?>

အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးရာ၌ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား

အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးရာ၌ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား

အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးရာ၌ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား ဆိုသည့္ ကိစၥရပ္ကို ဟဇရတ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္မိုရွိရာဇီးေရးသားသီးကုံးထားသည့္ ( မြရွ္ေကလာသ္ေသ ဂ်င္စီ ဝါ ဂ်ဝါနန္ )) စာအုပ္မွ အဗ္နာ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ မ်ား အတြက္ ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးရာ၌ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား

အရြယ္ေရာက္လူငယ္လူရြယ္တိုင္းသည္ ဤအခက္အခဲ ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သိရွိထားသည့္အတိုင္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းစာရင္း သည္ ဂရုုျပဳရမည့္အတိုင္း အတာအထိ က်ဆင္းလာၿပီး ၄င္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ဖက္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရမည့္အသက္အရြယ္တြင္ ထိမ္းျမားျခင္း(အသက္ႀကီးမွ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း) သည္အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾက သူမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ဆက္ခံသည့္ၿမိဳ႕ မ်ားေနသူမ်ားအတြင္း မ်ားျပားလာ သည္ကိုေတြ႕ရေပသည္။

မည္မွ်အထိ အသက္အရြယ္ႀကီးျပင္းမွ လက္ထပ္ထိမ္းျမားၾကသည္ ဆုိလွ်င္ လူငယ္၊လူရြယ္တို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမႈ၊ ႏုပ်ိဳလန္းဆန္းမႈ၊ အရြယ္ေကာင္းမႈ၊ လူငယ္လူရြယ္ သဘာ၀ရွိမႈကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆံုး႐ံႈး ရသည့္အခ်ိန္၊ သဘာ၀တရား အရအေကာင္း တကာ့အေကာင္းဆံုး အိမ္ေထာင္ျပဳရမည့္ အခ်ိန္ ကုန္ဆံုးသြားခ်ိန္တို႔၌ ျဖစ္ၾကပါသည္။
အိမ္ေထာင္ျပဳ၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရာတြင္ ေနာက္က်၊ အခိ်န္ကုန္ ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရာ အေျမာက္အျမားရွိေလသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ ေလးခ်က္ သည္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းအရာ(၁) - ပညာဆည္းပူးခ်ိန္ အခ်ိန္မ်ားၾကာရွည္ရျခင္း

အေၾကာင္းအရာ(၂) - တရားမ၀င္ဆက္သြယ္မႈ (သမီးရည္းစားဘ၀ျဖင့္)ကို
အလြယ္တကူပံုေဖာ္ႏိုင္ျခင္း

အေၾကာင္းအရာ(၃) - (ႏွလံုးသား၏ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္အညီ) ဘ၀အတြက္
အေရးႀကီးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္
လက္ထပ္ထိမ္းျမားဖို႔ စရိတ္ႀကီးမားျခင္း။

အေၾကာင္းအရာ(၄) - လူငယ္၊ လူရြယ္ ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ စိတ္မခ် မယံုၾကည္ ႀကျခင္း၊ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ဤေနရာ၌ အေရးအႀကီးဆံုး အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေနသည္ျဖစ္သည့္ပထမအေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုကိုအေသအခ်ာေဆြးေႏြးတင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အခ်ိဳ႕အႀကီး အကဲ၊ လူႀကီးသူမမ်ား အေနျဖင့္ ဤအႏၲာရာယ္ ႀကီး၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာ၊ စီစစ္မႈမျပဳဘဲရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို႔နည္းလမ္းကိုမေရြးခ်ယ္ေတာ့ဘဲ “အတင္းအဓမၼ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ” စနစ္ကို တင္ျပၾကေလသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ (သာဓက) အေနျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ လက္မ ထပ္ေသးသူမ်ား ၊အိမ္ေထာင္မရွိေသးသူမ်ားထံမွ အသျပာ အခြန္ ေကာက္ခံျခင္း၊၄င္းတို႔ အားအတင္း အဓမၼလက္ထပ္ ေပးၿပီး အိမ္ေထာင္ သည္ဆိုသည့္ အက်ႌကို ၀တ္ဆင္ေပးျခင္းကို ျပဳေပမည္။

သို႔မဟုတ္ပါက ဌာနဆိုင္ရာ၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အသီးသီး၌ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား ကိုအထူး သတ္မွတ္ထားသည့္အသက္အရြယ္အပိုင္း အျခားႏွင့္ အညီ အလုပ္ ေပးျခင္း၊ ၄င္းတို႔အား လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ ဆိုင္ရာ အခက္ အခဲအၾကပ္အတည္းမွကယ္တင္ေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္) (အျပစ္က်ဴးလြန္သူ အျဖစ္)ႀကီးမား ေလးလံသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကိုသတ္မွတ္က်င့္သံုး ျခင္းကို ျပဳရေပမည္။

အခ်ိဳ႕ လူငယ္၊လူရြယ္မ်ား အေနျဖင့္လည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ေမးျမန္းၾကေလ၏ (ေမးခြန္းသည္ကား-) “လူႀကီးမင္းတို႔၏ အယူအဆ၊ လမ္းၫႊန္မႈအရ ဤလႈပ္ရွားမႈ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို၊ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္ မွန္ကန္ပါသလားခင္ဗ်ား” ? ( ျဖစ္ေလ၏ ။)

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္အရ အကယ္၍ အတင္း အဓမၼလက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းဆိုသည္မွာ လူငယ္၊ လူရြယ္ မ်ား ဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး မ်ား၌ အလုပ္ရရန္ အတြက္မျဖစ္မေန ျပဳရသည့္ သေဘာကို ေဆာင္မည္ဆို လွ်င္ အႀကမ္းအားျဖင့္ လတ္တေလာအေျခအေန တစ္ခုခု အထိ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေလသည္။

သို႔ေသာ္လည္း “လက္ထပ္ထိ္မ္းျမားျခင္းအတြက္ အႏၲရာယ္မ်ား ေျဖရွင္းျခင္း ” ဆိုသည့္ အေျခခံတရား အဓိက ေျဖရွင္းေပးသည့္နည္းလမ္း လံုး၀ျဖစ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ မေတာ္တဆ မေမွ်ာ္လင့္ မထင္မွတ္သည့္ မလိုလားအပ္သည့္ အရာမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ရတတ္ေပသည္။

အေျခခံက်က်ေျပာရလွ်င္ “လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း”ႏွင့္ “အတင္းအဓမၼ” ဆိုသည့္ စကားစုႏွစ္ခုမွာ ဆန္႔က်င္ဖက္ စကားစုမ်ားျဖစ္ေပသည္။ မည္သည့္အခါမွ် ၄င္းစကားႏွစ္လံုး တြဲဖက္ေပါင္းစည္းရန္ အဆင္ေျပမည္ မဟုတ္ေခ်။အတင္းအဓမၼလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းသည္အတင္းအဓမၼမိတ္ေဆြ ဖြဲ႕ျခင္း၊ သူငယ္ခ်င္းလုပ္ျခင္း၊ခ်စ္ျခင္း ႏွင့္ပမာတူေလ၏ ။
မႏုႆလူသား၊ ပုထုဇဥ္ လူသား ႏွစ္ဦးႏွစ္ေယာက္ အားအတင္း အဓမၼစနစ္၊ ဥပေဒ၊ အာဏာစက္အားျဖင့္ ခ်စ္ခင္မႈ ေမတၱာရွိမႈကို ျပဳလုပ္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား?

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၏ ဆိုလိုခ်က္အဓိပၸါယ္ အစစ္အမွန္မွာ- ေအးခ်မ္းစြာ အတူတကြလက္တြဲေနထိုင္ ရမည့္ ဘ၀ခရီးတစ္ခုအတြက္ႏွင့္ သန္႔ရွင္း ၾကည္လင္သည့္ စိတ္မ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ ႐ူးဟ္ (၀ိညာဥ္) တို႔ ေပါင္းစပ္ျခင္းကိုေခၚဆို ပါသည္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈလုပ္ရန္ လံုး၀လြတ္လပ္ ေနသည့္ အေျခအေနရွိဖို႔ဆိုသည့္အေထာက္အထား၊ သက္ေသကိုမလြဲမေသြ ရရွိမည္ျဖစ္ပါ သည္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အတင္းအဓမၼ အၾကပ္ကိုင္မႈမွ် မရွိဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။

ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အစၥလာမ္တရားေတာ္မွႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီ ေက်နပ္ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈ လံုး၀မရွိသည့္ လက္ထပ္ထိမ္ျမား ေနကာဟ္ျပဳျခင္းကို တရားမ၀င္သည့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈအျဖစ္ ျပဌာန္းထားေလသည္။

လက္ထပ္ထိမ္ျမားျခင္းသည္ (ႏိုင္ငံတစ္ခုခု၏) တပ္မေတာ္တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရသကဲ့သို႔ မဟုတ္ေခ်။ သာဓကအားျဖင့္( အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ တပ္မေတာ္ ထဲမ၀င္မေနရ ဥပေဒျပဌာန္းထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔) တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ဥပေဒအင္အား၊ အမိန္႔အင္အား ျဖင့္တပ္မေတာ္ အတြင္းသို႔ ၀င္ခိုင္းၿပီး အထူးထိန္းခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမႈ တစ္ခုခု၏ ေအာက္၌ထားကာစစ္ပညာကို(လိုအပ္လာလွ်င္ႏိုင္ငံေတာ္အားကာကြယ္ေပးရန္) သင္ၾကားေပးရသကဲ့သို႔ လုပ္၍မရေပ။

ဤ ေနရာ၌ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းလွ ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ- ဤ ျပႆနာ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းကိုေျဖရွင္းရန္၊ ရွင္းလင္းႏိုင္ရန္ လူမႈပတ္၀န္း က်င္၌မေကာင္းမႈ ရလာဒ္မ်ားကိုေျမာက္ေစ သည့္ အခက္အခဲ မ်ား အားလံုးကို ရွင္းထုတ္ပစ္ရန္ အစီအစဥ္ဆြဲသူလူႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ဤ အေျခ အေန အေၾကာင္းအရင္း အစစ္အမွန္ကို အနည္း တကာ့ အနည္းဆံုး ေလ့လာစူးစမ္းမႈ မျပဳဘဲ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္း ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ ေလ့လာသံုးသပ္ ခ်က္အရ ဤေဆြးေႏြးမႈမ်ား အစီအစဥ္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ အျဖစ္လည္း ေဖာ္ေဆာင္ မည္ဆိုခဲ့လွ်င္လည္းမလြဲမေသြ၄င္း အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း မ်ား၏ ေရေသာက္ျမစ္မ်ား၊ ဤေရေသာက္ျမစ္မ်ား ၏ အကိုင္းအခက္မ်ားကို သိရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္၌ မလြဲဧကန္ျဖစ္ေစမည့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ လက္ထပ္ထိမ္းျမား မႈ ေနာက္က်အခ်ိန္လြန္ျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္ေလးခ်က္ကို တိုက္ရိုက္ ေဆြးေႏြး စီစစ္ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပညာဆည္းပူးခ်ိန္၊ အခ်ိန္မ်ားၾကာရွည္ရျခင္း

လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားအတြက္ လက္ထပ္၊ ထိမ္းျမားရာတြင္ ပထမ အႀကီးမားဆံုးအခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္းျပႆနာမွာ ဤပညာဆည္းပူးခ်ိန္၊ အခ်ိန္မ်ားၾကာရွည္ရျခင္းပင္တည္း။

အမွန္တကယ္ ဤအတြက္ရွင္းျပ တင္ျပရန္မလိုအပ္ေခ်။ လူငယ္၊ လူရြယ္တိုင္းသည္ ပညာဆည္းပူးေနခ်ိန္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳႏိုင္ၾကေခ်။ အိမ္ေထာင္သည္၊ အိမ္ေထာင္ရွင္ဘ၀ကို မပိုင္ဆိုင္ ႏိုင္ၾကေခ် ျဖစ္ေပသည္။

တနည္းအားျဖင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားသည္ ပညာသင္ယူ ၿပီးဆံုးၿပီးသည့္တိုင္ေအာင္ လူပ်ိဳဘ၀၊အပ်ိဳဘ၀၌ ရွိေနေပသည္။ (သို႔မဟုတ္)အခ်ိဳ႕ လူငယ္၊လူရြယ္မ်ားသည္လံုး၀ပညာ သင္ယူၿပီး ဆံုးခ်ိန္ ကာလၾကာျမင့္သည့္ တိုင္ေအာင္ ဘြဲ႕ရၿပီးႏွစ္ အေတာ္ၾကာျမင့္ သြားသည့္ အထိ အေျခအေနသို႕ေရာက္ေနေသာ္လည္းလူပ်ိဳဘ၀၊အပ်ိဳ ဘ၀ႏွင့္သာဘ၀ တည္ေဆာက္ေန ၾက ေလသည္။

သို႔ေသာ္လည္းပဲ၊ ပညာဆည္းပူး သင္ယူခ်ိန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ ျခင္းေၾကာင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား၏ အိမ္ေထာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို ဟန္႔တား တားဆီးမႈႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေနေၾကာင္းကိုလည္း ျငင္းမရ ႏိုင္ေပ။

ပညာသင္ၾကားဆည္းပူးရန္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ဘာသာဆိုင္ရာ မ်ားအတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ (၁၈) ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) (၁၈)ႏွစ္ေအာက္လို အပ္ပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ လူငယ္၊ လူရြယ္တစ္ေယာက္ကို (ဘြဲ႕တစ္ခုခုရသည္အထိ) ပညာေရးဆံုးခန္းတိုင္သည္အထိ ခန္႔မွန္းေျခ (၂၅)ႏွစ္လိုအပ္ပါသည္။ ဖြာရစီ စကား သံုးအရ “ လူငယ္၊ လူရြယ္ဆိုသည္မွာ အက်ိဳးအျမတ္ရွိၿပီး၊ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ ရွာေဖြရမည့္၊ ေခၚဆိုရမည့္ အမည္ကို ေခၚျခင္းျဖစ္ေလ၏။

ဤအခ်ိန္၌ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ လူငယ္၊ လူရြယ္ဆိုသည့္ စကားလံုး၏ အဓိပၸါယ္အစစ္အမွန္ႏွင့္ဆိုလုိခ်က္အဓိပၸါယ္ အစစ္အမွန္ကို သံုးစြဲမည္ဆိုလွ်င္ မွန္မည္ဟုမထင္ေခ်။အေၾကာင္းမွာတစ္နည္းဆိုရလွ်င္လူငယ္၊လူရြယ္ဘ၀၏အေကာင္းတကာအေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ကိုလက္လြတ္ၿပီး၄င္းဘ၀၏အခ်ိဳ႕အခ်ိန္သာက်န္ေတာ့သည္အတြက္ေၾကာင့္ပင္တည္း။ ”

အနာဂတ္ကမၻာသည္ သုေတသီဂုဏ္ထူးတန္း၊ အထူးတန္းျဖစ္ သျဖင့္ ပညာရပ္တစ္ခုခုအား ဂုဏ္ထူးတန္း၊ အထူးတန္းအထိ ထိေရာက္ ဆည္းပူး ႏိုင္ရန္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ (၃၅) ႏွစ္ခန္႔ လိုအပ္ေပသည္။

ယခုေမးခြန္း ေမးစရာ ရွိေပသည္ -

ပညာေရးခရီး မၿပီးဆံုးမျခင္း အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမား ျခင္းကို တားျမစ္ထားရမည္ေလာ? (ပညာေရးခရီးဆံုးရန္ မည္မွ်ပင္ၾကာျမင့္ လွ်င္ၾကာျမင့္ပါေစ။) (သို႔မဟုတ္) ပညာေရးခရီးမၿပီးမျခင္း အိမ္ေထာင္မျပဳရ ဆိုသည့္ ဤဆက္ႏြယ္မႈစနစ္ကို ဖ်က္ဆီးရမည္ေလာ? ၿပီးေနာက္ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား သည္းမခံ၊ မေအာင့္အီးႏိုင္သည့္ (အထက္ပါ) စည္းကမ္းမွ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားကို လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေပးရမည္ေလာ? ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားပင္တည္း …..

သို႔ေသာ္ အျခားတဖက္၌လည္း ပညာသင္ လူငယ္၊ လူရြယ္ တစ္ ေယာက္၏ အေျခအေနသည္ (သံုးစြဲသူ) ႏွင့္ (စရိတ္မ်ားကို လုိလားသူ) သာျဖစ္ေလသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ (၀င္ေငြရွိသူ) တစ္ေယာက္မဟုတ္ေခ်။

ဤအတြက္ေၾကာင့္ ဤလူငယ္၊ လူရြယ္ အေနျဖင့္ ႀကီးမားေလးလံ သည့္၀န္ထုပ္၊ ၀န္ပိုးျဖစ္ၿပီး ခါးကိုခ်ိဳးပစ္မည့္ လက္ထပ္ျခင္းကို အဘယ္သို႔ ျပဳႏိုင္မည္နည္း?

ၿပီးေနာက္ ပညာခရီးၿပီးဆံုးၿပီးမွ အိမ္ေထာင္ျပဳရမည္ ဆိုသည့္ စနစ္ကို ေခ်မႈန္း၊ ေတာ္လွန္ႏိုင္မည္နည္း?

ကၽြန္ေတာ္၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈ အျမင္အရ တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ အနည္းငယ္လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြးေခၚ၊ စဥ္းစား၊ ဆင္ျခင္မည္၊ လမ္းေၾကာင္းအမွားအယြင္းမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္မည္ ဆိုလွ်င္ ဤျပႆနာ ပုဒ္စၧာအတြက္ အေျဖအလြန္တရာ မခဲယဥ္းေခ်။

အစ ပထမတြင္ တရား၀င္ဆက္ႏြယ္လိုရမႈ တစ္ခုခုတရား၀င္ ရွရီအီ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္းဆိုသည့္ (သာသနာတရားေတာ္မွ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ အညီ ေနကာဟ္ျပဳျခင္း ဧည့္ခံပြဲမပါဘဲ) ႏွင့္ ဧည့္ခံပြဲအတြက္ အေျမာက္အမ်ား ဧည့္သည္လာေရာက္မႈ၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ အကုန္အက်အမ်ားအျပား မလိုေခ် ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ထားရမည္။

လူငယ္၊ လူရြယ္ ေယာကၤ်ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးအၾကားတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ငါတို႔သည္ တရား၀င္ ေနကာဟ္ဖတ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေနာင္္တြင္ (ေက်ာင္းၿပီး၊ ပညာခရီးၿပီးသည္ႏွင့္) အတူတူ ေအးအတူ ပူအမွ် ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ အျဖစ္ဘ၀ တည္ေဆာက္ရဦးမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို သိထားရန္သာ လိုအပ္ေပသည္။
ၿပီးေနာက္အဆင္ေျပတတ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္ ပထမဦးဆံုး အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ က်န္ရွိေနသည့္ မဂၤလာအခမ္းအနား အစီအစဥ္ကို ရိုးရိုးေအးေအး သိကၡာရွိရွိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရန္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ဤနည္းစနစ္၏ ပထမဆံုးအက်ိဳးအျမတ္သည္ကား လူငယ္၊ လူရြယ္ တို႔၏ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်မ္းေျမ့သာယာမႈတစ္ခုကို ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းတို႔၏ဘ၀ တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုသည့္ လင္းတန္း ထြန္းေတာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤ အက်ိဳးအျမတ္ ႏွင့္ အတူ အိမ္ေထာင္မျပဳရေသးသည့္ လူပ်ိဳ လူလြတ္မ်ားကို အနာဂတ္ဘ၀ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အႏၲာရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ ႐ိႈင္တြာန္နီ လုပ္ရပ္မ်ားမွလည္း လြတ္ေျမာက္မႈကို ေပးေဆာင္ေၾကာင္း သိရေပမည္။

အျခားတဖက္တြင္လည္း ဤနည္းစနစ္လမ္းစဥ္သည္ လူငယ္၊ လူရြယ္ မ်ား၏ အေျမာက္အမ်ားေသာ စာရိတၱပ်က္လာမႈ၊ မေကာင္းမႈ ဒုစရိုက္မ်ား ထိန္းသိမ္းေပးေလသည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ တတ္စြမ္း ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးရသည့္ အခ်ိန္ကို အခ်ိန္ပို အျဖစ္ရရွိေလသည္။ (အခ်ိန္မကုန္ေတာ့ေခ်။) လြတ္ေျမာက္သည့္ဘ၀၊ လြတ္လပ္သည့္ ဘ၀ကိုပိုင္ဆိုင္ရေလသည္။ ၄င္းတို႔၏ ဘ၀တည္ ေဆာက္မႈ သည္ သဘာ၀ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအသြင္သို႔ ေဆာင္သြားေလသည္။

ဤနည္းလမ္းစနစ္သည္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား အတြက္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

အကယ္၍ မိဘမ်ား သတိဂရုျပဳမည္၊ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ စစ္မွန္တည္ၿငိမ္သည့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္။ ဤနည္းစနစ္ အား လက္ေတြ႕က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုလွ်င္ လူငယ္၊ လူရြယ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္း၊ ဒုကၡမွန္ သမွ်သည္ ေျပလည္၊ ေျဖရွင္းၿပီးသား ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ တရားေတာ္အရ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းထားျခင္း (ေနကာဟ္ဖတ္ထားေပးျခင္း) သည္ ေယာကၤ်ား ေလးႏွင့္ မိန္းကေလးအား တရား၀င္ဖြဲ႕ ေႏွာင္မႈကိုျဖစ္ေစၿပီး လူငယ္၊ လူရြယ္ တို႔၏လိုအပ္သည့္ ကာမ၊ ရာဂ လိင္ေတာင္းတမႈကိုလည္း (တရား၀င္) ျဖည့္ဆီး ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္ ရွရ္အီေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းထားမႈ ဘ၀သည္ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀၏ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးအျမတ္ အာနိသင္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ရေလသည္။ ရွင္းျပဖို႔ မလိုအပ္သည့္ လူငယ္၊ လူရြယ္တို႔၏ ကာမ၊ ရာဂလိင္ေတာင္းဆိုမႈကိုလည္းတစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေနအစားထိုးျဖည့္ဆီး ၿပီး ျဖစ္ေလသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ လူငယ္၊ လူရြယ္တို႔၏ မသန္႔စင္သည့္နည္းျဖင့္ ကာမျဖည့္ ဆီးမႈ၊ မေကာင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အာသာေျဖမႈ၊ တရားမ၀င္ လိင္ဆက္ဆံမႈ တို႔ကို ဖယ္ရွားၿပီး ျဖစ္ေလသည္။

ေယာကၤ်ားေလး (သို႔မဟုတ္) မိန္းကေလးတို႔၏ အိမ္ေထာင္စု၀င္မ်ား အတြက္ အပိုေငြလည္းကုန္က်မည္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ ကေလးေမြးဖြားရန္ႏွင့္ ေရွ႕ေလွ်ာက္ဆက္လက္ ပညာဆည္းပူးရန္ဆိုသည့္ အခက္အခဲအၾကပ္ အတည္းမ်ားမွလည္း လြတ္ေျမာက္ၿပီးျဖစ္သြားေလသည္။

အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုသည္ကား - လူငယ္၊ လူရြယ္တို႔၏ ပညာ သင္ယူဆည္းပူးေနခ်ိန္၌ပင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ အခမ္းအနားကို အစအဆံုး ျပဳလုပ္ေပးျခင္းဆိုသည့္ နည္းလမ္းပင္တည္း။

သို႔ေသာ္ နည္းလမ္း အထူးသီးသန္႔လည္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔ေခတ္တြင္ အမ်ားသံုးေနသည့္ နည္းစနစ္ကို သံုးရေပမည္။ (ထိုနည္းလမ္းမ်ားမွ နည္းလမ္း အေျမာက္အမ်ားသည္လည္း ရွရ္အီအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိေပသည္။) ထိုနည္းလမ္း မ်ားမွ တစ္နည္းမွ သေႏၶတားျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းမွာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၏ အသီးအပြင့္ ရလာဒ္ျဖစ္ၿပီး လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားကို ဤအသက္အရြယ္၌ ပညာသင္ၾကားမႈကို အဟန္႔ အတားျဖစ္ေစသည့္ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္း ဒုကၡျဖစ္ေစသည့္ အရာမွာ သားေမြးျခင္း၊ ကေလးယူျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ဤနည္းလမ္း အစီအစဥ္ စနစ္မ်ားအားလံုးသည္ လူအထင္ႀကီး ေအာင္က်င္းပသည့္ မဂၤလာပြဲ၊ လက္ရွိေခတ္ကာလ အရ ၊ ခါးကိုခ်ိဳးေစသည့္ စရိတ္အမ်ားအျပား ကို သံုးစြဲရသည့္ ေလာ္ဂ်စ္မဆန္ လံုး၀အ႐ူးဆန္ဆန္ ျဖစ္သည့္ မဂၤလာပြဲမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ရိုးရိုးယဥ္ယဥ္ေလး အေဆာင္ အေယာင္၊ အေမာ္အႂကြား၊ ဂုဏ္ပကာသန ကင္းသည့္မဂၤလာပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ မွသာ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမည္ျဖစ္ေပသည္။

အမွန္တစ္ကယ္ မိဘမ်ား ထိုနည္းတူစြာ ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး လိုလားသည့္ လူငယ္၊လူရြယ္မ်ား အေနျဖင့္ ဤ (အထက္ေဖာ္ျပပါ) လမ္းစဥ္ကိုသာ လိုက္နာသင့္ေပသည္။

အဆင့္ျမင့္ ဂုဏ္ထူးတန္းၿပီးဆံုးသည္ အထိ ေစာင့္စားျခင္း ၿပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိကာ လစာ အေတာ္ေကာင္းသည့္ အလုပ္တစ္ခုခု အစီအစဥ္၊ အိမ္၊ ကား ႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား အသံုးစရိတ္ ႀကီးၿပီး အေမာ္အႂကြားကိုျဖစ္ေစသည့္ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲ တုိ႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားမႈ၏ ရလာဒ္မွာ လူငယ္၊ လူရြယ္အား (႐ုပ္ႏွင့္နာမ္၏) အလြန္တရာ ညစ္ပတ္၊ ႏြမ္းနယ္မႈ၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လမ္းလြဲ၊ လမ္းမွား၊ လမ္းေခ်ာ္ မႈမွ အပ အျခားရလာဒ္ ရရွိမည္ မဟုတ္ေခ်။

ဤကဲ့သို႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ေစာင့္စားျခင္းျဖင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူငယ္၊ လူရြယ္၏ အသက္သည္ ၃၇ ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) ၄၀ နီးပါးသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး အရြယ္က်သည့္ အရြယ္ေရာက္က တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈကို ယူၾကေလ၏။

ဤ ကဲ့သုိ႔ေသာ္ လက္ထပ္ထိမ္းျမား၊မဂၤလာ ေဆာင္ႏွင္းျခင္း မ်ားသည္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ သဘာ၀ မဆန္မႈ၊ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ စစ္မွန္ သည့္ မဂၤလာ မျဖစ္မႈကို ျဖစ္ထြန္း ေစေလသည္။

အေၾကာင္းမွာ - ဤကဲ့သို႔ေသာ္ မဂၤလာ ေဆာင္ႏွင္းျခင္းသည္ လူအခြင္႔အေရးႏွင့္ မႏုႆ လူသား၏ အေရးႀကီးလိုအပ္မႈကို မျဖည့္ဆီးႏိုင္ ေတာ့ေခ်။ ထို႔ျပင္ မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းမႈ ၏ အစစ္အမွန္တရား ႏွင့္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မဆြတ္ခူးႏိုင္ေတာ့ေခ် ျဖစ္ေလသည္။

===================

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*