?>

စလ္ဝသ္ပို႔သသူမ်ား အေပၚ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ဘက္မွ အစ္ေသဂ္ဖါရ္ ဖတ္ရြတ္ေပး

စလ္ဝသ္ပို႔သသူမ်ား အေပၚ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ဘက္မွ အစ္ေသဂ္ဖါရ္ ဖတ္ရြတ္ေပး

စလ္ဝသ္ပို႔သသူမ်ား အေပၚ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ဘက္မွ အစ္ေသဂ္ဖါရ္ ဖတ္ရြတ္ေပးျခင္းအေၾကာင္းကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (صلّی الله علیه وآله وسلم ) မိန္႔ေတာ္မူ၏ ။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္အေနျဖင့္ ေကာင္းကင္တမန္ တစ္ပါးအားဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ၎ေကာင္းကင္တမန္၏ လက္ေမာင္း ႏွစ္ဖက္ ရွိေပသည္။ တစ္ဖက္မွာ အေရွ႕ အရပ္တြင္ ရွိၿပီး ေနာက္တစ္ဖက္မွာ အေနာက္အရပ္တြင္ရွိပါသည္။ ၎၏ ေျခေထာက္ ႏွစ္ဖက္ သည္ ေျမပထဝီ၏ ခုႏွစ္ထပ္တြင္ ရွိေပသည္။ ၎၏ ဦးေခါင္ေတာ္ သည္ အရ္ရွ္ေတာ္၏ ေအာက္တြင္ရွိပါသည္။ ၎ေကာင္းကင္ တမန္၏ အေတာင္ပံမ်ား၏ အေရအတြက္မွာ ရွိသမွ်အဖန္ဆင္းခံ ဂ်င္န္မ်ား လူသားမ်ား ႏွင့္ ေတာေနသတၱဝါမ်ား ေရေနသတၱဝါမ်ား အသက္ ႐ႈေနသည့္ သတၱဝါမ်ား မိုးသီးမိုးေပါက္မ်ား သစ္ပင္မ်ား ၏ အရြက္မ်ား ႏွင ့္ေကာင္းကင္ယံရွိ ၾကယ္တာရာမ်ား ေျမပထဝီရွိ ေျမမႈန္မ်ား ႏွင့္ အညီ ရွိပါသည္။

          ကၽြႏ္ုပ္ (မိုဟမၼဒ္ (صلّی الله علیه وآله وسلم ) ၏ အြန္မသ္ (ေနာက္လိုက္ေနာက္သားမ်ား) မွ အၾကင္မည္သူမဆို ကၽြႏ္ုပ္အေပၚ စလ္ဝသ္ ပို႔သ လွ်င္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ သည္ ၎ ေကာင္းကင္တမန္ အား အမိန္႔ေပးေတာ္မူသည္။ ဤႏူးရ္ေရာင္ျခည္ေတာ္ေအာက္ရွိ ျမစ္၊ အရွ္ရွ္ေတာ္၏ ေအာက္တြင္ရွိ သည့္ျမစ္ တြင္ ေရငုတ္ပါေလ။ ၿပီးေနာက္ အျပင္ထြက္လာၿပီး မိမိကိုယ္အား ခါပါေလ။ ၿပီးေနာက္ ၎ေကာင္းကင္တမန္ ၏ အေတာင္ပံတိုင္းမွ က်လာသည့္ ေရစက္ေရေပါက္မ်ား ကိုေကာင္းကင္ တမန္ အျဖစ္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေလမည္။ ၿပီးေနာက္ ၎ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား အားလုံး အေပၚ အမိန္႔ေပးေတာ္မူမည္။ ေကယာမသ္ တိုင္ ဤ အဖန္ဆင္းခံ ေက်းကၽြန္ (စဘ္ဝသ္ပို႔သသူ) အတြက္ အစ္ေသဂ္ဖါရ္ ဖတ္ရြတ္ေပးပါေလ။

Ref : شرح فضائل صلوات / ص ۵۳

H.I ဆရက္ဒ္ မိုဟမၼစလင္းမ္အလဝီဆပ္

×××××××××××××××××××××××××××

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*