရာေဟာင္း ပိုၿပီးနားၾကည္းမႈ မျဖစ္ေအာင္ သတိျပဳရေပမည္။ အခ်စ္႐ူးမႈ၏ အစစ္အမွန္ အေျခအေန၊ ေစာဒကတက္ မႈမ်ား ႏွင့္ အျမင္မွားမႈမ်ားကို ေမးခြန္းပံုစံေလးျဖင့္ ရွင္းျပေပးရ မည္။ ဤအခ်စ္႐ူးအေနျဖင့္ မိမိ၏မွားယြင္းသည့္အခ်စ္ (ေက်ာ့ကြင္းတြင္မိေန) ေၾကာင္း(အမွားကိုသိရွိလာၿပီး) ထိုအမွားတြင္းမွ တျဖည္းျဖည္းဤမွားယြင္းမႈ အမိုက္လမ္းလြဲလမ္းမွားမွ ျပန္ထြက္လာသည့္ အလုပ္(မ်ိဳး) လုပ္ေပးရေပမည္။

ၿပီးေနာက္၄င္းအေနျဖင့္ မည္သူ၏အကူအညီ အေထာက္အပံ့မပါပဲ၊ အမွန္တရားကို သိရွိနားလည္ၿပီး မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ ထုိလမ္းလြဲလမ္းေခ်ာ္မွ ျပန္လွည့္ရျခင္း (မည္သူမွ) ၄င္းကို လမ္းျပလိုက္သည္ မဟုတ္ဟု ထင္ေအာင္ ျပဳေပးရမည္။

အခ်စ္႐ံႈးသမား၊ မ်က္ကန္းအခ်စ္သမား ဘ၀အျဖစ္သို႔ မေရာက္ ေအာင္ သာမာန္အေျခအေန၌ပင္ အႏၲရာယ္မွ မိမိကုိယ္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ မလြဲမေသြ လူငယ္လူရြယ္တိုင္းႀကိဳးပမ္း သင့္ေပသည္။ သတိေပးေနရေပမည္။

အေၾကာင္းမွာအခ်စ္႐ူး၊မ်က္ကန္းအခ်စ္ဘ၀သို႔ေရာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း မႏုႆလူသားဦးေႏွာက္အသိဥာဏ္တံခါးသည္ပိတ္သြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။အသိဥာဏ္ႏွင့္ LOGIC အစြမ္းမျပႏိုင္ေတာ့ေခ် ျဖစ္သြားေလသည္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ ၄င္းအား ကူညီေဖးမၿပီး ထိုဆိုးရြားမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရေပမည္။

လူငယ္လူရြယ္မ်ား အေနျဖင့္ မျဖစ္မေန၊ မလြဲမေသြ မိမိကုိယ္ကို သတိေပး၊ အသိေပးေနရေပမည္။ အၿမဲတမ္း (နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား) (အာလင္မ္မ်ား) ၏ ဆိုဆံုးမမႈ၊ ၾသ၀ါဒမ်ားကို တန္ဖိုး ထားၿပီး လုိက္နာရေပမည္။ ျပႆနာရင္ဆိုင္ရန္ ၄င္းတို႔ထံမွ စစ္ကူရယူရ ေပမည္။

အခ်စ္႐ူးမ်က္ကန္းအခ်စ္သမားမ်ား သေဘာတူလက္ခံလာေစရန္ အလို႔ငွာ …..

(ဤ) အခ်စ္႐ူးမ်ားႏွင့္ အလြန္အမင္းစာနာစိတ္၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ ထားေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔၏ခ်စ္သူမ်ားကို ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳေပးျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ ရာ၌ တစ္ရာ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ မမွားခဲ့ေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ မိမိဖက္ အထူးဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ေလ၏။ သေဘာတူလက္ခံယံုၾကည္လာေအာင္ ျပဳႏိုင္ေလသည္။

ဤအေျခအေနမ်ိဳး၌ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဆိုဆံုးမ၊ၾသ၀ါဒ ေပးသူမ်ား၏အေတြးအေခၚကိုေလးစား(တန္ဖိုးထားမႈ)ႏွင့္ဂ႐ုျပဳၿပီး နားအ၀င္ခံ မႈတို႔ကို ျပဳလာၾကေပလိမ့္မည္။

မျဖစ္မေန ဂ႐ုျပဳသတိရွိရမည္မွာ …..

ဤကဲ့သို႔ေသာ အခ်စ္႐ူး၊မ်က္ကန္းအခ်စ္သမားမ်ားကို အထင္အျမင္ ေသးၿပိး သိကၡာခ်ျခင္း၊ ခ်ိဳးႏွိမ္ျခင္းျဖင့္ မေကာင္းသည့္အက်ိဳးဆိုး မ်ားကိုသာ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ေလသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ိဳးမွ အျပင္းအထန္ေရွာင္က်ဥ္ သင့္ေပသည္။

ထို႔ျပင္ အစကတည္းက လမ္းလႊဲ လမ္းမွားၿပီး အႏၲရာယ္ နစ္ေနသူ မ်ားကို ထပ္ၿပီးျပစ္တင္႐ံႈ႕ခ်ျခင္းႏ်င့္ ခ်ိဳးႏိွမ္ျခင္းျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခံျခင္းသည္ တရား မမွ်တေခ်။ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ေ၀းသြားေလသည္။

======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*