?>

ဂ်ႏၷသ္သိုလ္ ဗကီးအ္ သည္ အာေလ့ စအူးဒ္ ႏွင့္ ဝဟာဘီ မ်ား ၏ အစၥလာမ္ သာသနာ ႏွင့္ အစၥလာမ္ သာသနာ ၏ အထြတ္အျမတ္ မ်ား ကို ရန္ၿငိဳးထား ေၾကာင္း ထင္ရွား သည့္ သက္ေသျဖစ္

ဂ်ႏၷသ္သိုလ္ ဗကီးအ္ သည္ အာေလ့ စအူးဒ္ ႏွင့္ ဝဟာဘီ မ်ား ၏ အစၥလာမ္ သာသနာ ႏွင့္ အစၥလာမ္ သာသနာ ၏ အထြတ္အျမတ္ မ်ား ကို ရန္ၿငိဳးထား ေၾကာင္း ထင္ရွား သည့္ သက္ေသျဖစ္

ဂ်ႏၷသ္သိုလ္ ဗကီးအ္ သည္ အာေလ့ စအူးဒ္ ႏွင့္ ဝဟာဘီ မ်ား ၏ အစၥလာမ္ သာသနာ ႏွင့္ အစၥလာမ္ သာသနာ ၏ အထြတ္အျမတ္မ်ား တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ အိမ္ေတာ္သူ အိမ္ေတာ္သူ မ်ား (အ.စ) ႏွင့္ ၾကင္ယာေတာ္မ်ား၊ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သာဝကေတာ္မ်ား (ရ.ေသြ ) တို႔ ႏွင့္ ရန္ၿငိဳးထား ေၾကာင္း ထင္ရွား သည့္ သက္ေသ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

မဲဟ္ရ္ သတင္းဌာန ၏ သတင္း အေထာက္အထား အရ ဂ်ႏၷသ္သိုလ္ ဗကီးအ္ သည္ အာေလ့စအူးဒ္ ႏွင့္ ဝဟာဘီ မ်ား ၏ အစၥလာမ္ သာသနာ ႏွင့္ အစၥလာမ္ သာသနာ ၏ အထြတ္အျမတ္မ်ား တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ အိမ္ေတာ္သူ အိမ္ေတာ္သူ မ်ား (အ.စ) ႏွင့္ ၾကင္ယာေတာ္မ်ား၊ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သာဝကေတာ္မ်ား (ရ.ေသြ ) တို႔ ႏွင့္ ရန္ၿငိဳးထား ေၾကာင္း ထင္ရွား သည့္ သက္ေသ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ႏၷသ္သိုလ္ ဗကီးအ္ သည္ မဒီနာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္ တည္ရွိၿပီး အေရးႀကီး ကဗရ္ စတန္ (သခၤ်ဳိင္း) ႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ၎ ကဗဲရ္စတန္ အတြင္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ ဘိုးေဘးမ်ား ၊အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အ.စ) ၊မိုအ္မင္မ်ား၏ မိခင္မြန္မ်ား (ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ ၾကင္ယာေတာ္ျမတ္မ်ား ) ၊ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည့္ သာဝကေတာ္မ်ား (ရ.ေသြ) ၊သာေဗအီးန္မ်ား ႏွင့္ အျခား အေရးႀကီး ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကဗဲရ္မ်ား ၊ဂူဗိမာန္မ်ား ရွိပါတယ္။ ဤ ျမင့္ျမတ္ သန္႔ စင္သည့္ ကဗဲရ္ေတာ္မ်ား ဂူဗိမာန္မ်ား ကို အာေလ့စအူးဒ္ အေနျဖင့္ ေရွာင္ဝါလ္ လျမတ္ ၈ရက္ ဟီဂ်ရီသကၠရာဇ္ ၁၃၄၄ ခုႏွစ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္ တြင္ မရိုမေသျပဳ၍ ရွဟီးဒ္ျပဳ (ၿဖိဳဖ်က္ ) ခဲ့ပါတယ္။

အာေလ့စအူးဒ္ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ သမားအုပ္စု ဝဟာဘီမ်ား အေနျဖင့္ ဤဂိုနာထိုက္သည့္အလုပ္ ၊ ရာဇာဝတ္မႈ ေျမာက္သည့္ အလုပ္ကို အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္၏ သြန္သင္ခ်က္ ပမာ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ စြန္နီ အိုလမာ ႏွင့္ ရွီအာ အိုလမာ တို႔ အေနျဖင့္ ဂူဗိမာန္ ျပဳလုပ္ ျခင္းကို ႏွင့္၎ ဂူဗိမာန္မ်ားကို အရိုအေသျပဳျခင္းကို လက္ခံ ထားၾကပါတယ္။

စြန္နီ အိုလမာ ႏွင့္ ရွီအာ အိုလမာ ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ အန္ဗီယာမ်ား (အ.စ) ၊ ေအာင္စီယာ မ်ား (အ.စ) သာဝကေတာ္မ်ား ၊ မအ္စူးမ္ေအမာမ္မ်ား (အ.စ) ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၾကင္ယာေတာ္ မြန္မ်ား ၏ ဂူဗိမာန္မ်ား ၊ကဗဲရ္ေတာ္မ်ား ကို မရို မေသျပဳျခင္းကို မပိုင္ေၾကာင္း လက္ခံ အတည္ ျပဳထားပါတယ္။

ဝဟာဘီ အၾကမ္းဖက္ ၊အစြန္းေရာက္ မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္ မိမိ စြန္နီ မ်ား အျဖစ္ ေၾကညာၿပီး အန္ဗီယာမ်ား (အ.စ) ၊ ေအာင္စီယာ မ်ား (အ.စ) သာဝကေတာ္မ်ား ၊ မအ္စူးမ္ေအမာမ္မ်ား (အ.စ) ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၾကင္ယာေတာ္ မြန္မ်ား ၏ ဂူဗိမာန္မ်ား ၊ကဗဲရ္ေတာ္မ်ား ကို ရွဟီးဒ္ျပဳ (ၿဖိဳဖ်က္) ခဲ့ ၾကပါတယ္။

 

ဝဟာဘီမ်ား ဤ လုပ္ရပ္ အား ၁၃၄၄ ဟီဂ်ရီ သကၠရာဇ္မွ စၿပီးယေန႔တိုင္ မြတ္စလင္မ္မ်ား ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ် လ်က္ ရွိပါတယ္။ အစၥလာမ္ကမာၻ႔ တြင္ ေရွာင္ဝါလ ၈ ညရက္ေန႔ ကို ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ ေန႔ အျဖစ္ က်င္းပ ၾကပါတယ္။ ဂ်ႏၷသ္ သိုလ္ ဗကီးအ္ သခၤ်ဳိင္းသည္ မဒီနာ ေရႊ ၿမိဳ႕ ေတာ္ ၏ ပထမဦးဆုံး ႏွင့္ ေရွး အက်ဆုံး အစၥလာမ့္ သခၤ်ဳိင္း ေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွီအာေအမာမ္မ်ား (အ.စ) မွ ၄ပါး ၊ ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ ဇဲဟ္ရာ (စ.အ) ႏွင့္ သာဝကေတာ္မ်ား သာေဗအီးန္မ်ား မွ အခ်ဳိ႕ ႏွင့္ အစၥလာမ့္ အႀကီးအကဲမ်ား ကို ဒဖနာျပဳ ျမႇဳပ္ႏွံ ထားပါတယ္။

ေအမာမ္ မအ္စူးမ္မ်ား (အ.စ) ႏွင့္ အခ်ဳိ႕အႀကီးအကဲမ်ား ၏ ဂူဗိမာန္ မ်ားတြင္ ဂြန္ဗသ္ ေတာ္မ်ား ႏွင့္ ခန္းမေတာ္ မ်ား တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ၎တို႔ကို ဟီဂ်ရီ ၁၃ ရာစု တြင္ ပထမအႀကိမ္ ဟီဂ်ရီ ၁၄ ရာစု တြင္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ဝဟာဘီ အၾကမ္းဖက္ အစြန္းေရာက္မ်ား မွ ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဤကိစၥ အတြက္ ပါကစၥတန္ ၊ အီရန္ ၊ အိႏိၵယ အပါအဝင္ အစၥလာမ္မီ ႏိုင္ငံ အေျမာက္အမ်ား ရွိ ရွိအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား ႏွင့္ စြန္နီ မြတ္စလင္မ္မ်ား ရွီအာ ၊စြန္နီ အိုလမာ ႏွင့္ မြတ္စလင္မ္မ်ားမွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဝဟာဘီမ်ား သည္ ဂ်ႏၷသ္ သိုလ္ ဗကီးအ္ ကဗဲရ္စတန္ ရွိ ေအမာမ္ (၄) ပါး (အ.စ) ၏ ဂြန္ဗသ္ ေတာ္မ်ား ႏွင့္ သခင္မႀကီး ဘီဘီဖြာေတြမာ (စ.အ) ၏ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည့္ ဗိုက္သ္သိုေဟဇ္န္ ေပၚ ရွိ ဂြန္ဗသ္ေတာ္ (အမိုးခုံး) မ်ား ကို ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အဗ္ဒို လ္ ရဲဟ္မန္ ဂ်ဗရသီ ၏ အဆို အရ ဝဟာဘီမ်ား ၏ ပထမဆုံး အႀကိမ္ တိုက္ခိုက္မႈ ျပဳၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ၾကာ မဒီနာ ေရႊၿမိဳ႕ ေတာ္ အား ဝိုင္းရံပိတ္ဆို႔ ၿပီး အစာေရစား ေခါင္းပါး ေအာင္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ မဒီနာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ ဒြန္နဘီ (ဆြ) မွအပ ရွိသမွ် ဂြန္ဗသ္ ေတာ္မ်ား (အမိုးခုံးမ်ား) အားလုံး ကို ၿဖိဳဖ်က္ ခဲ့ပါတယ္။

ေဆာ္ဒီ အစိုးရ အေနျဖင့္ ေရွာင္ဝါလ ၈ ရက္ေန႔ ၁၃၄၄ ဟီဂ်ရီ တြင္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ ကဗဲရ္ေတာ္မ်ား ၏ ေဇယာရသ္ အား ေရွးရ္က္ ႏွင့္ေဗဒအသ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္္ၿပီး ဗကီးအ္ ရွိ အစၥလာမ္မီ အထိမ္းအမွတ္မ်ား ၊ သမိုင္းဝင္ အထိမ္းအမွတ္မ်ား ကို ၿဖိဳဖ်က္ ခဲ့ပါတယ္။

အန္ဗီယာမ်ား (အ.စ) ၊ ေအာင္စီယာ မ်ား (အ.စ) ႏွင့္ သာဝကေတာ္မ်ား ၏ ကဗဲရ္မ်ား အေပၚ ဂြန္ဗသ္ ေတာ္မ်ား (အမိုးခုံးမ်ား ) တည္ေဆာက္ျခင္းကို ရွီအာ အိုလမာ ႏွင့္ စြန္နီ အိုလမာ ျပဳပိုင္ေၾကာင္း လက္ခံ ထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဝဟာဘီ အိုလမာ အေနျဖင့္ အေျခအျမစ္မရွိ သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ၊ လုပ္ ႀကံ ၊ ႀကံစည္ထား မႈမ်ား ကို ေၾကာင့္ မမွတ္ဟု လက္ခံထား ပါတယ္။

ဝဟာဘီမ်ား အေနျဖင့္ ဥစၥာ ပစၥည္း ခ်မ္းသာ ကြယ္ဝမႈ ႏွင့္ အင္အား ကို အသုံးခ် ၿပီး မကၠာဟ္ ေရႊၿမိဳ႕ ေတာ္ ႏွင့္ မဒီနာ ေရႊၿမိဳ႕ ေတာ္ ရွိ အစၥလာမ္မီ အေမြအႏွစ္မ်ားကို စာနာစိတ္မဲ့စြာ ရက္ရက္ စက္စက္ ၿဖိဳဖ်က္ ခဲ့ၾကပါတယ္။

ယေန႔လည္းဘဲ ဝဟာဘီ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ အစည္း မ်ား သည္ အလႅာဟ္အခ်စ္ေတာ္သူေတာ္စင္ ၊ သူေတာ္ျမတ္ မ်ား ႏွင့္ ထူးခၽြန္ အစၥလာမ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၏ ကဗဲရ္မ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ ရမည့္ အကီဒဟ္ (ယုံၾကည္ခ်က္) ကို ထားထားပါတယ္။

ကမာၻ အဝွမ္းရွိ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား ႏွင့္ စြန္နီ မြတ္စလင္မ္မ်ား သည္ ဝဟာဘီမ်ား ၏ ဤ စက္ဆုပ္ ရြံရွာ ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ၊ မသန္႔ စင္သည့္ လမ္းလြဲလမ္း မွား ေနသည့္ အကီဒဟ္ (ယုံၾကည္ခ်က္) ကို အျပန္အလွန္ ႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္းၿပီး စည္းလုံး မႈျဖင့္ ေတာ္လွန္ တိုက္ထုတ္ သင့္ပါတယ္။

 

*****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*