ရဲဟ္ဗရ္ ၏ 2018 ဟဂ်္မိန္႔ခြန္း

အေမရိကန္၏ မူဝါဒမွာ စစ္ျဖစ္ပြားမႈ ကိုမ်ားေစၿပီး မြတ္စလင္မ္မ်ားကို အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ သတ္ျဖတ္ရန္ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္

အေမရိကန္၏ မူဝါဒမွာ စစ္ျဖစ္ပြားမႈ ကိုမ်ားေစၿပီး မြတ္စလင္မ္မ်ားကို အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ သတ္ျဖတ္ရန္ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္

ရဲဟ္ဗရ္အင္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ အေနျဖင့္ အလႅာဟ္အိမ္ေတာ္သို႔ ႂကြေရာက္လာၾကသည့္ ဟာဂ်ီမ်ား၏ အမည္ျဖင့္ အေရးႀကီး သတင္း မိန္႔ၾကားထားပါတယ္။ (၎သတင္းတြင္) မြတ္စလင္မ္ မ်ားအၾကား စည္းလုံး ညီညြတ္မႈ၊ေသြးစည္းမႈ တို႔အတြက္ တိုက္တြန္းၿပီးမိန္႔ၾကားထားသည္မွာ - အေမရိကန္၏ မူဝါဒမွာ စစ္ျဖစ္ ပြားမႈ ကိုမ်ားေစၿပီး မြတ္စလင္မ္မ်ားကို အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ သတ္ျဖတ္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္စလင္မ္မ်ားအေနျဖင့္ စည္းလုံး ညီညြတ္မႈ၊ေသြးစည္းမႈျဖင့္ အေမရိကန္ ေပၚလစီ(မူဝါဒ ) ကို မေအာင္ျမင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္၏ မူဝါဒမွာ စစ္ျဖစ္ပြားမႈ ကိုမ်ားေစၿပီး မြတ္စလင္မ္မ်ားကို အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ သတ္ျဖတ္ရန္ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္၊ ဟာဂ်ီမ်ား အေနျဖင့္ မြတ္စလင္အြန္မသ္ အား ဒိုအာမ်ားတြင္ သတိ မေမ့ ၾကပါရန္ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္အင္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ အေနျဖင့္ အလႅာဟ္အိမ္ေတာ္သို႔ ကြေရာက္လာၾကသည့္ ဟာဂ်ီမ်ား၏ အမည္ျဖင့္ အေရးႀကီး သတင္း မိန္႔ၾကားထားပါတယ္။ (၎သတင္းတြင္) မြတ္စလင္မ္ မ်ားအၾကား စည္းလုံး ညီညြတ္မႈ၊ေသြးစည္းမႈ တို႔အတြက္ တိုက္တြန္းၿပီးမိန္႔ၾကားထားသည္မွာ - အေမရိကန္၏ မူဝါဒမွာ စစ္ျဖစ္ ပြားမႈ ကိုမ်ားေစၿပီး မြတ္စလင္မ္မ်ားကို အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ သတ္ျဖတ္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္စလင္မ္မ်ားအေနျဖင့္ စည္းလုံး ညီညြတ္မႈ၊ေသြးစည္းမႈျဖင့္ အေမရိကန္ ေပၚလစီ(မူဝါဒ ) ကို မေအာင္ျမင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာန

ရဲဟ္ဗရ္အင္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ အေနျဖင့္ အလႅာဟ္အိမ္ေတာ္သို႔ ကြေရာက္လာၾကသည့္ ဟာဂ်ီမ်ား၏ အမည္ျဖင့္ အေရးႀကီး သတင္း မိန္႔ၾကားစဥ္ မြတ္စလင္မ္ မ်ားအၾကား စည္းလုံး ညီညြတ္မႈ၊ေသြးစည္းမႈ အတြက္ တိုက္တြန္းၿပီးမိန္႔ၾကားသည္မွာ - အေမရိကန္၏ မူဝါဒမွာ စစ္ျဖစ္ ပြားမႈ ကိုမ်ားေစၿပီး မြတ္စလင္မ္ မ်ားကို အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ သတ္ျဖတ္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္စလင္မ္မ်ားအေနျဖင့္ စည္းလုံး ညီညြတ္မႈ၊ ေသြးစည္းမႈျဖင့္ အေမရိကန္ ေပၚလစီ(မူဝါဒ ) ကို မေအာင္ျမင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္အင္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ အလီ ခါေမ နာအီ၏မိန္႔ခြန္းစာသား (သဝဏ္လႊာ) မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

بسماللهالرحمنالرحيم

والحمدللهوالصلاةعلىرسولهالمصطفىوآلهالأطهارالأبراروصحبهالأخيار

အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ -

وَأَذِّنفِيالنَّاسِبِالْحَجِّيَأْتُوكَرِجَالًاوَعَلَىٰكُلِّضَامِرٍيَأْتِينَمِنكُلِّفَجٍّعَمِيقٍلِّيَشْهَدُوامَنَافِعَلَهُمْوَيَذْكُرُوااسْمَاللَّـهِفِيأَيَّامٍمَّعْلُومَاتٍ

ဤေကာင္းကင္က်အသံ အမိန္႔ေတာ္အျဖစ္ ႏွလုံးသားမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။ ရာစုမ်ားစြာ ႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားစြာျဖင့္ အလႅာဟ္အိမ္ေတာ္ကို သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ ေနၿပီးေနာက္လည္း လူသားမ်ဳိးႏြယ္ မ်ား ကို တစ္ပါးတည္းအရွင္၏ ဝင္ရိုးတြင္ စုေပါင္းၾကရန္ ဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။ ဤ အီဗရာဟီးမ္မီ ၏ဖိတ္ေခၚ မႈ သည္ မႏုႆလူခပ္သိမ္းအားလုံး အတြက္ ျဖစ္ၿပီး ဤဂုဏ္သိကၡာ အားလုံးကို ခ်ီးျမင့္ ထား ေတာ္မူပါတယ္။သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ နားမ်ားအေနျဖင့္ မၾကားရဘဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္ ။ ေမ့ေလ်ာ့ ေနမႈ ႏွင့္ ေဂ်ဟာလသ္ (အသိဥာဏ္မဲ့မႈ ၊ပညာမဲ့မႈ) တို႔တြင္နစ္ျမဳပ္ ေနသည့္ အခ်ဳိ႕ ႏွလုံးသားမ်ား သည္ဤ အခြင့္အေရးမ်ားကိုဆုံးႈံးေနပါတယ္။အခ်ဳိ႕ပုဂိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ အတြင္း ဤထာဝရ ႏွင့္ ကမာၻ႔ဆိုင္ရာဧည့္ခံမႈအတြက္ ေနရာေပးဖို႔ အရည္အေသြး ကိုမတည္ ေဆာက္ႏိုင္တာ ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ ဤစြမ္းအင္ကို ၎တို႔ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ တာျဖစ္ ပါမယ္။

လူႀကီးမင္းတို႔ အေနျဖင့္ ဤေနအ္မသ္ေတာ္ကိုခံစားေနရပါတယ္။ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္ သခင္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းလုံၿခဳံသည့္ ဧည့္ခံမႈတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အရ္ဖသ္ ကြင္းျပင္၊ မရွ္အရ္ ႏွင့္မီနာ၊စဖာ ႏွင့္မရ္ဝါေတာင္ ၊အိမ္ေတာ္ ၊ မစၥ္ဂ်စ္ဒိုလ္ဟရာမ္ ၊ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ဒို နဗဝီ ဤ ဟဂ်္က်င့္စဥ္ ႏွင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ အထိမ္းအမွတ္ေတာ္မ်ား ရွိသည့္ ေနရာတိုင္းသည္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ားႏွင့္ နာမ္ပိုင္း တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ကြင္းဆက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဤ ဟာဂ်ီမ်ား အတြက္ ဤကဲ့သို႔စြမ္းအင္ ကိုတန္ဖိုးထားရန္အေျခအေနကိုသိရွိနားလည္မႈ ျပဳေပး ေနပါတယ္။ ၎ဟာဂ်ီ မ်ား၏ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈအတြက္ အသုံးခ်ေပးေနပါတယ္။၎တို႔ ၏ က်န္ရွိေနေသး သည့္ မိမိသက္တမ္း အတြက္ခရီး စရိတ္ ကိုစုေဆာင္း ေနပါတယ္။

ေတြးေခၚစဥ္းစားသည့္သူတိုင္း ႏွင့္ ေလ့လာသုတသနျပဳသည့္ မႏုႆလူသား တိုင္းအတြက္ အေရး ႀကီး သည့္ ပြိဳင့္တစ္ခု ဘက္သို႔ စဥ္းစားရန္ဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။ မႏုႆလူသားမ်ားအားလုံး ႏွင့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္မ်ား အားလုံး အတြက္ ႏွစ္စဥ္ သီးသန္႔ေနရာ တစ္ခု ႏွင့္ သီးသန္႔အခ်ိန္ တစ္ခုကို အၿမဲ ေတြ႔ဆုံရမည့္ ေနရာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးပါတယ္။ အခ်ိန္ ႏွင့္ ေနရာ ၏စည္းလုံးမႈ (တူေနမႈ) သည္ ဟဂ်္ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရသည့္ ပင္ရင္း လွဴိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား မွ တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဧကန္မုခ် "لِّيَشْهَدُوامَنَافِعَلَهُمْ"အတြက္ ထင္ရွားျပတ္သားသည့္ ပုံေဖာ္ထားမႈ တစ္ခုမွာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ အိမ္ေတာ္အနီးအနားတြင္ မြတ္စလင္မ္အြန္မသ္ႀကီး၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဤကဲ့သို႔ ႏွစ္စဥ္ ေတြ႔ဆုံၾက ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ဟဂ်္သည္ မြတ္စလင္မ္အြန္မသ္ႀကီးအား တစည္းတလုံးျဖစ္ေစၿပီး ၊တညီတညြတ္ ျဖစ္ေစရန္ လွဴိ႕ဝွက္ခ်က္ႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ အတြက္ အြန္မသ္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ နမူနာ တစ္ခုကိုျဖစ္ေစပါတယ္။ဤတည္ေဆာက္မႈအား အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ အိမ္ေတာ္ ၏ အရိပ္ အာဝါသေအာက္တြင္ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ အလႅာဟ္ အိမ္ေတာ္ႏွင့္ စပ္ႏြယ္မႈ ပတ္သက္မႈမွာ အားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။

سَوَاءًالْعَاكِفُفِيهِوَالْبَادِ

အၿမဲတေစႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဤေနရာတြင္ သီးသန္႔အခ်ိန္ တစ္ခု အေပၚ ဟဂ်္အေနျဖင့္ မိမိ၏ အဓိပၸာယ္ေျမာက္သည့္ႏႈတ္ ႏွင့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ေလာ္ဂ်စ္ျဖင့္ မြတ္စလင္မ္ လူထုႀကီးကို စည္းလုံးေရးဘက္သို႔ ဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။ ဤအခ်က္သည့္ အစၥလာမ့္ရန္သူမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္ လုံးဝ ဆန္က်င့္ဘက္ ျဖစ္ပါတယ္။ရွိခဲ့သမွ်ေခတ္ကာလတိုင္း ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိေခတ္ကာလတြင္ မြတ္ စလင္မ္ မ်ားကိုတစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ (တစ္ဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔) ဆန္က်င့္ဘက္ ရန္တိုက္ေပးမႈကို အားေပးအားေျမာက္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ျပဳေနပါတယ္။ယေန႔ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ ေမာက္မာေထာင္ လႊားေသာ၊ရာဇဝတ္သားေကာင္ အေမရိကန္၏ အျပဳအမႈကို ၾကည့္ႈပါ။ (ေလ့လာပါ) ။ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ မြတ္စလင္မ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အုတ္ျမစ္က် အေမရိကန္ ေပၚလစီ(မူဝါဒ ) ကေတာ့ စစ္မီးေတာက္ ေအာင္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။၎၏ အက်င့္ပ်က္ ျခစားထားသည့္ ဆႏၵႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ မြတ္စလင္မ္ မ်ား ကို တစ္ေယာက္ ႏွင့္တစ္ေယာက္ (တစ္ဖြဲ႔ ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔ ) မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ၊မတရားညဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္သူမ်ားကို မတရားညဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံမ်ား အေပၚထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ မတရားမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ၊မတရားညဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သူမ်ားကို ေထာက္ခံ ကူညီေဖးမျခင္းမ်ား၊၎တို႔၏လက္မ်ားျဖင့္ မတရား ညဥ္းပန္း အႏွိပ္စက္ခံမ်ားကို မညာမတာ ဖိႏွိပ္ျခင္း ၊ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ျပႆနာဆိုင္ရာမီး ကိုအၿမဲ ေတာက္ေလာင္ေနေအာင္ ျပဳလုပ္ ထားေနပါတယ္။ မြတ္စလင္မ္မ်ား အသိႏွင့္ သတိတရား ကို လက္ကိုင္ထားရပါမယ္။ ဤ ႈိင္တြာန္နီ ေပၚလစီ(မူဝါဒ )ကို မေအာင္ျမင္ေအာင္ျပဳလုပ္ရပါမယ္။ ဟဂ်္ အေနျဖင့္ ဤအသိႏွင့္သတိ အတြက္ အေျခအေနကို ဖန္တီးေပးပါတယ္။ ဤဟဂ်္ မွ မိုရွေရက္မ်ား၊ေမာက္မာ ေထာင္လႊားသူမ်ား ကိုမုန္းတီးေၾကာင္း ေၾကညာရန္ အဓိက ဒႆနိကတစ္ခု ကိုေပးေနပါတယ္။

အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္အား တမ္းတ သတိရျခင္းသည္ ဟဂ်္၏ ဝိညာဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔၏ ႏွလုံးသားကို ဤရဲဟ္မသ္ေတာ္မိုးျဖင့္ ရွင္သန္ လန္းဆန္းေစရပါမယ္။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္အေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈႏွင့္ အားကိုးအားထားမႈသည္ အဓိကစြမ္းအား၊အင္အား ျဖစ္ၿပီး တိုင္ၾကားမႈကို လက္ခံမႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈသည္ ၎၏ လွပသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္ ။ မိမိႏွလုံးသား၏ အနက္ပိုင္း အထိထည့္သြင္းရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ (အထူးအေလးအျမတ္ထားရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။) ဤကဲ့သို႔ အေျခအေနတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ရန္သူ၏ ေပၚလစီ(မူဝါဒ ) မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေပမည္။ ဟာဂ်ီ လူႀကီးမင္းအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား … လူႀကီးမင္းတို႔အေနျဖင့္ ဆီးရီးယား၊အီရတ္ ၊ပါလက္စတိုင္း၊ အာဖဂန္နစၥတန္ ၊ယီမင္ ၊ဘာရိန္း ၊လစ္ဗ်ား ၊ပါကစၥတန္ ၊ကရွ္မီး ၊ျမန္မာ ႏွင့္ အျခား ေဒသမ်ားရွိ အဖိႏွိပ္ခံအရက္စက္ခံ မြတ္စလင္မ္ အြန္မသ္ေတာ္ႀကီးကို မိမိတို႔၏ ဒိုအာတြင္မေမ့ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ႏွင့္အျခား ညဥ္းဆဲ ရက္စက္ ေနသည့္ (ႏိုင္ငံမ်ား)ႏွင့္ ၎တို႔ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မေအာင္ျမင္ ရန္ အလႅာဟ္ထံမွာ ဒိုအာျပဳၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။

 

ဝစလာမ္မြန္းန္အလိုင္းကြမ္း ဝရဲဟ္မသိုလႅာဟ္

ဆရက္ဒ္အလီ ခါေမနာအီ

ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္၊ ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၈

(ေက်းဇူးျပဳ၍  FACEBOOK တြင္ share ေပးပါရန္ အထူးေမတၱာ ရပ္ခံအပ္ပါတယ္။)

=================

251 / END


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1440 / 2019
We are All Zakzaky