?>

ေျမခဲေပၚစဂ်္သာျပဳျခင္း ႏွင့္ ပတ္သတ္ ၿပီး အက်ယ္ တဝန္း သိခ်င္ပါတယ္?

 ေျမခဲေပၚစဂ်္သာျပဳျခင္း ႏွင့္ ပတ္သတ္ ၿပီး အက်ယ္ တဝန္း သိခ်င္ပါတယ္?


ေျမခဲေပၚစဂ်္သာျပဳျခင္း ႏွင့္ ပတ္သတ္ ၿပီး အနည္းငယ္က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္း သိေစရန္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္ မိုရွီးရာဇီး ၏ (( شیعه پاسخ می گوید )) က်မ္း မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ေျမခဲေပၚစဂ်္သာျပဳျခင္း

 

ေအဗာသသ္ျပဳရာတြင္စဂ်္သာ၏အေရးပါမႈ

အစၥလာမ္အျမင္အရအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အတြက္စဂ်္သာျပဳလုပ္ ျခင္းသည္အေရးအႀကီးဆံုးေအဗာဒသ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊အေရးႀကီးဆံုးေအဗာ ဒသ္မ်ားမွတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။သာဓကအားျဖင့္ရီဝါယသ္ေတာ္မ်ား၌လူသားသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္အနီးကပ္ဆံုးအခ်ိန္သည္စဂ်္သာျပဳလုပ္ေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟုပါရွိေပသည္။သာသနာ့အႀကီးအကဲမ်ားအထူးသ ျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္အဟ္ေလဘိုက္(အ.စ)တို႔သည္စဂ်္သာၾကာျမင့္စြာျပဳခဲ့ေပသည္။

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အတြက္စဂ်္သာကိုၾကာျမင့္စြာျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္လူသား၏ဝိညဥ္ႏွင့္အသက္ကိုမြန္ျမတ္ေစပါသည္။စဂ်္သာသည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ထံေတာ္ဝယ္ေအာက္က့်ိဳျခင္း၊ေက်းကၽြန္ျဖစ္ ေၾကာင္းဝန္ခံျခင္း၏လကၡဏာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။သို႔ျဖစ္ပါ၍န မာဇ္၏ရကအတ္တိုင္း၌၂ႀကိမ္စဂ်္သာျပဳရန္အမိန္႔ပါရွိေပသည္။

စဂ်္သာေယ႐ိႈကိုရ္၊က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏မိုစ္သာအပ္ဝါဂ်စ္ စဂ်္သာမ်ား၊ဖန္ဆင္းရွင္အားစဂ်္သာျပဳမႈအတြက္ထင္ရွားေသာသ႐ုပ္ျပမႈ မ်ားမွျဖစ္ေပသည္။လူသားအေနျဖင့္စဂ်္သာျပဳေနခ်ိန္၌အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္မွအပအျခားအရာမ်ားကိုေမ့သြားေပမည္။မိမိကိုယ္တိုင္ကအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္အနီးကပ္ဆံုးသူအျဖစ္ျမင္ေတြ႔ရေပမည္။ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အလႅာဟ္ႏွင့္ပိုမို၍နီးကပ္မႈကိုျဖစ္ေစပါသည္။ سير و سلوكႏွင့္ عرفان                   

ကမၼဌာန္း၏ဆရာကဝိမ်ား၊ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာဆရာမ်ားအေနျဖင့္စဂ်္သာႏွင့္ပက္သက္ ၿပီးအမ်ားႀကီးတိုက္တြန္းထားပါသည္။

ၿခံဳ၍ေျပာရလွ်င္အထက္ကေဖၚျပထားသည့္အတိုင္းေက်ာ္ၾကား ေသာဟဒီးစ္၏အေထာက္အထားအရလူသားအေနျဖင့္႐ိႈင္တြာန္အားစိတ္ ဒုကၡျဖစ္ေအာင္စဂ္်သာထက္ပို၍ေကာင္းေသာလက္နက္မရွိေခ်၊

အျခားဟဒီးစ္ေတာ္အားတင္ျပပါမည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္မိမိ၏သာဝကေတာ္တစ္ပါးအားမိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-

“အကယ္၍ေကယာမသ္ေန႔၌ကၽြႏု္ပ္မိုဟမၼဒ္(ဆြ)ႏွင့္အတူျပန္လည္ ရွင္သန္ထလိုလွ်င္၊ကဟာ(မေကာင္းမႈျပဳသမ်ားကိုအေရးယူေတာ္မူေသာအရွင္)ႏွင့္ဝါဟစ္ဒ္(တစ္ပါးတည္းေသာအရွင္)ျဖစ္ေတာ္မူေသာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အားစဂ်္သာၾကာၾကာျပဳလုပ္ပါေလ။          

 

 الْقَهّار  اللهُ مَعِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأطِلِ السُّجُودَ بَيْنَ يَدَىِ اللهِ الوَاحِدِ وَ إِذَا أرَدْتَ أنْ يَحْشُرَكَ   

 

၂။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္မွအပအျခားမည္သူကိုမွ်စဂ်္သာျပဳခြင့္မရွိေခ်။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္တစ္ပါးတည္းေသာထာဝရအရွင္အလႅာဟ္ဟိုအ

ရွင္ျမတ္သခင္မွအပအျခားမည္သူကိုမွ်စဂ်္သာျပဳခြင့္မရွိေၾကာင္းယံုၾကည္လက္ခံထားပါသည္။အေၾကာင္းသည္ကားစဂ်္သာသည္အလြန္လြန္က်ိဳးႏြံမႈ

ကိုျပဆိုေနၿပီးကိုးကြယ္ျခင္းခံထိုက္သူသည္အလႅာဟ္အတြက္သာသီးသန္႔အထူးျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပ၏။

        وَللهِِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّماوَاتِ وَالاَْرْضِ                                                                                             

 

အာယတ္ေတာ္၏အသံုးအႏႈန္းအရအလႅာဟ္ဆိုသည့္စကားလံုး သည္ဝါက်အစ၌သံုးထားသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္သီးသန္႔အထူးဟုအ ဓိပၸါယ္ရ၏။ဆိုလိုသည္မွာမိုးေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမျပင္အတြင္းရွိအရာမ်ားအား လံုးသည္သီးသန္႔အထူးအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ကိုသာလွ်င္စဂ်္သာျပဳလုပ္ပါသည္။ထိုနည္းတူစြာစူရမ္အဲရ္ဖ္အာယတ္ေတာ္အမွတ္၂၀၆( لَهُ يَسْجُدُون )ဟု ထပ္မံၿပီးစဂ်္သာသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္တြက္သာလွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္းျပဆိုေနပါသည္။

အဓိကအားျဖင့္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္စဂ်္သာသည္က်ိဳးႏြံ၊ႏွိမ့္ခ်မႈ၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္ေပသည္။စဂ်္သာသည္သီးသန္႔အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္တြက္သာလွ်င္ျဖစ္ေပသည္။

အကယ္၍ကၽြႏု္တုိ႔အေနျဖင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္မွအပအျခားသူတစ္ဦး၊တစ္ေယာက္(သို႔)အရာဝတၱဳတစ္ခုကိုစဂ်္သာျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ႏွင့္ယွဥ္တြဲေပးျခင္းျဖစ္ေပမည္။ဤလုပ္ရပ္သည္မ မွန္ကန္ေခ်။

ကၽြႏု္တုိ႔အေနျဖင့္ေသာင္ဟီးဒ္အဓိပၸါယ္ကို(ေသာင္ဟီးဒ္ေအဘာဒီ)အျဖစ္လက္ခံပါသည္။ဆိုလိုသည္မွာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္တစ္ပါးတည္း

ကိုသာလွ်င္ခဝပ္ကိုးကြယ္၊စဂ်္သာျပဳမည္ဟုဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဤကဲ့သို႔မ ျပဳလွ်င္ၿပီးျပည့္စံုေသာေသာင္ဟီးဒ္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

အသံုးအႏႈန္းေနာက္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ေျပာရလွ်င္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္မွအပအျခားသူ(သို႔)အရာဝတၱဳအားကိုးကြယ္ျခင္းသည္(شكر)တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

စဂ်္သာသည္ခဝပ္ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းတစ္ခုျဖစ္၏။ထို႔အတြက္ေၾကာင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္မွအပအျခားသူ(သို႔)အရာဝတၱဳမ်ားကိုစဂ်္ သာလုပ္ခြင့္မရွိေခ်။သို႔ေသာ္လည္းေကာင္းကင္တမန္မ်ားကဟဇရတ္သ္ အာဒမ္(အ.စ)အားစဂ်္သာျပဳခဲ့ေၾကာင္းက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌အာ ယတ္ေတာ္မ်ားလာရွိပါသည္။

ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပက္သက္၍သဖ္စီးပညာရွင္မ်ားဖြင့္ဆိုထားသည္

မွာ-ဤစဂ်္သာသည္ဟဇရတ္သ္အာဒမ္(အ.စ)အားအ႐ိုအေသ၊အေလးအ စားျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ခဝပ္ကိုးကြယ္သည္စဂ်္သာမဟုတ္ေခ်။ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္မ်ား၏စဂ်္သာမည္သည္စဂ်္သာျဖစ္ေၾကာင္းေအာက္ေဖၚျပဖြာရစီက ဗ်ာျဖင့္ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။

زيبنده ستايش آن آفريدگارى است

كارد چنين دل آويز نقشى ز ماء و طينى             

ဤစဂ်္သာသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔အရျဖစ္၍အမွန္တကယ္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အားခဝပ္ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။သို႔မဟုတ္စဂ်္သာေယရႊတ္(က)ျဖစ္ေပသည္။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏အျခားေနရာ၌ဟဇရတ္သ္ယူစြတ္(ဖ) (အ.စ)၏အကိုမ်ားကဟဇရတ္သ္ယူစြတ္(ဖ)(အ.စ)အားစဂ်္သာျပဳခဲ့ ေၾကာင္းလာရွိေပသည္။၎တို႔အားလံုးသည္တစ္ႀကိမ္တည္းသာ ဟဇရတ္သ္ယူစြတ္(ဖ)(အ.စ)  سُجَّداً وَخَرُّوا لَهُ  အားစဂ်္သာျပဳခဲ့ေၾကာင္းလာ ရွိေပသည္။ စူရာေယယူစြတ္(ဖ)အာယတ္ေတာ္၁၀၀

ဤစဂ်္သာသည္စဂ်္သာေယရႊတ္(က)ႏွင့္အ႐ိုအေသ၊အေလးအ ျမတ္ထားေသာစဂ်္သာျဖစ္၏။

စိတ္ဝင္စားစရာသည္ကားကၽြႏ္ုပ္တိူ႔၏ေက်ာ္ၾကားေသာဟဒီးစ္အ ကိုးအကားက်မ္းမ်ားမွက်မ္းစာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။“ဝစာေအလြလ္ရွီအာ”၌

عدم جواز السجود لغير الله                                                                                                                                                                             

ေခါင္းစဥ္ျဖင့္စဂ်္သာနမာဇ္မ်ား၊အခန္းမ်ားေအာက္တြင္ပါရွိပါသည္။

ဤအခန္္း၌တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္ေအမာမ္မာစူး(မ)(အ.စ)တို႔မွမိန္႔ၾကားေတာ္မူေသာဟဒီးစ္(၇)ပုဒ္အားတင္ျပထားပါသည္။ဟဒီးစ္ဆိုလို ခ်က္မွာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သာလွ်င္စဂ်္သာျပဳခံျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္အ ျခားသူမ်ား၊ အရာဝတၱဳမ်ားအတြက္ျပဳခြင့္မရွိဟုလာရွိေပသည္။

ဂ႐ုျပဳစရာမွာ-ဤေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ေ႔ရွကလာမည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွအ ေျဖရလဒ္ရယူရမည္ျဖစ္ေပသည္။

 

၃။မည္သည့္အရာအေပၚစဂ်္သာျပဳႏိုင္ပါသနည္း?

မက္သပ္အဟ္ေလဘိုက္(အ.စ)ရွီအာအက္(စ)နာအရွာရီ)အားလံုးအေနျဖင့္ေျမႀကီးမွအပအျခားမည္သည့္အေပၚမွ်စဂ်္သာျပဳခြင့္မရွိေၾကာင္းခံယူထားၾကပါသည္။သို႔ေသာ္ေျမႀကီးမွထြက္ၿပီးေသာက္စရာ၊ဝတ္စရာ၊မဟုတ္ေသာအရာမ်ား အေပၚ၌လည္းစဂ်္သာျပဳႏိုင္ေပသည္။

သာဓက။        ။သစ္ရြက္၊သစ္သား၊ဖ်ာစသည့္ျဖင့္…

အဟ္ေလစြႏၷတ္ေဖကာဓမၼသတ္ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္မည္သည့္အရာေပၚမဆိုစဂ်္သာျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊သို႔ေသာ္အခ့်ိဳဓမၼသတ္ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္အကႌ်လက္အနားစႏွင့္အမာမာအေပၚစဂ်္သာမပိုင္ေၾကာင္းခံယူ ထားၾကပါသည္။

ရွီအာ(၁၂ပါးေအမာမ္)မ်ားသည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္ေအ မာမ္မာစူး(မ)(အ.စ)တို႔၏စစ္မွန္ေသာသာဝကေတာ္မ်ားရဲ့ရီဝါယတ္ေတာ္ မ်ားကိုအေျချပဳထားေသာေၾကာင့္ယံုၾကည္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ“အကီသာ”၌ရပ္

တည္ေနပါသည္။သို႔ျဖစ္ပါ၍မက္စ္ဂ်စ္ဒြလ္ဟရမ္ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္မက္စ္ဂ်စ္ဒြလ္နဘီ(ဆြ)၌နမာဇ္ဝတ္ျပဳၾကရာ၌ေကာ္ေဇာ္၏အေပၚစဂ်္သာမျပဳဘဲ၊ခင္းထားေသာေက်ာက္ျပင္အေပၚတစ္ခါတစ္ေလမိမိတို႔ႏွင့္အတူူယူေဆာင္လာေသာဖ်ာေပၚစဂ်္သာျပဳၾကေပသည္။ အီရန္၊အီရတ္၊ရွီအာ(၁၂ပါးမ်ား)ေနထိုင္ေသာႏိုင္ငံအသီးသီးရွိဗလီ မ်ား၌စဂ်္သာျပဳလုပ္ရန္စဂ်္သာခဲ၊“မေဟာ္တံုး”မ်ားထားရွိၿပီး၎အေပၚ၌စဂ်္

သာျပဳၾကေပသည္။မႏုႆလူသား၏အျမင္ျ့မတ္ဆံုးခႏာၱကိုယ္၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာနဖူးအားေျမခဲေပၚသို႔တင္ၿပီးအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အားဦးခ်၊ ဦးညြတ္၍ စဂ်္သာျပဳျခင္းသည္မိမိကိုယ္အလြန္က်ိဳးႏြံ၊ႏွိမ့္ခ်ထားေၾကာင္းျပဆိုေနေပသည္။

တစ္ခါ၊တစ္ရံစဂ်္သာခဲမ်ားကိုရွဟီးဒ္မ်ားက်ဆံုးခဲ့ေသာေနရာကေျမ ႀကီးႏွင့္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

ဤေျမေပၚ၌စဂ်္သာျပဳျခင္းျဖင့္ရွဟီးဒ္မ်ားအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏လမ္းစဥ္၌အသက္ေပးခဲ့ပံုကိုသတိရရန္ျဖစ္ၿပီးနမာဇ္၌အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္အား စိတ္ပါဝင္စားမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚလာေစရန္ျဖစ္ေပသည္။

ကဲရ္ဗလာကေျမခဲကိုအျခားရွဟီးဒ္ေျမ၏ေျမခဲမ်ားထက္ပို၍အေလးေပးပါသည္။သို႔ေသာ္လည္းပဲကဲရ္ဗလာ၏ေျမခဲႏွင့္အျခားေျမခဲမ်ားအေပၚ၌သာအၿမဲစဂ်္သာျပဳရမည္ဟုအစြဲမထားေပ။မက္စ္ဂ်စ္၌ခင္းထားေသာ ေက်ာက္ေပၚ၌လည္း စဂ်္သာျပဳႏိုင္ေပသည္။ဥပမာ-ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ မက္စ္ဂ်စ္ဒြလ္နဘီ(ဆြ)အတြင္းခင္းထားေသာေက်ာက္ျပားမ်ားေပၚတြင္အလြယ္တကူစဂ်္သာျပဳႏိုင္ေပသည္။(ဂ႐ုျပဳေပးပါ။)

မည္သို႔ဆိုေစရွီအာမ်ားထံ၌ေျမခဲ၊ေျမတုန္းမ်ားေပၚစဂ်္သာျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ျပဆိုထားေသာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ဟဒီးစ္ေတာ္၊သာဝက ေတာ္ႀကီး မ်ား၏လက္ေတြ႔က်င့္သံုးခဲ့ေသာဘဝသမိုင္းမ်ားသက္ေသအေျမာက္အမ်ားျပဆိုႏိုင္ပါသည္။ဤအေၾကာင္းကုိေ့ရွေလွ်ာက္တင္ျပပါမည္။ေအမာမ္မ်ားထံမွရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားကိုအျမန္ဆံုးတင္ျပပါမည္။

ဒီလိုအေထာက္အထားမ်ားရွိလ်က္အဟ္ေလစြႏၷတ္၏အခ့်ိဳေဖကာ ပညာရွင္မ်ားသည္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆန္႔က်င္ကာေျမခဲအေပၚစဂ်္သာျပဳျခင္းကိုတစ္ခါတစ္ေလ“ေဗဒ္အတ္”ရွာရီအတ္၌မရွိသည္ကိုအသစ္ထြင္ျခင္း၊တစ္ခါတစ္ရံကြဖ္၊႐ုပ္ထုကိုးကြယ္သည္ဟုအထိေျပာဆို“ဖသ္ဝါ”ေပးၾကေလသည္။အံ့ဩေလစြ!

အကယ္၍တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏သာဝကဂ်အ္ေဗအဗဒြလႅာဟ္အန္ဆာရီအေနျဖင့္ေနႀကဲႀကဲပူၿပီးေက်ာက္မ်ားႏွင့္သဲေျမမ်ားပူျပင္းေနခ်ိန္၌

သဲေျမအနည္းငယ္ကိုေကာက္ယူၿပီးလက္တစ္ဖက္မွတစ္ဖက္သို႔ေလာင္းကာေအးေအာင္လုပ္ၿပီးစဂ်္သာျပဳခဲ့ပါသည္။

ဂ်အ္ေဗအဗဒြလႅာဟ္အန္ဆာရီ႐ုပ္ထု၊ဆင္းထုကိုးကြယ္သူျဖစ္သြား ၿပီေလာ?ဗလီ၏ဖ်ာေပၚ၌စဂ်္သာျပဳလုပ္သူ၊သို႔မဟုုတ္ကအ္ဗာႏွင့္မက္စ္ဂ်စ္ ဒြန္နဘီ(ဆြ)၌ခင္းထားေသာေက်ာက္ျပင္ေပၚ၌္စဂ်္သာျပဳလုပ္သူအားဖ်ာကိုးကြယ္သူ၊ေက်ာက္ကိုးကြယ္သူဟုေျပာႏိုင္ပါသလား?

စြန္နီေဖကာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ဖသ္ဝါမထုတ္မွီအလ်င္းေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာကၽြႏ္ုပ္တို႔(ရွီအာေအမာမ္၁၂ပါး)၏ဖသ္ဝါစာအုပ္မ်ားထဲမွတစ္အုပ္ကိုသာအဘယ္ေၾကာင့္ေျမခဲ(စသည္ျဖင့္)အေပၚစဂ်္သာျပဳရေၾကာင္း

ေလ့လာ၊သံုးသပ္စူးစမ္းရန္တာဝန္မရွိပါသေလာ?ဤကဲ့သို႔ျပဳမည္ဆိုလွ်င္မဟုတ္မမွန္ဖသ္ဝါေပးျခင္းမ်ားနည္းသြားေပမည္ျဖစ္ေပသည္။

“ဗဒ္အတ္”“ကြဖ္”႐ုပ္ထုကိုးကြယ္ျခင္းစသည္ျဖင့္တစ္ပါးသူအားစြပ္စဲြမႈအားအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္ေကယာမသ္ေန႔၌မေမးျမန္းဘဲအလြယ္ေလးလြတ္ေပးလိုက္မည္ေလာ!

ရွီအာမ်ားအေနျဖင့္အဘယ္ေၾကာင့္ေျမႀကီးေပၚစဂ်္သာျပဳႏိုင္ ေၾကာင္း ေအမာမ္ဂ်ာဖြရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)၏ဟဒီးစ္ကိုအေလးျပဳျခင္းျဖစ္လံု ေလာက္ေပသည္။

ေအမာမ္ဂ်ာဖြရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)၏သာဝကေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ေသာပ ညာရွင္ ဂ်နာေဘဟရွမ္းဗင္ဟိုကမ္ကမည္သည့္အရာမ်ားအေပၚစဂ်္သာျပဳ ႏိုင္ၿပီး၊ မည္သည့္အရာမ်ားအေပၚစဂ်္သာမျပဳႏိုင္ေၾကာင္းေအမာမ္ဂ်ာဖြရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)ထံေမးျမန္းခဲ့ရာေအမာမ္(အ.စ)အေနျဖင့္ဤကဲ့သို႔အေျဖေပးေလ၏။

مَا أُكِلَ أوْ لُبِسَ السُّجُودُ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ عَلَى الاأُرْضِ أَوْ مَا أنْبَتَتْ الأرْضُ إِلاَّ                                                                                                                                       “ေျမႀကီးအေပၚမွအပအျခားအရာမ်ားအေပၚစဂ်္သာျပဳပိုင္ခြင့္မရွိေပ။သို႔ေသာ္စားစရာ၊ ဝတ္စရာ၊ မဆုတ္ေသာေျမႀကီးမွထြက္ေသာအရာမ်ားအ ေပၚ၌လည္းစဂ်္သာျပဳႏိုင္ေပသည္။”

ဂ်နာေဗဟရွမ္းကေျပာၾကားသည္မွာကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ဒုတိယအႀကိမ္ေအမာမ္အားကၽြႏ္ုပ္အသက္အတြက္စေတးရန္အသင့္ပါ။

ဤအရာမ်ားအေပၚအဘယ္ေၾကာင့္စဂ်္သာျပဳရပါသနည္း?

ေအမာမ္(အ.စ)ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္မွာ-                                                              

أنْ يَكُونَعَلَى مَا يُؤْكَلُ وَ يُلْبَسُ لاِأُنَّ السُّجُودَ هُوَ الْخُضُوعُ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلاَ يَنْبَغِى  

فَلاَ يَنْبَغِى مَا يَأْكُلُونَ وَ يَلْبَسُونَ وَ السَّاجِدُ فِى سُجُودِهِ فِى عِبَادَةِ اللهِ  لاِأُنَّ أبْنَاءَ الدُّنْيَا عَبِيدُ        

          الدُّنْيَا الَّذِينَ اغْتَرُّوا بِغُرُورِهَا  أنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ فِى سُجُودِهِ عَلَى مَعْبُودِ أبْنَاءِ

                                                                         “အေၾကာင္းသည္ကားစဂ်္သာသည္က်ိဳးႏြံ၊ႏွိမ္ခ်မႈ၏လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။သို႔ျဖစ္ပါ၍စားေသာက္စရာမ်ား၊ဝတ္ဆင္စရာမ်ားအေပၚစဂ်္သာျပဳျခင္းသည္မသင့္ေလ်ာ္ေခ်။အေၾကာင္းသည္ကားေလာကီလိုက္စားသူမ်ားသည္အစားအေသာက္မ်ား၊အဝတ္အထည္မ်ားမက္ေမာႏွစ္ၿမိ့ဳေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။စဂ်္သာျပဳျခင္းသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အားေအ ဗာဒသ္ျပဳျခင္းျဖစ္ေပ သည္။သို႔ျဖစ္ပါ၍နဖူးအားေလာကီလိုက္စားသူမ်ား၊ တပ္မက္ေသာ၊ ဂုဏ္ယူေသာအရာမ်ားအေပၚတင္ရန္စဂ်္သာမျပဳသင့္ေခ်။” ဆက္လက္မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-

  لِلتَّوَاضُعِ وَالْخُضُوعِ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَالسُّجُودُ عَلَى الاأُرْضِ أَفْضَلُ لاِأُنَّهُ أبْلَغُ                                                                                                

 

“ေျမႀကီးေပၚ၌စဂ်္သာျပဳျခင္းသည္အျမင့္ျမတ္ဆံုးျဖစ္ေပသည္။အ ေၾကာင္းသည္ကား၎အေပၚစဂ်္သာျပဳျခင္းျဖင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အားက်ိဳးႏြံ၊ႏွိမ္ခ်၊ဦးခ်မႈလကၡဏာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။”

 

=       =       =

 

၄။အေထာက္အထားသက္ေသ

ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္သက္ေသအေထာက္အထားေျမႀကီးေပၚစဂ်္သာျပဳႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေဖၚျပပါမည္။ပထမဆံုးအေနျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး(ဆြ)၏ဟဒီးစ္ေတာ္ကိုတင္ျပပါမည္။

(က)ေျမႀကီးေပၚစဂ်္သာျပဳျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး၊တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏အေက်ာ္ၾကားဆံုးဟဒီးစ္ေတာ္

(က)ဤဟဒီးစ္ေတာ္အားရွီအာ၊စြန္နီႏွစ္ဘက္စလံုးမွတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူထားသည္ဟုတင္ျပထားပါသည္။

ကုိယ္ေတာ္(ဆြ)မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-

          جُعِلَتْ لِىَ الاْأُرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً                                                                                         

“ေျမႀကီးအားကၽြႏ္ုပ္အတြက္စဂ်္သာျပဳရန္ေနရာႏွင့္သာဟရတ္(သရ္ယမြမ္)အတြက္သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။”

ဤဟဒီးစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အခ့ိ်ဳသူမ်ားကရဟူဒီး၊ခရစ္ယာန္မ်ားအေန ျဖင့္“ေအဗာဒသ္”ခဝပ္ကိုးကြယ္မႈသည္ခ်က္စ္ေက်ာင္း၊ဘုရားေက်ာင္းမ်ားသာျပဳလုပ္ႏိုိင္သည္ဟုမသတ္မွတ္ပဲကမာၻေျမျပင္ႀကီးတစ္ခုလံုးအေပၚ၌ျပဳႏိုင္ေၾကာင္းဆိုလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္ဟုထင္ၾကသည္။

အမွန္တကယ္ဤဖြင့္ဆိုခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္းေဖၚျပပါဟဒီးစ္ေတာ္ အားအနည္းငယ္ဂ႐ုစိုက္ေလ့လာျခင္းျဖင့္သိႏိုင္ေပသည္။

အေၾကာင္းသည္ကား-တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ေျမႀကီး အား(သိုဟူး)သန္႔စင္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးေသာအရာ၊မက္စ္ဂ်စ္(ဗလီ)ဟူ၍သံုးထားေပသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္(သိုဟူး)ႏွင့္သာ(သရ္ယမြမ္)ျပဳႏိုင္ၿပီးေျမ ႀကီးႏွင့္ ေက်ာက္ခဲပါေၾကာင္းသိထားၾကေပသည္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္စဂ်္သာျပဳႏိုင္သည့္ေနရာသည္ေျမႀကီးသို႔မ

ဟုတ္ ေက်ာက္ျဖစ္ရေပမည္။အကယ္၍တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ အလ္ေလစြႏၷတ္အခ့်ိဳေဖကာရွင္မ်ားထင္သလုိသံုးထားလွ်င္

 

    طهوراً; سرتاسر زمين براى من مسجد است جعلت لى الارض مسجداً وترابها    

           و خاك آن وسيله طهارت و تيمم                                                                                 

 

“ေျမျပင္တစ္ခုလံုးသည္ကၽြန္ေတာ္အတြက္မက္စ္ဂ်စ္(ဗလီ)ျဖစ္ေပသည္။ထို႔အျပင္ေျမႀကီးအား(သရ္ယမြမ္)ျပဳရန္ႏွင့္သိုဟူး(သန္႔စင္ေစေသာအရာ)အတြက္သာျဖစ္ပါသည္။ဟူ၍မိန္႔ထားရေပမည္။သို႔ေသာ္ဤကဲ့သို႔မမိန္႔ထား ေခ်။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ဤဟဒီးစ္ေတာ္၌မက္စ္ဂ်စ္(ဗလီ)၏ဆိုလိုသည့္အဓိပၸါယ္မွာ- စဂ်္သာဂါျဖစ္ေၾကာင္း၊စဂ်္သာဂါလည္းပဲ(သရ္ယမြမ္)လုပ္ရန္ျဖစ္ႏိုင္ရ မည္ဆိုေသာ အခ်က္အားသံသယမရွိေျပာဆိုႏုိင္ပါသည္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္ရွီအာမ်ားအေနျဖင့္ေျမႀကီးေပၚ၌သာစဂ်္သာျပဳ ၾကၿပီး၊ ေကာ္ေဇာ္ႏွင့္ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ္အရာမ်ားအေပၚ၌စဂ်္သာမပိုင္ဟုေျပာ ဆိုျခင္းသည္ မမွားယြင္းသည့္အျပင္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ဟဒီးစ္ေတာ္အေပၚလက္ေတြ႔က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္ေပသည္။

=       =       =

(ခ) တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏အတၳဳပၸတၱိ

ေျမာက္မ်ားစြာေသာဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားကိုေလ့လာဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ကိုယ္ေတာ္ (ဆြ)သည္ေျမႀကီးေပၚသာစဂ်္သာျပဳလုပ္ၿပီးေကာ္ေဇာ၊အဝတ္တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာအရာမ်ားအေပၚစဂ်္သာမျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရေပမည္။

ဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ခုကိုအဗူဟို႐ိုင္းရ္ဆီမွတင္ျပပါမည္။

لانظر إلى أثر ذلك فى جبهته و ارنبته  سجد رسول الله فى يوم مطير حتّى أنّى                                                                                                     

 زمين سجده مى كرد و اثر آن بر پيشانى و رسول خدا را در يك روز بارانى ديدم كه بر

                                                                            بينى او نمايان بود

                                                                                                                                                                                                 “ကၽြန္ေတာ္(အဗူဟို႐ိုင္းရ္)အေနျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အား မိုးရြာေသာ တစ္ေန႔၌ စဂ်္သာျပဳေနသည္ကို၎၊ ၿပီးေနာက္ ကိုယ္ေတာ္၏နဖူးေတာ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းေတာ္ေပၚ၌စဂ်္သာျပဳထားေသာအရိပ္လကၡဏာမ်ားကို၎ေတြ႔ခဲ့ရေပသည္။”

အကယ္၍ေကာေဇာ၊အဝတ္တို႔အေပၚ၌စဂ်္သာပိုင္လွ်င္တမန္ေတာ္္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္မိုးရြာေနခ်ိန္၌ပင္ေျမႀကီးေပၚသာစဂ်္သာမျပဳခဲ့ေပ။

ဟဇရသ္အာေအရွာမိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-

(صلى الله عليه وآله) اكرم ما رأيت رسول الله متقياً وجهه بشىء; من هرگز نديدم پيامبر                                                                                                 

                  به هنگام سجده) پيشانى خود را به چيزى بپوشاند)

“ကၽြန္မအေနျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားေျမႀကီးေပၚမွအပ အျခားအရာမ်ားအေပၚစဂ်္သာျပဳခဲ့သည္ကိုလံုးဝမေတြ႔ခဲ့ရေပ။”

အဗ္ေနဟဂ်္အေနျဖင့္အထက္ပါဟဒီးစ္ႏွင့္စပ္လ်င္းၿပီးအက်ယ္ဖြင့္ဆိုသည္ကား-စဂ်္သာအစစ္အမွန္ဆိုသည္မွာမိမိနဖူးအားေျမႀကီးေပၚခ်ျခင္း၊ လံုးဝမတတ္ႏိုင္ေသာအခါ၌ျပဳလုပ္ရန္ဝါဂ်စ္(ပ)မဟုတ္ေခ်။

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏အျခားၾကင္ယာတစ္ပါးဟဇရတ္(သ)မိုင္

မိုနာဆီမွရီဝါယတ္ေတာ္တစ္ခုပါရွိသည္မွာ-

  الخُمرة فيسجد; پيامبر بر قطعه حصيرى نماز مى خواند و رسول الله يصلى على                                                                                               

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ဖ်ာေပၚ၌နမာဇ္ဖတ္႐ႈေတာ္မူၿပီး၊ဖ်ာ ေပၚ၌သာ စဂ်္သာျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရေပသည္။

ေက်ာ္ၾကားေသာအဟ္ေလစႏၷတ္၏က်မ္းကိုး၊က်မ္းကားမ်ား၌လည္း ေျမာက္ျမားစြာေသာရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားထဲမွတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္နမာဇ္ဖတ္ရန္အတြက္“ခိုမေရ”ေခၚ စြန္ပလြန္ပင္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထား ေသာဖ်ာငယ္ အေပၚ၌နမာဇ္ဖတ္ေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း၊၎ဖ်ာေပၚ၌သာစဂ်္သာျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းပါရွိေပသည္။

သို႔ေသာ္ရွီအာမ်ား တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ကဲ့သို႔ျပဳလုပ္၍နမာဇ္ ဝတ္ျပဳသည့္အခါဖ်ာေပၚစဂ်္သာျပဳခိ်န္တြင္အခ့်ိဳတယူသန္၊အစြန္းေရာက္ရွီအာမုန္းတီးသူမ်ားသည္“ေဗဒ္အတ္”ဟူ၍မတရားစြပ္စြဲသမုတ္ၿပီး၊အမ်က္ေဒါသမ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ၾကည့္ၾက၏။အမွန္တကယ္ေတာ့ဤဟဒီးစ္ေတာ္အရတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏စႏၷတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရေပသည္။ အံ့ဩစရာပါလား!2 စႏၷတ္ေတာ္မ်ားကိုေဗဒ္အတ္ဟုဆိုလိုျခင္းသည္မည္မွ်အႏၱရာယ္ႀကီးမားလွပါသနည္း?

     မက္စ္ဂ်စ္ဒြလ္နဘီ(ဆြ)၌ ကၽြန္ေတာ္(အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာမကာ ရွာရဇီး) သည္ဖ်ာငယ္ေလးအေပၚ နမာဇ္ဖတ္ေနစဥ္ အစြန္းေရာက္တစ္ယူသန္ ဝါဟာဘီပညာရွင္တစ္ေယာက္လာၿပီး၊ဖ်ာငယ္ေလးကိုလုယူၿပီး၊စိတ္ ဆိုးမာန္တက္ ၿပီးပစ္ေပါက္ကာ“ေဗဒ္အတ္”ဟုေျပာခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္ကိုမေမ့ ေသးေပ။

=       =       =

(ဂ)သာဝကေတာ္မ်ားႏွင့္သာေဗအီးမ်ား၏အတၳဳပၸတၱိ

ကၽြႏ္ုပ္တိ္ု႔အေနျဖင့္သာဝကေတာ္မ်ားႏွင့္သာေဗအီးမ်ား၏အတၳဳပၸတၱိအား ေလ့လာ သံုးသပ္ၾကည့္ေသာအခါစိတ္ဝင္စားစရာအခ်က္သည္ကား၎တို႔အေနျဖင့္လည္းေျမႀကီးေပၚစဂ်္သာျပဳခဲ့သည္ဆိုေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

သာဓကအားျဖင့္

(၁)ဂ်ေသရ္ဗင္အဗ္ဒြလႅာဟ္အန္စာရီဆင့္ျပန္သည္မွာ-

  فآخذ قبضة من الحصى فاجعلها فى         كنت اصلّى مع النبى(صلى الله عليه وآله)الظهر  لجبينى حتّى اسجد عليها كفىّ ثم احولها إلى الكف الأخرى حتّى تبرد ثمّ اضعها                                                                                                                                                                                                        

               من شدّة الحرّ                                                                        

          “ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္အတူနမာဇ္ေဇ ဇဟိုရ္ဖတ္ခဲ့၏။ကၽြန္ေတာ္သည္အရမ္းပူေနေသာေက်ာက္စရစ္ခဲေလးမ်ားကိုလက္တစ္ဘက္သို႔ေအးရန္အလို႔ငွာေျပာင္းၿပီး၎အေပၚစဂ်္သာျပဳခဲ့ပါ သည္။

          အထက္ပါဟဒီးစ္ေတာ္ကိုသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ကိုယ္ေတာ္၏သာဝက ေတာ္မ်ားသည္ေျမႀကီးေပၚ၌စဂ်္သာျပဳခဲ့ေၾကာင္းေကာင္းမြန္စြာသိရေပ သည္။႐ုတ္စြအဆံုးပူျပင္းေနခ်ိန္၌ပင္ျပဳခဲ့ၾက၏။အကယ္၍ေျမႀကီးေပၚ၌စဂ်္သာျပဳရန္မလိုလွ်င္ဤမွ်အပင္ပန္းခံၾကမည္မဟုတ္ေခ်။(ခၽြင္းခ်က္ေကာေဇာ၊အဝတ္တို႔အေပၚ၌စဂ်္သာမျပဳခဲ့ၾကေပ။)

(၂)အနစ္ဗင္မာလစ္(ခ)မွဆင့္ျပန္သည္ကား-

  فيأخذ أحدنا الحصباء فى يده فإذا برد كنّا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله) فى شدّة الحرّ                                                                                                 

                            وضعه و سجد عليه                                                                                

ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ေနႀကဲႀကဲပူေလာင္ေနခိ်န္၌တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္ အတူရွိေနၾက၏။ကၽြန္ေတာ္တို႔အထဲမွအခ့်ိဳသည္ေက်ာက္စရစ္ခဲေလးမ်ားေကာက္ၿပီးေအးေအာင္လုပ္ကာေျမႀကီးေပၚထား၍စဂ်္သာလုပ္ ေလ၏။

ဤဟဒီးစ္၏ဆိုလိုခ်က္ျဖင့္ဤလုပ္ရပ္သည္သာဝကေတာ္မ်ားအ ၾကား ဓေလ့ရွိခဲ့ေၾကာင္းကိုဆိုလိုေနေပသည္။

(၃)အဘူအိုဗိုင္းေသဆင့္ျပန္သည္မွာ-    

    أنّ ابن مسعود لا يسجد ـ أو قال لا يصلّى ـ إلاّ على الأرض  

                                                                                          “အဗ္ဒြလႅာဟ္အဗ္ေနမစအူးဒ္ေျမႀကီးေပၚမွလြဲ၍နမာဇ္မဖတ္ေပ။ေျမႀကီးေပၚ

မွလြဲ၍စဂ်္သာမျပဳေခ်။”

(၄) အဗ္ဒြလႅာဟ္အဗ္ေနမစအူးဒ္၏မိတ္ေဆြမ်ားထဲမွတစ္ေယာက္ျဖစ္သူမစ္ ႐ူး(က)ဗင္အဂ်္သာဆင့္ျပန္သည္မွာ-

  على غير الأرض حتّى فى السفينة و كان لا يرخص فى السجود                                                                                                                                                                                                                                                                           

         كان يحمل فى السفينة شيئاً يسجد عليه                                                                                                                                

“သူ(အဗ္ဒြလႅာဟ္အဗ္ေနမစအူးဒ္)သည္မည္သူကိုမွ်ေျမႀကီးေပၚမွလဲြ၍စဂ်္သာျပဳခြင့္မေပးေခ်။ေနာက္ဆံုးေရလမ္း၊ခရီးသြားရခ်ိန္၌ပင္မိမိႏွင့္အတူစဂ်္သာျပဳရန္ အရာ(ေျမခဲ(သို႔)ေက်ာက္စရစ္ခဲ)အားသေဘာၤေပၚယူေဆာင္သြား ၿပီး ၎အေပၚစဂ်္သာျပဳေလ၏။

(၅)အလီဗင္အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္အဘာစ္အေနျဖင့္ရဇီး(န)ကိုေရးသားထား သည္မွာ-

          اسجد ابعث إلىّ بلوح من أحجار المروة عليه

 

“မရ္ဝါေတာ္ေပၚမွေက်ာက္စရစ္ခဲေလးမ်ား၊ငါစဂ္်သာလုပ္ရင္သံုးရန္ပို႔ေပး ပါ။”

(၆)“ဖသ္ေအဗာရီ”က်မ္း(ဘုခါရီအက်ယ္ဖြင့္က်မ္း)၌လာရွိသည္မွာ-

  عبدالعزيز لا يكتفى بالخمرة بل يضع عليها التراب و يسجد عليه كان عمر بن                                                                                        

 အိုမရ္ဗင္အဇီးဇ္သည္ဖ်ာေပၚ၌စဂ်္သာျပဳသည္ကုိအားမရ၊မတင္းတိမ္ႏိုင္ သည့္အျပင္ေျမခဲေလးကုိတင္ၿပီးစဂ်္သာျပဳေလ့ရွိ၏။

အထက္ေဖၚျပပါဟဒီးစ္ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားအားလံုးကိုဖတ္႐ႈေလ့ လာျခင္းျဖင့္အသင္မည္ကဲ့သုိ႔ဆိုလိုခ်က္မ်ားကိုသေဘာေပါက္နားလည္ပါသနည္း? ျပဳခဲ့ဟုိဆိုလိုႏိုင္ပါသေလာ?ျငင္းႏိုင္ပါသေလာ?

မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌မည္သူမဆိုဤစႏၷတ္ေတာ္မ်ားကိုျပန္လည္ရွင္သန္ေအာင္လုပ္ေနျခင္းကို“ေဗဒ္အတ္”လုပ္ေနပါသည္ဟုစြပ္စြဲမည္ေလာ?

ဤစႏၷတ္ေတာ္မ်ားကိုက်ယ္ျပန္႔ေစရန္၊အလြန္ကိ်ဴးႏြံ၊ႏွိမ္႔ခ်ေသာလကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး၊စစ္မွန္ေသာစဂ်္သာျဖစ္သည္။ဤလုပ္ရပ္အတြက္စြန္နီေဖကာပညာာရွင္မ်ားအေနျဖင့္မႀကိဳးစား၊မႀကိဳးပမ္းသင့္ပါသေလာ!

 

==============

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*