?>

ေအမာမ္ အလီနကီ (အလိုင္ေဟစ္စလာမ္) အေၾကာင္း အက်ဥ္း

ေအမာမ္ အလီနကီ  (အလိုင္ေဟစ္စလာမ္) အေၾကာင္း အက်ဥ္း

ရဂ်ဗ္လ ၃ ရက္ေန႔ တြင္ က်ေရာက္လာသည့္ ေအမာမ္ အလီနကီ (အ.စ) ၏ ရွဟာဒသ္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ ၏ အႏြယ္ေတာ္မြန္မ်ား (အ.စ) ကို အခ်စ္ထားသူတိုင္း ကို ဝမ္းနည္း ေၾကာင္း ေျပာၾကားအပ္ပါတယ္။ သခင္ႀကီး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်ဳိ႕ အခ်က္မ်ား ကို အဗ္နာ စာဖတ္ခ်စ္ပရိတ္ သတ္ႀကီး ကိုတင္ျပ အပ္ပါသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

အမည္ - အလီ (အလိုင္ေဟစ္စလာမ္)

 

ထင္ရွားသည္ဂုဏ္ေတာ္ - ဟာဒီ (အ.စ) ၊နကီ  (အ.စ)

 

ကြန္နီယတ္သ္ - အဗူလ္ဟစန္ (အလိုင္ေဟစ္စလာမ္)

 

ခမည္းေတာ္ - ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ သကီ (အလိုင္ေဟစ္စလာမ္)

 

မယ္ေတာ္ - ဂ်နာေဗ စမါနာ

 

ဖြားျမင္ေတာ္မူသည္ကာလ - ဇီလ္ေဟဂ်္လ (၁၀) ရက္ ၊ ဟီဂ်ရီ ၂၁၃ ခုႏွစ္

 

ဖြားျမင္ေတာ္မူသည္ေနရာ - မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္

 

ရွဟာဒတ္ခံယူသည္ေန႕ႏွင့္ႏွစ္ - ရဂ်ဗ္ဗိုလ္မိုရဂ်ဗ္ လ  ၂၅ ရက္ေန႔ ဟီဂ်ရီ ၂၅၄ ခုႏွစ္

 

မိုအ္သဇေဗလႅာဟ္  (လ.န) အေနျဖင့္ မိုအ္သမစ္ဒ္ အဘာစီ (လ.န) မွတဆင့္ အဆိပ္တိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

 

ရွဟီးဒ္လုပ္ရာ၌သုံးခဲ့သည္လက္နက္ - အဆိပ္အေတာက္

 

သက္ေတာ္ - ၄၁ ႏွစ္

 

ဒဖ္နာ ထားသည့္ ေနရာ - စာမရဟ္ၿမိဳ႕ ၊အီရတ္

 

ဘဝခရီးစဥ္ - ေအမာမ္မသ္ တာဝန္ မထမ္းေဆာင္မည္ ၈ ႏွစ္ (ဟီဂ်ရီ ၂၁၂ ႏွစ္မွ  ၂၂၀ ခုႏွစ္ထိ)

 

ေအမာမ္မသ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည့္ ႏွစ္ -  ပထမ ၁၂ ႏွစ္ (ဟီဂ်ရီ ၂၁၂ ခုႏွစ္မွ  ၂၂၀ ခုႏွစ္ထိ) မိုသဝေကလ္ မတိုင္မီ

 

ေအမာမ္မသ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည့္ ႏွစ္ -  ဒုတိယ ၂၂  ႏွစ္ (ဟီဂ်ရီ ၂၃၂ ခုႏွစ္မွ  ၂၅၄ ခုႏွစ္ထိ) မိုသဝေကလ္ ႏွင့္၎ေနာက္ခလီဖြာမ်ား ျဖစ္ ပါတယ္။

 

======================

251/end


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*