ႏွစ္ဘဝသခင္ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္(ဆြ) ၏ လကၡာျမတ္ အပါးေတာ္ အခ်ဳိ႕

ႏွစ္ဘဝသခင္ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္(ဆြ) ၏ လကၡာျမတ္ အပါးေတာ္ အခ်ဳိ႕

ႏွစ္ဘဝသခင္ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္(ဆြ) ၏ လကၡာျမတ္ အပါးေတာ္ အခ်ဳိ႕ ကို အဗ္နာ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီး အတြက္ ေဖာ္ျပအပ္ ပါတယ္။ ၎ အျပင္ တနင္းလာေန႔ ဖတ္ရမည့္ ကိုယ္ေတာ္ ၏ ေဇယာရသ္ ကို လည္း ေဖာ္ျပ လိုက္ပါတယ္။

၁။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)လမ္းေလွ်ာက္ေတာ္မူသည့္အခါတိုင္းမာန္မာနကင္းမဲ့စြာ၊ ေျဖးညႇင္း ညင္သာ စြာ၊သိကၡာရွိရွိ ေလွ်ာက္ေတာ္မူေလ့ရွိပါသည္။၂။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္စကားေျပာခ်ိန္ မိမိ၏ ကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုလုံးကို ၎ဖက္သို႔ လွည့္ေတာ္မူ၍ ေျပာဆိုေတာ္မူေလ၏။၃။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)အၾကည့္သည္အၿမဲတမ္းေအာက္ကိုသာၾကည့္ေနေတာ္မူသည္။(ဟိုၾကည့္ဒီ ၾကည့္မ်က္စိမကစားေခ်။)၄။ အၿမဲတေစဂရုျပဳျခင္း၊စဥ္းစားေတြးေခၚ၊ဆင္ျခင္ေတာ္မူၿပီးေနေတာ္မူေလ့ရွိပါသည္။၅။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္(ဆြ)(သာသနာ့၊…အတြက္) ဝမ္းနည္းေသာကတြင္ နစ္မြန္းေနေပသည္။၆။ အေရးမႀကီး၊မလိုအပ္ဘဲစကားမဆိုတတ္ေခ်။၇။ ကိုယ္ေတာ္(ဆြ) ၏ စကားစုတြင္ ဖဆြာဟသ္(အာဝဇၨန္း႐ႊင္ၿပီးစိတ္ကို္ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ပညာ)ႏွင့္ဗလာဂသ္ပါ(စကားေျပာနည္း၊ေျပာေဟာနည္းအတတ္ပညာ)ပါရွိၿပီး၊စကားလုံးနည္းၿပီးအဓိပၸာယ္က်ယ္ျပန္႔ျခင္းပါရွိေပသည္။၈။ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏အေလ့အထမ်ားအေနအထိုင္မ်ားတြင္ၾကမ္းတမ္း၊ခက္ထန္မႈ၊မရွိေတာ္မူေခ်။ ထိုျပင္ အဆင့္အတန္းမရွိသည့္စကားမ်ားကိုသုံးဆြဲျခင္းမရွိေခ်။၉။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ႏွိမ္ၿပီးမဆက္ဆံေတာ္မူေခ်။၁၀။ အမွန္တရားကိုထြန္းလင္းေတာက္ပေအာင္ျပဳေတာ္မူေခ်သည္။၁၁။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္စာရိတၱေကာင္းမြန္စြာ၊ႏူးညံေပ်ာ့ေျပာင္းစြာျဖင့္ဆက္ဆံေလ့ရွိသည္။၁၂။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ ေနအ္မသ္ေတာ္အနည္းငယ္ကိုပင္ ႀကီးမားသည့္ ေနအ္မသ္ေတာ္ အျဖစ္ လက္ခံေပသည္။၁၃။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အေနျဖင့္မည္သည့္ေနအ္မသ္ေတာ္ကိုမွ် မေကာင္းမေျပာေတာ္မူေခ်။၁၄။ စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိ အႀကိဳက္ဆိုလွ်င္သုံးေဆာင္ေတာ္မူၿပီး မႏွစ္ သက္သည့္ စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္ဆိုလွ်င္အျပစ္မျမင္ဘဲ၊မေကာင္းမဆိုဘဲ မသုံးေဆာင္ေတာ္မူေခ်။၁၅။ ေလာကီကိစၥ ဆုံးရုံးမႈမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေနျခင္းမရွိေခ်။ပူပင္ေသာကျဖစ္ေနျခင္း မရွိေခ်။၁၆။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္အတြက္ဆိုလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္အား မည္သူမွ် မမွတ္ႏိုင္သည့္အတိုင္း အတာ အထိတိုင္ေအာင္ အမ်က္ေဒါသထြက္ေတာ္မူေလသည္။၁၇။ အမူအရာျဖင့္လမ္းညြန္လွ်င္ လမ္းညႇိဳးႏွင့္ညြန္ေတာ္မူၿပီး မ်က္စိ၊မ်က္ခုံး ႏွင့္ညြန္ေတာ္မမူေခ်။၁၈။ ေပ်ာ္ရြင္ၾကည္ႏူးခ်ိန္ အလြန္အကၽြမ္း ေပ်ာ္ရြင္မႈပုံထြက္ေအာင္ ေနေတာ္မမူေခ်။၁၉။ ရယ္ရမည့္အခ်ိန္တြင္ၿပဳံးေတာ္မူၿပီးတစ္ခါတစ္ေလခဲခဲယဥ္းယဥ္းသာအသံ(ေျဖးေျဖး) ႏွင့္ရယ္ေတာ္မူေလသည္။၂၀။ တက္ေရာက္ေနသည့္သူမ်ားမွ မတက္ေရာက္ႏိုင္သူမ်ားထံကၽြႏ္ုပ္၏ ၾသဝါဒမ်ားကိုျပန္ လည္ပို႔ခ်ေပးပါဟုအႀကိမ္ႀကိမ္မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။၂၁။ ကၽြႏ္ုပ္ထံမိမိလိုအင္ဆႏၵကို မေတာင္းခံႏိုင္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို လာ ေရာက္တင္ျပပါ ဟုမိန္႔ေတာ္မူေလ့ ရွိသည္။၂၂။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေပါ့ေလ်ာ့ေျခေခ်ာ္မႈ ၊အမွား အေပၚ စြပ္စြဲမႈ မျပဳေတာ္မူေခ်။၂၃။ သာဝကေတာ္မ်ား ႏွင့္ပညာလိုလားသူမ်ား(ေက်ာင္းသားမ်ား)မွ မည္သူမဆိုကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ထိုင္ဝိုင္းေတာ္တြင္ ဝင္ေရာက္ေနရာယူၿပီးေနာက္ ေအလ္မ္၊ေဟက္မသ္ အျပည့္ ႏွင့္ ျပန္ေပသည္။၂၄။ ကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္ မိမိကို အႏၱရာယ္ျပဳသူမ်ား၏ အႏၱရာယ္မ်ားကိုသိေတာ္မူေနသည့္ တိုင္ေအာင္ ၎ တို႔အားမစြန္႔လြတ္ေခ်။(ဥပကၡာျပဳေတာ္မမူေခ်။)၂၅။ကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္ခ်ဳိခ်ဳိသာသာ၊ၿပဳံးၿပဳံးရႊင္ရႊင္ျဖစ္ လူထုအား ဆက္ဆံေတာ္မူေပသည္။၂၆။ အၿမဲတေစ မိမိ သာဝကေတာ္မ်ား ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရွိေပသည္။၂၇။ လူထု၏ အေျခအေန(မွန္)ကို သိရန္အၿမဲ ႀကိဳးစားေတာ္မူေလသည္။၂၈။ အက်င့္ဓေလ့ ေကာင္းျမတ္သူမ်ားကို မိမိႏွင့္အတူေနရာေပးေတာ္မူၿပီးကိုယ္ေတာ္၏ အျမင္၌ အက်င့္ဓေလ့ေကာင္းျမတ္သူဆိုသည္မွာမြတ္စလင္မ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္ကို လိုအားေဆာင္ရြက္သူကိုေခၚဆိုပါသည္။၂၉။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္အျမင္တြင္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သူမွလူထုအား ေက်းဇူးျပဳကူညီေဖးမူသူမ်ားႏွင့္ ကူညီ ရိုင္းပင္းသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။၃၀ ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းမႈကိုျပဳသည့္အာလင္မ္ ႏွင့္ေကာင္းျမတ္သည့္စာရိတၱိ ပိုင္ရွင္မ်ားကိုေလးစား (တန္ဖိုးထား)တန္ဖိုးထားေတာ္မူသည္။၃၁။ မည္သည့္ထိုင္ဝိုင္း တြင္ထိုင္သည္ ျဖစ္ေစထသည္ျဖစ္ေစ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္၏ ေဇက္ရ္ျပဳေတာ္မူေလ သည္။၃၂။ ထိုင္ဝိုင္းတြင္ မိမိအတြက္ သီးသန္႔အထူးေနရာအျဖစ္သတ္မွတ္ေတာ္မူေလ့မရွိေခ်။အျခား သူမ်ားကိုလည္းဤကဲ့သို႔ မျပဳရန္တားျမစ္ေတာ္မူေလသည္။၃၃။ ကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္မည္သည့္ထိုင္ဝိုင္းတြင္ျဖစ္ေစရသည့္ေနရာ၊လြတ္ေနသည့္ေနရာထိုင္ေတာ္မူေလသည္။ယုတ္စြ ထိုေနရာသည္ေနာက္ဆုံးေနရာတြင္ျဖစ္ေနပါေစ။လူထုအားလည္း ဤကဲ့သို႔ျပဳက်င့္ရန္ဆိုဆုံးမေတာ္မူေလသည္။၃၄။လူထုႏွင့္ မည္မွ်အထိ ခ်ဳိခ်ဳိသာသာ၊ပ်ဴပ်ဴငွာငွာဆက္ဆံသည္ဆိုလွ်င္လူတိုင္း ငါသည္ ကိုယ္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အျမင္ေတြအေလးစားတကာအေလးစားဆုံးသူ ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ၾကေပ သည္။၃၆ ။ထိုင္ဝိုင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနရာယူသူတိုင္း မွ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အားရိုေသေလးစား ျခင္း၊အဓိက ဂရုျပဳျခင္းကိုျပဳၾကေလသည္။

 

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُهُ وَ أَنَّكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالاتِ رَبِّكَ وَ نَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ أَدَّيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ وَ أَنَّكَ قَدْ رَؤُفْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَ غَلُظْتَ عَلَى الْكَافِرِينَ وَ عَبَدْتَ اللَّهَ مُخْلِصا حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكَ أَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُكَرَّمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اسْتَنْقَذَنَا بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَ الضَّلالِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ صَلَوَاتِ مَلائِكَتِكَ وَ أَنْبِيَائِكَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ

 

وَ مَنْ سَبَّحَ لَكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أَمِينِكَ وَ نَجِيبِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ صِفْوَتِكَ وَ خَاصَّتِكَ وَ خَالِصَتِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ أَعْطِهِ الْفَضْلَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ الْوَسِيلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً إِلَهِي فَقَدْ أَتَيْتُ نَبِيَّكَ مُسْتَغْفِراً تَائِباً مِنْ ذُنُوبِي، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اغْفِرْهَا لِي يَا سَيِّدَنَا أَتَوَجَّهُ بِكَ وَ بِأَهْلِ بَيْتِكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى رَبِّكَ وَ رَبِّي لِيَغْفِرَ لِي،

 

၃ႀကိမ္ ဖတ္ပါ

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ၿပီးေနာက္ဆက္ဖတ္ပါ ။

 

أُصِبْنَا بِكَ يَا حَبِيبَ قُلُوبِنَا فَمَا أَعْظَمَ الْمُصِيبَةَ بِكَ حَيْثُ انْقَطَعَ عَنَّا الْوَحْيُ وَ حَيْثُ فَقَدْنَاكَ فَإِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا سَيِّدَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ عَلَى آلِ بَيْتِكَ [الطَّيِّبِينَ ] الطَّاهِرِينَ هَذَا يَوْمُ السَّبْتِ وَ هُوَ يَوْمُكَ وَ أَنَا فِيهِ ضَيْفُكَ وَ جَارُكَ فَأَضِفْنِي وَ أَجِرْنِي فَإِنَّكَ كَرِيمٌ تُحِبُّ الضِّيَافَةَ وَ مَأْمُورٌ بِالْإِجَارَةِ فَأَضِفْنِي وَ أَحْسِنْ ضِيَافَتِي وَ أَجِرْنَا وَ أَحْسِنْ إِجَارَتَنَا بِمَنْزِلَةِ اللَّهِ عِنْدَكَ وَ عِنْدَ آلِ بَيْتِكَ وَ بِمَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَهُ وَ بِمَا اسْتَوْدَعَكُمْ مِنْ عِلْمِهِ فَإِنَّهُ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ

---------------

251/End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky
No to deal of the century