?>

အစၥလာမ္မီအစိုးရအား တည္ေထာင္ျခင္း

အစၥလာမ္မီအစိုးရအား တည္ေထာင္ျခင္း

လက္ရွိရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား ၏ အေက်ာ္အေမာ္ အာလင္မ္ ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမိုရွီးရာဇီး ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ တရားေတာ္ အေျမာက္ အမ်ား မွ ((အစၥလာမ္မီအစိုးရအား တည္ေထာင္ျခင္း)) ေခါင္း စဥ္ျဖင့္ တရား ေတာ္တစ္ခုအား တင္ျပအပ္ပါတယ္။

အစၥလာမ္မီအစိုးရအားတည္ေထာင္ျခင္း

 

သတိ-အစၥလာမ္ဘာသာဝင္အမ်ားစုေနထိုင္သည့္တိုင္းျပည္မ်ားအတြက္သာဆိုလိုေပသည္။

            ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္၏ေတာ္လွန္ေရးသည္အလြန္တရာအေရးႀကီးဆံုးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ခုမွာအစၥလာမ္မီအစိုးရအားတည္ေထာင္ရန္လည္းျဖစ္ေပသည္။ဤေဆြးေႏြးမႈတြင္အစိုးရတည္ေထာင္ရန္အေရးႀကီးမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကိုၿခံဳငံုထားသည့္ေဆြးေႏြးမႈအားတင္ျပရန္အေရးႀကီးလုိအပ္ေပသည္။

 

အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္အစိုးရတည္ေထာင္မႈအတြက္အေရးပါမႈ

 

            အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)အားလံုးသည္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိေပသည္။ထိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုလက္ေတြ႔က်င့္သံုးရန္အတြက္တာဝန္၊ဝတၱရားရွိေပသည္။ဤလုပ္ရပ္အတြက္လက္ေတြ႔ကာယကံေျမာက္အခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာပိုင္ကိုမတည္ေထာင္မျခင္းမျဖစ္ႏိုင္ေခ်။အကယ္၍ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္လည္းအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိသာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေပမည္။

သာဓကအားျဖင့္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏တမန္ေတာ္မ်ားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုေဖၚျပထားပါသည္။ထိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာသအ္လီးမ္(ပို႔ခ်မႈ)၊သရ္ဘီယသ္(သြန္သင္မႈ)၊မတရားမႈ၊ညႇဥ္းပန္း၊ရက္စက္မႈကိုေတာ္လွန္ရန္၊လူမႈေရးရာေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈ၊လူသားမ်ားအားေက်းကၽြန္အျဖစ္မွလြတ္ေျမာက္ရန္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊အႏွိပ္စက္၊အညႇဥ္းပန္း၊အႏိုင္က်င့္ခံရသူမ်ားကို၎တို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားျပန္လည္ရယူေပးရန္၊စိတ္ဓာတ္မ်ားကိုပဲ့ပင္၊သြန္သင္ေပးျခင္းႏွင့္ေကာင္းျမတ္၊ျမင့္ျမတ္သည့္စာရိတၱေတာ္မ်ားကိုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ဤရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအားအစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာရွင္အစိုးရမတည္ေထာင္မျခင္းက်ယ္က်ယ္၊ျပန္႔ျပန္႔၊တိုးတက္စည္ပင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။

အေၾကာင္းမွာ-ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္တုိင္းျပည္တျပည္တြင္ဘဝတည္ေဆာက္မည္၊သို႔ေသာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔(မြတ္စလင္မ်ား)လက္ေတာ္တြင္လည္းမရွိေခ်။ထိုအခ်ိန္အခါတြင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ပညာေပးနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္သြန္သင္ပဲ့ပင္မႈမ်ားကိုအစၥလာမ္သာသနာေတာ္အရတည္ေဆာက္လိုသည့္ဆႏၵ၊အာသီသရွိမည္ဆိုလွ်င္တင္းျပည့္၊က်ပ္ျပည့္ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။

အကယ္၍႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပံုႏွိပ္တိုက္မ်ား၊ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ထဲတြင္မရွိမည္၊ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၊ေအမာမ္ဘာရာမ်ားတြင္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္၊လူရြယ္မ်ားကိုပညာေပးရန္၊ပဲ့ပင္၊သြန္သင္ရန္မင္ဘဲရ္တစ္ခုတည္းကိုသာလွ်င္အသံုးျပဳမည္ဆိုရင္လံုေလာက္ဖူလံုလိမ့္မဟုတ္ေခ်။

အခ်ိဳ႕ေျပာၾကေပသည္။ယခုေခတ္အခ်ိန္၊အခါတြင္လည္းအစၥလာမ္မီႏိုင္ငံထူေထာင္ၿပီးပီျဖစ္ေသာ္လည္းပဲမေကာင္းမႈမ်ားမနည္းသြားေခ်။သို႔ေသာ္လည္းပဲ၎တို႔အေနျဖင့္အခ်က္တစ္ခ်က္ကိုေမ့ေနေလသည္။အကယ္၍အစၥလာမ္မီေတာ္လွန္ေရးမေပၚေပါက္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာရွင္အစိုးရကိုမတည္ေထာင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ဘာျဖစ္သြားခဲ့မည္နည္းအကယ္၍ဒုစ႐ိုက္မ်ား၊မေကာင္းမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္သည့္မေကာင္းသည့္အစိုးရ၊ပဲဟ္လစီအစိုးရ၊ရွားအစိုးရ(အစၥလာမ္အမည္ခံအစိုးရ)ထိုအတိုင္းရွိေနမည္ဆိုပါကအိမ္တိုင္း၊အိမ္တိုင္း(မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္ညစ္ညမ္းမႈမ်ား၊စာရိတၱပ်က္ျပားမႈမ်ားကိုအမ်ားအျပားႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနသည့္)စေလာင္းလိုင္းမ်ားေနရာယူထားၿပီးျဖစ္ေနခဲ့ေပမည္။မေကာင္းသည့္ဆိုဒ္မ်ား၊အားလံုးလက္ထဲတြင္(လြတ္လပ္စြာ)ရွိေနေပမည္။မိုဘိုင္းမ်ား၊sms မ်ား၊ဗလူးတို႔စ္မ်ားျဖင့္ျပန္႔ႏွံ႔ေနသည္။မကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားအားလံုးႏွင့္အျခားသတင္းဌာနမ်ားတြင္လည္းမကာင္းမႈမ်ား၊ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား၊ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကိုထုတ္လႊင့္ေနမည္ျဖစ္ေပသည္။

အတိုခ်ဳပ္၊အႏွစ္ခ်ဳပ္ေရးသားရမည္ဆိုလွ်င္မကာင္းမႈမ်ား၊ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား၊ညစ္ညမ္းမႈမ်ားေလးဖက္၊ေလးတန္ကိုလႊမ္းမိုးေနမည္ျဖစ္ၿပီးဒီး(န္)သာသနာဆိုသည့္သတင္းပင္ရွိမည္မဟုတ္ေခ်။

မွတ္ခ်က္။။ျပည္ေထာင္စုအစၥလာမ္မီအီရန္ႏိုင္ငံတြင္စေလာင္းလိုင္းမ်ားတပ္ခြင့္၊လြတ္လပ္စြာမေကာင္းသည့္ဆိုဒ္မ်ားၾကည့္႐ႈခြင့္စသည္တို႔ကိုလုပ္ခြင့္မရွိေခ်။ေတြ႔ရွိခဲ့လွ်င္တရားဝင္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကိုသက္ဆိုင္ရာမွဦးေဆာင္ၿပီး၊ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ဘာသာျပန္ဆိုသူ

            အထက္ေဖၚျပပါေရးသားမႈအတြက္သက္ေသအေထာက္အထားျဖင့္ေရးသားသီကံုးရမည္ဆိုလွ်င္…အစၥလာမ္ေတာ္လွန္ေရး(အီရန္ႏိုင္ငံတြင္)မေအာင္ျမင္မည္အလွ်င္အခ်ိန္အခါတြင္မကာင္းမႈမ်ား၊ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား၊ညစ္ညမ္းမႈမ်ားအားလံုး၏အေၾကာင္းခံမ်ားသည္ေယဘုယ်အားျဖင့္ျပည္သူလူထု၏လက္ဝယ္တြင္မရွိေခ်။

            သို႔ေသာ္လည္းမည္မွ်အထိညစ္ညမ္းေနသည္ကိုဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ေနရာအားလံုးကိုလႊမ္းမိုး၊ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့ေလသည္။လက္ရွိအေျခအေနေခတ္အရ  မေကာင္းမႈမ်ား၏အေၾကာင္းခံမ်ား(စေလာင္း၊ဆိုဒ္စသည္)သာ(ထိုအခ်ိန္က)ရွိခဲ့မည္ဆိုလွ်င္မည္သည့္အေျခအေနသို႔ေရာက္သြားခဲ့မည္နည္း?

            အကယ္၍ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊အမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈကိုလက္ေတြ႔က်က်အေကာင္အထည္ေဖၚလိုလွ်င္အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္အခ်ာ၊အာဏာအစိုးရမထူေထာင္ပဲမည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္နည္း?

            မက္စ္ဂ်စ္ဒ္မ်ား၊ေအမာမ္ဘာရာမ်ားအတြင္းသြန္သင္၊ဆံုးမမႈမ်ား၊ဆံုးမတရားေတာ္မ်ားျဖင့္သာလွ်င္လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊အမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈကိုျပဌာန္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသလား?

            ဥပေဒကိုျပဌာန္းႏိုင္ရန္စြမ္းအား၊လူထုအားမေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ား၊ညစ္ညမ္းမႈမ်ားမွထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္အေၾကာင္းခံမ်ား၊တန္ဆာကိရိယာမ်ား(ရဲစခန္း၊ရဲစသည္ျဖင့္)၊ျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္က်ဴးလြန္ထားသည့္ရာဇဝင္သားေကာင္မ်ား၊စီးပြားေရးအျမတ္ႀကီးစားျပဳသည့္ေခါင္းပံုျဖတ္သမားမ်ားကိုအျပစ္ေပးစီရင္ျခင္းမွအပ၊အႏွိပ္စက္၊အႏိုင္က်င့္၊အညႇဥ္းပန္း၊သတ္ျဖတ္ခံရသူမ်ား၏ရပိုင္ခြင့္ကိုဇြာေလမ္မ်ား(ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း၊အႏိုင္က်င့္၊သတ္ျဖတ္သူမ်ား)ထံမွျပန္လည္ရယူျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါလား?

            ဤအတြက္ေၾကာင့္သာသနာႏွင့္ႏိုင္ငံေရးသည္သီးသန္႔ျဖစ္ပါသည္။ေႂကြးေၾကာ္ခံယူေနသူမ်ားသည္(စစ္မွန္၊မွန္ကန္သည့္)ႏိုင္ငံေရး၊အဓိပၸါယ္ဆိုလိုျခင္းကိုမသိနားမလည္ခဲ့သူမ်ားသာသနာ၏အစီအစဥ္မ်ား၊မသိနားမလည္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေပသည္။

            ဟုတ္ပါသည္။မွန္လွေပသည္။သာသနာေတာ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ခုျဖစ္သည့္ပုဂၢလိကကိစၥ၊သာဓကအားျဖင့္နမာဇ္ႏွင့္႐ိုဇာစသည့္ျဖင့္(အစၥလာမ္)အစိုးရမတည္ေထာင္ပဲျပဳႏိုင္ေပသည္။(သို႔ေသာ္ဤလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္လည္းစည္ပင္စြာအစိုးရမတည္ေထာင္ပဲစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။)

            သို႔ျဖစ္ပါ၍ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္အစၥလာမ္သာသနာသည္လူမႈေရးရာဆိုင္ရာ၊ဥပေဒသမ်ားအေျမာက္အမ်ားကိုျပဌာန္းထားသည့္သာသနာျဖစ္ေၾကာင္းကိုနားလည္ထားပါသည္။

            ဤဥပေဒသမ်ားကိုလက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ဘာသာေရးဆိုင္ရာအစိုးရအားတည္ေထာင္ရန္အေရးႀကီးလိုအပ္ပါသည္။

            ဤအတြက္ေၾကာင့္မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ေဟဂ်ရသ္ထြက္ေတာ္မူသည့္အခ်ိန္ၿပီးေနာက္အစၥလာမ္ရန္သူမ်ား၏မေကာင္းမႈအႏၱရာယ္မွေအးၿငိမ္းခဲ့ေလသည္။ထိုေနာက္ပထမဦးစြာမိမိ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား(အစၥလာမ္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား)ကိုလက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္အစၥလာမ္မီအစိုးရ၊အခ်ဳပ္အခ်ာ၊အာဏာကိုထူေထာင္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

 

အစၥလာမ္၏အုတ္ျမစ္မ်ား

 

            ေအမာမ္မိုဟမၼဒ္ဘာေကရ္(အ.စ)သည္ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလွသည့္ဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ခုလာရွိေပသည္။မိန္႔ေတာ္မူသည္။

 

بُنِيَ الاْسْلامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْياءَ: عَلَى الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وَالحَجِّ وَالصَّوْمِ وَالْوِلايَةِ، قالَ زُرارَةُ: فَقُلْتُ وَأىُّ شَيء مِنْ ذلِكَ أَفْضَلُ؟ فَقالَ: أَلْوِلايَةُ أَفْضَلُ، لاِنَّها مِفْتاحُهُنَّ، وَ الْوالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ

 

အဓိပၸါယ္။။အစၥလာမ္သာသနာ၏အေျခခံအုတ္ျမစ္(၅)ခုရွိပါသည္။နမာဇ္၊ဇကားသ္၊ဟဂ်္၊႐ိုဇာႏွင့္ေဝလာယသ္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ဇိုရာရဟ္အေနျဖင့္ေမးျမန္းေလ၏။မည္သည့္အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ဤအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားအနက္အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ပါသနည္း?ေအမာမ္(အ.စ)အေျဖေပးမိန္႔ေတာ္မူေလ၏။ေဝလာယသ္ျဖစ္ေပသည္။အေၾကာင္းမွာက်န္အရာအုတ္ျမစ္မ်ား၏(ေအာင္ျမင္မႈ)ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ထို႔ျပင္ဝါလီ(ခ)အုပ္ထိန္းသူ(အစၥလာမ္မီအာဏာရွင္)သည္ဤအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကိုလက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္သက္ေသ(လမ္းညႊန္ရွင္)ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။[1]

ၾကည့္-ကာဖီက်မ္းအတြဲ()၊အခန္းအလ္အီမာန္ဝလ္ကူဖ္ရ္၊က႑ေတာ္ဒိုအာေအမိုလ္အစၥလာမ္

 

ေဝလာယသ္၏ဆိုလိုသည့္အဓိပၸါယ္မွာအဘယ္နည္း?

 

            အခ်ိဳ႕(အိုလမာေယရွီအာ)အေနျဖင့္ ေဝလာယသ္ဆိုသည္မွာ အဟ္ေလဘိုက္ (အ.စ)အေပၚအခ်စ္၊ေမတၱာ၊ခ်စ္ခင္၊ႏွစ္သက္၊ျမတ္ႏိုးျခင္း၊တြယ္တာျခင္းႏွင့္ သဝလ္ စိုလ္ျပဳျခင္းကို ဆိုလိုသည္ဟုခံယူထားေလသည္။သို႔ေသာ္ ဤဟဒီးစ္ေတာ္ပါ ေဝလာ ယသ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ အစိုးရ၊အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ထူေထာင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ဆို လိုသည္မွာ မြတ္စလင္တစ္ေယာက္ နမာဇ္၊ဇကားသ္၊ဟဂ်္၊႐ိုဇာအျပင္ အစၥလာမ္မီအ စိုးရ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကိုလည္း လက္ခံသေဘာတူသူျဖစ္ရေပမည္။မဟာတမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္ အအ္ေအေမ၊ေအမာမ္(၁၂)ပါး(အ.စ)တို႔၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာ ဏာႏွင့္ ၎တို႔၏(စစ္မွန္သည့္)ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားမွ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို လည္း လက္ခံသေဘာတူသူျဖစ္ရေပမည္။ဤသဖ္စီးရ္အတြက္ သက္ေသ၊အ ေထာက္အထား၊အကိုးအကားအျဖစ္ ရီဝါယတ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေပသည္။

        ေအမာမ္(အ.စ)အားေမးျမန္းခဲ့ေလ၏။အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ အျခား အေျခ ခံအုတ္ျမစ္ အားလံုးထက္ အေရးႀကီးရပါသနည္း? အေျဖေပးမိန္႔ေတာ္မူသည္။ေဝ လာယသ္ အျခားအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ရန္အ တြက္ အာမခံျဖစ္ေပသည္။

        အကယ္၍အစၥလာမ္မီ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ၊အစိုးရမထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့မည္ဆို လွ်င္ နမာဇ္တည္ေဆာက္မႈ၊ခြမ္းစ္၊ဇကားသ္၊႐ိုဇာႏွင့္ ဟဂ်္တို႔ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ၊စည္ ကားစြာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ဤအရာမ်ား၏ဖလ္စဖာမ်ားတင္ျပခြင့္ရရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ ေခ်။

        ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေယလာယသ္သည္ ခ်စ္ခင္တြယ္တာမႈ၊ႏွစ္သက္မႈ၊အခ်စ္ ေမတၱာ၊သဝလ္စိုလ္အတြက္သာလွ်င္ မဟုတ္ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ နဘီတမန္ ေတာ္မ်ား(အ.စ)(သို႔)ျပစ္မဲ့မာစူမ္ ေအမာမ္မ်ား(အ.စ) တို႔ဘက္မွ တည္ေထာင္ထား သည့္ အစၥလာမ္မီအစိုးရကို လက္ခံသေဘာတူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

        ထိုအတြက္ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ)၏ သမိုင္းတေလ်ာက္လံုး တမန္ ေတာ္တိုင္း အင္အား၊စြမ္းအားရသည့္ႏွင့္ အစိုးရကို တည္ေထာင္ခဲ့ေပသည္။ဟဇရတ္ ဒါဝူးဒ္(အ.စ)၊ဟဇရတ္စိုလိုင္းမန္(အ.စ)၊ဟဇရတ္မူဆာ(အ.စ)ႏွင့္မဟာတမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ)စသည္ ပုဂၢိဳလ္ထူး၊ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ားသည္ အစိုးရကို ထူေထာင္ေတာ္မူခဲ့ ၾကေပသည္။

အကယ္၍ ဟဇရတ္အီဗရာဟီးမ္(အ.စ)ႏွင့္ဟဇရတ္အီဆာတို႔အေနျဖင့္ ဤ ႀကီးမားသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ(အစိုးရထူေထာင္ျခင္း)အား အခြင့္အလမ္းႏွင့္ လိုအပ္မႈ မ်ား မဖူလံုခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အစိုးရမထူေထာင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္၏(စစ္မွန္သည့္)အစၥလာမ္မီ အစိုးရအား ထူေထာင္ရန္ လိုလားေတာ္မူခဲ့ျခင္း

 

       ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ရွဟီးဒ္ဘြဲ႔ခံယူေတာ္မူရန္အတြက္သာ သီး သန္႔ ကရ္ဗလာသို႔ ႂကြျမန္းလာေတာ္ မမူခဲ့ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေတာ္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အစၥလာမ္မီ အစိုးရထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ပါ ကရ္ဗ   လာသို႔ႂကြျမန္း လာေတာ္မူခဲ့ေပသည္။

        ေနာက္ဆံုးရွဟီးဒ္ျဖစ္ေတာ္မူမည္ကိုပင္ သိေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ဤအေၾကာင္း အရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေအမာမ္(အ.စ)၏ဩဝါဒေတာ္မွတစ္ခုကို ေလ့လာဖတ္႐ႈၾကည့္ ပါမည္။

 

اَللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَاكَانَ مِنَّا تَنافُساً فِي سُلْطان، وَلا الْتماساً مِنْ فُضُولِالْحُطامِ،وَلكِنْ لِنُرِىَ الْمَعالِمَ مِنْ دِينِكَ، وَنُظْهِرَالاْصْلاحَ فِي بِلادِكَ،وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبادِكَ،وَيُعْمَلُ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَّتِكَوَأَحْكامِكَ

 

အဓိပၸါယ္။။အို!  အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္... အရွင္အေနျဖင့္ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ေတာ္လွန္ေရးသည္ လူထုအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္လို၍၊မင္းလုပ္လို၍အတြက္ႏွင့္ ေလာကီ၏ စည္းစိမ္၊ဂုဏ္ျဒပ္အတြက္ မဟုတ္ေၾကာင္းေကာင္းစြာ သိေတာ္မူပါသည္။တစ္နည္းဆို ရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အစိုးရ အခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာဆိုသည္မွာ အရွင္၏သာသနာေတာ္တြင္ ဆရာသမား(သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသူ)ႏွင့္ လကၡဏာေတာ္ မ်ား ျပည္သူလူထုအတြက္စီမံႏိုင္သည္။ထိုျပင္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ ေပးမႈ ျပဳႏိုင္သည့္ အရွင္ေက်းကၽြန္မ်ား၏ လံုၿခံဳမႈ၊ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးကိုစီစဥ္ေပးႏိုင္ သည့္ အသင္၏ဥပေဒေတာ္မ်ားႏွင့္ စြႏၷတ္ေတာ္မ်ား၊တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို လက္ ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ အစိုးရ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ဆို လို ေတာ္မူပါသည္။[2]

ၾကည့္-ေဗဟာရြလ္အနာဝါလ္ အတြဲ(၁၀၀)စာမ်က္ႏွာ(၈၀)

 

        ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ကူဖာၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ မႂကြျမန္းမည္အလွ်င္ မိမိ ၏အထူးရွယ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ဟဇရတ္မြတ္စလင္ ဗင္အကီးလ္အား ကူဖြာၿမိဳ႕ ေတာ္သို႔ ေစလြတ္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး၊၎အား ျပည္သူလူထုထံမွ ဗိုင္အတ္ယူရန္ျဖစ္ ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔သိေပသည္။ဤဗိုင္အတ္ ယူေစေတာ္မူသည့္(စစ္မွန္သည့္) အစိုးရထူေထာင္မႈမွအပ အျခားကိစၥ ျဖစ္ႏိုင္ပါသေလာ?

        အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ေန႔တိုင္းအာ႐ႈရာ၊ေျမပထဝီတိုင္း ကရ္ဗ လာ ျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူယံုၾကည္ထားသည္ဆိုလွ်င္ မလြဲမေသြ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)၏ ညာသံေတာ္ႏွင့္အတူ ကိုယ္ေတာ္၏က်န္ညာသံေတာ္မ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားကိုလည္း သမိုင္းတေလွ်ာက္လံုးရွိ ေျမပထဝီတိုင္းတြင္ ထြန္းေတာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။

        သစၥာမဲ့ အီမာန္အားနည္းသည့္ ကူဖာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားအခ်ိဳ႕သည္ ေအမာမ္ဟို စိုင္း(န)(အ.စ)အားမကူညီခဲ့ၾကေခ်။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)၏ မြန္ျမတ္လွသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ္(အစၥလာမ္ အစိုးရ ထူေထာင္ရန္)အတြက္ ထိုသစၥာမဲ့ အီမာန္ အားနည္းသည့္ ကူဖာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ား အခ်ိဳ႕သည္ ကာယပိုင္းအရ ပိတ္ဆို႔မႈ ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကေပသည္။

        သို႔ေသာ္ယေန႔ သစၥာရွိ ခိုင္မာသည့္ အီမာန္ရွိ မြတ္စလင္မ်ား ရွိေနပါသည္။ထို မြတ္စလင္မ်ားသည္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ လမ္းစဥ္ေပၚတြင္ မိမိ၏ရွိသမွ်အား လံုးကို စေတးရန္ရွိေပသည္။

        ဤမွ်ဆိုလွ်င္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ဩဝါဒေတာ္မွ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ္ မ်ားႏွင့္ တေလာကလံုးတြင္(စစ္မွန္သည့္)အစၥလာမ္အစိုးရ ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ေလာက ႀကီးကို ေအမာမ္မဟ္ဒီ(အ.ဂ်)၏ အစိုးရထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အသင့္ျပဳျခင္းစကားမ်ားအ ဘယ္ေၾကာင့္ မဆိုရပါသနည္း

        သာသနာႏွင့္(စစ္မွန္သည့္)ႏိုင္ငံေရး သီးသန္႔စီအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား? အကယ္၍ သာသနာသည္ အစိုးရ၊အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာမပါဘဲ ထိုအစိုးရသည္ ဇြာ လင္မ္အစိုးရ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။အစိုးရအေနျဖင့္ သာသနာမရွိဘဲဆိုလွ်င္ ထိုသာသနာ ေတာ္သည္ အလြန္တရာ ရလာဒ္အက်ိဳးနည္းေပလိမ့္မည္။

 

သင္ခန္းစာ

 

        ႐ိုေသေလးစားရသည့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏အဇာဒါရီျပဳလုပ္ၾကသူမ်ား၊ အခ်စ္ေမတၱာထားၿပီး မာတမ္(ရင္ထု)ၾကေပသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ မဇ္ လူးမီးသည္(ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း၊မတရားအသတ္ျဖတ္ခံရမႈ…)အတြက္ မ်က္ရည္က်ရ ေပသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈအတြက္ မဂ်လစ္ေတာ္မ်ား ကို မိမိတို႔၏အခ်ိန္၊ပစၥည္း၊ဥစၥာ၊ကိုယ္ခႏၶာ အသက္ကိုရင္းၿပီး ကာကြယ္ရေပမည္။၎ တို႔အား ေျပာၾကားသင့္ေပသည္။

   ကိုယ္ေတာ္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္(စစ္မွန္သည့္)အစၥလာမ္မီအစိုးရ၊အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ထူေထာင္ရန္အတြက္ လိုလားခဲ့ေပသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း (န)(အ.စ)၏ ျမင့္ျမတ္လွသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ပိတ္ဆို႔မႈအေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပသည္။(ထိုပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို)ဖယ္ရွင္းျခင္းျဖင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ) ၏ ျမင့္ျမတ္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဆြတ္ခူးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

        (ျပည္ေထာင္စု အစၥလာမ္မစ္)အီရန္ႏိုင္ငံရွိ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ားျဖစ္သည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရွီအာမ်ားအေနျဖင့္ က်က္သ ေရမဂၤလာ၊လာဒ္လာဘႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ဝမ္းနည္းျခင္းအတြက္ မေဟာ္ရမ္လမ်ားတြင္ က်င္းပသည့္ မဂ်လစ္ေတာ္မ်ား၊သာစူအာမ်ား((၉)ရက္ေျမာက္ မေဟာ္ရမ္)၊အာ႐ႈရာ မ်ား၊က်ဟ္လြန္မ္မ်ားျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ ေမတၱာ၊ဂ႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ အစၥလာမ္မီ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ၊တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ အခက္၊အခဲမ်ားကို ေျဖ ရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ မျဖစ္မေန၊အသက္ျဖင့္၊ႏွလံုးသားျဖင့္(ကာယ၊ဥာဏန)ျဖင့္ ႀကိဳး စားရေပမည္။

 

 

 

 

[1] كافى، ج 2، كتاب الايمان والكفر، باب دعائم الاسلام، ح 5
[2] بحارالانوار، ج 100، ص 80

 

===============

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*