?>

အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀ အတြက္ အဟန္႔အတားႀကီး (၇) ခု

 အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀ အတြက္ အဟန္႔အတားႀကီး (၇) ခု


အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀ အတြက္ အဟန္႔အတားႀကီး (၇) ခုဆို သည့္ ကိစၥရပ္ကို ဟဇရတ္ အာယာ သြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္မိုရွိရာဇီး ေရးသား သီးကုံး ထား သည့္ ( မြရွ္ေကလာသ္ေသ ဂ်င္စီ ဝါ ဂ်ဝါနန္ )) စာအုပ္မွ အဗ္နာ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ မ်ား အတြက္ ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀ အတြက္ အဟန္႔အတားႀကီး (၇) ခု

* ေျမာက္မ်ားစြာေသာ “မေကာင္းသည့္ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ ကိစၥမ်ား” ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ဘ၀ဟု အမည္ (လွလွေလး) တပ္ၾကေပသည္။ အမွန္တကယ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးထားသည့္ Logic ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ေနေသာ အလုပ္မ်ား၊ ကိစၥမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ေယဘုယ် သေဘာအရ ေရွာင္ၾကဥ္ ေရွာင္ရွား ရမည့္ ကိစၥမ်ား၊ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေပသည္။

* ေျမာက္မ်ားစြာ ေသာအခက္အခဲ၊ ဒုကၡမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဖူးစာ ကံေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ ဟုထင္ေနၾကေလသည္။ အမွန္တကယ္ ဤ ကဲ့သို႔ေသာ ေသာက ဒုကၡ အခက္အခဲ ဆိုသည့္ သံႀကိဳးမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လက္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
( ျမန္မာစကားအရ ဒုကၡ ကို ဒုကၡ ခံၿပီး ရွာခဲ့သည္ ဟုဆိုႏိုင္ေလသည္။) ဘာသာျပန္ဆိုသူ

* ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘ၀၌ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဒုကၡ အခက္အခဲအၾကပ္ အတည္းမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေစာဒက တက္မႈမ်ား၊ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ေခါင္းမာမႈမ်ား၊ လက္ခံသင့္သည္ကို လက္မခံမႈမ်ား တို႔၏ ရလာဒ္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ကၽြႏု္္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ဒုကၡ အခက္အခဲ မ်ား၊ ျပႆနာမ်ား အျဖစ္သတ္မွတ္ ၾကေလသည္။ အမွန္တကယ္ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း အစစ္မ်ားမဟုတ္ၾကေခ်။

အီရန္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားထဲမွ မင္းသားျဖစ္သည့္ “ရိုစ္သမ္” ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီးေျပာၾကေလသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းကို သိမ္းပို္က္ ေအာင္ျမင္ လိုလားေပ သည္။ ထိုအခ်ိန္အခါထိ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ထိုေနရာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို မသိမ္းပို္က္ႏိုင္ေသးေခ်။

၄င္းမင္းသားအေနျဖင့္ (ဤလုပ္ရပ္ကို ေအာင္ျမင္ၿပီး ထိုေနရာအထိ ေရာက္ႏို္င္ဖို႔) မိမိ၏ လမ္း၌ တစ္ခုထက္တစ္ခု ပိုႀကီးၿပီး ေၾကာက္စရာ ေကာင္း သည့္ “ အဟန္႔အတားႀကီး (၇) ခု” ကို ျဖတ္ေက်ာ္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

(ထို အဟန္႔အတားႀကီး (၇) ခုမ်ားမွ) တစ္ခါတစ္ေလ “ တံတိုင္းျဖဴ” အသြင္၊ တစ္ခါတစ္ရံ သရဲ တေစၦေခါင္းမ်ား ႏွင့္ နဂါးမ်ား၊ ရံဖန္ရံခါ အႏၲရာယ္ ႀကီးသည့္ ေမွာ္ဆရာ၊ ေအာက္လမ္းဆရာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေလသည္။

ေနာက္ဆံုး မိမိ၏သတၱိ၊ ဗ်တၱိ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အတုမရိွ ၿပိဳင္ဖက္မရွိ ရဲစြမ္းသတၱိတို႔ေၾကာင့္ အားလံုးကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး အဟန္႔အတားႀကီး (၇) ခု လံုးကို ေက်ာ္လႊား၍ ေအာင္ျမင္မႈကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ဤအေၾကာင္း အရာကို အီရန္ႏိုင္ငံႏွင့္ (ကမၻာေက်ာ္) ကဗ်ာဆရာႀကီး ေဖရ္ဒူစီ မွ ကဗ်ာ အျဖစ္သီဆိုၿပီး လွလွပပ သရုပ္ေဖာ္ခဲ့ေလသည္။
ဤ “ျဖစ္ရပ္မွန္” သည္ ဘ၀တြင္ေရာက္ရွိလာမည့္ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း၊ ဒုကၡမ်ား၏ အစုလိုက္အပံုလိုက္ကို ကဗ်ာ ပညာျဖင့္ သရုပ္ေဖာ္၊ ပံုသြင္းထားေပသည္။ ဒုကၡ အခက္အခဲ မ်ားျပားျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈ၏ လမ္းမ်ားကို ျပသေနၿပီး၊ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊား၊ ျဖတ္ေက်ာ္ရမည့္ဖက္သို႔ လမ္းၫႊန္ျပေနေလသည္။ ယေန႔ လက္ရွိမ်က္ေမွာက္ ေခတ္ကာလရွိအိမ္ေထာင္ျပဳေရး၊မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းျခင္းႏွင့္ ၄င္း၏အခက္အခဲ မ်ားကိစၥသည္လည္း “ရိုစ္သမ္” အေနျဖင့္ အခက္အခဲႀကီး အဟန္႔အတားႀကီး (၇) ခုကို ေက်ာ္လႊားရသေလာက္၊ ျဖတ္ေက်ာ္ရသေလာက္ မခက္ခဲေခ်။ မခဲယဥ္းေပ။

လူငယ္ လူရြယ္မ်ား အားလံုး၌ “ရိုစ္သမ္” ကဲ့သုိ႔ ရဲစြမ္းသတၱိ၊ အင္အား အဟန္႔ အတားႀကီး(၇)ခုကို ေက်ာ္လႊား၊ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္စြမ္း ပင္၊ မရွိ ေနပါေစ (သို႔မဟုတ္) ဤ ကဲ့သုိ႔ ရွိရမည္ လံုး၀အစီအစဥ္ မဆြဲထားလွ်င္လည္း ေနပါေစ (အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါသည္။)

ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္လည္း လူမႈေရးကိစၥမ်ား၊ ထိုကိစၥကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားသည္ အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆိုသလို မိမိတို႔၏ အေျခအေနအမွန္၊ အေျခအေန အစစ္၊ သဘာ၀ေနရာမွ အျပင္ထြက္သြား ေၾကာင္းတင္ျပ ေရးသားထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤ သို႔ထြက္သြားျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡႏွင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈ မ်ား၊ အခက္အခဲ၊ ေသာက ဒုကၡမ်ားကိုသာ ေပးသည့္ အသြင္ေဆာင္သြား ေလေတာ့သည္။

လူငယ္ လူရြယ္မ်ား၊ အေဖမ်ား၊ အေမမ်ားတို႔ အမ်ားစု၏ ညည္းတြား ညည္းညဴသံမ်ား၊ တိုင္တန္းသံမ်ားမွ မဂၤလာေဆာင္ဖို႔ စရိတ္စကႀကီးသည္ ဟုအခ်က္ပင္တည္း။

အမွန္တကယ္ ဤျပႆနာ ကိစၥ၏ အေျခႏွင့္ပင္ရင္းအျမစ္ ျဖစ္သည့္ ရိုးရွင္းမႈ၊ သန္႔ျပန္႔၊ သန္႔စင္မႈကိုသာ စဥ္းစားသင့္ေပသည္။ ကံဆိုး မိုးေမွာင္က်မႈ မ်ား၊အခက္အခဲအၾကပ္ အတည္းမ်ား အားလံုး ကို ထည့္ၿပီး မစဥ္းစားသင့္ေခ်။(မလိုေခ်။)(လက္ရွိ အေျခအေန အရ)အိမ္ေထာင္ ျပဳေရး ကိစၥ အတြက္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားသည္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ (လူငယ္ လူရြယ္မ်ား) အဖို႔ ေရႊတြင္းမွ ေရႊေဖာ္ရသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေလသည္။ မည္မွ်အထိ အပိုမ်ား၊ အျခားမဆိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားေရာေႏွာသြားသည့္ ဆိုလိုလွ်င္ အပင္ပန္း၊ အဆင္းရဲဒုကၡခံၿပီး “ေရႊ” ေဖာ္လွ်င္ေတာင္ အက်ိဳး အျမတ္ မရွိေတာ့ေခ်။

ဤကဲ့သုိ႔ ေရာေထြး၊ ေရာေႏွာေနျခင္းကို အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၌ သာဓကအျဖစ္ျပႏိုင္ေပသည္။မသင့္ေတာ္မေလ်ာက္ပတ္မႈမ်ား၊ အေယာင္ ေဆာင္ ထည္၀ါ ခမ္းနားမႈမ်ား၊ မွားယြင္းေနသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ တဏွာႏွင့္လိုအင္ဆႏၵေနာက္လိုက္မႈမ်ား၊ ဂုဏ္လိုခ်င္မႈမ်ား၊ စိတ္ကူးယဥ္ ဂုဏ္ထူးရာထူးမ်ား (စသည္ျဖင့္) ေရာေႏွာေနေလသည္။

အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းျခင္းသည္ ဤမွ်အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္း အစုလိုက္အပံုလိုက္၏ ၀ိုင္းရံပိတ္ဆို႔ ထားမႈေၾကာင့္ မိမိ၏ ပကတိိ၊ နဂိုမူလ အေျခအေနကို လံုး၀ လက္လႊတ္လိုက္ရေလသည္။ “ေတာရိုင္းလူ၀ံသူရဲ၊ ေၾကာက္စရာ လန္႔စရာ အေကာင္တစ္ေကာင္” ပမာ အသြင္ဆာင္သြားေလၿပီ။ ၄င္းႏွင့္ရင္ဆိုင္ဖု႔ိ လူငယ္လူရြယ္တိုင္းႏွင့္ မျဖစ္ႏိုင္ ေတာ့သည့္ အေျခအေနျဖစ္သြားေလၿပီ။

မေကာင္းတကာ မေကာင္းဆံုး အေျခအေနမွာ ဤမဟုတ္မမွန္မႈ၊ အဓိပၸာယ္မဲ့ မႈေတြႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည့္ မိစၧာေကာင္ ကဲ့သို႔ေသာ အိမ္ေထာင္ ျပဳျခင္းကို သတၱိရွိရွိႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္သူနည္းေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ဤ တိုက္ပြဲ၌ စာတတ္ ေပတတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ စာမတတ္ ေပမတတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထက္ ပိုၿပီးဆိုးရြားေနသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယခုေခတ္က လူမ်ားသည္ အရင္ေခတ္ကလူမ်ားေလာက္ တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔၊ ေတာ္လွန္ဖို႔ စြမ္းအား မရွိေတာ့ေခ်။

ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အမွားအယြင္း၊ အေထာက္အထားကို တင္ျပၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကေလသည္။ ၄င္းတို႔ မွားယြင္း သည့္ သက္ေသကေတာ့ “မႏုႆ လူသားအေနျဖင့္ တစ္သက္မွာ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္မ်ား လက္ထပ္ရလို႔လဲ၊ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း ေလးလုပ္ရေအာင္? ငါတို႔ကို မိမိတို႔၏ ဘ၀၊ ေနာက္ဆံုးလိုအင္ဆႏၵမ်ား၊ တပ္မက္မႈမ်ားအတိုင္း လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ လြတ္ေပးပါအုန္း …..”

၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ဤ မွားယြင္း၊ ခၽြတ္ေခ်ာ္ေနသည့္ အေထာက္ အထား သက္ေသမ်ားေၾကာင့္ လူငယ္လူရြယ္ မ်ားအားလံုး၏ ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ ကံေကာင္းမႈ လမ္းတြင္ ယုတ္စြ သက္ေသထူသူမ်ားအတြင္းပင္ အဟန္႔ အတားႀကီး၊ ပိတ္ဆို႔မႈ ႀကီးျဖစ္ေနေၾကာင္း ေမ့ေလ်ာ့ ေနၾကေပသည္။

လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို မလြဲမေသြ မိမိတို႔၏ ရဲစြမ္းသတၱိ၊ ဗ်တၱိတို႔ျဖင့္ “ရိုစ္သမ္” မင္းသားအတိုင္း အဟန္႔အတားႀကီး (၇)ခုကို ေက်ာ္လႊားခဲ့သလို ဤျပႆနာဆိုးႀကီး၊ အ႐ႈပ္ထုပ္ႀကီးကို လည္း ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းရဲရေပမည္။ “ရိုစ္သမ္” မင္းသားေမွာ္ပညာ၊ ေအာက္လမ္းဆရာမ်ား ပညာျပကြက္မ်ားကို ေက်ာ္လႊား သကဲ့သို႔ ေက်ာ္လႊားျပရေပမည္။

အသင္တို႔အေနျဖင့္ အ့ံၾသဖို႔မလိုေခ်။ ဤလမ္း၌လည္း “ရိုစ္သမ္” မင္းသား၏ လမ္း၌ အဟန္႔အတားႀကီး (၇)ခုပမာ အဟန္႔အတားႀကီး(၇)ခု ရွိေပသည္။ ၄င္း(၇)ခုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

၁။ အဆံုးမသတ္ႏိုင္သည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္အိမ္မက္မ်ား

ေကာင္မေလး မ်ား ဖက္မွေကာင္ေလးမ်ားအေပၚ၊ ေကာင္ေလး မ်ားဖက္ မွ ေကာင္မ ေလးမ်ားအေပၚ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေသာ မိဘမ်ား ဖက္မွ ျဖစ္ေလသည္။

၂။ မလိုလားအပ္သည့္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း

ေျမာက္မ်ားစြာေသာ မိဘမ်ား၊ လူမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ မိသားစု၀င္မ်ား ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ရေလသည္။

၃။ ခါးကိုက်ိဳးေစသည့္ မဟာေငြမ်ားတင္ရျခင္း

၄။ မလိုအပ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ မဂၤလာပြဲ မၿပီးမည္ (ေရွ႕ေျပးမ်ားအသြင္) ၿပီးေနာက္ (ပိတ္ပြဲမ်ားအသြင္) ျပဳလုပ္ၾကေလသည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရွိၿပီး မေကာင္းသည့္ အရာမ်ားျဖစ္ေခ်သည္။

၅။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္မိသားစုမ်ား အတြဲမညီ၊ အဆင့္အတန္းမတူဟု ဆိုသည့္ မလိုအပ္သည့္ ေစာဒကတက္မႈမ်ား

၆။ တဏွာအခ်စ္မီးေတာက္

ထိန္းခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းလို႔မရသည့္၊ စာရင္းအင္းမရွိသည့္ တဏွာ အခ်စ္ မီးေတာက္ျဖစ္ေပသည္။

၇။ စည္းေက်ာ္၍သံသယျဖစ္ျခင္း

(သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီး) ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္ အလွန္ အယံုအၾကည္ႏွင့္ အီမာန္ မရွိၾကျခင္းႏွင့္ သံသယ၊ သစၥာမရွိမႈ ျဖစ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤအဟန္႔အတားႀကီး(၇)ခုကို စဥ္းစားေလ့လာ သံုးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္း မ်ားသည္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ၏ ကိစၥႏွင့္ မဆက္ႏြယ္ဘဲ၊ အပိုကိစၥမ်ား၊ မလိုလားအပ္မႈ ကိစၥမ်ားႏွင့္သာ ဆက္ႏြယ္ေနေလသည္။
သာဓကသက္ေသအျဖစ္တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္…..

“အဆင့္အတန္းတူျခင္း”ကိစၥျဖစ္ေပသည္။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာေ၀ါဟာရ အရ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ “အတြဲညီျခင္း၊ စံုတြဲလိုက္ဖက္ျခင္း” ျဖစ္ပါသည္။

(ဤကိစၥသည္ ေဆြးေႏြးတင္ျပဖို႔သင့္ေပသည္။) ဤအေၾကာင္း အရာ ကိစၥသည္ မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းဖို႔၊ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ အလြန္ႀကီးမားသည့္ အဟန္႔ အတားဟု “လူထုအေျမာက္အမ်ား” ထင္ေနၾကေလသည္။ အမွန္တကယ္ (လူမ်ား၏) ေျပာင္းလဲလိုက္မႈသာ ျဖစ္ေခ်သည္။ အစစ္အမွန္ ဤကဲ့သို႔ မဟုတ္ေခ်။

လူငယ္ လူရြယ္ တစ္ေယာက္ မိမိကိုယ္တိုင္ ေရနံဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ ဟု ကၽြန္ေတာ္(မူရင္းက်မ္းရွင္) ကို မိတ္ဆက္ေပးေလသည္။ ၄င္းေျပာျပခ်က္ အရ လစာ ေကာင္းေလသည္။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ အသက္(၃၀) ခန္႔ျပည့္ေနေလၿပီး။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္အထိ အိမ္ေထာင္မျပဳ ႏိုင္ေသးေခ် ။ တိုင္တည္မႈမ်ား၊ ညည္းညဴမႈမ်ား လုပ္ေနေလ၏။

၄င္းအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ကိုေျပာေလ၏ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ ဇနီး (ေလာင္း)ကို အိမ္တိုင္း၊ အိမ္တိုင္း၊ မိသားစုတိုင္းမွ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ မလြဲမေသြ ဂုဏ္သိကၡာရွိၿပီး၊ ရိုေသေလးစားထိုက္သည့္၊ အဆင့္အတန္းတူ သည့္ မိသားစု တစ္ခုမွ “ဇနီးေလာင္း” လိုက္ရွာရေလသည္။

ဒါေပမဲ့ ….. ဤ ကဲ့သို႔ေသာ အိမ္ေထာင္စု၀င္အားေတြ႔ လို႔သြားလွ်င္ လည္း အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔၊ မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းဖို႔ စကားစတင္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းဖို႔ အတြက္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ၏ စာရင္းကို ကြန္ပ်ဴတာ ဦးေႏွာက္ပိုင္ရွင္ မွ အပ မည္သူမွ် မေရတြက္ ႏိုင္ၾကေခ်။ ….. !
ကၽြန္ေတာ္ (မူရင္းက်မ္းရွင္) မွ ၄င္းလူငယ္ လူရြယ္အား ေျပာေလ သည္။ ေမာင္ရင္အျမင္မွာ “ရိုေသေလးစားထုိက္သူ၊ ဂုဏ္သေရ၊ သိကၡာရွိသူ” ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း ? …..

ဘာလဲ စာတတ္၊ ေပတတ္၊ ပညာတတ္ အသိုင္းအ၀ိုင္း မိသားစုကို ဆိုလိုတာလား ? …..

ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ စာတတ္ေပတတ္၊ ပညာတတ္ မိန္းကေလးမ်ား ရွိၿပီး ေမာင္ရင္လို သူႏွင့္ဆို သေဘာတူမည့္ အိမ္ေထာင္စု၀င္ အေျမာက္ အမ်ား ကိုသိပါတယ္ …..

(သို႔မဟုတ္) ေမာင္ရင္အျမင္မွာ … ဂုဏ္သိကၡာ ျမင့္ျမင့္ ပိုင္ရွင္မ်ား ႏွင့္ တန္ဖိုးရွိသည့္ စာရိတၱ ပိုင္ရွင္မ်ား ကို ဆိုလိုပါသလား …..?

(သုိ႔မဟုတ္) ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစား သူမ်ားထက္ ထူးၿပီး ေကာင္းသူ ေတြကို ဆိုလိုတာလား …..?

ဤကဲ့သို႔ဆိုလိုသည္ဆုိရင္လည္း ဤကဲ့သို႔ေသာ မိန္းကေလးမ်ား သည္ မနည္းေခ် …..

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ္လည္း သန္႔စင္ သန္႔ျပန္႔မႈ၊ ရိုးသားသန္႔စင္မႈ၊ မ်ိဳးသန္႔မႈ အတြက္ ေျပာစရာမလိုသည့္ မိန္းကေလး အေျမာက္အမ်ား ရွိေပသည္။ …..
ဒါေပမဲ႔ ေမာင္ရင္၏ ဆိုလိုတာ ျမင္တာ၊ အထက္ေဖာ္ျပထားတာ ေတြမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္ ….. ေမာင္ရင္ အျမင္အရ ဂုဏ္သေရ သိကၡာ ရွိၿပီး ေလးစားထိုက္သည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္း မိသားစုဆိုတာ (ဌာနဆိုင္ရာ တစ္ခုခု၏) အႀကီးဆံုး မန္ေနဂ်ာ ႏွင့္ အႀကီးဆံုး ဥကၠဌ၏ တူမ၊ ေမာင္ႏွမ တစ္၀မ္းကြဲကို ဆိုလိုတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ …..
၄င္း၏မိဘႏွစ္ပါး ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ား၊ ကားတိုက္ ပိုင္ရွင္မ်ား၊ အေတာက္အေရာင္ဘ၀ ကိုပိုင္သူ မ်ားကို ဆိုလိုတာလား? ….. ကၽြန္ ေတာ္ ထင္ထားသည့္ အတိုင္း ၄င္းလူငယ္ လူရြယ္၏ ဆိုလုိုခ်က္ ျဖစ္ေနေလသည္။

ကၽြန္ေတာ္ အေနျဖင့္ ၄င္းလူငယ္ လူရြယ္ အားေျပာေလ၏။

….. ေမာင္ရင္အေနျဖင့္ မိမိဘ၀မွ ဤေလာက္ႀကီးမားတဲ့ (မိုက္မဲမႈ) မွားယြင္းမႈ ကို ျပဳခဲ့ေလၿပီး …..

….. ေမာင္ရင္အေနျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အရိုအေသကို ဤကဲ့သို႔ ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္၊ ေနရာမ်ားတြင္ ရွိေနသည္ဟု ထင္ပါသလား ….. ?
အမွန္တကယ္ မႏုႆလူသား၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အရိုအေသ အစစ္အမွန္မ်ား ဟာ ဤကဲ့သို႔ မဟုတ္ေပ . . . ဤကဲ့သို႔ေသာ အခ်ဳပ္အေႏွာင္မ်ားမွာ မလြဲမေသြ မရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ . . .
စိတ္၀င္စားစရာ၊ ဂရုျပဳစရာပိြဳင့္သည္ကား . . .

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစၥလာမ္မီရီ၀ါယတ္ေတာ္ မ်ားအရ အတြဲညီျခင္း၊ စံုတြဲညီျခင္း ဆိုသည့္ ကိစၥ ၌ လက္ရွိေခတ္ကာလမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ မွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား အျပင္း အထန္စြဲကပ္ေနသည့္ ထံုးထမ္းစဥ္လာ အတုအေယာင္ အျပင္းအထန္ ေတာ္လွန္ကန္႔ ကြက္ထားေလသည္။

ျပည္သူလူထုရွိ အမ်ဳိးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေကာင္ေလးမ်ား၊ ေကာင္မေလးအားလံုး အတြက္ စံုတြဲညီမႈ၊ အတြဲညီမႈ ကို “အီမာန္” ၌သာ သတ္မွတ္ ျပဌာန္း ထားေလသည္။ အစၥလာမ္မီ ရီ၀ါယတ္ေတာ္မ်ား၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဖတ္မွတ္သားရသည္မွာ ..

((المؤمن کفوالمؤمن))

“မိုမင္ႏွင့္ အဆင့္အတန္းတူသူ၊ အတြဲညီသူမွာ မိုမင္ပင္ျဖစ္ေပသည္။” ဟူ၍ျဖစ္ ေလ၏။ မိုမင္တိုင္းဟာ မည္သည့္ မိသားစုတိုင္း၊ လူမ်ိဳးစုတိုင္း၊ အဆင့္အတန္း တိုင္းမွျဖစ္ေနပါေစ အျခားမုိမင္အတြက္ အဆင့္တူ၊ အတြဲညီ၊ စံုတြဲညီျဖစ္ ေလသည္။

ဤ ကိုအေျချပဳၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဆိုႏိုင္သည္မွာ … အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကားရွိ (အီမာန္ရွင္ အခ်င္းအခ်င္း အၾကား၌) အဆင့္အတန္းလူမ်ိဳးစု ခြဲျခားမႈႏွင့္ ပိတ္ဆို႔ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ားျဖင့္ ဘ၀တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို ရွင္းပစ္မည္ …

အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ မႏုႆ လူသားမ်ား တန္ဖိုးအစစ္အမွန္၊ Logic ႏွင့္ အသိဥာဏ္ခြင့္ျပဳထားမႈမ်ားအေပၚ အေျချပဳမည္ . . . မည္သည့္ ေလာဘ ရမၼက္မွ (ဥပမာ ေကာင္မေလး ၏ ဦးေလး၊ ေမာင္ (သို႔) အစ္ကိုတစ္၀မ္းကြဲ ဘယ္ဌာနခ်ဳပ္က အရာရွိ၊ ေကာင္မေလး အေမ ညီမ အစ္မမ်ား၊ သူတို႔၏ သားသမီးေတြက စည္းစိမ္ခ်မ္းသာတာ၊ ကားတိုက္ပိုင္ရွင္ ေတြပါလို မထားမည္ . . . ဆိုလွ်င္

မုခ် ဧကန္မလြဲ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းဒုကၡအားလံုးသည္ သူအလိုအေလ်ာက္ ေျပလည္ရွင္းလင္းသြားေပလိမ့္မည္။

ရုတ္တရက္ တိုက္ဆိုင္မႈအရတင္ျပရလွ်င္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း အတြက္ အျခားေသာ အခက္အခဲ၊ ေသာကဒုကၡမ်ား လည္း ဤကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

==============
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*