ရွီအာမ်ား ကိုေဘးဒုကၡ မ်ားမွ ကင္းေဝေအာင္ ထားျခင္း

ရွီအာမ်ား ကိုေဘးဒုကၡ မ်ားမွ ကင္းေဝေအာင္ ထားျခင္း


 اٴَنَا خٰاتَمُ الْاٴَوْصِیٰاءِ، وَ بِي یَدْفَعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَلاٰءَ عَنْ اٴَهْلي وَ شیْعَتِى 

စကားေျပအဓိပၸာယ္
 ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေနာက္ဆုံး ေအာင္စီယာ ျဖစ္ပါသည္။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ေၾကာင့္ ေဘးအႏၱ ရာယ္ ၊ေဘး ဒုကၡ မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္၏ အိမ္ေတာ္သူ အိမ္ေတာ္ သားမ်ား ကၽြႏ္ုပ္၏ ရွီအာ မ်ား ႏွင့္ ကင္းေဝးေစေတာ္မူသည္။ 

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေနာက္ဆုံး ေအာင္စီယာ ျဖစ္ပါသည္။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ေၾကာင့္ ေဘးအႏၱ ရာယ္ ၊ေဘး ဒုကၡ မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္၏ အိမ္ေတာ္သူ အိမ္ေတာ္ သားမ်ား ကၽြႏ္ုပ္၏ ရွီအာ မ်ား ႏွင့္ ကင္းေဝးေစေတာ္မူသည္။ ) [1]

 

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာန

 

     ဤ ဟဒီးစ္ေတာ္ျမတ္အား ရွိက္ၡစဒူက္ၡ(ရ.ဟ) ႏွင့္ ရွိက္ၡသူစီ (ရ.ဟ) တို႔သည္ အဘူနစ္ရ္ခါဒမ္ ထံမွ ဆင့္ျပန္ထားပါသည္။ အဘူနစ္ရ္ ေျပာၾကားသည္မွာ -

     ကၽြန္ေတာ္ အေနျဖင့္ ေအမာမ္(အ.ဂ် )၏ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ တြင္ အခစားဝင္ေရာက္သည့္အခါ ေအမာမ္ မွမိန္႔ေတာ္မူသည္။ ((အသင္ကၽြန္ေတာ္ကို သိပါသလား?))ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေလွ်ာက္ ထား ပါ သည္။ ((ဟုတ္ကဲ့)) ၊ၿပီးေနာက္ေအမာမ္ မိန္႔ေလ၏။ ((ကၽြန္ေတာ္ဘယ္သူ လဲ ?)) ကၽြန္ေတာ္ျပန္ ေလွ်ာက္ထား ပါ သည္။ ((အရွင္သည္ ကၽြန္ေတာ္၏ အရွင္ ႏွင့္ကၽြန္ေတာ္အရွင္ ၏ သား ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။)) ေအမာမ္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ((ကၽြန္ ေတာ္ အေနျဖင့္အသင္ကိုဤေမးခြန္း ေမးတာ မဟုတ္ ပါ။)) ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏။ ((အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ ကၽြန္ေတာ္အား သခင္အေပၚ စေတးႏိုင္ စြမ္းေပး သနား ေတာ္ မူပါေစ။ အရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ မိမိအေျခအေနကို ရွင္းျပေပး ေတာ္မူပါ။ )) ေအမာမ္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ((ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေနာက္ဆုံး ေအာင္စီယာ ျဖစ္ပါသည္။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ေၾကာင့္ ေဘးအႏၱ ရာယ္ ၊ေဘး ဒုကၡ မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္၏ အိမ္ေတာ္သူ အိမ္ေတာ္ သားမ်ား ကၽြႏ္ုပ္၏ ရွီအာ မ်ား ႏွင့္ ကင္းေဝး ေစေတာ္မူသည္။))

     ဟဒီးစ္ေတာ္၏ ဤအစိတ္အပိုင္း တြင္ ေအမာမ္ (အ.ဂ်) အေန ျဖင့္ ပိြဳင့္ ႏွစ္ခုဘက္သို႔ ညႊန္ျပ၍ မိန္႔ထားပါသည္။

     ၁။ ေအမာမ္ (အ.ဂ်)သည္ ေနာက္ဆုံး ေအာင္စီယာ ျဖစ္ပါ သည္။ဝစြာယသ္ ( وصایت) ႏွင့္ ေအမာမ္မသ္ (امامت) သည္ ကိုယ္ ေတာ္ အေပၚအဆုံးသတ္သြားပါသည္။ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါ သည္။ ဤေနရာတြင္ ဝစြာယသ္ ( وصایت) ဆိုသည္မွာ ဟဇရသ္ အာဒမ္ (အ.စ) ၏သားေတာ္ ဟဇရသ္ ဟာဘီးလ္ သို႔မဟုတ္ ဟဇ ရသ္ ရွီးစ္ မွစတင္ၿပီး ေအမာမ္ဇမာန္း (အ.ဂ်) အေပၚအဆုံးသတ္ တာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဝစြာယသ္ ( وصایت) အဆုံးသတ္ျခင္း ကို ဆိုလိုတာ လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ (ထို ဝစြာယသ္ ( وصایت) မွာ) ဟဇရသ္ အလီအစ္ဗ္ေနအဘီသြာလစ္ဗ္ (အ.စ) မွအစျပဳတာ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သူပင္ဆိုေစကာမူ ကိုယ္ေတာ္ ၿပီးေနာက္ မည္ သည့္ ေအမာမ္မွ် ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။ အၾကင္မည္သူမဆို ေအမာမ္မသ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး (ေအမာမ္ျဖစ္ေၾကာင္း) အခိုင္ အမာ ေျပာဆိုမည္ဆိုလွ်င္ ၎၏ေျပာဆိုမႈသည္ အမွားျဖစ္ၿပီး လိမ္လည္မႈသာ ျဖစ္ပါသည္။

     ၂။ေအမာမ္(အ.စ) ၏ ရွီအာမ်ားသည္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး ေဘးဒုကၡ၊ေဘးအႏၱရာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေပမည္။ ဤ ဟဒီးစ္ ေတာ္ျမတ္တြင္ ေအမာမ္ ဇမာန္း(အ.ဂ်) မိန္႔ေတာ္မူသည္။

     ( အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ေၾကာင့္ သာလွ်င္ ေဘးအႏၱ ရာယ္ ၊ ေဘး ဒုကၡ မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္၏ အိမ္ေတာ္သူ အိမ္ေတာ္ သားမ်ား ကၽြႏ္ုပ္၏ ရွီအာ မ်ား ႏွင့္ ကင္းေဝး ေစ ေတာ္ မူသည္။ )

ဤဟဒီးစ္ေတာ္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ႏွစ္ခု ပါဝင္ပါသည္။

(က) ေအမာမ္ဇမာန္ (အ.ဂ်) ဆိုလိုသည္မွာ ဂိုက္ဗသ္ ကာလကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ဆိုလိုသည္မွာ ရွီအာ မ်ားသည္ ဂိုက္ဗသ္ကာလတြင္ ေအမာမ္ ႏွင့္ သဝစူလ္ႏွင့္ သာ လွ်င္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ေဘးဒုကၡမ်ားမွ ကင္းေဝးႏိုင္ပါသည္။

ေအမာမ္ မဲဟ္ဒီ (အ.ဂ်) အေနျဖင့္ မိမိအေျဖေပးစာခၽြန္ေတာ္တြင္ ရွိက္ၡ မိုဖီးဒ္ (ရ.ဟ) အား မိန္႔ၾကားထားပါသည္။

     ( ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အသင္တို႔အား စိစစ္စစ္ေဆး ရာတြင္၊ အုပ္ထိန္း မႈျပဳရာတြင္ ပ်က္ကြက္မႈ ၊ဂရုမစိုက္မႈ ကိုမျပဳပါ။ အသင္တို႔၏ သတိရတမ္းတမႈ ကိုမည္သည့္အခါမွ မေမ့ပါ ၊အကယ္၍ ဤကဲ့သို႔သာ မျပဳခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အသင္တို႔အေပၚ အခက္ အခဲမ်ား ၊ ေဘးဒုကၡမ်ားက်ေရာက္လာေပမည္၊ ရန္သူ မ်ား အသင္တို႔ကို အျမစ္ျပတ္တိုက္ခိုက္ မည္ျဖစ္ေပသည္။ )[2]

(ခ) ေအမာမ္ဇမာန္ (အ.ဂ်) ဆိုလိုသည္မွာ ဖူးပြင့္ၿပီး ကာလကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ဆိုလိုသည္မွာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္အားဖူးပြင့္ေတာ္ မူျခင္းျဖင့္ မတရားရက္စက္ညဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္သူမ်ားအား လုံး အေပၚ အားသာေစမည္။ (လြမ္းမိုးေစမည္။) ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ၊ ေဘးဒုကၡမ်ား၊ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား ကိုမိမိ၏ အိမ္ေတာ္သူ အိမ္ေတာ္ သားမ်ားႏွင့္ရွီအာမ်ား ႏွင့္ေဝးကြာေအာင္ထားေလသည္။

     ျဖစ္ႏွစ္ေျခႏွစ္ခုစလုံးကို ေပါင္း၍လည္းျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္မွာ - ဤ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ေလ၏။ ေအမာမ္ဇမာန္ (အ.ဂ်) သည္မိမိ၏ ဂိုက္ဗသ္ ကာလ တြင္ျဖစ္ေစ ဖူးပြင့္သည့္ကာလတြင္ျဖစ္ေစ ရွီအာမ်ားကို ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား ၊အခက္အခဲမ်ား ေဝးေအာင္ျပဳ ေပး ေလသည္။

 

+++

 251 / END

[1] کمال الدین، ج2، ص441، ح12، الغیبة، طوسی، ص246، ح215، بحار الانوار، ج52، ص30، ح25

[2] احتجاج، ج2، ص323، الخرائج والجرائج، ج2، ص903، بحارالانوار، ج53، ص175، ح7


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Qods
ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္ سلیمانی
We are All Zakzaky
No to deal of the century