?>

ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ အေမး (၅၀ ) ႏွင့္ အေျဖ (၅၀ ) အပိုင္း ၁

ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ  အေမး (၅၀ )  ႏွင့္ အေျဖ (၅၀ ) အပိုင္း ၁

ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ အေမး (၅၀ ) ႏွင့္ အေျဖ (၅၀ ) အပိုင္း ၁ အျဖစ္ အဗ္နာ ခ်စ္ပရိတ္ သတ္မ်ား ကိုေဖာ္ျပ အပ္ပါတယ္။

 

(၁) ေမး။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္တစ္ဦး အား ေမတၱာလက္ေဆာင္အျဖစ္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ ရွရီအီ အမိန္႔ ရွိပါသနည္း  ?    အကယ္၍တစ္ဦး တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ မိမည္ဆိုလွ်င္ ျပန္ၿပီးေတာင္းခံရ မည္လား ဆိုတာ ေလး သိလိုပါတယ္ ?              

ေျဖ ။ ။ ၎ သည္ ဤ ေမတၱာလက္ေဆာင္ (က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္) အား အေၾကာင္း ျပဳၿပီး လမ္းမွန္ သို႔ ေရာက္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိပါက  ျပႆနာမရွိေခ်။ ဤကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါက ျပႆနာ ရွိပါသည္။

ေအစ္ေသဖ္သာ အသ္ဂ်ဒီးဒ္ ေဒ မကာေရမ္ အတြဲ (၃) ၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၁၄ ၊ေမးခြန္းအမွတ္ ၁၇၆၆

(၂) ေမး။ အကယ္၍ အိမ္နီးခ်င္းအိမ္ က သစ္သီးပင္၏  အကိုင္းမ်ားမွတဆင့္ သီးေနသည့္ သစ္သီးမ်ား တန္တိုင္ကိုေက်ာ္ၿပီးကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္ဝန္းထဲေရာက္ေနပါသည္။၎သစ္သီးမ်ားကို စားသုံးခြင့္ ရွိမရွိ ေျဖၾကားေပးပါခင္ဗ်ား။

ေျဖ။ ။ မလြဲမေသြ ပိုင္ရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရေပမည္။ (ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲစားပိုင္ခြင့္မရွိေခ်။)

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ စစ္သာနီရုံး ဆိုက္ဒ္

မွတ္ခ်က္ ။ ။ သူတပါး၏ ရပိုင္ခြင့္ မ်ား ၊ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ၊ေငြေၾကးမ်ားကို မတရား၊ပိုင္ရွင္မ်ား ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ သုံးစြဲေနသူမ်ား ေသာင္ဗာျပဳရန္ အခ်ိန္သင့္ေနေပၿပီး ။                 

(၃) ေမး ။ အဗ္ဒြလႅာဟ္ ၊ဟဘီးဘြလႅာဟ္ စသည္ျဖင့္နာမည္ မွည့္ထားသူမ်ား ၏အမည္မ်ားကို ဝဇူမရွိဘဲေရးသားမည္၊ထိေတြ႔မည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ ရွရီအီ အမိန္႔ ရွိပါသနည္း ? ေျဖ ။ ။ ((အလႅာဟ္)) ဆိုသည့္ အမည္ေတာ္အား သြာဟာရသ္ ( ဂူစ္လ္(သို႔) ဝဇူ (သို႔) သယာမြန္မ္ ) မရွိဘဲ ထိေတြ႔ခြင့္ မရွိေခ်။ ေအစ္ေသဖ္သာအသ္ ေသ ေအမာမ္ခိုေမနီး အတြဲ (၁) ၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၈ ၊ေမးခြန္းအမွတ္ ၈၂

(၄)ေမး။ တီဗီ ၊မိုနီတာ ႏွင့္မိုဘိုင္း မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ရွိေနသည့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္၏ အာယတ္ေတာ္မ်ားကို ဝဇူ မရွိဘဲ ထိေတြ႔ ခြင့္ရွိပါသလား?                 

ေျဖ ။ ။ အေၾကာင္းမဟုတ္ေခ် ။ (ပိုင္၏။)

ေအစ္ေသဖ္သာအသ္  ေသ စိုဗ္ဟာနီ စာမ်က္ႏွာ ၅၁

(၅)ေမး။ အကယ္၍ ခင္ပြန္းသည္ မွ မိမိ၏ ဇနီး အား ေစလာေယရဟ္မ္ ( အထူးသျဖင့္ မိဘႏွစ္ ပါး ကိုေတြ႔ဆုံ ျခင္း) လုပ္ျခင္း ကို တားျမစ္မည္ ဆိုလွ်င္ ဇနီးအတြက္ မည္သည့္ တာဝန္ ရွိပါသ နည္း ? ခင္ပြန္းသည္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မယူဘဲ မိဘႏွစ္ပါး ႏွင့္ ေတြ႔ရန္ သြား ႏိုင္ပါသလား?                   

ေျဖ ။ ။ မရပါ။ ခင္ပြန္းသည္ ၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိ ဘဲ မိဘႏွစ္ပါးကို ေတြ႔ရန္ သြားခြင့္မရွိေခ်။ ေစလာ ေယရဟ္မ္ ဆိုသည္မွာ ၎တို႔  ထံ အသြားအလာ လုပ္ရန္ တစ္ခုတည္း မဟုတ္ေခ်။တစ္နည္း အားျဖင့္ ဖုန္း၊ စာ ၎ကဲ့သို႔အရာမ်ား ( ေမးလ္၊ခ်က္.... ) မ်ားကို သုံးၿပီး သတင္းေမးျမန္းျခင္း၊ သတင္း ပို႔ေပးျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္ေပသည္။

ညြန္း - ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ၏ သဲဟ္ရီရြလ္ဝဇီေလ က်မ္း ဒုတိယတြဲ / မဂ်္မအြလ္မဆာေအ ဖြာေဇလ္ အတြဲ ၁ ၊ ေမးခြန္း အမွတ္ ၁၆၃၂

(၆)ေမး။ နမာဇ္ ၿမဲသူ နမာဇ္ဇီ  ဧည့္သည္ အားအိမ္တြင္ ဧည့္သည္အျဖစ္ ရွိေနစဥ္ ၎၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မယူဘဲ နမာဇ္အတြက္ ႏိုးထေပး ႏိုင္ပါသလား ?                  

ေျဖ ။ ။ ၎ ေက်နပ္မည္ဟု သိေနလွ်င္ အေၾကာင္းမဟုတ္ေခ်။ (ႏိုးထေပးႏိုင္ပါသည္။)

ညြန္း - မဂ်္မအြလ္မဆာေအ ဂိုလ္ဗိုင္ဂါနီ  အတြဲ ၁ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၂၇

(၇)ေမး။ မႏုႆ လူသားအေနျဖင့္ မိမိ၏ ဇနီး ႏွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ သားသမီးမ်ား ကို နမာဇ္ ဝတ္ျပဳရန္ အလို႔ငွာ ႏိုးထပိုင့္ခြင္ ရွိပါသလား ?                  

ေျဖ ။ ။ ေကာင္းျမတ္သည့္ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုးထေပးႏိုင္ပါသည္။

ညြန္း - မဂ်္မအြလ္မဆာေအ ဂိုလ္ဗိုင္ဂါနီ  အတြဲ ၁ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၂၇

 

 

 ေမး။ကဗရ္စတန္တစ္ခုတြင္ မယသ္မ်ားကိုသဖ္နာထားသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ရွိသြား ပါၿပီး၊(ထိုကဗရ္မ်ားတြင္) မယသ္(အသစ္မ်ား)ကို ဆက္ၿပီး ဒဖ္နာ ခြင့္ ရွိပါသလား ?

ေျဖ ။ ။ အကယ္၍ မယသ္မ်ား၏ လကၡအမွတ္အသားမ်ားအားလုံးေပ်ာက္သြားၿပီးဆိုလွ်င္ မယသ္(အသစ္မ်ား)ကို ဆက္ၿပီး ဒဖ္နာရာတြင္ ျပႆနာမရွိေခ်။

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္ မို ရွီးရာဇီး ၏ ေအစ္ေသဖ္သာ အသ္ဂ်ဒီးဒ္ က်မ္း ပထမတြဲ ၊ေမးခြန္း အမွတ္ ၉၅

 

(၈)ေမး ။စလာမ္မြန္အလိုင္းကြမ္း

ရွိက္ခ္အဗ္ဒြလႅာဟ္ကာေဒရ္ ေဂလာနီ(ေဂ်လာနီ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ ႏွင့္ အိုလမာ ေယ ရွီအာ အျမင္မည္သို႔ ရွိပါသနည္း ? ခိုင္ခိုင္မာမာ ၊ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွင္းျပေပးပါ။

အျပည့္အဝေက်းဇူးတင္လ်က္

ေျဖ ။ ။ စလာမ္ ႏွင့္အတူ

ေလးစားအပ္ပါေသာ မိတ္ေဆြႀကီးခင္ဗ်ား ....

ရွီအာ(အိုလမာ)အေနျဖင့္ဤ ပုဂၢိဳလ္အား အဟ္ေလစြႏၷသ္ စူဖီတစ္ဦး ဟု ျမင္ပါသည္။အျခား သီးသန္႔ အျမင္မရွိပါ။

ေအာင္ျမင္ပါေစ...

အေျဖေပးသည့္ရက္ ၂၄ ဧၿပီ လ၂၀၁၄ခုႏွစ္

ဟဇရသ္အာယာသြလႅာဟ္ ေဒါက္တာ ဆရက္ဒ္ ဂဇ္ေဝနီ ၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ သုေတသီအဖြဲ႔ / ကြမ္းၿမိဳ႕

 

(၉) ေမး ။နမာဇ္ မဖတ္သူ (သို႔) နမာဇ္ကို လက္မခံသည့္ သူ(သို႔)သူမ အတြက္ ကုရ္အာန္ခြာနီ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ ရွိပါသလား  ?                 

 

ေျဖ ။ ။ မြတ္စလင္မ္ တိုင္းအတြက္(ယုတ္စြအဆုံး) မည္မွ်ပင္ အျပစ္ ဂိုနာရွိသူ ပင္ ျဖစ္ေနပါေစ  (ျမတ္ အလႅာဟ္ထံေတာ္တြင္ ၎တို႔အား) ခြင့္လြတ္ ပလပ္ေပးဖို႔၊ ခြင့္လြတ္သနားေပးဖို႔ ေတာင္းခံ ေပးျခင္း ၊၎တို႔ အတြက္ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း သည္ ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ (ကုရ္အာန္ခြာနီျပဳလုပ္ေပး ႏိုင္ပါသည္။

 

ညြန္း - ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္ မို ရွီးရာဇီး ၏ ေအစ္ေသဖ္သာ အသ္ဂ်ဒီးဒ္ က်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၅၁၃ ၊ေမးခြန္း အမွတ္ ၁၆၇၉

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ သဗ္ေရဇီး (ရ.ဟ)၏ ေအစ္ေသဖ္သာအသ္ဂ်ဒီးဒ္ က်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၄၄၂ ၊ေမးခြန္းအမွတ္ ၁၉၃၆

 

(၁၀)ေမး ။တအားေဟာင္းႏြမ္း သြားၿပီး ဖတ္ရြတ္ရန္ ခက္ခဲသြားသည့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ မ်ားကို တြင္းတူးၿပီးေျမႀကီးထဲ ဒဖ္နာရမည္လား(သို႔) မီး႐ႈိ႕ ရမည္ေလာ?                 

 

ေျဖ ။ ။ သန္႔ရွင္းသန္႔ျပန္႔ သည္ၿပီး မရိုမေသ၊မေလးမေလးစားလုပ္ရန္၊ေစာ္ကားရန္ မျဖစ္ေစ မည့္ ေနရာတြင္ (တြင္းတူး) ဒဖ္နာရပါမည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အား မီး႐ႈိ႕  ျခင္း သည္ ဟရာမ္ ျဖစ္ ပါသည္။

 

ညြန္း - ဟဇရတ္(သ) အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ စာဖီ ဂိုလ္ဗိုင္ဂန္နီ ၏ ((ဂ်ာေမအ္ အိုလ္ အဲဟ္ကာမ္ က်မ္း အတြဲ ၁ ၊စာမ်က္ႏွာ ၅၇

 

 

 (၁၁)ေမး ။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္၏ အာယတ္ေတာ္မ်ားကို ေက်ာင္းသင္ပုန္းေပၚတြင္ ေျမျဖဴျဖင့္ ေရးသား အသုံးျပဳၿပီးေနာက္ ျပန္ဖ်က္ခ်ိန္တြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျဖျဖဴ မႈန္႔ မ်ား ေအာက္သို႔က်ေလ၏ ။ ထို အမႈန္႔မ်ားကို ဝဇူမရွိဘဲ ကိုင္လို ရပါသလား ?                 

ေျဖ ။ ။ ဟရာမ္ မဟုတ္ပါ ။

ညြန္း - အာဒါဗ္ဝါအဲဟ္ကာမ္ ေမ ကုရ္အာန္(မဟ္မူဒ္အကၠ္ဘရ္) စာမ်က္ႏွာ၃၈

 

 (၁၂)ေမး ။ မေတာ္တဆ မႏုႆ လူသား၏ လက္ထဲ မွ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ေျမျပင္ေပၚသို႔ ျပဳတ္က်ခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္ မည္သည့္တာဝန္ ရွိပါသနည္း၊ကဖာရာ(ရွရီအီဒဏ္) ရွိပါသလား ?                 

ေျဖ ။ ။ ကဖာရာ(ရွရီအီဒဏ္) မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ မလြဲမေသြ ခ်က္ခ်င္း ျပန္ေကာက္ယူျခင္း၊အရိုအေသ ေပးျခင္း (နမ္းျခင္း၊ေခါင္းေပၚတင္ျခင္း)ကို ျပဳရေပမည္။

ညြန္း - ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္ မို ရွီးရာဇီး ၏ ေအစ္ေသဖ္သာ အသ္ဂ်ဒီးဒ္ က်မ္း အတြဲ ၁၊စာမ်က္ႏွာ ၅၂၁

 

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ သဗ္ေရဇီး (ရ.ဟ)၏ ေအစ္ေသဖ္သာအသ္ဂ်ဒီးဒ္ က်မ္း အတြဲ ၁၊စာမ်က္ႏွာ ၄၄၅

 

(၁၃)ေမး ။က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ဖတ္ရြတ္ေနခ်ိန္ ေျခမ်ားကို ဆင္း၍ ဖတ္ရြတ္ျခင္းသည္ မရိုမေသ၊မေလးမစားျပဳျခင္းမည္ပါသလား?                  

 

ေျဖ ။ ။အကယ္၍ မရိုမေသ၊မေလး မစားျပဳသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ မပါက ဟရာမ္ မဟုတ္ေခ်။ သို႔ေသာ္အေျခအေနတိုင္း (အေရးႀကီးအခ်ိန္ (အခက္အခဲရွိခ်ိန္) မွအပ)ဤကဲ့သို႔ ေျခဆင္း၍ ဖတ္ျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ ပိုေကာင္းေလ၏။

 

ညြန္း - ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ သဗ္ေရဇီး (ရ.ဟ)၏ ေအစ္ေသဖ္သာအသ္ဂ်ဒီးဒ္ က်မ္း အတြဲ ၁၊စာမ်က္ႏွာ ၁၆၄၇

 

(၁၄) ေမး ။ အကီးက္လက္စြပ္ အေပၚ (သို႔) ရင္ဆြဲ (ဆြဲႀကိဳး) အေပၚ ျမင့္ျမတ္သည္နာမေတာ္မ်ား (အလႅာဟ္၊ရစူလ္၊နဘီမ်ား(အ.စ)အားလုံး၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၊ ေအမာမ္၁၂ပါး (အ.စ)၊ ဟဇရသ္ ဇဲဟ္ရာ (စ.အ) ၏နာမေတာ္မ်ား ) သို႔မဟုတ္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္၏ အာယတ္ေတာ္မ်ား  ေရးထားမည္။၎အရာမ်ား ကို ဝတ္ၿပီး အိမ္သာ တက္ခ်ိန္ ဝတ္ခြင့္ ရွိပါသလား ?

ေျဖ ။ ။ အကယ္၍ မရိုမေသျပဳသလို၊မေလးမစားျပဳသလို မျဖစ္မည္၊ဝဇူမရွိဘဲ(နာမေတာ္မ်ားကို) မထိမည္ဆိုလွ်င္ ျပႆနာ မဟုတ္ေခ်။

 ညြန္း - အာဒါဗ္ဝါအဲဟ္ကာမ္ ေမ ကုရ္အာန္(မဟ္မူဒ္အကၠ္ဘရ္) စာမ်က္ႏွာ၃၅

 

 (၁၅)ေမး မိုမင္(သို႔) မိုေမနာ တစ္ဦးဦးအား စြပ္စြဲမႈ အတြက္ မဟာတမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ဘာမ်ား မိန္႔ေတာ္မူထားပါသလဲခင္ဗ်ား ?

ေျဖ ။ ။ဟုတ္ကဲ့မိန္႔ေတာ္မူထားပါတယ္။ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ -

((အၾကင္မည္သူမဆို ၊မိုမင္အမ်ဳိးသား(သို႔) အမ်ဳိးမီးအား ၎(မေျပာ၊မလုပ္)သည့္အရာဖက္သို႔ (လုပ္သည္၊ေျပာသည္)ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုမည္ဆိုလွ်င္အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္သည္ ေကယာမသ္ ေန႔ တြင္၎းအားမိမိစြပ္စြဲထားခဲ့သည့္ စြပ္စြဲ ခ်က္အေပၚအေျဖေပးရန္ မီးေတာင္ပူစာ ေပၚတြင္တင္ ထားေတာမူေပမည္။))

ညြန္း - ေဘဟာက်မ္း အတြဲ ၇၅ ၊ အခန္း ၆၂ ၊ဟဒီးစ္ေတာ္ အမွတ္ ၆

 

 (၁၆)ေမး ။ သိကၡာမဲ့သည့္အဆဲ၊ဆဲဆိုသူမ်ားအတြက္ ဂ်ႏၷသ္(အမတသုခဘုံ) သည္ဟရာမ္ ျဖစ္သည္ဆို သည္မွာ မွန္ကန္ပါသလား ?

ေျဖ ။ ။ဟုတ္ကဲ့ ၊ မွန္ကန္ပါသည္။ ဟဇရသ္အာယာသြလႅာဟ္ဆရက္ဒ္ အဗ္ဒြလ္ ဟိုစိုင္း(န) ဒက္စ္ဒဂိုဗ္(ရ.ဟ) (ေအမာမ္ဂ်ဳိမာရွီးရာဇီးၿမိဳ႕ ) ေရးသားသီးကုံးထားသည့္ ((ဂိုနာဟာေယဂဗီးရာဟ္)) က်မ္း၏ ဆဲေရး တိုင္းထြာ ျခင္းက႑တြင္ အတိအက် ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ထိုုျပင္ အူစူေလကာဖီက်မ္း အတြဲ ၂ ၊စာမ်က္ႏွာ ၃၂၃ တြင္လည္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)ဟဒီးစ္ေတာ္အား ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။

ေျဖ ။ ။မရွိေခ်။

 ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္အလီခါေမနာအီး

 ဟုတ္ကဲ့၊မရွိပါ။

 ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ႏူးရီဟမ္ဒါနီ

 ဟရာမ္ျဖစ္ပါသည္။

 ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဗဲဟ္ဂ်သ္ (ရ.ဟ)

ၾကည့္ - ေရစာေလေအစ္ေသဖာသာအာသ္ ေသ ဂ်ဒီးသ္ မရာေဂ်သကၠ္လီးဒ္ က်မ္း - ျပဳစုသူ - ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ လသီြးဖ္ရာေရွဒီ စာမ်က္ႏွာ၅၈

 

(၁၇) ေမး ။ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) အား သတ္ျဖတ္ခဲ့သူမ်ား၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း ေနသူမ်ား အေပၚ အၿမဲတန္းလအ္နသ္ပို႔ုခြင့္ရွိရွိပါသလား ?

ေျဖ ။ ။ ရွိပါသည္။ ထိုျပင္ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) အား သတ္ျဖတ္ခဲ့သူမ်ား၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း ေနသူမ်ား အေပၚ အၿမဲတန္းလအ္နသ္ပို႔ုသျခင္းသည္ မိုစ္သဟဗ္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလာမာ မိုဟမၼဒ္အလီ ေကရ္မာန္ရွာဟီး (ရ.ဟ) ေရးသားထားသည့္ (مقامع الفضل) က်မ္း၏ေမးခြန္း အမွတ္ ၅၆၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(၁၈)ေမး ။နာမဟ္ရမ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား (မိန္းကေလးမ်ား ) အေနျဖင့္ မဂၤလာေဆာင္ပြဲမ်ား၊ထိုနည္းတူ ပြဲမ်ား တြင္ ကိုယ္လုံး ကိုယ္ထည္ကို ေပၚေစသည့္အဝတ္အထည္မ်ား ၊ဟိုေပၚ ဒီေပၚ အဝတ္အထည္မ်ားကို ဝတ္ခြင့္ရွိ ပါသလား ?

ေျဖ ။ ။ အကယ္၍ တစိမ္းေယာက္က်ားေလးမ်ား၏ ၾကည့္ျခင္း မွ လုံၿခဳံမည္၊ စာရိတၱကိုေဖာက္ျပန္ေစမႈ (ကာမရာဂကိုထၾကြေစမႈ) မွ လုံၿခဳံ စိတ္ခ်ရမည္ဆိုလွ်င္ ဝတ္ႏိုင္ေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ မဟုတ္လွ်င္ ဝတ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေခ်။

 ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္အလီခါေမနာအီး

 ၾကည့္ - ေရစာေလေအစ္ေသဖာသာအာသ္ ေသ ဂ်ဒီးသ္ မရာေဂ်သကၠ္လီးဒ္ က်မ္း - ျပဳစုသူ - ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ လသီြးဖ္ရာေရွဒီ စာမ်က္ႏွာ၂၈၅

 

(၁၉) ေမး ။နာမဟ္ရမ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား (မိန္းကေလးမ်ား ) ႏွင့္ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ခြင့္ ရွိပါသလား ?

ေျဖ ။ ။ ကာမရာဂ စိတ္ ၊တဏွာ စိတ္ ပါသည္ျဖစ္ေစ ၊မပါသည္ျဖစ္ေစ ဟရမ္ ျဖစ္ေပသည္။

 ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္စစ္သာနီ ၊ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဗဲဟ္ဂ်သ္ (ရ.ဟ) ၊ ၊ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္မို ရွီးရာဇီး၊ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ၊ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ႏူးရီဟမ္ဒါနီ ၊ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဖြာေဇလ္လန္ကရာနီ (ရ.ဟ)

ၾကည့္ - ေရစာေလေအစ္ေသဖာသာအာသ္ ေသ ဂ်ဒီးသ္ မရာေဂ်သကၠ္လီးဒ္ က်မ္း - ျပဳစုသူ - ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ လသီြးဖ္ရာေရွဒီ စာမ်က္ႏွာ၂၈၅

 

(၂၀)ေမး ။ မာန္၊ မာနမဲ့ က်ဳိးႏြ႔ံ စြာေနျခင္း၏ လကၡဏာ ကို ေဖာ္ျပေပးပါ။ ?

ေျဖ ။ ။ မာန္၊ မာနမဲ့ က်ဳိးႏြ႔ံ စြာေနျခင္း၏ လကၡဏာမွဟဒီးစ္ေတာ္ အရ (၄) ခု ရွိပါသည္။

(၁) ထိုင္ဝိုင္းတြင္ အားလုံးေနာက္မွာ ထိုင္ရျခင္းကို ေက်နပ္ျခင္း

(၂)မည္သူႏွင့္ပင္ေတြ႔ေတြ႔ ဦးစြာ စလာမ္ စ ေပးျခင္း

(၃) မွန္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ ရန္ျဖစ္မႈ ကို ေရွာင့္ၾကဥ္ျခင္း

(၄)မိမိ၏သီလ၊သမာဓိကို ခ်ီးမြမ္းသည္ကို မႏွစ္သက္ ျခင္း တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

 ၾကည့္ - စဖီးနသိုလ္ေဗဟာရ္ က်မ္း

 

(၂၁)ေမး ။လက္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ေကာင္းျမတ္သည့္ အလုပ္ ျဖစ္ပါသလား ?

ေျဖ ။ ။ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အၾကင္မသည္သူမဆို အရာတစ္ခုခု ကို ရင္းႏွီးအကြ်မ္းဝင္မႈ ကို တိုးျမႇင့္ရန္ အလိုငွမိမိ၏ဆင္းရဲသသည့္မိုမင္ကို ျဖစ္ေစ ခ်မ္းသာ သည့္ မိုမင္ကို ျဖစ္ေစ ေပးေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။အကယ္၍ ျမတ္အလႅာဟ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕ မႈ အတြက္ဆိုသည့္နီယသ္ ႏွင့္ေပးလွ်င္ အျမင့္ျမတ္တကာ အျမင့္ျမတ္ဆုံး ေအဗာဒသ္မ်ားမွ ေအဗာဒသ္ တစ္ခု ကို ျပဳျခင္းမည္ေလ၏။

 ၾကည့္ - အာယာသြလႅာဟ္ ရွဟီးဒ္ ဒက္စ္သဂိုင္ဗ္ရွီးရာဇီး (ရ.ဟ) ၏ဂိုနာဟာေယကဗီးရဟ္က်မ္း

 အမီးရြလ္မိုေမနီဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

((အကယ္၍ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ မိမိ မိုမင္ဘိုင္ကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ အရာတစ္ခုခုေပးေဆာင္ရျခင္းကို ဆဒ္ကာေပးရျခင္းမ်ားစြာ ႏွစ္သက္ေပသည္။ ))

ၾကည့္ - ကာဖီက်မ္း အတြဲ၅ စာမ်က္ႏွာ၁၄၄

 

(၂၂)ေမး ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ကိုယ္ထမင္းကို စားၿပီး စကားအေပးအယူ ျပဳတဲ့သူေတြ ရွိပါတယ္ ...သူတို႔ကို ရွရီအသ္ တရားေတာ္အရ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္ဆံရမည္နည္း?

ေျဖ ။ ။ ၎တို႔ကို ဆက္ဆံရန္ အိုလမာေယ ရွီအာ အေနျဖင့္နည္းလမ္းမ်ား မိန္႔ၾကား၊ေရးသားထား ပါသည္။ဤေနရာတြင္ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ အီရန္ႏိုင္ငံ ရွိသာသနာ့ပညာရွင္မ်ားက သင္ရိုးညြန္းတန္း အျဖစ္သီးကုံးထားသည့္ (အာဒါဗ္ေဗအစၥလာမ္မီ က်မ္း )အတြဲ (၁) မွအခ်ဳိ႕ အခ်က္ကို ေကာက္ ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါမည္။

(၁)၎သည္ရရွီအသ္အျမင္အရဖာေစက္ျဖစ္ရာ သူ၏စကားကိုအေသအခ်ာ မေလ့လာဘဲ လက္မခံ သင့္ေခ်။

(၂)၎ကိုဆိုဆုံးမရေပမည္။

(၃)၎သည္ျမတ္အလႅာဟ္၏ရန္သူျဖစ္ရာမိမိရန္သူအျဖစ္သတ္မွတ္ရေပမည္။

(၄)ကုန္းတိုက္ကုန္းေခ်ာ၊စကားအေပးအယူလုပ္သည္ဆိုသည္မွာတရားေတာ္အရ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကေျပာလိုက္သည့္ မေကာင္းသည့္စကား၊မေကာင္းသည့္အေတြးကို (အေျပာခံ ရသူ(သို႔)အျခား သူတစ္ပါးထံ) သတင္းပို႔ျခင္းကို ေခၚဆိုေၾကာင္း သိထားရမည္။ (ဤကဲ့သို႔ေသာ္သူမ်ားႏွင့္ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။)

 (၅) ကုန္းတိုက္ကုန္းေခ်ာသူေျပာသည့္စကားမွန္းသိလွ်င္ သူေျပာတဲ့သူထံတြင္သူေျပာသည့္အတိုင္း ဟုတ္မဟုတ္ စိစစ္ေလ့လာ ဖို႔မလိုေခ်။

 

(၂၃)ေမး ။ရွိင္တြာန္အေနျဖင့္ လူသားေတြအေပၚလုပ္သည့္ သံသယ၊ဇေဝဇဝါ ဘယ္ႏွစ္မ်ဳိး ရွိပါသနည္း ?

ေျဖ ။ ။ သုံးနည္း ရွိပါသည္။

(၁) အေတြးအေခၚအယူအဆ တြင္ သံသယ၊ဇေဝဇဝါျဖစ္ေအာင္ျပဳျခင္း (သာဓက အားျဖင့္ ကိုယ္နားမလည္သည့္ ဘာသာေရးကိစၥမ်ား၊အကီဒါမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာအိုလမာကိုမေမးမျမန္းဘဲ ကိုယ္ပိုင္ အေတြးခ်ဲ႕ ၿပီး ထင္ရာျမင္ရာ အေျဖထုတ္ျခင္း စသည္ျဖင့္)

 (၂) လက္ေတြလုပ္ေဆာင္မႈ တြင္ သံသယ၊ဇေဝဇဝါျဖစ္ေအာင္ျပဳျခင္း (သာဓက အားျဖင့္ အေပါ့အေလးသြားၿပီးလွ်င္ ေရမ်ားမ်ား အသုံးျပဳလ်က္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ သန္႔စင္သြားၿပီးလား ၊မသန္႔စင္ေသးဘူးလား ဟုဒြဟဝင္ျခင္း စသည္ျဖင့္)

 (၃) လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံရ တြင္ သံသယ၊ဇေဝဇဝါျဖစ္ေအာင္ျပဳျခင္း (သာဓက အားျဖင့္ ကိုယ္အေသအခ်ာ မသိဘဲ လူတစ္ေယာက္က အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကို ၾကည့္ေနတာျမင္လ်င္ အေသအခ်ာမစိစစ္ ေတာ့ဘဲ စြပ္စြဲပုတ္ေခတ္ျခင္း၊ စသည္ျဖင့္ (ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ ေဒါက္တာ ရဖီးအီး ေဟာၾကားထားသည့္ ((دام های شیطان )) အမည္ျဖင့္ ဝါဇ္မွွ ေကာက္ႏႈတ္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

 

(၂၄)ေမး ။ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ) သခင္ကို ကရ္ဗလာမသြားရန္ ေအမာမ္(အ.စ)အားေမတၱာ ရပ္ခံခဲ့သည့္အုပ္စုမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ခြဲျခားႏိုင္ပါသနည္း?

ေျဖ ။ ။ ။ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ) သခင္ကို ကရ္ဗလာမသြားရန္ ေအမာမ္(အ.စ)အားေမတၱာ ရပ္ခံခဲ့သည့္အုပ္စုမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းအုပ္စု (၃)ခု အျဖစ္ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။

 ပထမအုပ္စု ။ ။ အခ်စ္ေမတၱာေၾကာင့္ ဥပမာ ဟဇရသ္အြမ္ေမစလ္မာ(ရ.ေသ႔ြ) သခင္မ…

ဒုတိယအုပ္စု ။ ။ ႏိုင္ငံေရးအရ ဥပမာ ဟဇရသ္အဗ္သြလႅာဟ္အဗ္ေနအုမရ္ …

တတိယအုပ္စု ။ ။ အေထာက္အထားသက္ေသမ်ားျပ၍ ဥပမာ ဟဇရသ္ဂ်ာေဗရ္ အဗ္ေနအဗ္ဒြလႅာဟ္ အန္ဆြာရီ (ရ.ေသြ႔) …….တို႔ျဖစ္ပါသည္။

 ၁၂၊၁၂၊၂၀၁၃ တြင္ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္ေရဒီယိုေရကြမ္း၏ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ ေဒါက္တာ ရဖီးအီး ၏တရားေဟာပြဲမွ ေကာက္ႏႈတ္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

 

(၂၅)ေမး ။ ေအမာမ္ဇမန္ (အ.ဂ်) အေနျဖင့္ မိမိ၏ရွီအာမ်ားထံ မွဘာအလိုရွိပါ သလားဆိုတာ သိပါရေစခင္ဗ်ား ?

ေအမာမ္ဇမန္ (အ.ဂ်) အေနျဖင့္ မိမိ၏ရွီအာမ်ားထံ မွ အလိုရွိသည္မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ ေပသည္။

 

၁။ အိုလမာ(မရ္ဂ်ာသက္ၠလီးဒ္မ်ား) ႏွင့္သာသနာပညာတတ္ကၽြမ္းသူမ်ား(အာလင္မ္မ်ား) ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေနရန္

 

၂။ နမာဇ္မ်ားကို ၎နမာဇ္မ်ား၏အခ်ိန္ အတြင္း  ပထမဆုံးအခ်ိန္၌္ဖတ္ရန္

 

၃ ။ လူသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဂရုျပဳတာဝန္ေက်ရန္

 

၄။( အျမန္ဆုံး )ကိုယ္ေတာ္(အ.ဂ်) ဖူးပြင့္ရန္အတြက္ဒိုအာ ျပဳရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

 

ညြန္း - ေဗဟာက်မ္း အတြဲ ၅၃ ၊စာမ်က္ႏွာ ၁၈၀ ၊ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ ၁၀

 

        ရွိက္ခ္စူသူက္(ရ.ဟ)၏ ကမာလြဒ္ဒီးန္က်မ္း အတြဲ ၂ ၊စာမ်က္ႏွာ ၄၈၅ ၊ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ ၄

 

(၂၆)ေမး ။ ေနာက္ဆုံးေခတ္ကာလ ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ သားသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ မိဘႏွစ္ပါးကိုဆက္ဆံပုံေလးကို သိပါရေစ.. ?

 

ေျဖ ။ ေနာက္ဆုံးေခတ္ကာလ ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ သားသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ မိဘႏွစ္ပါးကို ဆက္ဆံ ပုံေလးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး ဟဇရသ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။

(( (ထိုေခတ္အခ်ိန္အခါ တြင္ )လူသားအေနျဖင့္မိမိတို႔မိဘ ႏွစ္ပါးအေပၚ ညႇႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ၊ရက္စက္ၾက ေပမည္သို႔ေသာ္မိမိတို႔၏ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း မ်ားအေပၚအခ်စ္ေမတၱာ ထားၿပီးေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ ဆံၾက ေပမည္။ ))

 

ညြန္း - ဖရ္ဟန္က္ေကမရ္သြမ္ ေမဒြန္ယာ ကဗ္အဇ္ ဇဟူရ္ စာမ်က္ႏွာ ၄၅

 

(၂၇) ။ ။ ေမး ။ ေနာက္ဆုံးေခတ္ကာလ ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ရိုေသေလးစားမႈ ဂါရဝတရား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိပါေစခင္ဗ်ား ?

ေျဖ ။ ။ ေနာက္ဆုံးေခတ္ကာလ ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ရိုေသးေလးစားမႈဂါရဝတရား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဟဇရသ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ)မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။

((ထိုေခတ္အခ်ိန္အခါ တြင္ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ သနားၾကင္နာ ယုယၾကမည္ မဟုတ္၊လူႀကီးမ်ား ကိုလည္းရိုေသေလးစားဂါရဝျပဳၾကမည္မဟုတ္ေခ်။ ))

ညြန္း - ဖရ္ဟန္က္ေကမရ္သြမ္ ေမဒြန္ယာ ကဗ္အဇ္ ဇဟူရ္ စာမ်က္ႏွာ ၄၇၊၄၈

 

(၂၈)ေမး ။ ေအမာမ္ဇမန္ (အ.ဂ်) ၏ဟူကူးက္ (ရပိုင္ခြင့္မ်ား) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွီွိအာမ်ားေပးဆပ္ ရမည့္တာဝန္ဝတၱရား ရွိပါသလား?

ေျဖ။။ရွိပါသည္ ။ဒိုအာေယ ႏိုသ္ဗာ တြင္ ေတာင္းဆိုထားပါသည္။ ဒိုအာ၏ဆိုလိုခ်က္ကေတာ့

((အိုအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔ကို ေအမာမ္ဇမန္ (အ.ဂ်) ၏ဟူကူးက္ (ရပိုင္ခြင့္ မ်ား) ေပးဆပ္ထမ္းေဆာင္တာဝန္ေက်ႏိုင္ရာေရာက္ရန္အလိုငွ ကိုယ္ေတာ္(အ.ဂ်)၏အမိန္႔မ်ား လိုက္ နာ က်င့္သုံး ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားမႈစြမ္းအား ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္(အ.ဂ်) ၏ အမိန္႔မ်ားကို မေသြးဖီ၊ မဆန္က်င့္ ရန္ စြမ္းအားေပး သနား ေတာ္မူပါ။)) ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

 ေအမာမ္(အ.ဂ်) ၏ဟူကူးက္ (ရပိုင္ခြင့္မ်ား) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွီွိအာမ်ားေပးဆပ္ ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမွာ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားရွိပါသည္။ပထမအမ်ဳိးအစားမွာ ဝါဂ်စ္ဗ္ မျပဳမေနတာဝန္ဝတၱရား ျဖစ္ၿပီး ၊ဒုတိယ အမ်ဳိးအစားမွာ မိုစ္သဟဗ္ (ျပဳလွ်င္ျပဳေကာင္းသည္) ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

 ညြန္း - အဟ္ကာမ္ေမမြန္သေဇရာန္က်မ္း ၊စာမ်က္ႏွာ ၁၇

 

(၂၉)ေမး ။ ေအမာမ္ဇမန္ (အ.ဂ်) ၏ဟူကူးက္ (ရပိုင္ခြင့္မ်ား) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွီွိအာမ်ားေပးဆပ္ ရမည့္တာဝန္ဝတၱရား ရွိပါသလား?

ေျဖ။။ရွိပါသည္ ။ဒိုအာေယ ႏိုသ္ဗာ တြင္ ေတာင္းဆိုထားပါသည္။ ဒိုအာ၏ဆိုလိုခ်က္ကေတာ့

((အိုအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔ကို ေအမာမ္ဇမန္ (အ.ဂ်) ၏ဟူကူးက္ (ရပိုင္ခြင့္ မ်ား) ေပးဆပ္ထမ္းေဆာင္တာဝန္ေက်ႏိုင္ရာေရာက္ရန္အလို႔ ငွာ ကိုယ္ေတာ္(အ.ဂ်)၏အမိန္႔မ်ား လိုက္ နာ က်င့္သုံး ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားမႈစြမ္းအား ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္(အ.ဂ်) ၏ အမိန္႔မ်ားကို မေသြးဖီ၊ မဆန္က်င့္ ရန္ စြမ္းအားေပး သနား ေတာ္မူပါ။)) ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

 ေအမာမ္(အ.ဂ်) ၏ဟူကူးက္ (ရပိုင္ခြင့္မ်ား) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွီွိအာမ်ားေပးဆပ္ ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမွာ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားရွိပါသည္။ပထမအမ်ဳိးအစားမွာ ဝါဂ်စ္ဗ္ မျပဳမေနတာဝန္ဝတၱရား ျဖစ္ၿပီး ၊ဒုတိယ အမ်ဳိးအစားမွာ မိုစ္သဟဗ္ (ျပဳလွ်င္ျပဳေကာင္းသည္) ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

 ညြန္း - အဟ္ကာမ္ေမမြန္သေဇရာန္က်မ္း ၊စာမ်က္ႏွာ ၁၇

 

 (၃၀)ေမး ။ ေအမာမ္ဇမန္ (အ.ဂ်) ဖူးပြင့္ဖို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ၾကာေနရပါသနည္း?

 

ေျဖ ။ ။ ေအမာမ္ဇမန္ (အ.ဂ်) ကိုယ္ေတာ္တိုင္ မိန္႔ေတာ္မူသည္။

 

(( အသင္တို႔၏ ဂိုနာအျပစ္တစ္ခု သည္ ကၽြႏ္ုပ္ ဖူးပြင့္ဖို႔ ရက္ (၄၀) ကို ႀက့ံၾကာေစေလသည္။))

 

ၾကည့္ - ေကသာဗ္ ဗိုလ္ကာေအမ္ (အ.စ) က်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၂၅၀

 

(၃၁)ေမး ။ သူငယ္ခ်င္း စိတ္ဓာတ္ ဆိုတာ ဘယ္လိုလဲ ဆိုတာ ကို သိပါရေစခင္ဗ်ား …

 

ေျဖ ။ ။ ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။

 

(( သူငယ္ခ်င္းစိတ္ဓာတ္ ၏ နယ္နိမိတ္မွာဤသို႔ျဖစ္ေခ်သည္။ အသင္၏ သူငယ္ခ်င္း(အစစ္)သည္ အသင္၏ဂုဏ္သိကၡာ ကို မိမိဂုဏ္သိကၡာ အျဖစ္ ခံယူၿပီး အသင္၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ ကို မိမိ ၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ ဟု ခံယူေလသည္။ ))

ၾကည့္ - အလ္ကာဖီ က်မ္း အတြဲ ၂ စာမ်က္ႏွာ ၆၃၉

 

 (၃၂)ေမး ။ အကယ္၍ မည္သည့္ ခင္ပြန္းသည္မဆို မိမိ၏ဇနီးသည္ အား သာသနာ့ ႏွင့္ရွရီအီ အလုပ္မ်ားကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ျပဳရန္ မျပဳႏိုင္လွ်င္ ဖာေစက္ (သာသနာ့စည္းမ်ဥ္း မ်ားကို ေဖာက္ပ်က္သူ) စာရင္းဝင္သြားပါသလား?

ေျဖ ။ ။ အကယ္၍ နဟီးအဇ္မြန္ကရ္ (မေကာင္းရာကိုတားျမစ္ျခင္း) ျပဳႏိုင္လ်က္ မျပဳခဲ့လွ်င္ဖာေစက္ ျဖစ္ ေပသည္။

 ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီး (ကြမ္း)

 

(၃၃)ေမး ။ ။ တစ္ခ်ဳိ႕ဘာသာေရး လုပ္သူေတြ ကို ေတြ႔ရပါတယ္ ...ဥပမာ ႏိုင္ငံတကာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ျပပြဲစသည္ျဖင့္... ျမန္မာ ရွီအာမ်ား ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ စာအုပ္စာတန္းေတြ ႏိုင္ငံတကာက ၾကည့္႐ႈ ႏိုင္ရန္ ခင္းက်င္း ျပသရပါတယ္... ဒါေပမဲ့ တစ္ခ်ဳိ႕ စာအုပ္ေတြ ကို ဥပမာ msm စာေစာင္ ၊ေနာက္အခ်ဳိ႕ ေမာင္လာနာ မ်ား၏ ဘာသာျပန္စာအုပ္မ်ား ၊ အရင္ကထြက္ေဝ ခဲ့သည့္ စာေစာင္၊စာအုပ္မ်ားကို မခင္းက်င္းမျပထားပါဘူး…  ဘာေၾကာင့္ပါလဲ ခင္ဗ်ား …?

ေျဖ ။ ။ ရွင္းပါတယ္ … အခ်က္ (၃)ခုမွ တစ္ခုခု ေၾကာင့္ပါ….(သို႔မဟုတ္) ၂ခု ေၾကာင့္ (သို႔မဟုတ္) ၃ခုစလုံးေၾကာင့္ပါ။ ပိုၿပီးအတိအက်ေတာ့ ျမတ္အလႅာဟ္ႏွင့္ ျပဳလုပ္သူ အသိဆုံးပါဘဲ

(၁) ေမ့သြားသည့္အတြက္ေၾကာင့္

(၂) စာအုပ္၊စာေစာင္ရွားပါး၍ မရႏိုင္ေတာ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ႏွင့္ ရွိေသာ္လည္း အေဝးေရာက္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္

(၃) မနာလိုဝန္တိုၿပီး ၊ပုဂၢိဳလ္ေရး၊လူမႈေရးအစြဲေၾကာင့္

 

(၃၄)ေမး ။ ။ အၾကင္မည္သူမဆို လိမ္၍ ၊မုသားဆို၍ ကဆမ္စားမည္ ၿပီးေနာက္ ရွက္ၿပီး (ေနာင္တ) ရမည္ဆိုဆိုလွ်င္ ၎အတြက္ မည္သည့္တာဝန္ ရွိပါသနည္း ?

ေျဖ ။ ။ ၎အေနျဖင့္ေသာင္ဗာ ျပဳလုပ္ရေပမည္၊ၿပီးေနာက္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ မေကာင္းမႈမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ ႏိုင္ရန္(အစားထိုးႏိုင္ရန္) အလိုငွာ ေကာင္းျမတ္သည့္ အလုပ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရေပမည္။

 ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီး (ကြမ္း)

 

 (၃၅)ေမး ။ မွတ္သားစရာ စကားေလးတစ္ခုေလာက္ သိပါရေစခင္ဗ်ား …?

ေျဖ။ ။ မွတ္သားစရာ ကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါ။ လတ္တေလာအတြက္အေကာင္းဆုံးစကားကေလး တစ္ခြန္းကေတာ့ အီရတ္ ႏိုင္ငံနဂ်ဖ္ၿမိဳ႕မွာ ၈ ႏွစ္ေက်ာ္ ပညာသင္ယူေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ရဲ့မိတ္ေဆြမ်ားမွ တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ ေမာင္လာနာ ဆရက္ဒ္ မိုဒရ္ေစရ္ (အိႏိၵယ) ၏ စကား ေလး တစ္ခြန္းပါ။ ဒါလဲ့သူအေနျဖင့္ ေမာင္လာအလီ (အ.စ) ၏ ၾသဝါဒေတာ္ တစ္ခု ကို တင္ျပထားတာပါ။ ထိုၾသဝါဒကေတာ့  (( ေလာက၌အေကာင္းတကာ အေကာင္း ဆုံး သူမွာ ၎ အတြက္ လူေတြ ငိုၾကသူျဖစ္ၿပီး ေလာက၌အဆိုးတကာအဆိုး ဆုံးသူ မွာ ၎ ေၾကာင့္ လူေတြငိုရသူ ျဖစ္ပါသည္ … )) ဟုျဖစ္ေလသည္။

(၃၆) ေမး ။။ထမင္းစားပြဲမွက်သည့္အရာမ်ားကိုေကာက္၍စားျခင္းေၾကာင့္ဘာအက်ဳိး ရႏိုင္ ပါသနည္း?

 

ေျဖ ။ ။ (( အၾကင္မည္သူမဆို ထမင္းစားပြဲမွ က်သည့္ အရာ(ထမင္း၊စားစရာမ်ား) ေကာက္၍ စား မည္ဆိုလွ်င္၎၏ သားသမီးမ်ားသည္ လွပ၊ေခ်ာေမာၿပီး ေတာင္းတ မႈမွ ကင္းၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။

((မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)  / ညႊန္း - مدارج النّبوة

ဤအတြက္ေၾကာင့္ အထက္ပါ ဟဒီးစ္ေတာ္ကို ရႈစားၿပီး အက်ဳိးအျမတ္ ကိုရွင္းလင္းစြာသိႏိုင္ေပသည္။

 

(၃၇)ေမး ။  အို အမာရ္ … အသင္အားဇြာလင္မ္ ႏွင့္ သူပုန္ အုပ္စုမွသတ္ျဖတ္ လိမ့္မည္ဟု မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီ(ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူခဲ့တာမွန္ပါသလား?

ေျဖ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ မွန္ပါသည္။ ဤဟဒီးစ္ေတာ္သည္ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားဆိုင္ရာ ပညာရပ္အရ(မိုသာဝါေသရ္) အဆင့္အျဖစ္လာရွိေတာ္မူၿပီး၊ ဆြာဟာဗာသာဝက ေတာ္ေပါင္း ၃၄ပါးမွ ဆင့္ဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

ညႊန္း - الخصائص الكبرى، ج 2، ص 140

 

(၃၈)ေမး ။ အစၥလာမ္အတြက္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ မိဘ ႏွစ္ပါး၏ ခြင့္ျပဳျခင္းမယူ ဘဲ ကာကြယ္ရန္ ထရပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူႀကီးမင္း မည္သည့္ ဟြက္မ္ ရွိပါသနည္း ?

 

 

ေျဖ ။ ။အစၥလာမ္ႏွင့္မြတ္စလာမ္မ်ားကိုကာကြယ္ေပးရမည္မွာဝါဂ်စ္ဗ္မလုပ္မေနရ ျဖစ္ေပသည္။ ဤလုပ္ရပ္အတြက္ မိဘ ႏွစ္ပါး ထံမွာခြင့္ျပဳခ်က္ယူဖို႔မလိုအပ္ေခ်။ သို႔ေသာ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ မိဘႏွစ္ပါး ေက်နပ္ ၊သေဘာတူ ခြင့္ျပဳလာေအာင္ ႀကိဳးစား ရေပမည္။

 

ဟဇရတ္(သ) အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ ၏ ဆိုက္ဒ္  (အူရ္ဒူ ) က႑ ေအစ္ေသဖ္သာအ္ မွ

 

(၃၉)ေမး ။ အခ်ဳိ႕ ဆိုက္ဒ္ ႏွင့္အင္တာနက္ သတင္းဌာနမ်ားတြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ ၾကင္ယာေတာ္ (၂ပါး) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မဖြယ္မရာ ၊မသင့္ေတာ္သည့္ စကားမ်ားေရးသား၍ၾကင္ ယာ ေတာ္မ်ား ၏ စာရိတၱ ႏွင့္ႏြယ္ၿပီး မသင့္ေတာ္သည့္ စြပ္စြဲမႈမ်ား ျပဳၾကပါသည္။ ၎တို႔ႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း ၿပီးလူႀကီးမင္း၏ ဖသ္ဝါ ကို သိပါရေစ ခင္ဗ်ား ?

ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ပုတ္ခပ္ေစာ္ကားမႈမ်ားေၾကာင့္အစၥလာမ္မီေဖရ္ကာမ်ားအားလုံးႏွင့္ မဇ္ဟဗ္ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) အၾကား အျပင္းအထန္း မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား၊ စိုးရိမ္ရမႈမ်ား ၊မလုံၿခဳံမႈမ်ား ၊စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖိစီးခံရမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရ ေၾကာင္းလူႀကီးမင္းအသိပင္၊ဖုံးဖိထားစရာ ပင္မလိုပါ ခင္ဗ်ား …

ေျဖ။။အဟ္ေလ့စြႏၷတ္ညီေနာင္မ်ားအေလးအျမတ္ထားသည့္အရာမ်ားကိုေစာ္ကား ျခင္း၊ပုတ္ ခတ္ျခင္းသည္ဟရမ္ျဖစ္ေခ်သည္။ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ၾကင္ယာ ေတာ္မ်ား ကိုစြပ္စြဲျခင္းသည္အလြန္  တရာ ႀကီး မားေလးလံသည္ အျပစ္ျဖစ္ ေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ္လုပ္ရပ္သည္တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ) အားလုံး ၏ၾကင္ယာေတာ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ ၾကင္ယာေတာ္မ်ား အတြက္ တားျမစ္ထားေခ်သည္။

 

ဟဇရတ္(သ) အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ ၏ ဆိုက္ဒ္  (အူရ္ဒူ ) က႑ ေအစ္ေသဖ္သာအ္ မွ

 

 

(၄၀)အေမး ။  ဆဒ္ကာ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဟ္ကမ္ေလး သိပါရေစခင္ဗ်ာ း ?

အေျဖ ။ ဆဒ္ကာ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဟ္ကမ္ေလး မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ ။

(၁) ဆဒ္ကာေပးလွ်င္ နီယသ္သည္ ျမတ္အလႅာဟ္ တစ္ပါးတည္းအတြက္တည္းအတြက္သာျဖစ္ရမည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ မည္သည့္ ျပစားမႈမွ်မပါရ ။ )

ညြန္း - သဟ္ရီးရြလ္ဝစီလာ(ေအမာမ္ခိုေမနီး (ရ.ဟ)   အတြဲ ၂ ၊စာမ်က္ႏွာ ၉၀

(၂) ဆဒ္ကာကို ျပန္ယူခြင့္မရွိေခ်။

ညြန္း - သဟ္ရီးရြလ္ဝစီလာ(ေအမာမ္ခိုေမနီး (ရ.ဟ)   အတြဲ ၂ ၊စာမ်က္ႏွာ ၉၀

( ၃) ဆဒ္ကာ ဆရက္ဒ္ ကို လည္းေပးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆရက္ဒ္ မဟုတ္သူ၏ ဇကာသ္ သည္ ဆရက္ဒ္ အတြက္ဟရမ္ ျဖစ္ေခ်သည္။

 

 

ညြန္း - သဟ္ရီးရြလ္ဝစီလာ(ေအမာမ္ခိုေမနီး (ရ.ဟ)   အတြဲ ၂ ၊စာမ်က္ႏွာ ၉၁

 

( ၄ ) တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ကို မေကာင္းမေျပာသည့္အျပင္ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ စစ္မ တိုက္ေနသူ ကာေဖရ္ ကို ဆဒ္ကာေပးႏိုင္ပါသည္။

 

 

  ညြန္း - သဟ္ရီးရြလ္ဝစီလာ(ေအမာမ္ခိုေမနီး (ရ.ဟ)   အတြဲ ၂ ၊စာမ်က္ႏွာ ၉၁

 

( ၅ ) ဆဒ္ကာကို လွဴိ႕ဝွက္စြာ ေပးသင့္သည္။ သူတစ္ပါးအား အားေပး၊အားေျမႇာက္ ျပဳသည့္ သည္အေနျဖင့္လည္း အတိအလင္း ေပးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဇကာသ္ ကို အတိအလင္း ေပးရ ေလမည္။

 

ညြန္း - သဟ္ရီးရြလ္ဝစီလာ (ေအမာမ္ခိုေမနီး (ရ.ဟ)  အတြဲ ၂ ၊စာမ်က္ႏွာ ၉၁

 

(၆) ေတာင္းစားျခင္းႏွင့္ေတာင္းစားသူကိုမေပးကမ္းျခင္း(ျမန္မာလိုကန္ေတာ့ (သို႔)မအ္ဖ္လုပ္ပါ) ဆိုၿပီး ျပန္လြတ္ျခင္းသည္ မက္႐ူ ျဖစ္ေပသည္။

 

ညြန္း - သဟ္ရီးရြလ္ဝစီလာ(ေအမာမ္ခိုေမနီး (ရ.ဟ)   အတြဲ ၂ ၊စာမ်က္ႏွာ ၉၁

 

(၄၁)အေမး  ။  Salaaam......MSM.. ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုတြင္းက်င္းပ ေသာအခန္းအနားမ်ား(eg..Majalis,Milard,Mawlood) တြင္ဘာသာေရးနွင့္ မဆိုင္ေသာတၿခားသူတေယာက္အားပုပ္ခက္ေၿပာဆိုခြင္.ရွိ.ပါသလား? မိသားစုသားေရးသမီးေရး ရွင္းလင္းပြဲပံုစံၿပဳလုပ္ခြင္.ရွိပါသလား?

  1. တြင္ေၿဖၾကားေပးေစလိုပါသည္.......wasalam

 

အေျဖ ။ ။ အကယ္၍ သာသာနာႏွင့္သက္ဆိုင္ေနၿပီး အမ်ားအတြက္ အက်ဳိး ရွိမည္၊ ရက္ကြက္အတြက္္ ၊ ႏိုင္ငံ အတြက္ အက်ဳိး ရွိမည္ ၊ ဆိုလွ်င္ ျပႆနာ မဟုတ္ေခ်။ ဤကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါက ခြင့္မရွိေခ်။

 

ေျဖေပးသည့္ရက္ ၁၂၊ ၅၊ ၂၀၁၃ အီရန္ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၅း၅၇(ညေနခင္း)

 ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ အလီ ခါေမနာအီရုံး၊ကြမ္း

 

 

 (၄၂)အေမး ။ စလာမ္...

နဂ်ာေဗ မိုဟမၼဒ္ ဗင္ အဘီ ဗက္ရ္ လုပ္ႀကံခံ ရသည္ သတင္း ဂ်နာေဗ အာေအရွာ ထံေရာက္ၿပီး ေနာက္ ကိုယ္ေတာ္(ဆြ) ၏ၾကင္ယာေတာ္ အေနျဖင့္ အလြန္တရာ ေနမရထိုင္မရ ဝမ္းနည္းၿပီး နမာဇ္တိုင္း ကိုႏူးဒ္ဖတ္တိုင္း (ဒိုအာေတာင္းတိုင္း) မိုအာေဝယာ ႏွင့္ အမရ္ဗင္အာ(စ္) တို႔အေပၚ လာအ္နတ္ ပို႔ သည္ဆိုသည္မွာ မွန္ပါသလား ဟုတ္ပါသလား ?

ေျဖ ။ ။ ဟုတ္မွန္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာ ကို ေလ့လာႏိုင္သည့္က်မ္းကိုးမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

 ၁။သာရီခ္ေခသြဗ္ဗရီ အတြဲ ၆ စာမ်က္ႏွာ ၆၀ ၂။ ကာေမလ္ ေအဗ္ေန အစီးရ္ အတြဲ ၃ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၅ ၃။ သာရီခ္ ေအဗ္ေန ကစီးရ္ အတြဲ ၇ စာမ်က္ႏွာ ၃၁၄ ၄။ ရွရ္ေဟ နဲဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါ က်မ္း ေအဗ္ေနအဗ္အဘီ အလ္ ဟဒီးဒ္ အတြဲ ၂ စာမ်က္ႏွာ ၃၃

 

(၄၃)အေမး ။ စလာမ္...

နာမဟ္ရမ္ အဖြားႀကီးမ်ား ႏွင့္ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ခြင့္ ရွိပါသလား?

ေျဖ ။ ။ အကယ္၍ တဏွာ စိတ္ (အရသခံလိုသည့္စိတ္) မပါလွ်င္ အေၾကာင္း မဟုတ္ေခ်။

 ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာ ဗဲဟ္ဂ်က္(သ) (ရ.ဟ) ၊ ၎၏ ေသာင္ဇီးလ္ ဟြလ္မဆာေအလ္ က်မ္း မစ္စအာလာအမွတ္ ၁၉၄၃

 ခြင့္မရွိေခ် ။ (မပိုင္ေခ်။)

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာ ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ႏွင့္ အျခား အျခား မရ္ဂ်ာေတာ္ မ်ားျဖစ္သည့္ ႏူရီးဟမ္ဒါနီ ၊ ဖြာေဇလ္လန္ကရာနီ ၊ မကာေရမ္ မိုရွီးရာဇီး

 ၾကည့္ - အလ္အိုရ္ဝါသိုလ္ ဝတ္စ္စကာ က်မ္း အတြဲ ၂ ေနကာအခန္း မစ္စအာလာအမွတ္ ၃၅

 

(၄၄)အေမး  ။  စလာမ္...

 

သူငယ္ခ်င္း အျဖင့္ နာမဟ္ရမ္ ေယာက္က်ား ေလး ႏွင့္ မိန္းကေလး တို႔ သည္  စာ (သို႔) ဖုန္း ျဖင့္ တစ္ဦး ႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္ အလွန္ ဆက္သြယ္ခြင့္ ရွိပါသလား?

 

ေျဖ ။ ။ အကယ္၍ အရသခံလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိမည္ ၊ၿပီးေနာက္ ကာမ စိတ္ကို ညြတ္ကိုင္းေစ မည္ ဆိုလွ်င္ မပိုင္ေခ်။ (ခြင့္မရွိေခ်။)

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ အလီ ခါေမနာအီမပိုင္ေခ်။

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ႏွင့္ ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီး

ၾကည့္ - ဟြဂ်္ဂ်သြလ္ အစၥလာမ္ ဆရက္ ေမာ္(အ)စင္မဟ္မူဒီ ၏ မဆာေအေလ ဂ်ဒီးဒ္ က်မ္း၊ အတြဲ (၅) ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၃ ၊၅၄

 

(၄၅)အေမး ။ စလာမ္...

ကၽြန္ေတာ္ လူႀကီးမင္း ၏ မိုကလစ္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားမရ္ဂ်ာမ်ား၏ ရွရီအီ အေျဖမ်ား ကို အသုံးျပဳလိုရပါသလား? လိုက္နာက်င့္သုံးဖို႔ရန္ေကာ္ အေရးႀကီးပါသလား? ေျဖၾကားေပးပါ။

 ေျဖ ။ ။ မိုကလစ္တိုင္း မိမိ၏ မရ္ဂ်ာမ်ား၏ ဖသ္ဝါ အတိုင္း က်င့္ေဆာင္ရေပမည္။ မိမိ၏ မရ္ဂ်ာ အေန ျဖင့္ မဆ္အာလာ တစ္ခု၏ ဖသ္ဝါ တြင္ (အဟ္ေသယာသ္ ေသ ဝါဂ်စ္ ) အျဖင့္မိန္႔ထားသည္အခါ အျခား မရ္ဂ်ာမ်ား ၏ ဖသ္ဝါကိုလည္း က်င့္သုံး ႏိုင္ေပသည္။

 ေမးလ္ျဖင့္ေျဖ ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ အလီ ခါေမနာအီရုံး ၊ကြမ္း (၂၀၊၃၊၂၀၁၃)

 

(၄၆)အေမး  ။  စလာမ္...

စလာမ္

 ယခုအခါတြင္ တစ္၀မ္းကဲြ ညီအကို ေမာင္နွမမ်ား နီကာ ျပဳေနၾကသည္။

 တ၇ားေတာ္ အရ ခြင့္ျပဳထားပါသလား။

 မည္သည့္ ေသြးသားအဆင့္ထိ နီကာျပဳပိုင္သနည္း။

ေျဖ ။ ။ ခြင့္ရွိပါသည္။ ေမာင္လာအလီ (အ.စ) ၊ဘီဘီဖြာေတမာ (အ.စ) သည္လည္း ေမာင္ႏွမ တစ္ဝမ္းကြဲမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေသြးသားေဆြမ်ဳိးမ်ားတြင္ ရွအီအတ္မွ မဟ္ရမ္ ဟု သတ္မွတ္ ေပးထားသူတိုင္း တရားဝင္ လက္ထပ္ႏိုင္ပါသည္။

 

(၄၇)အေမး  ။  စလာမ္...

 

စလာမ္

 မုိင္ယသ္ အိမ္တြင္ပူေဆြးမႈအေနျဖင္႕ သံုးရက္ မီးမေမႊးမခ်က္ျပဳတ္ေစရန္ ေဆြမ်ိဳးမိတ္သဂၤဟမ်ားက စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ပို႕ေပးရမည္ဆိုတာ အစၥလာမ္မွာရိွပါသလား။

ေျဖ ။ ။ မိုက္ယတ္(သ) အိမ္တြင္ မီးေမႊး၊ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းသည္ မက္ၠရူး ျဖစ္ပါသည္။

ေျဖေပးသည့္ရက္ ၂၆၊ ၂၊ ၂၀၁၃ အီရန္ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၅း၅၅(ညေနခင္း)

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ အလီ ခါေမနာအီရုံး၊ကြမ္း

 

(၄၈)အေမး  ။  စလာမ္...

စလာမ္

 ေသသူ၏ ၀ိဥာဥ္သည္ ဒြႏၷယာသို႕ျပန္လာသည္ ဟူေသာ အဆိုမ်ားသည္ မွန္ကန္ပါသလား။

 

ေျဖ ။ ။ အစၥလာမ္ ဘာသာအရ လူသားသည္ အသက္ထြက္သည့္ႏွင့္ ေကယာမတ္ေန႔တိုင္ေအာင္ အာလမ္ေမဗရ္ဇတ္(ခ္)တြင္ ခရီးဆက္ရမည္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ဤ အဆိုမ်ား မမွန္ေခ်။

ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ စအီးဒီ( ေအရဖ္ဖန္ ေန အစၥလာမ္မီ)

 

(၄၉)အေမး  ။  စလာမ္...

စလာမ္

 မုိင္ယဒ္ အေပၚပန္းတင္ျခင္း။ ထမ္းစင္ေပၚပန္းတင္ျခင္း၊ လြမ္းသူပန္းေခြခ်ျခင္း ခြင္႕ျပဳထားပါသလား။

ေျဖ ။ ။ အေၾကာင္းမဟုတ္ေခ်။

ေျဖေပးသည့္ရက္ ၂၆၊ ၂၊ ၂၀၁၃ အီရန္ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၅း၅၅(ညေနခင္း)

 ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ အလီ ခါေမနာအီရုံး၊ကြမ္း

 

(၅၀)အေမး  ။  စလာမ္...

 

စလာမ္

 မုိင္ယဒ္ ကဖန္ ထုပ္ၿပီးေနာက္အနားတြင္ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ဖတ္ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳထားပါသလား။

 

ေျဖ ။ ။ ရွိပါသည္ ။ စဝါဗ္ရသည့္အလုပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေျဖေပးသည့္ရက္ ၂၆၊ ၂၊ ၂၀၁၃ အီရန္ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၅း၅၅(ညေနခင္း)

 ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ အလီ ခါေမနာအီရုံး၊ကြမ္း

 ============================

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*