?>

ဒိုအာေယ အရ္ေဖဟ္ ဖတ္ရြတ္ မည့္ အစီအစဥ္မ်ား အခ်ဳိ႕ ၊အီရန္

ဒိုအာေယ အရ္ေဖဟ္  ဖတ္ရြတ္ မည့္ အစီအစဥ္မ်ား အခ်ဳိ႕ ၊အီရန္

ေဇလ္ဟဂ်္ လျမတ္ ၉ ရက္ေန႔တိုင္း ဟာဂ်ီမ်ား ဟဂ်္က်င့္စဥ္တြင္ပါသည့္ အတိုင္း အရ္ဖါသ္ ကြင္းျပင္တြင္နား၍ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္အား ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္၍ ဒိုအာမ်ား အထူးသျဖင့္ ဒိုအာေယ အရ္ဖသ္ ေအမာမ္ ဟိုစိန္ (အ.စ) ကို ဖတ္ရြတ္ ၾကသကဲ့သို႔ ကမာၻ အႏွံ ရွိ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ ဗလီမ်ား ေအမာမ္ဘာရာမ်ားတြင္ ဖတ္ရြတ္ ၾကပါတယ္ ။

အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ႏိုင္ငံ ၏ အေရးႀကီး ေနရာမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း က်င္းပေနၾက အတိုင္း ဒိုအာေယ အရ္ေဖဟ္ ဖတ္ရြတ္ မည့္ အစီအစဥ္မ်ား အခ်ဳိ႕ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပ အပ္ပါ တယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ေဇလ္ဟဂ်္ လျမတ္ ၉ ရက္ေန႔တိုင္း ဟာဂ်ီမ်ား ဟဂ်္က်င့္စဥ္တြင္ပါသည့္ အတိုင္း အရ္ဖါသ္ ကြင္းျပင္တြင္နား၍ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္အား ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္၍ ဒိုအာမ်ား အထူးသျဖင့္ ဒိုအာေယ အရ္ဖသ္ ေအမာမ္ ဟိုစိန္ (အ.စ) ကို ဖတ္ရြတ္ ၾကသကဲ့သို႔ ကမာၻ အႏွံ ရွိ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ ဗလီမ်ား ေအမာမ္ဘာရာမ်ားတြင္ ဖတ္ရြတ္ ၾကပါတယ္ ။

အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ႏိုင္ငံ ၏ အေရးႀကီး ေနရာမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း က်င္းပေနၾက အတိုင္း ဒိုအာေယ အရ္ေဖဟ္ ဖတ္ရြတ္ မည့္ အစီအစဥ္မ်ား အခ်ဳိ႕ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပ အပ္ပါ တယ္။

မရွ္ဟဒ္ၿမိဳ႕
ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) ေရာင္ဇာေတာ္
က်င္းပမည့္ေန႔ ။ ။ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔
အခ်ိန္ ။ ။ ညေနခင္း ၄ နာရီ
ဒိုအာေယအရ္ဖဟ္ ဦးေဆာင္ ဖတ္ရြတ္မည့္သူ ။ ။ ဟာဂ်္ မဲဟ္ဒီ စမါဝါသီ
ဒိုအာေယအရ္ဖဟ္ ဖတ္ၿပီးေနာက္ မဂ္ေရဗ္ ေအရွာနမာဇ္အား ဂ်မအသ္ႏွင့္ ဝတ္ျပဳမည္။
ဟဇရသ္ မြတ္စလင္မ္ ဗင္အကီးလ္ ႏွင့္ ဂ်နာဗ္ ဟာနီ ဗင္ အိုရ္ဝါဟ္ အတြက္မဂ်္လစ္ ျပဳလုပ္မည္။

ကြမ္းၿမိဳ႕
ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ မအ္စူမာ (စ.အ) ေရာင္ဇာေတာ္
က်င္းပမည့္ေန႔ ။ ။ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔
အခ်ိန္ ။ ။ ညေနခင္း ၄ နာရီ
တရားေရေအးတိုက္ေကၽြးမည့္အာလင္မ္ ။ ။ H.I ေဒါက္တာရဖီးအီ
ဒိုအာေယအရ္ဖဟ္ ဦးေဆာင္ ဖတ္ရြတ္မည့္သူ ။ ။ ဟာဂ်္ အဘာစ္ ဟိုင္ဒဲရ္ဇာေဒဟ္

မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ဂ်န္မ္ကရန္
က်င္းပမည့္ေန႔ ။ ။ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔
အခ်ိန္ ။ ။ ညေနခင္း ၃ နာရီ ခြဲ
တရားေရေအးတိုက္ေကၽြးမည့္အာလင္မ္ ။ ။ H.I မီရ္စာ မိုဟမၼဒ္ဒီ
ဒိုအာေယအရ္ဖဟ္ ဦးေဆာင္ ဖတ္ရြတ္မည့္သူ ။ ။ H.I မီရ္စာ မိုဟမၼဒ္ဒီ

မြတ္ဆြလာေယကြဒ္စ္
က်င္းပမည့္ေန႔ ။ ။ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔
အခ်ိန္ ။ ။ ညေနခင္း ၃ နာရီ
တရားေရေအးတိုက္ေကၽြးမည့္အာလင္မ္ ။ ။ H.I ဇဟီရီ
ဒိုအာေယအရ္ဖဟ္ ဦးေဆာင္ ဖတ္ရြတ္မည့္သူ ။ ။ ဆယက္ဒ္အဲဟ္မဒ္ ရွမ္စ္

မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ဖြာေတြမာ ဇဲဟ္ရာဟ္ (စ.အ)
က်င္းပမည့္ေန႔ ။ ။ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔
အခ်ိန္ ။ ။ ညေနခင္း ၄ နာရီ ခြဲ
ဒိုအာေယအရ္ဖဟ္ ဦးေဆာင္ ဖတ္ရြတ္မည့္သူ ။ ။ ဆယက္ဒ္အလီ ဟိုစိုင္းနီ သဗါ


အာဇါဒ္ ေဒအစၥလာမ္မီ တကၠသိုလ္
က်င္းပမည့္ေန႔ ။ ။ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔
အခ်ိန္ ။ ။ ညေနခင္း ၃ နာရီ ခြဲ
ဒိုအာေယအရ္ဖဟ္ ဦးေဆာင္ ဖတ္ရြတ္မည့္သူ ။ ။ ခယါဗါနီ

အဗ္ဒြလ္အဇီးမ္ ဟစန္နီ (အ.စ) ေရာင္ဇာေတာ္
က်င္းပမည့္ေန႔ ။ ။ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔
အခ်ိန္ ။ ။ ညေနခင္း ၃ နာရီ ခြဲ
ဒိုအာေယအရ္ဖဟ္ ဦးေဆာင္ ဖတ္ရြတ္မည့္သူ ။ ။ မန္စူရ္ႏူးရာရီ
မဆြာေဟဗ္ဖတ္မည့္သူ ။ ။ ဟာမစ္ဒ္ ေရ ဇ္ဝန္ဖရ္ဒ္


ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ဂူဗိမာန္ ေတာ္
က်င္းပမည့္ေန႔ ။ ။ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔
အခ်ိန္ ။ ။ ညေနခင္း ၅ နာရီ ခြဲ
တရားေရေအးတိုက္ေကၽြးမည့္အာလင္မ္ ။ ။ H.I ရာစ္သ္သဂါရီ

မြတ္ဆြလာေယ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ)
က်င္းပမည့္ေန႔ ။ ။ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔
အခ်ိန္ ။ ။ ညေနခင္း ၃ နာရီ
ဒိုအာေယအရ္ဖဟ္ ဦးေဆာင္ ဖတ္ရြတ္မည့္သူ ။ ။ H.I အလာဟြဒ္ဒီးနီး ႏွင့္ ဟိုစိုင္းန္ယဇ္ဒန္ဗနာဟ္

မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ ေအမာမ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) တကၠသိုလ္
က်င္းပမည့္ေန႔ ။ ။ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔
အခ်ိန္ ။ ။ ညေနခင္း ၄ နာရီ ခြဲ
ဒိုအာေယအရ္ဖဟ္ ဦးေဆာင္ ဖတ္ရြတ္မည့္သူ ။ ။ H.I ဆယက္ဒ္ မြတ္စ္သဖြာ မီးရ္ေလာင္ဟီ


မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ တီဟီရန္ တကၠသိုလ္
က်င္းပမည့္ေန႔ ။ ။ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔
အခ်ိန္ ။ ။ ညေနခင္း ၃ နာရီ ခြဲ
ဒိုအာေယအရ္ဖဟ္ ဦးေဆာင္ ဖတ္ရြတ္မည့္သူ ။ ။ H.I အလီေရဇာ ပနာဟီယန္းန္

အီရန္ရုပ္ျမင္သံၾကား ၁ မွ
ၾသဂုတ္လ ၃၀ရက္ေန႔က ္ အရ္ဖသ္ကြင္းျပင္တြင္ ဟာဂ်ီမ်ားဒိုအာေယအရ္ဖသ ဖတ္ရြတ္ခဲ့သည္ကို
ေန႔ခင္း ၂နာရီခြဲ တြင္ ထုတ္လႊင့္ေပးပါမည္။


အီရန္ရုပ္ျမင္သံၾကား ၂ မွ
ဟဇရသ္ မာစူမာ ကြမ္း (စ.အ) ေရာင္ဇာ ေတာ္ ဖတ္ရြတ္မည့္ ဒိုအာေယ အရ္ဖဟ္ အား တုိက္ရိုက္ ၃နာ ရီ မွ စ၍ ထုတ္လႊင့္ေပးပါမည္။

အီရန္ရုပ္ျမင္သံၾကား ၃ ၊ ၄ ၊ ၅ ကုရ္အာန္ ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန ၊ အိုဖိုက္ ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန တို႔ မွ လည္း အသီးသီး ၂နာရီခြဲ ၊ ၃နာရီ ၊၃နာရီခြဲ တို႔တြင္ထုတ္လႊင့္ၾကမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရဒီယို မအာေရဖ္ (ေရဒီယို အသံလိုင္းမွ) လည္း ဟဇရသ္ မာစူမာ ကြမ္း (စ.အ) ေရာင္ဇာ ေတာ္ ဖတ္ရြတ္မည့္ ဒိုအာေယ အရ္ဖဟ္ ႏွင့္ တရား ေရေအး အား တုိက္ရိုက္ ၄ နာ ရီ မွ စ၍ ထုတ္လႊင့္ေပးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။
=====
251 / end


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*