?>

သကၠ္ဝါ ၊ ဝါဂ်စ္ဗ္တိုက္ေနသည့္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား အတြက္ (ရွရီအီ)အခြန္ ေပးေဆာင္ျခင္း

သကၠ္ဝါ ၊ ဝါဂ်စ္ဗ္တိုက္ေနသည့္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား အတြက္ (ရွရီအီ)အခြန္ ေပးေဆာင္ျခင္း

( ဧကန္အမွန္ အၾကင္မည္သူမဆို မိမိ၏ သာသ နာညီ ေနာင္၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အမိန္႔ကို ရိုေသေလးစားမည္၊ မိမိတာဝန္ျဖစ္သည့္ ဥစၥာ ပစၥည္း ဆိုင္ရာ (ရွရီအီ) အခြန္ ကို သက္ဆိုင္သူ၊ တိုက္တန္သူ ထံေရာက္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ ဆိုလွ်င္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္ သည္ လမ္းလြဲလမ္းမွား ဘက္သို႔ ဆြဲေခၚသြားမည့္ ျပႆနာမ်ား ႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ေဘးဒုကၡမ်ားမွ လုံၿခဳံသြား ပါ မည္။အၾကင္ မည္သူမဆို ကပ္ေစးနည္းတြန္႔တိုမည္၊ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ ၎ကို အမာနသ္ အျဖစ္ ေပးသနားထားသည့္ ေနအ္မသ္ ေတာ္မ်ား ကို တိုက္တန္သူ ကို မေပးမည္ဆိုလွ်င္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သည္ ေလာကီ၊ေလာကုတၱရာ တြင္ အ႐ႈံး ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရမည့္ သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ )

 

 

) اٴَنَّهُ مَنِ اتَّقیٰ رَبَّهُ مِنْ اخْوٰانِكَ فِي الدِّینِ وَ اٴَخْرَجَ مِمّٰا عَلَیْهِ إِلیٰ مُسْتَحِقّیهِ، كٰانَ آمِناً مِنَ الْفِتْنَةِ الْمُبْطِلَةِ، وَ مِحَنِهَا الْمُظْلِمَةِ الْمُظِلَّةِ وَ مَنْ بَخِلَ مِنْهُمْ بِمٰا اٴَعٰارَهُ اللهُ مِنْ نِعْمَةِ عَلیٰ مَنْ اٴَمَرَهُ بِصِلَتِهِ، فَإِنَّهُ یَكُونُ خٰاسِراً بِذٰلِكَ لِاٴُوْلاٰهُُ وَآخِرَتِهِ(

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( ဧကန္အမွန္ အၾကင္မည္သူမဆို မိမိ၏ သာသ နာညီ ေနာင္၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အမိန္႔ကို ရိုေသေလးစားမည္၊ မိမိတာဝန္ျဖစ္သည့္ ဥစၥာ ပစၥည္း ဆိုင္ရာ (ရွရီအီ) အခြန္ ကို သက္ဆိုင္သူ၊ တိုက္တန္သူ ထံေရာက္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ ဆိုလွ်င္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္ သည္ လမ္းလြဲလမ္းမွား ဘက္သို႔ ဆြဲေခၚသြားမည့္ ျပႆနာမ်ား ႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ေဘးဒုကၡမ်ားမွ လုံၿခဳံသြား ပါ မည္။အၾကင္ မည္သူမဆို ကပ္ေစးနည္းတြန္႔တိုမည္၊ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ ၎ကို အမာနသ္ အျဖစ္ ေပးသနားထားသည့္ ေနအ္မသ္ ေတာ္မ်ား ကို တိုက္တန္သူ ကို မေပးမည္ဆိုလွ်င္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သည္ ေလာကီ၊ေလာကုတၱရာ တြင္ အ႐ႈံး ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရမည့္ သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ )[1]

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာန

 

     ဤ စကားစုသည္ ေအမာမ္မဲဟ္ဒီ(အ.ဂ်) အေနျဖင့္ ရွိက္ၡမိုဖီးဒ္ (ရ.ဟ) အမည္ႏွင့္ ေရးသားခဲ့သည့္ ဒုတိယ စာခၽြန္ေတာ္၏ အစိတ္ အပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္ စာခၽြန္ေတာ္ ၏ ဤ အစိတ္အပိုင္း တြင္ ဝါဂ်စ္ဗ္တိုက္ ေနသည့္ဥစၥာပစၥည္း မ်ားအတြက္ (ရွရီအီ)အခြန္ကို သက္ဆိုင္သူတိုက္တန္သူ ထံ ပို႔ေပး ရမည့္ အေၾကာင္း ဤအလုပ္တြင္ ေကာင္းမႈႏွင့္ လာဒ္ မဂၤ လာ ရွိေၾကာင္း ဘက္သို႔ညႊန္ျပ ထားပါသည္။ ေအမာမ္ (သကၠ္ဝါ ၊ ဝါဂ်စ္ဗ္တိုက္ေနသည့္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား အတြက္ (ရွရီအီ)အခြန္ ေပးေဆာင္ျခင္း

 

) اٴَنَّهُ مَنِ اتَّقیٰ رَبَّهُ مِنْ اخْوٰانِكَ فِي الدِّینِ وَ اٴَخْرَجَ مِمّٰا عَلَیْهِ إِلیٰ مُسْتَحِقّیهِ، كٰانَ آمِناً مِنَ الْفِتْنَةِ الْمُبْطِلَةِ، وَ مِحَنِهَا الْمُظْلِمَةِ الْمُظِلَّةِ وَ مَنْ بَخِلَ مِنْهُمْ بِمٰا اٴَعٰارَهُ اللهُ مِنْ نِعْمَةِ عَلیٰ مَنْ اٴَمَرَهُ بِصِلَتِهِ، فَإِنَّهُ یَكُونُ خٰاسِراً بِذٰلِكَ لِاٴُوْلاٰهُُ وَآخِرَتِهِ(

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( ဧကန္အမွန္ အၾကင္မည္သူမဆို မိမိ၏ သာသ နာညီ ေနာင္၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အမိန္႔ကို ရိုေသေလးစားမည္၊ မိမိတာဝန္ျဖစ္သည့္ ဥစၥာ ပစၥည္း ဆိုင္ရာ (ရွရီအီ) အခြန္ ကို သက္ဆိုင္သူ၊ တိုက္တန္သူ ထံေရာက္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ ဆိုလွ်င္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္ သည္ လမ္းလြဲလမ္းမွား ဘက္သို႔ ဆြဲေခၚသြားမည့္ ျပႆနာမ်ား ႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ေဘးဒုကၡမ်ားမွ လုံၿခဳံသြား ပါ မည္။အၾကင္ မည္သူမဆို ကပ္ေစးနည္းတြန္႔တိုမည္၊ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ ၎ကို အမာနသ္ အျဖစ္ ေပးသနားထားသည့္ ေနအ္မသ္ ေတာ္မ်ား ကို တိုက္တန္သူ ကို မေပးမည္ဆိုလွ်င္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သည္ ေလာကီ၊ေလာကုတၱရာ တြင္ အ႐ႈံး ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရမည့္ သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ )[2]

 

 

     ဤ စကားစုသည္ ေအမာမ္မဲဟ္ဒီ(အ.ဂ်) အေနျဖင့္ ရွိက္ၡမိုဖီးဒ္ (ရ.ဟ) အမည္ႏွင့္ ေရးသားခဲ့သည့္ ဒုတိယ စာခၽြန္ေတာ္၏ အစိတ္ အပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္ စာခၽြန္ေတာ္ ၏ ဤ အစိတ္အပိုင္း တြင္ ဝါဂ်စ္ဗ္တိုက္ ေနသည့္ဥစၥာပစၥည္း မ်ားအတြက္ (ရွရီအီ)အခြန္ကို သက္ဆိုင္သူတိုက္တန္သူ ထံ ပို႔ေပး ရမည့္ အေၾကာင္း ဤအလုပ္တြင္ ေကာင္းမႈႏွင့္ လာဒ္ မဂၤ လာ ရွိေၾကာင္း ဘက္သို႔ညႊန္ျပ ထားပါသည္။ ေအမာမ္ (အ.ဂ် အေနျဖင့္ အၾကင္မည္သူမဆို သကၠ္ဝါရွိမည္ (သီလ၊ သမာဓိ ရွိမည္) ၊ မိမိတာဝန္ျဖစ္သည့္ဥစၥာပစၥည္းဆိုင္ရာ (ရွရီအီ) အခြန္ (ဥပမာခါမ္းစ္ ၊ဇကားသ္ စသည္ျဖင့္ ) ကိုသက္ဆိုင္သူ၊တိုက္တန္သူထံေရာက္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ အာမခံ ေပးထား ပါသည္။ထို (အာမခံခ်က္)မွာ ဤကဲ့သို႔အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး သည့္အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ သည့္ အတြက္ ရလာဒ္ အျဖစ္ ျပႆနာမ်ား ႏွင့္ေဘးဒုကၡမ်ားမွ ကင္း ေဝမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အၾကင္မည္သူမဆို ဥစၥာပစၥည္းဆိုင္ ရာ (ရွရီအီ) အခြန္ ေပးေဆာင္မႈတြင္ေပါ့ေလ်ာ့မည္၊ရွရီအီ အခြန္ မ်ား ကို ေပးေဆာင္ရာတြင္ ကပ္ေစးနည္းမည္၊ တြန္႔တို မည္ ဆို လွ်င္ ၎၏ ကံၾကမၼာတြင္ေလာကီေလာကတၱရာ ဆုံး ႈံးမႈမွအပအျခား ဘာမွျဖစ္မည္မဟုတ္ေပ။

     ဥစၥာပစၥည္းဆိုင္ ရာ (ရွရီအီ)အခြန္ေပးေဆာင္မႈျပဳခ်ိန္ တြင္ ႈိင္တြန္ (လ.န) သည္ လူသားအား ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္း ေလ၏။၎အား ဆင္းရဲ သြားမည္ဟုေၾကာက္လန္ေအာင္ ျပဳ ေလ၏။ ေအမာမ္ (အ.ဂ်) ၏ ဤမိန္႔ၾကားခ်က္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိရွိ နားလည္သေဘာေပါက္ ရသည္မွာ - ျဖစ္ရပ္မွန္ ၊အမွန္ တကယ္ မွာ ခြမ္းစ္ႏွင့္ဇကားသ္ မေေပးေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ျဖစ္ေစသည္ မဟုတ္ဘဲ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏လမ္းတြင္ မေပးကမ္း မလွဴဒါန္း သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္ဆိုတာ ျဖစ္ပါသည္။

     ဥစၥာပစၥည္းဆိုင္ ရာ (ရွရီအီ) အခြန္ေပးေဆာင္မႈျပဳျခင္းျဖင့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုက္သင့္ထိုက္တန္သူကို ေပး ေဆာင္ျခင္း သည္ မႏုႆလူသား ၏ ဥစၥာပစၥည္း ကိုတိုးပြား လာဒ္ရွိ ေစပါ သည္။တစ္နည္းအားျဖင့္ နာမ္ပိုင္ဆိုင္ရာ ရိကၡာ ကိုလည္း တိုးပြားေစပါသည္။ မည္းေမာင္းေနသည့္လမ္းမ်ားတြင္တြင္းကို သိရွိျမင္ေတြ႔ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏွင့္ လမ္းမွန္ ကိုျပသည့္ အလင္း ေရာင္ ဆီမီးခြက္ကို ရလိုက္ သကဲ့ သို႔ျဖစ္ ပါသည္။

) အေနျဖင့္ အၾကင္မည္သူမဆို သကၠ္ဝါရွိမည္ (သီလ၊ သမာဓိ ရွိမည္) ၊ မိမိတာဝန္ျဖစ္သည့္ဥစၥာပစၥည္းဆိုင္ရာ (ရွရီအီ) အခြန္ (ဥပမာခါမ္းစ္ ၊ဇကားသ္ စသည္ျဖင့္ ) ကိုသက္ဆိုင္သူ၊တိုက္တန္သူထံေရာက္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ အာမခံ ေပးထား ပါသည္။ထို (အာမခံခ်က္)မွာ ဤကဲ့သို႔အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး သည့္အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ သည့္ အတြက္ ရလာဒ္ အျဖစ္ ျပႆနာမ်ား ႏွင့္ေဘးဒုကၡမ်ားမွ ကင္း ေဝမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အၾကင္မည္သူမဆို ဥစၥာပစၥည္းဆိုင္ ရာ (ရွရီအီ) အခြန္ ေပးေဆာင္မႈတြင္ေပါ့ေလ်ာ့မည္၊ရွရီအီ အခြန္ မ်ား ကို ေပးေဆာင္ရာတြင္ ကပ္ေစးနည္းမည္၊ တြန္႔တို မည္ ဆို လွ်င္ ၎၏ ကံၾကမၼာတြင္ေလာကီေလာကတၱရာ ဆုံး ႈံးမႈမွအပအျခား ဘာမွျဖစ္မည္မဟုတ္ေပ။

     ဥစၥာပစၥည္းဆိုင္ ရာ (ရွရီအီ)အခြန္ေပးေဆာင္မႈျပဳခ်ိန္ တြင္ ႈိင္တြန္ (လ.န) သည္ လူသားအား ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္း ေလ၏။၎အား ဆင္းရဲ သြားမည္ဟုေၾကာက္လန္ေအာင္ ျပဳ ေလ၏။ ေအမာမ္ (သကၠ္ဝါ ၊ ဝါဂ်စ္ဗ္တိုက္ေနသည့္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား အတြက္ (ရွရီအီ)အခြန္ ေပးေဆာင္ျခင္း

 

) اٴَنَّهُ مَنِ اتَّقیٰ رَبَّهُ مِنْ اخْوٰانِكَ فِي الدِّینِ وَ اٴَخْرَجَ مِمّٰا عَلَیْهِ إِلیٰ مُسْتَحِقّیهِ، كٰانَ آمِناً مِنَ الْفِتْنَةِ الْمُبْطِلَةِ، وَ مِحَنِهَا الْمُظْلِمَةِ الْمُظِلَّةِ وَ مَنْ بَخِلَ مِنْهُمْ بِمٰا اٴَعٰارَهُ اللهُ مِنْ نِعْمَةِ عَلیٰ مَنْ اٴَمَرَهُ بِصِلَتِهِ، فَإِنَّهُ یَكُونُ خٰاسِراً بِذٰلِكَ لِاٴُوْلاٰهُُ وَآخِرَتِهِ(

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( ဧကန္အမွန္ အၾကင္မည္သူမဆို မိမိ၏ သာသ နာညီ ေနာင္၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အမိန္႔ကို ရိုေသေလးစားမည္၊ မိမိတာဝန္ျဖစ္သည့္ ဥစၥာ ပစၥည္း ဆိုင္ရာ (ရွရီအီ) အခြန္ ကို သက္ဆိုင္သူ၊ တိုက္တန္သူ ထံေရာက္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ ဆိုလွ်င္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္ သည္ လမ္းလြဲလမ္းမွား ဘက္သို႔ ဆြဲေခၚသြားမည့္ ျပႆနာမ်ား ႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ေဘးဒုကၡမ်ားမွ လုံၿခဳံသြား ပါ မည္။အၾကင္ မည္သူမဆို ကပ္ေစးနည္းတြန္႔တိုမည္၊ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ ၎ကို အမာနသ္ အျဖစ္ ေပးသနားထားသည့္ ေနအ္မသ္ ေတာ္မ်ား ကို တိုက္တန္သူ ကို မေပးမည္ဆိုလွ်င္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သည္ ေလာကီ၊ေလာကုတၱရာ တြင္ အ႐ႈံး ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရမည့္ သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ )[3]

 

 

     ဤ စကားစုသည္ ေအမာမ္မဲဟ္ဒီ(အ.ဂ်) အေနျဖင့္ ရွိက္ၡမိုဖီးဒ္ (ရ.ဟ) အမည္ႏွင့္ ေရးသားခဲ့သည့္ ဒုတိယ စာခၽြန္ေတာ္၏ အစိတ္ အပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္ စာခၽြန္ေတာ္ ၏ ဤ အစိတ္အပိုင္း တြင္ ဝါဂ်စ္ဗ္တိုက္ ေနသည့္ဥစၥာပစၥည္း မ်ားအတြက္ (ရွရီအီ)အခြန္ကို သက္ဆိုင္သူတိုက္တန္သူ ထံ ပို႔ေပး ရမည့္ အေၾကာင္း ဤအလုပ္တြင္ ေကာင္းမႈႏွင့္ လာဒ္ မဂၤ လာ ရွိေၾကာင္း ဘက္သို႔ညႊန္ျပ ထားပါသည္။ ေအမာမ္ (အ.ဂ်) အေနျဖင့္ အၾကင္မည္သူမဆို သကၠ္ဝါရွိမည္ (သီလ၊ သမာဓိ ရွိမည္) ၊ မိမိတာဝန္ျဖစ္သည့္ဥစၥာပစၥည္းဆိုင္ရာ (ရွရီအီ) အခြန္ (ဥပမာခါမ္းစ္ ၊ဇကားသ္ စသည္ျဖင့္ ) ကိုသက္ဆိုင္သူ၊တိုက္တန္သူထံေရာက္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ အာမခံ ေပးထား ပါသည္။ထို (အာမခံခ်က္)မွာ ဤကဲ့သို႔အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး သည့္အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ သည့္ အတြက္ ရလာဒ္ အျဖစ္ ျပႆနာမ်ား ႏွင့္ေဘးဒုကၡမ်ားမွ ကင္း ေဝမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အၾကင္မည္သူမဆို ဥစၥာပစၥည္းဆိုင္ ရာ (ရွရီအီ) အခြန္ ေပးေဆာင္မႈတြင္ေပါ့ေလ်ာ့မည္၊ရွရီအီ အခြန္ မ်ား ကို ေပးေဆာင္ရာတြင္ ကပ္ေစးနည္းမည္၊ တြန္႔တို မည္ ဆို လွ်င္ ၎၏ ကံၾကမၼာတြင္ေလာကီေလာကတၱရာ ဆုံး ႈံးမႈမွအပအျခား ဘာမွျဖစ္မည္မဟုတ္ေပ။

     ဥစၥာပစၥည္းဆိုင္ ရာ (ရွရီအီ)အခြန္ေပးေဆာင္မႈျပဳခ်ိန္ တြင္ ႈိင္တြန္ (လ.န) သည္ လူသားအား ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္း ေလ၏။၎အား ဆင္းရဲ သြားမည္ဟုေၾကာက္လန္ေအာင္ ျပဳ ေလ၏။ ေအမာမ္ (အ.ဂ်) ၏ ဤမိန္႔ၾကားခ်က္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိရွိ နားလည္သေဘာေပါက္ ရသည္မွာ - ျဖစ္ရပ္မွန္ ၊အမွန္ တကယ္ မွာ ခြမ္းစ္ႏွင့္ဇကားသ္ မေေပးေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ျဖစ္ေစသည္ မဟုတ္ဘဲ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏လမ္းတြင္ မေပးကမ္း မလွဴဒါန္း သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္ဆိုတာ ျဖစ္ပါသည္။

     ဥစၥာပစၥည္းဆိုင္ ရာ (ရွရီအီ) အခြန္ေပးေဆာင္မႈျပဳျခင္းျဖင့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုက္သင့္ထိုက္တန္သူကို ေပး ေဆာင္ျခင္း သည္ မႏုႆလူသား ၏ ဥစၥာပစၥည္း ကိုတိုးပြား လာဒ္ရွိ ေစပါ သည္။တစ္နည္းအားျဖင့္ နာမ္ပိုင္ဆိုင္ရာ ရိကၡာ ကိုလည္း တိုးပြားေစပါသည္။ မည္းေမာင္းေနသည့္လမ္းမ်ားတြင္တြင္းကို သိရွိျမင္ေတြ႔ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏွင့္ လမ္းမွန္ ကိုျပသည့္ အလင္း ေရာင္ ဆီမီးခြက္ကို ရလိုက္ သကဲ့ သို႔ျဖစ္ ပါသည္။

) ၏ ဤမိန္႔ၾကားခ်က္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိရွိ နားလည္သေဘာေပါက္ ရသည္မွာ - ျဖစ္ရပ္မွန္ ၊အမွန္ တကယ္ မွာ ခြမ္းစ္ႏွင့္ဇကားသ္ မေေပးေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ျဖစ္ေစသည္ မဟုတ္ဘဲ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏လမ္းတြင္ မေပးကမ္း မလွဴဒါန္း သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္ဆိုတာ ျဖစ္ပါသည္။

     ဥစၥာပစၥည္းဆိုင္ ရာ (ရွရီအီ) အခြန္ေပးေဆာင္မႈျပဳျခင္းျဖင့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုက္သင့္ထိုက္တန္သူကို ေပး ေဆာင္ျခင္း သည္ မႏုႆလူသား ၏ ဥစၥာပစၥည္း ကိုတိုးပြား လာဒ္ရွိ ေစပါ သည္။တစ္နည္းအားျဖင့္ နာမ္ပိုင္ဆိုင္ရာ ရိကၡာ ကိုလည္း တိုးပြားေစပါသည္။ မည္းေမာင္းေနသည့္လမ္းမ်ားတြင္တြင္းကို သိရွိျမင္ေတြ႔ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏွင့္ လမ္းမွန္ ကိုျပသည့္ အလင္း ေရာင္ ဆီမီးခြက္ကို ရလိုက္ သကဲ့ သို႔ျဖစ္ ပါသည္။

 

[1] احتجاج، ج2، ص325، بحار الانوار، ج53، ص177، ح8

[2] احتجاج، ج2، ص325، بحار الانوار، ج53، ص177، ح8

[3] احتجاج، ج2، ص325، بحار الانوار، ج53، ص177، ح8

================

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*