ေအမာမ္ဟိုစိုင္း (အ.စ) ၏ကဗဲရ္ေျမ ႏွင့္ ျပဳထားသည့္ သက္စ္ဘီ ၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း (အ.စ) ၏ကဗဲရ္ေျမ ႏွင့္ ျပဳထားသည့္ သက္စ္ဘီ ၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ

( (ေအမာမ္ဟိုစိုင္း (အ.စ) ၏ကဗဲရ္ေျမ) ၏ ႀကီး က်ယ္ ျမင့္ျမတ္မႈ မွာဤသို႔ ျဖစ္ေလ၏။ ဤေျမႏွင့္ျပဳလုပ္ထားသည္ သက္စ္ဘီ အားလက္တြင္ယူ၍ စိတ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ၎၏ စဝါးဗ္ သည္ သက္စ္ဘီ ႏွင့္ ေဇက္ရ္၏ စဝါးဗ္ ကိုရရွိမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ အကယ္၍ မည္သည့္ ဒိုအာပင္ မဖတ္ရြတ္ျခင္းေန ပါေစ။ )

 

) مِنْ فَضْلِه اٴَنَّ الرَّجُلَ یَنْسیٰ التَّسْبیحَ وَیُدِیرُ السُّبْحَةَ فَیُكْتَبُ لَهُ التَّسْبِیحُ(

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( (ေအမာမ္ဟိုစိုင္း (အ.စ) ၏ကဗဲရ္ေျမ) ၏ ႀကီး က်ယ္ ျမင့္ျမတ္မႈ မွာဤသို႔ ျဖစ္ေလ၏။ ဤေျမႏွင့္ျပဳလုပ္ထားသည္ သက္စ္ဘီ အားလက္တြင္ယူ၍ စိတ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ၎၏ စဝါးဗ္ သည္ သက္စ္ဘီ ႏွင့္ ေဇက္ရ္၏ စဝါးဗ္ ကိုရရွိမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ အကယ္၍ မည္သည့္ ဒိုအာပင္ မဖတ္ရြတ္ျခင္းေန ပါေစ။ )[1]

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာန

 

     ဤ ဟဒီးစ္ေတာ္သည္ မိုဟမၼဒ္ ဗင္ အဗ္ဒိုလႅာဟ္ ဟိုမိုင္ရီ၏ ေမးခြန္း မ်ားကို ေအမာမ္ မဲဟ္ဒီ (4) သခင္ေျဖထား သည့္ အေျဖမွတစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ပါသည္။၎အေနျဖင့္ေအမာမ္ဇမာန္း (အ.ဂ်) ေမးေလွ်ာက္ထားသည္မွာ - ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (အ.စ) ၏ကဗဲရ္ေျမႏွင့္ သက္စ္ဘီ ျပဳလုပ္လို႔ ရပါသလား ? ၎သက္စ္ဘီတြင္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ တစ္ခုခုေကာ္ ရွိပါ သလား ?

     ေအမာမ္ဇမာန္း (အ.ဂ်) အေနျဖင့္ ေမးခြန္း အတြက္ အေျဖ၏ အစပထမပိုင္းမိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။

 

     ( မိမိ၏သက္စ္ဘီကို ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (အ.စ) ၏ ကဗဲရ္ေျမႏွင့္ ျပဳလုပ္ပါေလ။ ၎သက္စ္ဘီျဖင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ အားတမ္းတ သတိရပါေလ။ အေၾကာင္းသည္ကား သက္စ္ဘီ လုပ္ရန္ အတြက္ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (အ.စ) ၏ကဗဲရ္ေျမ ထက္ ေကာင္း သည္အရာ မည္သည္အရာမွ် မရွိေခ်။ ဤ ေျမ ၏ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ မႈမ်ားမွ တစ္ခုမွာ ဤသို႔ျဖစ္ေလ၏။ အကယ္ ၍ အၾကင္ မည္သူမဆို ေဇက္ရ္ဖတ္ရန္ေမ့သြားမည္၊ (ဤ) ေျမ၏ သက္စ္ဘီ ကိုသာလွ်င္ မိမိလက္ႏွင့္ စိတ္ေနမည္ (လွည့္ေနမည္) ဆိုလွ်င္လည္း ၎အတြက္ သက္စ္ဘီ ႏွင့္ေဇက္ရ္ဖတ္ သည့္ စဝါးဗ္ ေရးမွတ္ေပးေလသည္။ )

    

     ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (အ.စ) ၏ ကဗဲရ္ေျမႏွင့္ ျပဳလုပ္ထား သည္ သက္စ္ဘီ ၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္မႈၽႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးတိုက္သင့္သည့္ ပိြဳင့္ ႏွစ္ခုဘက္သို႔ မီးေမာင္းထုိးျပပါမည္။

 

၁။ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (အ.စ) ၏ ကဗဲရ္ေျမ သည္အလႅာဟ္ဟို အရွင္ ျမတ္ အေနျဖင့္ မိုဘာရတ္က္(မဂၤလာ) ရွိသည့္ေျမအျဖစ္ သတ္ မွတ္ ထားသည့္ ေျမမ်ားမွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္း မွာ - ဤ ေျမႀကီး၏ တစ္စိတ္တစ္ေနရာတြင္ ဟဇရသ္ ဆရက္ဒ္ဒိုရွ္ႈိ ဟဒါဟ္ (အ.စ) ၏ သန္႔စင္သန္႔ျပန္႔ မြန္ျမတ္လွသည့္ ကိုယ္ခႏာ အားျမဳပ္ႏွံထား သည့္အတြက္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (အ.စ) ၏ ကဗဲရ္ေျမႏွင့္ ျပဳလုပ္ထား သည္ သက္စ္ဘီ ၏ မြတ္စ္သဟဗ္ ျဖစ္သည့္ ႀကီးမားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ခု မွာ - သက္စ္ဘီစိတ္သူ အၾကင္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (အ.စ) ၏ကဗဲရ္ေျမႏွင့္ ျပဳလုပ္ထား သည္ သက္စ္ဘီ ကိုလက္တြင္ ကိုင္ထားခ်ိန္အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္၏ ေရွ႕ေတာ္ဝယ္ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (အ.စ) ၏ စေတးမႈ ၊ ကုရ္ဗနီေပးမႈ ကို သတိရေစပါသည္။ ၿပီးေနာက္ဤကဲ့သို႔ လူသား တစ္ဦး သည္ ယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ျမတ္အလႅာဟ္လမ္း အတြက္ စေတး ခဲ့မႈႏွင့္ ဇြာလင္မ္ မ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ဝင္ခဲ့မႈကို ပါသိေစပါသည္။ မႏုႆ လူသားသည္ ဤလို အေျခအေနတြင္ သန္႔ရွင္း၊သန္႔စင္၊သန္႔ျပန္႔သည့္ ူဟ္ (ဝိဥာည္)မ်ားကို တမ္းတ သတိရ ေလ၏။ (ထိုသန္႔ရွင္း၊ သန္႔စင္၊ သန္႔ျပန္႔ သည့္ ူဟ္ (ဝိညာဥ္) ) မ်ားသည္ တကယ့္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရသူ၏ လမ္း တြင္ မိမိ၏ အသက္ကို စေတးခဲ့ပါသည္။ျမတ္အလႅာဟ္ဘက္သို႔ ကြေရာက္ သြား ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ မႏုႆ လူသား အတြက္ က်ဳိးႏြံ ႏွိမ့္ခ်မႈ ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္ၿပီးေနာက္ ၎၏ အျမင္တြင္ ေလာကႀကီး ႏွင့္ေလာကအတြင္းရွိသမွ် သည္ ေသး ငယ္သြားေလ၏။ (အထင္ႀကီး ၊ စြဲမက္စရာ မရွိ ေခ်ေတာ့ ေခ်။) ၿပီးေနာက္ ၎၏ နဖ္စ္ အတြင္း ေအရ္ဖန္နီအေျခအေန ႏွင့္ နမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အထူးသီးသန္႔ အေျခအေနကို ျဖစ္ေစ ပါသည္။ ဤအေျခအေနသည္ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (အ.စ) ၏ ကဗဲရ္ေတာ္ ေျမ ႏွင့္ သဝစိုလ္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ဟဒီးစ္ ေတာ္မ်ား တြင္ ဖတ္ရသည္မွာ - ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (အ.စ) ၏ကဗဲရ္ေတာ္ ေျမ အေပၚ (အလႅာဟ္အတြက္ ) စဂ်္ဒဟ္ ျပဳျခင္း ျဖင့္ အကြယ္ ၇လႊာ ဖယ္သြားေလ၏။

 

၂။ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (အ.စ) ၏ကဗဲရ္ေတာ္ ေျမ ႏွင့္ ျပဳလုပ္ ထား သည့္ သက္စ္ဘီ ၏ အက်ဳိးအာနိသင္မ်ား မွ တစ္ခု မွာ - (အဲဟ္ ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) အေနျဖင့္လည္း အၿမဲ လူထုကို မိန္႔ ၾကား ပါသည္။ ) ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (အ.စ) ၏ မဇြာလူးမီယသ္ ( မတရား၊ ရက္စက္ယုတ္မာ ၊ ညင္းပန္း၊သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ) လူထုအား သိ ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖသစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ - နမာဇ္ အၿမဲ ဝတ္ျပဳ သူသည္ နမာဇ္ တိုင္း ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (အ.စ) ၏ ကဗဲရ္ ေတာ္ ေျမ ႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ သက္စ္ဘီ ကို အသုံးျပဳခ်ိန္ ၎အေနျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း(အ.စ) ကဗဲရ္ေတာ္ ၏ ေျမ ကိုျမင္ရခ်ိန္တြင္ ေအမာမ္ဟိုစုိင္း (အ.စ) ၊ကိုယ္ေတာ္ ၏ သာဝကေတာ္မ်ား ၊ ကိုယ္ေတာ္၏ အိမ္ေတာ္သူ ၊အိမ္ေတာ္                           သားမ်ား ကုရ္ဗနီေပးမႈ ၊ စေတးခံခဲ့ပုံကို တမ္းတေပမည္။ သိရွိၾကသည္မွာ လည္း - ဤကဲ့သို႔ေသာ္ စံနမူနာမ်ားကို တမ္း တာျခင္းသည္ စိတ္ပညာအရ မႏုႆလူသား၏ နဖ္စ္ အတြင္း အံ့ၾသဖြယ္ သြန္သင္ဆုံးမမႈ၏အာနိသင္ ၊ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အာနိ သင္ ကိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ မႏုႆလူသားကို ဟိုစိုင္းနီ (ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (အ.စ) ေနာက္လိုက္သူအစစ္ ) ျဖစ္ေစပါသည္။ လူသား၏ တည္ရွိေနမႈ တြင္ ဟိုစိုင္းနီေတာ္လွန္ ၏ ဝိညာဥ္ ႏွင့္ ေသြးမ်ားလႈပ္ရွား လာေပသည္။

 

[1] احتجاج، ج2، ص 312، بحار الانوار، ج53، ص165، ح4

=====================

251 /END


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Qods
ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္ سلیمانی
We are All Zakzaky
No to deal of the century