?>

မြတ္စလင္မ္မ်ား ေမ့ေနသည့္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) (၁)

မြတ္စလင္မ္မ်ား ေမ့ေနသည့္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) (၁)

မြတ္စလင္မ္မ်ား ေမ့ေနသည့္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) (၁) ဆိုသည့္ေဆာင္းပါးေလး ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖတ္မွတ္ေလ့လာ ႏိုင္ပါတယ္။


အိႏၵိယႏိုင္ငံ ႏွင့္ ကမၻာေပၚ၌ႀကီးမား ေသာ မြတ္(စ)လင္(မ) ေဖရ္ကာ(အုပ္စု)ႏွစ္ခုသည္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ေဖရ္ကာတစ္ခု၏ အမည္မွာအဟ္ေလ့သရွိန္းယို(ရွီအာ)ျဖစ္၍ က်န္တစ္ခု၏အမည္မွာအဟ္ေလ့စြတ္ႏၷတ္၊အဟ္ေလ့သစႏြန္း(စြန္နီ)ျဖစ္သည္။ရွီအာ(အဟ္ေလ့သရွိန္းယို)၏ အဟ္ကမ္ေမရွာရီးအီး (သာသနာ့ ဥပေဒသမ်ား)ကိုသေဘာေပါက္ေစရန္ အတြက္ ဥပေဒသမ်ားကို သိရွိ နားလည္ေစရန္အတြက္နည္းလမ္းေလးသြယ္္ကိုအသံုးၿပဳေၾကာင္း သိရွိရေပမည္။ တစ္နည္းဆိုရလ်ွင္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ “ေလးခု” ေပၚ ၌ တည္ရွိေပသည္။
မြတ္စလင္မ္မ်ား ေမ့ေနသည့္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာေပၚ၌ႀကီးမား ေသာ မြတ္(စ)လင္(မ) ေဖရ္ကာ(အုပ္စု) ႏွစ္ခုသည္ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ေဖရ္ကာတစ္ခု၏ အမည္မွာ အဟ္ေလ့သရွိန္းယို(ရွီအာ)ျဖစ္၍က်န္တစ္ခု၏အမည္မွာ အဟ္ေလ့စြတ္ႏၷတ္၊အဟ္ေလ့သစႏြန္း(စြန္နီ)ျဖစ္သည္။ရွီအာ(အဟ္ေလ့သရွိန္းယို)၏အဟ္ကမ္ေမရွာရီးအီး (သာသနာ့ ဥပေဒသမ်ား) ကိုသေဘာေပါက္ေစရန္ အတြက္ဥပေဒသမ်ားကို သိရွိ နားလည္ေစရန္အတြက္ နည္းလမ္းေလးသြယ္္ကိုအသံုးၿပဳေၾကာင္းသိရွိရေပမည္။ တစ္နည္းဆိုရလ်ွင္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ “ေလးခု” ေပၚ ၌ တည္ရွိေပသည္။ (ပထမ)    ။     ။     က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္။(قرآن مجید)    (ဒုတိယ)။     ။    စြတ္ႏၷတ္ေသရစူလ္ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝါအာေလ             ဟီဝစလာမ္) ႏွင့္ အေအမာေယမအ္စူမီး(န)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)             (၁၂ပါး)၏ဘဝ က်င့္စဥ္ က်င့္ရပ္  မ်ားႏွင့္ မကန္႔ကြက္မႈမ်ား။             ဟဇရတ္(သ)ဖြာေသမာ (စလာမ္မြန္လႅာဟ္အလိုင္ဟာ)             သခင္မ ပါ ပါဝင္ေပသည္။ ( سنت رسول(ص) فعل وقول و تقریر معصومین(ع)) (တတိယ)။      ။    ေအဂ်္မာ (اجماع) သာသနာ့သုခမိန္ႀကီးမ်ား၊ အမ်ားစု၏ ညီညြတ္             သေဘာတူမႈ၊ ေအမာမ္ဇမာမ္နာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)လည္း             ပါဝင္ေပသည္။   သို ့ေသာ္ ပါဝင္ေႀကာင္း မသိၾကပါ။ (စတုတၳ)။    ။    အကဲလ္(عقل) တည္းဟူေသာ ဆင္ျခင္တံုတရား, အသိဥာဏ္တို႔             ျဖစ္ေခ်သည္။     သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္အေသအခ်ာျပန္လည္ သုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ေအဂ်္မာ သည္စြတ္ႏၷတ္ေသရစူလ္ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟဝအာေလဟီဝစလာမ္) ႏွင့္အေအမာေယမအ္စူမီး (န) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) (၁၂ပါး) ၏ ဘဝက်င့္စဥ္ က်င့္ရပ္မ်ားႏွင့္ မကန္႔ကြက္မႈမ်ား၌ပါဝင္ေနပါသည္။အဟ္ေလ့စြႏၷတ္ညီေနာင္တို႔အေနျဖင့္လည္း အဟ္ကမ္းေမရွာရီးအီး၊ သာသနာ့ဥပေဒသမ်ားကို သေဘာေပါက္ေစရန္အတြက္ႏွင့္ ဥပေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ အတြက္ (ပထမ)    ။     ။     က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္။(قرآن مجید) (ဒုတိယ)။      ။     စြတ္ႏၷတ္ေသရစူလ္(ဆြ) ။( سنت رسول(ص ) ) (တတိယ)။      ။     ေအဂ်္မာ  (اجماع)သာသနာ့သုခမိန္ ႀကီးမ်ား,အမ်ားစု၏ ညီညြတ္             သေဘာတူမႈ။ (စတုတၳ)    ။      ။     ကရား(စ္) (قیاس) ေခၚအရာတစ္ခုအား ၿခံဳငံုၿပီး မိမိအထင္ျဖင့္             ခန္႔မွန္း ဆံုးျဖတ္ ျခင္းတုိ႔အေပၚအေျခခံေပသည္။     ၎အျပင္ အာဆြာဟဟ္ေတာ္ႀကီးမ်ား၊သာဝကႀကီးမ်ား၏ က်င့္စဥ္၊က်င့္ရပ္ကို လည္းပဲသက္ေသ အေထာက္အထား အျဖစ္လက္ခံက်င့္သံုးၾကသည္။သို႔ေသာ္ဝမ္းနည္းစြာ မိမိလိုဘက္၊ လုပ္ရပ္အတြက္သာ အာဆြာဟဟ္ ေတာ္ႀကီးမ်ား၊သာဝကႀကီးမ်ား၏က်င့္စဥ္၊ က်င့္ရပ္ကိုသက္ေသ အေထာက္ အထား ျဖင့္အသုံးျပဳၾကသည္။           အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ၏ ဘဝႏွင့္မိန႔္ေခြ်ခ်က္မ်ား ကိုအဟ္ကမ္းေမရွာရီးအီး သာသနာ့ဥပေဒသ မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍မိမိဘဝတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ အဟ္ေလစြႏၷတ္ အမ်ားစုသည္ မႏွစ္သက္ၾကေပ။မႏွစ္ၿမိဳ့ၾကေပ။ တခ်ဳိ႕သည္လုံးဝမသိရွိၾကေခ်။ ၎တို႔၏ အႀကီးအကဲမ်ားကမ်က္စိ၊နားပိတ္ထားၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ မည္သို႔ဆိုေစ၊ လက္ရိွေခတ္ကာလ၌အဟ္ေလ့စြႏၷတ္၏အေက်ာ္အေမာ္သာသနာ့ပညာရွင္ ေမာင္လာနာေမာင္ဒူဒီဆပ္သည္ “ရစာေအလ္လိုမာဆာ ေအလ္” ဆိုသည့္ စာအုပ္၌ ဤကဲ့သို႔ေရးသားထား၏။ ((အကဲလ္အသိဥာဏ္ကို လက္မခံႏိုင္သည့္ အခ်က္မွာ အလုပ္တစ္ခုအား သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ၊ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာလူသားတို႔သည္ အတူတစ္ကြ ပူးေပါင္း၍ ျပဳလုပ္ၾကသည္။သို႔ေသာ္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ, လူသားတ႔ိုသည္ မ်က္လံုးျဖင့္ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်, မ်က္ ျမင္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ စြႏၷတ္၊ဥပေဒသမ်ား, က်င့္ရပ္မ်ားကိုသိရွိ ေစရန္၊ သေဘာေပါက္ေစရန္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) ၏ အိမ္ေတာ္သူ၊ အိမ္ေတာ္သား (အႏြယ္ေတာ္မြန္) မ်ားထံမွ ရယူရမည့္ အခ်က္သည္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။))တစ္မ်ိဳးဆိုရလွ်င္၊ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)အား“စံ”နမူနာမွတ္ေက်ာက္အျဖစ္သတ္မွတ္ဖို႔ မလိုေပဟူ၍ ျဖစ္ေပသည္။     ေမာင္လာနာေမာင္ဒူဒီ၏ ေရးသားခ်က္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ထင္ထင္ရွားရွား၊ ျပတ္ျပတ္သားသား၊ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း၊ ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္သည္မွာ- အစၥလာမ္ ဥပေဒသမ်ား, စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားကို မိမိဘဝ၏ စံမွတ္ေက်ာက္အျဖစ္၊ အာဆြာေဘရစူလ္ (ရ.ေသြ႔)ကို သတ္မွတ္၊ က်င့္သံုးႏိုင္ေၾကာင္းသိရွိရေပသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္-အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ဘဝႏွင့္ မိန္႔ေခၽြခ်က္မ်ား၊ က်င့္စဥ္က်င့္ရပ္မ်ားထက္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ သာဝကႀကီး မ်ား၏ဘဝ၊ မိန္႔ရပ္၊က်င့္စဥ္ က်င့္ရပ္ကို သတ္မွတ္အသိျပဳ၍ အေလးထားၾကရန္ ျဖစ္ေပသည္။     ေမာင္လာနာ ေမာင္ဒူဒီသည္ လွည့္ပတ္မႈႏွင့္၊လွည့္ျဖား၊လွည့္စားမႈ၌ကၽြမ္းက်င္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားေပသည္။ ၎၏“ရစာေအလ္လိုမာဆာေအလ္”စာအုပ္၌ လည္းမြတ္(စ)လင္(မ္)လူထုအား၊ တည္းတည္းမွတ္မွတ္၊က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ၏ ၿမဲၿမံမႈ၊ ထပ္တူထပ္မွ် ျဖစ္မႈကိုလွည့္ျဖားရန္ ႀကိဳးစားမႈႏွင့္ မြတ္(စ)လင္(မ္) လူထုႀကီးအား အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)ႏွင့္ ေဝးကြာေအာင္ ႀကိဳးစားထားေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုသည္မွာ ဤသို႔လံုးဝ မဟုတ္ေပ။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ သာဝကႀကီး မ်ားထံမွမည္သည့္ပုစာၦကိုမွ်၊မေမးျမန္းရန္ဆိုလုိသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းဆို ရလွ်င္-လည္းေကာင္းတို႔၏ မိန္႔ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုစံနမူနာအျဖစ္မက်င့္သံုးပဲ၊ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ထံမွသာပုစာၦကိုသီးသန္႔ ေမးျမန္းရန္ မဟုတ္ေပ။ အရာရာတိုင္းအားသူေနရာႏွင့္သူထားတတ္ရန္ ျဖစ္ေပသည္။ အလုပ္တစ္ခုအား တစ္နည္းဆိုရလွ်င္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုအားၾကည့္႐ႈသူ, တမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟဝအာေလဟီဝစလာမ္) ႏွင့္အတူ ထို အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) သည္မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မည္သည့္စိတ္ဆႏၵျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္၊ စသည္တို႔၏အဆင့္အတန္း အဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ေပသည္။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုကို ျမင္ေတြ႔႐ုံျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)၏  ဆိုလိုခ်က္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို မသိရွိ၊ နားမလည္၊သေဘာမေပါက္ႏုိင္ေပ။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္-တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္း ဆႏၵ အာသီသတိုင္းသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ ဝဟီ “ဗ်ာဒိတ္္ေတာ္” မ်ားျဖစ္ေခ်သည္။     တစ္နည္းဆိုရလွ်င္- အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ မိန္႔ရပ္တိုင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တိုင္း၊ ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈကို အလႅာဟ္နဗီသာလွ်င္ သိရွိသေဘာေပါက္ႏွိင္သည္။ထို႔အျပင္ ေအလ္ေမလာသြန္နီး (علم لدنی)  ပိုင္ရွင္မ်ားသာလွ်င္သိရွိႏုိင္ေပသည္။ မႏုသာ လူသားတိုင္း၊ သိရွိသေဘာ ေပါက္ႏိုင္ျခင္းသည္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အကယ္၍ မႏုသာ လူသားတိုင္းသေဘာေပါက္မည္ ဆိုလွ်င္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သည္ ဤဘဒၵာ၊ ကမာၻေလာက၌ တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ေသာနဗီတမန္ေတာ္ မ်ားကို ေစလြတ္ေတာ္မူရန္၊ ေသာင္ရတ္(သ) توریت ၊ ဇဘူးလ္ زبور ၊အင္ဂ်ီးလ္  انجیل၊  ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ قرآن مجید   မ်ားႏွင့္ တစ္ကြ၊အျခားက်မ္းငယ္မ်ားကို ပို႔ခ်ရန္မလိုအပ္ေပ။ တိုက္႐ိုက္လူသားႏွင္၊့ဆက္သြယ္ေပမည္။ အလြန္ရွင္းလင္း ျပတ္သား ေပသည္။     ေမာင္လာနာေမာင္ဒူဒီဆပ္၏ အေတြးအေခၚထားရွိသူမ်ားအား၊ နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ဥပမာ-သာဓက၊ တစ္ခုေပးရလွ်င္ “အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး၊ဗိသုကာႀကီး၊ မဟတၱမဂႏၵီ ၏ ဘဝကိုေလ့လာ သံုးသပ္ ႏိုင္ေပသည္။ မဟတၱမဂႏၵီဘာေတြလႈပ္ရွားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘယ္လို အခက္အခဲေတြႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေၾကာင္း၊ဘာေတြမိန္႔ေခၽြခဲ့ေၾကာင္းကို ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလူထုသည္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကေပသည္။ ထို႔အျပင္ ရဲေဘာ္၊ ရဲဘက္မ်ားသည္လည္းမဟတၱမဂႏၵီ ႏွင့္ တစ္ကြ တိုက္ပြဲဝင္ ခဲ့ၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ မဟတၱမဂႏၵီႏွင့္အတူ၊ တိုက္ပဲြ တိုက္ခဲ့သူမ်ား၊ ဂႏၵီႀကီး ၏ လုပ္ရပ္ကိုျမင္ခဲ့သူမ်ားအားလုံးသည္ ဂႏၵီႀကီး ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဂႏၵီႀကီး ဘာေတြႏွစ္ၿခိဳက္၊ႏွစ္ၿမိဳ႕၊ ႏွစ္သက္ေၾကာင္း၊ မႏွစ္သက္ေၾကာင္း ဂႏၵီႀကီး ၏ ေရွ႕အနာဂတ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္္မွန္းခ်က္၊ ပန္းတိုင္၊ အစီအစဥ္မ်ားကို ဂႏၵီႀကီး ၏အနီးကပ္တပည့္မ်ား အခ်ိန္ျပည့္ ၄င္းႏွင့္အတူ ရိွေသာသူမ်ားထက္ ပို၍မည္သူမွမသိရွိႏုိင္ေပ။  ဤသာဓကသည္ အသိဥာဏ္ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ လူသားတိုင္းအတြက္ အလြန္ထင္ရွားေသာသာဓက တစ္ခုပင္တည္း။     အကယ္၍ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မိန္႔ေခၽြေတာ္မူသည္မွာ “ကၽြႏု္ပ္၏ေနာက္ ပိုင္း၌ ကၽြန္ပ္သည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ စာအုပ္၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္၏ အႏြယ္မြန္၊ ျမတ္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) အား ၿမဲၿမံစြာ လက္ကိုင္ထားၾက ကုန္ေလာ့၊ ဤကဲ့သို႔လက္ကိုင္ထားမည္ဆိုလွ်င္ အကၽြႏု္ပ္၏ လမ္းစဥ္၊ တစ္မ်ိဳးေျပာရလွ်င္ “ ဒီးေနဟက္(က) ” ေပၚမွလံုးဝ၊ မတိမ္းေစာင္း၊ မခၽြတ္ေခ်ာ္ သြားႏိုင္ေပ။”       ဦးေႏွာက္အသိဥာဏ္ဆင္ျခင္တံုတရား၏ႏွလံုးသားပိုင္႐ွင္တိုင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏုိင္သည္မွာ  ျပႆနာတိုင္း၊ ပုစာၦတိုင္း၊ ဥပေဒ အဟ္ကမ္တိုင္း ကို္အဟ္ေလ့ဘိိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ထံမွသာ ရယူဆည္းပူးႏုိင္ေပသည္။ မိမိဘဝ၏မွတ္ေက်ာက္အျဖစ္ စံနမူနာအျဖစ္၊ ဘဝ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေပသည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ သာဝကႀကီးမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ထက္အဟ္ေလ့ဘိိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ ထင္ျမင္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုအေလးျပဳ ဦးစားေပး ရေပမည္။     အေၾကာင္းသည္ကား- အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ႏွင့္ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္အား ၿမဲၿမံစြာ လက္ကိုင္ထားရန္မိန္႔ေခၽြထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ အဟ္ေလ့ဘိိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ မိန္႔ရပ္တိုင္းသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္၊လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ မိန္႔ရပ္ျဖစ္ေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏  ထင္ျမင္ယူဆခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊မိန္႔ရပ္တိုင္းသည္ ထာဝရအရွင္သခင္, အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏  ထင္ျမင္ယူဆခ်က္၊လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ မိန္႔ရပ္ျဖစ္ေပသည္။     ကၽြန္ေတာ္တို႔ယံုၾကည္သည့္ေမာင္လာနာေမာင္ဒူဒီဆပ္ သည္ အဟ္ေလ့ဘိိုက္ (သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) “ ဒီးေနဟက္(က)” အား မြတ္(စ)လင္(မ္) လူထုႀကီးႏွင့္ ေဝးကြာေအာင္တိုက္႐ိုက္ႀကိဳးစားထားေၾကာင္း သိႏိုင္ေပသည္။ ယခုလက္ရိွ၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကာလ၏အေက်ာ္အေမာ္ အဟ္ေလစြႏၷတ္ ဂ်မာအတ္၏ သာသနာ့ပညာရွင္ ေမာင္လာနာေမာင္ဒူဒီဆပ္၏စာအုပ္ မ်ား၊ ေရးသားခ်က္မ်ား၊ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ထင္ရွားစြာသိႏိုင္သည္မွာ-ယခုေခတ္တိုင္ သာသနာ့ ဥပေဒသမ်ား၏ ေရေသာက္ျမစ္သည္အဟ္ေလ့ဘိိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ထက္ သာဝက ႀကီးမ်ားအား အေလးေပးေၾကာင္းျဖစ္ေပသည္။ဤအခ်က္သာသနာ့စာေပ လိုက္စားသူတိုင္း သိရွိေပသည္။ သိလ်က္ႏွင့္မသိေယာင္ ေဆာင္ေနသူမ်ားလည္း ရွိေပသည္။ (ဤအေႀကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍) အခ်ိဳ႕တရားမွ်တသည့္ ႏွလုံးသားပိုင္ရွင္ စြန္နီ သာသနာ့ပညာရွင္အခ်ိဳ႕၏  ေရးသားမႈကိုေလ့လာမွတ္သားႏိုင္သည္။အေၾကာင္းသည္ကား (အဟ္ေလ့စြႏၷတ္ဂ်မာအတ္၏ အဓိကစဟီးစစ္သာ  က်မ္းႀကီး ေျခာက္က်မ္းအနက္မွ တစ္က်မ္းျဖစ္ေသာ “စဟီးသီးရ္ေမဇီးက်မ္း” အတြဲ(၂)စာမ်က္ႏွာ ၂၉၈၊ ၂၉၉၊ ပုံႏွိပ္ဒါရြလ္ကုရ္အာန္၊ ဂ်အ္ေမ့အ္မစ္ဂ်စ္ဒ္၊ ေဒ(ဟ)လီ အိႏၷိယအူရ္ဒူဘာသာျပန္-အလႅာမာဆရက္နဇီးရြဟ္ဟက္(က)ဆပ္၊ ကာသရီး၊ ဖြဖ္သီအာလာေရးသားသည္မွာ....တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဟဇရတ္မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မိန္႔ေခၽြေတာ္ မူသည္မွာ------- “အိုလူထုအေပါင္းတို႔ကၽြႏွ္ပ္သည္ အသင္႔တို႔အၾကား၌ ႏွစ္ခုေသာအရာကို ထားခဲ့ေတာ္မူမည္။အသင္တို႔သည္ ၎အရာႏွစ္ခုအား ၿမဲၿမံစြာလက္ကိုင္ထားမည္ ဆိုလွ်င္လံုးဝဥႆုန္လမ္းလႊဲ၊ လမ္းမွားမည္မဟုတ္ေပ။ တစ္ခုသည္ကား အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ႏွင့္ က်န္တစ္ခုသည္ကား ကၽြႏ္ုပ္၏အႏြယ္ေတာ္မြန္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ျဖစ္ေပသည္။” ထ႔ိုေနာက္အူရ္ဒူဘာသာျပန္ဆိုသူအလာမာဆရက္ဒ္ နဇီးရြဟ္ဟက္(က)ဆပ္ သည္ မိမိသံုးသပ္၊႐ႈျမင္ခ်က္ကိုဤကဲ့သို႔ရင္ဖြင့္ထားေပသည္။ ဤဟဒီး(စ္)ေတာ္၌ အျပည့္အဝ စဥ္းစားဆင္ျခင္သံုးသပ္ရန္္မွာ- တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဟဇရတ္ မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟဝအာေလဟီဝစလာမ္) သည္ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္အား မိမိ၏အႏြယ္ေတာ္မြန္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ႏွင့္အတူတကြ အဘယ္ေၾကာင့္ေပါင္းစပ္ၿပီးထားခဲ့သနည္း? ၎အရာႏွစ္ခု၏ ေပါင္းစပ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း? ကြက္ကြက္၊ ကြင္းကြင္းသိရွိၿပီး၊ နားလည္ သေဘာေပါက္္ႏုိင္သည့္အခ်က္မွာ-အဟ္ေလ့ဘိုက္ ေသနဗဝီး(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သာလွ်င္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အား နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီးထိန္းသိမ္းႏုိင္ေၾကာင္း သီးသန္႔ထင္ရွားေစရန္ အမွတ္အသား တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ျဖစ္ေပသည္။ ထိုေနာက္မိမိ၏အြန္မသ္ (ေနာက္လိုက္ ေနာက္သားမ်ား) အတြက္ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)အား စံနမူနာ မွတ္ေက်ာက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ျဖစ္ေခ်သည္။သို႔ေသာ္ အို! ဝမ္းနည္းဖြယ္၊ ရင္နာဖြယ္ေကာင္းေလစြာ! ဖူးစာကံဆိုးသည္မွာ-အဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ၏ ကုရ္အာန္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ အေတြး အေခၚႏွင့္ လုပ္ရပ္၏စံနမူနာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အစၥလာမ္မီးရီဝါယတ္ ႏွင့္ လမ္းၫြန္မႈမ်ားအျဖစ္ မေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေပ။ ထို႔ေနာက္ ဤဟဒီး(စ္)ေတာ္ျဖင့္ သက္ေသ- သာဓက ျပဳႏိုင္သည္မွာ- အစၥလာမ္သာသနာတြင္ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္မႈျဖင့္ မည္သူကိုမွ် ျမင့္ျမတ္သူ အျဖစ္ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေပ။အဓိကအခ်က္မွာ ႆက္ဝါ (သီလသမာဓိ) (အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ မိန္႔မွာခ်က္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း) သာ ျမင့္ျမတ္မႈ၏အဆင့္အတန္း၊ အရည္အခ်င္း အစစ္ ျဖစ္ေခ်သည္။     အကယ္၍ဆရက္(ဒ္)ျဖစ္ၿပီးဤကဲ့သို႔ေဆြမိ်ဳးေတာ္စပ္မႈ ႏွင့္အတူ အစ္(ခ)လပ္ (က)မြန္ျမတ္သန္႔စင္ေသာစာရိတၱ၊ ႆက္ဝါ၊ ပါေရး(စ္)ကာရီ (သီလ၊ သမာဓိ) ရွိသူ၊ အာမာေလဆြာေလ (ေကာင္းမြန္၊ ျမင့္ျမတ္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သူ)ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္“ႏူးရ္ရလ္အလာႏူးရ္၊ ေနနဲ႔လေရႊနဲ႔ျမ”လုပ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေခ်သည္။သို႔ေသာ္လည္းပဲဆရက္(ဒ္) မဟုတ္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ပဲသက္(က)ဝါ၊ ပါေရး(စ္) ကာရီရွိသူအျဖစ္ဘဝတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားရန္ ဂ႐ုျပဳရေပမည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ-ကၽြႏု္ပ္သည္ဆရက္(ဒ္)မဟုတ္၍ ႆက္ဝါ၊ ပါေရး(စ္)ကာရီ ႏွင့္မသက္ဆိုင္ဟူ၍ မထင္မိေစရန္ျဖစ္ေပသည္။ ဤကဲ့သို႕ပင္ လက္ရွိမ်က္ေမွာက္ေခတ္၌အခ်ဳိ႕ သူမ်ားသည္ သာသနာဥပေဒမ်ားသည္ ေမာင္လာနာ၊ ေမာင္လာနီမ်ား၊ေဂါပကမ်ားႏွင့္ စသည့္တို႔သာ သက္ဆိုင္သည္ဟု အထင္မွားေနေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္ေပသည္။     “အူရ္ဒူ ဘာသာျပန္ဆိုသူ အလာမာဆရက္(ဒ္)နဇီးရြတ္ဟက္ သည္ စဟီးသီးရ္ေမဇီး” က်မ္း ကို ဘာသာျပန္ဆိုၿပီး နဖူးစာကံဆိုးသူအျဖစ္ ေရးသားေျပာဆို ကာ ဤကဲ့သို႔ ေရးသား သီကုံးထားပါသည္။အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) အသာဟာ (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ ကုရ္အာန္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အေတြးအေခၚ ႏွင့္ လုပ္ရပ္၏ စံနမူနာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အစၥလာမ္ မီးရီဝါယတ္ႏွင့္ လမ္းၫြန္မႈမ်ားအျဖစ္ မေတြ႔ျမင္ရေပ ဟူ၍ေရးသားထားေပသည္။ ေမးခြန္း ေမးစရာရွိသည္မွာ- အဘယ္ေၾကာင့္နည္း? အဟ္ေလ့ဘိုက္(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ စံနမူနာ၊ လုပ္ရပ္ဘဝ၊ တည္ေဆာက္မႈမ်ားအမိန္႔ဩဝါဒ ေတာ္မ်ားမရွိသေလာ့? အဘယ္ေၾကာင့္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ စံနမူနာ၊ လုပ္ရပ္၊ ဘဝ တည္ေဆာက္မႈမ်ား အမိန္႔ဩဝါဒေတာ္မ်ားမေတြ႔ရွိၾကသေလာ့? အဟ္ေလ့ဘိုက္(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ၏ စံနမူနာလုပ္ရပ္၊ဘဝတည္ေဆာက္မႈမ်ား အမိန္႔ဩဝါဒေတာ္မ်ား ရွိေသာ္လည္းပဲ၊ အက်ိဳးအျမတ္အျဖစ္အသံုးမျပဳ တတ္၍ေလာ့? အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ၏ စံနမူနာ၊လုပ္ရပ္၊ ဘဝ တည္ေဆာက္မႈမ်ား အမိန္႔ဩဝါဒ ေတာ္မ်ားကို ဖ်က္စီးပစ္၍ေလာ့? မွတ္သား စရာပင္တည္း။ ၎ကဲ့သို႕ ေရးသားရန္ သတၱိရွိသူ၊ ရဲရင့္သူသည္အလြန္ပင္နည္းပါး ေပသည္။     အတိတ္သမိုင္းက ျပဆိုေနသည္မွာ “စကီးဖာ” တြင္(ဟူးကူးမတ္) အစိုးရ အျဖင့္ အာဏာသိမ္းယူၿပီး ေနာက္ႏွင့္အစၥအလာမ္ႏိုင္ငံအမ်ားစု၌ အဟ္ေလစြႏၷတ္၏ ဥပေဒသမ်ား ကေနရာယူထားၿပီးေနာက္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ၏ ဥပေဒသမ်ား၊ စံနမူနာလုပ္ရပ္၊ ဘဝတည္ေဆာက္မႈမ်ားသည္အဘယ္ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ျပယ္ ေနရပါသနည္း? မည္သို႔ေသာ္ တရားခံ၊ ဥပေဒသခ်ိဳးေဖါက္သူ၊ ဆန္႔က်င္သူတို႔၏ အမိန္႔ အာဏာေၾကာင့္ ေပ်ာက္ျပယ္ေနရပါသနည္း? သို႔မဟုတ္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ စံနမူနာ မွတ္ေက်ာက္မိန္႔ရပ္ဩဝါဒ ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘဝ တည္ေဆာက္မႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ “ အိုလမာ သာသနာ့ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား”  အေနျဖင့္  အက်ိဳး၊ အျမတ္၊မထုတ္ၾကပါသေလာ့? လည္း ေကာင္း ေမးခြန္း မ်ားအားလံုး၏ အေျဖရလဒ္မွာထင္ထင္ရွားရွား ဤသို႔ျဖစ္၏။ “ျမန္မာစကား အရေျပာရလွ်င္ ေဗဒင္သြားမေမးႏွင့္ ဆန္သာ ကုန္မည္ ျဖစ္၏။” အဟ္ေလ့ဘိုက္(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏အမိန္႔အာဏာ ဘဝ တည္ေဆာက္ မႈမ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္၊ ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းရန္အတြက္အာဏာရွင္ (အစၥအလာမ့္ အမည္ခံ)တို႔သည္ အမိန္႔အာဏာကို အေရးအႀကီးဆံုးအခန္း႑အျဖစ္ အသံုးျပဳ ခဲ့ၾကေပသည္။ ထိုေခတ္ ကာလ၌ ရွိၾကကုန္ေသာ သာသနာ့ပညာရွင္အိုလမာႀကီးမ်ား သည္လည္းပဲ၊ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ၏ စံနမူနာမွတ္ေက်ာက္ ဩဝါဒ၊ မိန္႔ရပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုသိရွိၾကေသာ္လည္းပဲ၊ အာဏာရွင္တို႔၏ ရန္အသြယ္သြယ္ တို႔ေၾကာင့္ မ်က္ကြယ္ျပဳၾကကုန္၏။ဤကဲ့သို႔ ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းမႈသည္ အတိတ္ကာလ၌ ျဖစ္ေခ်၏။ ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလတြင္လည္းပဲ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ စံနမူနာမွတ္ေက်ာက္ ဩဝါဒမိန္႔ရပ္ မ်ားႏွင့္ဘ ဝတည္ေဆာက္မႈလုပ္ရပ္မ်ားကို ဆက္လက္၍ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းရန္၊ ဖ်က္သိမ္းရန္ႀကိဳးစား ေနၾကသည္။ ၎တာဝန္ကို “ဝါဟာဘီ (ခ)စလ္ဖီး၊ သဗာလီး(ဂ)ဂ်မအတ္”တို႔မွာ တာဝန္ယူလုပ္္ေဆာင္လ်က္ ရွိေပသည္။ေနာက္ဆံုး အေျဖရလဒ္မွာ မအ္ေဝယာ(လ.န)၊ ရဇီး(ဒ)(လ.န)၏ ေခလာဖသ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍  ``ေခလာဖသ္မအ္ေဝယာဝါယဇီး(ဒ)´´   ( خلا فت معاویه(لع) و یزید(لع ဆိုေသာ စာအုပ္ကုိ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝၿပီးျဖစ္ေပသည္။ယေန႔ေခတ္ကာလအခ်ိန္တြင္ ယဇီး(ဒ)မလ္အူးမ္၊ လာနတ္သြလႅာဟ္ကို လမ္းမွန္ေပၚ၌ရွိသူ ဟူ၍ေျပာဆိုေနသူမ်ားသည္ ေနာင္တရစြာျဖင့္ မိမိ၏ ဦးေခါင္းကို ဦးၫြတ္ျခင္းမျပဳသည့္အျပင္ မြတ္(စ)လင္(မ) လူထုႀကီးအား တိုက္႐ိုက္ အေျခခံက်က်၊သင္ခန္းစာမ်ား ပို႔ခ်လ်က္ရွိေပသည္။ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း (န) (အလိုင္ ဟစ္စလာမ္)သခင္ႀကီး၏ လုပ္ရပ္၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ယဇီး(ဒ)(လ.န)ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆိုလွ်င္(معاذالله) ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သခင္ႀကီး၏လုပ္ရပ္သည္ မွားယြင္းသည္ ဟုသင္ခန္းစာမ်ား စသည္ျဖင့္... ေပး လ်က္ရွိ၏။မည္သည့္လုပ္ရပ္မဆို၊လုပ္ေဆာင္ခ်က္မဆို မွားယြင္းပါသည္ဟု ေျပာဆိုရန္ လြယ္ကူေသာ္လည္းပဲ၊၎မွားယြင္းမႈကို သက္ေသအေထာက္အထားျပရန္မွာ အလြန္ခက္ခဲ ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သခင္ႀကီး၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္၊ရပ္တည္ခ်က္အား မွားယြင္းပါသည္ဟု ေျပာဆိုေန ၾကသူမ်ားသည္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) အားရွာ ဟီးဒ္(شهید)  “သာသနာ့အာဇာနည္သူရဲေကာင္း” ျဖစ္သည္ကိုလည္းပဲ လက္ခံ အတည္ျပဳ ၾကေပ သည္။သနားစရာေကာင္းလွသည္မွာ မွားယြင္းမႈ၌ ရပ္တည္သူ မွားယြင္းမႈကိုလုပ္ေဆာင္သူသည္ အဘယ္သို႔ ရွာဟီးဒ္ ျဖစ္သြားသနည္း? ၎အုပ္စု တို႔သည္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) အား ရွာဟီးဒ္ျဖစ္ျခင္းမွျငင္းပယ္ရန္ အစြမ္းသတၱိမရွိၾကေသးေပ။ အဟ္ေလ့စြႏၷတ္ ဂ်မာအတ္၏  အခ်ိဳ႕႔သာသနာ့ပညာရွင္ႀကီး မ်ားသည္ ေအမာမ္ဟစန္ (အလိုင္ ဟစ္စလာမ္) သခင္ႀကီး ႏွင့္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သခင္ႀကီး၏ ရွာဟီးဒ္၊ ရွာဟာဒသ္ အားအမွန္တကယ္ ရစူလ္ လြလႅာဟ္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဟဇရတ္မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ ရွာဟာဒသ္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ယံုၾကည္ၾကေပသည္။အကယ္၍ ဤအခ်က္ကို ေလ့လာ သံုးသပ္၊ ဖတ္႐ႈလိုလွ်င္  "سرالشهادتینေစ႐ို(ရွ)ရွာဟာဒသ္သိုင္း(န) စာအုပ္၌ အထင္အရွား ေလ့လာမွတ္သားႏိုင္ေပသည္။ အခုလို ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ေခတ္ (အေရာင္ဆိုးထားသည္ေခတ္)ကာလ၌ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ((معرفت  မအ္ေရဖတ္(သ)  ရွိဖို႔ရန္ အလြန္အေရးႀကီး ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာကားဝါဟာဘီး(ခ)သဗာလီး(ဂ)ဂ်မာအတ္၏ ဥာဏ္နီ၊ ဥာဏ္နက္ မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ အႏၱရာယ္အသြယ္သြယ္တို႔အား ခုခံကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္ ေခ်သည္။ဤကဲ့သို႔အဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) (معرفت)မအ္ေရဖတ္ (သ) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးပီပီ ျပင္ျပင္သိရွိ နားလည္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း သည္ မြတ္(စ)လင္(မ)ဘာသာဝင္တိုင္း ၏ သမိုင္းေပးတာဝန္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ ျမင့္ျမတ္သန္႔စင္ မႈတို႔ႏွင့္ပက္သက္၍အဟ္ေလ့စြႏၷတ္ဂ်မာအတ္ ၏ က်မ္းႀကီးမ်ား၌ အထင္အရွားေတြ႕ရွိ ႏိုင္ေပသည္။သိရွိေစရန္ အနည္းအက်ဥ္း ေဖၚျပရမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္(စာေရးသူ)သည္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ က်မ္းငယ္ေရးသား သီကံုးရာ၌ ဟဒီးစ္ေတာ္၏ ဟဒီးစ္ နံပါတ္ကိုသာ ေဖၚျပမည္။ဤဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားသည္ စဟီးသီးရ္ေမဇီး၏ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။အကယ္၍သီးရ္ေမဇီးဟဒီးစ္က်မ္း၏အူရ္ဒူဘာသာျပန္သူအလာမာ၏ထူးျခားမႈ ေရးသားဖဲြ႔ဆိုသီကံုးမႈမ်ားရွိလွ်င္ေဖၚ ျပမည္။ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၉၁၉) “တမန္ေတာ္ျမတ္မိုဟာမၼဒ္ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီ ဝစလာမ္) သခင္ႀကီး မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ- - “ကၽြႏု္ပ္သည္အသင္တို႔အတြက္ ထိုအရာႏွစ္ခုကို ထားေပးခဲ့ေတာ္မူမည္။ အကယ္၍ ၎အရာႏွစ္ခု၏သာမာမ္ “ဝတ္ယုံ” ကိုၿမဲၿမံစြာဆုပ္ကိုင္ထားမည္ ဆိုလွ်င္(၎အရာႏွစ္ခု၏အမိန္႔ဩဝါဒမ်ားကို ေသေသ ခ်ာခ်ာလိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း ျပဳမည္ဆိုလွ်င္)ကၽြႏ္ုပ္၏ ေနာက္ လံုးဝ၊ လံုးဝ၊ ဥႆုန္၊ လမ္းလႊဲ၊ လမ္းမွားသို႔ေရာက္မည္မဟုတ္ေပ။ ၎အရာႏွစ္ခုသည္ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္သန္႔စင္လွေပသည္။၎အရာႏွစ္ခုအနက္-တစ္ခုသည္ကား အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ က်မ္းဂန္၊ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ “အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ ႀကိဳးေတာ္” ျဖစ္ေပသည္။ ၎ႀကိဳးေတာ္သည္မိုးေကာင္းကင္မွ ပထဝီေျမျပင္အထိ ဆက္သြယ္လ်က္ ရွိသည္။ ထို႔ေနာက္ အကၽြႏ္ုပ္၏အႏြယ္ေတာ္မြန္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ျဖစ္ေခ်သည္။၎အရာႏွစ္ခုသည္ လံုးဝ၊ လံုးဝ၊ ဥႆုံ၊ ခဲြခြာ၊ ကဲြကြာသြားမည္ မဟုတ္ေပ။တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု(ကုရ္အာန္ႏွင့္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)) ႏွစ္ခုစလံုးသည္ အေရးေပးရမည့္အရာႏွင့္ အေရးႀကီးေသာအရာမ်ား ျဖစ္ေပသည္။အကၽြႏု္ပ္ထံ“ေဟာင္ေစေကာင္စဲရ္” အထိ ေရာက္ရွိလာေပမည္။ အကၽြႏု္ပ္မရွိသည့္ေနာက္ ၎အရာႏွစ္ခု၏လမ္း စဥ္ကိုသာမ်က္ႏွာမူေ႔ရွ႐ႈၾကရမည္။အူရ္ဒူဘာသာျပန္ဆိုသူေရးသားတင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟာမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟဝအာေလဟီဝစလာမ္)သခင္ႀကီးသည္ ျပင္းျပင္း၊ ထန္ထန္၊ လမ္းမွန္ကို ၫႊန္ျပ၍မိန္႔ေခၽြ ထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)ကို ၿမဲၿမံစြာ အေသအခ်ာ အခိုင္အမာဆုပ္ကိုင္ထားရ မည္။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္“ေဟဒါရတ္တည္းဟူေသာလမ္းမွန္၊လမ္းစစ္”ကိုရွာေဖြလိုလွ်င္က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ဘက္သို႔ အာ႐ံုျပဳရမည္။ အကယ္၍ သန္႔ရွင္းသန္႔ျပန္႔မႈ၏စံနမူနာမွတ္ေက်ာက္ ပိုင္ရွင္ကို ရွာေဖြလိုလွ်င္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)ဘက္သို႔ အာ႐ံုျပဳရမည္။ အဟ္ ေလ့ဘိုက္ (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) အေပၚအခ်စ္ေမတၱာထားျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္းကို အီမာန္၏အစိတ္အ ပိုင္းအျဖစ္ နားလည္သေဘာေပါက္ရမည္။ဤကဲ့သို႔“အာကီသာသက္ဝင္ယံုၾကည္ခ်က္” ထားျခင္းသာလွ်င္အစၥလာမ္ မီးဇင္ သာကီးအစၥလာမ္ဘဝ တည္ေဆာက္မႈ အတြက္စံနမူနာမွတ္ေက်က္ျဖစ္သည့္အေျခခံအုတ္ျမစ္ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ဝမ္နည္းဖြယ္ေကာင္းေလစြာအြန္မတ္ (ေနာက္လိုက္ေနာက္သားမ်ား)သည္ ေဟဒါရတ္ အမွန္တရားကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳ-ေက်ာေပး၍ အာဏာမက္ေမာ ယစ္မူးၾကၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏မိန္႔ရပ္ဩဝါဒကိုေမ့ေလ်ာ့ပစ္ၾကၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ ေျမးေတာ္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အား ကရ္ဗလာ(کربلا) ကြင္းျပင္၌ သုံးရက္တိုင္တိုင္ အစာေရစာျဖတ္ေတာက္၍ ရွာဟီး(သ)ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေရစာလဒ္အႏြယ္ေတာ္မြန္ေတြ၏ လွပတင့္တယ္မႈအလွအပ တရားကို ပ်က္စီးပစ္ခဲ႔ၾကသည္။  سبحان الله ဘယ္လိုအစၥလာမ္လဲ? ကူးဖာၿမိ့ဳသူ/ ၿမိဳ႕သားေတြဟာ-မိုဟမၼဒ္ အရဘီ(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟဝအာေလဟီဝစလာမ္) ၏ကလ္ မာکلمه))ကိုရြတ္ ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ၿပီးေနာက္-ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ အေပၚ အီမာန္ သက္ဝင္ယံုၾကည္ၿပီး ေနာက္-ေရစာလဒ္၏ပန္းဥယ်ာဥ္ကို လြင္ထီး၊ လြင္ျပင္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိ႔ုေနာက္လည္းပဲ၎တို႔၏ အီမာန္ပ်က္စီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီလို႔ မယူဆၾကေပ။ေကာင္းေလစြ!……ဒီစကားဟာေရွးက်ၿပီး၊ ေဟာင္းႏြမ္းသြားၿပီ ။ ၿပီးခဲ့တာေတြလဲၿပီးသြားၿပီ။ ထို႔ေနာက္ယေန႔ေခတ္ သာမည တြင္လည္းပဲ ၎(အဖိုးတန္)အရာ ႏွစ္ခုကိုဘယ္ေတာ့ ဆုပ္ကိုင္ ၾကမည္နည္း? ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ မလႊဲသာ၊ မေရွာင္သာ၍ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို ဆုပ္ကိုင္ ထားၾကေသာ္လည္းပဲ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)အား အစၥလာမ္ မီးရီဝါယတ္မွေသာ္၎ ဒီးန္ (دین)သာသနာ၏တာဝန္ပိုင္းဆိုင္ရာ႑ေတြမွ၎ ထုတ္ပစ္ၾက သည္။ မလႊဲသာ၊ မေရွာင္သာ၍ သက္သက္ပါးစပ္ျဖင့္၊ ႏုတ္ျဖင့္၊ ဓေလ့႐ိုးရာတစ္ခု အျဖစ္ အခ်စ္ထားျခင္းႏွင့္ယံုၾကည္သက္ဝင္ျခင္းကို ျပဳၾကသည္။ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၈၉၁)အဗ္သြလ္လႅာဟ္ေအဗ္ပေနရွာဖီး(က္)သည္ဟဇရတ္(သ)အာေအရွာ သခင္မ အား ေမးျမန္း ေလ်ာက္ထားသည္မွာ သာဝကႀကီးမ်ားတြင္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)သည္မည္သူကို အခ်စ္အထားဆံုး ၿဖစ္ပါသနည္း? ဟဇရတ္(သ) အာေအရွာမိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ ဟဇရတ္(သ)အဘူဘာကရ္၊ ထို႔ေနာက္ထပ္၍ ေမးျမန္းသည္မွာ၎ေနာက္မည္သူကုိ အခ်စ္ဆံုး ျဖစ္ပါသနည္း? အေျဖေပး ေတာ္မူသည္မွာဟဇရတ္(သ)အြရ္မာရ္၊ ထို႔ေနာက္ထပ္၍ ေမးျမန္းသည္မွာ ၎ေနာက္မည္သူကုိအခ်စ္ဆံုးျဖစ္ပါသနည္း? အေျဖေပးေတာ္မူသည္မွာ- အဘူအိုဘိုင္းသာဗင္းဂ်ာရ၊ ထို႔ေနာက္ထပ္၍ ေမးျမန္းေလ်ာက္ထားရာ ၎ေမးခြန္းကုိနားေသာတဆင္၍ ဟဇရတ္(သ)အာေအရွာ သခင္မ သည္တိတ္ဆိတ္ သြားေခ်သည္။အူရ္ဒူဘာသာျပန္ဆက္လက္၍ေရးသားသည္မွာ-ဂ႐ုျပဳသတိရွိသင့္သည္မွာ အဗ္သြလ္လႅာဟ္ေအဗ္ပေနရွာဖီး(က္)သည္ သာဝကႀကီးမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ေမးျမန္း ခဲ့သည္။ ဟဇ ရတ္(သ)အာေအရွာသခင္မ အေျဖေပးဖို႔ တိတ္ဆိတ္သြားျခင္းတြင္က်န္ေသာ အေျဖမွာ-ဟဇရတ္ (သ) အလီေရမြရ္သဇာ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ကရီးမြတ္လာအ္ဟိုဝဂ်ာ ဟုျဖစ္ေပသည္။ ဟဇရတ္(သ) အလီ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဟဇရတ္(သ)အာေအရွာသခင္မ ကိုယ္တိုင္ ရီဝါယတ္ မိန္႔ဆိုသည္ မွာ… တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) ၏အခ်စ္တကာ့အခ်စ္ဆံုးသည္ ဟဇရတ္(သ)အလီ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္ဟဇရတ္ (သ) အလီ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ သာဝကႀကီးမ်ား၌ ဘြဲ႔ရာထူးတြင္ အျမင့္ဆံုးပိုင္ရွင္ ျဖစ္၏။ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၈၄၇) “မုခ် ဧကန္ မလႊဲအလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သည္ ကၽြႏ္ုပ္မိုဟမၼဒ္ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟဝအာေလဟီဝစလာမ္)မွ ျဖစ္၍ကၽြႏ္ုပ္သည္ အလီ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) မွျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေနာက္ အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေနာက္မို႔မင္(န္)တို႔၏ဝလီျဖစ္၏။” အထက္ပါဟဒီးစ္ေတာ္ကို ေလ့လာ သံုးသပ္မည္ဆိုလွ်င္ ကြက္ကြက္  ကြင္းကြင္းသိရွိရသည္မွာ ဟဇရတ္(သ) အလီ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) အား“ဝလီ” အျဖစ္လက္ခံယံုၾကည္သူသည္ မို႔မင္(န္) ျဖစ္၍ လက္မခံသူသည္ မြတ္စလင္(မ္) ျဖစ္၏။မိုမင္ျဖစ္လိုသူမ်ား အထူးသတိျပဳသင့္ ေပသည္။ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၈၅၂)တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီ ဝစလာမ္) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာဟဇရတ္(သ) အလီ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) အား… မည္သည့္မိုနာဖစ္(က္) အေရၿခံဳတို႔သည္အခ်စ္ ထားၾကမည္မဟုတ္။ မည္သည့္ မိုမင္(န္)သူေတာ္စင္တို႔သည္ “မနာလိုစိတ္” အမုန္း ထားၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၈၅၃)ရစူလ္ေလအာကာရမ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္- အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သည္ကၽြႏ္ုပ္အား ပုဂၢိဳလ္ေလးဦးအေပၚ ၌ (အခ်စ္၊ ေမတၱာသစၥာတရား) ထားရန္အမိန္႔ေပးေတာ္မူ၏။ သာ၀ကေတာ္မ်ား မွေမးျမန္း ေလ်ာက္ထား ၾကကုန္၏။  အိုအလႅာဟ္ရစူလ္ ၎ပုဂၢိဳလ္ ေလးဦး အမည္ကို လည္းပဲ မိန္႔ၾကားေတာ္ မူပါ။ (အေၾကာင္းသည္ကား-ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္းပဲ ၎တို႔အေပၚ (အခ်စ္၊ ေမတၱာ၊ သစၥာတရား)ထားႏိုင္ ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။) တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မိန္႔ၾကား အေျဖေပး ေတာ္မူသည္မွာ… ဟဇရတ္ (သ)အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ဟူ၍ျဖစ္ေပသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ အမည္ကိုတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) သည္ (၃)ႀကိမ္တိုင္တိုင္မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ႔ေလ၏ ထို႔ေနာက္ဟဇရတ္(သ)အဘူဇရ္(ရ.ေသြ႕)၊ ဟဇရတ္(သ)ေမခ္သာရ္ (ရ.ေသြ႕)၊ ဟဇရတ္(သ)စလ္မမ္း(န)(ရ.ေသြ႕) ၏ အမည္ကို မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္၍မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ… အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္မိုဟမၼဒ္ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)အား ၎တို႔အေပၚ၌ အခ်စ္ထားရန္အမိန္႔ေပးေလသည္။ သတင္း ေကာင္းေပးေလသည္။ ***  စာ႐ႈ သူ ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ (၁၈၉၁)ႏွင့္(၁၈၅၃) ကိုယွဥ္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။ ***ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၈၅၄)  အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ကၽြႏ္ုပ္မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မွ ျဖစ္ေခ်သည္။အို အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) အကၽြႏ္ုပ္ ဘက္မွ အသင္သည္၎၊ အသင့္ဘက္မွအကၽြႏ္ုပ္သည္၎၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ေပမည္။ မည္သူမွ် တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ ဆိုလိုသည္မွာ- ဟဇရတ္(သ)အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) လိုအပ္ခ်က္ (အကူအညီ)ကို တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မွအပ၊တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) လိုအင္ဆႏၵ (အကူအညီ)ကို ဟဇရတ္(သ) အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)မွအပ မည္သူမွ်မျပဳႏိုင္ေပ။ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၈၅၆)ရစူလ္လြလႅာဟ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) ထံ၌ “ဖမ္းဆီးရထားေသာေက်းငွက္” ရွိသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ… “အိုအလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္… အသင္၏ အဖန္ဆင္းခံ၌ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုးအဖန္ဆင္းခံ အား ကၽြႏ္ုပ္ထံ ဤ ေက်းငွက္အား စားေသာက္ရန္ ေစလႊတ္ေတာ္မူပါ။” ဟုဆုေတာင္း ေလ၏။ ၿပီးေနာက္ ဟဇရတ္(သ) အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ၾကြျမန္းလာ၏ ။ထို႔ေနာက္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) သည္ကိုယ္ေတာ္ အလီ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ႏွင့္ အတူတကြ ၄င္းေက်းငွက္အား စားသံုးေတာ္မူၾက ေလ၏။  ဤဟဒီးစ္ေတာ္အား ေလ့လာျခင္းျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟမၼဒ္ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏အခ်စ္ဆုံး ပုဂၢိဳလ္ထူး၊ ပုဂၢဳိလ္ျမတ္သည္ မည္သူ၊ မည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းသိႏိုင္ေပသည္။ တရားမွ်တသူတိုင္း၊ အယူမသည္း၊ အစြန္းမေရာက္သူတိုင္းရွီအာေတြဟာအလီ၊ အလီ ဘဲလုပ္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္မည္ မဟုတ္ေခ်။ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၈၅၈)  ကၽြႏ္ုပ္မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)သည္အေၿမာ္အျမင္ဆင္ျခင္တံုတရား၏ အိမ္ျဖစ္၍ အလီ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ ၎အိမ္၏တံခါးဝျဖစ္ေခ်သည္။ ပညာေလ့လာ လိုက္စားသူတိုင္း မွတ္သား လိုက္နာ သင့္ေပသည္။ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၈၆၄)  ရစူလ္ေလအာကာရမ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္… ဟဇရတ္(သ)အလီ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သခင္အား အသင္ ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ နီစ္ပတ္(သ္) ပတ္သက္မႈသည္ဟဇရတ္(သ)ဟရြမ္း (အလိုင္ဟစ္ စလာမ္) ႏွင့္ ဟဇရတ္(သ) မူစာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)တို႔ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေခ်သည္။ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၈၆၆)တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) သည္ မဇ္ဂ်စ္ေသနဘဝီ مسجدنبوی)) ၌  ဟဇရတ္(သ)အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သခင္ ႀကီး၏ တံခါးေပါက္မွအပ အားလံုးေသာတံခါးေပါက္အားပိတ္ရန္ အမိန္႔ေပးေလသည္။ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၉၀၁)အလႅာဟ္၏ရစူလ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မိန္႔ ေခၽြေတာ္မူသည္မွာ-ဟစန္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ႏွင့္ ဟိုစိုင္း(န) (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သခင္သည္ ဂ်ႏၷတ္“ အမတသုခဘံု” ၏လုလင္ပ်ဳိ တို႔၏ ဦးေဆာင္၊ ဦးေသွ်ာင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၉၀၂) “အစမားဘင္ဇိုက္မိန္႔ေခၽြေတာ္မူသည္မွာ- အကၽြႏု္ပ္သည္ ဟစန္ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ႏွင့္ဟိုစိုင္း(န)(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သခင္အား တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ ဒူးႏွစ္ဘက္ေတာ္၌ ေတြ႔ေတာ္မူသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မိန္႔ေခၽြသည္မွာ-ဒီပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးသည္ ကၽြႏု္ပ္၏ သားမ်ား ျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္ ကၽြႏု္ပ္၏သမီးေတာ္၏ သားမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ၎သူႏွစ္ဦး ဟစန္ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ႏွင့္ဟိုစိုင္း(န)(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အား ကၽြႏု္ပ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟဝအာေလဟီဝစလာမ္) သည္ အခ်စ္၊ ေမတၱာ တရားထား ေတာ္မူပါ၏။  အို “ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္- အိုအရွင္- အရွင္ကုိယ္တိုင္ သည္လည္း ၎သူ ႏွစ္ဦးအားအခ်စ္ထားသူအေပၚ၌ အခ်စ္ထားေတာ္မူပါ။
ဆက္ရန္ …. အင္န္ရွာအလႅာဟ္

======================

251/End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*