ဂိုက္ဗသ္ကာလတြင္ ဓမၼသတ္ပညာရွင္မ်ားဘက္သို႔ ဦးလွည့္ျခင္း

   ဂိုက္ဗသ္ကာလတြင္ ဓမၼသတ္ပညာရွင္မ်ားဘက္သို႔ ဦးလွည့္ျခင္း

( သို႔ေသာ္ ေခတ္ကာလတိုင္း တြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အျဖစ္ အပ်က္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္၏ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားကိုတင္ျပ သည့္ ရာဝီ မ်ားဘက္သို႔ ဦးလွည့္ပါေလ။အေၾကာင္း မွာ ၎ တို႔ သည္ အသင္တို႔အေပၚ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဟြဂ်္ဂ်သ္ (စံမွတ္ ေက်ာက္) ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ၎တို႔ေအပၚ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္၏ ဟြဂ်္ဂ်သ္ (စံမွတ္ေက်ာက္) ျဖစ္ပါသည္။ )

) اٴَمَّا الْحَوٰادِثُ الْوٰاقِعَةُ فَارْجِعوُا فیهٰا إِلٰی رُوٰاةِ حَدیثِنٰا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَیْكُمْ وَ اٴَنَا حُجَّةُاللهِ عَلَیْهِمْ(

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( သို႔ေသာ္ ေခတ္ကာလတိုင္း တြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အျဖစ္ အပ်က္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္၏ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားကိုတင္ျပ သည့္ ရာဝီ မ်ားဘက္သို႔ ဦးလွည့္ပါေလ။အေၾကာင္း မွာ ၎ တို႔ သည္ အသင္တို႔အေပၚ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဟြဂ်္ဂ်သ္ (စံမွတ္ ေက်ာက္) ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ၎တို႔ေအပၚ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္၏ ဟြဂ်္ဂ်သ္ (စံမွတ္ေက်ာက္) ျဖစ္ပါသည္။ )[1]

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာန

 

     ဤဟဒီးစ္ေတာ္သည္ ေအမာမ္ဇမာန္း(အ.ဂ်) အေနျဖင့္ အစ္ၥ ဟက္ ဗင္ယအ္ကူဗ္ ၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကား မိန္႔ေတာ္ မူထား သည့္ အေျဖမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ျမင့္ျမတ္ သည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္တြင္ ေအမာမ္ (အ.ဂ်) အေနျဖင့္ ဂိုက္ဗသ္ ကာလတြင္ မိမိ၏ရွီအာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာ သည့္ အျဖစ္ အပ်က္မ်ား ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ ဝတၱရား ဘက္သို႔ ညႊန္ျပ မိန္႔ၾကားထားပါသည္။

     ကိုယ္ေတာ္ (အ.ဂ်) အေနျဖင့္ ရွီအာမ်ားကို အဲဟ္ကာမ္ ေမရွ ရီအီ ႏွင့္ အျခား ဥပေဒသပညတ္ေတာ္မ်ား ကိုနားလည္ သေဘာ ေပါက္ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား၏ရာဝီ မ်ား (တစ္နည္းအားျဖင့္ ) ရွီအာ ဖိုကဟာမ်ား (မရ္ဂ်ာေတာ္မ်ား) ဘက္သို႔ ဦးလွည့္ရန္ မိန္႔ထား ေတာ္မူသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎(မရ္ဂ်ာေတာ္မ်ား) သည္ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား ကို ေကာင္းမြန္စြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုျပင္ (ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသုံးအႏႈန္း ျဖစ္သည့္ ) အာမ္ (عام) ၊ ခါစ္ (خاص) ၊ မိုဟ္ကမ္(محکم) ၊ မိုသရွာေဗ (متشابه) ၊ ဆဟီး (صحیح ) ႏွင့္ ဗေသြ (باطل) မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေပသည္။

     ေအမာမ္ဇမာန္း(အ.ဂ်)အျမင္တြင္ ((ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား ရာဝီ)) ဆိုသည္မွာ ရီဝါယသ္ကိုသာလွ်င္ ဆင့္ျပန္သူကို မေခၚဆိုေခ်။ ၎အျပင္ ထို (ဟဒီးစ္ (ခ)ရီဝါယသ္) ကို မွန္ကန္စြာ သေဘာ မေပါက္နားမလည္သူ ကိုမေခၚဆိုေပ။ အေၾကာင္းမွာ ဤ ကဲ့သို႔ ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သည္ ေဖက္ဟီ ႏွင့္အျခားျပႆနာ မ်ား၏ အခက္ အခဲအထုံးကို ေျဖႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။

     ဂိုက္ဗိသ္ ကာလတြင္ ဖိုကဟာမ်ား (မရ္ဂ်ာေတာ္မ်ား) ဘက္ သို႔ ဦးလွည့္ျခင္းသည္ မြတ္သဟဗ္ အလုပ္ တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ တနည္း အားျဖင့္ ဝါဂ်စ္ဗ္ေဗရွရီအီ (အစၥလာမ့္တရားေတာ္အရ မျပဳမေနရ) ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဖိုကဟာမ်ား (မရ္ဂ်ာ ေတာ္မ်ား) သည္ ေအမာမ္ဇမာန္း(အ.ဂ်)ဘက္မွ ဤကိစၥ အတြက္ ခန္႔အပ္ ထားသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေအမာမ္ဇမာန္း(အ.ဂ်) ၏အမိန္႔ ကို ဆန္႔က်င္ ေသြဖည္၍ မရေခ်။

 

[1] کمال الدین، ج2، ص484، ح10، الغیبة، شیخ طوسی، ص291، ح247، احتجاج، ج2 ، ص284،اعلام الوری، ج2، ص271، کشف الغمة، ج3، ص338، الخرائج و الجرائح، ج3،ص1114، بحار الانوار، ج53، ص181، ح10، وسائل الشیعہ، ج27، ص140، ح33424

====================

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Qods
ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္ سلیمانی
We are All Zakzaky
No to deal of the century