?>

လက္ထပ္ထိမ္းျမား မဂၤလာ ေဆာင္ႏွင္းျခင္း ေလ်ာ့က်မႈသည္ လူပတ္ ၀န္းက်င္အသိုင္း အ၀ိုင္းအတြက္ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာတစ္ခုပင္တည္း (၂)

လက္ထပ္ထိမ္းျမား မဂၤလာ ေဆာင္ႏွင္းျခင္း ေလ်ာ့က်မႈသည္ လူပတ္ ၀န္းက်င္အသိုင္း အ၀ိုင္းအတြက္ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာတစ္ခုပင္တည္း (၂)

လက္ထပ္ထိမ္းျမား မဂၤလာ ေဆာင္ႏွင္းျခင္း ေလ်ာ့က်မႈသည္ လူပတ္ ၀န္းက်င္အသိုင္း အ၀ိုင္းအတြက္ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာတစ္ခုပင္တည္း (၂) ဆို သည့္ ကိစၥရပ္ကို ဟဇရတ္ အာယာ သြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္မိုရွိရာဇီး ေရးသား သီးကုံး ထား သည့္ ( မြရွ္ေကလာသ္ေသ ဂ်င္စီ ဝါ ဂ်ဝါနန္ )) စာအုပ္မွ အဗ္နာ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ မ်ား အတြက္ ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

တရားမ၀င္ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳ၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈမ်ား၌ ေလ်ာ့က်၊ က်ဆင္းမႈ၏ အဓိက အေရးႀကီး အေၾကာင္းခံ တစ္ခုျဖစ္ေလသည္။

အမွန္တကယ္ လက္ရွိ လူမႈဘ၀ တည္ေဆာက္မႈ၊ လူေနမႈ ပတ္၀န္းက်င္၊အသိုင္းအ၀ိုင္း အမ်ားႏွင့္ လုပ္ရမည့္ဘ၀၏ ေျမာက္ျမားစြာေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ဘ၀ မဟုတ္ ေတာ့ေခ်။ (ေျပာင္းလဲသြားေလၿပီ။)

၄င္းတို႔အနက္မွ နမူနာသာဓကတစ္ခုမွာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ အလြန္တရာ က်ဆင္းေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္ မ်ားအေနျဖင့္ သဘာ၀ ႏွင့္ ဆန္႔ က်င္သည့္ ဘ၀ ( လူပ်ိဳ လူလြတ္၊ အိမ္ေတာင္မရွိသည့္ ဘ၀) ကို အေလးေပးလာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

လက္ထပ္ ထိမ္းျမားမႈ၊ မဂၤလာေဆာင္မႈ ေလ်ာ့က်ျခင္း၊ နည္းပါးျခင္း ႏွင့္ လူပ်ိဳလူလြတ္၊ အိမ္ေထာင္ဖက္မဲ့သူ မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔လာ သည္ႏွင့္အမွ် မ်ိဳးဆက္သစ္ ျဖစ္ပြားမႈကိုလည္း အဟန္႔အတားျပဳေနေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ အေန ျဖင့္ အစီရင္ခံေရးသားတင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ေပသည္။

(ဤသို႔ျဖင့္ မႏုႆလူသား အေနျဖင့္) မည္သည့္တာ၀န္၊ ၀တၱရားကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ခံစားခ်က္ပင္ မရွိေတာ့ေခ်။ ပတ္၀န္းက်င္လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ ေ၀းကြာသြားၾကေလသည္။ လူအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ စုေပါင္း၍ ဘ၀တည္ေဆာက္မႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေနထိုင္မႈကို ဥေပကၡာျပဳ မေထမ့ဲျမင္ ျမင္ျပဳလာၾကေလသည္။ (ဤအခ်က္အလက္၊ လကၡဏာမ်ား သည္) အိမ္ေထာင္မရွိသည့္ လူပ်ိဳလူလြတ္မ်ား၏ဘ၀၌ လံုး၀ေတြ႔ရသည့္ လကၡဏာမ်ားပင္တည္း။
လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ ႀကီးမားေသာ ေရာဂါ ျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္ေပ သည္။ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳရေသးသူ လူပ်ိဳ၊ လူလြတ္အမ်ားဆံုး က်ဴးလြန္ေနသည့္ စာရိတၱခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္ျပား ပ်က္စီးမႈ မ်ား၊ မေကာင္းမႈမ်ား ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမည္ဆိုလွ်င္ ဤလူမႈေရး ဆိုင္ရာ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္း ျပႆနာမ်ား အေရးႀကီးမႈ ပိုမို၍ ထင္ရွား သြားေပမည္။

လက္ရွိ လက္တေလာ စာ႐ႈသူ လူႀကီးမင္း အေပါင္းတို႔အား လူမႈ ပတ္ ၀န္းက်င္အတြက္ အႏၲရာယ္ ျပႆနာကို ျဖစ္ေစသည့္ အေျခခံ အေၾကာင္း တရားမ်ား ဖက္သို႔ မီးေမာင္းထိုးတင္ျပပါမည္။

ဤအႏၲာရာယ္ ျပႆနာ အေၾကာင္းခံမ်ားမွာ တစ္ခုႏွစ္ခုတည္း ေပၚေပါက္လာျခင္း မဟုတ္သည့္ ဆိုသည့္ အခ်က္မွာ ျငင္းမရေအာင္ မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းေျမာက္ျမားစြာေသာ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားမ်ား၊ အျခားအေၾကာင္းခံတရားမ်ားထက္ အလြန္တရာ အေရးပါ အရာေရာက္သည့္ အေၾကာင္းခံတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ (တရားမ၀င္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာ ျခင္း) ပင္ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းမွာ -

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းမမ်ား ႏွင့္ အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္ႏိုင္မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္လည္းမိန္းမမ်ားသည္ (ယခုေခတ္) လူငယ္လူရြယ္အေျမာက္အျမားတို႔၏အျမင္၌သိကၡာမရွိသူ၊တန္ဖိုးမရွိသည့္အရာ၊ယုတ္စြအဆံုး တစ္ခါတစ္ေလ “ အလကားရသည့္ ပစၥည္း၊အခမဲ့ရသည့္ ပစၥည္း ” ပမာျဖစ္ေနၿပီး အလြယ္တကူ ႏွင့္ ဆြတ္ခူးရယူၾကေလသည္။

ဤ အတြက္ေၾကာင့္လည္း အတိတ္က ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း တြင္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္စိတ္၀င္စားေစခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တန္ဖိုး၊ အရွက္သိကၡာ၊ အိေႁႏၵ၊ အဆင့္အတန္း ပ်က္စီးခဲ့ရေလၿပီ။ ထို႔ျပင္ (ဤအဆင့္အတန္းပိုင္ရွင္ မေလးမ်ားကို) ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ ႀကီးမားသည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ စေတးမႈကို လူငယ္လူရြယ္မ်ား အေနျဖင့္ ျပဳခဲ့ရပါသည္။ (သို႔ေသာ္) အားလံုး ပ်က္စီးေရစံု ေမ်ာသြားရေလၿပီ။

ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မလံုမၿခံဳ ဟိုေပၚဒီေပၚ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ ေပါမ်ားလာသည္ႏွင့္ အမွ် မေကာင္းမႈ ဒုစရိုက္၊ စာရိတၱ ပ်က္ျပားလာမႈသည္လည္း တိုးပြားလာေလသည္။

အကယ္၍ ဤလုပ္ရပ္အား အစပထမကတည္းက သတိျပဳသူ၊ ဂ႐ုျပဳ သူမ်ား၏ စိတ္၀င္စား အာ႐ံုထားျခင္းခံရမည္ဆိုလွ်င္ ေနာက္ဆံုးရလာဒ္ အေျဖမွာ႐ႈပ္ေထြးေပြလီသည့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏တန္းဖိုးက်မႈကိုေလ်ာ့နည္းေစမွာျဖစ္ပါသည္။ၿပီးေနာက္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အတိုင္းျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေပသည္။

ဤ အေထာက္ အထားေၾကာင့္ အတိတ္ေခတ္ကာလ၌ ေနကာဟ္ ႏွင့္ အက္ဒ္ (တရား၀င္ ေနကာဟ္ျဖစ္ရန္ ရွရီအသ္ မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀ါက်ကို ရြတ္ဆိုျခင္း) တို႔၏ေရွ႕ေျပးျဖစ္သည့္ သန္႔ျပန္႔ သန္႔စင္ စင္ၾကယ္သည့္ “အခ်စ္” “ေမတၱာ” သည္ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ မည္သည့္ အာနိသင္ အစြမ္းမွ် မရွိေတာ့ေခ်။

အေၾကာင္းသည္ကား - မႏုႆ ပုထုဇဥ္ လူသားသည္ အၿမဲတမ္း လြယ္လြယ္ႏွင့္ မရသည့္ အရာကိုသာလွ်င္ တန္ဖိုးထားခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး တတ္ၾကေလသည္။

အားနည္းသည့္ အရာတစ္ခု၊ အလကားအခမဲ့၊ တန္ဖိုးမဲ့သည့္ အရာကို မႏုႆ လူသားအေနျဖင့္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးျခင္းသည္ အဓိပၸာယ္မရွိေခ်။ ဤအခ်စ္သည္ (အခ်စ္မီး (ခ) တဏွာမီး) ပင္တည္း။

အျခားတစ္ဖက္၌လည္း ေျမာက္ျမားစြာေသာ ဒုစရိုက္သမား၊ ကေလကေခ် ၊ အုတ္ၾကားျမက္ေပါက္ ယဥ္ေက်းမႈမရွိ တဏွာ႐ူးမ်ား အေနျဖင့္ ေျပာၾကားေလသည္။

“ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကို ပိုင္ဆိုင္ဖို႔၊ ရယူႏိုင္ဖို႔ ေယာကၤ်ား တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ (စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား) ကို လက္ခံၿပီး လက္ထပ္ ထိမ္းျမားၿပီးယူဖို႔ ဘာအေရးႀကီး လို႔လဲ၊ (ဘာအလုပ္႐ႈပ္ခံမွာလဲ) တကယ္ဆို ဒီလို စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း၊ တာ၀န္ ၀တၱရားေတြကို လက္ခံဖို႔ တာ၀န္ယူဖို႔မလိုဘဲ မိန္းမအေျမာက္အျမားကို ဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္…”

ဤကဲ့သို႔ေျပာရျခင္းမွာဤပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လိင္ႏွင့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈ တို႔၏ ရလာဒ္အက်ိဳးဆိုး၊ ဒုကၡဆိုးမ်ားကို မသိေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

၄င္းတို႔၏အျမင္၌ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးသည္ လိင္ျပႆနာ ကိုသာ ေျဖရွင္းေပးသည့္ တန္ဆာတစ္ခုတည္းဟု ထင္ျမင္ ေနၾက ေလသည္။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား အားလံုးသည္ အ႐ူးအလုပ္ဟု သတ္မွတ္ ထား ၾကေလသည္။

ဤ အတြက္ေၾကာင့္လည္း ဤ ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဘ၀ တစ္ခုလံုး(သို႔မဟုတ္) ဘ၀၏ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လူပ်ိဳလူလြတ္ဘ၀ ျဖင့္ ကုန္ေစေလသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္ရပ္မွန္ (တရားမ၀င္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား လြယ္ကူ ေပါမ်ားလာျခင္း) ကို ဂ႐ုျပဳမည္ဆိုလွ်င္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ ေလ်ာ့နည္း ျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားလံုး၀ ရွင္းလင္းထင္ရွားသြားေပမည္။ ဤ အတြက္ ေၾကာင့္ အေနာက္တိုင္း ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ မည္သည့္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း အကြပ္အထိန္းမွ် မရွိေခ်။ ဤကဲ့သို႔ (တိရိစၧာန္မ်ားနည္းတူ) လြတ္လပ္မႈ အေျမာက္အျမားကို ျမင္ႏို္င္ေပသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အိမ္ေထာင္ျပဳထိမ္းျမားျခင္းသည္လည္း အမ်ားအျပား နည္းရေလသည္။ အကယ္၍ လက္ထပ္ထိမ္းျမား အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္လည္း အသက္ရၿပီး အသက္ႀကီးမွ ျပဳၾကေလသည္။ အမွန္တကယ္ ဤအသက္ႀကီး မွအိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမ်ား သည္လည္း အရသာသိပ္မရွိေတာ့ေခ်။ ရက္ၾကာ ရွည္မခံ ေတာ့ေခ်။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ အေသးအဖြဲ ကိစၥေလးကို အေၾကာင္း ျပဳၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ေနာက္ရင္း ေျပာင္ရင္း ကြဲသြားျပတ္စဲသြား ၾကေလသည္။

စာရိတၱပ်က္ျပားမႈႏွင့္ မေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ား၏ရလာဒ္

အထက္ေဖာ္ ျပမႈ အျပင္ ဤအျဖစ္အပ်က္သည္လည္း တင္ျပ သီကံုး သင့္ေပသည္။ လူပ်ိဳ လူလြတ္ဘ၀ကို အိမ္ေထာင္သည္ ဘ၀ထက္ ဦးစားေပး အေလးထားသည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ပတ္၀န္းက်င္ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အၿမဲတမ္း ၄င္းတို႔ထံ၌ ညစ္ပတ္ၿပီးပုပ္ပြ ေနသည့္ အနာရွိေလသည္။ (ထိုအနာအား) ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာ မ်ားေနရာ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မ်ား “ ၿမိဳ႕သစ္ ” ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ေပသည္။


ဤ ေနရာမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေပသည္။ အေရးႀကီး အေၾကာင္းခံတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အမွ် သိကၡာရွိ ဂုဏ္သေရရွိ မိသားစုမ်ား၏ အရွက္ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း က်ေစ ကြဲေစ ေလသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ ညစ္ႏြမ္း၊ ညစ္ညမ္းသည့္ ျပည့္တန္ဆာမ်ား၊ မေကာင္းသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၾကင္လည္ရာေနရာမ်ားကို မေကာင္းသည့္၊ မသန္႔စင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတိုး၌ ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း သည္ ေကာင္းသည့္စာရိတၱ အက်င့္စရိုက္ မရွိ ေၾကာင္း သက္ေသထူေနေပသည္။ ကာမပ်က္ျပားမႈႏွင့္ မေကာင္းသည့္ေနရာ မ်ားသည္ ျပႆနာမ်ားကို ျပန္႔ပြားလာျခင္းႏွင့္ ရုပ္ႏွင့္နာမ္ကို ေရာဂါျဖစ္ေစ သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ေလးျဖစ္ေစ မေလ့လာသင့္ေခ်။ ထိုနည္းတူစြာ လက္ထပ္မဂၤလာကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္းႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို လူပ်ိဳလူလြတ္ ဘ၀သို႔ ပို႔ေပးသည္ဟု သည္အခ်က္ေလးႏွင့္လည္း မတင္းတိမ္သင့္ေခ်။

အမွန္တကယ္ ဤအေၾကာင္းအရာတခ်က္ျခင္း အတြက္ မ်ားမ်ား ေလ့လာသင့္ေပသည္။ ထုိ႔ျပင္မေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ား၌ မိမိခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ ရင္းႏွီးလုပ္စားသည့္ ျပည့္တန္ဆာမမ်ား အေၾကာင္း စိစစ္ေလ့လာမႈကို အေသအခ်ာ အေသးစိတ္ အေလးေပးၿပီး ေလ့လာစိစစ္သင့္ေပသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာကိစၥကို အေသးစိတ္ေလ့လာၿပီးေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ က်ယ္ျပန္႔လွသည့္ သုေတသီ ျပဳမႈႏွင့္အတူ စာအုပ္မ်ား ေရးသားသီကံုးခဲ႔ၾကေလသည္။

ဤ ကဲ့သုိ႔ေသာ္ မေကာင္းသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ တဆင့္ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုး အႏၲရာယ္၊ အႀကီးမားဆံုး AIDS ေရာဂါကို ျဖစ္ေစ၊ကူးေစေၾကာင္းတညီ တၫြတ္တည္း ၀န္ခံေရးသားထားၾကေလသည္။

ဤ ကဲ့သို႔ မသန္႔မိန္းမမ်ား၊ ေအာက္တန္းက်သည့္ မတတ္ႏိုင္ရွာၾက သည့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းေခါင္းမွ ေျခအထိ အေႂကြးမ်ား၌ နစ္မြန္း ေနၾကေလသည္။ ေနႏွင့္ည သူစိမ္း (တရားမ၀င္) ေယာကၤ်ားမ်ား၏ လိုအင္ ကာမဆႏၵ ႏွင့္ အရသာကို ျဖည့္တင္းေပးရန္ အတြက္ ဖေယာင္းတိုင္ေလးပမာ (မိမိတို႔၏ဘ၀ကို) ေလာင္ကၽြမ္းေနေစရေလသည္။

ေနာက္ဆံုး (မိမိဘ၀အဆံုးခရီးအျဖစ္) အလြန္ဆိုးရြားသည့္ အေျခ အေနအျဖစ္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းက လက္မခံသည့္ ေထာင့္တစ္ေနရာတြင္ သြားေရာက္ဘ၀ တည္ေဆာက္ၿပီး ေသဆံုးရေလသည္။ တစ္ခါတစ္ေလဆို လွ်င္၄င္းျပည့္တန္ဆာမမ်ား၏ အေလာင္းကိုပင္ ေျမျမႇဳပ္၊ ဒဖွ္နာျပဳေပးမည့္သူ၊ သၿဂႍဳဟ္ေပးမည့္သူ တစ္ေယာက္မွ်ပင္ မေတြ႕ရေခ်။

မည္သည့္ အသိဥာဏ္ႏွင့္ Logic အရ လက္ခံႏိုင္ပါ သနည္း?
အေၾကာင္းမွာ …..

လူ႔အခြင့္အေရး၊ ကၽြန္စနစ္ပေပ်ာက္ေရးလို႔ ေႁကြးေၾကာ္အာမခံ ေနသည့္ ဤေခတ္ကာလ၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္၌ ေျမာက္မ်ားစြာ ေသာကၽြန္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ခံစားေနသူမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ ရႏိုင္ေပသည္။ မည္သူမွ် ၄င္းတို႔ လြတ္ေျမာက္ရန္ ေျခလွမ္း မလွမ္း ၾကေခ်။

(ကၽြန္စနစ္မ်ားမွ တစ္ခုမွာ ျပည့္တန္ဆာ မိန္းမမ်ားကို ေငြေပးၿပီး အသံုးျပဳျခင္း၊ ၄င္းတို႔အား ေငြရႏိုင္သည့္ အျခား သမာအာဇီ၀ က်သည့္ အလုပ္ မ်ားမေပးျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာခန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္ မ်ားသည္ မိန္းကေလး မ်ား ခႏၶာကိုယ္ ေရာင္းစားဖို႔၊ မိမိအရွက္ အဂၤါကို လူတကာကို ေပးဖို႔ အသင့္ ျဖစ္ေစၿပီး မဏိကာ ျဖစ္သည့္ ႏိုက္ကလပ္မ်ားကို ဖြင့္ထားျခင္း စသည္တုိ႔လည္း အဓိကေနရာမွ ပါ၀င္ေပသည္။) (ဘာသာျပန္ဆိုသူ)

သို႔ေသာ္ ၀မ္းနည္းစရာ အခ်က္ပင္တည္း ….. ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဤကဲ့သို႔ မေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ားကို ယေန႔ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း မ်ားအေနျဖင့္ တမင္တကာသိလွ်က္ တရား၀င္ ကိုင္သည့္ အေျခအေနထိ တြန္းပို႔လက္ခံလို္ကေခ်ၿပီ။ ဤ အတြက္ေၾကာင့္လည္း တရားမ၀င္ ကာမ ဆက္ဆံမႈမ်ား လြယ္ကူေပါမ်ားမႈကို ဖန္တီးၿပီးသား ျဖစ္သြားေလသည္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္လည္း မေကာင္းသည့္ အက်င့္ပ်က္ ပတ္၀န္း က်င္ႏွင့္ အမိႈက္ႏြံ တြင္ နစ္ေနသည့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ တရားမ၀င္ ရွရီအသ္္ ကို ဆန္႔က်င္သည့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမ်ား၏ ရလာဒ္(ဆုိး) အျဖစ္ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ဤမေကာင္းသည့္ ေနရာသို႔ ေရာက္ရေလေတာ့သည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိဳ႕မိန္းကေလးမ်ား၏ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို စာအုပ္ မ်ား၌ တင္ျပထားေလသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားသည္ သံသယမရွိ၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ မရွိ၊ ၀မ္းနည္းဖြယ္ႏွင့္ ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ရပ္ မွန္မ်ားပင္တည္း။ ယေန႔ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ၏ နဖူးျပင္ရွိ ၊ မေကာင္းသည့္ အမာရြတ္၊ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္အျဖစ္ စာရင္း၀င္ သြားေလသည္။ သို႔ေသာ္ ၀မ္းနည္းစရာအခ်က္မွာ ဤကိစၥ ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီစစ္ ေဆြးေႏြးမႈ အနည္းငယ္သာရွိေပသည္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္လည္း ………. ကၽြႏု္ပ္တို႔ေနျဖင့္

- အိမ္ထာင္စု မိသားစု၀င္မ်ားကို ၿပိဳကြဲပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္…

-အိမ္ေထာင္ျပဳလက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈက်ဆင္းမႈ၏ လ်င္ျမန္မႈႏႈန္းကိုထိန္းႏိုင္ရန္

-(မေကာင္းမႈဒုစရိုက္ကိုလုပ္ေနသည့္)ကၽြန္မ်ားကို ကၽြန္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ ေစရန္…

ဤအထိမ္းအကြပ္မဲ့၊ ကာမဆက္ယွက္မႈ ဆက္ခံမႈ၊ တရားမ၀င္ ဆက္သြယ္မႈ ေပၚမ်ားျခင္းကို မလြဲမေသြ တားဆီးပိတ္ပင္ရမည္ျဖစ္ ေပသည္။ ဤ တားဆီး ပိတ္ပင္မႈ အတြက္လည္း မွန္ကန္ၿပီး စည္းစနစ္ရွိသည့္ အစီအစဥ္ မ်ား၏ အကူအညီမွ အပ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

ခ်စ္ခင္ေလးစားတန္ဖိုးထားရပါေသာ လူငယ္၊ လူရြယ္ေလးမ်ား …

အထက္ေဖာ္ျပပါ အမွန္တရားမ်ားကို ဂရုျပဳၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္ အတြက္ ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အတြက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ပို၍ သတိရွိစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါေလ…..

လမ္းလြဲ၊ လမ္းမွား၊ လမ္းေခ်ာ္ေအာင္ ေကာက္က်စ္ဖ်ားေယာင္းသူ မ်ား ဤကဲ့သို႔ေသာ မသန္႔ျပန္႔သည့္ လြတ္လပ္မႈဖက္ ဆြဲေဆာင္ေနသူမ်ား (သူယုတ္မာမ်ား) ၏ စကားကိုနား မေယာင္ပါေလႏွင့္။ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါေလ။

အၾကင္မည္သူမဆို ဤအေျခအေနႏွင့္ မေကာင္းသည့္ေနရာမ်ားကို ပတ္၀န္းက်င္လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခု အျဖစ္ တင္ျပမည္။ ဤအရာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မေကာင္းမႈမ်ားႏွင့္ မေကာင္းသည့္ေနရာမ်ားကို အ၀င္အထြက္မရွိဖို႔ဆိုၿပီး ဤ (တရားမ၀င္ ဆက္ဆံမႈ) ကို သန္႔စင္သန္႔ျပန္႔သည့္ မိသားစု၀င္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည့္ အလုပ္၊ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆို၍ ဤဒုစရိုက္ အလုပ္အား အမည္ေကာင္းေပးမည္ဆိုလွ်င္ ႀကီးမားသည့္ အမွားကို ျပဳေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ဤမေကာင္းမႈ၊ ရြံစရာ၊ ရွက္စရာ (ကာမဆက္ဆံမႈ) ေၾကာင့္ လူမႈပတ္၀န္း၌ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ စာရိတၱပ်က္ျပားမႈ၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ မ်ားကို ျပန္႔ပြား ေနေစၿပီး၊ ကိုယ္ခႏၶာ ကိုပါ ေရာဂါ ေ၀ဒနာ မျဖစ္ေစပါ သေလာ?

ဤအေထာက္အထားအတြက္ေၾကာင့္ပင္ ဤမေကာင္းမႈကို ပတ္၀န္း က်င္ႏွင့္ ေ၀းေ၀းထားၾကေလသည္။ ၄င္းအက်ဥ္းေထာင္ (မေကာင္းမႈ၊ ကာမ ဆက္ဆံမႈအား) တံတိုင္းျမင့္မ်ား ေလးဖက္ေလးတန္ ထူေထာင္ၿပီး ဤ မေကာင္းဆိုးက်ိဳး အားနိသင္အား အိမ္ေထာင္စု၊ မိသားစု အတြင္း မေရာက္ လာၾကေစရန္၊ မကူးစက္လာေစရန္ တားျမစ္ႏိုင္ေပသည္။

လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အေရးႀကီးလိုအပ္မႈ တစ္ခုအသြင္ အျဖစ္ ထိုမသန္႔ မေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ားကို အ၀င္အထြက္ ျပဳျခင္းျဖင့္ (႐ုပ္ႏွင့္နာမ္) သာယာၿငိမ္းေျမ့မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသလား?


========================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*