?>

စနအအ္ ရွိ ကေလးငယ္မ်ား ဆႏၵျပပြဲ ႀကီး + ဓာတ္ပုံမ်ား

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ယီမင္ ကေလးငယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ကုလသမဂၢဆန္က်င့္ေရး ဆႏၵျပပြဲ ႀကီးကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ ကိုယ္တိုင္ ယီမင္ ကေလးမ်ား ၏ ရန္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ လက္ေအာက္ ခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သည္ ရာဇဝတ္မႈ အားလုံး တြင္ ပါဝင္ေနၿပီး ႏႈတ္ ဆိတ္ ေနေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ယေန႔ စနအအ္ ၿမိဳ႕ တြင္ ယီမင္ ကေလးငယ္မ်ား မွ ဆႏၵျပပြဲႀကီး တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆႏၵျပပြဲ တြင္ ကုလသမဂၢဆန္က်င့္ ဆႏၵျပ ၿပီး ေဆာ္ဒီ အား အရွက္ တရား စာရင္း မွ ထုတ္ထားသည့္ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ (ေဆာ္ဒီဘက္မွ ရပ္တည္ ေပးသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။)

ဆႏၵျပပြဲ ႀကီးကို ျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း သည္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ေၾကျငာ ခ်က္ တစ္ေစာင္ ကို ထုတ္ျပန္ရင္း ဆႏၵျပပြဲ ႀကီးတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ ပါဝင္ ျခင္း ၏ အေရးႀကီးမႈ ၊ ကုလသမဂၢသည္ ေရငုံႏႈတ္ဆိတ္ေနသည့္ အတြက္ ၎ကို ဆန္က်င့္၍ ဆႏၵ ျပရေၾကာင္း ယီမင္ ကေလးမ်ား ကို လူမဆန္စြာ ရက္ရက္ စက္စက္ သတ္ျဖတ္ေနသည့္ ရာဇဝင္မႈ တြင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ ႏွင့္ ၎ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္းပါဝင္ေနေၾကာင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ အား ေမာက္မာသည့္ အာဏာရွင္ ႏိုင္ငံမ်ား ၏ ဖိအားေပးမႈ ကို ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ် ေၾကာင္း ၊ကုလသမဂၢ ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အေပၚ ဖိအား ေၾကာင့္ လူမဆန္သည့္ ရက္စက္ ယုတ္မာမႈ ကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ၎ေမာက္မာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ကို သေဘာၾကေအာင္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ပါဝင္ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ ကိုယ္တိုင္ ယီမင္ ကေလးမ်ား ၏ ရန္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ လက္ေအာက္ ခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သည္ ရာဇဝတ္မႈ အားလုံး တြင္ ပါဝင္ေနၿပီး ႏႈတ္ ဆိတ္ ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ခင္ဗ်ား ... ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အျမင္မွာ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ မွာ ခင္ဗ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ၊အေရးအႀကီးတကာအႀကီးဆုံး အေၾကာင္းခံ တစ္ခု မွာ ခင္ဗ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ဤဒုကၡ ေတြကို ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ သယ္ေဆာင္လာသူမွာ ခင္ဗ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။

ဤထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကေလးငယ္မ်ား အေနျဖင့္ မည္သူေတြ လူသတ္သမား မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အေသအခ်ာ ကို သိရွိ ေၾကာင္း ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏွင့္ စစ္တိုက္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို သတ္ျဖတ္ရေအာင္ ၊ ကၽြန္ုပ္တို႔ အား ဝိုင္းရံ ပိတ္ဆို႔ ထား ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အား အစာငတ္ထားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ေနေၾကာင္း တင္ျပ ထားပါတယ္။

ဤအေတာ အတြင္း ယီမင္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီး ႏွင့္ အိမ္ယာ ဝန္ႀကီး ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ သြာဟာ အလ္မသူကူလ္ မွ အေျမာက္အမ်ား ေသာ ကေလးငယ္ မ်ား သည္ ဆြအ္ဒဟ္ ၿမိဳ႕ ရွိ ယီမင္ျပည္သူ႔ ေဆးုံ တြင္ ေဆးုံ တက္ ကုသေနရေၾကာင္း ေဆာ္ဒီ မ်ား ၏ တိုက္ခိုက္ မႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ား သည္ မသန္မစြမ္းဘဝသို႔ေရာက္ သြား ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေဒါက္တာ မီဆက္လက္ၿပီး ဤ ကေလးငယ္မ်ား ကို အေရးႀကီး ကုသဖို႔ အတြက္ ဆြအ္ဒဟ္ ၿမိဳ႕   တြင္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္း ကိရိယာ မ်ား မရွိေၾကာင္း ၊ ကုလသမဂအေနျဖင့္ ယီမင္ အတြင္း လိုအပ္သည့္ ကုသမႈ ဆိုင္ရာ ပစၥည္း ကိရိယာ မ်ား ဝင္ေရာက္မရေအာင္ တားဆီး မႈမ်ား ကို ျပဳေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေဒါက္တာ သြာဟာ အလ္မသူကူလ္ မွ ဆက္လက္ၿပီး ကုလသမဂၢ ၏ တာဝန္ မေက်ပြန္ မႈ ၿပီးေနာက္ အေရးႀကီးလိုအပ္သည့္ ကုသရန္ ပစၥည္း ကိရိယာ မ်ား မရွိမႈေၾကာင့္ ရာေပါင္းမ်ား စြာေသာ ကေလးငယ္ မ်ား ေသဆုံးခဲ့ ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ယီမင္ ကေလးငယ္မ်ား မွ ဆႏၵျပပြဲ ႀကီး၏ အဆုံး တြင္ ေၾကျငာခ်က္ တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္တြင္ ကုလသမဂၢ ၏လုပ္ရပ္ကို ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ် ထားပါတယ္။

*****************************************************************


END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*