?>

ေအမာမ္ဇမာန္း (အ.ဂ်) သခင္၏ ဟဒီးစ္ေတာ္ ၁၇ ပါး

ေအမာမ္ဇမာန္း (အ.ဂ်) သခင္၏ ဟဒီးစ္ေတာ္ ၁၇ ပါး

ေအမာမ္ဇမာန္း (အ.ဂ်) သခင္၏ ဟဒီးစ္ေတာ္ မ်ား မွာ ၁၇ ပါး ကို ရွင္းလင္းခ်က္ အတိုေလးမ်ား ႏွင့္အတူ အဗ္နာ ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္ ။

 

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ ( 1 )

 

မရွီရသ္ေသေအလာဟီ ႏွင့္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (:) ၏ ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈ

 

)قُلُوبُنٰا اٴَوعِیَةٌ لِمَشِیَّةِ اللهُ، فاِذَا شَاءَ اللهُ شِئنَا، وَاللهُ یَقُولُ: (وَ مٰا تْشٰاوٴُونَ إِلّا اٴَنْ یَشٰاءَ اللهُ)([1]

စကားေျပအဓိပၸာယ္

( ကၽြႏ္ုပ္တို႔ (အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ)) ၏ ႏွလုံးသား သည္မရွီယသ္ ေသ ေအလာအီ ထည့္သည့္ ခြက္မ်ား ျဖစ္ပါ သည္။ အကယ္ ၍ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္အေနျဖင့္ အရာ တစ္ခုခု ကို ရည္မွန္းမည္ ၊ လိုလား ေတာင္းတမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လည္း တို႔အရာကို ရည္စူးမည္ ၊ လိုလား ေတာင္းတမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ အေၾကာင္းမွာ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္မိန္႔ေတာ္ မူသည္ ̏ အသင္တို႔ သည္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ လိုလား ႏွစ္သက္ သည့္ အရာကို သာ လိုလား ႏွစ္သက္ေလ၏။ ̋ )[2]

 

ရွင္းလင္းခ်က္

 

     ေအမာမ္ဇမာန္(24) အေနျဖင့္ ဤ စကားစု၌မိုကဆ္ေစရဟ္ (مقصّره)[3] ႏွင့္ မိုေဖာက္ေ၀ဇဟ္(مفوّضه)[4] တို႔အားေခ်ပရင္း ကာေမရ္ ဗင္ အီဗရာဟင္မ္အား မိန္႔ေတာ္မူထား ေလ သည္။

 

     (ထိုသူမ်ား (မိုကဆ္ေစရဟ္ ႏွင့္ မိုေဖာက္ေ၀ဇဟ္)သည္ လိမ္ လည္မုသားဆိုၾကေလ သည္။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ကၽြႏု္ပ္ တို႔၏ႏွလံုးသားမ်ားသည္ျမတ္အလႅာဟ္ႏွစ္ျမိဳ႕မႈထည့္ထား သည္ခြက္မ်ား ေနရာမ်ားပင္တည္း။အလႅာဟ္ ႏွစ္သက္ သည့္ အရာကိုကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ႏွစ္သက္ေလသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သည္ ျမတ္ အလႅာဟ္ ၏လိုလားႏွစ္ၿမိဳဳ႕မႈကိုဆန္႔ က်င္ၿပီးမည္သည့္ ႏွစ္ၿမိဳ႕ လိုလားမႈကို (တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊သြယ္ ၀ိုက္ ျဖစ္ေစ)ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုမထားေပ။)

 

     ဟဇရသ္ ေအမာမ္ မူစာေယကာစင္မ္ (7 ) ၏ဟဒီးစ္ ေတာ္ တစ္ပါးတြင္လာရွိပါသည္။

 

     (မုခ် ဧကန္ျမတ္ အလႅာဟ္သည္ေအမာမ္(၁၂ပါး) ၏ႏွလံုး သား မ်ားကိုမိမိ၏လိုလားႏွစ္ၿမိဳ႕ ႏွစ္သက္မႈ ရည္မွန္းမႈ ဆႏၵ၏လမ္းအျဖစ္သတ္မွတ္ ထားေတာ္မူေလ သည္။ဤ အတြက္ ေၾကာင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္မည္သည့္ အရာကိုရည္မွန္း ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈျပဳလိုက္လွ်င္ေအမာမ္မ်ား (:) သည္လည္းထိုအရာကိုရည္မွန္း ႏွစ္ျမိဳ႕ ေတာ္မူေလသည္။

 

     ၿပီးေနာက္ျမတ္အလႅာဟ္မိန္႔ေတာ္မူသည္။(အသင့္တို႔အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (:) သည္ျမတ္အလႅာဟ္ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးႏွစ္ၿမိဳ႕ မႈမွအပအျခားအရာကိုလံုး၀ မလိုလားၾကေခ်။) ျဖစ္ေပ သည္။) [5]

 

     ေအမာမ္မဟ္ဒီ (4) ၏ဤဟဒီးစ္ေတာ္မွပိြဳင့္မ်ားကိုမီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။၎ပိြဳင့္မ်ားမွာအခ်ဳိ႕ကိုေအာက္ ပါအတိုင္း ညႊန္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

     (၁) ႏွလံုးသားမ်ား သည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ႏွစ္ၿမိဳ႕ မႈ ၊ႏွစ္သက္မႈေနရာ(သုိ႔မဟုတ္)႐ႈိင္တြာန္ (လ.န) ၏ ႏွစ္ၿမိဳ႕ မႈ၊ႏွစ္သက္မႈ၏ခြက္(သို႔မဟုတ္) ေနရာျဖစ္ေၾကာင္းသိရ ေပ သည္။

 

     (၂)ေအမာမ္မ်ား(၁၂ပါး) (:) သည္ျပစ္မဲ့ျဖစ္ေပသည္။အေၾကာင္း သည္ကား၎တို႔၏ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးႏွစ္ျမိဳ႕မႈသည္ျမတ္အလႅာဟ္၏ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး ႏွစ္ျမိဳ႕မႈပင္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မဆို ဤကဲ့သုိ႔ေသာ္ ရာထူး ေနရာကို ပိုင္ဆိုင္လွ်င္မိုကာမ္ေမေအဆ္မသ္(မ)ျပစ္မဲ့ေနရာကိုေရာက္ေနသူပင္ျဖစ္ေပသည္။

 

     (၃)အဟ္ေလ့ဘိုက္(:)၏ႏွစ္ၿမိဳ႕ လိုလားမႈ ႏွစ္သက္ ရည္မွန္းမႈ သည္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္၏ႏွစ္ၿမိဳ႕၊ႏွစ္သက္ရည္မွန္းမႈကိုလိုအင္ထက္မေက်ာ္ေခ်။ေရွ႕မေရာက္ ေပ။ထိုျပင္ျမတ္ အလႅာဟ္၏ရည္မွန္းလိုအင္ ဆႏၵထက္ လည္း ေနာက္ မက်ေခ်။ဤအတြက္ေၾကာင့္အဟ္ေလ့ ဘိုက္(:) ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ပတ္သက္ၿပီးကၽြႏု္ပ္တိုု႔ လည္း ဤအတိုင္း ထား ရွိ ရ ေပမည္။

 

     (၄)ျမတ္အလႅာဟ္ မည္သည့္ အရာကိုရည္မွန္းလို အင္ ႏွစ္ၿမိဳ႕ မႈအျဖစ္၊ မမိန္႔မျခင္းအဟ္ေလဘိုက္ (:) သည္ လည္း ထိုအရာ ကိ ုမရည္မွန္း မႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မူေခ်။

 

+++

 

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ ( 2 )

 

နမာဇ္ျဖင့္ ိႈင္တြန္ ႏွင့္ ေရွာင္ျခင္း

 

)مٰا اٴَرْغَمَ اٴَنْفَ الشَّیْطٰانِ اٴَفْضَلُ مِنَ الصَّلاٰةِ، فَصَلِّهٰا وَاٴَرْغِمْ اٴَنْفَ الشَّیْطٰانِ(

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( မည္သည့္ အရာ မွ် နမာဖ္ကဲ့သို႔ ႐ႈိင္တြန္ (လ.န) ၏ ႏွာေခါင္း ကို ေျမႀကီး ႏွင့္ပြတ္တိုက္သည္ အရာ မရွိေခ်။ ထိုအတြက္ ေၾကာင့္ နမာဇ္ ဝတ္ျပဳပါေလ။ အီဗလစ္ (႐ႈိင္တြန္ (လ.န)) ၏ ႏွာေခါင္း အား ေျမႀကီးႏွင့္ ပြတ္တိုက္ပါေလ။ ) [6]

 

ရွင္းလင္းခ်က္

 

     ဤ စကားစုသည္ ေအမာမ္ဇမာန္(4) အေနျဖင့္ ဂ်နာဗ္ အဗူလ္ဟစန္ ဂ်ာအ္ဖရ္ဗင္ မိုဟမၼဒ္အဆဒ္ဒီ ေမးျမန္း ေလွ်ာက္ ထားသည့္ ေမးခြန္း မ်ား ၏ အေျဖ တြင္မိန္႔ၾကားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤဟဒီးစ္ေတာ္ အားသုံး သပ္၍သိရွိႏိုင္သည္မွာ - ေျမႀကီးေပၚတြင္ႈိင္တြန္ (လ.န)၏ ႏွေခါင္းအား ပြတ္တိုက္ျခင္း ( တစ္နည္း အားျဖင့္ ႐ႈိင္တြန္ (လ.န)အေပၚ ေအာင္ႏိုင္ရန္ ) အတြက္ အေၾကာင္း ခံ အခ်က္မ်ား အမ်ား အျပားလာရွိပါသည္။ ၎ အေၾကာင္းခံအခ်က္မ်ားမွ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်က္မွာ နမာဇ္ ျဖစ္ပါသည္။အေၾကာင္းမွာ - နမာဇ္သည္္ အဖန္းဆင္း ခံမ်ား ဘက္ ဂ႐ုမျပဳျခင္း ကိုျပတ္ေတာက္ ၿပီး အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ ဘက္သို႔ အျပည့္အဝ ဂ႐ုျပဳျခင္း ႏွင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အားတမ္းတ သတိရျခင္းျဖစ္ပါသည္။    

 

     အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္သခင္အေနျဖင့္ မိန္႔ၾကား ေတာ္မူ သည္မွာ -

)اٴَقِمْ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى(

 

     ကၽြႏ္ုပ္အား တမ္းတ သတိရရန္ အတြက္ နမာဇ္ဝတ္ျပဳ ေဆာက္ တည္ပါေလ။ [7]

 

     မႏုႆ လူသား အား ညစ္ညမ္း သည့္ (အေျပာ အဆိုအမႈ အရာ ) ႏွင့္ မေကာင္းမႈ မ်ားမွ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည့္နမာဇ္ ျဖစ္ ရပါ မည္။ (ထို႔မွသာ) အႏွစ္ခ်ဳပ္ အားျဖင့္ မႏုႆလူသား အေနျဖင့္ စိတ္ဆႏၵ ေနာက္လိုက္ျခင္းအေပၚ ႏွင့္ (႐ႈိင္တြန္ (လ.န) အေပၚ ေအာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

+++

 

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ ( 3)

 

နမာဇ္အခ်ိန္ေရာက္သည္ ႏွင့္ ဝတ္ျပဳျခင္း

 

)مَلْعُونُ مَلْعُونُ مَنْ اٴَخَّرَ الْغَدٰاةَ إِلیٰ اٴَنْ تَنْقَضيِ الْنُجُومْ(

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( မလ္အူးန္ ျဖစ္ပါသည္ ၊ မလ္အူးန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိပုုဂၢိဳလ္ မည္သူမဆို သည္ ဖဂ်ရ္နမာဇ္ အား ၾကယ္တာရာမ်ား                                                                              ေပ်ာက္ကြယ္ သြား သည့္အထိ တမင္ တကာ ေနာက္က်                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ေအာင္ဆြဲ ဝတ္ျပဳ မည္။ )[8]

     ( နမာဇ္ အခ်ိန္ေရာက္သည္ႏွင့္ဆိုသည္မွာ ေအာင္ဝဲလ္ ေလဝက္သ္ နမာဇ္ ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ နမာဇ္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီး သည္္ တၿပိဳက္နက္ ၄ရကတ္ နမာဇ္ ဝတ္ျပဳလိုရသည့္ အတိုင္း အတာကို ေခၚဆို ပါ သည္။ ဘာသာျပန္ဆိုသူ )

 

ရွင္းလင္းခ်က္

 

     ဤ ဟဒီးစ္ေတာ္သည္ ေအမာမ္ မဲဟ္ဒီ (အ.ဂ်) ၏               ေသာက္ကီးအ္ မွအစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ မိုဟမၼဒ္ဗင္ ယအ္ကူဗ္ ၏ေမးခြန္း ကို အေျဖေပး ထားျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ေအမာမ္ ဇမာန္း (4) အေနျဖင့္ဤ ေသာက္ကီးအ္ တြင္ နမာဇ္အခ်ိန္ ေရာက္သည္ႏွင့္ နမာဇ္ ဝတ္ျပဳရန္ အလြန္တရာ တိုက္တြန္း မိန္႔ၾကား ထားပါသည္။ အၾကင္မည္ သူမဆို နမာဇ္ဖဂ်ရ္အား အလင္း ေရာင္ ထြက္လာခ်ိန္ (မိုးလင္း လာခ်ိန္) ၾကယ္တာရာ မ်ားေပ်ာက္ကြယ္ သြားခ်ိန္ အထိ နမာဇ္ကို အခ်ိန္ဆြဲ ဝတ္ျပဳသူ မ်ား အေပၚ ကိုယ္ေတာ္ (4) အေနျဖင့္ လအ္နသ္ ပို႔ထား ပါသည္။

     ဤဟဒီးစ္ေတာ္ ၿပီးေနာက္ အျခား ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား ကို ေလ့လာ သုံးသပ္ၿပီး ရလာဒ္ ထြက္လာမည္မွာ - နမာဇ္ အခ်ိန္ သည္ ၃ ခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။

၁ ။ ျမင့့္ျမတ္သည့္အခ်ိန္ ။ ျမင့့္ျမတ္သည့္အခ်ိန္ ဆိုသည္မွာ ဤ ေအာင္ဝဲလ္ေလဝက္သ္နမာဇ္ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ ၎အခ်ိန္ကို ရီဝါယသ္ေတာ္မ်ားတြင္ (رضوان اللہ) (အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္သခင္ ၏ ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈ ) အျဖစ္ အမည့္တြင္ လာရွိပါ သည္။ ဤအခ်ိန္သည္ နမာဇ္ ဝတ္ျပဳရန္ အတြက္ အေကာင္း တကာ အေကာင္းဆုံး အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္ ။ အေၾကာင္းမွာ -

 

     (က) ဤအခ်ိန္တြင္ နမာဇ္ ဝတ္ျပဳ ရန္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ဘက္ေတာ္ မွ က်ေရာက္လာ ပါသည္။ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ ျမတ္ သခင္၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ား ကို အေလး ထား အေရးေပးျခင္း ၊ အလ်င္အျမန္ နာခံေဆာင္ရြက္ ျခင္း သည္ (အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္၏ ) ႏွစ္ၿမိဳ႕ လိုလား မႈ ကို ျဖစ္ေစ ပါသည္။

 

     (ခ) နမာဇ္ သည္ အမွန္တကယ္ လိုလားေတာင္းတမႈ မကင္း သူ အဖန္ဆင္း ခံ ႏွင့္ လုံးဝ (ဥသုာန္) လိုးလားေတာင္းတမႈ ကင္းသည့္ အရွင္ အၾကား ဆက္သြယ္မႈ ႏွင့္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ ထံေတာ္မွ အက်ဳိး အျမတ္ ရယူျခင္း ျဖစ္ေလ ၏။ အမွန္တကယ္ မႏုႆ လူသား အတြက္ အက်ဳိး အျမတ္ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ အလ်င္အျမန္ ၊ ခ်က္ခ်င္း ဤကိစၥကို ေဆာင္ ရြက္ျခင္း သည္ (အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္၏ ) ႏွစ္ၿမိဳ႕ လိုလား မႈ ကို ျဖစ္ေစ ပါသည္။

    

     (ဂ) ေအမာမ္ ဇမာန္း (4) သခင္သည္နမာဇ္အားေအာင္ ဝဲလ္ေလဝက္သ္တြင္္ (နမာဇ္ အခ်ိန္ေရာက္သည္ ႏွင့္ခ်က္ခ်င္း )  နမာဇ္ကိုေဆာက္တည္ေလ၏။ အၾကင္မည္သူမဆို နမာဇ္ အခ်ိန္ေရာက္သည္ ႏွင့္ခ်က္ခ်င္း နမာဇ္ကို ဝတ္ျပဳ ေဆာက္ တည္မည္ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သည္ ကိုယ္ေတာ္ (4) သခင္၏ နမာဇ္ ၏ ဘရ္ကသ္ေတာ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ၎၏ နမာဇ္ ကို သေဘာတူ လက္ခံေတာ္မူ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိုးကုတ္စက္ဝိုင္း ၏ ကြာျခားေနမႈသည္ အာနိသင္ မရွိေခ်။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ နမာဇ္မ်ားကို တစ္ခ်ိန္ တည္း ဝတ္ျပဳျခင္းကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ေခ်။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုလိုသည္မွာ ေခါင္းစဥ္ တစ္ခု တည္း ေအာက္တြင္ တညီတညြတ္ရွိေနျခင္း ဆိုလိုသည္မွာ (( နမာမ္အား ေအာက္ ဝဲလ္ေလ ဝက္သ္ တြင္ ဝတ္ျပဳ ေဆာက္တည္ ျခင္း ကို )) ဆိုလိုပါသည္။ ယုတ္စြ လူတိုင္းလူတိုင္း မိမိတို႔ ေနရာ ၏ မိုးကုတ္စက္ဝိုင္း အရ နမာဇ္အခ်ိန္ ေရာက္သည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း ဝတ္ျပဳ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂။ ေနာက္ဆုံး အခ်ိန္ ။ ရီဝါယသ္ေတာ္မ်ားတြင္ (غفران الله) (အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္သခင္၏ ခြင့္လြတ္ပလပ္မႈ ) အျဖစ္ အမည့္ တြင္ လာရွိပါ သည္။နမာဇ္ အား ေအာင္ဝဲလ္ေလဝက္သ္ မွ ေနာက္ဆုံး အခ်ိန္ အထိ အခ်ိန္ဆြဲ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တားျမစ္ ႐ႈတ္ခ် ထားပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေအမာမ္ ဇမာန္း(4) သခင္သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ပုဂိဳလ္အား မလ္အူးန္ အျဖစ္ ႏွင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္၏ ရဲဟ္မသ္ေတာ္မွ ေဝးေနသူအျဖစ္ သတ္မွတ္လက္ခံထားပါသည္။

 

     အျခားရီဝါယသ္ေတာ္ တစ္ခု တြင္ ေအမာမ္ ဂ်ာအ္ဖရ္ ဆြာဒစ္ (7) သခင္မိန္႔ၾကားခ်က္လာ ရွိသည္မွာ -

 

( ေအာင္ဝဲလ္ေလ ဝက္သ္ တြင္နမာဇ္ ဝတ္ျပဳျခင္း သည္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္၏ လိုလား ႏွစ္ၿမိဳ႕ မႈ ျဖစ္ေစၿပီး ေနာက္ ဆုံး အခ်ိန္မွ နမာဇ္ကို ဝတ္ျပဳျခင္း သည္ ဂိုနာဟ္ (အျပစ္) ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ ခြင့္လြတ္ ပလပ္ ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ) [9]

 

၃။ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့သည့္အခ်ိန္ ။ နမာဇ္အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့မွ နမာဇ္ ဝတ္ျပဳသည့္အခ်ိန္ကို ဆိုလိုပါသည္။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသုံး အႏႈန္း အရာ ၎ ကို (( ကဇြာ)) အျဖစ္အမည့္ တြင္ထား ပါသည္။ အကယ္၍ အၾကင္မည္သူမဆို နမာဇ္အား အခ်ိန္အတြင္း ဝတ္မျပဳခဲ့လွ်င္ မလြဲမေသြ ကဇြာ ျပန္ဝတ္ျပဳ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤနမာဇ္သည္ အမိန္႔အသစ္ တစ္ခု ကို အေျခခံၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အခုအကယ္၍ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ တမင္တကာ နမာဇ္ အား ေနာက္ဆုံး အခ်ိန္အထိ အခ်ိန္ဆြဲဖတ္မည္ဆိုလွ်င္ ဂိုနာဟ္ (အျပစ္) လုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ မလြဲမေသြ ေသာင္ဗာ (ဝန္ခ်ေတာင္းပန္းျခင္း ) ျပဳရပါ မည္။ေသာင္ဗာ မျပဳလွ်င္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္သခင္ ခ်မွတ္ မည့္ ျပစ္ဒဏ္ထိုက္သူ ျဖစ္သြားေပမည္။ သို႔ေသာ္ ေမ့ၿပီး နမာဇ္ ဝတ္မျပဳမည္၊ မည္သည့္အမွားအယြင္းမွ မရွိဘဲ နမာဇ္ ဝတ္မျပဳခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္သခင္ ခ်မွတ္ မည့္ ျပစ္ဒဏ္ မထိုက္သူျဖစ္ေပမည္။

                                                                                                                                                                                                                

+++

 

 

 

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ ( 4 )

 

စဂ်္ဒဟ္ေယ ႈိက္ရ္

 

)سَجْدَةُ الشُّكْرِ مِنْ اٴَلْزَمِ السُّنَنِ وَ اٴَوْجَبِهٰا   فَإِنَّ فَضْلَ الدُّعٰاءِ وَالتَّسْبِیْحِ بَعْدَ الْفَرٰائِضِ عَلَی الدُّعٰاءِ بِعَقیبِ النَّوٰافِلِ، كَفَضْلِ الْفَرٰائِضِ عَلَی النَّوٰافِلِ، وَ السَّجْدَةُ دُعٰاءُ وَ تَسْبِیحْ(

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( စဂ်္ဒေယ ႐ႈိက္ရ္ အေရးအႀကီးတကာ အေရးအႀကီးဆုံး ၊ ဝါဂ်စ္ဗ္တကာ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္သည့္ မြတ္စ္သဟဗ္ေတာ္မ်ား မွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ … ဧကန္မုခ် ဝါဂ်စ္ဗ္ (နမာဇ္မ်ား ) ၿပီးေနာက္ ဒိုအာ ႏွင့္ သက္စ္ဘီ ၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ ၊နာေဖလာ နမာဇ္ မ်ား ၿပီးေနာက္ ဒိုအာမ်ား ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ ရွိ သလို ျဖစ္ပါသည္။ ဝါဂ်စ္ဗ္ နမာဇ္မ်ားသည္ မြတ္စ္သဟဗ္နမာဇ္မ်ား ထက္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ သကဲ့သို႔ စဂ်္ဒဟ္၊ ဒိုအာ ႏွင့္ သက္စ္ဘီ သည္လည္း ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ေလ၏။ ) [10]

 

ရွင္းလင္းခ်က္

 

     ဤဟဒီးစ္ေတာ္သည္ မိုဟမၼဒ္ ဗင္ အဗ္ဒိုလႅာဟ္ ဟိုမိုင္ရီ ၏ေမးခြန္းမ်ားကို ေအမာမ္ မဲဟ္ဒီ (4) သခင္ေျဖထားသည့္အေျဖမွတစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ပါသည္။ဤဟဒီးစ္ေတာ္တြင္ကိုယ္ေတာ္ (4) အေနျဖင့္အေရးႀကီးမြတ္စ္သဟဗ္ေတာ္မ်ားမွတစ္ခုျဖစ္သည့္တစ္နည္းအားျဖင့္စဂ်္ဒါေယ႐ိႈက္ရ္ ဘက္သို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူထားပါသည္။ ဝါဂ်စ္ဗ္နမာဇ္မ်ား ၿပီး ေနာက္ ဒိုအာ ႏွင့္ သက္စ္ဘီ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း မိန္႔ၾကားၿပီး ၊ ဤ (စဂ်္ဒါ ၊ ဒိုအာ ၊ သက္စ္ဘီ ) တို႔ ၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ မႈသည္ ဝါဂ်စ္ဗ္နမာဇ္မ်ား သည္ မြတ္စ္သဟဗ္နမာဇ္မ်ားထက္ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ သကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူ စဂ်္ဒဟ္ အစစ္ ႏွင့္ ေျမႀကီးအေပၚ နဖူးကို တင္၍ စဂ်္ဒါဟ္ျပဳျခင္း ၏ စဝါးဗ္ ကို ဒိုအာ ႏွင့္ သက္စ္ဘီ ၏ စဝါးဗ္ ႏွင့္အတူတူ သတ္မွတ္မိန္႔ၾကား ထား ပါသည္။

     က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကုရ္အာန္၏ အာယသ္ေတာ္မ်ား ၊ ဟဒီးစ္ ေတာ္မ်ားကို ေလ့လာ စိစစ္သုံးသပ္၍ ရရွိလာသည့္ ရလာဒ္ မွာ - ရွိသမွ် ဝါဂ်စ္ဗ္ အားလုံး ႏွင့္ မြတ္စ္သဟဗ္ အားလုံးသည္ အတူတူ မဟုတ္ေခ်။ သာဓက အားျဖင့္ ဝါဂ်စ္ဗ္မ်ား အၾကား နမာဇ္ ၏ အေရးႀကီးအေလးပါမႈ မွာ အားလုံးထက္ ပို၍ ပိုပါ သည္။ အေၾကာင္းမွာ - ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္မ်ား၏ သေဘာတူ လက္ခံမႈသည္ နမာဇ္ ကို လက္ခံျခင္း ႏွင့္ စပ္စ်ဥ္းေနပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ဤဟဒီးစ္ေတာ္အရ မြတ္စ္သဟဗ္ေတာ္မ်ား အၾကား စဂ်္ဒဟ္ေယိႈက္ရ္ ၏ အေရးပါ အေရးႀကီးမႈမွာ အျခား မြတ္စ္သဟဗ္ေတာ္မ်ား ထက္ပိုမို၍ ေကာင္းျမတ္ပါသည္။ စဂ်္ဒဟ္ေယိႈက္ရ္ သည္ ေနအ္မသ္ေတာ္မ်ား ကိုပို၍တိုး ေစ သည္ ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အဓိပၸာယ္မွာ - အခ်ိန္တိုင္း မႏုႆ လူသား အေနျဖင့္ ေနအ္မသ္ ေတာ္ကို ျမင္မည္ (သို႔) ေနအ္မသ္ေတာ္ကို ရရွိၿပီး ေနာက္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္အား ေက်းဇူးတင္မည္ဆိုလွ်င္ ၎၏ ေနအ္မသ္ေတာ္သည္ က်န္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး အျခား ေနအ္မသ္ေတာ္မ်ားကို လည္း က်ေရာက္ ေစပါသည္။ ဤ ပိြဳင့္ အခ်က္ကို က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္တြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ မိန္႔ၾကား ထားပါသည္။

)لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاٴَزِیدَنَّكُمْ(

( အကယ္၍ အသင္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္(အလႅာဟ္) အား ေက်းဇူး တင္ရွိ မည္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ (ေနအ္မသ္ေတာ္မ်ားတြင္) တိုးပြား ၊ပြားမ်ားမႈကို ထည့္ေပးေတာ္မူမည္။ ) [11]

 

     ေအမာမ္ ဇမာန္း (4) အေနျဖင့္ ဤဟဒီးစ္ေတာ္ အတြင္း အခ်ိဳ႕ ပိြဳင့္အခ်က္အလက္မ်ား ဘက္သို႔ အလင္းျပထားပါသည္။

 

     ၁။ စဂ်္ဒဟ္ေယ ႐ႈိက္ရ္ ျပဳရန္ အတြက္ မည္သည့္ သီးသန္႔ အခ်ိန္ ႏွင့္ မည္သည့္ သီးသန္႔ေနရာ မွ မရွိေခ်။ သို႔ေသာ္ ဤ ဟဒီးစ္ ေတာ္ကို ဂရုျပဳျခင္းျဖင့္ သိရသည္မွာ - ဝါဂ်စ္ဗ္ နမာဇ္မ်ား ၊ မြတ္စ္တဟဗ္နမာဇ္မ်ား ၿပီးေနာက္ ျပဳလုပ္ ျခင္းသည္အေကာင္း တကာ အေကာင္းဆုံး အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

     ၂။ စဂ်္ဒဟ္သည္ မႏုႆလူသား အတြက္ ၿပီးျပည့္ စုံလင္ မႈႏွင့္ ျမတ္အလႅာဟ္၏ ေရွ႕ေမွာက္ဝယ္ အလြန္ တရာ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စဂ်္ျပဳခ်ိန္ လူသား အေနျဖင့္ မိမိကုိယ္ကို မျမင္ေတာ့ ဘဲ ရွိသမွ် ဘုန္းႏွင့္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ မႈ သည္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အတြက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိေလ၏။ ( ျမင္ေလ၏။) ဤအတြက္ေၾကာင့္ ဤအေျခအေန (စဂ်္ဒဟ္) သည္ အဖန္းဆင္းခံ မႏုႆလူသား အတြက္ အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံး အေျခအေန ျဖစ္ပါသည္။အထူးသျဖင့္ မႏုႆာ လူသား အေနျဖင့္ ႏႈတ္ႏွင့္ႏွလုံးသားေပါင္းစပ္၍ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္အား တမ္းတမည္၊ ၎အား ေက်းဇူးတင္ ( ႐ႈိက္ရ္) ျပဳ ခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

     ၃။ ဝါဂ်စ္ဗ္နမာဇ္မ်ား ၿပီးေနာက္ ဒိုအာ ႏွင့္ သက္စ္ဘီ ၏ စဝါးဗ္ သည္ မြတ္စ္သဟဗ္နမာဇ္မ်ားၿပီးေနာက္ ဒိုအာ ႏွင့္ သက္စ္ဘီထက္ စဝါးဗ္ ပို၍မ်ားပါသည္။ မြတ္စ္သဟဗ္နမာဇ္ မ်ား ထက္ ဝါဂ်စ္ဗ္နမာဇ္မ်ား၏ ပို၍ႀကီးက်ယ္ သကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။

 

     ၄။ ဟဇရသ္ ေအမာမ္ မဲဟ္ဒီ (4) မိန္႔ထားသည့္ စဂ်္ဒဟ္၊ ဒိုအာ ၊ သက္စ္ဘီ မိန္႔မွာခ်က္ျဖင့္နားလည္ သေဘာ ေပါက္ရ သည္ မွာ - စဂ်္ဒဟ္ကိုယ္တိုင္ ပင္ လွ်င္ သက္စ္ဘီ ႏွင့္ ဒိုအာ ၏ အမ်ဳိး အစား တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ နမာဇ္ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ ေဇက္ရ္ ျပဳျခင္း သည္ ႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြင္လုပ္ရပ္ႏွင့္ မြတ္စ္ သဟဗ္ အလုပ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းအတိုင္း စဂ်္ဒဟ္ ျပဳျခင္း သည္ လည္းပဲ မြတ္စ္သဟဗ္ ျဖစ္ပါသည္။အေၾကာင္းမွာ ဒိုအာ ႏွင့္ သက္စ္ဘီ ၏ ရည္ရြယ္္ခ်က္ သည္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ေရွ႕ေမွာက္ဝယ္ အလြတ္တရာ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ႏွင့္ ခယ ဝယလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။စဂ်္ဒဟ္ျပဳျခင္းတြင္လည္းဤ ရည္ရြယ္ ခ်က္ အျပည့္အဝ ပါဝင္ေနသည္မွာ သံသယ ဝင္စရာ မရွိေခ်။  

+++

 

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ (5)

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း (7) ၏ကဗဲရ္ေျမ ႏွင့္ ျပဳထားသည့္ သက္စ္ဘီ ၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ

 

) مِنْ فَضْلِه اٴَنَّ الرَّجُلَ یَنْسیٰ التَّسْبیحَ وَیُدِیرُ السُّبْحَةَ فَیُكْتَبُ لَهُ التَّسْبِیحُ(

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( (ေအမာမ္ဟိုစိုင္း (7) ၏ကဗဲရ္ေျမ) ၏ ႀကီး က်ယ္ ျမင့္ျမတ္မႈ မွာဤသို႔ ျဖစ္ေလ၏။ ဤေျမႏွင့္ျပဳလုပ္ထားသည္ သက္စ္ဘီ အားလက္တြင္ယူ၍ စိတ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ၎၏ စဝါးဗ္ သည္ သက္စ္ဘီ ႏွင့္ ေဇက္ရ္၏ စဝါးဗ္ ကိုရရွိမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ အကယ္၍ မည္သည့္ ဒိုအာပင္ မဖတ္ရြတ္ျခင္းေန ပါေစ။ )[12]

 

ရွင္းလင္းခ်က္

 

     ဤ ဟဒီးစ္ေတာ္သည္ မိုဟမၼဒ္ ဗင္ အဗ္ဒိုလႅာဟ္ ဟိုမိုင္ရီ၏ ေမးခြန္း မ်ားကို ေအမာမ္ မဲဟ္ဒီ (4) သခင္ေျဖထား သည့္ အေျဖမွတစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ပါသည္။၎အေနျဖင့္ေအမာမ္ဇမာန္း (4) ေမးေလွ်ာက္ထားသည္မွာ - ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (7) ၏ကဗဲရ္ေျမႏွင့္ သက္စ္ဘီ ျပဳလုပ္လို႔ ရပါသလား ? ၎သက္စ္ဘီတြင္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ တစ္ခုခုေကာ္ ရွိပါ သလား ?

     ေအမာမ္ဇမာန္း (4) အေနျဖင့္ ေမးခြန္း အတြက္ အေျဖ၏ အစပထမပိုင္းမိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။

 

     ( မိမိ၏သက္စ္ဘီကို ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (7) ၏ ကဗဲရ္ေျမႏွင့္ ျပဳလုပ္ပါေလ။ ၎သက္စ္ဘီျဖင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ အားတမ္းတ သတိရပါေလ။ အေၾကာင္းသည္ကား သက္စ္ဘီ လုပ္ရန္ အတြက္ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (7) ၏ကဗဲရ္ေျမ ထက္ ေကာင္း သည္အရာ မည္သည္အရာမွ် မရွိေခ်။ ဤ ေျမ ၏ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ မႈမ်ားမွ တစ္ခုမွာ ဤသို႔ျဖစ္ေလ၏။ အကယ္ ၍ အၾကင္ မည္သူမဆို ေဇက္ရ္ဖတ္ရန္ေမ့သြားမည္၊ (ဤ) ေျမ၏ သက္စ္ဘီ ကိုသာလွ်င္ မိမိလက္ႏွင့္ စိတ္ေနမည္ (လွည့္ေနမည္) ဆိုလွ်င္လည္း ၎အတြက္ သက္စ္ဘီ ႏွင့္ေဇက္ရ္ဖတ္ သည့္ စဝါးဗ္ ေရးမွတ္ေပးေလသည္။ )

    

     ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (7) ၏ ကဗဲရ္ေျမႏွင့္ ျပဳလုပ္ထား သည္ သက္စ္ဘီ ၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္မႈၽႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးတိုက္သင့္သည့္ ပိြဳင့္ ႏွစ္ခုဘက္သို႔ မီးေမာင္းထုိးျပပါမည္။

 

၁။ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (7) ၏ ကဗဲရ္ေျမ သည္အလႅာဟ္ဟို အရွင္ ျမတ္ အေနျဖင့္ မိုဘာရတ္က္(မဂၤလာ) ရွိသည့္ေျမအျဖစ္ သတ္ မွတ္ ထားသည့္ ေျမမ်ားမွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္း မွာ - ဤ ေျမႀကီး၏ တစ္စိတ္တစ္ေနရာတြင္ ဟဇရသ္ ဆရက္ဒ္ဒိုရွ္ႈိ ဟဒါဟ္ (7) ၏ သန္႔စင္သန္႔ျပန္႔ မြန္ျမတ္လွသည့္ ကိုယ္ခႏာ အားျမဳပ္ႏွံထား သည့္အတြက္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (7) ၏ ကဗဲရ္ေျမႏွင့္ ျပဳလုပ္ထား သည္ သက္စ္ဘီ ၏ မြတ္စ္သဟဗ္ ျဖစ္သည့္ ႀကီးမားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ခု မွာ - သက္စ္ဘီစိတ္သူ အၾကင္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (7) ၏ကဗဲရ္ေျမႏွင့္ ျပဳလုပ္ထား သည္ သက္စ္ဘီ ကိုလက္တြင္ ကိုင္ထားခ်ိန္အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္၏ ေရွ႕ေတာ္ဝယ္ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (7) ၏ စေတးမႈ ၊ ကုရ္ဗနီေပးမႈ ကို သတိရေစပါသည္။ ၿပီးေနာက္ဤကဲ့သို႔ လူသား တစ္ဦး သည္ ယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ျမတ္အလႅာဟ္လမ္း အတြက္ စေတး ခဲ့မႈႏွင့္ ဇြာလင္မ္ မ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ဝင္ခဲ့မႈကို ပါသိေစပါသည္။ မႏုႆ လူသားသည္ ဤလို အေျခအေနတြင္ သန္႔ရွင္း၊သန္႔စင္၊သန္႔ျပန္႔သည့္ ူဟ္ (ဝိဥာည္)မ်ားကို တမ္းတ သတိရ ေလ၏။ (ထိုသန္႔ရွင္း၊ သန္႔စင္၊ သန္႔ျပန္႔ သည့္ ူဟ္ (ဝိညာဥ္) ) မ်ားသည္ တကယ့္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရသူ၏ လမ္း တြင္ မိမိ၏ အသက္ကို စေတးခဲ့ပါသည္။ျမတ္အလႅာဟ္ဘက္သို႔ ကြေရာက္ သြား ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ မႏုႆ လူသား အတြက္ က်ဳိးႏြံ ႏွိမ့္ခ်မႈ ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္ၿပီးေနာက္ ၎၏ အျမင္တြင္ ေလာကႀကီး ႏွင့္ေလာကအတြင္းရွိသမွ် သည္ ေသး ငယ္သြားေလ၏။ (အထင္ႀကီး ၊ စြဲမက္စရာ မရွိ ေခ်ေတာ့ ေခ်။) ၿပီးေနာက္ ၎၏ နဖ္စ္ အတြင္း ေအရ္ဖန္နီအေျခအေန ႏွင့္ နမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အထူးသီးသန္႔ အေျခအေနကို ျဖစ္ေစ ပါသည္။ ဤအေျခအေနသည္ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (7) ၏ ကဗဲရ္ေတာ္ ေျမ ႏွင့္ သဝစိုလ္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ဟဒီးစ္ ေတာ္မ်ား တြင္ ဖတ္ရသည္မွာ - ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (7) ၏ကဗဲရ္ေတာ္ ေျမ အေပၚ (အလႅာဟ္အတြက္ ) စဂ်္ဒဟ္ ျပဳျခင္း ျဖင့္ အကြယ္ ၇လႊာ ဖယ္သြားေလ၏။

 

၂။ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (7) ၏ကဗဲရ္ေတာ္ ေျမ ႏွင့္ ျပဳလုပ္ ထား သည့္ သက္စ္ဘီ ၏ အက်ဳိးအာနိသင္မ်ား မွ တစ္ခု မွာ - (အဲဟ္ ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) အေနျဖင့္လည္း အၿမဲ လူထုကို မိန္႔ ၾကား ပါသည္။ ) ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (7) ၏ မဇြာလူးမီယသ္ ( မတရား၊ ရက္စက္ယုတ္မာ ၊ ညင္းပန္း၊သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ) လူထုအား သိ ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖသစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ - နမာဇ္ အၿမဲ ဝတ္ျပဳ သူသည္ နမာဇ္ တိုင္း ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (7) ၏ ကဗဲရ္ ေတာ္ ေျမ ႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ သက္စ္ဘီ ကို အသုံးျပဳခ်ိန္ ၎အေနျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း(7) ကဗဲရ္ေတာ္ ၏ ေျမ ကိုျမင္ရခ်ိန္တြင္ ေအမာမ္ဟိုစုိင္း (7) ၊ကိုယ္ေတာ္ ၏ သာဝကေတာ္မ်ား ၊ ကိုယ္ေတာ္၏ အိမ္ေတာ္သူ ၊အိမ္ေတာ္                           သားမ်ား ကုရ္ဗနီေပးမႈ ၊ စေတးခံခဲ့ပုံကို တမ္းတေပမည္။ သိရွိၾကသည္မွာ လည္း - ဤကဲ့သို႔ေသာ္ စံနမူနာမ်ားကို တမ္း တာျခင္းသည္ စိတ္ပညာအရ မႏုႆလူသား၏ နဖ္စ္ အတြင္း အံ့ၾသဖြယ္ သြန္သင္ဆုံးမမႈ၏အာနိသင္ ၊ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အာနိ သင္ ကိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ မႏုႆလူသားကို ဟိုစိုင္းနီ (ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (7) ေနာက္လိုက္သူအစစ္ ) ျဖစ္ေစပါသည္။ လူသား၏ တည္ရွိေနမႈ တြင္ ဟိုစိုင္းနီေတာ္လွန္ ၏ ဝိညာဥ္ ႏွင့္ ေသြးမ်ားလႈပ္ရွား လာေပသည္။

+++

 

 

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ (6)

 

လူမ်ား၏ လုိအင္ဆႏၵကို ျဖည့္စီး ေပးျခင္း

 

) مَنْ كٰانَ في حٰاجَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كٰانَ اللهُ فِي حٰاجَتِهِ(

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( အၾကင္ မည္သူမဆို အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ လိုအင္ ဆႏၵ ကိုျဖည့္စီး ေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သည္လည္း ၎၏ လိုအင္ဆႏၵ ကိုျဖည့္ စီးေပး သနား ေတာ္မူမည္။ ) [13]

 

ရွင္းလင္းခ်က္

 

     ဤဟဒီးစ္ေတာ္အား ရွိက္ၡ ဆဒူက္(ရ.ဟ) အေနျဖင့္ မိမိ၏ ဖခမည္း ေတာ္ထံမွ၎ ၊ ၎အေနျဖင့္ စအ္ဒ္ဗင္ အဗ္ဒိုလႅာဟ္ ထံမွ၎၊ ၎အေနျဖင့္ အေဘလ္ကာစင္ဗင္အဘီ ဟလီးစ္ (ဟာဗတ္စ္) ထံမွ၎ ၊၎ အေနျဖင့္ ေအမာမ္ ဇမာန္း (4) ထံေတာ္မွ ၎ ဆင့္ျပန္ထားပါသည္။ ေအမာမ္ (4) အေနျဖင့္ ဟလီးစ္စီ ၏ ခိုလိုစ္ ႏွင့္ ၿခဳံ၍ ဤ စာရိတၱဆိုင္ရာ ပိြဳင့္ ဘက္သို႔ ညႊန္း၍မိန္႔ေတာ္မူသည္။ (အၾကင္ မည္သူမဆို အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ လိုအင ္ဆႏၵ ကိုျဖည့္စီး ေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း မည္ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သည္လည္း ၎၏ လိုအင္ ဆႏၵ ကိုျဖည့္ စီးေပး သနား ေတာ္မူမည္။ )

 

     သို႔ေသာ္လည္းပဲ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္၏ လိုအင္ ဆႏၵ ဆိုသည္ကို ဤ ဟဒီစ္ေတာ္၏ အျခား အပိုင္းတြင္ ေအမာမ္ ဟိုစိုုင္း ( 7) ၏ေဇယာရသ္ အား ခိုလိုစ္နီယသ္ ႏွင့္ ဖတ္ရြတ္ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။သို႔ေသာ္ ေအမာမ္ ဇမာန္း (4)   အေနျဖင့္ ေယဘုယ်နီယာမ တစ္ခု ကိုသာ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ေအမာမ္ ဟိုစိုုင္း ( 7) ၏ေဇယာရသ္ ကိုလည္း ဤဟဒီးစ္ေတာ္၏ ဆိုလိုခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸာယ္ မွာ - အကယ္၍ မႏုႆ လူသားအေနျဖင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ လိုလားသည့္ ႏွစ္သက္ ႏွစ္ၿမိဳ႕ သည့္ အလုပ္ တစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ ျခင္းကို (အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္၏ လိုအင္ဆႏၵ ၊ လိုလားႏွစ္ၿမိဳ႕ မႈ ) ေခၚဆိုပါသည္။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ သည္လည္း မႏုႆလူသား၏ အလုပ္မ်ားကို ျပဳျပင္ တည္း မတ္ ေပးေတာ္မူပါသည္။

 

     အသိေပး ေဖာ္ျပရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္ ။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္ မည္သည့္အရာ ကိုမွ် လိုလား ေတာင္းတ ျခင္း မရွိေခ်။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဂဇီယိုဟာဂ်ာသ္ (လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို ျဖည့္စီးေပးသည့္အရွင္ ) အဖန္းဆင္းခံ အား လုံး ေျခမွေခါင္းအထိ (အစအဆုံး ) ၎ အား လိုလား ေတာင့္ တရ ပါသည္။

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္မိန္႔ေတာ္မူသည္။

)یَااٴَیُّهَا النَّاسُ اٴَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَی اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ(

( အို လူသားအေပါင္းတို႔ ၊အသင္တို႔ အားလုံးသည္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ ဘက္သို႔ လိုလား ေတာင့္ တရ ၾကရပါသည္။ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာ သည့္အရွင္ ႏွင့္ ခ်ီးမြမ္း ထိုက္ေတာ္မူသည္သည့္ အရွင္ ျဖစ္ပါသည္။ ) [14]

 

     အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ လိုအင္ဆႏၵ ဆိုသည့္ စကား ျပန္ခ်က္ ကို ဤဟဒီးစ္ေတာ္မွ ညႊန္းျပ ေနပါသည္။ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ လိုအင္ဆႏၵ သည္ အဖန္ဆင္းခံ ၏ လိုအင္ ဆႏၵ တြင္ ရွိပါသည္။ အျခား စကားလုံးမ်ား ျဖင့္ ေျပာ ရမည္ဆိုလွ်င္ အၾကင္မည္သူမဆို လူထု၏ လိုအင္ဆႏၵ ကို ျဖည့္ စီးေပးျခင္းသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ ျမတ္၏ လိုအင္ဆႏၵ ကို ျဖည့္ စီးေပးျခင္းမည္ေပသည္။

 

     ဤဟဒီးစ္ေတာ္၏ အျခားျဖစ္ႏိုင္ေျခလည္း ရွိပါသည္။ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္၏ လိုအင္ဆႏၵ ဆိုသည္မွာ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ အမိန္႕ပညတ္ေတာ္ စည္းမ်ည္း ဥပေဒ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ လိုလားသည့္ ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေရွာင္ရန္အမိန္႕ ဥပေဒ မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ အကယ္၍ အၾကင္မည္သူမဆို အလႅာဟ္ ဟုအရွင္ျမတ္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္၏ အမိန္႔ ေတာ္မ်ား ကို လိုက္နာ က်င့္သုံးမည္ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သည္လည္း ၎ ၏ လိုအင္ ဆႏၵကို ျဖည့္ စြက္ ေပး သနား ေတာ္မူေပမည္။

+++

                             

 

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ (7)

 

အက္ၥသက္ဖါရ္ ၊ ခြင့္လြတ္ပလပ္ျခင္း အတြက္ အေၾကာင္းခံ

 

)إِذٰا اسْتَغْفَرْتَ اللهَ، فَاللهُ یَغْفِرُ لَكَ(

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( အကယ္၍ အသင္အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ထံ ေတာ္ဝယ္အက္ၥသက္ဖါရ္ ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္သည္လည္း အသင္ကို ခြင့္လြတ္ ပလပ္ေတာ္မူမည္။ ) [15]

ရွင္းလင္းခ်က္

 

     ရွိက္ၡကိုလိုင္းနီ ( ရ.ဟ)အေနျဖင့္ ဤဟဒီးစ္ေတာ္ အား ေအမာမ္ဇမာန္း(4) ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား အတြင္း ဆင့္ျပန္ ထား ပါသည္။ ဟဒီးစ္ေတာ္၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ ဤသို႔ျဖစ္ေလ၏။ ယမါနီ အမည္ရွိပုဂိဳလ္ တစ္ဦးသည္ စာမရာၿမိဳ႕ သို႔ေရာက္ရွိလာသည္။ ေအမာမ္ဇမာန္း(4) ဘက္မွ ၎အတြက္အိတ္တစ္လုံး ထိုအိတ္ အတြင္း ဒီနာ ၂ျပား ႏွင့္ အဝတ္ ၂ ထည္ ပါေလ၏ ၎ထံေရာက္ လာ၏။ ၎အေနျဖင့္ ေသးငယ္သည့္လက္ေဆာင္အျဖစ္ သတ္ မွတ္ ၍ပယ္ခ်ခဲ့ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ကာလအနည္း ငယ္ ၾကာၿပီး ေနာက္ မိမိ၏ ဤလုပ္ရပ္အေပၚ ေနာင္တ ရေလသည္။ စာ တစ္ ေစာင္ေရးသားေလ၏။ (စာျဖင့္) ေတာင္းပန္မႈျပဳေလ၏ ။ႏွလုံး သည္းပြတ္ျဖင့္ ေသာင္ဗာ ျပဳလုပ္ၿပီး အကယ္၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဤကဲ့သို႔ လက္ေဆာင္ရမည္ဆိုလွ်င္ ၎လက္ေဆာင္ကို လက္ ခံမည္ ဟု နီယသ္ျပဳေလ၏။ ကာလအနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ ၎ထံလက္ေဆာင္ တစ္ခု ေရာက္ လာေလ ၏။ (ေအမာမ္ ၏အေျဖ) စာအတြင္း ေအ မာမ္ ဇမာန္း (4) အေနျဖင့္ ယမါနီ အား ညႊန္း ၍ မိန္႔ ေတာ္ မူ ေလ၏။

 

     ( အသင္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ ၏လက္ေဆာင္ကိုပယ္ခ်ၿပီး အမွား လုပ္ခဲ့ေလ၏။ အကယ္၍ အသင္အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ ျမတ္ ထံ ေတာ္ဝယ္အက္ၥသက္ဖါရ္ျပဳမည္ဆိုလွ်င္အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္လည္း အသင္ကို ခြင့္လြတ္ ပလပ္ ေတာ္ မူမည္။)

 

     ဤ (ေအမာမ္၏အေျဖ) စာတြင္ ပိြဳင့္ ၂ ခု ဘက္သို႔ ညႊန္းျပ ေနပါသည္။

၁။ ေအမာမ္ဇမာန္း (4) လွဴိ႕ဝွက္ ဖုံးကြယ္ေနသည့္ စကားမ်ား ကို သိရွိေတာ္မူသည္။ လုပ္ရပ္မ်ား ယုတ္စြ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ နီယသ္ မ်ားကို သိရွိေတာ္မူသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေအမာမ္ ဂ်ာအ္ဖရ္ ဆြာဒစ္ (7) အေနျဖင့္ ရီဝါယသ္ေတာ္တစ္ခုတြင္ ေအာက္ ေဖာ္ ျပပါ အာယသ္ေတာ္-

)قُلْ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ(

(တမန္ေတာ္ျမတ္ (6) ေျပာၾကားပါေလ။ အသင္တို႔ (လုပ္ခ်င္ တာ) လုပ္ပါေလ။ မၾကာမီ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ ျမတ္ ၊ ၎၏ တမန္ေတာ္ ႏွင့္ မိုအ္မင္မ်ားသည္ အသင္တို႔၏ လုပ္ရပ္ကိုၾကည့္ ေနပါသည္။)[16]

 

     မိုအ္မင္မ်ားဆိုသည္မွာ ေအမာမ္မ်ား (၁၂ပါး ) ျဖစ္ပါသည္။ [17]

 

၂။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ထံ ေတာ္ဝယ္အက္ၥသက္ဖါရ္ ျပဳျခင္း သည္ ဂိုနာ(အျပစ္မ်ား) ကို ခြင့္လြတ္ပလပ္ ေတာ္မူရန္ အတြက္ အေၾကာင္းခံ ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ အက္ၥသက္ဖါရ္ ျပဳျခင္းသည္ ႏွလုံးသား ႏွင့္ ဆိုင္သည့္ အမိန္႔တစ္ခု ျဖစ္၍ စကားစုမ်ား မလို အပ္ေခ်။ ဟဒီးစ္ေတာ္မွ ဤကဲ့သို႔ အက်ဳိး ရယူႏိုင္ပါသည္။ အက္ၥသက္ဖါရ္(ေနာင္တ၊ေနာက္တစ္ခ်ဳပ္ အျပစ္ထပ္၍မလုပ္မည္ ဆိုသည့္ ကတိျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ ) ျပဳျခင္းသည္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ဘက္မွ အျပစ္မ်ားမွ ခြင့္လြတ္ ပလပ္မႈ ရရန္ ႏွင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္လက္ခံမည့္ ေသာင္ဗာ အတြက္ လုံေလာက္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ ေသာင္ဗာ တစ္ခုျဖစ္ရန္ အတြက္အခ်ဳိ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ပညတ္ခ်က္ မ်ား ရွိပါသည္။ ၎ ဘက္သို႔ ဟဇရသ္အမီးရြလ္မိုအ္ေမနီ ေမာင္လာအလီ (7) အေနျဖင့္ ဟဒီးစ္ေတာ္ တစ္ခုတြင္ ညႊန္း၍ မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။ [18]

 

  

+++

 

 

 

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ (8)

 

တစ္ေယာက္မွ အျခားတစ္ေယာက္အတြက္ အက္ၥသက္ဖါရ္ျပဳ ေပးျခင္း

 

) لَوْلاٰ اسْتِغْفٰارُ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ لَهَلَكَ مَنْ عَلَیْهٰا(

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( အကယ္၍ အသင္တို႔ အတြင္းတစ္ေယာက္မွ အျခား တစ္ ေယာက္အတြက္ အက္ၥသက္ဖါရ္ျပဳ ေပးျခင္း မရွိမည္ ဆိုလွ်င္ ေျမႀကီးေပၚ အသက္ရွင္ေနသူ လူသားအားလုံး ေသေက် ပ်က္စီး သြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။) [19]

 

ရွင္းလင္းခ်က္

 

ေအမာမ္ဇမာန္း (4) အေနျဖင့္ မဟဲဇ္ယာရ၏ သားအား မိန္႔ၾကားသည့္ ရွည္လ်ားသည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္ တစ္ပါးတြင္ မိမိ ရွီအာမြတ္စလင္မ္မ်ားကို တစ္ေယာက္မွ အျခား တစ္ ေယာက္ အတြက္ အက္ၥသက္ဖါရ္ျပဳ ေပးျခင္း ႏွင့္ ဒိုအာျပဳေပး ျပဳရန္ တိုက္ တြန္းမိန္႔ၾကားထားပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎ အလုပ္၏ အက်ိဳးအနိသင္ ႏွင့္ ဘရ္ကသ္မ်ားမွာ ေျမႀကီး ႏွင့္ ေျမႀကီး အေပၚတြင္အသက္ရွင္ေနထိုင္သူမ်ား ကို အလႅာဟ္ဟို အရွင္ ျမတ္ ၏ အျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္း (အဇါဗ္) မွ ကာကြယ္ ေပး ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

 

     က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ အာယသ္ေတာ္မ်ားကို အသုံးျပဳ ၍သိရွိရမည္မွာ - ဤေလာကႀကီးတြင္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္း (အဇါဗ္) မွလုံၿခဳံေစမည့္ အေၾကာင္းခံ   ၂ခု ရွိပါသည္။

     ၁။ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္(6) ၏ တည္ရွိေနမႈ ၊ အလႅာဟ္ဟုိ အရွင္ျမတ္ သခင္ မိန္႔ေတာ္မူသည္။

)مٰا كٰانَ اللهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَاٴَنْتَ فِیْهِمْ(

(အသင္ သည္ ၎တို႔အၾကား ရွိေနသ၍ လုံးဝမုခ် ၎တို႔ အေပၚအလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ဘက္မွ ျပစ္ဒဏ္ ခ်ေတာ္ မူမည္ မဟုတ္ေခ်။ )[20]

၂။ အက္ၥသက္ဖါရ္ျပဳျခင္း၊ အလႅာဟ္ဟုိ အရွင္ျမတ္သခင္ မိန္႔ ေတာ္မူသည္။

)مٰا كٰانَ اللهُ لِیُعَذِّبَهُمَْ وهُمْ یَسْتَغْفِرُوْنَ(

(အေပၚအလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အေပၚ ေသာင္ဗာ ႏွင့္ အက္ၥသက္ဖါရ္ျပဳ ေနသ၍ လုံးဝ ျပစ္ဒဏ္ ခ်ေတာ္မူမည္ မဟုတ္ေခ်။)[21]

ဤဟဒီးစ္ေတာ္မွလည္း ပိြဳင့္ ၂ ခုကို သိရွိ အက်ဳိးယူႏိုင္ပါသည္။

(က) ဂိုနာ(အျပစ္ဒုစရိုက္ ) သည္ ဤေလာက တြင္ ေသေက် ပ်က္စီးျခင္း ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ေရာက္ မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။

(ခ) အက္ၥသက္ဖါရ္ျပဳျခင္း သည္ ခြင့္လြတ္ပလပ္မႈကို ျဖစ္ေစ ပါ သည္။ အထူးသျဖင့္ တစ္ေယာက္မွ အျခား တစ္ ေယာက္ အတြက္ အက္ၥသက္ဖါရ္ျပဳ ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

 

+++

 

 

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ (9)

 

မႏုႆလူသားအေနျဖင့္ ေအမာမ္ ဂါေအဗ္ ထံမွ အက်ဳိးေက်းဇူး ရယူျခင္း

 

) اٴَمّٰا وَجْهُ الْاِنْتِفٰاعِ بِي فِي غَیْبَتِي فَكَالْاِنْتِفٰاعِ بِالشَّمْسِ إِذٰا غَیَّبَتْهٰا عَنِ الْاٴَبْصٰارِ السَّحٰابُ(

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     (သို႔ေသာ္ကၽြႏ္ုပ္၏ ဂိုက္ဗသ္ တြင္ကၽြႏ္ုပ္ထံမွ အက်ဳိးအျမတ္ ယူျခင္းသည္ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ေလ။မိုးတမ္မ်ား၏ ေနာက္တြင္ ကြယ္ေနသည့္ သူရိယေနမင္း ထံမွ အက်ဳိးအျမတ္ ရယူရသကဲ့ သို႔ျဖစ္ေလ၏။ ) [22]

 

ရွင္းလင္းခ်က္

 

     ဤေအမာမ္ ဇမာန္း (4) စကားသည္ ကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္ အစ္ၥဟက္ ေအဗ္ေန ယအ္ကူဗ္ ကိုအေျဖေပး မိန္႔ၾကားေတာ္မူ သည္ ဟဒီးစ္ေတာ္၏ ေနာက္ဆုံး အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ရွိက္ၡ စဒူက္ (ရ.ဟ) ႏွင့္ ရွိက္ၡ သူစီ (ရ.ဟ) အေနျဖင့္လည္း ဤ ဟဒီးစ္ ေတာ္ အား ဆင့္ျပန္ထားပါသည္။ ဤျမင့္ျမတ္သည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္ တြင္ ေအမာမ္ ဇမာန္း (4) ၏ ဂိုက္ဗသ္ေသ ကိုဗ္ရာ ကို မိုးတမ္မ်ား၏ေနာက္တြင္ကြယ္ေနသည့္သူရိယေနမင္းႏွင့္ပမာေပးထားပါသည္။

     ဤပမာေပးမႈတြင္ အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံး ပိြဳင့္မ်ား ပါဝင္ေနပါသည္။ ၎ပိြဳင့္မ်ား မွ အခ်ဳိ႕ ကို ညႊန္းျပပါမည္။

၁။ ေအမာမ္မဲဟ္ဒီ (4) သည္ မိမိကိုယ္ မိမိ သူရိယ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ေနမင္း ႏွင့္ပမာ ေပးထားပါသည္။ သူရိယေနမင္းသည္ သက္ရွိ သတၱဝါ မ်ားအတြက္ သက္ရွင္ရန္ေရ ႏွင့္ အလင္းေရာင္ ႏွင့္အပူ ဓာတ္ စသည္တို႔ကို ဖန္တီးေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ပါသည္။ သူရိယ ေနမင္း မရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ သက္ရွိ သတၱဝါအားလုံး ၏ဘဝ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္း အတိုင္း လူ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္း ၏ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဘဝႏွင့္ ၎ဘဝတည္ၿမဲဖို႔ ရန္ ေအမာမ္ ဇမာန္း (4) ၏ တည္ရွိေနမႈ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ အခ်ဳိ႕အစၥလာမ္မီ ရီဝါယသ္ ေတာ္မ်ား တြင္ တင္ျပထားပါသည္။ ေအမာမ္မ်ား (၁၂ပါး) (:) သည္ ေဝေနယ် သတၱဝါ အေပါင္း အဖန္ဆင္းခံရဖို႔အတြက္ အဓိက ပင္းမ အေၾကာင္း ခံ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၂။ သူရိယေနမင္းသည္ အဖန္ဆင္းခံမ်ားမွ အဖန္ဆင္းခံ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး သက္ရွိ သတၱဝါမ်ား အတြက္ အလင္းေရာင္ႏွင့္ အပူ ဓာတ္ကို ေပးစြမ္း ရန္ အေၾကာင္းခံ အဆက္အသြယ္ျဖစ္ သကဲ့ သို႔ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ေအမာမ္ ( 4 ) ၏ တည္ရွိေနမႈ သည္လည္း အဖန္ဆင္းခံမ်ား အက်ဳိးအျမတ္ ရယူရန္ အတြက္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည့္ အေၾကာင္းခံ အဆက္အသြယ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ ေပးသနားသည့္ အက်ဳိးအျမတ္ ဥပမာ ေနအ္မသ္ ႏွင့္ ေဟဒါယသ္ စသည္ျဖင့္ တို႔သည္ ဤ အေၾကာင္းခံ အဆက္အသြယ္ေၾကာင့္ အဖန္ဆင္းခံ မ်ား အထိ ေရာက္ရွိ လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၃။ လူသားမ်ားအေနျဖင့္အက်ဳိးအျမတ္ ျပည့္အဝ ခံစားႏိုင္ဖို႔ မိုးတိမ္အေနာက္တြင္ ကြယ္ေနသည့္ သူရိယ ေနမင္း ထြက္လာ မည္ကိုေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စား သကဲ့သို႔ ေအမာမ္ ဇမာန္း (4) ၏ဂိုက္ဗသ္ ကာလတြင္ လည္း မိုအ္မင္မ်ား သည္လည္း ကိုယ္ ေတာ္ ဖူးပြင့္လာမည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စား ေနၾကပါ             သည္။ ကိုယ္ေတာ္ ဖူးပြင့္မည့္ကိစၥ အတြက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မကင္း မဲ့ ၾကေပ။

၄။ ေအမာမ္ ဇမာန္း (4) ၏ တည္ရွိေနမႈကို ျငင္းပယ္သူသည္ မိုးတိမ္ေနာက္ကြယ္တြင္ရွိေနသည့္ သူရိယေနမင္းကို ျငင္းပယ္ သကဲ့ သို႔ ျဖစ္ပါသည္။

၅။မိုးတိမ္မ်ားသည္ သူရိယေနမင္းကို လုံးဝကြယ္ ထားသည္ မဟုတ္ေခ်။၊ သူရိယေနမင္း၏ အလင္းေရာင္ႏွင့္ အပူဓာတ္သည္ ေျမႀကီး ႏွင့္ေျမႀကီးေပၚရွိ သူမ်ား ထံသို႔ေရာက္ရွိပါသည္။ ဤ နည္းတူစြာ ဂိုက္ဗသ္ ကာလတြင္လည္း ေအမာမ္ ဇမာန္း (4) ထံေတာ္မွ အက်ဳိးအျမတ္ရယူမႈတြင္ အျပည့္အဝ အတားအဆီး မရွိေခ်။ လူသားမ်ား (မိုအ္ေမနီ) အေနျဖင့္ ဂိုက္ဗသ္ကာလတြင္ ေအမာမ္ ဇမာန္း (4) ကို မျမင္ၾကေပ။ သို႔ေသာ္ကိုယ္ေတာ္ ၏တည္ရွိေနမႈ မွ အက်ဳိးအျမတ္ ရယူေနပါသည္။ သဝစိုလ္ ျပဳျခင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္ထံမွ အက်ဳိးအျမတ္ ရယူႏိုင္သည့္ လမ္း မ်ား မွ တစ္နည္းျဖစ္ပါသည္။

၆။ အခ်ဳိ႕ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိုးတိမ္မ်ား အုံ႔ေနတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ခါ သူရိယေနမင္းသည္ မိုးတိမ္မ်ားကို ထိုးေဖာက္ၿပီး ၎တို႔အၾကားထြက္လာပါသည္။ လူအခ်ိဳ႕လည္း ျမင္ေတြရပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ အခ်ဳိ႕ လူသားမ်ား (မိုအ္မင္မ်ား ) သည္လည္း ေအမာမ္ဇမာန္း (4) ထံေတာ္ဝယ္ခစားရပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ တည္ရွိေနမႈ မွ (တိုက္ရိုက္) အက်ဳိးအျမတ္ ရယူပါသည္။ ဤနည္းလမ္း ျဖင့္ ေအမာမ္ ဇမာန္း (4) တည္ရွိေနမႈ သည္ လူသားအမ်ား စု အတြက္ သက္ေသျပၿပီးသာ ျဖစ္သြားပါသည္။

၇။ သူရိယေနမင္းထံမွ အက်ဳိးအျမတ္ကို သာသာသာသနာ ရွိသူျဖစ္ေစ ၊ဘာသာသာသနာမရွိသူျဖစ္ေစ အက်ဳိးအျမတ္ ရယူသကဲ့သို႔ ေအမာမ္ဇမာန္း (4) ၏ တည္ရွိေနမႈအက်ဳိး အာနိ သင္မ်ား ၊ ဘရ္ကသ္(မဂၤလာေတာ္) မ်ား သည္လည္း ေလာကီ တစ္ခြင္လုံး အတြက္ ျဖစ္ေစပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူသားမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို မသိရွိၾကေခ်။ ကိုယ္ေတာ္၏ တန္ဖိုး ကိုနားမည္ၾကေခ်။

၈။ သူရိယေနမင္း၏ ေရာင္ျခည္ မ်ားသည္ တံခါးေပါက္မ်ား ျပဴတင္း ေပါက္မ်ား၏ ပမာဏ ႏွင့္အညီ အခန္းတြင္း သို႔ ေရာက္ ရွိပါသည္။လူသားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုပမာဏ အတိုင္းအတာ အတိုင္း အက်ဳိးအျမတ္ ရယူၾကပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ေအမာမ္ ဇမာန္း (4) ၏တည္ရွိေနမႈ ၏ ဘရ္ကသ္ (မဂၤလာ ေတာ္) မ်ား မွအက်ဳိးအျမတ္ရယူမႈသည္လည္း မႏုႆလူသား၏စြမ္းအား ႏွင့္ အရည္ အခ်င္း အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ မႏုႆလူသားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုပရ္ဒါမ်ား(အတားအဆီးအကြယ္မ်ား)ႏွင့္ေဝေအာင္ျပဳ လုပ္ေလ၊ မိမိ၏ ႏွလုံးသားကို က်ယ္သထက္က်ယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေလ၊ထိုပမာဏအတိုင္း ကိုယ္ေတာ္ ၏ တည္ရွိမႈ ၏ ဘရ္ကသ္ (မဂၤလာ ေတာ္) မ်ား မွအက်ဳိးအျမတ္ရယူႏိုင္ေလ ျဖစ္ပါသည္။

၉။ မိုးတိမ္သည္ သူရိယေနမင္းကို မပ်က္စီးႏိုင္ေခ်။ သီးသန္႔ သူရိယ ေနမင္း ကိုမျမင္ရေအာင္သာ အတား အဆီး ျပဳႏိုင္ပါ သည္။ ထိုနည္းတူစြာ ေအမာမ္ ဇမာန္း (အ.ဂ်) ၏ ဂိုက္ဗသ္ သည္ လည္း သီးသန္႔ ကိုယ္ေတာ္ကိုမျမင္ရေအာင္ သာ တားဆီး ထားပါသည္။

 

 

+++

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ (10)

 

ေအမာမ္ (4) ဖူးပြင့္ရန္ အတြက္ ေနာက္က်ရသည့္အေၾကာင္း

 

) وَلَوْ اٴَنَّ اٴشْیٰاعَنٰا (وَ فَّقَهُمُ اللهُ لِطٰاعَتِهِ) عَلَی اجْتِمٰاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفٰاءِ بِالْعَهْدِ عَلَیْهِمْ لَمٰا تَاٴَخَّرَ عَنْهُمُ الْیُمْنَ بِلِقٰائِنٰا، وَ لَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعٰادَةُ بِمُشٰاهَدَتِنٰا عَلیٰ حَقِّ الْمَعْرِفَةِ وَ صِدْقِهٰا مِنْهُمْ بِنٰا، فَمٰا یَحْبِسُنٰا عَنْهُمْ إِلاّٰ مٰا یَتَّصِلُ بِنٰا مِمّٰا نَكْرَهُهُ وَلاٰ نُوٴْثِرُهُ مِنْهُمْ(

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္၏ ရွီအာ ( အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္ ၎တို႔ကို အမိန္႔နားခံက်င့္သုံးႏိုင္စြမ္းေပးသနားေတာ္မူပါေစ) မိမိတို႔ ၏ ကတိကဝတ္ ကို တည္ဖို႔ႀကိဳးပမ္း မႈတြင္ ကိုယ္ခ်င္း စာ တရား၊ဂရုဏာရွိမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန ေနာက္ က်မည္ မဟုတ္ေခ်။ ကၽြႏ္ုပ္ အား ဖူးေတြ႔ရန္ အတြက္ ေအာင္ ျမင္မႈ သည္ အလ်င္ အျမန္ ဖူးစားကံျဖစ္ မွာျဖစ္ပါသည္။ မအ္ေရဖသ္အစစ္အမွန္ ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ဘက္သို႔ ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္ မႈကို ျဖစ္ေစသည့္ ဘာသာ တရားလိုက္္စားျခင္း ၊ ကၽြႏ္ုပ္ ဖုံးကြယ္ေနရျခင္း ၏ အေၾကာင္း ခံမွာ ကၽြႏ္ုပ္ထံေရာက္လာသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား မွအပ အျခား မည္ သည့္ အရာမွ မရွိေခ်။ တစ္ကယ္ ေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ၎တို႔ထံ ဤ ကဲ့သို႔ အလုပ္မ်ား မေမွ်ာ္ လင့္ေပ။ ) [23]

 

ရွင္းလင္းခ်က္

 

     ဤ စကားစုမ်ားသည္ ေအမာမ္ ဇမာန္း (4) မွ ရွိက္ၡမိုဖီးဒ္ (ရ.ဟ) ထံသို႔ ေပးပို႔သည့္ စာခၽြန္ ၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ေအမာမ္ ဇမာန္း (4) အေနျဖင့္ ဤ စာခၽြန္တြင္ ရွိက္ၡမိုဖီးဒ္ (ရ.ဟ) ကိုအေရးႀကီး မွာၾကားစရာမ်ား မွာၾကားၿပီးေနာက္ မိမိ ရွီအာ မ်ား အတြက္ ဥပေဒပညတ္ေတာ္မ်ား ကိုတင္ျပၿပီး ဂိုက္ ဗသ္ ျဖစ္ရသည့္ အေရးႀကီး အေၾကာင္းခံ ကို ညႊန္းျပ ေတာ္မူ ၏။ ကိုယ္ေတာ္ (4) အေနျဖင့္ ရွီအာမ်ားအၾကား ခိုလုစ္ (အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈ အတြက္သာ လုပ္ျခင္း ) ႏွင့္ ကိုယ္ခ်င္း စာတရား၊ဂရုဏာ မရွိျခင္းတို႔ကို မိမိ၏ ဂိုက္ဗသ္ ၏ အေၾကာင္း ခံ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားေလ၏။

     သမိုင္းကေဖာ္ျပေနသည္မွာ လူထု အေနျဖင့္ မလိုလား မည္၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ မရွိမည္ဆိုလွ်င္ အမွန္တရားသည္ မိမိေနရာ မွန္တြင္ ရပ္တည္၍ မေနႏိုင္ေခ်။ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသည္ တိုက္တန္သည္ လက္သို႔ေရာက္မည္မဟုတ္ေပ။ ဟဇရသ္ ေမာင္လာ အလီ (7) ၊ေအမာမ္ဟစန္ (7) ၊ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (7) တို႔၏ အေတြ႔အႀကဳံမ်ား သည္ ဤဆိုလိုခ်က္ အတြက္ အလြန္ထင္ရွား ျပတ္ သားသည့္ သက္ေသ အေထာက္ အထား မ်ားျဖစ္ ပါ သည္။ အကယ္၍ လူထုအေနျဖင့္ ဟဇရသ္ ေမာင္လာ အလီ (7) ေခလာဖသ္အေပၚ ဇြဲေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ရွိခဲ့ မည္ဆိုလွ်င္ ယေန႔ သမိုင္း လမ္းေၾကာင္း တျခား လမ္း ေၾကာင္း ျဖစ္ေပမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေခတ္ကာလက လူထုတြင္ ေလာကီတပ္မက္မႈ ၊ အေၾကာက္အလန္စသည္ျဖင့္ ရွိေနသည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ ေလာကီသားမ်ားကို အထူးသျဖင့္ရွီအာမ်ားကို ရက္စက္ ညႇဥ္းပန္း ယုတ္မာ မႈ အၿမဲခံေနရ သည္ အေၾကာင္း ခံျဖစ္ခဲ့ရသည္ မွ အပ အျခား မျမင္ရေတာ့ေခ်။ ဝမ္း နည္း စရာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မေအာင္ျမင္ျခင္း တာဝန္ေပါ့ ေလ်ာ့ျခင္း ႏွင့္ တစ္နည္း အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မေကာင္း သည့္ လုပ္ရပ္ မ်ား ေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ယေန႔တိုင္ ရွိေနပါ သည္။

     ဤဟဒီးစ္ေတာ္အရ ေအမာမ္ဇမာန္း (4) အျမန္ဆုံးဖူး ပြင့္လာ ရန္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမွာ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္အား မိမိႏွင့္မိမိ၏ ေဆြးမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားထက္ပိုမို၍ အေလး ထား ဦးစားေပရမည္။အစၥလာမ္ ဥပေဒ ပညတ္ေတာ္ မ်ားကို လက္ေတြ႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရေပမည္။ အစၥလာမ္မီ သဗ္လီးဂ္ (စစ္မွန္သည့္ အစၥလာမ္အတြက္ ဖိတ္ေခၚမႈမ်ား၊ သာသနာ ျပဳျခင္းမ်ား ) ၏ အကူအညီ ျဖင့္ေလာကသားမ်ားကို ေအမာမ္ (4) ၏ အေၾကာင္း သိေအာင္ လုပ္ေပးရပါမည္။ ႏွလုံး သားမ်ားကို ေအမာမ္ (4) ဘက္သို႔ ဂရုျပဳ ေအာင္ ျပဳရ မည္။ ထိုမွသာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ ႏွစ္ၿမိဳ႕လိုလား မႈျဖင့္ အလ်င္ အျမန္ လူထု အတြင္း ေအမာမ္ ဇမာန္း (4) ကို လက္ခံ လာေအာင္ လမ္းေၾကာင္း ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

     ဤ ျမင့္ျမတ္သည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္ျဖင့္ အခ်ဳိ႕ ပိြဳင့္မ်ားကို သိရွိ ႏိုင္ပါသည္။

     ၁။ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ ေအမာမ္ မ်ား (:) ၏ အမိန္႔ကို နာခံက်င့္သုံးရန္ ရွီအာမ်ားထံမွ ကတိ ကဝတ္ ယူ ထားပါသည္။ဤနာခံက်င့္သုံးမႈသည္ ေအမာမ္ဇမာန္း (4) ႏွင့္ ေတြ႔ ဆုံရန္အတြက္ အေၾကာင္းခံ ျဖစ္ပါသည္။

 

     ၂။ ရွီအာမ်ား၏ မေကာင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေအမာမ္ ဇမာန္း (4) ႏွင့္ေဝးရသည့္အေၾကာင္းခံကို ျဖစ္ေစ ပါ သည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေကာင္းျမတ္ သည့္ အလုပ္မ်ား (သင့္ေလွ်ာ္သည့္လုပ္ရပ္မ်ား ) သည္ ေအမာမ္ ဇမာန္း (4) ႏွင့္အလ်င္အျမန္ ဆက္သြယ္မႈအတြက္ အာနိသင္ သက္ေရာက္ မႈကိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

 

+++

 

 

 

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ (11)

 

ဂိုက္ဗသ္ ၊ အလႅာဟ္သတ္မွတ္သည့္ကံၾကမၼာ မ်ားမွတစ္ခု ျဖစ္၏

 

) اٴَقْدٰارُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لاٰ تُغٰالَبُ وَإِرٰادَتُهُ لاٰ تُرَدُّ وَ تَوْفیقُهُ لاٰ یُسْبَقُ(

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( မည္သည့္ အရာကိုမဆို အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္မွ ကံၾကမၼာ အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္လွ်င္ ထိုအရာသည္ မည္သည့္ အခါမွ ပ်က္စီးခံရမည္၊အေရးႏွိမ့္ခံရမည္မဟုတ္ေခ်။ ၎၏ ရည္ မွန္း ရည္စူးမႈ သည္ မည္သည့္ အခါမွ ျငင္းဆို ရမည္ မဟုတ္ေခ်။ ၎၏ ေသာင္းဖီး (လုပ္ႏိုင္ရည္စြမ္းအားအေပၚ) အျခား မည္ သည့္ အရာမွမေက်ာ္တက္ႏိုင္ေခ်။ ) [24]

 

ရွင္းလင္းခ်က္

 

     ဤ စာသားသည္ ေအမာမ္ဇမာန္း (4) အေနျဖင့္ မိမိ ကိုယ္ စား လွယ္ေတာ္ ႏွစ္ပါး ျဖစ္သည့္ ဟဇရသ္ အြစ္မန္ ဗင္ စအီးဒ္ ႏွင့္ ၎၏ သားေတာ္ ဟဇရသ္ မိုဟမၼဒ္ ဗင္အြစ္မန္ ပို႔ေပး ခဲ့ သည့္ အေျဖေပး စာခၽြန္ေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေအမာမ္ဇမာန္း (4) အေနျဖင့္ဤ အေျဖေပးစာခၽြန္မိမိ၏ ဂိုက္ဗသ္ အေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ညႊန္းၾကားမိန္႔ဆို ထားပါ သည္။ ဤေခါင္းစဥ္ သည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ သတ္ မွတ္ထား သည့္ကံၾကမၼာမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ပါ သည္။ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္၏ ေသခ်ာေပါက္က်ိန္ေသ ရည္ရြယ္ ႏွင့္လည္း စပ္ႏြယ္ေနပါသည္။

    ေအမာမ္ဇမာန္း (4) အေနျဖင့္ဤ အေျဖေပးစာခၽြန္ေတာ္ တြင္အခ်ဳိ႕ ပိြဳင့္မ်ား ဘက္သို႔ ညႊန္း ျပမိန္႔ဆိုထားပါသည္။

     ၁။ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မွ် အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သတ္မွတ္ ထား သည့္ ကံၾကမၼာ ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ေအာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ အေၾကာင္းမွာ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သည္ مقدِّر کلّ قَدَر ျဖစ္ပါသည္။ ၎၏ စြမ္းအားအင္အား သည္ ရွိသမွ် စြမ္းအား အင္အား ထက္ပို၍ သာလြန္ေပသည္။

     ၂။ အကယ္၍ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္မွအရာတစ္ခုခုကိုေသခ်ာေပါက္ရည္ရြယ္လိုက္လွ်င္၎၏ရညရြယ္ ခ်က္ကိုမည္သူမွ် ခ်ဳိးႏိုမ့္၍ ရမည္မဟုတ္ေခ်။ ၎ ရည္ရြယ္ ခ်က္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ေနရာတြင္ အတား အဆီး လုပ္၍ ရမည္မဟုတ္ေခ်။အေၾကာင္းမွာ ၎၏ ရည္ရြယ္၊ ရည္မွန္းခ်က္ ၏ အေပၚ တြင္ အထက္တြင္ မည္သူ တစ္ဦး တစ္ ေယာက္မွ် ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္း ခ်က္မရွိသည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒိုအာတစ္ခု တြင္ ေအမာမ္ စဂ်ာဒ္(7) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။

( အိုေမြးျမဴဖန္ဆင္းေတာ္မူသည့္ အရွင္ ခ်ီးမြမ္းေထာမနာ ျခင္း အရွင္အတြက္ သီးသန္႔ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အရွင္သည္ မည္စည့္အခါမွ ပ်က္စီးႈံးႏွိမ့္ျခင္ခံရမည္မဟုတ္သည့္ စြမ္းအား ရွင္ (ကံၾကမၼာရွင္ ) ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ) [25]

     ၃။ အလုပ္ျဖစ္ေျမာက္ျခင္းသည္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သာ ျဖစ္ပါသည္။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ လက္မခံသ၍ မလိုလားေတာ္မူသ၍ မည္သည့္ႏိႈင္းဆခ်င့္ခ်ိန္မႈ ျဖစ္ေစ ႀကိဳးစား အား ထုတ္မႈ ျဖစ္ေစ အက်ဳိးျဖစ္မည္(ေအာင္ျမင္မည္) မဟုတ္ ေခ်။ အလုပ္တိုင္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မလြဲမေသြ အလႅာဟ္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားရွိ ရေပမည္။ ၎ထံမွ အကူ အညီေတာင္းခံရေပမည္။ ၎၏ အခ်စ္ေတာ္မ်ား ကို အမီွသဟဲ ျပဳ၍ ေအာင္ျမင္မႈ ဆြတ္ခူးနိုင္ရန္အတြက္ ၎၏ေရွ႕ေမွာက္ဝယ္ ေတာင္းဆို ခစားရပါမည္။

 

+++

 

 

 

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ (12)

 

ဂိုက္ဗသ္ကာလတြင္ ဓမၼသတ္ပညာရွင္မ်ားဘက္သို႔ ဦးလွည့္ျခင္း

 

) اٴَمَّا الْحَوٰادِثُ الْوٰاقِعَةُ فَارْجِعوُا فیهٰا إِلٰی رُوٰاةِ حَدیثِنٰا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَیْكُمْ وَ اٴَنَا حُجَّةُاللهِ عَلَیْهِمْ(

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( သို႔ေသာ္ ေခတ္ကာလတိုင္း တြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အျဖစ္ အပ်က္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္၏ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားကိုတင္ျပ သည့္ ရာဝီ မ်ားဘက္သို႔ ဦးလွည့္ပါေလ။အေၾကာင္း မွာ ၎ တို႔ သည္ အသင္တို႔အေပၚ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဟြဂ်္ဂ်သ္ (စံမွတ္ ေက်ာက္) ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ၎တို႔ေအပၚ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္၏ ဟြဂ်္ဂ်သ္ (စံမွတ္ေက်ာက္) ျဖစ္ပါသည္။ )[26]

 

ရွင္းလင္းခ်က္

 

     ဤဟဒီးစ္ေတာ္သည္ ေအမာမ္ဇမာန္း(4) အေနျဖင့္ အစ္ၥ ဟက္ ဗင္ယအ္ကူဗ္ ၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကား မိန္႔ေတာ္ မူထား သည့္ အေျဖမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ျမင့္ျမတ္ သည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္တြင္ ေအမာမ္ (4) အေနျဖင့္ ဂိုက္ဗသ္ ကာလတြင္ မိမိ၏ရွီအာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာ သည့္ အျဖစ္ အပ်က္မ်ား ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ ဝတၱရား ဘက္သို႔ ညႊန္ျပ မိန္႔ၾကားထားပါသည္။

     ကိုယ္ေတာ္ (4) အေနျဖင့္ ရွီအာမ်ားကို အဲဟ္ကာမ္ ေမရွ ရီအီ ႏွင့္ အျခား ဥပေဒသပညတ္ေတာ္မ်ား ကိုနားလည္ သေဘာ ေပါက္ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား၏ရာဝီ မ်ား (တစ္နည္းအားျဖင့္ ) ရွီအာ ဖိုကဟာမ်ား (မရ္ဂ်ာေတာ္မ်ား) ဘက္သို႔ ဦးလွည့္ရန္ မိန္႔ထား ေတာ္မူသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎(မရ္ဂ်ာေတာ္မ်ား) သည္ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား ကို ေကာင္းမြန္စြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုျပင္ (ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသုံးအႏႈန္း ျဖစ္သည့္ ) အာမ္ (عام) ၊ ခါစ္ (خاص) ၊ မိုဟ္ကမ္(محکم) ၊ မိုသရွာေဗ (متشابه) ၊ ဆဟီး (صحیح ) ႏွင့္ ဗေသြ (باطل) မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေပသည္။

     ေအမာမ္ဇမာန္း(4)အျမင္တြင္ ((ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား ရာဝီ)) ဆိုသည္မွာ ရီဝါယသ္ကိုသာလွ်င္ ဆင့္ျပန္သူကို မေခၚဆိုေခ်။ ၎အျပင္ ထို (ဟဒီးစ္ (ခ)ရီဝါယသ္) ကို မွန္ကန္စြာ သေဘာ မေပါက္နားမလည္သူ ကိုမေခၚဆိုေပ။ အေၾကာင္းမွာ ဤ ကဲ့သို႔ ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သည္ ေဖက္ဟီ ႏွင့္အျခားျပႆနာ မ်ား၏ အခက္ အခဲအထုံးကို ေျဖႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။

     ဂိုက္ဗိသ္ ကာလတြင္ ဖိုကဟာမ်ား (မရ္ဂ်ာေတာ္မ်ား) ဘက္ သို႔ ဦးလွည့္ျခင္းသည္ မြတ္သဟဗ္ အလုပ္ တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ တနည္း အားျဖင့္ ဝါဂ်စ္ဗ္ေဗရွရီအီ (အစၥလာမ့္တရားေတာ္အရ မျပဳမေနရ) ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဖိုကဟာမ်ား (မရ္ဂ်ာ ေတာ္မ်ား) သည္ ေအမာမ္ဇမာန္း(4)ဘက္မွ ဤကိစၥ အတြက္ ခန္႔အပ္ ထားသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေအမာမ္ဇမာန္း(4) ၏အမိန္႔ ကို ဆန္႔က်င္ ေသြဖည္၍ မရေခ်။

+++

 

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ (13)

 

ဇကားသ္ သည္ နဖ္စ္အားသန္႔စင္ေပးသည့္ အရာျဖစ္ပါသည္

 

) اٴمّٰا اٴَمْوٰالُكُمْ فَلاٰ نَقْبَلُهٰا إِلّا لِتَطَهَّرُوْا، فَمَنْ شٰاءَ فَلْیَصِلْ وَ مَنْ شٰاءَ فَلْیَقْطَعْ، فَمٰا آتٰانِي اللهُ خَیْرٌ مِمّٰا آتٰاكُمْ   (

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( သို႔ေသာ္ အသင္တို႔၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ကို အသင္ တို႔သန္႔စင္သန္႔ရွင္း သြားရန္ အတြက္ေၾကာင့္ သာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လက္ခံ ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ အၾကင္မည္ သူမ ဆို သေဘာတူလွ်င္ေပးႏိုင္မည္ သေဘာမတူလွ်င္ မေပး လည္း ရပါ သည္။အလႅာဟ္ ဟို အရွင္သခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္္တို႔ကို ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနား ထားသည့္အရာမ်ားသည္ အသင္တို႔ကို ခ်ီးျမႇင့္ေပး နားထားသည့္အရာမ်ားထက္ သာလြန္ ျမင့္ျမတ္ ေပသည္။ ) [27]

 

ရွင္းလင္းခ်က္

 

     ဤ ဟဒီးစ္ေတာ္၏စာသားသည္ ေအမာမ္ဇမာန္း(4) အေန ျဖင့္ အစ္ၥဟက္ ဗင္ယအ္ကူဗ္ ၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကား မိန္႔ ေတာ္ မူထား သည့္ စာခၽြန္ အေျဖစာ ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါ သည္။ အစ္ၥဟက္ ဗင္ယအ္ကူဗ္ေျပာၾကားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ အေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕ ေမးခြန္းမ်ားကို စုစည္းခဲ့ပါတယ္။ ၿပီး ေနာက္ ကိုယ္ေတာ္(4) ၏ ဒုတိေျမာက္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ မိုဟမၼဒ္ ဗင္အြန္စမန္အိုမရ္ရီ ထံ ပို႔သခဲ့ပါတယ္။၎ထံ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ ပါ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဤေမးခြန္းမ်ားပါသည့္စာခၽြန္ ကို ေအမာမ္ ဇမာန္း(4) ထံ ေတာ္ပို႔သေပးပါ။ ၿပီးေနာက္ ကိုယ္ေတာ္ထံ အ ေျဖေပးမိန္႔ၾကားေပးဖို႔လည္း ေမတၱာ ရပ္ခံေပးပါ။ ေအမာမ္ဇမာန္း (4) အေန ျဖင့္ အေျဖေပးစာခၽြန္ေတာ္တြင္ မိမိ၏ လက္ေရး မႈ ျဖင့္ အခ်ဳိ႕အရာမ်ားကို သတိေပးေရးသားၿပီး ဤကဲ့သို႔မိန္႔ ေတာ္ မူေလ၏။

     (သို႔ေသာ္အသင္တို႔၏ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကိုအသင္တို႔ သန္႔ စင္သန္႔ရွင္းသြားရန္အတြက္ေၾကာင့္သာကၽြႏ္ုပ္တို႔လက္ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္အၾကင္မည္သူမဆိုသေဘာတူလွ်င္ေပးႏိုင္မည္သေဘာမတူလွ်င္မေပးလည္းရပါသည္။ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္သခင္သည္ကၽြႏ္ုပ္္တို႔ကိုခ်ီးျမင့္ေပးသနားထားသည့္အရာမ်ားသည္အသင္တို႔ကိုခ်ီးျမင့္ေပးနားထား သည့္အရာမ်ားထက္သာလြန္ျမင့္ျမတ္ေပသည္။)

 

ကိုယ္ေတာ္ (4) အေနျဖင့္ မိမိ၏ ဤမြန္ျမတ္လွသည့္စကား အတြင္း ဤပိြဳင့္အခ်က္ဘက္သို႔ ညႊန္၍ မိန္႔ၾကားထားပါသည္။ ဝါဂ်စ္ဗ္ထိုက္သည့္ ဥစၥာပစၥည္း၏ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ျခင္း၏ အက်ဳိး အျမတ္ မွာ မႏုႆလူသားကိုယ္တိုင္ကို ေရာက္ေစ ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားပါသည္။ ေအမာမ္ (4) အေနျဖင့္ ဤဥစၥာ ပစၥည္း (ေငြ)မ်ား ကိုေပးေဆာင္သူ မ်ား ၏နဖ္စ္ သန္႔ရွင္း စင္ ၾကယ္ ေစရန္ အတြက္ လက္ခံသေဘာတူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေအ မာမ္ (4) အတြက္ လိုအပ္ေတာင့္တသည့္အတြက္ (ဆင္းရဲ သည့္ အ တြက္) ေၾကာင့္မဟုတ္ ေခ်။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ တြင္ လည္း ဇကားသ္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အာယသ္ ေတာ္တြင္ ဤ ပိြဳင့္ဘက္သို႔ ညႊန္ျပထားပါသည္။

)خُذْ مِنْ اٴَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ(

((အိုတမန္ေတာ္ျမတ္ (6) အသင္အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ားမွ ဆဒ္ကာ(ဇကားသ္) ကိုယူပါေလ။ထိုမွသာ ဤ လုပ္ ရပ္ ျဖင့္ ၎တို႔ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္သြားေပမည္။ၿပီးေနာက္ ၎ တို႔ဖို႔ ဒိုအာ မ်ား ေတာင္းေပးပါေလ။ အသင္၏ ဒိုအာ သည္ ၎ တို႔အတြက္ ႏွလုံးသားကို ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္ၿငိမ္း ခ်မ္းဖို႔ ျဖစ္ေပ လိမ့္မည္။) [28]

 

+++

 

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ (14)

 

သကၠ္ဝါ ၊ ဝါဂ်စ္ဗ္တိုက္ေနသည့္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား အတြက္ (ရွရီအီ)အခြန္ ေပးေဆာင္ျခင္း

 

) اٴَنَّهُ مَنِ اتَّقیٰ رَبَّهُ مِنْ اخْوٰانِكَ فِي الدِّینِ وَ اٴَخْرَجَ مِمّٰا عَلَیْهِ إِلیٰ مُسْتَحِقّیهِ، كٰانَ آمِناً مِنَ الْفِتْنَةِ الْمُبْطِلَةِ، وَ مِحَنِهَا الْمُظْلِمَةِ الْمُظِلَّةِ وَ مَنْ بَخِلَ مِنْهُمْ بِمٰا اٴَعٰارَهُ اللهُ مِنْ نِعْمَةِ عَلیٰ مَنْ اٴَمَرَهُ بِصِلَتِهِ، فَإِنَّهُ یَكُونُ خٰاسِراً بِذٰلِكَ لِاٴُوْلاٰهُُ وَآخِرَتِهِ(

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( ဧကန္အမွန္ အၾကင္မည္သူမဆို မိမိ၏ သာသ နာညီ ေနာင္၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အမိန္႔ကို ရိုေသေလးစားမည္၊ မိမိတာဝန္ျဖစ္သည့္ ဥစၥာ ပစၥည္း ဆိုင္ရာ (ရွရီအီ) အခြန္ ကို သက္ဆိုင္သူ၊ တိုက္တန္သူ ထံေရာက္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ ဆိုလွ်င္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္ သည္ လမ္းလြဲလမ္းမွား ဘက္သို႔ ဆြဲေခၚသြားမည့္ ျပႆနာမ်ား ႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ေဘးဒုကၡမ်ားမွ လုံၿခဳံသြား ပါ မည္။အၾကင္ မည္သူမဆို ကပ္ေစးနည္းတြန္႔တိုမည္၊ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ ၎ကို အမာနသ္ အျဖစ္ ေပးသနားထားသည့္ ေနအ္မသ္ ေတာ္မ်ား ကို တိုက္တန္သူ ကို မေပးမည္ဆိုလွ်င္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သည္ ေလာကီ၊ေလာကုတၱရာ တြင္ အ႐ႈံး ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရမည့္ သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ )[29]

 

ရွင္းလင္းခ်က္

 

     ဤ စကားစုသည္ ေအမာမ္မဲဟ္ဒီ(4) အေနျဖင့္ ရွိက္ၡမိုဖီးဒ္ (ရ.ဟ) အမည္ႏွင့္ ေရးသားခဲ့သည့္ ဒုတိယ စာခၽြန္ေတာ္၏ အစိတ္ အပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္ စာခၽြန္ေတာ္ ၏ ဤ အစိတ္အပိုင္း တြင္ ဝါဂ်စ္ဗ္တိုက္ ေနသည့္ဥစၥာပစၥည္း မ်ားအတြက္ (ရွရီအီ)အခြန္ကို သက္ဆိုင္သူတိုက္တန္သူ ထံ ပို႔ေပး ရမည့္ အေၾကာင္း ဤအလုပ္တြင္ ေကာင္းမႈႏွင့္ လာဒ္ မဂၤ လာ ရွိေၾကာင္း ဘက္သို႔ညႊန္ျပ ထားပါသည္။ ေအမာမ္ (4) အေနျဖင့္ အၾကင္မည္သူမဆို သကၠ္ဝါရွိမည္ (သီလ၊ သမာဓိ ရွိမည္) ၊ မိမိတာဝန္ျဖစ္သည့္ဥစၥာပစၥည္းဆိုင္ရာ (ရွရီအီ) အခြန္ (ဥပမာခါမ္းစ္ ၊ဇကားသ္ စသည္ျဖင့္ ) ကိုသက္ဆိုင္သူ၊တိုက္တန္သူထံေရာက္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ အာမခံ ေပးထား ပါသည္။ထို (အာမခံခ်က္)မွာ ဤကဲ့သို႔အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး သည့္အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ သည့္ အတြက္ ရလာဒ္ အျဖစ္ ျပႆနာမ်ား ႏွင့္ေဘးဒုကၡမ်ားမွ ကင္း ေဝမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အၾကင္မည္သူမဆို ဥစၥာပစၥည္းဆိုင္ ရာ (ရွရီအီ) အခြန္ ေပးေဆာင္မႈတြင္ေပါ့ေလ်ာ့မည္၊ရွရီအီ အခြန္ မ်ား ကို ေပးေဆာင္ရာတြင္ ကပ္ေစးနည္းမည္၊ တြန္႔တို မည္ ဆို လွ်င္ ၎၏ ကံၾကမၼာတြင္ေလာကီေလာကတၱရာ ဆုံး ႈံးမႈမွအပအျခား ဘာမွျဖစ္မည္မဟုတ္ေပ။

     ဥစၥာပစၥည္းဆိုင္ ရာ (ရွရီအီ)အခြန္ေပးေဆာင္မႈျပဳခ်ိန္ တြင္ ႈိင္တြန္ (လ.န) သည္ လူသားအား ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္း ေလ၏။၎အား ဆင္းရဲ သြားမည္ဟုေၾကာက္လန္ေအာင္ ျပဳ ေလ၏။ ေအမာမ္ (4) ၏ ဤမိန္႔ၾကားခ်က္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိရွိ နားလည္သေဘာေပါက္ ရသည္မွာ - ျဖစ္ရပ္မွန္ ၊အမွန္ တကယ္ မွာ ခြမ္းစ္ႏွင့္ဇကားသ္ မေေပးေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ျဖစ္ေစသည္ မဟုတ္ဘဲ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏လမ္းတြင္ မေပးကမ္း မလွဴဒါန္း သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္ဆိုတာ ျဖစ္ပါသည္။

     ဥစၥာပစၥည္းဆိုင္ ရာ (ရွရီအီ) အခြန္ေပးေဆာင္မႈျပဳျခင္းျဖင့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုက္သင့္ထိုက္တန္သူကို ေပး ေဆာင္ျခင္း သည္ မႏုႆလူသား ၏ ဥစၥာပစၥည္း ကိုတိုးပြား လာဒ္ရွိ ေစပါ သည္။တစ္နည္းအားျဖင့္ နာမ္ပိုင္ဆိုင္ရာ ရိကၡာ ကိုလည္း တိုးပြားေစပါသည္။ မည္းေမာင္းေနသည့္လမ္းမ်ားတြင္တြင္းကို သိရွိျမင္ေတြ႔ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏွင့္ လမ္းမွန္ ကိုျပသည့္ အလင္း ေရာင္ ဆီမီးခြက္ကို ရလိုက္ သကဲ့ သို႔ျဖစ္ ပါသည္။

 

+++

 

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ (15)

 

အလ်င္အျမန္ ဖူးပြင့္ရန္အတြက္ ဒိုအာ ျပဳျခင္း

 

) اٴَكْثِرُوْا الدُّعٰاءَ بِتَعْجیلِ الْفَرَجِ، فإِنَّ ذٰلِكَ فَرَجُكُمْ(

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( ကၽြႏ္ုပ္ အလ်င္အျမန္ဖူးပြင့္ရန္ အတြက္ ဒိုအာမ်ားမ်ား ျပဳ လုပ္ပါေလ။ အေၾကာင္းမွာ ဤကိစၥတြင္ အသင္တို႔ကိုယ္တိုင္ အ တြက္ သက္ေတာင့္ သက္သာ ရွိမႈျဖစ္ေစပါသည္။ )[30]

 

ရွင္းလင္းခ်က္

 

     ဤ ဟဒီးစ္ေတာ္၏ စာသားသည္ ေအမာမ္ဇမာန္း(4)အေန ျဖင့္ အစ္ၥဟက္ ဗင္ယအ္ကူဗ္ ၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားမိန္႔ ေတာ္ မူထား သည့္ အေျဖ ျဖစ္ပါ သည္။ ဤဟဒီးစ္ေတာ္တြင္ ေအမာမ္ (4)အေန ျဖင့္ အလ်င္အျမန္ဖူးပြင့္ရန္အတြက္ဒိုအာ မ်ားမ်ားျပဳလုပ္ရန္ မိန္႔ထားပါသည္။ဤေအမာမ္ ၏ အမိန္႔ ေတာ္ သည္ ဆိုလိုခ်က္ (ဒိုအာမ်ားမ်ားလုပ္ရန္ကိစၥ) ၏ အေရးႀကီး မႈကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ရွီအာမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား ၊ ေဘးဒုကၡမ်ား အဆင္ေျပ ကင္းေဝမႈသည္ ဟဇရသ္ ေအမာမ္ မဲဟ္ဒီ (4) ၏ဖူးပြင့္မႈ အရိပ္ ေအာက္မွာ သာလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအမာမ္ (4) ဂိုက္ဗသ္တြင္ ရွိေနသမွ် ရွီအာလည္းပဲမင္းဆုိးမင္းညစ္ ရက္စက္ ယုတ္မာ ညဥ္းပန္းသည့္အာဏာ ရွင္မ်ား၏ ပစ္မွတ္ ျဖစ္ေန ေပမည္။

     ဤဟဒီးစ္ေတာ္တြင္အခ်ဳိ႕ ပိြဳင့္မ်ားပါရွိပါသည္။ ၎ဘက္ကို ညႊန္ျပပါမည္။

     ၁။ရွီအာမ်ား အတြက္ အဆင္ေျပ လြယ္ကူမႈမ်ား ရွိပါသည္။ ရွီအာ မ်ားသည္ ရက္စက္ ညဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္ မႈ အစြဲစြပ္ခံမႈ တို႔မွ လြတ္ေျမာက္ပါလိမ့္မည္။ ထိုေန႔ သည္ ေရႊရက္ (အဖိုးတန္ရက္) ေရာက္လာပါ လိ္မ့္မည္။ ရွီအာမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေမာင္လာ ၊ အာဂါ ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ၏အရိပ္ေအာက္ တြင္ သက္ ေတာင့္ သက္သာရွိမႈ ၊ လူဖူဖူလုံမႈ ျဖင့္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဘဝကို တည္ ေဆာက္ ၾကပါလိမ့္မည္။

     ၂။ေအမာမ္ဇမာန္း(4)ဖူးပြင့္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးဗဒါအ္    ( بداء)ျဖစ္ေပၚပါမည္။ေနာက္တစ္မ်ိဳးေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ဖူးပြင့္မႈ တြင္ အလ်င္အျမန္ႏွင့္ ေႏွာင့္ေႏွး မႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ (4)အလ်င္ အျမန္ ဖူးပြင့္ဖို႔အတြက္ အေၾကာင္းခံအခ်က္မ်ား မွ တစ္ခုမွာ ဒိုအာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိရွိ နားလည္ ထား သည္မွာ ဒိုအာ သည္ ႏွလုံးသား၏ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ ႏွင့္ အေျခ အေန ဖန္တီးေပးမႈ မရွိဘဲ အာနိသင္သက္ေရာက္မႈ ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ မႏုႆာလူသားအေနျဖင့္ ႏႈတ္ႏွင့္အတူ ႏွလုံးသား ႏွင့္ပါ ေမတၱာ ရပ္ခံေတာင္းဆိုရမည္။ လက္ေတြ႔ လိုက္နာ က်င့္ သုံး မႈ တြင္လည္း မိမိကိုတိုင္ (ေအမာမ္(4) အလ်င္အျမန္ ဖူးပြင့္ လာရန္အတြက္) အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ဖန္တီး ေပးရပါမည္။

 

+++

 

 

 

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ (16)

 

ရွီအာကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျခင္း

 

) إنّٰا غَیْرُ مُهْمِلِیْنَ لِمُرٰاعٰاتِكُمْ، وَ لاٰ نٰاسینَ لِذِكْرِكُمْ، وَ لَوْلاٰ ذٰلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ الَّلاٴْوٰاءُ وَاصْطَلَمَكُمُ الْاٴَعْدٰاءُ(

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အသင္တို႔အား စိစစ္စစ္ေဆး ရာတြင္၊ အုပ္ထိန္း မႈျပဳရာတြင္ ပ်က္ကြက္မႈ ၊ဂရုမစိုက္မႈ ကိုမျပဳပါ။ အသင္တို႔၏ သတိရတမ္းတမႈ ကိုမည္သည့္အခါမွ မေမ့ပါ ၊အကယ္၍ ဤကဲ့သို႔သာ မျပဳခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အသင္တို႔အေပၚ အခက္ အခဲမ်ား ၊ ေဘးဒုကၡမ်ားက်ေရာက္လာေပမည္၊ ရန္သူ မ်ား အသင္တို႔ကို အျမစ္ျပတ္တိုက္ခိုက္ မည္ျဖစ္ေပသည္။ )[31]

 

ရွင္းလင္းခ်က္

 

     ေအမာမ္ဇမာန္း (4) အေနျဖင့္ ရွိက္ၡမိုဖီးဒ္ (ရ.ဟ) အတြက္ အေျဖေပးစာခၽြန္ ႏွစ္ေစာင္ပို႔ေပးခဲ့ပါသည္။ ပထမစာခၽြန္တြင္ ကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္ မိမိ၏ ရွီအာ မြတ္စလင္မ်ား ကို သတင္း ေကာင္းေပးထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အသင္တို႔ အေပၚ အစဥ္အၿမဲ မ်က္စိေအာက္တြင္ ထားရွိၿပီး ဂရုျပဳ ထည့္သြင္း စဥ္း စားေနပါသည္။ အသင္တို႔အား မည္သည့္အခါမွ ေမ့မသြားေခ်။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ရန္သူမ်ား၏ အႏၱရာယ္မွ လုံၿခဳံေနေပသည္။ ရွီအာ သည္ ဖိႏွိပ္ညႇဥ္းပမ္းမႈ အားေတာ္လွန္ သည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ ႏွင့္ အမွန္တရားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ တရားဘက္ အစဥ္အၿမဲ ေနာက္လိုက္ ေပးသျဖင့္ ညႇဥ္းပမ္း ရက္စက္ ယုတ္မာသည့္ အာဏာ ပိုင္မ်ား ၊ဆန္႔က်င္သူမ်ား၏ ရက္စက္ညႇဥ္း ပမ္းမႈ၏ ပစ္ မွတ္ျဖစ္ခဲ့ ရပါသည္။ ဤ အတြက္ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား ၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡမ်ား မွ ၎တို႔ကို ကူညီေဖးမရန္ ႏွင့္ ၎တို႔ကို အျမစ္ျပတ္ တိုက္ခိုက္မႈမွ ကယ္တင္ႏိုင္မႈသူ တစ္ဦး တစ္ ေယာက္လိုအပ္ပါသည္။ ဤအေျဖေပးစာခၽြန္ေတာ္တြင္ ေအမာမ္ ဇမာန္း (4) အေနျဖင့္ မိမိရွီအာမ်ားကို သတင္း ေကာင္း ေပး ထားပါသည္။မည္သို႔ ဆိုလင့္ကစား ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဂိုက္ဗသ္တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း အသင္တို႔ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါသည္။ မည္သည့္အခါမွ ရန္သူမ်ား၏ အကြက္ မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အခြင့္မေပးခဲ့ေခ်။ ရွီအာမဇ္ဟဗ္ ႏွင့္ ရွီအာမြတ္စလင္မ္မ်ားကို အျမစ္ျပတ္ တိုက္ခိုက္မႈမွ ကယ္တင္ေပးပါသည္။ ေအမာမ္ အေနျဖင့္ မိမိ၏ ေအမာမ္မသ္ သက္တမ္း ကာလတစ္ေလွ်ာက္ လုံး အခက္အခဲမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းခဲ့ပါသည္။ (ဤ)နမူနာ မ်ား သည္ ေအမာမ္(4) ကတိကဝတ္ တည္မႈကို အျပည့္အစုံ ေဖာ္ ညႊန္း ေနမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

 

+++

 

 

 

 

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ (17)

 

ရွီအာမ်ားကိုေဘးဒုကၡမ်ားမွ ကင္းေဝေအာင္ထားျခင္း

 

) اٴَنَا خٰاتَمُ الْاٴَوْصِیٰاءِ، وَ بِي یَدْفَعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَلاٰءَ عَنْ اٴَهْلي وَ شیْعَتِى(

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေနာက္ဆုံး ေအာင္စီယာ ျဖစ္ပါသည္။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ေၾကာင့္ ေဘးအႏၱ ရာယ္ ၊ေဘး ဒုကၡ မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္၏ အိမ္ေတာ္သူ အိမ္ေတာ္ သားမ်ား ကၽြႏ္ုပ္၏ ရွီအာ မ်ား ႏွင့္ ကင္းေဝးေစေတာ္မူသည္။ ) [32]

 

ရွင္းလင္းခ်က္

 

     ဤ ဟဒီးစ္ေတာ္ျမတ္အား ရွိက္ၡစဒူက္ၡ(ရ.ဟ) ႏွင့္ ရွိက္ၡသူစီ (ရ.ဟ) တို႔သည္ အဘူနစ္ရ္ခါဒမ္ ထံမွ ဆင့္ျပန္ထားပါသည္။ အဘူနစ္ရ္ ေျပာၾကားသည္မွာ -

     ကၽြန္ေတာ္ အေနျဖင့္ ေအမာမ္(4)၏ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ တြင္ အခစားဝင္ေရာက္သည့္အခါ ေအမာမ္ မွမိန္႔ေတာ္မူသည္။ ((အသင္ကၽြန္ေတာ္ကို သိပါသလား?))ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေလွ်ာက္ ထား ပါ သည္။ ((ဟုတ္ကဲ့)) ၊ၿပီးေနာက္ေအမာမ္ မိန္႔ေလ၏။ ((ကၽြန္ေတာ္ဘယ္သူ လဲ ?)) ကၽြန္ေတာ္ျပန္ ေလွ်ာက္ထား ပါ သည္။ ((အရွင္သည္ ကၽြန္ေတာ္၏ အရွင္ ႏွင့္ကၽြန္ေတာ္အရွင္ ၏ သား ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။)) ေအမာမ္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ((ကၽြန္ ေတာ္ အေနျဖင့္အသင္ကိုဤေမးခြန္း ေမးတာ မဟုတ္ ပါ။)) ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏။ ((အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ ကၽြန္ေတာ္အား သခင္အေပၚ စေတးႏိုင္ စြမ္းေပး သနား ေတာ္ မူပါေစ။ အရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ မိမိအေျခအေနကို ရွင္းျပေပး ေတာ္မူပါ။ )) ေအမာမ္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ((ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေနာက္ဆုံး ေအာင္စီယာ ျဖစ္ပါသည္။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ေၾကာင့္ ေဘးအႏၱ ရာယ္ ၊ေဘး ဒုကၡ မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္၏ အိမ္ေတာ္သူ အိမ္ေတာ္ သားမ်ား ကၽြႏ္ုပ္၏ ရွီအာ မ်ား ႏွင့္ ကင္းေဝး ေစေတာ္မူသည္။))

     ဟဒီးစ္ေတာ္၏ ဤအစိတ္အပိုင္း တြင္ ေအမာမ္ (4) အေန ျဖင့္ ပိြဳင့္ ႏွစ္ခုဘက္သို႔ ညႊန္ျပ၍ မိန္႔ထားပါသည္။

     ၁။ ေအမာမ္ (4)သည္ ေနာက္ဆုံး ေအာင္စီယာ ျဖစ္ပါ သည္။ဝစြာယသ္ ( وصایت) ႏွင့္ ေအမာမ္မသ္ (امامت) သည္ ကိုယ္ ေတာ္ အေပၚအဆုံးသတ္သြားပါသည္။ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါ သည္။ ဤေနရာတြင္ ဝစြာယသ္ ( وصایت) ဆိုသည္မွာ ဟဇရသ္ အာဒမ္ (7) ၏သားေတာ္ ဟဇရသ္ ဟာဘီးလ္ သို႔မဟုတ္ ဟဇ ရသ္ ရွီးစ္ မွစတင္ၿပီး ေအမာမ္ဇမာန္း (4) အေပၚအဆုံးသတ္ တာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဝစြာယသ္ ( وصایت) အဆုံးသတ္ျခင္း ကို ဆိုလိုတာ လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ (ထို ဝစြာယသ္ ( وصایت) မွာ) ဟဇရသ္ အလီအစ္ဗ္ေနအဘီသြာလစ္ဗ္ (7) မွအစျပဳတာ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သူပင္ဆိုေစကာမူ ကိုယ္ေတာ္ ၿပီးေနာက္ မည္ သည့္ ေအမာမ္မွ် ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။ အၾကင္မည္သူမဆို ေအမာမ္မသ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး (ေအမာမ္ျဖစ္ေၾကာင္း) အခိုင္ အမာ ေျပာဆိုမည္ဆိုလွ်င္ ၎၏ေျပာဆိုမႈသည္ အမွားျဖစ္ၿပီး လိမ္လည္မႈသာ ျဖစ္ပါသည္။

     ၂။ေအမာမ္(4) ၏ ရွီအာမ်ားသည္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး ေဘးဒုကၡ၊ေဘးအႏၱရာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေပမည္။ ဤ ဟဒီးစ္ ေတာ္ျမတ္တြင္ ေအမာမ္ ဇမာန္း(4) မိန္႔ေတာ္မူသည္။

     ( အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ေၾကာင့္ သာလွ်င္ ေဘးအႏၱ ရာယ္ ၊ ေဘး ဒုကၡ မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္၏ အိမ္ေတာ္သူ အိမ္ေတာ္ သားမ်ား ကၽြႏ္ုပ္၏ ရွီအာ မ်ား ႏွင့္ ကင္းေဝး ေစ ေတာ္ မူသည္။ )

ဤဟဒီးစ္ေတာ္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ႏွစ္ခု ပါဝင္ပါသည္။

(က) ေအမာမ္ဇမာန္ (4) ဆိုလိုသည္မွာ ဂိုက္ဗသ္ ကာလကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ဆိုလိုသည္မွာ ရွီအာ မ်ားသည္ ဂိုက္ဗသ္ကာလတြင္ ေအမာမ္ ႏွင့္ သဝစူလ္ႏွင့္ သာ လွ်င္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ေဘးဒုကၡမ်ားမွ ကင္းေဝးႏိုင္ပါသည္။

ေအမာမ္ မဲဟ္ဒီ (4) အေနျဖင့္ မိမိအေျဖေပးစာခၽြန္ေတာ္တြင္ ရွိက္ၡ မိုဖီးဒ္ (ရ.ဟ) အား မိန္႔ၾကားထားပါသည္။

     ( ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အသင္တို႔အား စိစစ္စစ္ေဆး ရာတြင္၊ အုပ္ထိန္း မႈျပဳရာတြင္ ပ်က္ကြက္မႈ ၊ဂရုမစိုက္မႈ ကိုမျပဳပါ။ အသင္တို႔၏ သတိရတမ္းတမႈ ကိုမည္သည့္အခါမွ မေမ့ပါ ၊အကယ္၍ ဤကဲ့သို႔သာ မျပဳခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အသင္တို႔အေပၚ အခက္ အခဲမ်ား ၊ ေဘးဒုကၡမ်ားက်ေရာက္လာေပမည္၊ ရန္သူ မ်ား အသင္တို႔ကို အျမစ္ျပတ္တိုက္ခိုက္ မည္ျဖစ္ေပသည္။ )[33]

(ခ) ေအမာမ္ဇမာန္ (4) ဆိုလိုသည္မွာ ဖူးပြင့္ၿပီး ကာလကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ဆိုလိုသည္မွာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္အားဖူးပြင့္ေတာ္ မူျခင္းျဖင့္ မတရားရက္စက္ညဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္သူမ်ားအား လုံး အေပၚ အားသာေစမည္။ (လြမ္းမိုးေစမည္။) ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ၊ ေဘးဒုကၡမ်ား၊ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား ကိုမိမိ၏ အိမ္ေတာ္သူ အိမ္ေတာ္ သားမ်ားႏွင့္ရွီအာမ်ား ႏွင့္ေဝးကြာေအာင္ထားေလသည္။

     ျဖစ္ႏွစ္ေျခႏွစ္ခုစလုံးကို ေပါင္း၍လည္းျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္မွာ - ဤ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ေလ၏။ ေအမာမ္ဇမာန္ (4) သည္မိမိ၏ ဂိုက္ဗသ္ ကာလ တြင္ျဖစ္ေစ ဖူးပြင့္သည့္ကာလတြင္ျဖစ္ေစ ရွီအာမ်ားကို ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား ၊အခက္အခဲမ်ား ေဝးေအာင္ျပဳ ေပး ေလသည္။

 

+++

 

 

251 / END

 

 

[1] سوره تکویر ، آیت 29

[2] الغیبة طوسی ، ص 247 ، ح 216 ، الهدایة الکبری ، ص 359 ، کشف الغمة ، ج 3 ، ص 303 ، الخرائج والحرائج ، ج 1 ، ص 459 ، دلائل الامامة ، ص 506 ، بحارالأنوار ، ج 25 ، ص 337 ، ح16

[3] မိုကဆ္ေစရဟ္(သို႕) မိုကဆ္ေစရ္ဟ္ ဆိုသည္မွာ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (: ) အတြက္ ေဝလာယသ္ ေအလာဟီ မွ မည္သည့္အရာကို မွ လက္မခံသူမ်ားကို ေခၚဆိုပါသည္။

[4] မိုေဖာက္ေ၀ဇဟ္ မြတ္စလင္မ္မ်ားမွ အုပ္စု တစ္စု ျဖစ္ပါသည္။ ၎ တို႔ လက္ခံ သက္ဝက္ယုံၾကည္သည္မွာ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ သည္ စၾကာဝဠာ ကို ဖန္ဆင္း ၿပီးေနာက္ မိမိ၏ လိုလား ရည္မွန္းမႈကို ေအမာမ္ ၁၂ပါး (: ) အားေပးအပ္လိုက္ၿပီး ေအမာမ္ ၁၂ပါး (: ) အေနျဖင့္ လိုလား ရည္မွန္း သည့္အတိုင္း ဤစၾကာဝဠာ အား အသုံးျပဳ ႏိုင္သည္ဟု သက္ဝင္ ယုံၾကည္ ထားပါသည္။

[5] تفسیر علی بن ابراھیم، ج2، ص 409، بصائر الدرجات، ص537، ح47، بحار الانوار، ج5، ص114، ح 44

[6] کمال الدین، ج 2، ص 520، ح 49، فقیہ، ج 1، ص498، ح 1427، تہذیب الاحکام، ج 2، ص 175، ح 155، الاستبصار، ج 1، ص 291، ح 10، الغیبة، طوسی، ص296، ح 250، احتجاج، ج2، ص298، بحار الانوار، ج53، ص 182، ح 11، وسائل الشیعة، ج 4، ص 236، ح 5023

[7] سورہ طہ، آیت 14

[8] الغیبة، طوسی، ص 271، ح 236، احتجاج، ج2، ص 298، بحار الانوار، ج52، ص16، ح12، وسائل الشیعة، ج 4، ص201، ح 4919

[9] فقیه ، ج 1 ، ص 217 ، ح 651 ، بحازالأنوار ، ج 79 ، ح23 .

[10] احتجاج، ج2، ص 308؛ بحار الانوار، ج53، ص161، ح3؛ وسائل الشیعة، ج 6، ص490، ح 8514

[11] سور ہ ابراھیم، آیت7

[12] احتجاج، ج2، ص 312، بحار الانوار، ج53، ص165، ح4

[13] کمال الدین، ج 2، ص 493، ح 18، الخرائج والجرائح، ج 1، ص 443، ح24، بحار الانوار، ج51، ص331، ح 56

[14] سور ہ فاطر، آیت15

[15] کافی، ج 1، ص 521، ح 13، کمال الدین، ج 2، ص 490، ح 13، ارشاد، ج 2، ص 361، اعلام الوری، ج2، ص264، کشف الغمة، ج 3، ص251، بحار الانوار، ج51، ص329، ح 52، مدینة المعاجز، ج 8، ص 85

[16] سور ہ توبہ، آیت105

[17] تفسیر برہا ن، ج2، ص838، ح 2

[18] نهج البلاغہ، حکمت 417، بحار الانوار، ج6، ص 36 تا 37، ح 59

[19] دلائل الامامة، ص297

[20] سورہ انفال، آیت 33

[21] سورہ انفال، آیت 33

[22] کمال الدین، ج2، ص485، ح10،الغیبة، شیخ طوسی، ص292، ح247، احتجاج، ج2 ، ص284،اعلام الوری، ج2، ص272، کشف الغمة، ج3، ص340، الخرائج و الجرائح، ج3، ص1115، بحار الانوار، ج53، ص181، ح10

[23] احتجاج، ج2، ص315، بحار الانوار، ج53، ص177، ح8

[24] کمال الدین، ج2، ص511، ح42، الخرائج و الجرائح، ج3، 1111، بحارالانوار، ج53، ص191، ح19

[25] صحیفہ سجادیة، دعا 49، شمارہ14، مہج الدعوات، ص222، بحار الانوار، ج92، ص428، ح43

[26] کمال الدین، ج2، ص484، ح10، الغیبة، شیخ طوسی، ص291، ح247، احتجاج، ج2 ، ص284،اعلام الوری، ج2، ص271، کشف الغمة، ج3، ص338، الخرائج و الجرائح، ج3،ص1114، بحار الانوار، ج53، ص181، ح10، وسائل الشیعہ، ج27، ص140، ح33424

[27] کمال الدین، ج2، ص484، ح4، الغیبة، طوسی، ص290، ح247، احتجاج، ج2 ، ص283،اعلام الوری، ج2، ص271، کشف الغمة، ج3، ص339، الخرائج و الجرائح، ج3،ص1114، بحارالانوار، ج53، ص180، ح10

[28] سورہ توبہ،آیت103

[29] احتجاج، ج2، ص325، بحار الانوار، ج53، ص177، ح8

[30] کمال الدین، ج2، ص485، ح4، الغیبة،طوسی، ص293، ح247، احتجاج، ج2 ، ص284، اعلام الوری، ج2، ص272، کشف الغمة، ج3، ص340، الخرائج و الجرائح، ج3،ص1115، بحارالانوار، ج53، ص181، ح10

[31] احتجاج، ج2، ص323، الخرائج الحرائج، ج2، ص903، بحارالانوار، ج53، ص175، ح7

[32] کمال الدین، ج2، ص441، ح12، الغیبة، طوسی، ص246، ح215، بحار الانوار، ج52، ص30، ح25

[33] احتجاج، ج2، ص323، الخرائج والجرائج، ج2، ص903، بحارالانوار، ج53، ص175، ح7


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*