?>

စဂ်္ဒဟ္ေယ ႐ႈိက္ရ္

စဂ်္ဒဟ္ေယ ႐ႈိက္ရ္

စဂ်္ဒေယ ႐ႈိက္ရ္ အေရးအႀကီးတကာ အေရးအႀကီးဆုံး ၊ ဝါဂ်စ္ဗ္တကာ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္သည့္ မြတ္စ္သဟဗ္ေတာ္မ်ား မွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ … ဧကန္မုခ် ဝါဂ်စ္ဗ္ (နမာဇ္မ်ား ) ၿပီးေနာက္ ဒိုအာ ႏွင့္ သက္စ္ဘီ ၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ ၊နာေဖလာ နမာဇ္ မ်ား ၿပီးေနာက္ ဒိုအာမ်ား ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ ရွိ သလို ျဖစ္ပါသည္။ ဝါဂ်စ္ဗ္ နမာဇ္မ်ားသည္ မြတ္စ္သဟဗ္နမာဇ္မ်ား ထက္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ သကဲ့သို႔ စဂ်္ဒဟ္၊ ဒိုအာ ႏွင့္ သက္စ္ဘီ သည္လည္း ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ေလ၏။


 

)سَجْدَةُ الشُّكْرِ مِنْ اٴَلْزَمِ السُّنَنِ وَ اٴَوْجَبِهٰا   فَإِنَّ فَضْلَ الدُّعٰاءِ وَالتَّسْبِیْحِ بَعْدَ الْفَرٰائِضِ عَلَی الدُّعٰاءِ بِعَقیبِ النَّوٰافِلِ، كَفَضْلِ الْفَرٰائِضِ عَلَی النَّوٰافِلِ، وَ السَّجْدَةُ دُعٰاءُ وَ تَسْبِیحْ(

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( စဂ်္ဒေယ ႐ႈိက္ရ္ အေရးအႀကီးတကာ အေရးအႀကီးဆုံး ၊ ဝါဂ်စ္ဗ္တကာ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္သည့္ မြတ္စ္သဟဗ္ေတာ္မ်ား မွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ … ဧကန္မုခ် ဝါဂ်စ္ဗ္ (နမာဇ္မ်ား ) ၿပီးေနာက္ ဒိုအာ ႏွင့္ သက္စ္ဘီ ၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ ၊နာေဖလာ နမာဇ္ မ်ား ၿပီးေနာက္ ဒိုအာမ်ား ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ ရွိ သလို ျဖစ္ပါသည္။ ဝါဂ်စ္ဗ္ နမာဇ္မ်ားသည္ မြတ္စ္သဟဗ္နမာဇ္မ်ား ထက္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ သကဲ့သို႔ စဂ်္ဒဟ္၊ ဒိုအာ ႏွင့္ သက္စ္ဘီ သည္လည္း ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ေလ၏။ ) [1]

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာန

 

     ဤဟဒီးစ္ေတာ္သည္ မိုဟမၼဒ္ ဗင္ အဗ္ဒိုလႅာဟ္ ဟိုမိုင္ရီ ၏ေမးခြန္းမ်ားကို ေအမာမ္ မဲဟ္ဒီ (အ.ဂ်) သခင္ေျဖထားသည့္အေျဖမွတစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ပါသည္။ဤဟဒီးစ္ေတာ္တြင္ကိုယ္ေတာ္ (အ.ဂ်) အေနျဖင့္အေရးႀကီးမြတ္စ္သဟဗ္ေတာ္မ်ားမွတစ္ခုျဖစ္သည့္တစ္နည္းအားျဖင့္စဂ်္ဒါေယ႐ိႈက္ရ္ ဘက္သို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူထားပါသည္။ ဝါဂ်စ္ဗ္နမာဇ္မ်ား ၿပီး ေနာက္ ဒိုအာ ႏွင့္ သက္စ္ဘီ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း မိန္႔ၾကားၿပီး ၊ ဤ (စဂ်္ဒါ ၊ ဒိုအာ ၊ သက္စ္ဘီ ) တို႔ ၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ မႈသည္ ဝါဂ်စ္ဗ္နမာဇ္မ်ား သည္ မြတ္စ္သဟဗ္နမာဇ္မ်ားထက္ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ သကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူ စဂ်္ဒဟ္ အစစ္ ႏွင့္ ေျမႀကီးအေပၚ နဖူးကို တင္၍ စဂ်္ဒါဟ္ျပဳျခင္း ၏ စဝါးဗ္ ကို ဒိုအာ ႏွင့္ သက္စ္ဘီ ၏ စဝါးဗ္ ႏွင့္အတူတူ သတ္မွတ္မိန္႔ၾကား ထား ပါသည္။

     က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကုရ္အာန္၏ အာယသ္ေတာ္မ်ား ၊ ဟဒီးစ္ ေတာ္မ်ားကို ေလ့လာ စိစစ္သုံးသပ္၍ ရရွိလာသည့္ ရလာဒ္ မွာ - ရွိသမွ် ဝါဂ်စ္ဗ္ အားလုံး ႏွင့္ မြတ္စ္သဟဗ္ အားလုံးသည္ အတူတူ မဟုတ္ေခ်။ သာဓက အားျဖင့္ ဝါဂ်စ္ဗ္မ်ား အၾကား နမာဇ္ ၏ အေရးႀကီးအေလးပါမႈ မွာ အားလုံးထက္ ပို၍ ပိုပါ သည္။ အေၾကာင္းမွာ - ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္မ်ား၏ သေဘာတူ လက္ခံမႈသည္ နမာဇ္ ကို လက္ခံျခင္း ႏွင့္ စပ္စ်ဥ္းေနပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ဤဟဒီးစ္ေတာ္အရ မြတ္စ္သဟဗ္ေတာ္မ်ား အၾကား စဂ်္ဒဟ္ေယိႈက္ရ္ ၏ အေရးပါ အေရးႀကီးမႈမွာ အျခား မြတ္စ္သဟဗ္ေတာ္မ်ား ထက္ပိုမို၍ ေကာင္းျမတ္ပါသည္။ စဂ်္ဒဟ္ေယိႈက္ရ္ သည္ ေနအ္မသ္ေတာ္မ်ား ကိုပို၍တိုး ေစ သည္ ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အဓိပၸာယ္မွာ - အခ်ိန္တိုင္း မႏုႆ လူသား အေနျဖင့္ ေနအ္မသ္ ေတာ္ကို ျမင္မည္ (သို႔) ေနအ္မသ္ေတာ္ကို ရရွိၿပီး ေနာက္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္အား ေက်းဇူးတင္မည္ဆိုလွ်င္ ၎၏ ေနအ္မသ္ေတာ္သည္ က်န္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး အျခား ေနအ္မသ္ေတာ္မ်ားကို လည္း က်ေရာက္ ေစပါသည္။ ဤ ပိြဳင့္ အခ်က္ကို က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္တြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ မိန္႔ၾကား ထားပါသည္။

)لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاٴَزِیدَنَّكُمْ(

( အကယ္၍ အသင္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္(အလႅာဟ္) အား ေက်းဇူး တင္ရွိ မည္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ (ေနအ္မသ္ေတာ္မ်ားတြင္) တိုးပြား ၊ပြားမ်ားမႈကို ထည့္ေပးေတာ္မူမည္။ ) [2]

 

     ေအမာမ္ ဇမာန္း (အ.ဂ်) အေနျဖင့္ ဤဟဒီးစ္ေတာ္ အတြင္း အခ်ိဳ႕ ပိြဳင့္အခ်က္အလက္မ်ား ဘက္သို႔ အလင္းျပထားပါသည္။

 

     ၁။ စဂ်္ဒဟ္ေယ ႐ႈိက္ရ္ ျပဳရန္ အတြက္ မည္သည့္ သီးသန္႔ အခ်ိန္ ႏွင့္ မည္သည့္ သီးသန္႔ေနရာ မွ မရွိေခ်။ သို႔ေသာ္ ဤ ဟဒီးစ္ ေတာ္ကို ဂရုျပဳျခင္းျဖင့္ သိရသည္မွာ - ဝါဂ်စ္ဗ္ နမာဇ္မ်ား ၊ မြတ္စ္တဟဗ္နမာဇ္မ်ား ၿပီးေနာက္ ျပဳလုပ္ ျခင္းသည္အေကာင္း တကာ အေကာင္းဆုံး အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

     ၂။ စဂ်္ဒဟ္သည္ မႏုႆလူသား အတြက္ ၿပီးျပည့္ စုံလင္ မႈႏွင့္ ျမတ္အလႅာဟ္၏ ေရွ႕ေမွာက္ဝယ္ အလြန္ တရာ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စဂ်္ျပဳခ်ိန္ လူသား အေနျဖင့္ မိမိကုိယ္ကို မျမင္ေတာ့ ဘဲ ရွိသမွ် ဘုန္းႏွင့္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ မႈ သည္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အတြက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိေလ၏။ ( ျမင္ေလ၏။) ဤအတြက္ေၾကာင့္ ဤအေျခအေန (စဂ်္ဒဟ္) သည္ အဖန္းဆင္းခံ မႏုႆလူသား အတြက္ အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံး အေျခအေန ျဖစ္ပါသည္။အထူးသျဖင့္ မႏုႆာ လူသား အေနျဖင့္ ႏႈတ္ႏွင့္ႏွလုံးသားေပါင္းစပ္၍ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္အား တမ္းတမည္၊ ၎အား ေက်းဇူးတင္ ( ႐ႈိက္ရ္) ျပဳ ခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

     ၃။ ဝါဂ်စ္ဗ္နမာဇ္မ်ား ၿပီးေနာက္ ဒိုအာ ႏွင့္ သက္စ္ဘီ ၏ စဝါးဗ္ သည္ မြတ္စ္သဟဗ္နမာဇ္မ်ားၿပီးေနာက္ ဒိုအာ ႏွင့္ သက္စ္ဘီထက္ စဝါးဗ္ ပို၍မ်ားပါသည္။ မြတ္စ္သဟဗ္နမာဇ္ မ်ား ထက္ ဝါဂ်စ္ဗ္နမာဇ္မ်ား၏ ပို၍ႀကီးက်ယ္ သကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။

 

          ၄။ ဟဇရသ္ ေအမာမ္ မဲဟ္ဒီ (အ.ဂ်) မိန္႔ထားသည့္ စဂ်္ဒဟ္၊ ဒိုအာ ၊ သက္စ္ဘီ မိန္႔မွာခ်က္ျဖင့္နားလည္ သေဘာ ေပါက္ရ သည္ မွာ - စဂ်္ဒဟ္ကိုယ္တိုင္ ပင္ လွ်င္ သက္စ္ဘီ ႏွင့္ ဒိုအာ ၏ အမ်ဳိး အစား တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ နမာဇ္ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ ေဇက္ရ္ ျပဳျခင္း သည္ ႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြင္လုပ္ရပ္ႏွင့္ မြတ္စ္ သဟဗ္ အလုပ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းအတိုင္း စဂ်္ဒဟ္ ျပဳျခင္း သည္ လည္းပဲ မြတ္စ္သဟဗ္ ျဖစ္ပါသည္။အေၾကာင္းမွာ ဒိုအာ ႏွင့္ သက္စ္ဘီ ၏ ရည္ရြယ္္ခ်က္ သည္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ေရွ႕ေမွာက္ဝယ္ အလြတ္တရာ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ႏွင့္ ခယ ဝယလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။စဂ်္ဒဟ္ျပဳျခင္းတြင္လည္းဤ ရည္ရြယ္ ခ်က္ အျပည့္အဝ ပါဝင္

[1] احتجاج، ج2، ص 308؛ بحار الانوار، ج53، ص161، ح3؛ وسائل الشیعة، ج 6، ص490، ح 8514

[2] سور ہ ابراھیم، آیت7

==========================

251/ END


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*