?>

သာဝက ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ တရားမွ်တမႈ (အက်င့္စာရိတၱ) အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

သာဝက ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ တရားမွ်တမႈ (အက်င့္စာရိတၱ) အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

သာဝက ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ တရားမွ်တမႈ (အက်င့္စာရိတၱ) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထင္မွား အျမင္မွားေနသည့္ သူမ်ား အတြက္ တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။တင္ျပထားသည္ ကို အေသအခ်ာ ဖတ္ရန္ေမတၱာ ရပ္ခံအပ္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ တပည့္သာဝကႀကီးမ်ားသည္ အထူးသီးသန္႔ ဂုဏ္ပုဒ္္ပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သံသယမရွိေခ်။ ဝဟီဗ်ာဒိတ္ေတာ္ႏွင့္ အာယတ္ ေတာ္မ်ားကို

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ မြန္ျမတ္ေသာ ႏႈတ္ေတာ္မွ တိုက္႐ိုက္နားဆင္ ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္မ်ားကို ႐ႈစားခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)၏ နက္နဲ တန္ဖိုးႀကီးမား ေသာ ဩဝါဒေတာ္မ်ားႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)၏ အတုယူ ထိုက္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ရယူခဲ့ၾကသူ

မ်ား ျဖစ္ၾက ေပသည္။

            သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၎တို႔အၾကား၌ အစၥလာမ္အတြက္ ဂုဏ္ေရာင္ထြန္းလင္း ေတာက္ပေစခဲ့ေသာ ထူးခၽြန္းထက္ျမက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ထူးပုဂၢဳိလ္ျမတ္မ်ားလည္း ထြန္းကားခဲ့ေပသည္။

သို႔ေသာ္ အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္း တစ္ခုသည္ကား အားလုံးေသာ သာဝကေတာ္မ်ားသည္ ၾကားနာမႈမရွိဘဲ၊ အေယာက္တိုင္းသည္ မိုအ္မင္၊ သူေတာ္စင္သူေတာ္ေကာင္း၊

သစၥာရွင္၊ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္သူ၊ တရား မွ်တသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသလား? သို႔မဟုတ္ပါက ၎တို႔အၾကားတြင္ မသူေတာ္မ်ား လည္း ရွိခဲ့ပါသလား?

 

၁။ဆန္က်င့္ဘက္ သက္ဝင္ယုံၾကည္မႈႏွစ္ခု

ဆြာဟာဗာ သာဝကေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတူညီေသာ ခံယူ၊ ယုံၾကည္မႈ အုပ္စုႏွစ္ခုရွိပါသည္။ ပထမတစ္အုပ္စုမွာ သာဝကတိုင္းသည္ ျခားနားမႈမရွိဘဲ

ဆြဟာဗာတိုင္းသည္ သူေတာ္စင္၊ သူေတာ္ေကာင္း၊ မွန္ကန္သူ၊ သီလ သမာဓိရွိသူ၊ တရားမွ်တသူမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။ ဒီခံယူမႈကို အေထာက္ အထားျပဳကာ

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ထံမွ ရီဝါယတ္ေတာ္အား မည္သည့္ သာဝကပင္ျဖစ္ပါေစ မွန္ကန္ေၾကာင္းလက္ခံၾကေပသည္။ အနည္းငယ္မွ်ပင္ ေစာဒကတက္၍

မရေခ်။ အကယ္၍ ၎တို႔အထဲမွ မမွန္မကန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ျပဳလုပ္က်ဴးလြန္သြားပါက မလြဲမေသြရွင္းျပဖို႔ (မမွားေၾကာင္း) တာဝန္မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

တာဝန္ျဖစ္ေပသည္ဟု ခံယူထားေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အကီးသာသည္ စြႏၷီညီေနာင္အမ်ားစု၏ ခံယူခ်က္ျဖစ္ေပသည္။

            ဒုတိယ အကီးသာသည္ကား သာဝႀကီးမ်ားအၾကား၌ ဂုဏ္သေရရွိပုဂၢိဳလ္ထူး၊ ပုဂၢဳိလ္ျမတ္္၊ စေတးခံသူ၊ သန္႔ရွင္းသန္႔ျပန္႔ၿပီး သီလသမာဓိရွိသူမ်ား

ရွိၾကၿပီး တစ္ဖက္၌လည္း အေရၿခဳံမိုနာေဖက္၊ မသူေတာ္မ်ား ရွိၾကေပသည္။ ၎တို႔အား က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)တို႔

အေနျဖင့္ မုန္းတီး စက္ဆုပ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရေပသည္။

တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ဤနည္းစနစ္ျဖင့္ ေနရာတိုင္း၌ လူအမ်ားအၾကား လူေကာင္း၊ လူဆိုးေရြးခ်ယ္သိရွိႏိုင္ေသာ စနစ္ျဖစ္ေပသည္။ သာဝကေတာ္ႀကီး

မ်ား အတြက္လည္း ဤနည္းကို သုံးစြဲရေပမည္။ အဆုံး၌တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ သာဝကေတာ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေနသျဖင့္ ၎တို႔ လုပ္ရပ္မ်ားကို

ေကာင္းမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေပရမည္။ သို႔ေသာ္ဆိုလိုခ်က္သည္ လုံးဝဧကန္ မုခ်ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို မျမင္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ရန္ႏွင့္တရားမွ်တမႈ၊

မွန္ကန္ ေျဖာင့္မတ္မႈ ႏွင့္ အမွန္တရားကိို ဆန္က်င္သူမ်ားကို အေရးမယူရန္မဟုတ္ေပ။

အကယ္၍ ဤလုပ္ရပ္အား လစ္လ်ဴ႐ႈမည္ ဆိုပါက အစၥလာမ္ႏွင္မြတ္စလင္ အတြက္ ႀကီးမားေသာ ဆုံး႐ႈံးမႈျဖစ္ေစ ကာမိုနာေဖက္မ်ား အတြက္ အစၥလာမ္

အသိုင္းအဝိုင္း အတြင္း ခိုလုံဖို႔ျဖစ္သြားေပမည္။

ဤအကီးသာသည္ ရွီအာမ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚရွိေသာ စြန္နီညီေနာင္မ်ား၏ အကီးသာ ျဖစ္ေပသည္။

၂။အယူသည္းအစြန္းေရာက္ တြတ္ထိိုးသမားမ်ား

အယူသည္း အစြန္းေရာက္ တဇြတ္ထိုး အုပ္စုတစ္စုသည္ သာဝကမ်ားႏွင္ပတ္သက္အျပစ္အနာအဆာ အေျပာမခံေပ။ ေျပာခဲ့ပါက ေျပာသူမည္သူ

မဆိုအား ေဖာက္ျပန္သူ၊ မိုလ္ေဟက္(ကာေဇရ္)၊ မိုနာေဖက္ဟု သတ္မွတ္ကာ ၎တို႔ိုအား သတ္ျဖတ္ရန္ဝင္မေလးေပ။

            အဘူရ္ဇရ္ေအရဇီး၏ စာအုပ္الاصابةတြင္ဤကဲ့သို႔လာရွိေပသည္။ ေနရာတိုင္းတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ သာဝကေတာ္တစ္ပါးပါးအား

မေကာင္းေျပာေၾကာင္း ေတြ႔ရပါက ထိုေျပာသူသည္ မိုနာေဖက္ျဖစ္ေခ်၏။ အေၾကာင္းသည္ကား အလႅာဟ္တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၊ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္

သည္ဟက္ (အမွန္တရား) ျဖစ္ေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ယူေဆာင္ လာသည္ အရာရာတိုင္းသည္ဟတ္က္ျဖစ္ေပသည္။ ဤအရာမ်ား အားလုံးကို

သာဝကေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ယူေဆာင္လာခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆန္က်င့္ဘက္အုပ္စုသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သက္ေသ အေထာက္ အထား မ်ားကို အလကားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ကာ ကုရ္အာန္ႏွင့္ စြႏၷတ္ကို

ဖ်က္သိမ္းလို ၾကသည္။[1]

      အဘ္သြလ္လႅာဟ္ ေမာင္ဆူလီ၏စာအုပ္حتّى لا ننخدع၌္ေျပာၾကားသည္မွာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ အတူ

ေပါင္းသင္း ေနထိုင္သူမ်ားကို ဒီး(န)သာသနာကို ထိန္းသိမ္းသူမ်ား၊ ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ား အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားေပသည္။ ၎တို႔အား တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏

ဝန္ႀကီးမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ၎တို႔အား အခ်စ္ထားျခင္းကို အီမာန္ႏွင့္ အမုန္းထားျခင္းကို ေဖာက္ျပန္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေပသည္။

အြန္မာသ္ေနာက္လိုက္မ်ားအတြက္ ၎တို႔အား အခ်စ္ထားရန္ ဝါဂ်စ္ပ္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေကာင္းမြန္၊ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းေျပာဆိုေနရေပမည္။ ၎တို႔အၾကား၌

စစ္မက္၊ ရန္ျဖစ္ျပႆနာမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း တိတ္ဆိတ္စြာ ေနရေပမည္။[2]

            အမွန္တကယ္ ဤေျပာဆိုမႈ(မ်ား)သည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ စြႏၷတ္ေတာ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနၾကာင္း

ေတြ႔ရေပ လိမ့္မည္။

 

၃။ အေျဖမရွိေသာေမးခြန္းမ်ား

ဒီေနရာ၌ ဦးေႏွာက္အသိဉာဏ္ပိုင္ရွင္တိုင္းႏွင့္ တရားမွ်ၿပီး ဘက္မလိုက္ တတ္သူတိုင္း၊ သက္ေသအကိုးအကား အေထာက္အထားမခိုင္လုံဘဲမ်က္စိ၊

နားပိတ္၍ လက္ခံမည္မဟုတ္သည့္ အျပင္မိမိကိုယ္ မိမိအားေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ား ေမးၾကားေပမည္။

            အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္သည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌ တမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)၏ ၾကင္ယာေတာ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လာရွိေတာ္မူသည္မွာ-

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

يَسِيرًا [3]

အို၊တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ဇနီးၾကင္ယာေတာ္မ်ားအေပါင္းတို႔ အသင္တို႔ အထဲမွ မည္သူမဆိုထင္ထင္ရွားရွား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မည္ ဆိုလွ်င္

အျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ဆ ခံရ ေပမည္။ ဤအလုပ္သည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ အတြက္ လြယ္ကူ ေတာ္မူေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ သာဝကႀကီးမ်ားကို (မည္သုိ႔ေသာ နည္းျဖင့္္ျဖစ္ေစ၊ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ျဖစ္ေစ) အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါေလ။ ဧကန္မုခ် (အာယတ္ေတာ္၏)

ဆိုလိုသူမ်ားသည္ အို၊တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ဇနီးၾကင္ယာေတာ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ ၎တို႔၏

အျပစ္ဂိုနာ မ်ားကို မ်က္ကြယ္မျပဳသည့္အျပင္ ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ဆ ေပးေပးမည္ဟု ဆိုထားပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ အာယတ္ေတာ္ကို လက္ခံ ယုံၾကည္ ရမည္ေလာ? (သို႔)အေျခအျမစ္မရွိ ပုတ္ခပ္သူမ်ား၏ စကားကို

လက္ခံရမည္ ေလာ?

က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္အေနျဖင့္ အျခားေနရာ၌ ရွိက္ခ္ခိုလ္အန္ဗီယာ ဟဇရတ္(သ)ႏူးရ္(အ.စ)၏ သား၏ အျပစ္မ်ားကို တင္ျပရင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူ

သည္မွာ-إِنَّهعَمَلٌ غَيْرُ صَالِحသူ၏ လုပ္ရပ္သည္ မေကာင္းမြန္ မျမင့္ျမတ္ေခ်။[4]ဂ်နာေဗႏူးရ္ (အ.စ)အားမိမိသားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွာဖာအတ္ မလုပ္ေပးဖို႔

သတိေပးေလ၏။

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ႏူးရ္(အ.စ) သားအေရးပို၍ ပါဘာသလား (သို႔) သာဝကေတာ္မ်ား၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအေဖာ္မ်ား? (အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏

ႀကီးမားေသာ တမန္ေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါး) တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးႏူးရ္(အ.စ) ႏွင့္ လူးသ္(အ.စ)၏ ၾကင္ယာေတာ္မ်ားအေၾကာင္း မိန္႔ထားေတာ္မူသည္မွာ-

فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ

 

အဓိပၸာယ္။ ထို(ဟဇရတ္(သ)ႏူးရ္(အ.စ)ႏွင့္ လူးသ္(အ.စ))ႏွစ္ဦး၏ ၾကင္ယာ ေတာ္ မ်ားသည္ သစၥာေဖာက္ခဲ့ၾကသည္။ (ရန္သူမ်ားႏွင့္ တြဲခဲ့ၾကသည္)

တမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး ႏွစ္ပါးစလုံးအေနျဖင့္ ၎တို႔အတြက္ အသနားခံေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ အၾကင္္သူမႏွစ္ဦးအား ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ ငရဲသားမ်ားႏွင့္အတူ

ငရဲဘုံသို႔ ဝင္ေရာက္ၾကပါေလ။[5]

 

ဤအာယတ္ေတာ္မ်ား အေနျဖင့္ ေကာင္းေသာ သူမ်ားႏွင့္မေကာင္း ေသာသူမ်ား အတြက္ စံမွတ္ေက်ာက္သည္ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အီမာန္သာ ျဖစ္ၿပီး ယုတ္စြ

အဆုံးတမန္ေတာ္ျမတ္(အ.စ)၏ သားႏွင့္ဇနီးပင္ ျဖစ္ပါေစ မေကာင္းေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ပါက ငရဲသားမ်ားသာ ျဖစ္မည္ဟု မေဖာ္ျပထား ပါသေလာ?

အခုအခ်ိန္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ မ်က္စိ၊ နားပိတ္က တမန္ ေတာ္ျမတ္္ႀကီး(ဆြ)၏ လက္ထက္၌သာဝကျဖစ္ခဲ့ပါသျဖင့္၊ ၎အား ခ်စ္ျခင္းသည္

အီမာန္ျဖစ္ၿပီး၊ အမုန္းထားျခင္းသည္ ေနဖာက္ (သာသနာေဖာက္ျပန္မႈ)ဟုသတ္မွတ္ရ ပါသေလာ? သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္း၌ မိုနာေဖက္မ်ား၏ လႈိင္းထဲေရာက္

သြားၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ႏွလုံးသားကိုနာက်င္ေစခဲ့သည္။ မြတ္စလင္မ်ား အေပၚလည္း သစၥာေဖာက္ခဲ့ၾက၏။

အသိဉာဏ္ရွိသူတိုင္း အထက္ပါစကား (အခ်စ္ထားလွ်င္ အီမာန္၊ အမုန္း ထားလွ်င္ ေနဖာက္)ကို လက္ခံမည္ေလာ?

            အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ဆိုမည္- သလ္ဟာႏွင့္ဇိုဘိုင္းရ္ အစၥလာမ္ စဦးပိုင္း၌ လူေကာင္းလူမြန္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္း၌ အာဏာ

မက္ေမာကာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ၾကင္ယာေတာ္(အာေအရွာ)အား မိမိတို႔ႏွင့္ အတူ ပူးေပါင္းကာ မြတ္စလင္ အမ်ားစုက ဘိုက္အတ္ (သစၥာဆို)

ထားေသာ ေမာင္လာအလီ(အ.စ)၏ ဘိုင္အတ္္ကိုခ်ဳိးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဂ်မဲလ္စစ္ပြဲက အစပ်ဳိးက ေယဘုယ်အားျဖင့္ (၁၇၀၀၀)ခန္႔မြတ္စလင္မ်ား၏

အသက္ကို ဆုံး႐ႈံးေစခဲ့၏။ ၎တို႔က အမွန္တရားမွ လမ္းလြဲ သြားၾက ကုန္၏။ ေကယာမတ္ေန႔၌ ၎တို႔ (အစပ်ဳိးခဲ့မႈေၾကာင့္) ဤစစ္ပြဲ၌ က်ဆုံးခဲ့ေသာ

မြတ္စလင္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မလြဲမေသြအစစ္ေဆးခံရေပမည္။

ဤသမိုင္းသည္လည္း အစစ္အမွန္ မဟုတ္ပါသေလာ?

အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က မိုအာေဝဟာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းသူ၊ မြတ္စလင္ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ေစ၊ ိုးိုးျဖစ္ေစ ဘိုင္အတ္လုပ္ထားေသာေမာင္လာ

အလီ(အ.စ)၏ ဘိုင္အတ္ကိုလက္မခံကာ အမွန္တရားကို ေက်ာ ခိုင္းခဲ့သည္။ ၿပီးေနာက္စစ္ဖီး(န)စစ္မီးေမႊးကာ မြတ္စ္စလင္(၁၀၀၀၀)ေက်ာ္၏ အသက္ကို

ဆုံးေအာင္လုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုလာပါက၊ မဟုတ္ မတရားေျပာျခင္း ျဖစ္ပါသေလာ? (စစ္မွန္ေသာ သမိုင္းသက္ေသရွိေပသည္။)

စစ္မွန္ခါးသီးေသာ သမိုင္း၏ အျဖစ္အပ်က္အမွန္ကို အသိဉာဏ္ ရွိသူ မ်ား လက္မခံႏိုင္သည္ အင္မတန္္ အားနည္းေပ်ာ့ေျပာင္းသည္သက္ေသျပ ခ်က္မ်ားျဖင့္

မ်က္စိမွိတ္ထားရမည္ေလာ? ေမ့မရသည့္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္ကို မ်က္ကြယ္ ျပဳလိုက္မည္ေလာ?

         အဗ္သြလႅာဟ္ မိုဆြာလႅာဟ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဤကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား၏ အခ်စ္သည္ အီမာန္၊ အမုန္းသည္ ေနဖာက္ျဖစ္ပါသေလာ?

မေကာင္းေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ခဲ့ၾကသူ ၎တို႔ အတြက္ေၾကာင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အသတ္ခံခဲ့ရသည္ကို တိတ္တိတ္ေနမည္ေလာ?့ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ

သမိုင္းေပးတာဝန္ မရွိပါသေလာ?

မည္သည့္ အသိာဏ္ ဦးေႏွာက္က လက္ခံမည္နည္း?

            က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္အေနျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ သာဝက ေတာ္ မ်ားအၾကား၌ မိုနာေဖက္တည္းဟူေသာ အုပ္စုရွိခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားေသာ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အာယတ္ေတာ္မ်ားကို မေလ့လာဘူးပါသေလာ?

က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ-

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ

نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ [6]

ဤကဲ့သိုေသာ ဒႆနကို အသိဉာဏ္ ဦးေႏွာက္ရွိေသာ ကမာၻ႔လူထုႀကီး အေနျဖင့္ လက္ခံလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလား?

 

၄။ သာဝကေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ မည္သူမ်ားျဖစ္ပါသနည္း?

ဤေနရာ၌ အေရးႀကီးေသာ ဆိုလိုခ်က္တစ္ခုသည္ကား ဆြာဟာဗာျဖစ္ပါသည္။

သာဝကႀကီးမ်ား မည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ျမင့္ျမတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခ်ဲ့ထားၾကပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ စြႏၷီသာသနာ

သုခမိန္မ်ား အၾကား၌ကြဲလြဲမႈရွိ၏။

၁။ အခ်ဳိ႕အိုလမာမ်ားက ဆြာဟာဗာ၏ အဓိပၸာယ္အား မည္သည့္ မြတ္စလင္တစ္ဦး တစ္ေယာက္မဆို မိမိ၏သက္တမ္း၌ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ကို

ဖူးခြင့္ ရခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ဆြာဟာဗာေတာ္မ်ားမွ ျဖစ္ပါသည္ ဟု အထိ အဓိပၸာယ္ခ်ဲ႕ထားပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အဓိပၸာယ္ကို

ခါရီက်မ္းက လည္း တင္ျပထားပါသည္။

من صحب رسول الله(صلى الله عليه وآله) أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه

အဟ္မဒ္ဗင္ ဟန္ဘဲလ္ အေနျဖင့္အင္မတန္မွ တိုးခ်ဲ႕ထားသည္မွာ-

أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله) كلّ من صحبه شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه

အၾကင္မည္သူမဆို အလႅာဟ္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္အတူ တစ္လျဖစ္ေစ၊ တစ္ရက္ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ဆုံးတစ္နာရီပင္ျဖစ္ေစ အတူေနထိုင္ခဲ့လွ်င္ ထို႔ေနာက္ ဖူးေမွ်ာ္ခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္ဆြာဟာဗာျဖစ္ေပသည္။

၂။ အခ်ဳိ႕သုခမိန္မ်ား ဥပမာ ဂါဇီအဘူဘဲကရ္္ မိုဟမၼဒ္ဗင္အလ္သက္ရစ္ပ္ ကသာဝကႀကီး၏ အဓိပၸာယ္ ျပန္ဆိုရာ၌ ခ်ဳံ႕ထားေပသည္။

ဆြာဟာဗီးဆိုသည္ ေဝါဟာရသည္ အဘိဓာန္အရ ရိုးရိုးျဖစ္ၿပီး၊ အြန္ မာသ္ေနာက္လိုက္မ်ား အေခၚအေဝၚအရ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္ အတူ

စိတ္ခ်ရသည္အခ်ိန္အတိုင္းအတာ အထိ ေနထိုင္ခဲ့သူအတြက္သာ သီးသန္႔ သုံးစြဲပါသည္။ တစ္နာရီအထိ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္ အတူ ေနထိုင္ခဲ့သူ၊

ေျခလွမ္းအနည္းငယ္ အတူ လွမ္းခဲ့သူ၊ ဟဒီးစ္တခ်ဳိ႕ နားေထာင္ခြင့္ရသူကို မေခၚေပ။

၃။ တခ်ဳိ႕သုခမိန္မ်ား ဥပမာ စအီးဒ္ဗင္အလ္မစီးပ္ အေနျဖင့္ ပို၍ခ်ဳံ႕ထား ေပး သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္အတူ အနည္းဆုံး(၁)ႏွစ္၊ (၂)ႏွစ္အထိ

ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး အစၥလာမ္စစ္ပြဲမ်ား၌ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးႏွင့္အတူ (၁)ႀကိမ္၊(၂) ႀကိမ္စစ္ဆင္ႏႊခဲ့သူအား ေခၚဆိုပါသည္။[7]

ဤအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား၊ အျခားအေရးအသားရွည္လ်ားသြား မည္ကိုစိုးရိမ္၍မေရးသားထားေသာအဓိပၸာယ္မ်ားအရသိရသည့္အခ်က္ တစ္ခုသည္ကဆြာဟာဗာ၏အဓိပၸာယ္လုံးဝမျပတ္သားမတိက်ျခင္းပင္ျဖစ္ ေပသည္။

မည္သူမည္ဝါမ်ားသည္ ဆြာဟာဗသာဝကမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းမသိရ ေပ။ သို႔ေသာ္ အမ်ားစုအေနျဖင့္ အဓိပၸာယ္အက်ယ္ကို လက္ခံထားၾကပါ၏။

အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုမႈေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးမည္အေၾကာင္းအရာအတြက္ အေၾကာင္း မထူးေပ။ အေၾကာင္းသည္ကား ေရွ႕ဆက္လက္၍ ေဖာ္ျပမည့္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား၊

အျပစ္အနာအဆာမ်ားသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္အတူ ေနထိုင္သူ မ်ားထံ၌ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

 

၅။ပုတ္ခတ္မႈ၏ အဓိကအရင္းအျမစ္

သာဝကႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သက္ဝင္ယုံၾကည္မႈ၌ အတိုင္းထက္ အလြန္ ျပစ္မဲ့နီးပါး လက္ခံၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ က်မ္း ေတာ္ျမတ္

ကုရ္အာန္ႏွင့္ စြႏၷတ္၊ သမိုင္းတို႔၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေပသည္။ ယုတ္စြအဆုံး ဤကဲ့သို႔ေသာ ယုံၾကည္မႈသည္ ပထမရာစု၌ မရွိခဲ့ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္္

ပထမရာစုေနာက္ပိုင္းမွ အဘယ္သို႔ေသာ အေထာက္အထား ေၾကာင့္ဤယုံၾကည္မႈသည္ ေပၚေပါက္လာေၾကာင္း မလြဲမေသြ ေလ့လာရေပမည္။

ဤကဲ့သို႔ ယုံၾကည္မႈထြက္ေပၚလာရျခင္းအတြက္ သက္အေသအခ်ဳိ႕ ရွိေၾကာင္းကၽြန္ေတာ္ယူဆမိပါသည္။

၁။ယူဆမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကေတာ့အရင္ေဆြးေႏြးတင္ျပထားတဲ့အတိုင္းပါဘဲ။ အခ်ဳိ႕ကသာဝကႀကီးမ်ားျမင့္ျမတ္မႈပ်က္စီးသြားမည္ဆိုလိုလွ်င္ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈသည္လည္း ပ်က္စီးသြားေပမည္ဟု ယူဆထားပါသည္။ အေၾကာင္းသည္ကား သာဝႀကီးမ်ားေၾကာင့္သာလွ်င္

က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ႏွင့္ စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံေရာက္ရွိလာခဲ့ ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဤယုံၾကည္မႈအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ အေျဖရွိပါသည္။ အ ေၾကာင္းသည္ကား မည္သူမွ် သာဝကႀကီးမ်ားအားလုံးကို ((မအာဇတ္လႅာဟ္))

မုသားဆိုသူမ်ား၊ မေကာင္းေသာသူမ်ားဟု မယုံၾကည္ၾကေပ။ ၎တို႔အၾကား၌ စစ္မွန္ၿပီး၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ် ေျဖာ့င္မတ္မွန္ကန္ေသာ သာဝကေတာ္မ်ား

ရွိခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ပင္တည္း။ ၎တို႔သာလွ်င္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အၾကား ဆက္သြယ္ေပးခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)၏

သာဝကေတာ္ႀကီးမ်ားကဲသို႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ဤျပႆနာသည္ ယေန႔အတြက္ပင္ မဟုတ္ ေနာင္အတြက္ပါ ျဖစ္ေပမည္။ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ

အခ်ိတ္အဆက္မ်ားျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ေခတ္ ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေလ သည္။ သို႔ေသာ္ အားလံုးေသာ အခ်ိတ္အဆက္မ်ား (ၾကားရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား)

အားလုံးကို မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္စိတ္ခ်ရပါသည္ဟု လက္မခံထားေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ဤကဲ့သို႔ယုံၾကည္လိုက္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သာသနာႀကီးသည္

အျမစ္ျပဳတ္ သြားေပမည္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္ အားလုံးအေနျဖင့္ ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားကို စိတ္ခ် ရေသာ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ၊ ျပစ္မႈမက်ဴးလြန္ေသာ သူဆီမွ ယူဖို႔ ေျပာၾကား ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

((ေရဂ်လ္))စာအုပ္မ်ားသည္ လည္းဘဲစိတ္ခ်ရသူ ႏွင့္ စိတ္မခ် ရသူ သုံးသပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရးသားခဲ့ၾက၏။သာဝကေတာ္မ်ားကို အျခားလူမ်ား ကဲ့သို႔

စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ပါက မသင့္ေတာ္ မမွန္ကန္ပါ သေလာ?

၂။ ဒီလို((ဂ်ရ္ဟ္«جرح»))တည္းဟူေသာ ယူဆမႈ၊ ဆိုလိုသူမွာ အခ်ဳိ႕သာဝကေတာ္ ႀကီးမ်ားအား အျပစ္အနာအဆာ ရွိသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္

တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ ယုတ္ေလ်ာ့ေစပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ သာဝက ေတာ္ႀကီးမ်ားအား အျပစ္အနာအဆာ ရွိသူမ်ားအျဖစ္

မသတ္မွတ္သင့္ေပ။ဤယူဆမႈသည္ မွန္ကန္မႈရွိပါသလား ?

ဤကဲ့သို႔ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို လက္ခံသူမ်ား အား ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ေမးခြန္းတစ္ခုေမးခ်င္ပါသည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ က

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ အနီးအနားရွိ မိုနာေဖက္မ်ားအား အလြန္ျပင္းထန္ လွေသာ ဝါက်မ်ားျဖင့္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူ မထားပါသေလာ?

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ အနီးအနားရွိ မိုနာေဖက္ မ်ားေၾကာင့္ တမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ၌ မည္သို႔ ယုတ္ေလ်ာ့သြားပါမည္နည္း?

မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေျပာရလွ်င္ ေခတ္တိုင္းေခတ္တိုင္း၌ ေနာက္ဆုံးအိူလူး အဇ္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမ်ား (အ.စ)၏ လက္ထက္၌ပင္ ေကာင္းျမတ္ေသာသူမ်ားႏွင့္၊

မေကာင္းသူမ်ားရွိခဲ့ေပသည္။ သို႔ေသာ္တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ား (အ.စ)၏ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္မႈမွ တစိုးတစိမွ် ယုတ္ေလ်ာ့မသြားေခ်။

၃။ အကယ္၍ သာဝကေတာ္ႀကီးမ်ားအား အျပစ္အနာအဆာရွိသူမ်ား အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း ကိစၥသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ပထမဆုံး ခိုလဖာအား

အျပစ္၊ အနာအဆာရွိေၾကာင္း ျပဆိုရျဖစ္ေပမည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ သာဝကေတာ္ႀကီး မ်ား၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ ကိစၥကို ထိန္းသိမ္းရန္ အလို႔ငွာ ဥပမာ

ဟဇရတ္(သ) အြစ္မန္း လက္ထက္၌ ျပည္သူပိုင္ ဘ႑ေတာ္ေငြကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားခိုလဖာႏွင့္ သာဝကမ်ားက်ဴးလြန္ထားေသာ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ (သာဝကႀကီးမ်ား)အေနျဖင့္ မဆန႔္က်င္ဖို႔၊ မေျပာဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ဤကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက ပါသေလာ!

ထိုနည္းတူစြာ မုအာေဝယာအေနျဖင့္ မြတ္စလင္မ်ား ေခါင္းေဆာင္ ေအမာမ္ အလီ(အ.စ)၏ ဘုိင္အတ္ကိုဆန္႔က်င္ၿပီး စစ္္တိုက္ဖို႔ အကြက္ဆင္ေပး၍   ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာမြတ္စလင္မ်ား၏ အသက္ကို စေတးခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ ကာ ၎၏လုပ္ရပ္ကို ေစာဒကတက္သူမ်ား၊ ေစာဒကတက္လို႔ မရေအာင္ ဖုံးဖိထားရန္အလို႔ငွာ (မအ္ေဝယာသည္ ေမာင္လာအလီ(အ.စ)ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ ေသာ္လည္း) လုပ္ရပ္မွန္ပါသည္ဟု အေၾကာင္းျပ၍ရပါမည္လား?

((အကယ္၍ ရပါသည္ဆိုလွ်င္ ေမာင္လာအလီ(အ.စ)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစၥလာမ့္ က်မ္းဂန္အစစ္အမွန္မ်ား၌ လာရွိေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားသည္ ဘယ္အဆင့္သိုို႔ ေရာက္ သြားမည္နည္း!))

သို႔ေသာ္လည္း ဤကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (အစၥလာမ္ကနဦး ေခတ္ကာလ) အာဏာပိုင္မ်ားက စတင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ထိုနည္းတူစြာ ၎အာဏာပိုင္မ်ားသည္ «أولوا الأمر» အာယတ္ ေတာ္၏ သဖ္စီရ္၌ ေခတ္ကာလတိုင္း အာဏာပိုင္မ်ားကို ယုတ္စြအဆုံး မင္းဆိုးမင္းညစ္မ်ား ျဖစ္ေသာ

ဘနီအိုမိုင္ယာ၊ ဘနီအဘာစီကိုပါ ထည့္သြင္းသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပသည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ ျဖစ္ေပသည္။

ဤအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ သာဝကႀကီးမ်ားအားလုံး အျပစ္ ကင္းသည္ဟု ရလဒ္ ထြက္ေအာင္စိတ္ကူး၍ပင္ မရျဖစ္ေနပါသည္။

၄။ အုပ္စုတစ္ခုသည္လည္း သာဝကေတာ္မ်ား အျပစ္ကင္းေၾကာင္း (သို႔ေသာ္ မအ္စူးမ္မဟုတ္)၊သန္႔ရွင္း သန္႔ျပန္႔ေၾကာင္း

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ အာယတ္ ေတာ္ မ်ားႏွင့္ ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား၌ လာရွိၿပီး အမိန္႔ေပးထားသည္ဟု ယုံၾကည္ ၾက၏။

ဤအခ်က္သည္ ႐ုတ္တရက္ၾကည့္လွ်င္ အလြန္ေကာင္းေသာ အေၾကာင္း ျပခ်က္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အမွန္တကယ္ ၎တို႔၏

ေထာက္အထား၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ ကိုေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ခ်ိန္၌ ၎တို႔ေျပာသကဲ့သို႔ မဟုတ္ေခ်။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အာယတ္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား၌ ၎တို႔၏ ယုံၾကည္ခ်က္ကိုမေတြ႔ရေပ။

အေရးအႀကီးဆုံး ၎တို႔အေနျဖင့္ သက္ေသျပေသာ အာယတ္ေတာ္မွာ-ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .[8]

            ((ပထမဦးဆုံး ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ မိုဟာေဂ်ရီးမ္ႏွင့္ အန္ဆြာ ထိုေနာက္ ၎တို႔၏ ေကာင္းမႈျပဳရာတြင္ မိုဟာေဂ်ရီးမ္ႏွင့္

အန္ဆြာတို႔၏ ေနာက္ လိုက္ခဲ့ သည္။ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ ၎တို႔အားလုံးအား ေက်နပ္ႏွစ္ သက္ ေတာ္မူ၏။

ထို႔အျပင္၎တို႔ အေနျဖင့္လည္း အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အား ေက်နပ္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္၎တို႔အဖို႔ဂ်ႏၷတ္အမတသုခဘုံ၌ဥယ်ာဥ္ေတာ္မ်ားအသင့္ျပဳလုပ္ထားၿပီးထို႔ဥယ်ာဥ္ေတာ္မ်ား

၏သစ္ပင္မ်ား ေအာက္မွ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားစီးေထြလ်က္ရွိၿပီး၊ ထာဝစဥ္ေနထိုင္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္ကားႀကီးက်ယ္ႀကီးမားေသာ

ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။))

ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အလ္ေလစြႏၷတ္၏ သဖ္စီရ္ ပညာရွင္မ်ားက ဤအာယတ္ေတာ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး (အခ်ဳိ႕ သာဝကေတာ္မ်ားက

တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး(ဆြ)ထံမွဆင့္ျပန္ထားေသာ)ဟဒီးစ္ ေတာ္တစ္ပုဒ္အား တင္ျပသည္မွာ-

[9]«جميع أصحاب رسول الله فى الجنّة محسنهم ومسيئهم »

((တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ေကာင္းေသာ သာဝကေတာ္မ်ားပင္ျဖစ္ေစ၊

မေကာင္းေသာ သာဝကမ်ားပင္ ျဖစ္ေစ ဂ်ႏၷတ္အမတသုခဘုံသို႔ ဝင္ေရာက္ စံျမန္းရမည္။))

ဤဟဒီးစ္ေတာ္၏ မွန္ကန္မႈအတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အာယတ္ကို သက္ေသ အျဖစ္ျပၾကေပသည္။

စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းေလစြ၊ အထက္ပါ အာယတ္ေတာ္၌ ေကာင္းမႈ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ သာဝေတာ္မ်ား (မိုဟာေဂ်ရီးမ္ႏွင့္ အန္ဆြာ)တို႔

၏ေနာက္ လိုက္သူမ်ားသာ ေအာင္ျမင္ၾကမည္ဟု ဆိုထားေပသည္။ မေကာင္းမႈဟု မဆိုထားေခ်။

ဤအဓိပၸာယ္၏ ဆိုလိုခ်က္သည္ကား သာဝကေတာ္မ်ား အားလုံး အတြက္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘုံအား၊ အာမခံထားေပးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤဆိုလိုခ်က္ျဖင့္

၎တို႔ အားလုံး ဂိုနာျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ဆိုလိုပါသေလာ့?

(ဆိုလိုသည္ကား သာဝကေတာ္မ်ား အျပစ္လုပ္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ မလုပ္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ ၎တို႔အတြက္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘုံသို႔ ဝင္ေရာက္စံျမန္းရမည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။)

ကမၻာလူသားမ်ားအတြက္ လမ္းမွန္ညႊန္ၾကားေပးရန္၊ မေကာင္းမႈမ်ားကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေပးရန္ ႂကြျမန္းလာေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္

မိမိ၏ သာဝကေတာ္မ်ားကို သီးသန္႔၊ ဖယ္ထားေပးႏိုင္ပါသလား။

၎တို႔ကို ဂိုနာဟ္မ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ ေပးထားႏိုင္ပါသလား။

တကယ္တမ္း က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သည္ သာဝေတာ္မ်ားထက္ ပိုမို၍ နီးကပ္ေသာ၊ ၾကင္ယာေတာ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဂိုနာလုပ္လွ်င္ ႏွစ္ဆ အျပစ္

ေပးျခင္းခံရမည္ဟု စူရဟ္၃၃၊ စူရဟ္အဟ္ဇပ္ အာယတ္ေတာ္၃၀၌ မိန္႔ေတာ္မူထား ေပသည္။

ဂ႐ျုပဳစရာအခ်က္သည္ကား သာဝကေတာ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သံသယျဖစ္ေစေသာ၊ မရွင္းလင္းေသာ အခ်က္မွန္သမွ်ကို စူရဟ္ဖာသ္အာ ယတ္ေတာ္

၂၉ျဖင့္ေျဖရွင္းထားေပးပါသည္။

ထို႔အာယတ္ေတာ္၌ တမန္္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ စစ္မွန္ မွန္ကန္ေသာ သူေတာ္စင္ သာဝကေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ[10]

((၎(သာဝကေတာ္မ်ား)တို႔သည္ ကာေဖရ္မ်ားအတြက္ ျပင္းထန္ မာေက်ာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ မိမိတို႔၏ အခ်င္းခ်င္းအတြက္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္း၊ ၾကင္နာသူမ်ား၊ နားလည္ေပး

သူမ်ား ျဖစ္ၾကေပ၏။ ၎တို႔အား ေစဂ်္သာႏွင့္ ရကူ၏ အေျခအေန၌ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ အၿမဲတမ္းအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ဖြစ္လ္လိုက ရမ္း (ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနားမႈ)

ႏွင့္ ေက်နပ္ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈရရွိရန္သာ လိုလားေပသည္။ စဂ်္သာျပဳထားေသာအရိပ္လကၡဏာမ်ားသည္ ၎တို႔၏ မ်က္ႏွာ၌ ထင္ရွား ေနေပ သည္။))

ဂ်မလ္ႏွင့္စစ္ဖီး(န)တိုက္ပြဲျဖစ္ေအာင္စီစဥ္သူမ်ား၊ မိမိေခတ္ကာလ၏ ေအမာမ္အားပုန္ကန္သူမ်ား၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ မြတ္စလင္မ်ားကို

ေသတြင္းပို႔ခဲ့သူမ်ား၊ အထက္ေဖာ္ျပ အာယတ္ေတာ္၏အရည္အေသြး(၇)ပါး၏ ပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသလား။

၎တို႔သည္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ေပ်ာ့ေျပာင္း၊ ၾကင္နာေပးခဲ့ပါသလား

၎တို႔သည္ ကာေဖရ္မ်ားအတြက္ ျပင္းထန္မာေက်ာသူမ်ားျဖစ္ ပါသလား (သို႔) မြတ္စလင္မ်ားအတြက္။

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္သည္ ဤအာယတ္ေတာ္၏ ႏွင့္ ဆက္လက္၍ ဆိုလိုခ်က္ကို ပိုမို၍ ရွင္းလင္းျပတ္သားရန္ မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။

 

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا .[11]

((အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အေနျဖင့္ႀကီးမားအက်ဳိးဆုလာဒ္ႏွင့္မဂ္ေဖရတ္၎သူမ်ားအတြက္ဂတိေပးထားေတာ္မူ၏။ ၎သူတို႔

သည္အီမာန္ႏွင့္တကြေကာင္းျမတ္ ေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။))

ဤအာယတ္ေတာ္သည္ အေရးႀကီးမားအက်ဳိးဆုလာဒ္ႏွင့္မဂ္ေဖရတ္ သည္အီမာန္ႏွင့္တကြေကာင္းျမတ္ေသာအလုပ္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ၾကသူမ်ား အတြက္သာျဖစ္၏။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ဂ်မလ္ႏွင့္စစ္ဖီး(န)တိုက္ပြဲျဖစ္ေအာင္စီစဥ္ခဲ့သူမ်ား၊ ခလီ ဖာအြစ္မန္းလက္ထက္၌ ျပည္သူပိုင္ေငြကို မိမိတို႔ႀကိဳက္သလို သုံးစြဲခဲ့ သူမ်ား အတြက္ ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးဆုလဒ္ႏွင့္ မဂ္ေဖရတ္ျဖစ္ပါသလား? (သို႔မဟုတ္) ေကာင္းျမတ္ေသာ အလုပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ား အတြက္ျဖစ္ပါသလား။

အံ့ၾသစရာ ေကာင္းလွသည္မွာ-

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ မိမိတမန္ေတာ္ႀကီးမ်ား(အ.စ)ကိုပင္ ((ေသရ္ေကေအာင္လာ)) ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ အေရးယူျခင္းခံခဲ့ရသည္။

တမန္ေတာ္အာဒမ္(အ.စ)ကို ((သရ္ေကေအာင္လာ)) ((နဘီအတြက္ မသင့္ေတာ္ ေသာ လုပ္ရပ္(ဂိုနာမဟုတ္ေခ်)) ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အတြက္

ဂ်ႏၷတ္သုခဘုံမွ အျပင္ ထုတ္ခဲ့သည္။

တမန္ေတာ္ယူႏြစ္(အ.စ)အား ((သရ္ေကေအာင္လာ)) ျပဳမိခဲ့သည့္ အတြက္ ရက္ေပါင္း(၄၀)ငါး၏ ေမွာင္မဲေနေသာဝမ္းဗိုက္အတြင္း ခက္ခက္ခဲခဲ ေနခဲ့ရပါသည္။

တမန္ေတာ္ႏူးရ္(အ.စ)သည္ မိမိသားမိုက္အတြက္ အသနားခံ ေပးခဲ့ ေသာေၾကာင့္အေရးယူျခင္းခံခဲ့သည္။

အဓိပၸါယ္ႏွင့္ရုပ္တိက်ပါသလား တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ မိမိ၏သာဝကမ်ားအတြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကိုဆန္႔က်င္မႈ ျပဳၿပီး၊

သီးသန္႔ဖယ္ရွားထားလို႔ ရပါသလား?

 

၆။သာဝေတာ္မ်ား အားလုံးသည္ မည္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မွ်မလိုဘဲ တရား မွ်တသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသလား?

ကၽြန္ေတာ္တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အဟ္ေလစြႏၷတ္ အမ်ားစု ခံယူထား သည္ကား -သာဝကေတာ္ႀကီးမ်ားအားလုံး ဆိုလိုသည္မွာ အၾကင္သူမ်ားသည္

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ လက္ထက္၌ရွိၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ကို သိျမင္ နားလည္ၿပီး ရက္အနည္းငယ္အတူ ေနထိုင္ခဲ့ဖူး၏။

ဤသို႔ေသာ သာဝေတာ္ မ်ားအတြက္ မည္သို႔ေသာ သတ္မွတ္ ခ်က္မရွိဘဲတရားမွ်တသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ဤအတြက္ က်မ္းေတာ္ျမတ္

ကုရ္အာန္ သက္ေသအျဖစ္ရွိပါသည္။

ဝမ္းနည္းဖို႔ေကာင္းေသာအခ်က္သည္မွာ၎သာဝကေတာ္မ်ား ဘက္မွာ ေထာက္ခံအားေပးေသာက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏အာယတ္ေတာ္မ်ား အခ်ဳိ႕ကို တင္ျပၿပီးက်န္အာယတ္ေတာ္မ်ားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာအာယတ္ေတာ္မ်ားကိုေမ့ေနၾက၏။

ကၽြႏ္ုပ္ေစာဒကတက္လိုသည္မွာ-

ဤသည္မည္ကဲ့သို႔ေသာတရားမွ်တမႈပါလိမ့္။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အေနျဖင့္လုံးဝဆန္႔က်င္ထားေပသည္။စူရဟ္အာေလအင္မရန္အာယတ္ေတာ္အမွတ္၁၅၅ကိုတင္ျပပါမည္။

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

 

ဤအာယတ္ေတာ္သည္အိုဟြဒ္စစ္ေျမျပင္၌တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)အားရန္သူမ်ားအၾကားထားၿပီးထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားေသာသာဝက ေတာ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးက်ေရာက္လာေသာအာယတ္ေတာ္ျဖစ္၏။

အာယတ္ေတာ္၏အဓိပၸါယ္မွာ-

((ထို႕သူမ်ားသည္အုပ္စုႏွစ္စုရင္ဆိုင္သည္ေန႔((အိုဟြဒ္စစ္ပြဲ))၌ေက်ာခိုင္း ထြက္ေျပးသြား၏။ ႐ႈိင္တြာန္သည္၎တို႔၏အခ်ဳိ႕ဂိုနာမ်ား၏အာနိသင္

ေၾကာင့္ လမ္းမွား ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏို္င္ခဲ့ေပသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္သည္ ခြင့္လြတ္ေတာ္မူေသာအရွင္ႏွင့္

အႏြံအတာခံ ေတာ္မူ ေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။))

ဤအာယတ္ေတာ္က မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္မွာ ထို႔ေန၌ သာဝက ေတာ္မ်ား၏ အုပ္စုတစ္စုသည္ ေက်ာခိုင္း၍ ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း ျဖစ္ေပ သည္။

သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားကလည္း ၎တို႔၏ အေရအတြက္ကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။

စိတ္ဝင္စားစရာအခ်က္သည္ကား -႐ႈိင္တြာန္သည္ ၎တို႔ကို လမ္းလြဲ၊ လမ္းမွားသို႔ ေရာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လုပ္ႏိုင္သည္

အေၾကာင္းက လည္း ၎တို႔၏ ဂိုနာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္ေပသည္။

ထြက္ေျပးေက်ာခိုင္းရသည့္ အဓိကအေၾကာင္း ဂိုနာမ်ားေၾကာင့္ဆိုတာထင္ရွားေနေပ၏။

သို႔ေသာ္လည္းအာယတ္ေတာ္ကဆက္၍မိန္႔ထားသည္မွာအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ခြင့္လြတ္ပလပ္ေတာ္မူလိုက္ေၾကာင္း၊လာရွိေပသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ သာဝကေတာ္မ်ား တရားမွ်တလို႔၊ အျပစ္ကင္းလို႔ ဟူ၍ မွတ္ခ်က္ခ် မရေပ။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌ ၎တို႔ဂိုနာမ်ားလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အတိအက် မိန္႔ထားေပသည္။

 

ဤသည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ တရားမွ်တမႈပါလိမ့္။

 

            က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ စူရဟ္ဟိုဂ်ရသ္အာယတ္ေတာ္(၆)၌ အခ်ဳိ႕သာဝကေတာ္မ်ားကို((ဖါစစ္က္)စာရိတၱေဖာက္ျပန္သူ၊

အဟ္ကမ္းကို နားလည္ေသာ လည္းမလိုက္နာသူ ျဖစ္ေၾကာင္းမိတ္ဆက္ေပးထားပါ သည္။

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

((အိုအီမာန္သက္ဝင္ယုံၾကည္သူအေပါင္းတို႔အကယ္၍((ဖါစစ္က္)စာရိတၱေဖာက္ျပန္သူ၊ အဟ္ကမ္းကိုနားလည္ေသာလည္းမလိုက္နာသူ၊

တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အသင္တုိ႔ထံ သတင္း တစ္စုံတစ္ရာ ယူေဆာင္လာေသာ စစ္ေဆး စူးစမ္းမႈျပဳပါေလ။ သတင္းအမွန ္မသိဘဲ

အုပ္စုတစ္စုကို ဆုံး႐ႈံးမႈရေအာင္လုပ္မိကာ ေနာင္တရေနမည္ စိုး၍ ျဖစ္ေပသည္။))

သဖ္စီရ္ပညာရွင္မ်ားအၾကား အထက္ပါ အာယတ္ေတာ္သည္ဝလီးဗင္အိုကဗာ (သာဝက)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ က်ေရာက္လာေၾကာင္း ေက်ာ္ေစာေပသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ ၎(သာဝက)အား ဗနီမြတ္ (ဆ)သြာလက္ မ်ဳိးႏြယ္စုဆီမွ ဇကာသ္ေကာက္ခံရန္ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ဇကာသ္မေပးေဆာင္ေၾကာင္း၊ အစၥလာမ္အားဆန္႔ က်င္ေနၾက ေၾကာင္း ဆိုၿပီးျပန္ေရာက္လာ၏။

မြတ္စလင္အခ်ဳိ႕သည္ ဝလီးဗင္အိုကဗာ(သာဝက)၏ စကားကိုယုံ လိုက္ၾကၿပီး ဗနီမြတ္(ဆ)သြာလက္မ်ဳိးႏြယ္ႏွင့္ စစ္တိုက္ဖို႔အသင့္ျဖစ္သြားၾက၏။

သို႔ေသာ္လည္းဘဲ အထက္ပါ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္၏အာယတ္က်ေရာက္လာၿပီး ခ်က္ခ်င္း အကယ္၍ ((ဖါစစ္က္))သတင္းယူလာပါက စူးစမ္း၊

စစ္ေဆးရန္၊ ၎၏ သတင္းေၾကာင့္ အုပ္စုတစ္စုအား ဆုံး႐ႈံးမႈကိုျပဳလုပ္မိ၍ ေနာင္တ မရေစရန္ မြတ္စလင္မ်ားကို သတိေပးထားျမစ္ခဲ့သည္။

ရုတ္တရက္ စူးစမ္းစစ္ေဆးရာ ဗနီမြတ္(ဆ)သြာလက္မ်ဳိးႏြယ္သည္ မိုမင္မ်ဳိးႏြယ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ဝလီးဗင္အိုကဗာ(သာဝက)အား ႀကိဳဆိုဖို႔အသင့္ရွိေနေၾကာင္း၊

အစၥလာမ္ကို မဆန္႔က်င္ေၾကာင္း၊ဝလီးဗင္အိုကဗာ(သာဝက) သည္ အတိတ္ကရန္ၿငိဳးရန္စေၾကာင့္ အေၾကာင္းမရွိအေၾကာင္း ရွာၿပီးတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ထံ

မဟုတ္မမွန္ သတင္းပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရေပ

သည္။

ဝလီးဗင္အိုကဗာသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ သာဝကေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္၏။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ကို သိရွိ နားလည္ ခြင့္ရခဲ့ၿပီး ေနထိုင္ခြင့္ရခဲ့

သူတစ္ဦးျဖစ္ေပသည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္က ၎သည္ ((ဖာစစ္က္))ျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္း ထိုးျပထားသည္။ အခုလည္း သာဝကမ်ားအားလုံး

တရား မွ်တသူမ်ားဟု ေျပာႏိုင္ပါေသးသလား။

 

ဤသည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ တရားမွ်တမႈပါလိမ့္။

အခ်ဳိ႕သာဝကေတာ္မ်ားသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ဇကားသ္ ေဝခြဲေပးခ်ိန္၌ ကိုယ္ေတာ္အေပၚ ေစာဒကတက္ေၾကာင္း က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္

စူရဟ္ေသာင္ဗာ အာယတ္အမွတ္ေတာ္၅၈၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ومِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ

((၎((သာဝကမ်ား))တို႕၏အၾကား၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္ ((မေလဂနီးမသ္)) ((စစ္ပြဲေအာင္ျမင္ၿပီးရရွိေသာပစၥည္းမ်ား ခြဲေဝေပးခ်ိန္၌

ေစာဒကတက္ၾကကုန္၏။ ၎တို႔၏ ေဝစုစိတ္တိုင္းက်ရလွ်င္ ေက်နပ္ၾကၿပီး၊ စိတ္တိုင္းက်မရလွ်င္ အမ်က္ေဒါသ ထြက္ၾကေလသည္။))

ဤကဲ့သို႔ေသာ သာဝကမ်ားသည္ တရားမွ်တသူမ်ား (ေလးစားထိုက္သူမ်ား) မည္သို႔ ျဖစ္ၾကပါသနည္း။

 

ဤသည္မည္ကဲ့သို႔ေသာ တရားမွ်တမႈပါလိမ့္္။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္စူရဟ္အဟ္ဇာပ္အာယတ္ေတာ္အမွတ္၁၃၊၁၄၌အဟ္ဇာပ္စစ္ပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-((တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္အတူအဟ္ဇာပ္စစ္ပြဲ၌အတူပါဝင္ခဲ့ေသာမိုနာေဖက္(အေရၿခံဳ)မ်ား၊ႏွလုံးသားမေကာင္းသူမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္(ဆြ)အား

လွည့္္ျဖားၿပီး မတရားစြပ္စြဲေျပာၾကားသည္မွာ-

(مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً)

((အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္၎၏တမန္ေတာ္(ဆြ)သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလိမ္ညာၿပီးကတိေပးခဲ့သည္။))

၎တို႔အထဲမွာအခ်ဳိ႕ကထိုစစ္ပြဲ၌ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သာ လွ်င္႐ႈံးနိမ့္သြားၿပီး၎တို႔ဘာအသတ္္ခံရ၍အစၥလာမ္သာသနာပါအဆုံး သတ္သြားလိမ့္မည္ဟုထင္ထားၾက၏။

သို႔မဟုတ္ရွီအာ၊ စြႏၷီတို႔ တင္ျပထားေသာ ရီဝါယတ္ေတာ္ မ်ားအရ ခန္ဒက္စစ္ပြဲ မစမီ အလ်င္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ မဒီနာၿမိဳ႕တစ္ဝိုက္

ကတုတ္က်င္းမ်ား တူးေဖာ္ေနစဥ္ ေက်ာက္ခဲတစ္တုံးကို ေတြ႔ရေလ၏။ ထိုအခ်ိန္၌တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အေနျဖင့္ဆီးရီး၊အီရန္၊ယမင္ႏိုင္ငံမ်ားကို ေအာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းနိမိတ္ဖတ္ေတာ္မူခဲ့ရာ၎(သာဝကမ်ား)တို႔အထဲမွအခ်ဳိ႕သည္ေျပာင္ေလွာင္၊ ပ်က္ရယ္ျပဳခဲ့ၾက၏။

 

ဤသူမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာသာဝေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသလား?

ထိုထက္ပို၍ အံ့အားသင့္ဖို႔ေကာင္းသည္ကို ေနာက္အာယတ္ေတာ္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္သိႏိုင္သည္၊ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-((၎(သာဝကေတာ္မ်ား)တို႔

အထဲမွ အခ်ဳိ႕သည္ မဒီနာၿမိဳ႕သားစစ္သည္မ်ားကို စစ္ေျမျပင္သည္ အသင္တို႔၏ ေနရာမဟုတ္ေခ်၊ အသင္တို႔၏ေနရာသည္ ေနအိမ္ျဖစ္၍ ျပန္ပါေလဟု ေျပာေလ၏။))

(وَإِذْ قَالَتْ طَّائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْفَارْجِعُوا)

ထို႔အျပင္ အခ်ဳိ႕သာဝကေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ စစ္ေျမျပင္ကို ေက်ာခိုင္း ႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းမရွိအေၾကာင္းရွာၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ထံ ေရာက္လာၿပီး

ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-

(فِرَاراًوَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِىَ بِعَوْرَة إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَّ)

(၎(သာဝကေတာ္မ်ား)ထဲမွအခ်ဳိ႕မိမိတို႔၏အိမ္မလုံၿခဳံသျဖင့္ျပန္ခြင့္ေပးရန္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ထံ ခြင့္ေတာင္း၏။ အမွန္တကယ္၎တို႔၏

အိမ္မ်ားသည္ မလုံၿခဳံ၍ မဟုတ္ဘဲ စစ္မတိုက္ရေအာင္ အေၾကာင္းျပ၍ လိမ္လည္ျခင္းျဖစ္ေပ သည္။)

ဒီလိုအေျခအေနရွိေနေသာသာဝကမ်ား၏လုပ္ရပ္မ်ားကိုမ်က္ကြယ္ျပဳဖို႔၊(စစ္မွန္ေသာမြတ္စလင္မ်ား)၎တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ေစာဒကမတက္ႏိုင္ေရးသည္ၿဖစ္ႏိုင္ပါသလား?

ဒီထက္ပိုၿပီးဆိုးရြားလာသည္ကားသာဝကေတာ္ႀကီးမ်ားဟုဆိုသူ မ်ားသည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားအလြဲသုံးစား((ခယာနတ္))လုပ္ သည္ဟုစြပ္စဲြျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဤအေၾကာင္းကိုက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္စူရဟ္အာေလအင္မါ ရာမ္အာယတ္ေတာ္အမွတ္၁၆၁၌ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ

((မည္သည္နဘီတမန္ေတာ္မွ်အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္းသည္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ မည္သူမဆိုအလြဲသုံးစားျပဳပါက၊ မိမိအလြဲသုံးစားျပဳထားေသာအရာႏွင့္အတူ ေကယာမတ္ေန႔၌ ျပန္လည္ရွင္သန္ရေပမည္။ မည္သူမဆိုမိမိလုပ္ခဲ့သလို ျပန္လည္ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သူအေပၚမွ်မတရားျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေခ်။)) ဆိုလိုသည္ကားအကယ္၎အျပစ္ဒဏ္ခံရမည္ဆိုပါကလည္းမိမိ၏လုပ္ရပ္ေၾကာင့္သာျဖစ္ေပသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါအာယတ္ေတာ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ က်ေရာက္လာရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွစ္ခု((၂))ရပ္ေတြ႔ရပါသည္။

တခ်ဳိ႕သဖ္စီးပညာရွင္မ်ားက သာဝကအဗ္ဒြလ္လႅာဟ္ဗင္ဂ်ဘီးရ္ ေၾကာင့္ဟုဆိုထား၏။

အိုဟြဒ္စစ္ပြဲ၌ ၎သာဝကႏွင့္အေပါင္းအပါမ်ားကို ((အိုင္းႏႈိင္း))ဆိုသည္ ေနရာ၌ ေနရန္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)မွ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ၎တို႔အား စစ္ႏိုင္ သည္ ျဖစ္ေစ၊ ႐ႈံးသည္ျဖစ္ေစဤေနရာကိုမဖယ္ရန္လည္း မိန္႔ေတာ္မူထား၏။

သာဝကအဗ္ဒြလ္လႅာဟ္ဗင္ဂ်ဘီးရ္၏အေေပါင္းအပါးမ်ားသည္၊မာ ေလဂနီးမသ္((စစ္ႏိုင္၍ရန္သူထံမွရရွိေသာပစၥည္း))ကိုရယူရန္မိမိေနရာ မွထြက္သြားၾကေလသည္။

ဤထက္ပိုဆိုးေသာလုပ္ရပ္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးစစ္ႏိုင္ရ ပစၥည္းေတြကိုခြဲခ်ိန္၌ မမွ်မတလုပ္မည္ကိုစိုးရိမ္ရပါသည္ဟု ကိုယ္ေတာ္(ဆြ)အားစြပ္စြဲေျပာဆိုေသာစကားပင္ျဖစ္ေပသည္။

((ဤေနရာ၌၎သာဝကမ်ားကတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)အားေျပာခဲ့ေသာစကားအရင္းကိုေဖာ္ျပရန္မသင့္ေတာ္သျဖင့္မတင္ျပေတာ့ေပ။))

အာယတ္ေတာ္က်ေရာက္လာသည့္အေၾကာင္းရင္း ေနာက္တစ္ခုကို ((အိဗ္ေနကစီးရ္))၊ႏွင့္((သဗ္ရီး))တို႔တြင္ တင္ျပထားပါသည္။

ဗဒဲရ္စစ္ပြဲအၿပီး အဖိုးတန္အနီေရာင္အဝတ္ ေပ်ာက္သြား၏။ အခ်ဳိ႕ သာ သာဝကမ်ားက ((မအာဇလႅာဟ္)) တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ယူပါသည္ဟု စြပ္စြဲ သမုတ္ၾက၏။ သို႔ေသာ္သိပ္မၾကာလိုက္ေပ ၎အဝတ္ကိုျပန္ေတြ႔၏။

အမွန္တရားကို ဆန္းစစ္ရာ၌စစ္သည္တစ္ေယာက္ ခိုးထားခဲ့ေၾကာင္းသိရေလ၏။

ဒီလိုတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အား မေတာ္မတရား၊ စြပ္စြဲေသာ သာဝက မ်ားကို ေလးစားထိုက္ပါသလား၊ အျပစ္မရွိဟုသတ္မွတ္ေပးလို႔ရပါသလား။

အထက္ပါေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားၾကည့္ၿပီးမိမိ၏ႏွလုံးသားကိုတရားသူ ႀကီးအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီးဆံုးျဖတ္ၾကည့္ပါ။ ဤကဲ့သို႔အမည္ခံသာဝက မ်ားကိုတရားမွ်တပါသည္၊ အျပစ္ကင္းပါသည္၊ ၎တို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားကိုမည္သူမွ်ေစာဒကတက္ခြင့္မရွိဟုအသင္လက္ခံပါသလား။

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏သာဝေတာ္ႀကီးမ်ား အၾကား၊ သူေတာ္စင္၊ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္းလက္ခံပါသည္။ သို႔ ေသာ္သာဝေတာ္မ်ားအားလုံးသည္ တရားမွ်တပါသည္၊ အျပစ္ကင္းပါသည္၊ သူေတာ္စင္၊ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ မည္သူမွ်၎တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစာဒကတက္ခြင့္မရွိဟု ၿခဳံၿပီးေျပာ၍မရေပ။ ဤကဲ့သို႔ဆိုျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ အံ့ၾသစရာတစ္ခုပင္တည္း။

 

ဤသည္မည္ကဲ့သို႔ေသာတရားမွ်တမႈပါလိမ့္။

            အျပင္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ သာဝကေတာ္ႀကီးမ်ားမွ တစ္ဦးျဖစ္သူ(မအ္ေဝယာ)အေနျဖင့္သာဝကေတာ္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္ၿပီး၊ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာ၏ပိုင္ရွင္ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)အားႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကိုယ္တိုင္ဆဲေရးတိုင္းထြာကာ၊လအ္နသ္လုပ္ခဲ့ေလသည္။ ထို႔အျပင္ၿမိဳ့မ်ား ရွိၿမိဳ့သူ၊ ၿမိဳ့သားမ်ား တစ္ေယာက္မွ် မက်န္အားလံုးကိုဟဇရတ္ (သ)အလီ(အ.စ)အား ဆဲေရးတိုင္းထြာရန္၊ လအ္နသ္လုပ္ရန္အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ေလသည္။

            ဤအၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ေဖၚျပပါ ဟဒီးစ္ေတာ္(၂)ခုအား ဂ႐ုျပဳသင့္ေပသည္။

၁။စိတ္အခ်ရဆံုးအဟ္ေလစြႏၷတ္၏က်မ္းဂန္မ်ားမွတစ္က်မ္းျဖစ္ေသာစဟီးမြတ္စလင္၌ပါရွိသည္မွာ-

            မအ္ေဝယာသည္စအ္ဗင္အဘီဝါကာဇ္ကိုအသင္အေနျဖင့္အဗူသိုရသ္ (ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)အား အဘယ္ေၾကာင့္ဆဲေရးတုိင္းထြာမႈႏွင့္ လအ္နသ္ မလုပ္ရပါသနည္းဟုေမးေလ၏။ ၎ကျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္မွာ-အကၽြႏ္ုပ္ သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ထံမွ ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးအႀကီးဆံုး (سه فضيلت )ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈသံုးခုအား နားေသာတဆင္ခဲ့ရေပသည္။ ၎သံုးခုအနက္တစ္ခုသာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္ပိုင္ဆိုင္လိုက္ပါကေလာက၏ အႀကီးမားဆံုးစည္းစိမ္၊ ဥစၥာထက္ပင္ပို၍ အေရးႀကီး တန္ဖိုးရွိေပသည္။ ဤသက္ေသ အေထာက္အထားေၾကာင့္္ (ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)အား ဆဲေရးတုိင္းထြာျခင္း၊ လအ္နသ္လုပ္ျခင္း မျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။[12]

            စြႏၷီပညာရွင္မ်ားအနက္မွေက်ာ္ၾကားေသာ ပညာရွင္တစ္ဦး                (ابن عبد ربّه اندلسى)အိဗ္ေနအဗ္ဒြလ္ေဘအန္ဒါေလစီက မိမိ၏က်မ္း(العقد الفريد)၌ ေရးသားသည္မွာ-

            ဟစန္ဗင္အလီ(အ.စ){ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)}ရွဟီးဒ္ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး ေနာက္မအ္ေဝယာသည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အိမ္ေတာ္(ကအ္ဗာ)အား ေဇယာရတ္(သ)ျပဳလုပ္ရန္လာၿပီး မဒီနာေရႊၿမိဳ့ေတာ္ရွိမင္ဘဲရ္ေရရစူလ္(ဆြ) {တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)}၏တရားပလႅင္ေပၚမွဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)အားဆဲေရးတုိင္းထြာၿပီးလအ္နသ္ျပဳရန္နီယတ္(သ)ျဖင့္မဒီနာေရႊၿမိဳ့ေတာ္သို႔ခရီးထြက္ ခဲ့သည္။

မအ္ေဝယာအားတစ္ခ့်ိဳက မက္စ္ဂ်စ္ဒ္၌ စအ္ဗင္အဘီဝါကာဇ္ရွိေနေၾကာင္း၎က ဤလုပ္ရပ္အတြက္ သည္းခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ကန္႔ကြက္မႈျပဳႏိုင္ေပရာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ေစလႊတ္ၿပီး ၎ႏွင့္ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားေလ၏။

မအ္ေဝယာက စံုစမ္းေမးျမန္းရန္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို စအ္ဗင္အဘီဝါကာဇ္ထံ ေစလြတ္လိုက္ၿပီး အေၾကာင္းအရာကို၎ထံေျပာခိုင္း ေလ၏။ စအ္ဗင္အဘီဝါကာဇ္အေျဖျပန္ေပးလိုက္သည္မွာ-ဤကဲ့သို႔လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္မက္စ္ဂ်စ္ဒ္ေဒနဗဝီမွ ထြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လံုးဝဤမက္စ္ဂ်စ္ဒ္ ေတာ္သို႔လာမည္မဟုတ္ေပ။

မအ္ေဝယာသည္ စအ္ဗင္အဘီဝါကာဇ္၏ အေျဖကိုၾကားရၿပီးေနာက္ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)အားဆဲေရးတုိင္းထြာျခင္း၊ လအ္နသ္ပို႔သျခင္းကိုစအ္ဗင္အဘီဝါကာဇ္ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိမလုပ္ခဲ့ေပ။ ၎ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ မင္ဘဲရ္ေပၚမွ ကိုယ္တိုင္ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)အားဆဲေရးတုိင္းထြာၿပီး၊ လအ္နသ္ပို႔ခဲ့ၿပီး မိမိၿမိဳ့ဝန္မ်ားကို မင္ဘဲရ္ေပၚမွ ဟဇရတ္(သ)အလီ (အ.စ)အားဆဲေရးတိုင္းထြာၿပီး၊လအ္နသ္ျပဳဖို႔အမိန္႔ေပးခဲ့ေလ၏။ ၿမိဳ့ဝန္မ်ားလည္း အမိန္႔နာခံခဲ့ၾကေပသည္။

ဤသတင္းဆိုးအား တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ၾကင္ယာေတာ္ အြန္ေမစလ္မာ သခင္မၾကားေတာ္မူေသာအခါ မအ္ေဝယာထံ စာေရးပို႔ ေလ၏။စာသားသည္ကား-အသင္သည္ မင္ဘဲရ္ေပၚမွ ေန၍ အလႅာဟ္၊ ရစူလ္(ဆြ)၊ ကိုဆဲေရးတိုင္းထြာၿပီး၊ လအ္နသ္ျပဳရပါသလား? အသင္သည္ ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)အား ဆဲေရးတိုင္းထြာၿပီး၊ လအ္နသ္ပို႔ဖို႔ အဘယ္ေၾကာင့္အမိန္႔ေေပးခဲ့ရပါသနည္း?

(و من أحبّه)ကၽြန္မသက္ေသထူပါသည္။ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)အား အခ်စ္ေမတၱာထားေတာ္မူ၏။ ရစူလ္(ဆြ)သည္ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)အားအခ်စ္ေမတၱာထားေတာ္မူ၏။မည္သူမဆိုအလီ(အ.စ)အားအခ်စ္ေမတၱာထားျခင္းသည္ အလႅာဟ္၊ရစူလ္(ဆြ)အား အခ်စ္ေမတၱာထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္၎အေပၚလအ္နသ္လုပ္ျခင္းသည္အလႅာဟ္၊ ရစူလ္(ဆြ)အေပၚလုပ္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ မအ္ေဝယာ (လ.န)သည္ ဂ်နာေဗအြန္ေမစလ္မာစာကိုဖတ္ေသာ္ျငားလည္းနားမေထာင္ခဲ့ေခ်။[13]

ဤကဲ့သို႔မေကာင္းေသာယုတ္ညံ့ေသာလုပ္ရပ္မ်ားသည္တရားမွ်တမႈ၊သီလသမာဓိရွိမႈအတြက္မဆန္႔က်င္ေနပါသေလာ?

            အသိဉာဏ္၊ စဥ္းစားဆင္ျခင္တံုတရားရွိသူတိုင္း၊ တရားမွ်တသူတိုင္း ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ) ကဲ့သို႔ေသာသူေတာ္စင္၊သူေတာ္ေကာင္း၊ျမင့္ျမတ္သူအား လူမဆန္ေသာလုပ္ရပ္၊ ေနရာအႏွံ႔ဆဲေရးတိုင္းထြာခြင့္၊ လအ္နသ္ျပဳခြင့္ ေပးမည္မဟုတ္ေပ။

အာရပ္ကဗ်ာဆရာတစ္ဦးက ေျပာသည္မွာ-

! اعلى المنابر تعلنون بسبّه *** و بسيفه نصبت لكم أعوادها؟

အဓိပၸါယ္-အသင္အေနျဖင့္ အလီ(အ.စ)၏ အင္အားေၾကာင့္ ယေန႔ မင္ဘဲရ္ရွိေနရတာကို အဲဒီမင္ဘဲရ္ေပၚကေန ဆဲေရးတိုင္းထြာၿပီး၊ လအ္နသ္ပို႔ရပါသလား?

            ဤေနရာ၌ ကဗ်ာဆရာသည္ (بسيفه)ဓားဟု သံုးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆိုလိုသည္မွာ ေမာင္လာအလီ(အ.စ)၏ အစြမ္းသတၱိ၊ အင္အားကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဘာသာျပန္ဆိုသူ

 

၇။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ သာဝကေတာ္မ်ား၏ အမ်ဳိးအစားမ်ား

            က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္အာယတ္ေတာ္မ်ား၏ မီးေမာင္းထိုးျပခ်က္ အရ-အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ရဲ့ သာဝကေတာ္မ်ားကို အုပ္စု(၅)စုခြဲလို႔ ရေပသည္။

ပထမအုပ္စု။

သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ၿပီး၊ သူေတာ္စင္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား။

            ဤအုပ္စုသည္ မိုမင္သူေတာ္စင္မ်ား၊ အခ္လာစ္ ျဖဴစင္ေသာ စိတ္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ အီမာန္အတြင္း နက္နက္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ လမ္းစဥ္ႏွင့္ အစၥလာမ္အတြက္ မည္ကဲ့သို႔မွ် စေတးမႈကို ျဖစ္ေစ၊ ေပးရန္ အသင့္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။ ဤအုပ္စုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စူရာဟ္ေသာင္ဗာ အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၁၀၀)၌ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္က လမ္းညြန္ထားပါသည္။ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္ ၎တိ္ု႔အား ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုး၊ ႏွစ္ၿမိဳ့ေတာ္မူၿပီး၊ ၎တို႔အေနျဖင့္လည္း အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္မ်ား၊ ၾကင္နာမႈမ်ားကို ႏွစ္ၿမိဳ ့သေဘာက်ေတာ္မူၾကေလ၏။

     عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُرَضِىَ اللهُ

ဒုတိယအုပ္စု။      အျပစ္ရွိေသာမိုမင္မ်ား။

            ဤအုပ္စုသည္ အီမာန္ရွင္မ်ား၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ သီလကို ေဆာက္ တည္ ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ၊ မွားယြင္းသြား တတ္ၾက၏။ ေကာင္းျမတ္ေသာ အလုပ္ႏွင့္ မေကာင္းေသာ အလုပ္ကို ေရာေထြး ပစ္လိုက္ၾကသည္။ မိမိတို႔၏ အျပစ္ငရဲမ်ားကို ဝန္ခံၿပီး ခြင့္လႊတ္ပလပ္ျခင္းခံၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။ စူရာဟ္ေသာင္ဗာအာယတ္ေတာ္အမွတ္(၁၀၂)မွမီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။

سَيِّئاً عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِموَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلا صَالِحاً وَآخَرَ

တတိယအုပ္စု။    ။အျပစ္ရွိသူမ်ား။

            ဤအုပ္စုအားက်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္အေနျဖင့္ ဖာစစ္က္ဟု အမည္ ေပးထားၿပီး၊ ၎သတင္းေပးပို႔လာပါက စံုစမ္းေလ့လာမႈမျပဳဘဲ၊ လက္မခံဖို႔ဆိုထား ေပသည္။ စူရာဟ္ဟိုဂ်ရသ္အာယတ္ေတာ္ အမွတ္(၆)၌ ေဖၚျပ ထားပါသည္။

     يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا

စြႏၷီ ရွီအာ သဖ္စီရ္ပညာရွင္ႀကီးမ်ားက ဤအာယတ္ေတာ္၌

ဖာစစ္က္သည္မည္သူမည္ဝါျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ ဤအာယတ္ေတာ္က်ေရာက္လာရေၾကာင္းအက်ယ္တဝင့္ေရးသားထားၾကပါသည္။

 

စတုတၳအုပ္စု။      ။အျပင္ပိုင္းအရမြတ္စလင္မ်ား။

            ဤအုပ္စုသည္ အစၥလာမ္သာသနာကို လက္ခံသက္ဝင္ေၾကာင္း ေၾကျငာေသာ္လည္း၊ ႏွလံုးသား၌ အီမာန္နက္နက္နဲနဲမရွိၾကေပ။ ဤအေၾကာင္းကိုက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္စူရာဟ္ဟိုဂ်ရသ္အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၁၄)၌ေဖၚျပထားပါသည္။

قَالَتِ الأعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

ပဥၥမအုပ္စု။         ။မုိနာေဖက္မ်ားအေရၿခံဳမ်ား။

            ဤအုပ္စုသည္မြတ္စလင္အေယာင္ေဆာင္ထားေသာ အေရၿခံဳမိုနာေဖက္ မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ မြတ္စလင္မ်ားအၾကား၌ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ အခ့်ိဳသည္ နာမည္ ထြက္လာေသာ္လည္း၊ အခ့်ိဳသည္ကြယ္ဝွက္လ်က္ရွိခဲ့ေပသည္။ ၎တို႔သည္အစၥလာမ္သာသနာအမိန္႔ေတာ္မ်ား၊ မြတ္စလင္မ်ား၏တိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကတိေတာ္မ်ားကိုခ်ိဳးဖ်က္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ဤအေၾကာင္းကိုက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္စူရာဟ္ေသာင္ဗာအာယတ္ေတာ္အမွတ္(၁၀၁)၌လမ္းညႊန္ထားပါသည္။

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ

ဧကန္မုခ်၎တို႔အားလံုးသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အား ဖူးေတြ႔ ခဲ့သူမ်ား၊ အတူတူ စကားဝိုင္းထိုင္ခဲ့ၾက၏။ ဘဝတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔ အထဲမွေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္အတူတိုက္ပြဲမ်ား ဝင္ခဲ့ၾကသည္။ သာဝကေတာ္ႀကီးမ်ားဟု ဆိုတိုင္း ဤအုပ္စု(၅)စုအနက္မွ တစ္စု ပါဝင္ေနပါသည္။ ဤအုပ္စု(၅)စုလံုးအား ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုသို႔စံျမန္းရမည္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါသလား?

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ အာယတ္ေတာ္မ်ားကို ေလ့လာ သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ (ပိုမေျပာ၊ ေလွ်ာ့မေျပာ)ကို မေရြးခ်ယ္သင့္ပါသေလာ?

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္က သာဝကေတာ္ႀကီးမ်ား၏အုပ္စုကို (၅)စုခြဲျခား ျပဆိုထားရာ ပထမအုပ္စု၊ သန္႔ျပန္႔၊သန္႔ရွင္းေသာသူေတာ္စင္၊ သူေတာ္ေကာင္း သာဝကေတာ္ႀကီးမ်ား အလြန္႔အလြန္႐ိုေသေလးစား၊ဂုဏ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္(၄)စုအားလည္း၎တို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္အညီ ျပဳမူဆက္ဆံရေပမည္။ တိုးျခင္း၊ ေလ်ာ့ျခင္း၊ အစြန္းေရာက္ျခင္း၊ တယူသန္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး၊ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကိုေရြးခ်ယ္ရေပမည္။

 

၈။ အတိတ္သမိုင္းသက္ေသ

            သာဝကေတာ္မ်ား အားလံုးတရားမွ်တၿပီး အျပစ္ကင္းပါသည္ဟု ခံယူ ထားသူမ်ား အတြက္ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေပသည္။ အႀကီးမားဆံုး အခက္အခဲသည္ အတိတ္သမိုင္း ျဖစ္ေပသည္။

            အေၾကာင္းသည္ကား ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားၿပီး စိတ္ခ်ရေသာသမိုင္းစာအုပ္မ်ား၊ ယုတ္စြအဆံုး စြဟီက်မ္းႀကီး(၆)က်မ္း (ဘိုခါရီ၊မြတ္စလင္…) တို႔အတြင္း၌ အခ့်ိဳသာဝကေတာ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း၊ အျပင္းအထန္ျပႆနာမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ျပႆနာျဖစ္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ဖက္ေသာ သာဝကေတာ္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္စလံုး၊ ႏွစ္ေယာက္စလံုး တရားမွ်တၿပီး၊ သူေတာ္စင္၊ သူေတာ္ေကာင္း ျမင့္ျမတ္သူမ်ားဟုမဆိုႏိုင္ေခ်။

            အေၾကာင္းသည္ကား ဆန္႔က်င္ဘက္ႏွစ္ခုအား ေပါင္းလို႔မရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ မတူေသာအရာႏွစ္ခုကို တူေအာင္ ေပါင္းလို႔ရသည္ဟု ဆိုျခင္းသည္ အသိဉာဏ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေသာ၊ သဘာဝနိယာမ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ဆိုလိုသည္က အေကာင္းကိုလည္း အေကာင္း၊ အဆိုးကိုလည္း အေကာင္းဟုဆိုျခင္းသည္ သဘာဝမက်ေပ။(logic) ဖတ္ဖူးသူတိုင္း ပိုသိေပသည္။

အတိတ္ကာလ၌ စစ္ပြဲမ်ားဂ်မလ္၊ စစ္ဖီး(န)သြလ္ဟာဇိုဘိုင္ရ္၊မအ္ေဝယာတို႔အေနျဖင့္ ေအမာမ္မြတ္စေလမီးန္ ေမာင္လာအလီ(အ.စ)အားတိုက္ခိုက္ၾကသည္။ အမွားအယြင္းမ်ား၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္မႈမ်ား ပါဝင္ေသာ စစ္ပြဲဟု ဝန္ခံ ရေပလိမ့္မည္။ ဥေပကၡာျပဳ၍မရေခ်။ သမိုင္းအေထာက္အထား၊ အမ်ား အျပားရွိသည့္အနက္ ဤျဖစ္ရပ္သံုးခုကိုသာ သာဓကအားျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖၚျပ ေပးပါမည္။

သာဓက(၁)။       ။ဘိုခါရီ၊ေက်ာ္ၾကားေသာ ဟဒီးစ္ပါရဂူအေနျဖင့္ မိမိက်မ္း၌ (افك)တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ၾကင္ယာေတာ္အားစြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အက်ယ္ဖြင့္ဆိုရာ၌ ေရးသားထားပါသည္။

            တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ တစ္ေန႔ မြတ္စလင္လူထုအားမိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ-အိုမြတ္စလင္အေပါင္းတို႔! ဤလူ (အဗ္ဒြလ္လႅာဟ္ဗင္ စလူးလ္၊ မိုနာေဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ တစ္ေယာက္)အား အျပစ္ဒဏ္မည္သူ ေပးမည္နည္း?

 

            ဒီလူဟာ အကၽြႏ္ုပ္၏ ၾကင္ယာေတာ္အား စြပ္စြဲပုတ္ခတ္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းအမွန္ ရထားေပသည္။ အမွန္တကယ္

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္မိမိၾကင္ယာ ေတာ္၌ ဤကဲ့သို႔ေသာ္မေကာင္းသည့္ အက်င့္ကို မေတြ႔ရေပ …စအ္ဗင္မအာဇ္ အန္စာရီ (ေက်ာ္ၾကားေသာဆာဟဘီ)

အေနျဖင့္ထရပ္ၿပီးေလွ်ာက္ေလ၏။

ကၽြန္ေတာ္သူ႕ကိုအျပစ္ဒဏ္ေပးမည္။ အကယ္၍ ေအာင္စ္ အမ်ိဳးအႏြယ္က ျဖစ္ပါက လည္ပင္းျဖတ္ပစ္မည္။ အကယ္၍ ခါဇ္ရဂ်္ အမိ်ဳးအႏြယ္ က ျဖစ္ပါက

မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း အျပစ္ဒဏ္ေပးပါမည္။

သူေတာ္စင္၊ သူေတာ္ေကာင္းတစ္ပါးျဖစ္ေသာ စအ္ဗင္ေအဗာသ္ (ခါဇ္ရရွ္ အမ်ိဳးအႏြယ္ ေခါင္းေဆာင္)အေနျဖင့္ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒေၾကာင့္ စအ္ဗင္အာဇ္အား ေျပာၾကား ေလ၏။

အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ကစမ္! အသင္လိမ္ညာ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ေပ သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာအလုပ္ လုပ္ဖို႔ အသင္ထံ၌ လံုးဝစြမ္းအားမရွိေခ်။အစီးဒ္ဗင္ဟဇီးရ္

(စအ္ဗင္မအာဇ္၏ ညီတစ္ဝမ္းကြဲ) ျပန္ေျပာသည္မွာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ ကစမ္!အသင္သာလွ်င္ လိမ္ညာေျပာဆိုျခင္းျဖစ္၏။

သူ(عبدالله بن سلول)သည္ မိုနာေဖက္တစ္ေယာက္ ျဖစ္၏။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၎ကို သတ္မည္။ ေအာင္စ္အမ်ိဳးအႏြယ္ႏွင့္ ခါဇ္ရဂ်္ အမ်ိဳးအႏြယ္ အခ်င္းခ်င္း ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားဖို႔အထိ ေရာက္သြားခ်ိန္၌ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)က ထိန္းသိမ္း လိုက္ေလသည္။[14]

ဤစကားမ်ားခဲ့ၾကေသာ သာဝကေတာ္မ်ားအားလံုးသည္ သူေတာ္စင္၊ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသေလာ!

သာဓက(၂)။       ေက်ာ္ၾကားေသာပညာရွိ(بلاذرى)အေနျဖင့္မိမိ၏က်မ္း(الأنساب)၌ ေရးသားထားသည္မွာ-စအ္ဗင္အဘီဝါကာဇ္သည္ ကူဖာၿမိဳ့ဝန္ျဖစ္ရာ၊

အြတ္စ္မန္း(ခလီဖြာ)က ၎အား အလုပ္ျဖဳတ္ၿပီး ၎ေနရာ၌ ဝလီးဗင္အြက္ဗာကို ခန္႔ေလ၏။ အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္မစ္အူးဒ္သည္ ထိုအခ်ိန္၌ ျပည္သူပိုင္ဘ႑ာတိုက္၏

ဘ႑ာေရးမွဴးျဖစ္၏။ ဝလီးဗင္အြက္ဗာကူဖာသို႔ေရာက္လာခ်ိန္၌အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္ မတ္စ္အူးဒ္ထံမွ ဘ႑ာတိုက္၏ ေသာ့မ်ားေတာင္းေလ၏။

အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္မတ္စ္အူးဒ္က ေသာ့မ်ားေပးၿပီးေျပာၾကားသည္မွာ-

            ခလီဖြာသည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္အားေျပာင္းလဲြ လိုက္ေခ်ၿပီ။ စအ္ဗင္အဘီဝါကာဇ္လုိ အေရးပါ အရာေရာက္ေသာ

သာဝကႀကီးကို ဖယ္ၿပီး ဝလီးဗင္အြက္ဗာလိုလူမ်ိဳးကို ခန္႔ထိုက္ပါသလား?

            ဝလီးဗင္အြက္ဗာက အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္မစ္အူးဒ္သည္ခလီဖြာအားေစာဒက တက္ေန ေၾကာင္းခလီဖြာထံစာေရးပို႔ေလ၏။

ခလီဖြာသည္ အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္မတ္စ္အူးဒ္အား အေစာင့္တပ္မ်ားျဖင့္ မဒီနာၿမိဳ့ သို႔ပို႔ရန္ ဝလီးဗင္အြက္ဗာကို အမိန္႔ေပးေလ၏။ အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္မတ္စ္အူးဒ္

မဒီနာၿမိဳ့ေရာက္ခ်ိန္၌ ခလီဖြာ(အြတ္စ္မန္း)သည္ မင္ဘဲရ္ေပၚ၌ ရွိေနၿပီး ၎အားျမင္သည္ႏွင့္ေျပာေလ၏။

အသင္သည္မေကာင္းေသာအလုပ္ကိုလုပ္ေန၏။(မသင့္ေလ်ာ္သျဖင့္စကားလံုးအမွန္ကိုမသံုးထားေခ်။)

အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္မစ္အူးဒ္ျပန္ေျပာသည္မွာ-

ကၽြႏု္ပ္သည္အသင္ေျပာသလိုမဟုတ္၊တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏သာဝကေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ၿပီးဗဒ္ရ္စစ္ပြဲ၌ဆင္ႏြဲခဲ့သူ၊ဗိုင္အတ္ေသေရဇ္ဝမ္းေန႔၌တက္ေရာက္ခဲ့သူျဖစ္ေပသည္။

ဟဇရတ္(သ)အာေအရွာအေနျဖင့္အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္မစ္အူးဒ္ဘက္မွထရပ္ၿပီးေျပာေလ၏။သို႔ေသာ္ခလီဖြာေက်းကၽြန္ရာဟ္မူးမ္ဟဇရတ္(သ) အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္မစ္အူးဒ္အားဗလီအျပင္သို႔တြန္းထုတ္ၿပီးကိုင္ေပါက္ေလရာနံ႐ိုးက်ိဳးသြားေလ၏။[15]

သာဓက(၃)။       ။(بلاذرى)အေနျဖင့္မိမိ၏က်မ္း(أنساب الأشراف)၌ထပ္၍ေရးသားထားသည္မွာ-မဒီနာေရႊၿမိဳ့ေတာ္ရွိျပည္သူ႔ဘ႑ာတိုက္သည္အဖိုးတန္ေက်ာက္သံ၊ပတၱျမားမ်ားျဖင့္ျပည့္ညပ္ေနေပသည္။အြစ္မန္းအေနျဖင့္အခ့်ိဳကိုမိမိေဆြမိ်ဳးအခ့်ိဳ

အားေပးထားေလသည္။ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္သိသြားေသာအခါခလီဖြာအားေပၚတင္ဆန္႔က်င္မႈျပဳလာၾက၏။ေက်ာ္မေကာင္း၊ၾကားမေကာင္းေသာ

စကားမ်ားျဖင့္ျပင္းျပင္းထန္ထန္၊ခလီဖြာအားဆိုလာၾကရာ၊အြစ္မန္အေနျဖင့္ေဒါသထြက္ေလ၏။ထို႔ေနာက္မင္ဘဲရ္ေပၚတက္ၿပီးခြသ္ဗာေပးေလ၏။

            ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္လိုအပ္သေလာက္ျပည္သူ႔ဘ႑ာတိုက္မွသံုးစြဲမည္ျဖစ္ၿပီး၊အခ့်ိဳကိုပင္အေရးယူရလွ်င္ယူရပ္ေစ။ဤအလုပ္ကိုလုပ္မည္။

ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)အေနျဖင့္ခလီဖြာအားေျပာၾကားသည္မွာ- မြတ္စလင္လူထုႀကီးအေနျဖင့္အသင္ကိုတားဆီးပိတ္ပင္ၾကေပလိမ့္မည္။

ဟဇရတ္(သ)အမာေရယာေစရ္အေနျဖင့္ေျပာၾကားသည္မွာ- ပထမဦးဆံုးအေရးယူခံရမည့္သူသည္ကၽြႏ္ုပ္သာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာေလ၏။

(ဆိုလိုသည္ကားေစာဒကတက္မႈကိုလက္လြတ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းျဖစ္၏။)

အြစ္မန္ေဒါသေထာင္းေထာင္းထြက္ၿပီးေျပာေလ၏။မင္းကငါကိုေစာ္ကားတာေပါ့၊ဆိုၿပီးသူကိုဖမ္းဖို႔အမိန္႔ေပးေလ၏။အမာေရယာေစရ္အားဖမ္းဆီးၿပီး

အြစ္မန္အိမ္သို႔ေခၚေဆာင္လာၿပီးေမ့ေမ်ာသြားသည္အထိ႐ိုက္ႏွက္ေလ၏။ၿပီးေနာက္ဂ်နာေဗစလ္မာ(တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ၾကင္ယာေတာ္)အိမ္သို႔ေခၚ

လာေလ၏။ဇဟိုရ္၊အဆြရ္၊မဂဲရ္ရစ္နမာဇ္မ်ားၿပီးသည့္အခ်ိန္ထိေမ့ေမ်ာေနရွာ၏။သတိျပန္ရလာေသာအခါဝိုဇူျပဳလုပ္၍နမာဇ္ဖတ္ၿပီးေျပာ   ေလ၏။ဤအလႅာဟ္လမ္းစဥ္အတြက္ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံရမႈသည္ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္မဟုတ္ေခ်။[16](ဂ်ေဟလီးေယသ္ေခတ္ကာလတြင္ကာေဖရ္မ်ား၏ညႇဥ္းပန္း၊ႏွိပ္စက္မႈဘက္သို႔လည္းအရိပ္အေယာင္ျပျခင္းျဖစ္ေပသည္။)

ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ဤကဲ့သို႔မႏွစ္ၿမိဳ့၊စိတ္မခ်မ္းသာစရာအစၥလာမ္သမိုင္းကိုတင္ျပဖို႔အာသီသမရွိေခ်။(အသင္စာ႐ႈသူမ်ားစိတ္ထိ

ခိုက္မည္ကိုစိုးရိမ္၍မတင္ျပျခင္းျဖစ္ေပသည္။တင္ျပမည္ဆိုလွ်င္အမ်ားႀကီးရွိေပသည္။)

သို႔ေသာ္လည္းပဲစြန္နီညီေနာင္မ်ား၏သာဝကမ်ားအားလံုးသည္တရားမွ်တၿပီး၊သူေတာ္စင္၊သူေတာ္ေကာင္းမ်ားဟုခံယူထားေသာအကီ

သာေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္စိတ္ထိခိုက္ေစေသာ၊ႏွစ္ၿမိဳ့ဖြယ္မေကာင္းေသာအစၥလာမ္သမိုင္းမ်ားကိုၿခံဳငံု၍ေဖၚျပဖို႔အေျခအေနသို႔ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

အခုေမးစရာေမးခြန္းသည္ကား-အလြန္သန္႔ျပန္႔ေသာသူေတာ္စင္၊သူေတာ္ေကာင္းသာဝကေတာ္ႀကီး(၃)ပါး(စအ္ဗင္မအာဇ္၊အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္မစ္အူးဒ္၊

အမရ္ေရရာေစရ္)တို႔အားဆဲေရး

တိုင္းထြာၿပီးကိုယ္ခႏၶာကိုထိခုိက္သည္အထိဒုကၡေပးခဲ့ေသာလုပ္ရပ္အတြက္ဗဟာနာအေၾကာင္းျပခ်က္ရွိပါေသးသေလာ?

သာဝကေတာ္တစ္ပါးနံ႐ိုးကိ်ဳးသည္အထိလုပ္ရပ္၊ေနာက္တစ္ပါးအားေမ့ေလ်ာ့သြားၿပီးနမာဇ္မ်ားလြတ္သြားရသည့္အထိ႐ိုက္ႏွက္ႏွိပ္စက္

ျခင္းသည္မွန္ကန္ပါသေလာ?

ဤကဲ့သို႔နမူနာသမိုင္းအေထာက္အထားအေျမာက္အမ်ားရွိပါလ်က္၊အမွန္တရားကိုဖံုးကြယ္ၿပီး၊မ်က္ကြယ္ျပဳ၍သာဝကေတာ္မ်ားအားလံုးသည္လူေတာ္

လူေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။၎တို႔လုပ္ရပ္မ်ားမွန္ကန္ပါသည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသေလာ?

ေစပါယာဆြာဟာဗာတပ္ဖဲြ႔ၿပီးသာဝကမ်ားအားလံုး၏လုပ္ရပ္မ်ားအားအကိ်ဳးအေၾကာင္းမစဥ္းစားဘဲ၊ကာကြယ္ၾကမည္ေလာ?(မေကာင္းေသာသာဝကမ်ားကိုမေကာင္းေျပာဆို၊ေရးသားသူမ်ားကိုဒုကၡေပး၊သတ္ျဖတ္ၾကမည္ေလာ?ဦးေႏွာက္မရွိသူမ်ား၏လုပ္ရပ္ပင္တည္း။)

ဤကဲ့သို႔ေသာလုပ္ရပ္၊အသိဥာဏ္ရွိသူထမင္းစားသူတိုင္းလက္ခံၾကမည္ေလာ?

ဤေနရာ၌ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္အေ့ရွကေျပာျပၿပီးျဖစ္ေသာစကားကိုဝါက်တပ္ၿပီးေက်ာ့ရေပလိမ့္မည္။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏သာဝကေတာ္မ်ားအနက္မိုမင္၊

သူေတာ္စင္၊သူေတာ္ေကာင္း၊သန္႔စင္သန္႔ျပန္႔သီလသမာဓိရွိသူအေျမာက္အမ်ားရွိပါသည္။သို႔ေသာ္၎တို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားကိုေစာဒကတက္စရာ၊စီစစ္ေလ့လာ

စရာအျဖစ္သတ္မွတ္ဖို႔၊အသိဥာဏ္၏ခ်ိန္ခြင္ျဖင့္ခ်ိန္ၿပီးအေျဖထုတ္ဖို႔လိုအပ္ေသာအခ့်ိဳသာဝကမ်ားလည္းရွိေနေပသည္။

 

၉။အခ့်ိဳသာဝကမ်ားအားတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏လက္ထက္၌(သို႔)ၿပီးေနာက္ရွရီအီအျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းခံရျခင္း။

 

            အခ့်ိဳသာဝကမ်ားတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏လက္ထက္၌(သို႔) ေနာက္ပိုင္းအျပစ္ဂိုနာမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့သျဖင့္ရွရီအီအျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္းစြန္နီစဟီက်မ္းႀကီး(၆)က်မ္းႏွင့္အျခားထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာက်မ္းမ်ား၌

လည္းပါရွိေပသည္။

            ဒါလည္းပဲသာဝကေတာ္မ်ားအားလံုးတရားမွ်တပါသည္ဟုဆိုအုန္းမည္ေလာ?မည္ကဲ့သို႔ေသာ္တရားမွ်တမႈပါလိမ့္?

အကယ္၍ဂိုနာေယကဗီးရာ(ႀကီးမားေသာဂိုနာ)က်ဴးလြန္မႈေၾကာင့္ရွရီအီအျပစ္ဒဏ္အေပးခံရသည့္အထိသာဝက(တစ္ခ့်ိဳ)က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ကိုပင္

တရားမွ်တသည္၊အျပစ္ကင္းသည္ဟုဆိုအုန္းမည္ေလာ?

ေအာက္၌နမူနာအျဖစ္ေဖၚျပေပးပါမည္။

(၁)သာဝကနအီးမန္အေနျဖင့္အရက္ေသစာေသာက္စားခဲ့သျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ဖိနပ္ျဖင့္႐ိုက္ဖို႔အမိန္႔ေပးခဲ့ေလ၏။[17]

(၂)ဗနီအက္စ္လမ္မ်ိဳးႏြယ္မွသူတစ္ဦးသည္ေဇနာေယမိုဟ္ေဆနာ(ေယာက်္ားရွိေသာမိန္းမႏွင့္ေဖါက္ျပန္ခဲ့မႈ)က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္အတြက္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)

အေနျဖင့္ခဲျဖင့္ေပါက္သတ္ရန္အမိန္႔ေပးခဲ့ေလသည္။[18]

(၃) တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္မိမိ၏ၾကင္ယာေတာ္အားစြပ္စြဲပုတ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္အခ့်ိဳကိုစြပ္စြဲမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာရွရီအီအျပစ္ဒဏ္ေပးခဲ့ေပသည္။[19]

(၄) တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ေခတ္ေနာက္ပိုင္းအဗ္ဒြရ္ရဟ္မန္ဗင္အိုမရ္ႏွင့္အိုက္ဗာဗင္ဟာေရစ္ဗဒ္ရီးတို႔အားအီဂ်စ္ၿမိဳ့ဝန္အမ္ရ္ဗင္အာစ္အေနျဖင့္

အရက္ေသစာေသာက္စားခဲ့သျဖင့္ရွရီအီအျပစ္ဒဏ္ေပးခဲ့ေပသည္။ထို႔ေနာက္အိုမာရ္အေနျဖင့္မိမိသားအားဒုတိယအႀကိမ္ထပ္၍ရွရီအီအျပစ္ဒဏ္ေပးခဲ့ေပသည္။[20]

(၅)ဝလီဗင္အိုက္ဗာ၏အျဖစ္အပ်က္သည္ေက်ာ္ၾကားေပ၏။အရက္မူးၿပီးနမာဇ္ေဇဆြဘ္ဗာ(၂)ရကသ္အား(၄)ရကသ္ဖတ္ေပးလိုက္ရာမဒီနာေရႊၿမိဳ့ေတာ္

သို႔ေခၚယူျခင္းခံရၿပီး၊ရွရီအီအျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းခံခဲ့ရေပသည္။[21]

          ေနာက္ထပ္ဤကဲ့သို႔ေသာသာဓကမ်ားရွိပါေသးသည္။ဤေနရာ၌လံုေလာက္ၿပီဟုထင္သျဖင့္မေဖၚျပေတာ့ေပ။

ဤကဲ့သို႔အေထာက္အထားအမွန္တရားမ်ားကိုျမင္ေနရၿပီးေနာက္လည္း၊မ်က္စိပိတ္၊နားပိတ္ကာသာဝကမ်ားအားလံုးတရားမွ်တပါသည္ဟုဆိုအုန္းမည္ေလာ?

 

၁၀။ယုတၱိမရွိေသာေျဖရွင္းခ်က္မ်ား။

 

(၁)သာဝကမ်ားအားလံုးသည္တရားမွ်တၿပီး၊အျပစ္ကင္းသည္ဟုအကီသာထားသူမ်ားအေနျဖင့္ဤကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္အပ်က္အမွန္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ႀကံဳရခ်ိန္၌

သာဝကေတာ္မ်ားအားလံုးသာမိုဂ်္သဟစ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊မိုဂ်္သဟစ္မ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔၏ပညာအရ၊လုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟုထြက္ေပါက္ရွာေျပာဆိုၾကေလ၏။

            ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ေျပာလို႔ရသည့္အခ်က္မွာဤကဲ့သို႔ေျပာဆိုျခင္းသည္မိမိ၏အသိဥာဏ္အားလွည့္ျဖားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ဤကဲ့သို႔ေသာလုပ္ရပ္

ကိုစြန္နီညီေနာင္မ်ားအေနျဖင့္ဆန္႔က်င္ဘက္အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ျပႆနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္၌သံုးေလသည္။

ေစာဒကေလးတက္မိမႈေၾကာင့္ျပည္သူဘ႑ာတိုက္မဖ်က္ဆီးသြားရေအာင္တားျမစ္သည္ကိုအေၾကာင္းမရွိ၊အေၾကာင္းရွာကာ-နမာဇ္ကဆြာျဖစ္သြားရသည္အထိေမ့ေလ်ာ့သြားေအာင္႐ိုက္ႏွက္ျခင္းသည္အဂ်္ေသဟဒ္ပါေလာ?

ကူဖာၿမိဳ့ဝန္အျဖစ္အရက္သမား(ဝလီဒ္)အားခန္႔အပ္ခဲ့သည့္အတြက္ေစာဒကတက္ခဲ့ရာ၎ေက်ာ္ၾကားေသာသာဝကေတာ္ႀကီးအားနံ႐ိုးက်ိဳးသည့္အထိကိုင္ေပါက္မႈသည္အဂ်္ေသဟဒ္ပါသေလာ?

            ဒီထက္ပိုဆိုးသည္ကားမြတ္စလင္မ်ားေသာင္းႏွင့္ခ်ီၿပီးေသေအာင္စစ္မီး႐ိႈ႔ခဲ့သူမ်ား၊အာဏာထိုင္ခံုမက္ၿပီးအစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုမက္ေမာကာအလႅာဟ္ဟို

အရွင္ျမတ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ေရြးထားေသာေအမာမ္ေမမြတ္စလင္၊ထို႔အျပင္မြတ္စလင္မ်ားမွေရြးခ်ယ္ထားေသာခလီဖြာဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)အားတိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္း

သည္အဂ်္ေသဟဒ္ျဖစ္ပါသေလာ?

အကယ္၍ဤကဲ့သို႔ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကိုအဂ်္ေသဟဒ္ဟုေျပာမည္ဆိုလွ်င္သမိုင္း၏ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္းေစာ္ကားခဲ့မႈအားလံုးအဂ်္ေသဟဒ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုအေၾကာင္းျပလိုရေပသည္။

            ဆက္လက္ေရးသားရမည္ဆိုလွ်င္အဂ်္ေသဟဒ္သည္စဟာဘာမ်ားအတြက္သီးသန္႔အထူးပညာရပ္မဟုတ္ေပ။

            အနည္းဆံုးအေနျဖင့္အဂ်္ေသဟဒ္သည္အနည္းဆံုးရာစုအခ့်ိဳကုန္လြန္ၿပီးေနာက္မြတ္စလင္လူထုႀကီး၏အိုလမာမ်ားအေနျဖင့္ႀကိဳးစားမႈ   ေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။အခ့်ိဳေသာအဟ္ေလစြႏၷတ္၏သာသနာ့ပညာရွင္ႏွင့္၊ရွီအာအိုလမာမ်ားအျမင္၌ယေန႔တိုင္ပင္အဂ်္ေသဟဒ္၏တံခါးသည္ဖြင့္ထားေပသည္။

အကယ္၍တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္(၎သာဝကမ်ား)ကဲ့သို႔ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ပါက၎တို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားကိုအေၾကာင္းျပဖို႔အသင့္ရွိပါသေလာ?

ယံုၾကည္မႈအျပည့္ႏွင့္ေျပာရလွ်င္မရွိေပ။

(၂)တစ္ခါတစ္ေလ၎တို႔(သာဝကမ်ားႏွင့္)ပက္သက္၍တိတ္တိတ္ေနရမည္ဟုဆိုေလ၏။

 

كَانُوا يَعْمَلُونَخَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّاتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ

 

ထိုအြန္မသ္ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ေခ်ၿပီ။၎တို႔၏လုပ္ရပ္တာဝန္မ်ားသည္၎တုိ႔ျဖစ္ၿပီး၊အသင္တုိ႔၏လုပ္ရပ္တာဝန္မ်ားသည္အသင္တုိ႔၏တာဝန္ျဖစ္ေပသည္။

အသင္တို႔သည္၎လုပ္ရပ္မ်ား၏တာဝန္ခံမဟုတ္ေခ်။[22]

ဤအေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးေမးစရာသည္ကား-၎သာဝကမ်ားသည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘဝႏွင့္မသက္ဆိုင္လွ်င္အထက္ကအေၾကာင္းျပခ်က္မွန္ေပသည္။

အကယ္၍ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ရစူလ္(ဆြ)

၏ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားကို၎တို႔ထံမွရယူမည္။၎တို႔အားစံနမူနာအျဖစ္သတ္မွတ္မည္ဆိုပါကကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္စိတ္ခ်ရသူႏွင့္စိတ္မခ်ရသူ၊

တရားမွ်တသူဖာစစ္က္ျဖစ္သူဟူ၍ခြဲျခားႏိုင္ခြင့္မရွိပါသေလာ?

ဤအေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ေပးထားသည္ကား-

     [23]   إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا

 

            အသင္ထံမည္သည့္ဖာစစ္က္မဆိုသတင္းယူလာပါကစံုစမ္း၊စစ္ေဆးမႈမျပဳဘဲ၊အေကာင္အထည္မေဖၚမိပါေစႏွင့္။

 

၁၁။ေမာင္လာအလီ(.)၏ႏွိပ္စက္ခံရမႈ။

 

            မည္သူမဆိုအစၥလာမ္သမိုင္းကိုေလ့လာမည္ဆိုပါကအလြန္တရာဝမ္းနည္းစရာေကာင္းေသာအမွန္တရားကိုေတြ႔ရွိရေပမည္။

ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)ကဲ့သို႔ေတာင္ႀကီးပမာႀကီးမားေသာပညာရွင္၊သီလ၊သမာဓိရွင္၊တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏အနီးစပ္ဆံုးပုဂၢိဳလ္၊အႀကီးမား

ဆံုးေသာအစၥလာမ္ဘာသာအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ၊စစ္ေျမျပင္၌စစ္သူရဲေကာင္း၊အားဆဲေရးတိုင္းထြာၿပီးမသင့္ေလ်ာ္ေသာစကားလံုးမ်ားသံုးခဲ့ေၾကာင္း၊

၎အားအခ်စ္ထားသူမ်ားကိုအႏိုင္က်င့္ျခင္း၊မေကာင္းတကာ့မေကာင္းဆံုးဒုကၡေပးမႈ၊(ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈ…)မ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။

ဤကဲ့သို႔ျပဳခဲ့သူမ်ားသည္ရစူလ္(ဆြ)၏သာဝကေတာ္မ်ားဟုအမည္ခံထားသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းစစ္မွန္ေသာသမိုင္းကအေထာက္အထားျပဆိုေနေပသည္။

နမူနာအားျဖင့္တင္ျပရမည္ဆိုပါက-

(က)အလီဗင္ဂ်ဟ္မ္ခိုရာဆန္နီအားမိမိဖခင္အေပၚလအ္နသ္ပို႔ေနသည္ျမင္ရ၍အဘယ္ေၾကာင့္လအ္နသ္ပို႔ရသနည္းဟုလူအခ့်ိဳကေမးျမန္းေလ၏။အေျဖေပးသည္မွာ-ငါနာမည္အလီဟုမွည့္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏ဟုဆို၏။[24]

(ခ)မအ္ေဝယာအေနျဖင့္ၿမိဳ့ဝန္အားလံုးထံစာပို႔ခဲ့သည္မွာ-

မည္သူမဆိုအဘူသိုရာဘ္အလီ(အ.စ)ႏွင့္၎၏အဟ္ေလဘိုက္(အ.စ)တို႔ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးျမင့္ျမတ္မႈတစ္စံု၊တစ္ရာကိုတင္ျပပါကအကၽြႏ္ုပ္၏ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေအာက္မွ

ထြက္သြားျခင္းျဖစ္ေပသည္။(ဆိုလိုသည္မွာ-၎ကိုသတ္ၿပီး၊၎၏ပစၥည္းကိုသိမ္းသြင္းႏိုင္ေပသည္။)

ဤအမိန္႔စာထုတ္ၿပီးေနာက္ၿမိဳ့တိုင္းရွိမင္ဘဲရ္မ်ားေပၚမွခြသ္ဘာေပးတုိင္းလူၾကား၊သူၾကားေပၚတင္ဟဇရတ္အလီ(အ.စ)အားဆဲေရးတိုင္းထြာၾကေလ၏။

ထို႔အျပင္ဟဇရတ္အလီ(အ.စ)ႏွင့္၎၏အႏြယ္ေတာ္မြန္မ်ား (အ.စ)ကိုမတရားပုတ္ခတ္စြပ္စြဲၾကေလ၏။[25]

(ဂ)ဗနီအြန္မိုင္ယာအေနျဖင့္ကေလးေမြးတိုင္း၎ကေလးငယ္၏အမည္အလီဟုၾကားပါကခ်က္ျခင္းသတ္ျဖတ္ၾကေလ၏။ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပက္သက္ၿပီး

စလ္မာဗင္ရွဘီးပ္အေနျဖင့္အဘူအဗ္ဒြရ္ရဟ္မန္အဘ္ရီးဆီမွတင္ျပထားပါသည္။[26]

(ဃ)ဇမခ္ရွရီးႏွင့္စူယူသီတို႔မွတင္ျပထားမွာ-

ဗနီအိုမိုင္ယာအေနျဖင့္မိမိတို႔အာဏာပိုင္ကာလအတြင္းမင္ဘဲရ္ေပါင္း(၇)ေသာင္းေက်ာ္ေပၚမွဟဇရတ္အလီ(အ.စ)အားဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္း၊

လအ္နသ္ပို႔ျခင္းကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၾက၏။မအ္ေဝယာ၏တည္ထြင္ခဲ့ေသာ     စြႏၷတ္ျဖစ္ေပသည္။[27]

(င)အိုမရ္ဗင္အဗ္ဒြလ္အဇီးဇ္အေနျဖင့္ဤမေကာင္းေသာေဗဒအသ္လုပ္ရပ္အားရပ္တန္းကရပ္ဖို႔ေသာၾကာနမာဇ္ခြသ္ဘာမ်ား၌အမီးရြလ္မိုေမနီးဟဇရတ္(သ)

အလီ(အ.စ)အားမဆဲဆိုဖို႔၊မေကာင္းမေျပာဖို႔အမိန္႔ထုတ္ျပန္ရာ-မက္စ္ဂ်စ္ဒ္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ထရပ္ၿပီးဆူပူၾကကာ၎အားေျပာၾကေလ၏။

سنّت را ترك كردى، سنّت را ترك كردى ;تركت السنة تركت السنّة

 

            စြႏၷတ္ကိုဖ်က္သိမ္းလိုက္တာလား၊စြႏၷတ္ကိုဖ်က္သိမ္းလိုက္တာလား?[28]

            အမွန္တကယ္အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏စဟီးရီဝါယတ္(စိတ္ခ်ရေသာက်မ္းမ်ား၌ရွိေပသည္။)

ရွိလ်က္ပင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟဒီးစ္ေတာ္သည္ကား-

 

   من سبّ علياً فقد سبّنى و من سبّنى فقد سبّ الله

 

မည္သူမဆိုအလီ(အ.စ)အားဆဲေရးတိုင္းထြာပါက၊ကၽြႏ္ုပ္အားဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္းျဖစ္သည္။ကၽြႏ္ုပ္အားဆဲေရးတိုင္းထြာပါကအလႅာဟ္ဟိုအ

ရွင္ျမတ္အားဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္းျဖစ္ေခ်သည္။[29]

 

၁၂။စိတ္ဝင္စားဖြယ္အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု

 

            ဤေနရာတြင္ေကာင္းမြန္စြာအဆံုးသတ္လိုသည့္အေနျဖင့္ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္မက္စ္ဂ်စ္ဒ္ဒြလ္ဟရမ္(အလႅာဟ္အိမ္ေတာ္)၌ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာအျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခုကို

ခ်စ္လွစြာေသာစာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအတြက္တင္ျပလိုပါသည္။

တစ္ႏွစ္(အိုမရဟ္)အတြက္မကၠာဟ္ေရႊၿမိဳ့ေတာ္သို႔ေရာက္ခဲ့ေလ၏။ညတစ္ည၌နမာဇ္ေဇမဂ္ရစ္ဘ္ႏွင့္ေအရွာအၾကားေဟဂ်ာဇ္ရွိအိုလမာ(ေဆာ္ဒီအိုလမာ)အုပ္စုတစ္စုႏွင့္

သာဝကေတာ္မ်ားအားလံုးတရားမွ်တေၾကာင္း၊အျပစ္ကင္းေၾကာင္းႏွင့္ပက္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့၏။၎တို႔၏အကီသာသည္ကားမည္သူမွ်

သာဝကေတာ္မ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီးေျပာဆိုေဝဖန္(ေစာဒကတက္)ခြင့္မရွိေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ပန္းပြင့္အတြင္းရွိအမႈန္ငယ္ေလးမွ်ပင္လက္ခံမည္မဟုတ္ေခ်။

            ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္၎တို႔အထဲမွတစ္ေယာက္ကိုေျပာၾကားသည္မွာ-ခင္ဗ်ားအေနျဖင့္အခုစစ္ဖီး(န)စစ္ပြဲျဖစ္ေနၿပီဟုခဏသေဘာထားေပးပါ။ခင္ဗ်ားဘယ္ဘက္ကဝင္ၿပီးတိုက္မွာလဲ?အလီ(အ.စ)ဘက္က(သို႔)မအ္ေဝယာ။အေျဖေပးသည္မွာ-ရွင္းရွင္းေလးအလီ(အ.စ)ဘက္ကတိုက္မွာေပါ့။

ကၽြန္ေတာ္ထပ္ေျပာသည္မွာ-အကယ္၍အလီ(အ.စ)အေနျဖင့္ခင္ဗ်ားကိုဓားေပးၿပီးမအ္ေဝယာကိုသတ္ဖို႔အမိန္႔ေပးရင္ေကာ္၊ခင္ဗ်ားဘာလုပ္မည္နည္း?၎အေနျဖင့္

အနည္းငယ္စဥ္းစားၿပီးအေျဖေပး၏။

မအ္ေဝယာကိုသတ္မယ္။ဒါေပမဲ့မအ္ေဝယာႏွင့္ပက္သက္ၿပီးအနည္းငယ္မ်ားေစာဒကတက္မႈ၊ေဝဖန္မႈျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။

 

___

           

မွန္လွေပသည္။(logic )ယုတၱိေဗဒမက်ေသာအကီသာကိုစြဲစဲြၿမဲၿမဲလက္ကိုင္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္မိမိအကီသာကိုကာကြယ္ရန္(logic)ယုတၱိေဗဒမက်ေသာနည္းမ်ားကို

သံုးေပလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းဟုေသာရလဒ္ကိုရရွိခဲ့ေပသည္။လူသားအတြက္စိတ္႐ႈပ္ေထြးမႈကိုျဖစ္ေစပါသည္။

ဤေနရာတြင္အမွန္တရားကိုတင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္(စိတ္ခ်ရေသာ)အစၥလာမ္သမိုင္းျဖစ္ေပသည္။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္အစၥလာမ္သမိုင္းအရရစူလ္(ဆြ)၏သာဝကေတာ္မ်ား၏အုပ္စုအခ့်ိဳရွိခဲ့ပါသည္။ရစူလ္(ဆြ)၏သာဝကေတာ္အုပ္စုတစ္စုသည္

အစမွအဆံုးတုိင္သန႔္ရွင္းစင္ၾကယ္သူမ်ား၊ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္သူမ်ား-သူေတာ္စင္၊သူေတာ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။

 

   عاشوا، سعداء و ماتوا السعداء

 

အျခားအုပ္စုတစ္စုသည္ကား-တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏လက္

ထက္၌သူေတာ္စင္မ်ား၊သူေတာ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကေသာလည္းဘဲ(တ

မန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ဝဖသ္ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး)ေနာက္ပိုင္းအာဏာေနရာ၊ရာထူး၊ေလာကီကိုမက္ေမာၿပီးလမ္းေျပာင္းသြားၾကသူမ်ားျဖစေပသည္။

၎တို႔၏ေလာကုတၱရာသည္ေကာင္းမႈႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားျဖင့္ကင္းေဝခဲ့ရေပသည္။သာဓကအားျဖင့္ဂ်မလ္ႏွင့္စစ္ဖီး(န)စစ္ပြဲမ်ား(၌ေမာင္လာအလီ(အ.စ)အားတိုက္ခိုက္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေပသည္။)

 

တတိယအုပ္စုသည္ကား-ပထမ၌မိုနာေဖက္(အေရးၿခံဳ)မ်ားျဖစ္ၾကၿပီးေလာကီမက္ေမာသူမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။မိမိတို႔၏အထူးရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္မြတ္စလင္အုပ္စု

ထဲဝင္လာၾကသူမ်ားျဖစ္ေပသည္။(သာဓကအားျဖင့္အဘူစိုဖီးယန္ႏွင့္၎ကဲ့သို႔သူမ်ားျဖစ္ေပသည္။)

 

ဤေနရာ၌ပထမအုပ္စု(သာဝကေကာင္း၊သာဝကျမတ္မ်ား)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးမီးေမွာင္ထိုးျပေသာအာယတ္ေတာ္ကိုတင္ျပပါမည္။

 

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ .[30]

 

 

                                                                                          

KKK

 

[1] الاصابه، جلد 1، صفحه 17

 

[2] حتّى لا ننخدع، صفحه 2
[3] سوره احزاب، آيه 30

 

[4] [4]سوره هود، آيه

[5] سوره تحريم، آيه 10

 

[6] سوره توبه، آيه 101

 

[7] تفسير قرطبى، جلد 8، صفحه 237

 

[8] سوره توبه، آيه 100
[9] تفسير كبير فخر رازى و تفسير المنار
[10] سوره فتح، آيه 29

 

[11] سوره فتح، آيه 29

 

[12]شرحصحيح مسلم، جلد 4، صفحه 1871، كتاب فضائل الصحابه و همچنين كتاب فتح البارى فى
حديث منزلت، صحيح البخارى، جلد 7، صفحه 60 (آن سه فضيلت عبارت است از                                                                      
(حديث لأعطينّ الراية غداً... و آيه مباهله                                                                                                              
[13]   طالب، جلد 2، صفحه  العقد الفريد، جلد 4، صفحه 366 و جواهرالمطالب فى مناقب الامام على بن ابى
     قمرى ، تأليف محمد بن احمد الدمشقى الشافعى، متوفّاى قرن نهم هجرى 228                                                                                                      
[14] صحيح بخارى، جلد 5، صفحه 57
[15] سنه 32 انساب الاشراف، جلد 6، صفحه 147 و تاريخ ابن كثير، جلد 7، صفحه 163 و 183 حوادث
(با تلخيص)
[16] انساب الاشراف، جلد 6، صفحه 161
[17] صحيح بخارى، جلد 8، صفحه 13، حديث شماره 6775، كتاب الحدّ
[18] صحيح بخارى، جلد 8، صفحه 22، حديث شماره 6820
[19] အျခားက်မ္းဂန္မ်ား ႏွင့္المعجم الكبير، جلد 23، صفحه 128

 

[20] အျခားက်မ္းအေျမာက္အမ်ားႏွင့္္ السنن الكبرى، جلد 8، صفحه 312 و كتب بسيار ديگر
[21] صحيح مسلم، جلد 5، صفحه 126، حديث شماره 1707
[22] سوره بقره، آيه 134

 

[23] سوره حجرات، آيه 6
[24]لسان الميزان، جلد 4، صفحه 210
[25] النصايح الكافيه، صفحه 72
[26] تهذيب الكمال، جلد 20، صفحه 429 و سير اعلام النبلاء، جلد 5، صفحه 102
[27] ربيع الابرار، جلد 2، صفحه 186 و النصايح الكافيه، صفحه 79 عن السيوطى
[28] النصايح الكافيه، صفحه 116 و تهنئة الصديق المحبوب، نوشته سقاف، صفحه 59
[29]( اخرجه الحاكم و صحّحه و اقرّه الذهبى (مستدرك الصحيحين، جلد 3، صفحه 121

 

[30] سوره حشر، آيه 10

 


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*