သဝါစိုလ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အနည္းငယ္က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္း သိခ်င္ပါတယ္?

သဝါစိုလ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အနည္းငယ္က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္း သိခ်င္ပါတယ္?


သဝါစိုလ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အနည္းငယ္က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္း သိေစရန္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္ မိုရွီးရာဇီး ၏ (( شیعه پاسخ می گوید )) က်မ္း မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

 

သဝါစိုလ္ توسّلက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏အာယတ္ေတာ္မ်ား ႏွင့္အသိဥာဏ္၊ဆင္ျခင္တံုတရားအျမင္၌

နာမ္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ားကုိေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံေတာ္၌သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းသည္အေရးအႀကီးဆံုး ကိစၥႏွင့္ဝဟာဘီမ်ား၊မြတ္စလင္မ်ားအၾကားအကြဲအလြဲဆံုးကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။

ဝဟာဘီမ်ား၏ခံယူခ်က္သည္ကားေကာင္းျမတ္ေသာအလုပ္မ်ား ျဖင့္(အလႅာဟ္ထံေတာင္းခံရန္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းသည္ျပႆနာမရွိေပ။သို႔ ေသာ္  اولياء اللهအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အခ်စ္ေတာ္မ်ားျဖင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္း ကိုခြင့္မရွိသည့္အျပင္ေရွးက္ شرك၏အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ေပေၾကာင္းခံယူ ထားေပသည္။သို႔ေသာ္ကမာၻမြတ္စလင္မ်ားအေနျဖင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္မ်ားျဖင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းကိုျပဳပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟုခံယူထား ၾကသည္။

ေ႔ရွ၌အက်ယ္ရွင္းျပပါမည္။

ဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္ေရွးက္ျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသထူေသာအေန ျဖင့္အသံုးျပဳေသာအခ့်ိဳအာယတ္ေတာ္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေပ သည္။

                        لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ  

အထက္ပါအာယတ္ေတာ္သည္အမွန္တကယ္ေလ့လာမည္ဆိုလွ်င္မိုရွ္ေရက္မ်ား၏ဘုရားမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ျဖစ္ေပသည္။ထိုဘုရားမ်ား၌ ေကာင္းကင္တမန္ ေတာ္မ်ားလည္းပါဝင္ေပသည္။

ဂ်ေဟလီယဘ္ေခတ္ကမိုရွ္ေရက္မ်ားေျပာၾကားသည္မွာ-

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္၎အရာမ်ားကိုခဝပ္ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ အလႅာဟ္အရွင္ႏွင့္နီးကပ္မႈရွိရန္အတြက္ျဖစ္သည္ဟုဆိုေလ၏။က်မ္းေတာ္

ျမတ္ကုရ္အာန္အေနျဖင့္ဤစကားအားေရွးရ္က္ဟုဆိုထားေလ၏။

ေနာက္အာယတ္ေတာ္တစ္ပါးသည္ကား-

                              فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً    

 “မည္သူကိုမွ်အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္အတူတူမတမ္းတပါေလႏွင့္။”

အျခားအာယတ္ေတာ္တစ္ပါး၌မိန္႔ထားသည္မွာ-

                   دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَىْء وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ   

“ထိုသူမ်ားသည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွအပအျခားသူမ်ားကိုတမ္းတၾကေလ၏။ထို(တမ္းတခံရသူမ်ား)သည္၊မည္သည္အခက္အခဲကိုမွ်ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။”

ဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္ဤအာယတ္ေတာ္မ်ားသည္သဝါစိုလ္၊ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္မ်ားႏွင့္လုပ္ျခင္းကိုတားျမစ္ထားေသာ အာယတ္ ေတာ္မ်ား ဟုထင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ အျခားတစ္ဖက္၌ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)၏ ဘဝတြင္ရီဝါယတ္ေတာ္အရ သဝါစိုလ္ျပဳခြင့္ရွိေၾကာင္း လက္ခံလိုက္မည္ ဆိုလွ်င္လည္းတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ဝဖသ္ပရိတ္ နိဗၺာန္စံေတာ္မူၿပီးေနာက္၊ သဝါစိုလ္ခြင့္ျပဳေသးေၾကာင္းခိုင္လံုေသာမည္သည့္အေထာက္အထားမွ် ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ၌မရွိေခ်။

ဤအခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္၎တို႔၏သက္ေသျပခ်က္မ်ားျဖစ္ေပ၏။သို႔ေသာ္ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည့္အခ်က္ကား၊ဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္ဤကဲ့သို႔အေျခအျမစ္မရွိ၊အေထာက္အထားမခိုင္လံုေသာ၊အကီးဒါမ်ားေၾကာင့္ ေျမာက္မ်ား စြာေသာ မြတ္စလင္မ်ားကို မိုရွ္ေရက္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး ၎တို႔၏အသက္၊ စည္းစိမ္ကို အသံုးျပဳခြင့္ရွိသည္ဟုခံယူကာ၊ေျမာက္မ်ားစြာ ေသာမြတ္စလင္မ်ား၏ေသြးကိုေျမ၌က်ေစခဲ့ၿပီးစည္းစိမ္ေျမာက္မ်ားစြာကိုမတရားလုယူကာသံုးစြဲခဲ့ၾကေပသည္။

ဤေနရာအထိကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ဝဟာဘီတို႔၏အကီသာမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီးသိရွိထားလွ်င္ေကာင္းမည္ျဖစ္၍ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီးမူရင္း ေခါင္း စဥ္  توسّل  ဘက္သို႔ျပန္လွည့္ၿပီးအေျဖထုတ္တင္ျပပါမည္။

ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္သဝါစိုလ္အားအဘိဓာန္အဓိပၸါယ္ေကာက္ၿပီးေနာက္အာယတ္ေတာ္ႏွင့္ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား၌ေဖၚျပထားေသာအဓိပၸါယ္ မ်ားကိုတင္ျပပါမည္။                      

“သဝါစိုလ္”အဘိဓာန္၌ဝဇီလာအမွီသဟဲေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီးဝဇီလာဆိုသည္မွာလူသားအားအျခားတစ္ဦးႏွင့္နီးစပ္ေအာင္လုပ္ျခင္းကိုဆိုလိုပါ သည္။ ေက်ာ္ၾကားေသာအဘိဓာန္ لسان العرب၌ေအာက္ပါအတိုင္းေဖၚျပ ထားပါသည္။

     به إلى الغير الوسيلة ما يتقرّب عملا تقرّب به إليه و الله وسيلةً إذا عَمِل وصَّلَ إلى 

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္နီးကပ္ေစရန္အမွီသဟဲ၊ဝဇီလာ၊သတ္မွတ္ ျခင္းကိုေခၚပါသည္။ဝဇီလာဟုဆိုရာ၌လည္းလူသားအားအလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္ႏွင့္နီးကပ္ေအာင္ျပဳ၍လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုေခၚဆိုပါသည္။

ဝဇီလာဆိုသည္မွာလူသားအေနျဖင့္၎၏အကူအညီျဖင့္အျခားသူႏွင့္နီးစပ္မႈရယူျခင္းကိုေခၚပါသည္။

အဘိဓာန္စာအုပ္  مصباح اللغةပါရွိသည္မွာ-

             الشىء و الجمع الوسائل الوسيلة ما يتقرّب به إلى  

ဝဇီလာဆိုသည္မွာ-လူသားအေနျဖင့္၎၏အကူအညီျဖင့္အျခားအရာ(သို႔)  အျခားနီးစပ္မႈ၊နီးကပ္မႈရယူျခင္းကိုေခၚဆိုပါသည္။

ဝဇီလာ(وسيله)၏အမ်ားကိန္းသည္  وسائل (ဝစာေအလ္)ျဖစ္ပါသည္။

مقاييس اللغة  အဘိဓာန္၌ပါရွိသည္မွာ-

                                  الرغبة و الطلب الوسيلة  

ဝဇီလာဆိုသည္မွာ- ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေစမႈႏွင့္လိုလားေတာင့္တမႈဟု အဓိပၸါယ္ရေပသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ဝဇီလာနီးစပ္မႈ၊နီးကပ္မႈအတြက္ဟုအဓိပၸါယ္ရၿပီး၊၎၏အကူအညီေဖးမမႈျဖင့္အျခားတစ္ခုႏွင့္နီးစပ္မႈ၊နီးကပ္မႈကိုျဖစ္ေစေသာအရာဟု အဓိပၸါယ္ရေပသည္။

ဝဇီလာ၏အနက္အဓိပၸါယ္က်ယ္ျပန္႔နက္နဲေပသည္။ဝဇီလာႏွင့္ပက္သက္ၿပီးက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏အာယတ္ေတာ္မ်ားကိုေလ့လာၾကပါမည္။                                             =

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌ဝဇီလာအားအာယတ္ေတာ္ႏွစ္ပါး၌သံုးထားပါသည္။ပထမေနရာသည္ကား-စူရာဟ္မာေအဒါအာယတ္အမွတ္၃၅ျဖစ္ပါ သည္။                                                                                                     

   تُفْلِحُون سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِى وَابْتَغُوا إِلَيْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ 

ဤအာယတ္ေတာ္သည္အီမာန္သက္ဝင္ယံုၾကည္သူအားလံုးကိုမိန္႔ဆိုထား ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤအာယတ္ေတာ္၌အမိန္႔(၃)ခုေပးထားေပသည္။ပထမအမိန္႔သည္သကၠဝါျဖစ္ၿပီး၊ဒုတိယအမိန္႔သည္ကားဝဇီလာေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ၿပီး၊ထိုဝဇီလာသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔အားအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္နီးစပ္မႈ၊နီးကပ္မႈကိုျပဳေပးေသာအရာျဖစ္ရေပမည္။တတိယအမိန္႔သည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏လမ္း၌ေဂ်ဟဒ္ျဖစ္ေပသည္။ဤ(၃)ခု၏ရလဒ္သည္ေနာက္ဆံုးအာယတ္၏အစိတ္အ ပိုင္းျဖစ္ ေသာ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَအသင္တို႔ေအာင္ျမင္မႈကိုဆြတ္ခူးၾကေလဟုျဖစ္ ေပ၏။

ဒုတိယေနရာသည္ကား-စူရာဟ္အစ္ရာအ္(စူရာဟ္ဗနီးအစၥရာအီး) အာယတ္အမွတ္၅၇ျဖစ္ပါသည္။ဆိုလိုခ်က္ကိုသိရန္အတြက္အာယတ္အ မွတ္၅၆ကို ေလ့လာဖို႔လိုအပ္ေပသည္။အာယတ္၅၆၌မိန္႔ထားသည္မွာ-                                                                                                           

تَحْوِيلا عَنكُمْ وَلاَ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ قُلِ

“အို!တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၎တို႔အားအသင္အေနျဖင့္ေျပာ ၾကားပါေလ။၎တို႔အေနျဖင့္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွအပအလႅာဟ္ဟုထင္ၿပီးတမ္းတေသာသူမ်ားသည္အမွန္တကယ္အသင္တို႔၏မည္သည့္အခက္အခဲကိုမွ်ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ထို႔အျပင္မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈကိုျဖစ္ ေပၚလာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။”

  قُلِ ادْعُوا الَّذِين  ဆိုသည့္ဝါက်ကိုဂ႐ုျပဳျခင္းျဖင့္႐ုပ္ထု၊ဆင္းတု ၊ထိုကဲ့သို႔ ေသာအရာမ်ားကိုမိန္႔ထားျခင္းမဟုတ္ေခ်။အေၾကာင္းသည္ကား- الَّذِين  သံုးျခင္းျဖင့္အသိဥာဏ္ရွိသူမ်ားကိုသာဆိုလိုသည္။တနည္းဆိုရလွ်င္၎တို႔အေနျဖင့္ကိုးကြယ္ၾကေသာေကာင္းကင္တမန္မ်ား(သို႔)ဟဇရတ္(သ)အီဆာ(အ.စ)ကိုဆိုလိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အုပ္စုတစ္စုအေနျဖင့္ေကာင္းကင္တမန္မ်ား(သို႔)ဟဇရတ္(သ)အီဆာ(အ.စ)အားအလႅာဟ္အျဖစ္ကိုးကြယ္ၾကေပသည္။

ဤအာယတ္ေတာ္အရေကာင္းကင္တမန္မ်ားျဖစ္ေစ(သို႔)ဟဇရတ္ (သ)အီဆာ(အ.စ)ျဖစ္ေစ၊အသင္တို႔၏အခက္အခဲမ်ားကိုမေျဖရွင္းေပႏိုင္ဟုဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေနာက္ဆက္တြဲပါရွိသည္မွာ-                                                                                                          

إِلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ يَبْتَغُونَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ

ထိုသူမ်ားသည္ေကာင္းကင္တမန္မ်ား(သို႔)ဟဇရတ္(သ)အီဆာ(အ.စ)ကိုယ္တိုင္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံတြင္ကိုယ္တိုင္ေတာင္းခံသူမ်ားျဖစ္ၾက ၿပီး၊အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္နီးကပ္မႈရရွိရန္ဝဇီလာရွာေဖြသူမ်ားျဖစ္ၾက သည္။                                        

ထိုဝဇီလာသည္  أَيُّهُمْ أَقْرَبُဝဇီလာတိုင္းထက္နီးကပ္မႈ၊နီးစပ္မႈကို ပို၍ျပဳႏုိင္ေသာအရာျဖစ္ေပသည္။ထိုအရာသည္ကား وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ရဟ္မသ္အားေမွ်ာ္ကိုးျခင္းျဖစ္ေပသည္။ထုိ႔အျပင္ وَيَخَافُونَ عَذَابَه   အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အျပစ္ဒဏ္၊အဇပ္ေၾကာက္ဖို႔တိုက္ တြန္းေသာအရာ ျဖစ္ေပသည္။

အေၾကာင္းသည္ကား   مَحْذُوراً إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ   ၏မုခ်ဧကန္ အသင္တို႔အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အျပစ္ဒဏ္၊အဇပ္သည္လူတိုင္းေၾကာက္ လန္႔ၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။

ဝဟာဘီမ်ား၏အႀကီးမားဆံုးမွားယြင္းမႈသည္ကား-အလႅာဟ္အ ခ်စ္ေတာ္မ်ားႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္း၏ဆိုလိုခ်က္ကိုမွားေကာက္ျခင္းျဖစ္ေပ သည္။၎တို႔အေနျဖင့္ အလႅာဟ္အခ်စ္ေတာ္  اولياءاللهႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳ ျခင္းကို  كاشف الضر (အဓိပၸါယ္မွာအခက္အခဲမ်ား၊ေသာကဒုကၡမ်ားကိုဖယ္ ရွားေပးႏိုင္သည္။ထို႔အျပင္တိုက္႐ိုက္အလုပ္မ်ားအားလံုးကိုေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္ဟုဆိုလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။)ထင္ေနၾကေပသည္။

အမွန္တကယ္သဝါစိုလ္၏ဆိုလိုခ်က္အဓိပၸါယ္သည္ဤကဲ့သို႔မ ဟုတ္ေခ်။ဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္သဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးအေထာက္အ ထားသက္ေသအျဖစ္တင္ျပေသာအာယတ္သည္ခဝပ္ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ဆိုင္ ေသာအာယတ္ျဖစ္၏။မည္သည့္(မြတ္စလင္)မွအလႅာဟ္အခ်စ္ေတာ္မ်ားကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဟုသတ္မွတ္၍ေအဘာဒသ္မျပဳၾကေခ်။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳသည့္အခါတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားဦးခ်ကိုးကြယ္ၾကပါလား?                                                                                                                                                                                                                                               

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အေနျဖင့္တုိက္႐ိုက္ေသာက၊ဒုကၡမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္သည္ဟုခံယူထားပါသေလာ?

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္မွဖိတ္ေခၚအမိန္႔ေပးထားေသာဝဇီလာဆိုသည္မွာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္နီးစပ္မႈကိုျဖစ္ေစေသာအရာကိုဆိုလို ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဆိုလိုသည္မွာဤပုဂၢိဳလ္မ်ား (اولياءالله)အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ထံေတာ္ဝယ္ရွာဖာအတ္(အသနားခံေပးရန္)ျပဳေပးျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္။ဤအေၾကာင္းကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ရွာဖာအတ္အခန္းက႑၌ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေဖၚျပထားၿပီးျဖစ္ေပသည္။

*အာယာသြလႅာဟ္ႀကီးအေနျဖင့္ရွာဖာအတ္အမည္ျဖင့္စာအုပ္တစ္အုပ္သီကံုးထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာျပန္ဆိုသူ*

အမွန္တကယ္ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ရွာဖာအတ္ႏွင့္သဝါစိုလ္၏အဓိပၸါယ္မ်ားသည္အတူတူပင္တည္း။က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌သဝါ စိုလ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးအာယတ္ေတာ္ႏွစ္ပါးသာပါရွိၿပီးရွာဖာအတ္ႏွင့္ပက္ သက္၍အေျမာက္အမ်ားပါရွိေပသည္။မွတ္ေသားစရာအခ်က္သည္ကားစူ ရာဟ္ေယ မာေအဒါအာယတ္ေတာ္၅၇၌ပါရွိေသာ أقرب أيّهمဝါက်ျဖစ္ပါ သည္။ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ဟဇရတ္(သ)အီဆာ(အ.စ)တို႔သည္လည္းပဲမိမိတို႔အတြက္ဝဇီလာေရြးခဲ့ၾကပါသည္။ဝဇီလာသည္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးျပဳေသာအရာျဖစ္၏။ همအမ်ားကိန္း၊သက္ရွိအ တြက္၊နာမ္စားကိုသံုးထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္ႏွင့္သူေတာ္ စင္၊သူေတာ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္နီးသထက္နီးေအာင္ျပဳလုပ္ေပးေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။

မည္သို႔ဆိုေစေဆြးေႏြးမႈအစ၌အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အခ်စ္ ေတာ္မ်ားႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း?ဆိုလိုသည္ကိုသိဖို႔လိုအပ္ေပသည္။ခဝပ္ကိုးကြယ္ျခင္းေအဘာဒသ္ျပဳျခင္းကိုဆိုလိုပါသလား?လံုးဝမဟုတ္ေခ်။

ေဘးဒုကၡ၊ေသာကမ်ားကိုတိုက္႐ိုက္ဖယ္ရွားေပးႏိုင္သည္ဟုခံယူ ထားပါသေလာ?လံုးဝမဟုတ္ေခ်။

၎တို႔အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံေတာ္ဝယ္မိမိအားဝဇီ လာျပဳသူမ်ားအတြက္ရွာဖာအတ္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဥပမာေပးရမည္ဆိုလွ်င္ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္လူႀကီးသူေကာင္းတစ္ေယာက္ဆီသြားေတြ႔လို သည့္အခါလူႀကီးသည္ကၽြန္ေတာ္အားမသိသည့္သျဖင့္ထိုလူႀကီး၏လက္ ေအာက္လူအားေတြ႔ခြင့္ေပးဖို႔၊ရွာဖာအတ္ျပဳေပးဖို႔ေမတၱာရပ္ခံျခင္းျဖစ္ ေပသည္။

၎လုပ္ရပ္သည္ခဝပ္ကိုးကြယ္ျခင္းလည္းမဟုတ္ေပ။မိမိအရည္အေသြးကိုေလ်ာ့ခ်ျခင္းလည္းမမည္ေပ။ဤေနရာ၌ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ဗေအလဝီး၏နာမည္ႀကီးစာအုပ္ مفاهيم يجب أن تصحّح  ပါအခ်က္မ်ားကိုေဖၚျပရန္ သင့္ေတာ္ေလ်ာက္ပတ္သည္ဟုယူဆပါသည္။

၎အေနျဖင့္ေရးသားထားသည္မွာ-ေျမာက္မ်ားစြာေသာလူထု သည္ توسّل၏အမွန္တကယ္ဆိုလိုခ်က္ကိုမသိနားမလည္ၾကေပ။ဤအ တြက္ေၾကာင့္ توسّل၏ဆိုလိုခ်က္အမွန္အကန္မေဖၚျပမည့္အလွ်င္အခ်ဳိ႕အ ခ်က္အလက္မ်ားကိုတင္ျပဖို႔လိုအပ္ေပသည္။

၁။ توسّلဒိုအာျပဳနည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။အမွန္တကယ္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္ႏွင့္နီးစပ္မႈကိုျဖစ္ေစေသာတံခါးမ်ားမွတံခါးေပါက္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏နီးကပ္မႈ၊ႏွစ္ၿမိဳ့မႈမွအပအျခားသူမ်ားအတြက္ျဖစ္ပါကမိုရွ္ေရက္ျဖစ္ေပသည္။

၂။မည္သူမဆိုတစ္ဦးေယာက္ႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳပါကအခ်စ္ေမတၱာျမတ္ႏိုးမႈႏွင့္ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္၎ အား(သဝါစိုလ္ျပဳခံရသူအား)ႏွစ္ၿမိဳ့ေပသည္။အကယ္၍အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္မဟုတ္ဟုသိလွ်င္၎ထံမွအၿပီးအျပတ္ျဖတ္ေလ၏။၎အားဆန္႔က်င္ေပမည္။မွန္လွေပသည္။၎တို႔အျမင္၌အဆင့္အတန္းသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အေနျဖင့္၎အားမည္မွ်ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသနည္းဆိုေသာအခ်က္ျဖစ္ေပသည္။

၃။အၾကင္မည္သူမဆိုမိမိသဝါစိုလ္ျပဳသူအားအက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ဆံုး႐ံႈးမႈကို ေပးႏိုင္သူဟုသတ္မွတ္ပါကမိုရွ္ေရက္ျဖစ္ေပသည္။

၄။သဝါစိုလ္ဝါဂ်စ္(ပ)မျပဳမေနေသာအလုပ္တစ္ခုမဟုတ္ေခ်။ဒိုအာကိုက ဘူလ္ျဖစ္ေစေသာတစ္ခုတည္းေသာလမ္းအျဖစ္သတ္မွတ္၍မရေခ်။ဒိုအာအေရးႀကီးေပသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံဝယ္အခ်ိန္မေရြးေတာင္းခံ ႏိုင္ေပသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ကိုယ္တိုင္မိန္႔ေတာ္မူထားသည္မွာ-                                                                                                        

                                     سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا    

 

ဗင္အလီဝီးအေနျဖင့္ဤပမာဏစာကိုေရးသားၿပီးေနာက္သဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးအလ္ေလစြႏၷတ္၏မိုသာကေလမီး(အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏က လာမ္(ဝါက်)မ်ားကိုကၽြမ္းက်င္စြာနားလည္ေသာပါရဂူမ်ား)၏အယူအဆကိုေရးသားထားေပသည္။

၎အေနျဖင့္ေရးသားထားသည္မွာသဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္၍မြတ္စလင္မ်ားအၾကားစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အကြဲအလြဲမရွိေခ်။

         توسّل إلى الله بالأعمال الصّالحة  ျဖစ္ေပသည္။လူသားအေနျဖင့္ေကာင္း ျမတ္ေသာေကာင္းမႈ၊ကုသိုလ္မ်ားျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏နီးကပ္မႈကို ရယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။သာဓကအားျဖင့္မည္သူမဆို႐ိုဇာထားမည္။နမာဇ္ဖတ္မည္။ကုရ္အာန္ဖတ္ရြတ္မည္။ဆဒ္ကာေပးလွဴမည္။ဤေကာင္းမႈကုသိုလ္ မ်ားျဖင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္နီးစပ္မႈ၊နီးကပ္မႈရရွိရန္အတြက္ျဖစ္ေပ သည္။ဤကိစၥႏွင့္ပက္သက္၍မည္သည့္(အသိဥာဏ္ရွိသူ)ကမွ်မျငင္းထား ေပ။အကြဲအလြဲလည္းမရွိေခ်။သဝါစိုလ္တစ္မ်ိဳးကိုဝဟာဘီ(စလ္ဖီးမ်ား) ကိုယ္တုိင္လက္ခံထားပါသည္။

အဗ္ေနသိုင္းမီးယာကိုယ္တုိင္၎ကိုစာအုပ္မ်ား၌အထူးသျဖင့္ေရ စာေအ القاعدة الجليلة فى التوسّل و الوسيلة၌ေဖၚျပေရးသားထားေပသည္။

အဗ္ေနသိုင္းမီးယာသည္ေကာင္းျမတ္ေသာကုသိုလ္မ်ားျဖင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းကိုလက္ခံထားေပသည္။

ကြဲလြဲျခားနားမႈသည္မည္သည့္ေနရာမွစတင္ပါသနည္း?

ကြဲလြဲမႈအခက္အခဲသည္သဝါစိုလ္ျပဳရာ၌ေကာင္းမႈကုသိုလ္မဟုတ္ေသာအရာမ်ား(ပုဂၢိဳလ္မ်ား)ႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္း၌ျဖစ္ေပသည္။အကယ္၍ဤကဲ့သို႔ေျပာမည္။

                                   

              اتوسّل إليك بنبيك محمّد اللهم إنّى    

အို!အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္အသင္၏နဘီတမန္ေတာ္မိုဟမၼဒ္(ဆြ)အားဝဇီလာအျဖစ္သတ္မွတ္ပါ၏။

ထို႔ေနာက္ဗင္အလီဝီးအေနျဖင့္ဆိုလိုခ်က္ကိုဆက္လက္ေရးသား သည္မွာ- ဤအဓိပၸါယ္၌ဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္ အလႅာဟ္အခ်စ္ေတာ္  اولياءاللهႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္း၌ကြဲလြဲမႈသည္စကားလံုးအရကြဲလြဲမႈျဖစ္ေပ သည္။အေၾကာင္းသည္ကား- အလႅာဟ္အခ်စ္ေတာ္မ်ားႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္း သည္အမွန္တကယ္ေကာင္းမြန္ေသာကုသိုလ္မ်ားႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းျဖစ္ ေပသည္။ ျပဳပိုင္ခြင့္ရွိေပသည္။

သို႔ျဖစ္၍သဝါစိုလ္အားဆန္႔က်င္သူမ်ားပင္တရားမွ်တမႈကိုလက္ခံပါကဤျပႆနာသဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးေျဖရွင္းလို႔ရေပသည္။ထို႔အျပင္အလြယ္တကျပႆနာမီးမ်ားၿငိမ္းသက္သြားေပမည္။ထို႔အျပင္မြတ္စလင္မ်ားကိုေရွးက္လုပ္ပါသည္၊လမ္းလႊဲ၊လမ္းမွားေနသည္ဟုစြပ္စြဲစရာမလိုေတာ့ ေခ်။

ဆက္လက္၍ရွင္းလင္းေရးသားသည္မွာ-မည္သူမဆို အလႅာဟ္ အခ်စ္ေတာ္မ်ားႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳၿပီးလွ်င္၎အားခ်စ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါ သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ခ်စ္ရပါသနည္း?ခ်စ္ရသည့္အေၾကာင္းသည္ကားလည္းသဝါစိုလ္အျပဳခံရသူႏွင့္ပက္သက္၍ဤကဲ့သို႔ယံုၾကည္ထား၏။၎ သည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အားအခ်စ္ထားသူျဖစ္မည္။(သို႔)၎အား အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ကခ်စ္ျမတ္ႏိုးေပသည္။(သို႔)ဝဇီလာကိုလက္ခံသ ေဘာတူသူျဖစ္၏။ဤကဲ့သို႔စစ္ေဆး၊စူးစမ္းၿပီးသဝါစိုလ္ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ေကာင္းျမတ္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ဤအခ်က္ကို မြတ္စလင္ တိုင္းလက္ခံထားေပသည္။   

သို႔ေသာ္ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ေ႔ရွ၌ဆက္လက္၍သဝါစိုလ္သည္သဝါစိုလ္အျပဳခံရသူ၏အဆင့္အတန္း၌သာဆိုင္ေၾကာင္း၊ေကာင္းျမတ္ေသာ၎၏လုပ္ရပ္၌ဘာမွ်မဆိုင္ေၾကာင္းအက်ယ္တဝင့္တင္ျပပါမည္။

သဝါစိုလ္အျပဳခံရသူမ်ားသည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံဝယ္ သိကၡာ၊သမာဓိရွိသူမ်ားအလႅာဟ္အခ်စ္ေတာ္ဂုဏ္ရွိသူမ်ားစသည္ျဖင့္ျဖစ္ပါသည္။အကယ္၍၎တို႔ကတိုက္႐ိုက္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သူမ်ားဟုမခံယူဘဲ၊ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံ၌ရွာဖီး(အ)အသနားခံေပးသူမ်ားအျဖစ္လက္ခံ မည္ဆိုလွ်င္၊ဤကဲ့သို႔ေသာသဝါစိုလ္သည္ကုဖ္လည္းမဟုတ္ေခ်။ကြဲလြဲစရာလည္းမဟုတ္ေခ်။

ဘယ္သို႔ဆိုေစက်မ္းေတာ္ျမတ္၌ဤကဲ့သို႔ေသာသဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္ သက္ၿပီးၫြန္ျပထားပါသည္။ေရွရ္က္ဆိုသည္မွာကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကဲ့သို႔တစ္ဦးတစ္ေယာက္အားတိုက္႐ိုက္အက်ိဳးျပဳႏိုင္၊ဆံုး႐ံႈးမႈေပးႏိုင္သည္ဟုသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။(တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ အလႅာဟ္ႏွင့္ယွဥ္တြဲျခင္းျဖစ္ေပသည္။)

ဝဟာဘီမ်ား၏လြဲမွားမႈ၊သည္ေအဗာဒ္(عبادت )ႏွင့္ရွာဖာအတ္သ္ (شفاعت )စကားလံုးႏွစ္လံုးကိုေအာက္ေဖၚျပပါအာယတ္ေတာ္၌ေရာေႏွာ သြားျခင္းျဖစ္ေပသည္။                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                      إِلَى اللهِ زُلْفَى لِيُقَرِّبُونَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ  

ၿပီးေနာက္ရွာဖာအတ္သ္ကိုပင္ေရွးရ္က္ဟုထင္ေနၾကေပသည္။၎တို႔အားေအဗာဒသ္ျပဳျခင္းသာေရွးရ္က္ျဖစ္ၿပီး၊၎တို႔၏ရွာဖာအတ္သ္ႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းသည္ေရွးရ္က္မဟုတ္ေခ်။(ဂ႐ုစိုက္ပါေလ။)

 

သဝါစိုလ္္ (توسّل )  အစၥလာမ္ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား၌

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ပါသဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာအာယတ္ေတာ္ႏွင့္ညီေသာ၊အစၥလာမ္အကီသာႏွင့္မဆန္႔က်င္ေသာသဝါစိုလ္မွန္သမွ်သည္မွန္ကန္ေပသည္။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္လိုအပ္သည္ဟုဆိုႏိုင္ေပသည္။ تواترသို႔  تواترအဆင့္နီးပါးေရာက္သည္အထိရီဝါယတ္ေတာ္အမ်ားအျပား သဝါစိုလ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ပါရွိေပသည္။

ေျမာက္မ်ားစြာေသာရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားသည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)သည္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းႏွင့္ပက္သက္၍ပါရွိေပသည္။ထိုသဝါစိုလ္မ်ား သည္လည္းတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားမီး႐ွဴးမသန္႔စင္ခင္၊မီး႐ွဴးသန္႔စင္ ဖြားျမင္ၿပီးေနာက္၊ဘဝ၌ပရိတ္နိဗၺာန္စံေတာ္မူၿပီးေနာက္ႏွင့္ပက္သက္ေနေပသည္။

အခ့်ိဳရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားသည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အျပင္အ ျခားသာသနာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းအေၾကာင္းကိုေဖၚျပထား ပါသည္။

ဆက္လက္၍ေဖၚျပရမည္ဆိုလွ်င္ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားသည္အခ့်ိဳ သည္ဒိုအာပံုစံ၊အခ့်ိဳသည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံရွာဖာအတ္သ္ေတာင္းခံ ျခင္းသဏၭာန္၊အခ့်ိဳသည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ကတိေတာ္အား အလႅာဟ္ထံဝဇီလာျပဳျခင္းျဖစ္ေပသည္။အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္သဝါစိုလ္၏အမ်ိဳးအစားမ်ားအားလံုးကိုဤရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား၌ေတြ႔ရွိရေပမည္။ဝဟာဘီမ်ား၏အေၾကာင္းျပခ်က္တိုင္္းအတြက္လမ္းပိတ္သြားေပမည္။

ယခုဤရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားမွအခ့်ိဳကိုတင္ျပပါမည္။ဂ႐ုျပဳစုလိုပါသည္။

၁။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးအာဒမ္(အ.စ)အေနျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟမၼဒ္(ဆြ)အားဝဇီလာျပဳခဲ့ျခင္းသဝါစိုလ္ျပဳခဲ့ျခင္း၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)မေမြး ခင္အလ်င္ကျဖစ္ေပသည္။ حاكمအေနျဖင့္မိမိက်မ္း مستدرك၌ဟဒီးစ္ပါရဂူ အုပ္စုတစ္စုထံမွတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။

 

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-ဟဇရတ္(သ)အာဒမ္ (အ.စ)အေနျဖင့္သဲရ္ေကေအာင္လာ-(အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အျမင္၌အျပစ္ မဟုတ္ေသာ္လည္းနဘီအတြက္မသင့္တင့္မေလ်ာက္ပတ္ေသာအလုပ္)                                      ျပဳမိခ်ိန္၌အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံဒိုအာေတာင္းဆိုသည္မွာ-                      

اَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّد لَمّا غَفَرْتَ لِى! يَا رَبِّ

အို!အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအားမိုဟမၼဒ္(ဆြ)၏ဟက္ဝါစတာျဖင့္ခြင့္လြတ္ပလပ္ေတာ္မူပါ။

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ျပန္လည္အမိန္႔ေပးသည္မွာ-

အသင္မိုဟမၼဒ္(ဆြ)ကိုဘယ္လိုသိပါသနည္း ယခုအထိျပန္လည္မဆန္းစစ္ ၾကေသးေပ။

အာဒမ္(အ.စ)ျပန္လည္ေလ်ာက္တင္သည္မွာ-

 အို!ေမြးျမဴဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရွင္သခင္!အျဖစ္အပ်က္ကဤကဲ့သို႔ျဖစ္ ပါသည္။အသင္အေနျဖင့္ကၽြႏု္ပ္အားဖန္ဆင္းခဲ့ပါသည္။ၿပီးေနာက္ကၽြႏ္ုပ္ ခႏၶာကိုယ္ထဲ႐ူရ္ဝိညာဥ္ကိုမုတ္သြင္း၏။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ဦးေခါင္းကို ေထာင္ေမာ့ၾကည့္ရာအရ္ရွ္ေတာ္၏တိုင္မ်ား၌ေရးသားထားေသာဝါက်ကို ေတြ႔ရပါသည္။                                       

لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله

ဤဝါက်ကိုၾကည့္ၿပီးအသင္သည္မိမိအရမ္းခ်စ္ရဆံုးေသာသူ၏အ မည္မိုဟမၼဒ္(ဆြ)မွလြဲ၍အျခားအမည္မ်ားကိုမိမိအမည္ႏွင့္အတူတြဲထားမည္မဟုတ္သည့္အခ်က္ကိုသေဘာေပါက္မိပါသည္။

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္ဟဇရတ္သ္အာဒမ္(အ.စ)အားမိန္႔ ေတာ္မူသည္မွာ-အသင္အာဒမ္(အ.စ)အမွန္အတိုင္းေျပာေပသည္။

انه لااَحَبُّ الخلق إلىّ၎မိုဟမၼဒ္(ဆြ)သည္ကၽြႏ္ုပ္၏အဖန္ဆင္းခံမ်ား၌ ကၽြႏ္ုပ္အခ်စ္ရဆုံးသူျဖစ္ေပသည္။

ادعونى بحقّه فقد غفرت لك

   မိုဟမၼဒ္(ဆြ)၏ဟက္ကဝဆာတာေပးၿပီးငါထံေတာင္းဆိုပါက၎အားခြင့္ လြတ္ပလပ္ေတာ္မူမည္။

= = =

၂။အျခားဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ပုဒ္မွာဟဇရတ္သ္အဘူသြာလစ္ပ္(အ.စ)အေန ျဖင့္ဟဇရတ္သ္ရစူေလခိုဒါ(ဆြ)၏ကေလးဘဝတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)ႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္းျပဆိုေသာဟဒီးစ္ျဖစ္ပါသည္။ဟဒီးစ္၏အ က်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေပသည္။

ابن عساكرအေနျဖင့္မိမိ၏စာအုပ္ فتح البارى၌တင္ျပထားသည္မွာ-မကၠာေရႊၿမိဳ့ ေတာ္တြင္ကပ္ဆိုက္သည့္အခါကို႐ိုင္ရွ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဟဇရတ္သ္အဘူ သြာလစ္ပ္(အ.စ)ထံ ေရာက္လာၾကၿပီး လြင္ျပင္အားလံုး (ႏိုင္ငံတြင္းေဒသအားလံုး)ေျခာက္ေသြ႔သြားေလသည္။ကပ္ဆိုက္လာသည္ျဖစ္သျဖင့္ငါတို႔ကအ္ ဗာေက်ာင္းေတာ္သို႔ သြားၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ မိုးအတြက္ ဒိုအာေတာင္းၾကမည္ဟုေျပာဆိုၾကေလ၏။

ဟဇရတ္သ္အဘူသြာလစ္ပ္(အ.စ)သည္ကေလးငယ္(တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ))ႏွင့္အတူဒိုအာေတာင္းရန္ထြက္ေလ၏။ထိုကေလးငယ္၏ မ်က္ႏွာသည္ထြန္းလင္းေတာက္ပေနပါသည္။ကေလးအားခ်ီကာကအ္ဗာ  ေက်ာင္းေတာ္ကိုေက်ာျပဳၿပီးဤကေလးငယ္(တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)) အားသဝါစိုလ္ျပဳ၍ေတာင္းေလ၏။ထိုအခ်ိန္၌မိုးတိမ္မ်ားမရွိရာမွ၊မိုးတိမ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းကာမိုးရြာသြန္းေလ၏။မည္မွ်ပင္ရြာသြန္းသည္ဆိုလွ်င္လြင္ထီးေခါင္ျပင္မ်ားသည္စိမ္းလန္းစိုျပည္သြားေလ၏။

ဟဇရတ္သ္အဘူသြာလစ္ပ္(အ.စ)သည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားခ်ီး မြမ္းေထာပနာျပဳေသာအေနျဖင့္ကဗ်ာကိုရြတ္ဆိုသည္မွာ-                   

 ثمال اليتامى عصمة للأرامل *** و أبيض يستسقى الغمام بوجهه 

အဓိပၸါယ္မွာ-ထြန္းလင္းေတာက္ပ၊က်က္သေရရွိေသာမ်က္ႏွာေတာ္ (တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏မ်က္ႏွာေတာ္)အတြက္ေၾကာင့္မိုးရြာသြန္းေနပါသည္။အဖမဲ့ကေလးမ်ားႏွင့္မုဆိုးမမ်ားအတြက္အက်ိဳးျပဳအားကိုး၊အားထားရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

===

၃။မ်က္မျမင္တစ္ဦးအေနျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားသဝါစိုလ္ျပဳျခင္း

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္မ်က္မျမင္တစ္ဦး သည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားခစားၿပီးေနာက္မ်က္စိျပန္ျမင္လာ ေၾကာင္းစဟီးေသရ္ေမဇီး၊စိုနန္အဗ္ေနမာဂ်္၊မြတ္စနက္ဒ္အဟ္မဒ္ႏွင့္အျခားက်မ္းမ်ား၌ပါရွိေပသည္။

ဤဟဒီးစ္ေတာ္သည္အေထာက္အထားက်မ္းဂန္မ်ားအရအေရး ႀကီးေသာဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ပုဒ္ျဖစ္ေပသည္။

ဟဒီးစ္ေတာ္မွာ-ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေပသည္။

မ်က္မျမင္တစ္ဦးသည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားခစားလာၿပီး၊အိုတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ကၽြန္ေတာ္ရဲ့မ်က္စိအားသက္သာေကာင္းမြန္ ေစၿပီး၊ျပန္ျမင္လာေစရန္၊အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံေတာ္ဝယ္ေတာင္းဆို ေပးေတာ္မူပါဟုေလ်ာက္ထားေလ၏။

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-အကယ္၍ဒိုအာ ေတာင္းဆိုေပးပါမည္။မ်က္စိမျမင္ရသည့္အတြက္သည္းခံရမည္ဆိုလွ်င္ လည္းသည္းခံပါေလ။ဤသည္းခံမႈသည္အသင္အတြက္ပိုေကာင္းေပမည္။ (၎အားမ်က္စိမျမင္ျခင္းသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ဘက္မွေကာင္းျမတ္သည့္စီစဥ္မႈ တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။)

သို႔ေသာ္လည္းပဲထိုသူအေနျဖင့္ထပ္၍ရွာဖာျဖစ္ဖို႔အတြက္ထပ္ ေတာင္းေလ၏။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ထိုမ်က္မျမင္အားဝိုဇူျပည့္ ျပည့္စံုစံုျပဳၿပီး(၂)ရကအတ္နမာဇ္ဖတ္ရန္အမိန္႔ေပးေလ၏။နမာဇ္ၿပီးဆံုးလွ်င္ဤဒိုအာကိုဖတ္ရန္မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

بنبيك محمّد نبى الرحمة يا محمّد إنّى أتوجّه بك اللّهم إنّى اسئَلُكَ و أتوجّه إليك

شَفِّعه فىَّ إلى ربّى فى حاجتى لتُقضى، اللهم

အို!အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အသင္ထံကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးေတာင္းခံအပ္ပါသည္။အသင္ထံအသင္၏ရဟ္မသ္ေပးေတာ္မူေသာနဘီဟဇရတ္သ္ မိုဟမၼဒ္(ဆြ)၏ဝဇီလာျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ပါ၏။

အို!ဟဇရတ္သ္မိုဟမၼဒ္(ဆြ)ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္အသင္၏ဝဇီလာျပဳ ၿပီးမိမိလိုအင္ဆႏၵအားျပည့္ဝေစရန္အတြက္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံ ေတာင္းဆိုပါ၏။

အို!အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၎အား(မိုဟမၼဒ္(ဆြ))ကၽြႏ္ုပ္၏ရွာဖီးအ္ (အသနားခံေလ်ာက္ေပးသူ)အျဖစ္လက္ခံေတာ္မူပါ။

၎မ်က္မျမင္သည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အမိန္႔အတိုင္းဝိုဇူျပဳ၍နမာဇ္ (၂)ရကအတ္ဖတ္ၿပီးဒိုအာေတာင္းခံေလ၏။

ဤဟဒီးစ္ေတာ္၏ရဝီး(ရီဝါယတ္ေတာ္တင္ျပသူ)အြစ္မန္းဗင္အိုမိုင္းရ္အေန ျဖင့္တင္ျပသည္မွာ-ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ထိုေနရာ၌ထိုင္ဝိုင္းတြင္ရွိ ခဲ့ပါသည္။အခ်ိန္သိပ္မၾကာခင္ေလးအတြင္း၎မ်က္မျမင္သည္မ်က္စိျပန္ ျမင္လာေလ၏။စိတ္ဝင္စားစရာအခ်က္သည္ကားဤဟဒီးစ္ေတာ္ႏွင့္ပက္သက္၍ေျမာက္မ်ားစြာေသာစြန္နီသာသနာပညာရွင္အႀကီးအကဲမ်ားအေန ျဖင့္မွန္ကန္ေသာဟဒီးစ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းေထာက္ခံထားေလ၏။ေသရ္မီးဇီးအေနျဖင့္ဤဟဒီးစ္ေတာ္အားမွန္ကန္ေၾကာင္းဆိုထားေလ၏။အဗ္ေနဟဂ်ာအေနျဖင့္လည္းမွန္ကန္သည္ဟုဆိုထားေလ၏။ရဖာအီးအေနျဖင့္လည္းဤဟဒီးစ္ေတာ္အားမွန္ကန္မႈႏွင့္ေက်ာ္ၾကားမႈ၌သံသယမရွိေၾကာင္းဆိုထား ေလ၏။

===

 

၄။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ဝဖါက္ျဖစ္ၿပီးေနာက္၎အားသဝါစိုလ္ျပဳျခင္း

 

ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာစြန္နီအိုလမာမ်ားအထဲမွဒါရဝီးအမည္ရွိ အာလင္ပညာရွင္တစ္ပါးအေနျဖင့္မိမိ၏စာအုပ္စိုနန္ႏိုဒါေရမီး(سنن دارمى)၌                                                                     

             ما حكم الله تعالى نبيه(صلى الله عليه وآله) بعد موته باب    

ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေရးသားထားသည္မွာ-

မဒီနာေရႊၿမိဳ့ေတာ္၌ကပ္အႀကီးအက်ယ္ဆိုက္ေရာက္လာေသာအခါအုပ္စုတစ္စုသည္ကပ္မွလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ဟဇရတ္သ္အာေအရွာထံခ်ဥ္းကပ္တင္ျပရာ- ဟဇရတ္သ္အာေအရွာသည္အေျဖေပးေတာ္မူသည္မွာ-

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ဂူဘိမာန္ဆီသြားၿပီးဂူဘိမာန္၏ေခါင္းမိုးကိုအ ေပါက္ျပဳလုပ္ၿပီးအေျဖေစာင့္ေမွ်ာ္ပါေလ။၎တို႔အေနျဖင့္ထိုအတိုင္းျပဳလုပ္ေလရာမိုးအရမ္းရြာသြန္းေလရာလြင္ထီးေခါင္ျပင္မ်ားစိမ္းလန္းစိုျပည္ၿပီးပိန္ ေသးေနေသာကုလားအုတ္မ်ားဝၿဖိဳးလာေလ၏။

===

 

၅။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ဦးရီးေတာ္အဘာစ္(ရ.သြ)ႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္း

 

ဘုခါရီအေနျဖင့္မိမိ၏စဟီဘုခါရီ၌တင္ျပထားသည္မွာ-အိုမာရ္ဗင္ခါသာပ္(ဒုတိယခလီဖြာ)သည္မဒီနာၿမိဳ့ေတာ္၌ကပ္ဆိုက္လာခ်ိန္တြင္ဟဇရတ္သ္အဘာစ္ဗင္အဗ္ဒြလ္မိုသာလစ္ပ္အားဝဇီလာျပဳၿပီးေအာက္ေဖၚျပပါအတိုင္းဒိုအာေတာင္းခံေလ၏။

                 

  نتوسّل إليك بعمّ نبيّنا فاسقنا اللّهم إنّا كنّا نتوسّل إليك بنبيّنا وتسقينا و إنّا 

                                                                                

အို!အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားဝဇီလာျပဳခ်ိန္တိုင္းမိုးရြာသြန္းေလ၏။ယခုတမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ဦးရီးေတာ္အားဝဇီလာျပဳပါ၏။မိုးရြာသြန္းေပးသနားေတာ္မူပါဟုဒိုအာေတာင္းဆိုေလ၏။

ရဝီးတင္ျပသည္မွာ-ဒိုအာၿပီးေနာက္မိုးအျပင္းအထန္ရြာသြန္းေလ၏။

===

 

၆။ေအမာမ္ရွာေဖအီအေနျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္း

အဗ္ေနဟဂ်ရ္မကၠီအေနျဖင့္မိမိ၏စာအုပ္စာဝါေအက္(صواعق )၌ ေအမာမ္ရွာဖီအေနျဖင့္အဟ္ေလဘိုက္(အ.စ)ႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳခဲ့ေသာနာမည္ ႀကီးကဗ်ာကိုေအာက္ပါအတိုင္းေဖၚျပထား၏။

 

            آل النبى ذريعتى *** و هم اليه وسيلتى                                                                                 

        ارجوا بهم اعطى غداً *** بيد اليمين صحيفتى     

                                                                                တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏အဟ္ေလဘိုက္(အ.စ)သည္ကၽြန္ေတာ္အတြက္ဝဇီလာျဖစ္ေပသည္။အလႅာဟ္အရွင္ထံေတာ္ဝယ္ကၽြန္ေတာ္နီးကပ္မႈရရွိဖို႔အတြက္အေၾကာင္းအရာဝဇီလာျဖစ္ေပသည္။

ေကယာမတ္ေန႔၌၎တို႔ကိုအေၾကာင္းျပဳရန္ကၽြန္ေတာ္၏ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာနာေမအအ္မာလ္(نامه اعمال )အားကၽြန္ေတာ္၏ညာဖက္၌အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သည္ေပးအပ္ေတာ္မူမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ထားပါ၏။

ဤဟဒီးစ္ေတာ္အား رفاعى (ရဖာအီး)အေနျဖင့္မိမိစာအုပ္                                                                                                      التوصّل إلى حقيقة التوسّل كتاب                                                                                                                                                                   

၌ေဖၚျပေရးသားထားေပသည္။ 

သို႔ေသာ္ဤစာအုပ္ေရးသူ رفاعىသည္သဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္စီစစ္သူ၊သုေတသီျပဳၿပီးတင္ျပသူျဖစ္ေပသည္။၎အေန ျဖင့္စြန္နီပညာရွင္မ်ား၏အကုိးအကားက်မ္းစာအုပ္အသီးသီးမွသဝါစိုလ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး၊ဟဒီးစ္ေတာ္၂၆ခုကိုတင္ျပခဲ့ၿပီးအခ့်ိဳဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားအားပယ္ ဖ်က္ခဲ့ေလ၏။သို႔ေသာ္အခ့်ိဳဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားအားဟဒီးစ္ပညာအရသဝါသိုရ္   (تواتر)အထိအဆင့္ေရာက္ရွိေနၿပီးေက်ာ္ၾကားေသာစြန္နီက်မ္းဂန္မ်ား၌ပါရွိ ေနသျဖင့္မပယ္ဖ်က္ဘဲလက္ခံထားေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္(အာယာသြလႅာဟ္ရွီရာဇီး)အေနျဖင့္၎လက္ခံေသာဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားထဲမွအခ့်ိဳကိုေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။

 

===

 

အခ့်ိဳအေရးႀကီးေသာအခ်က္အလက္မ်ားဝဟာဘီမ်ား၏(ဗဟာနာ)အ ေၾကာင္းမရွိအေၾကာင္းျပခ်က္

တယူသန္၊အစြန္းေရာက္ဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္သဝါစိုလ္အားလက္ခံေသာမြတ္စလင္မ်ားကိုကာေဖရ္၊ဖာစစ္က္စသည္ျဖင့္ေခၚေဝၚသမုတ္ႏိုင္ရန္၊ကေလးငယ္မ်ားကဲ့သုိ႔(ဗဟာနာ)ရွာၿပီးဆိုေလ၏။အမွန္တကယ္အထက္ပါ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္သဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးမည္သို႔မွ် ျပႆနာရွာ၍(သို႔)ေစာဒကတက္၍ေသာ္၎၊မရေခ်။

တစ္ခါတေလအလႅာဟ္အခ်စ္ေတာ္မ်ား၊သူေတာ္စင္၊သူေတာ္ ေကာင္းမ်ား၏ကတိေတာ္အားဝဇီလာျပဳျခင္းကို“ဟရမ္”ဟုဆိုေလ၏။သို႔ ေသာ္၎တို႔၏အ႐ိုက္အရာ၊အဆင့္အတန္းကိုဝဇီလာျပဳခြင့္ရွိ၏ဟုဆိုထား ျပန္၏။တစ္ခါတေလအလႅာဟ္အခ်စ္ေတာ္မ်ားကို၎တို႔အသက္ထင္ရွားရွိေနစဥ္ဝဇီလာျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အဆက္အ သြယ္ျဖတ္သြားသျဖင့္ဝဇီလာမျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊အေၾကာင္းသည္ကား-

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌ပါရွိသည္မွာ-

 إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى                                                                                                  

အိုတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)အသင့္အေနျဖင့္ေသဆံုးသြားသူမ်ားၾကား ေအာင္မိမိအသံကိုပို႔ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။

ဤအာယတ္ေတာ္ကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ကြယ္လြန္သြားသူ မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းထင္ရွားေနေပသည္။

သို႔ေသာ္ဤကဲ့သို႔စြပ္စြဲသမုတ္(ကိုယ္လိုရာ)ေျပာဆိုျခင္းသည္ရွက္ဖို႔ေကာင္းေပသည္။

အေၾကာင္းသည္ကား-ပထမအခ်က္-

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ကအမိန္႔ေပးထားေသာသဝါစိုလ္သည္ ေသာင္ဟီးဒ္ဖအာလီး(သို႔)ေသာင္ဟီးဒ္ေအဗာသီးႏွင့္မဆန္႔က်င္ေသာသဝါစိုလ္မွန္သမွ်ကိုအမိန္႔ေပးထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အေန ျဖင့္    وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ   ဆိုထားရာ၌အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္နီး ကပ္ေအာင္ျပဳလုပ္ေသာဝဇီလာမွန္သမွ်ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေပသည္။

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္နီးစပ္ေအာင္၊နီးကပ္ေအာင္ျပဳလုပ္သည္အရာမွန္သမွ်ကိုဝဇီလာအျဖစ္သတ္မွတ္ႏိုင္ေပသည္။သို႔ျဖစ္ပါ၍တမန္ တာ္ျမတ္ ႀကီး(ဆြ)၏ဒိုအာ၊တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီ္း(ဆြ)၏ရွာဖာအတ္သ္၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏အဆင့္အ႐ိုက္အရာႏွင့္ဇာတိေတာ္(တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္တေသြမတိမ္းအလႅာဟ္အမိန္႔ကိုနာခံက်င့္သံုးၿပီး၊ဗႏၷာ ေတာ္ပီသ၊သည့္အတြက္ေကာင္းေသာအရည္အေသြး၊အရည္အခ်င္း၊မ်ား ေၾကာင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံေတာ္၌နီးစပ္မႈ၊နီးကပ္မႈကိုရထားသူျဖစ္ ေပသည္။

၎အရာအားလံုးအားဝဇီလာအျဖစ္သတ္မွတ္က်င့္သံုးႏိုင္ပါသည္။ထို႔အတြက္ေၾကာင္ဝဟာဘီမ်ားကဲ့သို႔ဝဇီလာသည္ေကာင္းေသာလုပ္ရပ္၊ ေကာင္းမႈ၊ကုသိုလ္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္ဟုေျပာဆိုရန္အေထာက္အထား သက္ေသအသင့္မရွိေတာ့ေခ်။

ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ဝဇီလာမ်ားကိုတင္ျပရာ၌ေသာင္ဟီးဒ္ေဒေအ ဗာဒီးႏွင့္လည္းမဆန္႔က်င္ေပ။အေၾကာင္းသည္ကား-ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားခဝပ္ကုိးကြယ္ျခင္းမဟုတ္ေခ်။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္တစ္ပါးတည္းကိုသာခဝပ္ကိုးကြယ္ၾကပါသည္။ထို႔အျပင္ေသာင္ဟီးဒ္ေဒအဖ္အာလီႏွင့္လည္းမဆန္႔က်င္ေပ။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္အ က်ိဳးအျမတ္၊အဆံုးအ႐ႈံးကိုေပးႏိုင္ေသာဇာတိသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ဇာတိေတာ္တည္းသာလွ်င္ျဖစ္ၿပီး၊၎အရွင္ဘက္မွလူတိုင္းကို(ေနအ္မသ္ရဟ္မသ္စသည္ျဖင့္…….)ခ်ီးျမႇင့္ထားေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။၎အရွင္၏ဝဇီလာျဖစ္ေပသည္။

သဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ရွိေနသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ပူပင္ေသာက၊ေၾကာက္ဖို႔မလိုေပ။အေၾကာင္းသည္ကားသာဓကအားျဖင့္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏အာယတ္ေတာ္ရွိေပ သည္။မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-

    فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

“အသင္တို႔အေနျဖင့္တတ္ႏိုင္သေလာက္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အား ဖတ္ရြတ္ပါေလ။”

ဤေနရာ၌“ဗဟာနာ”အေၾကာင္းမရွိ၊အေၾကာင္းရွာၿပီးက်မ္းေတာ္ ျမတ္ကုရ္အာန္အားမတ္တပ္ရပ္၍ဖတ္ရြတ္ရမည္ေလာ!မဖတ္ရြတ္ရမည္ ေလာ!           (သို႔)အိပ္စက္ေနသည့္အခ်ိန္၌ဖတ္ရြတ္ရမည္ေလာ!ဟုေျပာဆိုႏိုင္ ေပသည္။

ဤအာယတ္ေတာ္ကိုေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး၊ခိုင္မာေသာအေထာက္အထား၊သက္ေသအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိမျခင္း၊မိမိေဒသ၌ျဖစ္ေစ၊ခရီး၌ျဖစ္ေစ၊ဝိုဇူရွိသည္ျဖစ္ေစ၊မရွိသည္ျဖစ္ေစဖတ္လို႔ရေၾကာင္းျဖစ္ေပသည္။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌(အထက္ပါကဲ့သို႔)ၿခံဳငံု၍သံုးထားေသာအာယတ္ေတာ္မ်ားမွန္သမွ်၊ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိမျခင္း၊ၿခံဳငံု ထားေၾကာင္းျဖစ္ေပသည္။ထိုနည္းတူစြာအာယတ္ေတာ္သဝါစိုလ္သည္ လည္း ၿခံဳငံု၍ေဖၚျပထားသျဖင့္ခိုင္လံုေသာသက္ေသအေထာက္အထား(ရွာရီအီ)မရွိမျခင္း၊ၿခံဳၿငံဳထားခ်က္အေပၚလိုက္နာက်င့္သံုးရေပမည္။ ဗဟာနာလုပ္သူမ်ားကိုယံုဖို႔မလိုေခ်။

ဒုတိယအခ်က္-

သဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားအခ့်ိဳကိုအထက္၌ေဖၚ ျပထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ေျမာက္မ်ားစြာေသာရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားသဝါစိုလ္အ မ်ိဳးမ်ိဴးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးျပဳခြင့္ေပးထားေပသည္။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ကိုယ္တိုင္အားသဝါစိုလ္ျပဳျခင္း၊သာဓကအားျဖင့္မ်က္မျမင္အေနျဖင့့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ကိုယ္တိုင္အားသဝါစိုလ္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းအျဖစ္အ ပ်က္ျဖစ္ပါသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ေရာင္ဇာျဖင့္သဝါစိုလ္လုပ္ခဲ့သည့္အ ေၾကာင္းအခ့်ိဳရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားပါရွိေပသည္။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ဒိုအာႏွင့္ရွဖာအတ္ျဖင့္သဝါစိုလ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္အေၾကာင္းအထက္ေဖၚျပပါရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား၌ပါရွိၿပီးျဖစ္ေပသည္္။

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ္ရီဝါယတ္အေျမာက္အမ်ားရွိေနျခင္းျဖင့္သဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္၍အခက္အခဲ၊ပုစာၦအမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ဖို႔၊ဗဟာနာျပဳဖို႔လမ္းပိတ္သြား ေခ်ၿပီ။

တတိယအခ်က္-

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားသဝါစိုလ္ျပဳလုပ္သည္ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း?

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏အျမင္၌အဘယ္ေၾကာင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားေလးစား၊႐ိုေသ၊ျမတ္ႏိုးရၿပီးအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ဝယ္အသနားခံေလ်ာက္ထားေပးမည့္သူ(ရွဖာအတ္)အျဖစ္လက္ခံရပါသနည္း?

အေျဖသည္ကား- တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္၏အမိန္႔အားတစ္သေ၀မတိမ္း၊လိုက္နာက်င့္သံုုးေသာသူ၊အလႅာဟ္ေက်းကၽြန္အစစ္ဆံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္သဝါ စိုလ္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္အမွန္တကယ္ကိုယ္ေတာ္၏(ေကာင္းျမတ္ေသာ)လုပ္ရပ္မ်ား၊လိုက္နာက်င့္သံုးမႈမ်ား၊ေအဗာဒသ္ခဝပ္ကိုးကြယ္မႈမ်ားႏွင့္သဝါစိုလ္ ျပဳျခင္းျဖစ္ေပ၏။

ဤအရာကိုတယူသန္၊တစြတ္ထိုး၊ဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္သဝါစိုလ္၊ ေအဗာဒသ္မ်ား၌လုပ္လွ်င္ျပႆနာမရွိေၾကာင္း၊ျပႆနာမွာစကားလံုးႏွင့္သာပက္သက္ေနေၾကာင္းဆိုေလ၏။

အံ့ဩဖို႔ေကာင္းေသာအခ်က္သည္ကား-၎ဝဟာဘီမ်ားထဲမွအ ခ့်ိဳသည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏အလန္မ္ေမဗရ္စာက္ခ္(ေသၿပီးေနာက္ ေကယာမတ္မျဖစ္မွီအထိဘဝ)ဘဝကိုျငင္းဆိုၾကၿပီးကိုယ္ေတာ္ဝဖါသ္(وفات )ကုိကုဖၹါ(كفّار)မ်ား၏ေသဆံုးျခင္းအဆင့္အထိသာလက္ခံထားေပသည္။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အေနျဖင့္ရွဟီးဒ္ျဖစ္သြားသူမ်ားထာဝရရွင္သန္ ေနေၾကာင္းဤကဲ့သို႔မိန္႔ထား၏။

   بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ                                                                                                   

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ရွဟီးဒ္မ်ားေလာက္ေတာင္အဆင့္မရွိပါသေလာ?

အကယ္၍ဝါဖတ္သ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္သဝါစိုလ္ျပဳသူမ်ားအတြက္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ဝဇီလာမျဖစ္ႏိုင္လွ်င္(နမာဇ္၌)စလာမ္လည္းအခ်ည္းအႏွီးပင္တည္း။

(မႏုႆလူသားအားဘယ္ေနရာမွ၊ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ပို႔ေန ၾကေသာတယူသန္၊အစြန္းေရာက္သမား၏ရန္မွကင္းေဝးေစရန္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံခိုလံႈပါ၏။)

ကံေကာင္းစြာျဖင့္၎တို႔ထဲမွအခ့်ိဳသည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏

(عالم برزخ)လက္ခံသျဖင့္၊၎တို႔၏ေစာဒကတက္မႈအားျပန္လည္၊႐ုတ္သိမ္း ရေပလိမ့္မည္။

၂။ဂါလီغاليမ်ား ႏွင့္ေအဖ္ရသ္သီး افراطيမ်ား***

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္လိုတိုး၊ပိုေလ်ာ့လုပ္သူမ်ား၊အုပ္စုႏွစ္စုအၾကားဘဝတည္ေဆာက္ေနရပါသည္။(၎တို႔အနက္မွ)တစ္အုပ္စုသည္သဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားတြင္ခြင့္ျပဳ ထားသည္ကိုအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ကဲ့သို႔သတ္မွတ္ထားသည္ဟုထင္ ေၾကးေပးၿပီးျပႆနာရွာကာဟရမ္အျဖစ္သတ္မွတ္ၾကေပသည္။အမွန္တ ကယ္အထင္မွားလမ္းလႊဲေနသူမ်ားျဖစ္ေပသည္။

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္မ်ားႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္း၊၎တို႔၏လိုက္နာက်င့္သံုးမႈမ်ား၊ေအဗာဒသ္မ်ား၊လုပ္ရပ္ေတာ္မ်ား၊ဂူဗိမာန္မ်ားကိုဝဇီလာျပဳရသျဖင့္၊အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္နီးစပ္ေအာင္၊နီးကပ္မႈကို သာျဖစ္ေစပါသည္။ေသာင္ဟီးဒ္ႏွင့္သာကိုက္ညီေနၿပီးအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္ထံမွသာရယူလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး(اولياءالله) (အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အခ်စ္ ေတာ္မ်ား၏ဂူဗိမာန္စသည္တို႔အား၊အမွီသဟဲတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ခံယူ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

ဒုတိယအုပ္စုသည္ကား-ေအဖ္ရသ္သီမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။သဝါစိုလ္ လုပ္ရာတြင္ဂူလူ(غلوّ )အဆင့္ေရာက္သည္အထိလုပ္ၾကေလ၏။ဤအုပ္စု၏ အႏၱရာယ္သည္လည္းပထမအုပ္စုထက္မေသးေခ်။

၎တို႔အေနျဖင့္သဝါစိုလ္ျပဳလုပ္ရာတြင္အသံုးအႏႈန္းမ်ားလုပ္ပံု၊ လုပ္နည္းမ်ားစသည္ျဖင့္ေသာင္ဟီးဒ္အဖ္အာလီးႏွင့္ေအဗာသီးအတြက္မသင့္ေလ်ာ္၊မအပ္စပ္ေခ်။အမွန္တကယ္သည္ကား-

                   مؤثّر فى الوجود إلاّ الله لا                                                                               

“ဤကမာၻ၌အမွန္တကယ္အာနိသင္မ်ားရွိေအာင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သူသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္တစ္ပါးတည္းသာျဖစ္ေခ်၏။”

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံရွိေနသမွ်အရာအားလံုး(မေကာင္းမႈမွအပ)သည္၎အရွင္၏ေပးသနားမႈသာျဖစ္ေပသည္။(မေကာင္းမႈႏွင့္ရလဒ္သည္မိမိလုပ္ရပ္ ေၾကာင့္သာျဖစ္ေပသည္)

သို႔ျဖစ္ပါ၍ဤေနရာ၌သဝါစိုလ္အားလက္မခံသူမ်ားကိုရွင္းျပခဲ့သလိုသဝါစိုလ္အားဂါလီအဆင့္ေရာက္ေအာင္ျပဳလုပ္သူမ်ားရွိေနသျဖင့္တစ္ဖက္မွလည္းသဝါစိုလ္အားလက္မခံဘဲျငင္းပယ္သူမ်ားေပၚေပါက္လာၾကသည္။

ဤဥပေဒသသည္ကိစၥတိုင္းအတြက္ျဖစ္ေပသည္။အကီသာကိစၥဘဲ ျဖစ္ျဖစ္၊လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးကိစၥဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ဤကဲ့သုိ႔ေသာ္အုပ္စုႏွစ္စုသည္တစ္စုရွိလာလွ်င္ေနာက္တစ္စုသည္လည္းေပၚေပါက္လာရေပသည္။ဆိုလိုသည္ကကိစၥတစ္ခုကိုအတိုင္းထက္အလြန္လုပ္လာလွ်င္၊ဆန္႔က်င္ဘက္ အုပ္စုသည္လည္း ေပၚေပါက္လာရေပမည္။အုပ္စုႏွစ္ခုလံုးသည္အႏၱရာယ္မ်ားေပသည္။

===

 

၃။သဝါစိုလ္တစ္ခုတည္းမဖူလံုေခ်။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္မြတ္စလင္သာသနာညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္မ်ားႏွင့္သူေတာ္စင္၊သူေတာ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္သဝါစိုလ္တစ္ခုတည္းမဖူလံုေၾကာင္းရွင္းျပဖို႔လိုအပ္ေပသည္။

အမွန္တကယ္သဝါစိုလ္သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္သင္ခန္းစာတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။အဘယ္ေၾကာင့္၎တို႔ႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳရမည္ဆိုေသာအခ်က္ ျဖစ္ေပသည္။၎တို႔သည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံေတာ္ဝယ္ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။၎တို႔သည္အဘယ္ေၾကာင့္ဂုဏ္သိကၡာရွိရပါသနည္း?

၎တို႔၏ေကာင္းျမတ္ေသာအလုပ္မ်ားေၾကာင့္ဂုဏ္သိကၡာရွင္မ်ား ျဖစ္ရပါသည္။သို႔ျဖစ္ပါ၍ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္လည္းေကာင္းမြန္၊ေကာင္းျမတ္ေသာအလုပ္မ်ားျဖင့္အေ႔ရွတိုးရေပမည္။သဝါစိုလ္မကၽြႏ္ုပ္တို႔အားအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံနီးကပ္မႈ၊နီးစပ္မႈကိုရယူဖို႔ေကာင္းျမတ္၊ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ခ်ည္းကပ္ရမည္ဟုသင္ၾကားေပးေနသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္မ်ားႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းသည္လည္း၎တို႔၏ ေကာင္းျမတ္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

၎တို႔သည္ေကာင္းျမတ္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္အလႅာဟ္ဟိုအ ရွင္ျမတ္ထံဝယ္နီးစပ္မႈႏွင့္၊နီးကပ္မႈကိုရရွိခဲ့ၾကေလ၏။ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံရွဖာအတ္(သ)လုပ္ေပးရန္၎တို႔ထံေမတၱာရပ္ခံျခင္း၊သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းျဖစ္ေပသည္။သဝါစိုလ္ကိုပစ္ဖယ္ေရွာင္ရွားျခင္းမျပဳဖို႔သတိထားရေပမည္။သဝါစိုလ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္လည္းမလြဲသြားေအာင္ျပဳလုပ္ဖို႔မေမ့ဖို႔လိုအပ္ေပသည္။

သဝါစိုလ္သည္အေရးႀကီးေသာကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေပရာ၊အားလံုး(မြတ္စလင္ မ်ား)သည္ဂ႐ုျပဳကိုျပဳရေပမည္။အေလးထားရေပမည္။

===

၄။သဝါစိုလ္သည္သက္(က)ဝီးနီး(تكوينى )အလုပ္မ်ားအတြက္ သာျဖစ္ေပသည္။

မွတ္သားစရာတစ္ခုသည္ကား-သဝါစိုလ္သည္(عالم اسباب)၌

(تشريعى )အ လုပ္မ်ားရွိသလို(تكوينى )အလုပ္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ((تشريعى )အလုပ္မ်ား၊(تكوينى )အလုပ္မ်ား)သဝါစိုလ္သည္ေသာင္ဟီးဒ္ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေပ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ဘဝ၌မိမိလိုအပ္ေသာအရာမ်ားအတြက္အေျဖ မ်ားရရွိရန္အတြက္အေၾကာင္းမ်ားရွာေဖြရျခင္းသည္သဘာဝျဖစ္ေၾကာင္းသိထားေပသည္။

ေျမႀကီးကိုတူးၿပီး၊မ်ိဳးေစ့ထည့္ကာေရေလာင္းေပးလွ်င္မ်ိဳးေစ့ဆက္လက္ရွင္သန္လာကာအသီး၊အႏွံမ်ားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္၊အႏၱရာယ္အသြယ္သြယ္မွကာကြယ္ေပးရသည္။ထို႔ေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘဝကိုဆက္လက္ ရွင္သန္ေပမည္။

ဤအရာမ်ားကိုသဝါစိုလ္(အမွသဟဲ)ျပဳျခင္းျဖင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အားေမ့ေအာင္လုပ္သည္ႏွင့္တူပါသေလာ?

ေျမႀကီးသည္မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုႀကီးထြားေအာင္လုပ္ေပးသည္။ေနေရာင္ ျခည္မ်ားႏွင့္မိုးေရစက္မ်ားသည္မ်ိဳးေစ့၊အဖူး၊အပြင့္၊အသီး၊အရြက္၊ဘယ ေဆးပင္မ်ား၊ဟင္းရြက္မ်ားကိုႀကီးထြားဖြံၿဖိဳးေစပါသည္။ဤကဲ့သို႔ထိုအရာ မ်ား(ေျမႀကီး၊ေနေရာင္ျခည္၊မိုး...)မ်ားေၾကာင့္သီးႏွံ၊စသည္ျဖင့္ျဖစ္ထြန္းလာပါသည္ဟုအေၾကာင္းအက်ိဳးျဖစ္လာေသာေလာက(عالم اسباب)ကိုလက္ခံယံု ၾကည္ျခင္းျဖင့္ေသာင္ဟီးဒ္အဖ္အာလီး၏ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သြားပါသလား?

သံသယမရွိဘဲ၊ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ဤယံုၾကည္မႈအားမည္သူမွ် ျငင္းဆိုမည္မဟုတ္ဟုေျပာလို႔ရေပသည္။အေၾကာင္းသည္ကားကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ (عالم اسباب)အမွီသဟဲတစ္ခုေၾကာင့္ျဖစ္လာသည္ဟုဆိုေသာေလာ ကကိုလက္ခံထားၿပီး၊အမွီသဟဲမ်ား(ဝဇီလာမ်ား)ကိုေနာက္လိုက္ေသာ္ျငားလည္းအရာရာကိုျဖစ္ေအာင္အေၾကာင္းအက်ိဳးစီစဥ္ေပးေသာအရွင္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္တစ္ပါးတည္းသာျဖစ္ေၾကာင္းခံယူထားပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ္အမွီသဟဲမ်ားႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းသည္ေသာင္ဟီးဒ္ႏွင့္မဆန္႔က်င္ေပ။ထိုနည္းတူစြာအာလမ္ေမသရွ္ရီး(عالم تشريع)တြင္အန္ဘီ ယာ၊ေအာင္လီယာ(တမန္ေတာ္မ်ား၊အလႅာဟ္အခ်စ္ဝလီေအာင္လီယာမ်ား)ႏွင့္မအ္စူမာမ်ားျဖင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္း၊အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံဝယ္ရွဖာအတ္(သ)ျပဳေပးဖို႔၎တို႔ထံေတာင္းခံျခင္းသည္ေသာင္ဟီးဒ္(တစ္ဆူတည္းဝါဒ) ႏွင့္လံုးဝမဆန္႔က်င္ေပ။

သို႔ေသာ္ျငားလည္းေအဖ္ရသီအုပ္စုတစ္စုေပၚေပါက္လာၿပီး       (عالم اسباب)ကိုလက္မခံၾကေပ။၎တို႔အ ေနျဖင့္(عالم اسباب)ကိုလက္ခံျခင္း ျဖင့္ေသာင္ဟီးဒ္ အဖ္အာလီ(توحيد افعالى )အားဆန္႔က်င္သည္ဟုထင္ေနၾက ေပသည္။

၎တို႔အေနျဖင့္မီးသည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အေနျဖင့္အရာတစ္ခုကိုအနီးမကပ္၊မေပးျခင္းမေလာင္ႏိုင္ေခ်။ေရသည္လည္းအလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္သည္မီးအပူေရာက္ေအာင္မျပဳမျခင္း၊မၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ေပ။(ဆိုလိုသည္ကား-အလႅာဟ္အလိုမပါဘဲမီးသည္ေလာင္လို႔မရသလို၊ၿငိမ္းသတ္လို႔လည္း မရဟုဆိုလိုျခင္းျဖစ္၏။

၎တို႔အေနျဖင့္ဤအစီအစဥ္၊နည္းစနစ္ကိုသံုးၿပီးေလာကႀကီးကို ျငင္းလို႔မရသည္မွာသဘာဝမက်ေသာအရာမ်ားလူတိုင္းနားလည္လို႔ရေသာအရာမ်ားကိုပင္ျငင္းဆန္လာၾကသည္။

အမွန္တကယ္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌ပင္(عالم اسباب)တစ္ခု ေၾကာင့္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာရသည္။ေလာကႏွင့္ပက္သက္ၿပီးတရားဝင္မီး ေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။မိန္႔ေတာ္မူထားသည္မွာ-ကၽြႏ္ုပ္(အလႅာဟ္)သည္ မိုးေရမ်ားကိုေျခာက္ေသြ႔ေနေသာေျမႀကီးကိုစိုစြတ္ေစရန္အတြက္ႏွင့္ျပန္ လည္ရွင္သန္ရန္အတြက္ရြာသြန္းေစသည္။

  فَيُحْيِي بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا    

( يحيى به )၏အဓိပၸါယ္ဆိုလိုခ်က္မွာ-ဤမိုးသီးမိုးေပါက္မ်ားသည္ ေျမႀကီးအားျပန္လည္ရွင္သန္(စိမ္းလန္းစိုေျပ)ေစသည္ဟုအဓိပၸါယ္ထြက္၏။အာယတ္ေတာ္သည္ (عالم اسباب)အားတရားသက္ေသျပေထာက္ခံေနေပ သည္။ဤကဲ့သို႔ေျမာက္မ်ားစြာ(က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌)ပါရွိေပသည္။၎အရာမ်ားသည္ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေပၚမလာေခ်။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္က ဖန္တီးေပးထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။                                                                                 

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္၎အရာမ်ားကိုစြမ္းအားျပႏိုင္ရန္စြမ္းအားေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊သဘာဝအမွီသဟဲမ်ားကိုျငင္းဆန္သူမ်ားသည္ လမ္းမွားသူမ်ား၊ေမ့ေလ်ာ့ေနသူမ်ားျဖစ္ေပသည္။

ထိုနည္းတူစြာ(عالم تشريع) တြင္အမွီသဟဲမ်ား၊ ဝဇီလာမ်ား ကိုျငင္းပယ္သူမ်ား သည္လည္း မွားယြင္းလြဲသူမ်ားျဖစ္ေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္အထက္ပါေဖၚျပထားေသာအရာမ်ားကိုေလ့လာ သံုးသပ္ၿပီး၊အစြန္းေရာက္မႈ၊တယူသန္မႈကိုလက္လြတ္ၿပီးအမွန္တရားကိုေရြးခ်ယ္ၾကမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ဤနည္းလမ္းျဖင့္အျခားမြတ္စလင္မ်ားအား ကာေဖရ္ႏွင့္ဖာစစ္က္ျဖစ္သည္ဟုဖသ္ဝါေပးျခင္းမွလည္းေရွာင္ရွားၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ကမာၻမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္အတူစည္းစည္းလံုးလံုးညီညီညြတ္ညြတ္ေနထိုင္ၿပီး၊ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္၊အစၥလာမ္၊အလႅဟ္၏ရန္သူမ်ားကိုဘံုရန္သူအျဖစ္သတ္မွတ္ေခ်မႈန္းရေပမည္။ႀကံႀကံခံရေပမည္။

ေရွးက္မ်ိဳးစံု၊လိုတိုးပိုေလ်ာ့မ်ိဳးစံုလိုအပ္မႈ၊ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ိဳးစံုမွကင္းေသာအစၥလာမ္အသိပညာအစစ္အမွန္မ်ားကိုမြတ္စလင္လူထုႀကီးအားမိတ္ဆက္ပို႔ခ်ေပးရမည္။

 

==============

251 /


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century