?>

ဘာသာေရး အေမး အေျဖ ဆိုင္ရာ မွတ္စုတိုေလးမ်ား အမွတ္ (၂)

ဘာသာေရး အေမး အေျဖ ဆိုင္ရာ မွတ္စုတိုေလးမ်ား အမွတ္ (၂)

ဘာသာေရး အေမး အေျဖ ဆိုင္ရာ မွတ္စုတိုေလးမ်ား အမည္ျဖင့္ အေမးအေျဖပုံအဗ္နာ ခ်စ္ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ေမး ။ ။ ဟဇရတ္ ဖြာေတမာ(အ.စ) သခင္မႀကီးသည္ ပထမခလီဖြာ အားစိတ္ဆိုးသြား

ေၾကာင္း ၊ေနာက္သခင္မႀကီး(အ.စ) အလႅာဟ္အမိန္႔ေတာ္ခံသြားသည့္အခ်ိန္အထိ အဆက္အသြယ္ မျပဳေၾကာင္း ဆိုသည္အခ်က္မွာ ၊မွန္ပါသလား၊ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ စြႏၷီ က်မ္းႀကီးျဖင့္

ေဖာ္ျပေပးပါ။


ေျဖ ။ အထက္ပါအခ်က္သည္မွန္ကန္ပါသည္။ စြႏၷီညီေႏွာင္မ်ား၏ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ၿပီးေနာက္ အမွန္ကန္ဆုံး က်မ္းအျဖင့္ လက္ခံထားသည့္ စဟီးဘုခါရီက်မ္းတြင္ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာ ကို ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။


ၾကည့္ - စဟီးဘုခါရီက်မ္း အတြဲ ၄ ၊စာမ်က္ႏွာ ၄၂ ၊ဗာဗ္ေပ ခြမ္းစ္(ခြမ္းစ္အခန္း) ၊ပုံႏွိပ္လက္ဘႏြန္


ေမး ။ ။စူရဟ္ အလ္ဟမ္ ဖတ္ၿပီးေနာက္ ((အာမီး(န))) ဖတ္ရမည္ေလာ

ေျဖ။ ။ ရွီအာ ေအမာမ္ မီယာ ၏ ရွရီအီအျမင္အရ မဖတ္ရေခ်။အေၾကာင္းသည္ကား -

မိုဟမၼဒ္ ဟလ္ဘီ မွ ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဒစ္က္(အ.စ) အားေမးျမန္းသည္မွာ - ((စူရဟ္ အလ္ဟမ္ ဖတ္ၿပီးေနာက္ ((အာမီး(န))) ဖတ္ရမည္နည္း ။ ေအမာမ္(အ.စ) အေနျဖင့္ အေျဖေပး ေတာ္မူသည္ကား - မဖတ္ရေခ်။))

ၾကည့္ - ဝစာေအလြရွ္ရွီအာ က်မ္း အတြဲ ၄၊အခန္း ၁၇ ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္ ၃

စီမာေယ အကာေယဒ္ ရွီအာ ၊စာမ်က္ႏွာ ၄၁၅


ေမး ။ ။ စလာမ္ …

ေက်းဇူးျပဳၿပီးအေျဖေပးပါခင္ဗ်ာ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္ရွိ ေနရာတစ္ရာတြင္ ေမာင္လာနာ တစ္ခ်ဳိ႕ ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ဳိမာနမာဇ္တြင္ အလွည့္က် ေမာင္လာနာ တစ္ေယာက္ တည္းသာ ဖတ္ေပးပါသည္။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ က်န္ေမာင္လာနာမ်ား မလာၾကေခ်။ ဟဇရတ္အာလီ (လူႀကီးမင္း) ၏ အျမင္ ေမာင္လာနာ မ်ား၏ဤလုပ္ရပ္(မလာျခင္း) သည္၊မွန္ကန္ပါသလား? ၊သို႔မဟုတ္ မွားေနပါသလား ?

ေျဖ ။ ။ ေမာင္လာနာမ်ား၊ သာသနာျပဳမ်ားအေနျဖင့္ ကြဲလြဲမႈ ကို ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား၊ လူထု ကိုအထင္မွားေစမည့္(ယုန္ထင္ေၾကာင္ထင္၊ျဖစ္ေစသည့္)လုပ္ရပ္မ်ားကိုေရွာင္ရန္အသင့္ေလွ်ာ္ဆုံး ပင္တည္း ။

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး


မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဖြာရစီဘာသာျဖင့္ လိုအပ္သူမ်ားထံေမးလ္ျဖင့္ပို႔ေပးႏိုင္ပါသည္။

မိမိေမးလ္၊အမည္ ၊ေနရပ္လိပ္စာ၊ၿမိဳ႕၊ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ဖုန္း ၊သာ ေဖာ္ျပဖို႔လို

အပ္ေပးသည္။

ေမး ။ ။စူရဟ္ အလ္ဟမ္ ဖတ္ၿပီးေနာက္ ((အာမီး(န))) ဖတ္ရမည္ေလာ

ေျဖ။ ။ ရွီအာ ေအမာမ္ မီယာ ၏ ရွရီအီအျမင္အရ မဖတ္ရေခ်။အေၾကာင္းသည္ကား -

မိုဟမၼဒ္ ဟလ္ဘီ မွ ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဒစ္က္(အ.စ) အားေမးျမန္းသည္မွာ - ((စူရဟ္ အလ္ဟမ္ ဖတ္ၿပီးေနာက္ ((အာမီး(န))) ဖတ္ရမည္နည္း ။ ေအမာမ္(အ.စ) အေနျဖင့္ အေျဖေပး ေတာ္မူသည္ကား - မဖတ္ရေခ်။))

ၾကည့္ - ဝစာေအလြရွ္ရွီအာ က်မ္း အတြဲ ၄၊အခန္း ၁၇ ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္ ၃

စီမာေယ အကာေယဒ္ ရွီအာ ၊စာမ်က္ႏွာ ၄၁၅

ေမး ။ ။ မိမိဇနီးသည္ ၏ က်င္ႀကီးသြားသည္႔ေနရာ ကို ဆက္ယွက္ ျခင္းသည္ ျပႆနာ ရွိပါသလား?

ေျဖ ။ ။ အကယ္၍ မိမိဇနီးသည္ ကိုယ္တိုင္ သေဘာတူပါက မက္ရူးအရမ္းျဖစ္ၿပီး၊ သေဘာမတူ ပါက ဟရမ္ ျဖစ္ေပသည္။

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး


ေမး ။ ။ မဖာသီဟိုေဂ်နန္ တြင္ ေန႔တိုင္း၏ အခ်ိန္တိုင္းအတြက္ဒိုအာ ၊ တစ္ႏွစ္လုံး၏ ရက္တိုင္းအတြက္ဒိုအာလာရွိရာ၊အခ်ိန္ျပည့္ဒိုအာဖတ္ေနရမည့္ဆိုသည္သေဘာေဆာင္ပါသလား ?

ေျဖ။ ။ မေဆာင္ေခ်။ သာဓက အားျဖင့္ ၂၄ နာရီ လမ္းမေပၚတြင္ ေျပး ဆြဲေနသည့္တိုက္စီကား မ်ား ႏွင့္တူေပသည္။ ၂၄ ေျပးဆြဲေနသျဖင့့္ အခ်ိန္ျပည့္ ငွားစီးရန္ မဟုတ္ဘဲ ၊မိမိ အတြက္လို အပ္ခ်ိန္ မွ ငွားစီးရန္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုနည္းတူစြာ အခ်ိန္ ျပည့္ ဒိုအာမ်ား ဖတ္ေနရန္ မဟုတ္ဘဲ မိမိ အတြက္ သင့္ေလ်ာ္၊ လို အပ္ ခ်ိန္တြင္ အစဥ္ သင့္ ဖတ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေပသည္။


ေမး။ ။ စလာမ္ …

အင္တာနက္မွ တဆင့္ ေနာင္ဟာေခြမ်ား ၊ဘာသာေရးရုပ္ရွင္မ်ားကိုေကာ္ပီလုပ္(ေဒါင္လုတ္)ၿပီး

ေရာင္းပိုင္ခြင့္ရွိပါသလား


ေျဖ။ ။ ထုတ္လုပ္သည့္မူရင္းဌာန မွ သေဘာမတူပါက မပိုင္ေခ်။(ေရာင္းလို႔မရေခ်။ )

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး


ေမး ။ ။ အေမအေနျဖင့္ မိမိသား ကို - မင္း ၊မင္း မိန္းမကို သလာက္မေပးရင္ အေမကို စိတ္မခ်မ္းသာ ေအာင္လုပ္ သူ စာရင္းဝင္ေပမည္ဟု အမိန္႔ေပးမည္။ အမွန္တြင္ အေမသည္ မိမိေခၽြးမႏွင့္ အဆင္မေျပေခ်။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အေမ အမိန္႔ကို နာခံရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသလား

ေျဖ ။ ။ ဤေနရာတြင္ မိမိ မိခင္၏ အမိန္႔ကို နာ ခံရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ေခ်။ စိတ္မခ်မ္းသာ ေအာင္ထားသူ စာရင္းဝင္ေပမည္ဟုဆိုသည္ စကားသည္လည္း အာနိသင္ မရွိေပ။ သို႕ေသာ္မိခင္အား စကားလုံး ရုိင္းမ်ား မသုံးမိဖို႔ မလြဲမေသြ လိုေပသည္။

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး

ေမး ။ ။ စလာမ္
၇၈၆ လုိ႔ ဘာျဖစ္လို႔ ဆိုင္ေတြမွာေရးထားပါလဲ။ အဲဒီအဓိပါယ္ကိုသိပါရေစ။


အေျဖ ။ ။ ဗဟ္မင္လ္လႅာဟ္ ေဟရဟ္မာေနရဟီးမ္ ကို အဗ္ဂ်ဒ္ ထုတ္လုပ္လွ်င္ ၇၈၆ ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဗဟ္မင္လ္လႅာဟ္ ေဟရဟ္မာေနရဟီးမ္ မေရးေတာ့ဘဲ ၇၈၆ လုိ႔ေရးၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဗဟ္မင္လ္လႅာဟ္ ေဟရဟ္မာေနရဟီးမ္ ၇၈၆ ျဖစ္လာပုံ

بسم الله الرحمن الرحیم

ب + س + م = 102


ا+ل+ل+ه = 66

ا + ل + ر +ح + م +ن =329

ا + ل + ر+ ح + ی + م = 289

စုစုေပါင္း = ၇၈၆


ေမး ။ ။ စလာမ္ …

သုံးဖို႔ ေငြေပးသည္ ၾကားကပင္ သားအေန ျဖင့္ အေဖမသိေအာင္ အိတ္ကပ္ထဲမွ ေငြ ယူျခင္းသည္ ဟရမ္ ျဖစ္ ပါသလား


ေျဖ ။ ။ ဟရမ္ ျဖစ္ေပသည္ ။

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး


ေမး ။ ။ သားေကာင္ေဇဗာလုပ္ရာ တြင္ ဗစ္ေမလႅာဟ္ ဘဲ ေျပာလွ်င္ လုံေလာက္ပါသလား၊ ဗစ္ေမလႅာဟ္ အား အာရဘီ မေျပာဘဲ အျခားဘာသာျဖင့္ေျပာလွ်င္ ပိုင္ပါသလား

ေျဖ။ ။ လုံေလာက္ပါတယ္၊ပိုင္ပါတယ္။

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး

ေမး။ ။ သားေကာင္ေဇဗာလုပ္ရာ တြင္ ေယာက္က်ားဘဲ လုပ္လို႔ ရသည္ဆိုသည္မွာ ဟုတ္ပါသလား

ေျဖ ။ ။ မဟုတ္ပါ။

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး

၂၀၀။အေမး။။ကၽြန္ေတာ္ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးအသစ္ဝယ္ထားပါသည္။ကၽြန္ေတာ္သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ ခင္မင္နဲ႔သူမ်ားအတြက္ ေငြယူၿပီး မေကာင္းသည့္ ကားမ်ား ေကာ္ပီကူးေပးမည္ဆိုလွ်င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသလား

ေျဖ ။ ။ မပိုိုင္ေခ်။

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး


၁၉၉ ။ ေမး ။ ။ cd မူရင္းပိုင္ရွင္ ၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ျဖန္႔ေဝ ခြင့္ရွိပါသလား

ေျဖ။ ။ ဥပေဒက ခြင့္မေပးထားပါက ခြင့္ မရွိေခ်။ ျဖန္႔ခြင့္မရွိေပ။

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး

ေမး ။ ။ စလာမ္ မို အလိုင္ကြမ္း

စာအုပ္မ်ား (သို႔) ေဆာင္းပါးမ်ား(သို႕) စာမ်ားတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟမၼဒ္ အမည္ ေနာက္ ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟဝါအာေလဟီဝစလာမ္ ဟုေရးုျခင္းႏွင့္ (ဆြ) ေရးျခင္းသည္ စဝါဗ္ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါ သနည္း

ထိုနည္းတူစြာ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ႏွင့္ ဟဇရတ္အာဘာစ္(အ.စ)၊ဟဇရတ္ ဇိုင္နပ္(အ.စ) ၊ဟဇရတ္ေသမာမူမာ(အ.စ) စသည္တို႔အားလည္းပဲ (အထက္ပါအတိုင္း (အ.စ) (သို႕)အျပည့္ေရးျခင္း) သည္ စဝါဗ္ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါ သနည္း

ေက်းဇူးတင္လ်က္


ေျဖ ။ ။ အျပည့္ အစုံ ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟဝါအာေလဟီဝစလာမ္ ႏွင့္ အလိုင္ဟစ္စလာမ္ ေရးျခင္းသည္ပိုျမင့္ျမတ္ၿပီး၊ ပိုေကာင္းေပသည္။

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

ေမး ။ ။ မိမိဇနီးသည္ျဖင့္ ရွဗ္ေဗကဒ္ရ္ ၊ မေဟာ္ရမ္ ၉ ရက္ ည၊ ရွဗ္ေဗ အာရႈ ရာ တြင္

ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာ လို႔ ရပါသလား

ေျဖ ။ ။ ဖီနဖ္ေစဟီ ၊အေၾကာင္းမဟုတ္ေခ်။

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး

ေမး ။ ။ ကၽြန္မ အေနျဖင့္ လက္ထပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသူတစ္ဦးရွိပါသည္။၎သည္ မြတ္စလင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း နမာဇ္မဖတ္ေခ်။ ရွရီအတ္အရ ျပႆနာ ရွိပါသလား


ေျဖ။ ။ အကယ္၍ လမ္းလြဲ၊လမ္းမွားေရာက္ဖို႔ အႏၱရာယ္ ရွိပါက ၎ႏွင့္လက္ထပ္ခြင့္ မရွိေခ်။ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး

ေမး။ ။ နမာဇ္ ဇီ မဟုတ္မွန္သိသူ ႏွင့္္ အသြားအလား လုပ္လို႔ရပါ သလား၊ေပါင္းသင္း

ဆက္ဆံပိုင္ခြင့္ရွိပါသလားေျဖ။ ။ ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ မေကာင္းမႈ ကို တားျမစ္လွ်င္ လက္ခံမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါက(နမာဇ္မဖတ္ျခင္းကို) တားျမစ္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။

အကယ္၍ တားျမစ္လွ်င္ လက္ခံမည္ မဟုတ္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါက၊ ေဗနာေဗအဟ္ ေသယာသ္ဝါဂ်စ္ဗ္ မႏွစ္သက္ေၾကာင္း ျပသရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး

ေမး ။ ။ နမာဇ္ ကို မဖတ္ သူသည္ ဘယ္အေျခအေနေရာက္လွ်င္ ကာေဖရ္ျဖစ္သြား ပါသနည္း ၊နဂ်စ္ေကာ္ ျဖစ္ပါသလား

ေျဖ ။ ။ နမာဇ္တစ္ခုတည္း မဖတ္ယုံ ျဖစ္ ကာေဖရ္ မျဖစ္ေခ်။ သို႕ေသာ္ နမာဇ္မဖတ္ျခင္းသည္ ဂိုနာေယ ကဗီ ျဖစ္ေပသည္။

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး


၁၉၃။ ေမး။ ။ အူဆူေလကာဖီ က်မ္း တြင္ ေအမာမ္ဂ်ဖရ္ဆြာဒစ္က္ (အ.စ) ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္လာရွိသည္မွာ (( စာ အတြက္ အေျဖေပးရန္ ၊ စလာမ္ကို အေျဖေပးရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္သကဲ့ သို႔ ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ )) ဟု ျဖစ္ေပသည္။ ဤ ဟဒီးစ္ေတာ္အရစာ ျပန္ရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသလား


ေျဖ။ ။ အဟ္ေသရာသ္ အရ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသည္။


ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီ


ေမး ။ ။ စလာမ္
တမန္ေတာ္ အီဆာ(အ.စ)သည္ ဒီဇင္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန႕မွာေမြးဖြားခဲ့တယ္ဆိုတာ ျဖစ္ပါသလား

ေျဖ။ ။ တမန္ေတာ္ျမတ္ ဟဇရတ္ အီဆာ (အ.စ) ၏ေမြးဖြားခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာႏွင့္ ပတ္ သက္

ၿပီး အကြဲအလြဲရွိပါသည္။ ထိုျပင္ အတိအက် မရွိရေပ။

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး


ေမး ။ ။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအၾကား ၊ၾကားဖူးပါသည္။ မုတ္ဆိတ္ ေကာင္းေကာင္း ထြက္လာဖို႔

တႀကိမ္ပလိပ္ဓားျဖင့္ ရိတ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုၾကေပသည္။

ဤစကားသည္မွန္ကန္ ပါသလား


ေျဖ။ ။ အကယ္၍ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ အေမြးမ်ား မထြက္ ေသးပါကရိတ္ႏိုင္ေပသည္။ အကယ္၍ ေပါက္ေနပါ ကဟိုေနရာေပါက္၊ဒီေနရာ

မေပါက္ ျဖစ္ေနမည္ ၊အနည္းငယ္ေလး ေပါက္ေနၿပီး ဆို လွ်င္လည္း ေဗနာဗရ္အဟ္သရာသ္ ရိတ္ ပိုင္ခြင့္ မရွိေခ်။


ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီ


ေမး။။ေမာင္ျဖဴအမည္ရွိပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ေမာင္ဝါႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၎တြင္တ ကယ္ မရွိသည္ မေကာင္း မႈမ်ားကို လူအမ်ားဆီ အီးေမးလ္မ်ားျဖင့္ ပို႔မည္။ ၎ေမာင္ဝါ ကို

အယုံအၾကည္ပ်က္ေအာင္လုပ္မည္။

ၿပီးေနာက္ ေမာင္ျဖဴ အေနျဖင့္မိမိ အမွား အတြက္မည္ကဲ့သို႔ ေျဖေပ်ာက္ရမည္နည္း

ေမာင္ဝါ၏ရပိုင္ခြင့္ ကို အျပည့္အဝ ေဆာက္ရြက္ၿပီးသာလည္းျဖစ္ရန္ မည္သို႔ျပဳရမည္နည္း

၎ေမာင္ဝါႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အီးေမးလ္ ပို႔ထားသူမ်ားထံ ျပန္ၿပီး ေမာင္ဝါသည္ဤကဲ့သို႔မဟုတ္ ေၾကာင္း ရွင္းခ်က္ ျပန္ ပို႔ေပးရမည္ေလာ …


ေျဖ ။ ။ မလြဲမေသြ ၎ေမာင္ဝါႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အီးေမးလ္ ပို႔ထားသူမ်ားထံ ျပန္ၿပီး ေမာင္ဝါသည္ဤကဲ့သို႔မဟုတ္ ေၾကာင္း ရွင္းခ်က္ ျပန္ ပို႔ကို
ကို ေပးရမည္။ ထိုျပင္အစြပ္စြဲခံခဲ့ရသူ ေမာင္ဝါ၏ ေက်နပ္မႈကို ရယူရေပမည္။

ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီ


အထူးမွတ္ခ်က္။။သူတပါးကိုမဟုတ္မတရားစြပ္စြဲတတ္သူမ်ား၊ပစ္စာပစ္သူမ်ား...အထူးသတိျပဳ သင့္ေပသည္။


ေမး ။ ။အစၥလာမ္မိုအလိုင္ကြမ္း


တစ္ခ်ိဳ႔ရွီအာမ်ားသည္ နာမာဇ္ဖတ္အျပီး ညာဘက္ႏွင့္ဘယ္ဘက္ သို႔လွည္႔၍စလာမ္ေပးၾကပါသည္။ ဘာလို့ဆိုတာရွင္းျပေပးပါ။


ေျဖ ။ ။ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီ ရုံး ၏ ေျဖဆိုခ်က္အရ နာမာဇ္တြင္ စလာမ္ဖတ္အျပီး ညာဘက္ႏွင့္ဘယ္ဘက္ သို႔လွည္ျခင္းသည္ ((မိုဗာ)) ျဖစ္ေပသည္။ စဝါဇ္လည္း မရ သလို၊ အျပစ္လည္း မရွိေခ်။


ေမး ။ ။ စလာမ္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ထဲမွာ ေအမာမ္အလီ(အ.စ)ရဲ႕နာမေတာ္ကိုေဖၚျပထားပါသလား..
ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္

ေျဖ။ ။ အမည္ ကို မေဖာ္ျပထားပါဘူး ၊ဂုဏ္ေတာ္ေတြကိုေတာ့ ေဖာ္ျပထားပါတယ္ ။

ေမာင္လာအလီ(အ.စ)အေၾကာင္း ေအာက္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္သည္အရမ္းကို

လုံေလာက္၊ခိုင္လုံေနပါၿပီး။

((အလီ(အ.စ) သည္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္အတူ ရွိၿပီး ၊ ကုရ္အာန္ သည္ အလီ(အ.စ) ႏွင့္အတူရွိ၏))

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)

ၾကည့္ - မိုစ္သ၊သရာခ္ အလာဆဟီးဟိုင္းက်မ္း အတြဲ (၃) စာမ်က္ႏွာ ၁၂၄ပိုၿပီးအေသးစိတ္ေလ့လာလိုရင္ေတာ့လက္ရွိသာသနာပညာရွင္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္သည့္(နဂ်ဟ္ သာအီ)ေရးသားထားသည္စာအုပ္

لماذا ذکر اسم علی (ع) فی القرآن کثیراَ؟ ကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ၿပီးေနာက္ လက္ရွိ ႏိုက္ေဗ ေအမာမ္တစ္ပါးျဖစ္သည္ ဟဇရတ္ အာယသာသြလ္လႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာဆရက္ ဆြာဒစ္က္ဟိုစိုင္းနီ ရွီရာဇီး
ေရးသာားထားသည္ علی علیه السلام فی القرآن အတြဲ (၁ ႏွင့္၂) ကို ေလ့လာ ႏိုင္ေပသည္။


ေလးစားလ်က္

ေမး ။ ။ ဇနီးသည္ အေနျဖင့္ မိမိခင္ပြန္းသည္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ စီးပြားေရး၊ႏိုင္ငံေရး ၊ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈ မ်ားအတြက္ အိမ္အျပင္ထြက္လို႔ ရပါသလား


ေျဖ ။ ။ မရေခ်။ အကယ္၍ ဇနီးသည္အေနျဖင့္ မိမိ ေနကာအခ်ိန္ တြင္ ဤလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ထည့္ၿပီးေျပာထားမည္ဆိုလွ်င္အေၾကာင္းမဟုတ္ေခ်။

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

ေမး ။ ။ နမာဇ္ေစ ဂိုဖိုင္လာဖတ္ရာတြင္ ၂ ရကတ္ စလုံး၌ စူရဟ္ (ဟမ္ဒ္) ဖတ္ၿပီးေနာက္ ဖတ္ရန္ ျပဆိုထားသည္အာယတ္ေတာ္မ်ားကို မဖတ္မည္ အရင္ ဗစ္ေမလ္လႅာဟ္…ဖတ္ရန္ လိုအပ္ ပါသလား

ေျဖ ။ ။ မလိုအပ္ေခ်။

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

ေမး ။ ။ နမာဇ္ေစ ဂိုဖိုင္လာ သည္ နာေဖေလဟ္ နမာဇ္ေစ မဂ္ေရဗ္ စာရင္းဝင္ပါသလား


ေျဖ။ ။ ျပႆနာမဟုတ္ေခ်။နီယသ္ ႏွစ္ခုလုံးအတြက္ ((ကဇ္ဒ္ေဒေရဂ်ာ)) (အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ႏွစ္သက္မႈအတြက္) နီယသ္ ျဖင့္ ဖတ္မည္ ဆိုလွ်င္ နီယသ္

ႏွစ္ခုစလုံး၏ စဝါးဗ္ ရရွိမည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ မိ ပါသည္ ။


ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး


ေမး ။ ။ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဟဇရတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) သခင္ သည္ အဆိပ္ေၾကာင့္ ဝဖားသ္ ျဖစ္သြားေတာ္မူသည္ မွာ မွန္ပါသလား ?


ေျဖ ။ ။ ဤ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး အိုလမာ မ်ား အၾကား အဆိုမ်ားကြဲလြဲေပသည္။

သို႕ေသာ္ ရွီအာ အိုလမာ အမ်ားစု ႏွင့္ စြႏၷီအိုလမာတို႔သည္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဟဇရတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) သခင္ သည္ အဆိပ္ေၾကာင့္ ဝဖားသ္ ျဖစ္သြားေတာ္မူသည္ ဟုခံယူထားေပသည္။


သာဓက အားျဖင့္ ရွီအာ အိုလမာမ်ားမွာ

ရွိက္ခ္ မိုဖီးသ္(ရ.ဟ)

ရွိက္ခ္ သူစီ(ရ.ဟ)

အလႅာမာဟစ္လီ(ရ.ဟ)

ၾကည့္ - အလ္မက္နာေအက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၄၅၆ ၊ သဲဟ္ဇီးဗိုလ္အဟ္ကာမ္က်မ္း အတြဲ ၆

စာမ်က္ႏွာ ၂ ၊သဟ္ရီရြလ္ အဟ္ကာမ္ က်မ္း အတြဲ ၂ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၈


စြႏၷီ အိုလမာမ်ားမွာ

ဂ်နာေဗ ဟာကင္မ္ေမေနရွာပူရီ

ဂ်နာေဗ ဇဲဟ္ရီ

ဂ်နာေဗ အဗ္ေနကဆီး၊ဒေမရွ္ကီ


ၾကည့္ - မိုစ္သ၊သရာခ္ အလာဆဟီးဟိုင္းက်မ္း အတြဲ (၃) စာမ်က္ႏွာ ၆၁၊ သြာဗကာသ္ေသဂို

ဗရာက်မ္း အတြဲ

ေမး ။ ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဒိုအာ ကဗူလ္ မျဖစ္ရပါသနည္း


ေျဖ။ ။ ေလယာဥ္ သည္ ေလယာဥ္ဆီ ျဖင့္သာ ေမာင္းလို႔ရေပသည္။ အကယ္၍ ေရထည့္ေမာင္းပါကာ မရေခ်။ ထိုနည္းတူစြာ အကယ္၍ ဒိုအာေတာင္းသူ၏ ဗိုက္အတြင္း

ဟရမ္(ထမင္းလုတ္)ေတြရွိေနပါက ဒိုအာ ကဗူလ္ ျဖစ္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ဟြဂ်သြလ္အစၥလာမ္ ေမာ္စင္ကရာအတ္သီထိုျပင္ဟဒီးစ္ေတာ္၌ လာရွိသည္မွာ -

(မည္သူမဆို မိမိ၏ဒိုအာ ကဗူလ္ ျဖစ္ေစလိုပါက မိမိတို႔၏ဝင္ေငြ ႏွင့္ ထမင္းလုတ္ ကို သန္႔ရွင္း ေအာင္ထားပါေလ။(ဟရမ္၊သမာအာဇီဝ မက်တာမျဖစ္ေစႏွင့္)

ၾကည့္ - ေဗဟာက်မ္း အတြဲ (၇) စာမ်က္ႏွာ ၃၇၃


ေမး ။ ။ ေဟဂ်ပ္ သည္(အစၥလာမ္) သာသာ၏ အေရးႀကီးသည္ အပိုင္းျဖစ္ပါသလား?

အကယ္၍ (ဝတ္ဆင္ရန္) ဆန္႔က်င္မည္ဆိုပါက မည္ကဲ့ သို႔ အမိန္႔ ရွိပါသနည္း?ေျဖ။ ။ အမွန္တကယ္ ေဟဂ်ပ္ သည္(အစၥလာမ္) သာသာ၏ အေရးႀကီးသည္ အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။အကယ္၍ (ဝတ္ဆင္ရန္) ဆန္႔က်င္မည္ဆိုပါက ဂိုနာ(အျပစ္)ထိုက္ေပသည္။ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီ

ၾကည့္ - မဆာေအေလဂ်သီးဒ္က်မ္းအတြဲ(၁)စာမ်က္ႏွာ ၂၉

ျပဳစုသူ။ဟြဂ်သြလ္အစၥလာမ္ဆရက္(သ)ေမာ္အ္စင္မဟ္မူဒီး(ကြမ္း၊အီရန္)


ေမး ။ ။ စလာမ္
အစၥလာမ္မွာ အသက္အာမခံထားခြင့္ရိွပါသလား?


ေျဖ ။ ။ ရွိပါသည္ ဤ အတြက္ေၾကာင့္အစၥလာမ္မစ္ အီရန္ႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္بــيـمــه ေခၚ Insurance ရုံးမ်ား

ရွိပါသည္။

ထိုျပင္ ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီး


မွလည္း မိမိ၏ ေသာင္ဇီးလ္အြလ္မဆာေအလ္က်မ္း ဥပေဒ အမွတ္ ၂၄၃၈ - ၂၄၃၉ - ၂၄၄၀

တြင္ ဤကိစၥ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ေမး ။ ။ နမာဇ္ဖတ္ျခင္း ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးေလးကို သိပါေစ ။


ေျဖ ။ ။ နမာဇ္ဖတ္ျခင္း ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမွာ အမ်ားႀကီးရွိပါသည္ဤေနရာအေရးႀကီး အခ်က္ေလးတစ္ခ်ဳိ႕ ကိုတင္ျပအပ္ပါသည္။


(၁) ဂိုနာမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း

ၾကည့္ - စူရဟ္ ဟူးဒ္ (၁၁) ၊အာယတ္ေတာ္ ၁၁၄


(၂) ရူးဟ္အတြက္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစျခင္း

ၾကည့္ - အမာလီ မိုဖီးဒ္(ရ.ဟ) စာမ်က္ႏွာ ၁၈၉(၃) ရႈိင္တြာန္ကို ေမာင္းထုတ္ေစျခင္း

ၾကည့္ - အလ္ေဖရ္ဒူစ္ အတြဲ ၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၀၅(၄) ေနအ္မသ္ေတာ္မ်ားက်ေရာက္ျခင္း

ၾကည့္ - ေခစာလ္ ၊စာမ်က္ႏွာ ၆၃၂(၅) အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္နီးကပ္မႈျဖစ္ျခင္း

ၾကည့္ - ဂ်ေမအြလ္ ၊စကီးလ္ အတြဲ ၁ ၊စာမ်က္ႏွာ ၃၁၄


ေမး ။ ။ နမာဇ္ဖတ္ျခင္း အက်ဳိးေက်းဇူးေလးကို သိပါေစ ။ေျဖ ။ ။ နမာဇ္ဖတ္ျခင္း အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမွာ အမ်ားႀကီးရွိပါသည္ဤေနရာအေရးႀကီး အခ်က္ေလးတစ္ခ်ဳိ႕ ကိုတင္ျပအပ္ပါသည္။(၁) ဂိုနာမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း

ၾကည့္ - စူရဟ္ ဟူးဒ္ (၁၁) ၊အာယတ္ေတာ္ ၁၁၄(၂) ရူးဟ္အတြက္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစျခင္း

ၾကည့္ - အမာလီ မိုဖီးဒ္(ရ.ဟ) စာမ်က္ႏွာ ၁၈၉(၃) ရႈိင္တြာန္ကို ေမာင္းထုတ္ေစျခင္း

ၾကည့္ - အလ္ေဖရ္ဒူစ္ အတြဲ ၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၀၅(၄) ေနအ္မသ္ေတာ္မ်ားက်ေရာက္ျခင္း

ၾကည့္ - ေခစာလ္ ၊စာမ်က္ႏွာ ၆၃၂(၅) အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္နီးကပ္မႈျဖစ္ျခင္း

ၾကည့္ - ဂ်ေမအြလ္ ၊စကီးလ္ အတြဲ ၁ ၊စာမ်က္ႏွာ ၃၁၄


ေမး ။ ။စလမ္မို အလိုင္းကြမ္


ဂ်မာအတ္နာမာဇ္ဖတ္ရာတြင္ ၃ရကဒ္ႏွင့္၄ရကဒ္တြင္ ေရွ႕ေဆာင္ဆရာမွ အသံမထြတ္ပဲဖတ္ခ်င္းသည္ ဘာလို႔ဆိုတာရွင္းျပေပးပါ။


ေျဖ ။ ။စလာမ္ ...

ဂ်မာအတ္ျဖင့္ နမာဇ္ဖတ္ဖတ္ ၊ဖိုရသာ(တစ္ဦးတည္းကိုယ္တိုင္)ဖတ္ဖတ္ ၃ ရကတ္ ႏွင့္ ၄ ရကတ္ တြင္အသံထြက္မဖတ္ရန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔
ပညတ္ေတာ္ ျဖစ္ရာ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘာလို႔ဆို တာအရွင္ျမတ္တည္းသာလွ်င္ အသိဆုံးပင္တည္း။

တခါတရံ ရွရီအတ္၏ ဆိုလိုခ်က္ သည္ လူသားတို႔၏ ေတြးေခၚမႈအရ ဆန္႔က်င္ေနေပသည္။ေမး ။ ။ အကယ္၍ မိန္းကေလး တစ္ဦး အေနျဖင့္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ ၊ ကဗ်ာ ၊ကစီသာ ကို အသံထြက္ၿပီး ၊
နမဟ္ရမ္ အမ်ဳိးသား မ်ား အေရွ႕တြင္ ဖတ္ရြတ္မည္ဆိုပါက ဂိုနာ(အျပစ္) ရွိ ပါသလား


ေျဖ ။ ။ အကယ္၍ တဏွာစိတ္ကိုႁကြေစ မည့္အေၾကာင္းခံ ျဖစ္မည္ ဆိုပါက ခြင့္မရွိေခ်။(ဂိုနာ(အျပစ္) ရွိေပသည္။)


ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္

အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး


ေမး။။မြတ္စလင္မဟုတ္သည္မိန္းမမ်ားႏွင့္ခ်က္(chat)လုပ္မည္၊ မြတ္စလင္မဟုတ္ဟုသိထားသျဖင့္

အင္တာနက္မွ အလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး ၎ႏွင့္

တဏွာစိတ္ကိုႁကြေစ မည့္ စကားမ်ားဆိုမည္ဆိုကာ မည္သည့္အမိန္႔ ရွိပါသနည္းေျဖ ။ ။ ဟရမ္ ျဖစ္ေခ်သည္။

( သတိ - မြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီးႏွင့္လည္းမရေခ်)

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္

အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံးဗစ္ေမဟီ သအာလာ

စလာမ္ …

ေလစားစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။


အခ်ဳိ႕ေမာင္လာနာမ်ား သည္ ေမာင္လာနာမ်ား၏ ဥကၠ႒ အျဖင့္၎ ၊ ေက်ာင္းအုပ္ ၊ သဗ္လီးဂ္ဌာနတာဝန္ခံ ၊ကိုယ္စားလွယ္ စသည္ျဖင့္ တာဝန္ယူၾကသည္ ။ သို႔ေသာ္

ဝဟာဘီ မ်ားဖက္ မွ တရားမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား ၊ ဆိုက္မ်ား ၊ဝက္ဗေလာက္မ်ားျဖင့္ ရွီအာ ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ေန သည္ကို မကာကြယ္ေပးေခ်။


ဤ လုပ္ရပ္အတြက္ မည္ကဲ့ သို႔ အမိန္႔ ရွိပါ သနည္း


ေက်းဇူးတင္လ်က္ေျဖ ။ ။ ဤအလုပ္အတြက္(ကာကြယ္ရန္) စြမ္းအားရွိ ၿပီး ၊ ကာကြယ္ႏိုင္သည့္အေျခအေန ရွိ သူမ်ား(ေမာင္လာနာမ်ား) ဖက္မွ မည္သည္ နည္းျဖင့္ တာဝန္မေက်မႈ မရွိရေခ်။ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္

အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး


ဗစ္ေမဟီ သအာလာ

စလာမ္ …

ေလစားစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၏ အမိျမန္မာျပည္တြင္ ဝဟာဘီ မ်ားသည္ တရားမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား ၊ ဆိုက္မ်ား ၊

ဝက္ဗေလာက္မ်ားျဖင့္ ရွီအာ ဆန္႕က်င္ေရး လုပ္ေနပါသည္။

သို႔ ျဖစ္ပါ၍ ရွီအာ မဇ္ဟဗ္ကို ကာကြယ္ရန္သြလ္လါဗ္ကဒီးမ္(သာသနာ့ေက်ာင္းသား

ေဟာင္းမ်ား)(သို႔) သြလ္လါဗ္ဂ်ဒီးဒ္(သာသနာ့ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား) (သို႔) ျပည္သူမ်ား

(ရွီအာလူထု) မည္သူဖက္မွာ တာဝန္ရွိပါသနည္း ?


ေက်းဇူးတင္လ်က္


ေျဖ ။ ။ စလာမ္…

ရွွီအာ ေဖရ္္ကာ ကို ကာကြယ္ ဖို႔ ႏွင့္ တိုးတက္ေအာင္ျပဳဖို႔ သည္ တတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူ တိုင္းအေပၚေဆာင္ရြက္ရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ေပသည္။


ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္

အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး


ေမး ။ ။ ကာေဖရ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား(ခရစ္ယာန္ႏွင့္ရဟူဒီမပါ)ႏွင့္ ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာ ျခင္းအတြက္ မည္သည္ အမိန္႔ရွိပါသနည္း ၎တို႔သည္ ကနီးစ္မ်ား စာရင္းဝင္ပါသလား ရွရီအတ္အရ မည္သို႔ရွိပါ သနည္းေျဖ ။ ။ ကာေဖရ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား(ခရစ္ယာန္ႏွင့္ရဟူဒီမပါ) ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာ ျခင္းသည္ ေဇနာ(မုဒိန္းမႈ) ျဖစ္ပါသည္။အကယ္၍ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ရဟူဒီ ျဖစ္ေနပါ ၎၏

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ မုိသာဖတ္ခဲ့မည္၊ၿပီးမွ ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာမည္ဆိုလွ်င္ ၎သည္တရား

ဝင္ဇနီးသည္ စာရင္းဝင္ေပမည္။သို႔မဟုတ္ပါက ေဇနာ(မုဒိန္းမႈ) ျဖစ္ပါသည္။ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီ

ေမး ။ ။ အျပာရုပ္ရွင္မ်ား၊ေဆာင္းပါးမ်ား ျဖင့္ ကာမစက္ယွက္နည္း၊ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာနည္း

သင္လိုရပါသလား?


ေျဖ ။ ။ မရေခ် (ခြင့္မရွိ)။ အခ်ိန္ၾကာလာလွ်င္ မေကာင္းသည္ရလာဒ္မ်ားရလာေပမည္။


ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္

အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

=============
251 / END


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*