?>
ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) ၏ဟဒီးစ္ေတာ္ အရ

ကၽြႏ္ုပ္၏ အမ်ဳိးအႏြယ္သားစဥ္ေျမးဆက္ ကို ၾကည့္ျခင္း ...

ကၽြႏ္ုပ္၏ အမ်ဳိးအႏြယ္သားစဥ္ေျမးဆက္ ကို ၾကည့္ျခင္း ...

ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ အမ်ဳိးအႏြယ္သားစဥ္ေျမးဆက္ ကို ၾကည့္ျခင္းသည္ေအဗါဒသ္ျဖစ္ေလ၏။

ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ...

ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ အမ်ဳိးအႏြယ္သားစဥ္ေျမးဆက္ ကို ၾကည့္ျခင္းသည္ေအဗါဒသ္ျဖစ္ေလ၏။

ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားေလ၏။

တမန္ေတာ္ျမတ္သားေတာ္ … ေအမာမ္ (၁၂)ပါးကို ၾကည့္ျခင္းသည္သာလွ်င္ ေအဗါဒသ္ျဖစ္ ပါသလား? (သို႔မဟုတ္) တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ၏ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္အားလုံးကိုပါၾကည့္ျခင္း သည္လည္းေအဗါဒသ္ ျဖစ္ပါသလား?

ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) အေျဖေပးမိန္႔ေလ၏။

အကယ္၍ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္ သည္ ကိုယေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏လမ္းစဥ္ ႏွင့္မလြဲလွ်င္ (ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)) ၏အမိန္႔ေတာ္(မ်ား)ကို မနာခံသူမဟုတ္လွ်င္ ၎တို႔အားလုံးကို ၾကည့္ျခင္းသည္လည္း ေအဗါဒသ္ျဖစ္ေပသည္။

Ref : عیون اخبار الرضا / تفسیر نور الثقلین ج 1 ص 83

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××

251 / END


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*