?>

မႏုႆလူသားအေနျဖင့္ ေအမာမ္ ဂါေအဗ္ ထံမွ အက်ဳိးေက်းဇူး ရယူျခင္း

မႏုႆလူသားအေနျဖင့္ ေအမာမ္ ဂါေအဗ္ ထံမွ အက်ဳိးေက်းဇူး ရယူျခင္း

(သို႔ေသာ္ကၽြႏ္ုပ္၏ ဂိုက္ဗသ္ တြင္ကၽြႏ္ုပ္ထံမွ အက်ဳိးအျမတ္ ယူျခင္းသည္ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ေလ။မိုးတမ္မ်ား၏ ေနာက္တြင္ ကြယ္ေနသည့္ သူရိယေနမင္း ထံမွ အက်ဳိးအျမတ္ ရယူရသကဲ့ သို႔ျဖစ္ေလ၏။ )

 

 

) اٴَمّٰا وَجْهُ الْاِنْتِفٰاعِ بِي فِي غَیْبَتِي فَكَالْاِنْتِفٰاعِ بِالشَّمْسِ إِذٰا غَیَّبَتْهٰا عَنِ الْاٴَبْصٰارِ السَّحٰابُ(

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     (သို႔ေသာ္ကၽြႏ္ုပ္၏ ဂိုက္ဗသ္ တြင္ကၽြႏ္ုပ္ထံမွ အက်ဳိးအျမတ္ ယူျခင္းသည္ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ေလ။မိုးတမ္မ်ား၏ ေနာက္တြင္ ကြယ္ေနသည့္ သူရိယေနမင္း ထံမွ အက်ဳိးအျမတ္ ရယူရသကဲ့ သို႔ျဖစ္ေလ၏။ ) [1]

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာန

 

     ဤေအမာမ္ ဇမာန္း (အ.ဂ်) စကားသည္ ကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္ အစ္ၥဟက္ ေအဗ္ေန ယအ္ကူဗ္ ကိုအေျဖေပး မိန္႔ၾကားေတာ္မူ သည္ ဟဒီးစ္ေတာ္၏ ေနာက္ဆုံး အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ရွိက္ၡ စဒူက္ (ရ.ဟ) ႏွင့္ ရွိက္ၡ သူစီ (ရ.ဟ) အေနျဖင့္လည္း ဤ ဟဒီးစ္ ေတာ္ အား ဆင့္ျပန္ထားပါသည္။ ဤျမင့္ျမတ္သည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္ တြင္ ေအမာမ္ ဇမာန္း (အ.ဂ်) ၏ ဂိုက္ဗသ္ေသ ကိုဗ္ရာ ကို မိုးတမ္မ်ား၏ေနာက္တြင္ကြယ္ေနသည့္သူရိယေနမင္းႏွင့္ပမာေပးထားပါသည္။

     ဤပမာေပးမႈတြင္ အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံး ပိြဳင့္မ်ား ပါဝင္ေနပါသည္။ ၎ပိြဳင့္မ်ား မွ အခ်ဳိ႕ ကို ညႊန္းျပပါမည္။

၁။ ေအမာမ္မဲဟ္ဒီ (အ.ဂ်) သည္ မိမိကိုယ္ မိမိ သူရိယ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ေနမင္း ႏွင့္ပမာ ေပးထားပါသည္။ သူရိယေနမင္းသည္ သက္ရွိ သတၱဝါ မ်ားအတြက္ သက္ရွင္ ရန္ေရ ႏွင့္ အလင္းေရာင္ ႏွင့္အပူ ဓာတ္ စသည္တို႔ကို ဖန္တီးေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ပါသည္။ သူရိယ ေနမင္း မရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ သက္ရွိ သတၱဝါအားလုံး ၏ဘဝ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္း အတိုင္း လူ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္း ၏ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဘဝႏွင့္ ၎ဘဝတည္ၿမဲဖို႔ ရန္ ေအမာမ္ ဇမာန္း (အ.ဂ်) ၏ တည္ရွိေနမႈ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ အခ်ဳိ႕အစၥလာမ္မီ ရီဝါယသ္ ေတာ္မ်ား တြင္ တင္ျပထားပါသည္။ ေအမာမ္မ်ား (၁၂ပါး) (အ.စ) သည္ ေဝေနယ် သတၱဝါ အေပါင္း အဖန္ဆင္းခံရဖို႔အတြက္ အဓိက ပင္းမ အေၾကာင္း ခံ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၂။ သူရိယေနမင္းသည္ အဖန္ဆင္းခံမ်ားမွ အဖန္ဆင္းခံ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး သက္ရွိ သတၱဝါမ်ား အတြက္ အလင္းေရာင္ႏွင့္ အပူ ဓာတ္ကို ေပးစြမ္း ရန္ အေၾကာင္းခံ အဆက္အသြယ္ျဖစ္ သကဲ့ သို႔ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ေအမာမ္ (အ.ဂ် ) ၏ တည္ရွိေနမႈ သည္လည္း အဖန္ဆင္းခံမ်ား အက်ဳိးအျမတ္ ရယူရန္ အတြက္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည့္ အေၾကာင္းခံ အဆက္အသြယ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ ေပးသနားသည့္ အက်ဳိးအျမတ္ ဥပမာ ေနအ္မသ္ ႏွင့္ ေဟဒါယသ္ စသည္ျဖင့္ တို႔သည္ ဤ အေၾကာင္းခံ အဆက္အသြယ္ေၾကာင့္ အဖန္ဆင္းခံ မ်ား အထိ ေရာက္ရွိ လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၃။ လူသားမ်ားအေနျဖင့္အက်ဳိးအျမတ္ ျပည့္အဝ ခံစားႏိုင္ဖို႔ မိုးတိမ္အေနာက္တြင္ ကြယ္ေနသည့္ သူရိယ ေနမင္း ထြက္လာ မည္ကိုေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စား သကဲ့သို႔ ေအမာမ္ ဇမာန္း (အ.ဂ်) ၏ဂိုက္ဗသ္ ကာလတြင္ လည္း မိုအ္မင္မ်ား သည္လည္း ကိုယ္ ေတာ္ ဖူးပြင့္လာမည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စား ေနၾကပါ             သည္။ ကိုယ္ေတာ္ ဖူးပြင့္မည့္ကိစၥ အတြက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မကင္း မဲ့ ၾကေပ။

၄။ ေအမာမ္ ဇမာန္း (အ.ဂ်) ၏ တည္ရွိေနမႈကို ျငင္းပယ္သူသည္ မိုးတိမ္ေနာက္ ကြယ္တြင္ရွိေနသည့္ သူရိယေနမင္းကို ျငင္းပယ္ သကဲ့ သို႔ ျဖစ္ပါသည္။

၅။မိုးတိမ္မ်ား သည္ သူရိယေနမင္းကို လုံးဝကြယ္ ထားသည္ မဟုတ္ေခ်။၊ သူရိယေနမင္း၏ အလင္းေရာင္ႏွင့္ အပူဓာတ္သည္ ေျမႀကီး ႏွင့္ေျမႀကီးေပၚရွိ သူမ်ား ထံသို႔ေရာက္ရွိပါသည္။ ဤ နည္းတူစြာ ဂိုက္ဗသ္ ကာလတြင္လည္း ေအမာမ္ ဇမာန္း (အ.ဂ်) ထံေတာ္မွ အက်ဳိးအျမတ္ရယူမႈတြင္ အျပည့္အဝ အတားအဆီး မရွိေခ်။ လူသားမ်ား (မိုအ္ေမနီ) အေနျဖင့္ ဂိုက္ဗသ္ကာလတြင္ ေအမာမ္ ဇမာန္း (အ.ဂ်) ကို မျမင္ၾကေပ။ သို႔ေသာ္ကိုယ္ေတာ္ ၏တည္ရွိေနမႈ မွ အက်ဳိးအျမတ္ ရယူေနပါသည္။ သဝစိုလ္ ျပဳျခင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္ထံမွ အက်ဳိးအျမတ္ ရယူႏိုင္သည့္ လမ္း မ်ား မွ တစ္နည္းျဖစ္ပါသည္။

၆။ အခ်ဳိ႕ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိုးတိမ္မ်ား အုံ႔ေနတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ခါ သူရိယေနမင္းသည္ မိုးတိမ္မ်ားကို ထိုးေဖာက္ၿပီး ၎တို႔အၾကားထြက္လာပါသည္။ လူအခ်ိဳ႕လည္း ျမင္ေတြရပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ အခ်ဳိ႕ လူသားမ်ား (မိုအ္မင္မ်ား ) သည္လည္း ေအမာမ္ဇမာန္း (အ.ဂ်) ထံေတာ္ဝယ္ခစားရပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ တည္ရွိေနမႈ မွ (တိုက္ရိုက္) အက်ဳိးအျမတ္ ရယူပါသည္။ ဤနည္းလမ္း ျဖင့္ ေအမာမ္ ဇမာန္း (အ.ဂ်) တည္ရွိေနမႈ သည္ လူသားအမ်ား စု အတြက္ သက္ေသျပၿပီးသာ ျဖစ္သြားပါသည္။

၇။ သူရိယေနမင္းထံမွ အက်ဳိးအျမတ္ကို သာသာသာသနာ ရွိသူျဖစ္ေစ ၊ဘာသာသာသနာမရွိသူျဖစ္ေစ အက်ဳိးအျမတ္ ရယူသကဲ့သို႔ ေအမာမ္ဇမာန္း (အ.ဂ်) ၏ တည္ရွိေနမႈအက်ဳိး အာနိ သင္မ်ား ၊ ဘရ္ကသ္(မဂၤလာေတာ္) မ်ား သည္လည္း ေလာကီ တစ္ခြင္လုံး အတြက္ ျဖစ္ေစပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူသားမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို မသိရွိၾကေခ်။ ကိုယ္ေတာ္၏ တန္ဖိုး ကိုနားမည္ၾကေခ်။

၈။ သူရိယေနမင္း၏ ေရာင္ျခည္ မ်ားသည္ တံခါးေပါက္မ်ား ျပဴတင္း ေပါက္မ်ား၏ ပမာဏ ႏွင့္အညီ အခန္းတြင္း သို႔ ေရာက္ ရွိပါသည္။လူသားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုပမာဏ အတိုင္းအတာ အတိုင္း အက်ဳိးအျမတ္ ရယူၾကပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ေအမာမ္ ဇမာန္း (အ.ဂ်) ၏တည္ရွိေနမႈ ၏ ဘရ္ကသ္ (မဂၤလာ ေတာ္) မ်ား မွအက်ဳိးအျမတ္ရယူမႈသည္လည္း မႏုႆလူသား၏စြမ္းအား ႏွင့္ အရည္ အခ်င္း အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ မႏုႆလူသားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုပရ္ဒါမ်ား(အတားအဆီးအကြယ္မ်ား)ႏွင့္ေဝေအာင္ျပဳ လုပ္ေလ၊ မိမိ၏ ႏွလုံးသားကို က်ယ္သထက္က်ယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေလ၊ထိုပမာဏအတိုင္း ကိုယ္ေတာ္ ၏ တည္ရွိမႈ ၏ ဘရ္ကသ္ (မဂၤလာ ေတာ္) မ်ား မွအက်ဳိးအျမတ္ရယူႏိုင္ေလ ျဖစ္ပါသည္။

၉။ မိုးတိမ္သည္ သူရိယေနမင္းကို မပ်က္စီးႏိုင္ေခ်။ သီးသန္႔ သူရိယ ေနမင္း ကိုမျမင္ရေအာင္သာ အတား အဆီး ျပဳႏိုင္ပါ သည္။ ထိုနည္းတူစြာ ေအမာမ္ ဇမာန္း (အ.ဂ်) ၏ ဂိုက္ဗသ္ သည္ လည္း သီးသန္႔ ကိုယ္ေတာ္ကိုမျမင္ရေအာင္ သာ တားဆီး ထားပါသည္။

 

[1] کمال الدین، ج2، ص485، ح10،الغیبة، شیخ طوسی، ص292، ح247، احتجاج، ج2 ، ص284،اعلام الوری، ج2، ص272، کشف الغمة، ج3، ص340، الخرائج و الجرائح، ج3، ص1115، بحار الانوار، ج53، ص181، ح10

===================

251 / END


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*