?>

ဟဇရတ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ အလ္ဟဂ်္ နာေစရ္ မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီး ေဟာၾကားထားသည့္ (اهداف قیام حسینی علیه السّلام ) ၏ ျမန္မာ ဘာသာျပန္

ဟဇရတ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ အလ္ဟဂ်္ နာေစရ္ မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီး ေဟာၾကားထားသည့္ (اهداف قیام حسینی علیه السّلام ) ၏ ျမန္မာ ဘာသာျပန္

ဟဇရတ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ အလ္ဟဂ်္ နာေစရ္ မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီး ေဟာၾကားထားသည့္ (اهداف قیام حسینی علیه السّلام ) ၏ ျမန္မာ ဘာသာျပန္ စာအုပ္အား အဗ္နာ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီး အတြက္ ဘာသာျပန္သူ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

အမွာစာ …

 

 

ေလးစားအပ္ပါေသာ္စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးသို႔

 

ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးသည္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ ၏သာဝကေတာ္မ်ားကို ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ ေမတၱာထားၾကပါသည္။ကိုယ္ေတာ္အတြက္ အဇာဒါရီမ်ားျပဳလုပ္ၾကၿပီး မ်က္ရည္က်ျခင္း၊ငိုေႂကြးျခင္း၊မာတမ္ျပဳျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ ပါသည္။ရင္ဘတ္ႏွင့္ေခါင္းကို႐ိုက္ၾကပါသည္။အမ်ိဳးသားမ်ား၊အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊အအို၊လူ ပ်ိဳ၊လူရြယ္မ်ား၊ယုတ္စြအဆံုး ကေလးသူငယ္မ်ားပင္ ဤျမင့္ျမတ္သည့္ အခ်စ္ေမတၱာ တြင္ ပါဝင္ေနရာယူထားၾကပါသည္။

ယုတ္စြအဆံုး ေျမာက္မ်ားစြာေသာ္ မြတ္စလင္မဟုတ္သူမ်ားသည္လည္းပဲ ဤ လုပ္ေဆာင္မႈ(အဇာဒါရီ)တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ရွိေနပါသည္။ဒုကၡအခက္အခဲမ်ား တြင္ ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)အား အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံေတာ္ဝယ္မိမိတို႔၏ ရွဖီးအ္ (အသနားခံေပးသူ)အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေတာင္းဆိုၾကပါသည္။ကိုယ္ေတာ္၏သန္႔ျပန္႔၊ သန္႔စင္သည့္ေျမ(ကရ္ဗလာေျမ)အား နမ္းၾကပါသည္။ကိုယ္ေတာ္၏ ကဗဲရ္ဂူဗိမာန္ အား ေဇယာရတ္ျပဳရန္သြား ၾကပါသည္။ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)၏ ကရ္ဗလာေျမအား ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ကာက်ယ္(မ်က္ခြံ၊မ်က္ခမ္းဆိုးေဆး)အျဖစ္ အသံုးျပဳၾကပါ သည္။(အေလးအျမတ္ထားပါသည္။)

သို႔ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)သည္ ရဲရင့္မႈ၊သတၱိ၊ဗ်တၱိရွိမႈ၊(ရန္သူအား)မ   ေၾကာက္မရြံ႕၊မတုန္လႈပ္မႈ၊လြတ္လပ္ေရးျမတ္ႏိုးမႈ ၊ ျပည့္စံုသည့္ စံနမူနာ ေကာင္းမ်ား ၏ပိုင္ရွင္ျဖစ္ၿပီးမည္သည့္အေထာက္အထားေၾကာင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏လမ္း ေတာ္္တြင္ ရွဟာဒသ္ဘြဲ႔ကို ခံယူရပါသနည္း?

ထိုျပင္ ကိုယ္ေတာ္၏ ဤေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲႏွင့္ ရွဟာဒသ္သည္ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသနည္း? (ဤကဲ့သို႔သိရွိပါမွသာလွ်င္)ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ လည္း(စစ္မွန္သည့္)လြတ္လပ္ေရး၏ ဦးေဆာင္၊ဦးေသွ်ာင္အား စံနမူနာယူႏုိင္ေပ မည္။၎ျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး၏ အဇာဒါရီမ်ား၊ေဇယာရတ္မ်ားသည္လည္း       (عارفاً بحقّه)ဆိုသည့္ဝါက်ႏွင့္ ညီသြားေပမည္။

ဤစာအုပ္သည္ အထက္ေဖၚျပပါ ေမးခြန္းအား အေျဖေပးထားပါသည္။ေအ မာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ေတာ္လွန္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အကိုးအကား၊အ ေထာက္အထား ခိုင္ခိုင္လံုလံု တင္ျပထားသည့္ ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)၏ခြသ္ဗာေတာ္ မ်ား၊ဩဝါဒေတာ္မ်ား၊ကရ္ဗလာသမိုင္းမ်ားျဖင့္(အမွန္တရားျမတ္ႏိုးသူ)အားလံုးအ တြက္ ႐ိုး႐ိုးေလး ေရးသားသီကံုး စီစဥ္ထားေပးပါသည္။

 

(မူရင္းပံုႏွိပ္တိုက္)

ေအမာမ္အလီေအဗ္ေနအဘီသြာလဖ္(အ.စ)၊ပံုႏွိပ္တုိက္၊ကြမ္းၿမိဳ႕၊အီရန္။

ပံုႏွိပ္ခုႏွစ္-(၁၃၈၉)-ဒုတိယအႀကိမ္။

ဖုန္း-၀၀၉၈-၂၅၁-၇၇၃၂၄၈၇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း()(.)၏ေတာ္လွန္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

 

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္ႀကီး၏ေတာ္လွန္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုသိရွိနားလည္ေစဖို႔အေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆံုးအကိုးအကားမွာအရာႏွစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ပထမတစ္ခုမွာသခင္(အ.စ)၏မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မွကရ္ဘလာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္အထိခရီးတေလွ်ာက္တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္မိန္႔ခြန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယတစ္ခုမွာသခင္(အ.စ)ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေဇယာရတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ဤအကိုးအကားႏွစ္ခုျဖင့္ၿပီးျပည့္စံုလာသည့္အာ႐ူရာေတာ္လွန္ေရးႀကီး၏အဓိကရည္မွန္းခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္(၁၀)ခ်က္ကိုရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္(အာယာသြလႅာဟ္မကာေရးမ္)ဤစာအုပ္တြင္ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ား(၁၀)ခုအားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿပီးတင္ျပပါမည္။သို႔ေသာ္လည္းပဲဤရည္မွန္းခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္(၁၀)ခုအားမတင္ျပမီအလွ်င္ေရွ႕ေျပးတစ္ခုကိုတင္ျပဖို႔အေရးႀကီးေပသည္။

 

 

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႀကီး၏အလုပ္ေတာ္မ်ား၊ရည္မွန္းခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

         

အခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ေျပာေလသည္။

 

افعال الله لیس معلّل بالاغراض[1]

 

          ဤဝါက်၏ဆိုလိုခ်က္မွာ-အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႀကီး၏အလုပ္မ်ားသည္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိဖို႔အေရးမႀကီးေခ်ျဖစ္ေပသည္။ေယဘုယ်အားျဖင့္ဤအုပ္စုအေနျဖင့္ဤကဲ့သို႔ယံုၾကည္ထားသည္ျဖစ္ေပမည္။(အကယ္၍ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႀကီးသည္အလုပ္ေတာ္မ်ားကိုရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခုေၾကာင့္ျပဳေတာ္မူသည္ဟုဆိုမည္ဆိုလွ်င္လိုအင္ဆႏၵကင္းမဲ့မႈမကင္းသည့္အရွင္ျဖစ္သြားဖို႔လိုအပ္လာေပမည္။

          ဆိုလိုသည္မွာ-အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႀကီးသည္ေလ်ာ့နည္းမႈမ်ား၊လိုအပ္မႈဆႏၵမ်ားရွိေနေပသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိသည့္အလုပ္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ထိုေလ်ာ့နည္းမႈမ်ား၊လိုအပ္မႈဆႏၵမ်ားကိုျဖည့္ဆည္း၍ေနရာျပန္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

          အမွန္တကယ္ဆိုလွ်င္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႀကီးသည္ဂနီယိုေဗက္ဇသ္(غنىّ بالذّات)ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး၊အဖက္ဖက္မွၿပီးျပည့္စံုေတာ္မူသည့္အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏အလုပ္မ်ားတြင္ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိေခ်။

          ဤကဲ့သို႔ေသာ္အေတြးအေခၚ၊ရွင္းလင္းခ်က္သည္အလြန္ႀကီးမားသည့္မွားယြင္းမႈႏွင့္၊အရွက္မဲ့သည့္အရာျဖစ္ေပသည္။အေၾကာင္းမွာဤစကားေျပာဆိုမႈသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ေဟက္မသ္ေတာ္(حكمت)(အက်ိဳးအေၾကာင္း၊ဆင္ျခင္တံုတရား)ကိုေစာ္ကားရာျဖစ္ေပသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ယံုၾကည္ထားပါသည္။

 

افعال الله معلّل بالاغراض

 

          အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏အလုပ္ေတာ္မ်ားသည္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေပသည္။အေၾကာင္းမွာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ဟကီးမ္(حكيم)ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။ဟကီးမ္(حكيم)ျဖစ္သည့္အရွင္သည္ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့သည့္အလုပ္မ်ားကိုလုပ္ေတာ္မမူေခ်။

          အကယ္၍ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့စြာျဖင့္အလုပ္ကိုျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ဤအလုပ္အတြက္သာသီးသန္႔ျဖစ္ၿပီး၊ဤအလုပ္ႏွင့္ဆင္တူယိုးမွားကိုမလုပ္ခဲ့ပါဟုသက္ေသထြက္ႏိုင္ပါသလား? ဤအတြက္ေၾကာင့္အလုပ္တစ္ခုခုကိုျပဳလုပ္ရာတြင္ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခုေနာက္၌ရွိေပသည္။သို႔ေသာ္လည္းပဲအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႀကီး၏ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ္မ်ားႏွင့္မႏုႆလူသားတို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာကြာျခားမႈရွိပါသည္။

          မႏုႆလူသားမ်ားအလုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္မိမိတို႔၏ေလ်ာ့နည္းမႈမ်ား၊အားနည္းမႈမ်ား၊လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းၾကေလသည္။သို႔ေသာ္လည္းပဲအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏အလုပ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာဤကဲ့သို႔မဟုတ္ေခ်။အေၾကာင္းမွာထိုအရွင္ျမတ္သည္လိုအင္ဆႏၵကင္းမဲ့ေတာ္မူသည့္အရွင္ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္တည္း။ထို႔အျပင္အရွင္ျမတ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ္သည္မိမိ၏အဖန္ဆင္းခံမ်ားေက်းကၽြန္မ်ားအတြက္ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။ထို႔ျပင္မိမိေက်းဇူးေတာ္ကို၎အဖန္ဆင္းခံမ်ားအတြက္သတ္မွတ္ေပးရန္ျဖစ္ေပသည္။

          မွန္လွေပသည္။အဖန္ဆင္းခံႏွင့္ဖန္ဆင္းရွင္တို႔ႏွစ္ဖက္စလံုးမွအလုပ္မ်ားသည္ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

          သို႔ေသာ္တစ္ဦးမွာမိမိ၏လိုအင္ဆႏၵ၊အာသီသမ်ားကိုျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ျဖစ္ၿပီး၊အျခားတစ္ဖက္တြင္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္အျခားသူမ်ားကိုကူညီေဖးမရန္ျဖစ္ေပသည္။ထိုနည္းတူစြာဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့သည့္လူသားမ်ားႏွင့္ျပည့္စံုခ်မ္းသာသည့္ဘာသာတရားကိုင္း႐ႈိင္းသည့္လူသားမ်ားတို႔သည္လည္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္ရွိေပသည္။

          ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့သည့္သူမ်ားသည္မိမိတို႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဖို႔ေနာက္လိုက္ၾကေပသည္။သို႔ေသာ္ဘာသာတရားကိုင္း႐ႈိင္းၿပီးဘုရား၊တရားၿမဲသည့္ျပည့္စံုခ်မ္းသာသူမ်ား၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလိုအပ္သူမ်ား၊ခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ား၊ဆင္းရဲသူမ်ားကိုကူညီေဖးမရန္အတြက္ျဖစ္ေပသည္။၎တို႔အေနျဖင့္လည္းပဲမိမိတို႔၏နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊စဝါဗ္ရရွိေရးႏွင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈကိုဆြတ္ခူးႏိုင္မႈေနာက္သို႔လိုက္ေနၾကေပသည္။

 

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္႐ႈေထာင့္မွအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ္မ်ား

          အထက္တြင္ေဖၚျပထားမႈထက္ပိုမိုၿပီး၊ရွင္းျပႏိုင္ရန္အတြက္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏အာယတ္ေတာ္မ်ားအခ်ိဳ႕ကိုနမူနာအေနျဖင့္တင္ျပပါမည္။ဂ႐ုျပဳေပးဖို႔ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

 

(၁)စၾကာဝ႒ာကိုဖန္ဆင္းရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္။

          အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အေနျဖင့္စူရာဟ္သြာလက္အာယတ္ေတာ္(၁၂)တြင္မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။

 

اللهُ الَّذِى خَلَقَسَبْعَ سَمَاوَات وَمِنَالاْرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الاْمْرُ بَيْنَهُنَّلِتَعْلَمُواأَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَىْء قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَبِكُلِّ شَىْء عِلْماً

 

အဓိပၸါယ္။။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္မိုးေကာင္းကင္ခုႏွစ္ထပ္ကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူသည့္အရွင္ပင္ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။ၿပီးေနာက္ေျမပထဝီကိုလည္းထိုနည္းတူစြာဖန္ဆင္းေတာ္မူေလ၏။ဤႏွစ္ခု(မိုးေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမပထဝီ)အၾကားအရွင္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ား(တိက်သည့္ဂ႐ုျပဳမႈမ်ား) ဆင္းသက္ေတာ္မူေလသည္။အေၾကာင္းမွာအသင္တို႔အေနျဖင့္အရာခပ္သိမ္းကိုစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္အရွင္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိေစရန္ျဖစ္သည္။ဧကန္မုခ်အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏(ေအလ္မ္)ပညာရပ္သည္အရာခပ္သိမ္းကိုလႊမ္းမိုးထားေပသည္။

          မိုးေကာင္းကင္မ်ားႏွင့္ေျမပထဝီကိုဖန္ဆင္းျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာႏွစ္ခ်က္ရွိေပသည္။

ပထမအခ်က္မွာ- အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္အလုပ္တိုင္းကိုစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ္မူသည့္စြမ္းအားရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင္းကၽြႏ္ုပ္တို႔သိရွိထားရန္ျဖစ္ပါသည္။ၿပီးေနာက္ဤအေၾကာင္း(အလႅာဟ္စြမ္းအားရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း)ကိုအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႀကီး၏အဖန္ဆင္းခံမ်ား၊ပင္လယ္မ်ား၊ကုုန္းေျမမ်ား၊ေတာေတာင္မ်ား၊မိုးေကာင္းကင္မ်ား၊ၾကယ္တာရာမ်ား၊မႏုႆလူသားကိုယ္တိုင္၏အတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ၊အံ့ဩစရာအရာမ်ား၏ဖံုးကြယ္မႈမ်ားကိုေဖၚထုတ္ျခင္းမ်ား၊လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကိုေလ့လာျခင္းျဖင့္ရွင္းလင္းစြာသိႏိုင္ပါသည္။

          ဒုတိယအခ်က္မွာ-ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးအေနျဖင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႀကီးသည္အရာအားလံုးကိုလႊမ္းမိုး၊စိုးပိုင္ေတာ္မူေၾကာင္းသိရွိနားလည္ထားရေပမည္။မည္သည့္အရာမွ်အရွင္ျမတ္၏အျမင္၌ဖုံုးကြယ္ေနျခင္း၊ကြယ္ေပ်ာက္ေနျခင္းမရွိေခ်။

 

(၂)ၾကယ္တာရာမ်ားကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္။

          စူရာဟ္ယူႏြစ္အာယတ္ေတာ္(၅)တြင္မိုးေကာင္းကင္ရွိၾကယ္တာရာမ်ားဖန္ဆင္းမႈကိုေအာက္ပါအတိုင္းမိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။

 

هُوَ الَّذِى جَعَلَالشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَنُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَالسِّنِينَوَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُالاْيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ

 

အဓိပၸါယ္။။ဤအရွင္ျမတ္အေနျဖင့္သူရိယေနမင္းအားထြန္းေတာက္ေစေတာ္မူၿပီးစႏၵာလမင္းအားလင္းဝင္း၊ထိန္လင္းေစေတာ္မူပါသည္။ၿပီးေနာက္ႏွစ္မ်ား၏အေရအတြက္ႏွင့္စာရင္းအင္း(အခ်ိန္၊အခါ)ကိုရည္တြက္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာစႏၵာလမင္းအတြက္စခန္းမ်ားကိုသတ္မွတ္ေပးေတာ္မူေလသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ဤအရာမ်ားကိုအမွန္တရားအတြက္သာလွ်င္ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ထိုအရွင္ျမတ္သည္မိမိ၏အာယတ္ေတာ္မ်ားကိုအမွန္တရား၊ျဖစ္ရပ္မွန္ကိုလက္ခံနားလည္ႏိုင္ဖို႔အသင့္ရွိသည့္အုပ္စုကိုရွင္းလင္းျပေတာ္မူေလသည္။

          သူရိယေနမင္း၊စႏၵာလမင္းကိုအဖန္ဆင္းခံလူသားမ်ား၏အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ဖန္ဆင္းေပးသနားေတာ္မူထားပါသည္။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္အဖန္ဆင္းခံမ်ားအားလံုး၎တို႔(ေနႏွင့္လ)၏အလင္းေရာင္မွအက်ိဳးအျမတ္ရယူၾကေလသည္။ထို႔အျပင္အားလံုး၏လက္အတြင္း၌ရွိသည့္သဘာဝျပကၡဒိန္လည္းျဖစ္ေခ်သည္။(ဆိုလိုသည္မွာေနႏွင့္လ၏အဝင္၊အထြက္ေၾကာင့္နာရီ၊ေန႔၊ရက္၊လ၊ႏွစ္ျဖစ္လာၿပီး၊ျပကၡဒိန္ျဖစ္လာသည္ဟုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေပသည္။)

          ၿပီးေနာက္လူထုအားလံုးအေနျဖင့္စာတတ္၊ေပတတ္ျဖစ္ေစစာမတတ္၊ေပမတတ္ျဖစ္ေစအားလံုးအေနျဖင့္၎တို႔၏(ေနႏွင့္လ)အကူအညီျဖင့္ေန႔မ်ား၊လမ်ား၊ႏွစ္မ်ားကိုသတ္မွတ္ႏိုင္ေပသည္။

 

(၃)မႏုႆလူသားအားဖန္ဆင္းေတာ္မူရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္။

         

          မႏုႆလူသားအားဖန္ဆင္းျခင္း၏ဖလ္စဖာ(နက္နဲသည့္အက်ိဳးအေၾကာင္းတရား)[2]အားစူရာဟ္ဇရီယာသ္အာယတ္ေတာ္(၅၆)တြင္ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။

 

وَمَا خَلَقْتُالْجِنَّ وَالاْنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ

 

အဓိပၸါယ္။။ငါအရွင္ျမတ္အေနျဖင့္ဂ်င္(န)၊သတၱဝါႏွင့္၊မႏုႆလူသားတို႔သည္မိမိအားခဝပ္ကိုးကြယ္မႈအတြက္သာလွ်င္ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူသည္။

 

(၄)တမန္ေတာ္မ်ား(.)ကိုေစလြတ္ေတာ္မူရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္။

 

          မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အေနျဖင့္မိမိေစလြတ္ေတာ္မူခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးမိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

 

بُعِثْتُ لاتَمِّمَ مَكَارِمَ الاْخْلاقِ

 

ကၽြႏ္ုပ္(မိုဟမၼဒ္(ဆြ))အားစာရိတၱ၏ေကာင္းမႈမ်ားကိုၿပီးျပည့္စံုေစရန္အတြက္ေစလြတ္ေတာ္မူျခင္းခံခဲ့ရေပသည္။[3]

ၾကည့္-ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္း၊အတြဲ(၁၆)၊စာမ်က္ႏွာ(၂၁၀)

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အေနျဖင့္တမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ)ကိုေစလြတ္ေတာ္မူျခင္း၏ဖလ္စဖာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးစူရာဟ္၊ဟဒီးစ္၌အာယတ္ေတာ္အမွတ္၂၅တြင္မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။

 

لَقَدْ أَرْسَلْنَارُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَلِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္မိမိတမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ)ကိုထင္ရွားသည့္သက္ေသ၊အေထာက္၊အထားမ်ားျဖင့္ေစလြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ၿပီးေနာက္၎တို႔ႏွင့္အတူေကာင္းကင္က်က်မ္းႏွင့္မီးဇန္(အမွန္ႏွင့္အမွားကိုခြဲျခားႏိုင္သည့္စံမွတ္ေက်ာက္ႏွင့္္တရားမွ်တသည့္ဥပေဒသမ်ား)ကိုလည္းခ်ေပးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ဤသို႔ျဖင့္လူထုအေနျဖင့္တရားမွ်တမႈျဖင့္ဘဝတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ေပသည္။

          ဤအာယတ္ေတာ္အရတမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ)အားေစလြတ္ေတာ္မူရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ခုမွာလူေဘာင္ေလာကတြင္တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈကိုတည္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ေပသည္။

          ထိုနည္းတူစြာအရင္တင္ျပၿပီးသည့္ဟဒီးစ္ေတာ္အရတမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ) အားေစလြတ္ေတာ္မူရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွေနာက္တစ္ခုမွာေကာင္းျမတ္သည့္စာရိတၱေတာ္ကိုၿပီးျပည့္စုံေစရန္ႏွင့္စာရိတၱဆိုင္ရာတန္ဖိုးမ်ားကိုတင္ျပရန္အတြက္ျဖစ္ေပသည္။

 

(၅)သာသနာ့တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္မႈ၏ရည္ရြယ္ခ်က္

နမာဇ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာမေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ားမွေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ေပသည္။

 

إِنَّالصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ[4]

 

ၾကည့္-စူရာဟ္အန္ကပူသ္အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၄၅)

          ႐ိုဇာ၊ဦးပုဒ္၊သီလ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာသကၠဝါေယေအလႅာဟီ(အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏သီလ၊သမာဓိ)ကိုဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္ျဖစ္ေပသည္။

 

كُتِبَعَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْتَتَّقُونَ[5]

 

ၾကည့္-စူရာဟ္ဗကရဟ္အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၁၈၃)

          ဟဂ်္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ႐ုပ္ပိုင္း၊နာမ္ပိုင္း၊အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ျဖစ္ေပသည္။

 

لِيَشْهَدُوامَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِى أَيَّام مَّعْلُومَات[6]

 

ၾကည့္-စူရာဟ္ဟဂ်္၊အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၂၈)       

 

ကဆြာ(ဆြ)ေခၚရွရီအီေလ်ာ့ေၾကး၊ဒဏ္ေငြ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာရွင္သန္မႈႏွင့္ဘဝအတြက္ျဖစ္ေပသည္။

 

وَلَكُمْفِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الاْالْبَابِ[7]

 

ၾကည့္-စူရာဟ္ဗကရဟ္အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၁၇၉)

 

ၿပီးေနာက္ရွရီအီတာဝန္မ်ားအားလံုး၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊အျခားအလုပ္မ်ားသည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္သို႔ျပန္လွည့္ေနေပသည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႀကီး၏အလုပ္မ်ားအားလံုး၏ေနာက္တြင္ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုစီရွိေပသည္။သို႔ေသာ္လည္းပဲထိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာသန္႔ရွင္း၊သန္႔စင္သည့္ဇာတိေတာ္(အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္)၏အက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ေခ်။အေၾကာင္းမွာအရာရာတိုင္း၊လူတိုင္းတို႔အတြက္လိုလားမႈကင္းမဲ့ေတာ္မူသည့္အရွင္ျဖစ္ေပသည္။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ထို(ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္)မႏုႆလူသားမ်ားကိုယ္တိုင္အတြက္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

 

ေအာင္လီယာေယေအလႅာဟ္ဟီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္

 

ေဖၚျပၿပီးခဲ့သည့္အေၾကာင္းအရာကိုအေျခခံၿပီးေအာင္လီယာေယေအလႅာဟ္ဟီ(အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏အခ်စ္ေတာ္မ်ား)၏ေတာ္လွန္ေရးသည္လည္းပဲရည္ရြယ္ခ်က္မရွိပဲမျဖစ္ႏိုင္ေခ်။၎အျပင္တစ္နည္းဆိုရလွ်င္တမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ)၊ေအမာမ္မ်ား(အ.စ)၊တို႔ဖက္မွလႈပ္ရွားမႈျဖစ္သမွ်ႏွင့္ေတာ္လွန္ေရးမွန္သမွ်သည္လည္းအေရးႀကီးသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိေပသည္။

ဤသက္ေသအေထာက္အထားေၾကာင့္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေတာ္လွန္ေရးသည္လည္းအလြန္တရာအေရးႀကီးသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိေပသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္လည္းအာ႐ႈရာ၏အၿမဲရွင္သန္ေနၿပီးက်န္ရစ္ေနရသည့္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကိုသိရန္ေအမာမ္(အ.စ)၏ေတာ္လွန္ေရးဆိုင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုသိရန္လိုအပ္ေပသည္။

 

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း()(.)၏ေတာ္လွန္ေရးဆုိင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏မိန္႔ခြန္းေတာ္မ်ားအားလံုးႏွင့္ေအမာမ္(အ.စ)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေဇယာရတ္(သ)နာေမမ်ား(ေဇယာရတ္(သ)ေတာ္မ်ားတြင္သံုးထားသည့္ဝါက်မ်ား)ကိုေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးေအမာမ္(အ.စ)၏ဤမွ်ႀကီးမားအေရးႀကီးသည့္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိပါသည္။

          ၎ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ(၁၀)ခုကိုသာလွ်င္လမ္းညႊန္ျပပါမည္။

          ဤႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအလို႔ငွာေအမာမ္(အ.စ)ႏွင့္ကိုယ္ေတာ္၏သာဝကေတာ္မ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔၏အသက္ဇီဝိန္ႏွင့္ႏွလံုးသားကိုစေတးခဲ့ၾကေလသည္။ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)၏အိမ္ေတာ္သူ၊အိမ္ေတာ္သားမ်ားမတရားစြာအက်ဥ္းဒဏ္၊ေထာင္ဒဏ္မ်ားကိုရင္ဆိုင္ၿပီးဒုကၡ၊ေသာကခံခဲ့ၾကေလသည္။အာ႐ွဴရာတိုက္ပြဲအၿပီးမွမဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ျပန္ေရာက္သည္အထိဒုကၡေပါင္းစံုကိုအသက္၊ႏွလံုးသားတို႔ျဖင့္သည္းခံခဲ့ၾကေလသည္။

          ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုဤစာအုပ္တြင္အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊အႏွစ္ခ်ဳပ္အျဖစ္တိုတို၊တုတ္တုတ္ေျဖရွင္းၿပီးစိစစ္ေဆြးေႏြးတင္ျပပါမည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပထမရည္ရြယ္ခ်က္

 

 

အြန္မသ္ေတာ္အား

 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ

 

တည့္မတ္ေပးရန္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အြန္မသ္ေတာ္အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ေပးရန္

 

          ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ယဇီးဒ္(လ.န)၏ဗိုင္အတ္(သစၥာခံျခင္း)ကိုလက္မခံသေဘာမတူခ်ိန္ၿပီးေနာက္မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္အားစြန္႔ခြါဖို႔ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္တိုတိုတုတ္တုတ္သို႔ေသာ္အဓိပၸါယ္ဆိုလိုခ်က္ကိုအလြန္တရာနက္႐ိႈင္းမ်ားျပားသည့္ေသတမ္းစာမ်ားကိုစီစဥ္ေတာ္မူခဲ့ၿပီးမိမိ၏ေနာင္ေတာ္မိုဟမၼဒ္ဟနဖီေယ[8]ကိုေပးအပ္ခဲ့ေလသည္။

          ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္အေနျဖင့္ဂ်နာဗ္မိုဟမၼဒ္ဟနဖီေယအားမဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္တြင္မိမိ၏ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အျဖစ္သတ္မွတ္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ဤသို႔ျပဳျခင္းမွာမဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္၏အေျခအေနမ်ားကိုသတိရွိၿပီးအေရးႀကီးသတင္းမ်ားကိုေအမာမ္(အ.စ)ထံေတာ္သို႔ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေပသည္။

          ေအမာမ္(အ.စ) သည္စာ၏တစ္ခ်ိဳ႕ကို(ေအာက္ပါအတိုင္း)ေရးသားထားေပသည္။

 

إِنّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِراً، وَ لا بَطِراً، وَ لامُفْسِداً، وَ لا ظالِماً، إِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاْصْلاحِ فِيأُمَّةِجَدِّي

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္မိမိ၏စိတ္အလိုကိုလိုက္ၿပီးေတာ္လွန္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေခ်။ၿပီးေနာက္ျပႆနာရွာဖို႔တပါးသူမ်ားအေပၚညွဥ္းပန္း၊ႏွိပ္စက္မႈလုပ္ရန္လည္းပဲမရည္ရြယ္ခဲ့ေခ်။(အာဏာ၊ရာထူး၊ဥစၥာပစၥည္းေနာက္လည္းမလိုက္ေခ်။)တစ္နည္းဆိုရလွ်င္မိမိ၏ဘိုးေတာ္အြန္မသ္ေတာ္အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ေပးရန္အတြက္ေတာ္လွန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။[9]

ၾကည့္-ဖသူဟ္အဗ္ေနအအ္စမ္() အတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၃၃)

ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္းအတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၂၉)

 

          အျခားတစ္ေနရာ၌ေကာင္းမႈညႊန္ၾကားထားၿပီးမေကာင္းမႈတားျမစ္ရန္အေရးႀကီးပံုကိုေဟာၾကားထားပါသည္။ေလ့လာၾကပါမည္။

 

اَللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ماكانَ مِنّا تَنافُساً في سُلْطان، وَ لاَ الْاتماساً مِنْ فُضوُلِالْحُطامِ، وَلكِنْ لِنُرِىَ الْمَعالِمَ مِنْ دينِكَ، وَ نُظْهِرَالاْصْلاحَ فِي بِلادِكَ

 

အဓိပၸါယ္။။အိုအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သခင္အရွင္ျမတ္(ေကာင္းမြန္စြာ)သိေတာ္မူပါသည္။ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ေတာ္လွန္ေရးသည္အာဏာမက္ေမာၿပီးေလာကစည္းစိမ္၊ဥစၥာအတြက္မဟုတ္ပါ။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလူထုအားအရွင္၏သာသနာေတာ္အားသြန္သင္မႈမ်ားကိုပို႔ခ်ရန္ႏွင့္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ေပးမႈမ်ားအစျပဳရန္အတြက္ျဖစ္ေပသည္။[10]

ၾကည့္- ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္းအတြဲ(၁၀၀)၊စာမ်က္ႏွာ(၈၀)

သိုဟ္ဖသိုလ္အိုကူးလ္၊ေအမာမ္ဟိုစိုင္း()(.)၏ဩဝါဒေတာ္မ်ား၊ပထမဆံုးဩဝါဒေတာ္မ်ား၊

 

          ဤအတြက္ေၾကာင့္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏အာ႐ႈရာေတာ္လွန္ေရး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ေပးရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ဤေခါင္းစဥ္၏အေရးပါအရာေရာက္အေရးႀကီးမႈကိုထင္ရွားျပတ္သားေစရန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္လာရွိသည္စိစစ္ၿပီးေဆြးေႏြးတင္ျပရန္လိုအပ္ပါသည္။ဂ႐ုျပဳေပးၿပီးဖတ္႐ႈေစလိုပါသည္။

 

ေအစ္လာဟ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ျခင္းေဝါဟာရက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္

          ေအစ္လာ(ဟ္)ဆိုသည့္ေဝါဟာရႏွင့္အမ်ိဳးတူေဝါဟာရသည္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္(၁၂)ႀကိမ္၊ထပ္ခါလာရွိေပသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အေနျဖင့္တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ေပးမႈမ်ားမွစတင္ၿပီးတကမာၻလံုးအားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ေပးမႈမ်ားဆုိင္ရာအာယတ္ေတာ္မ်ားကိုဂ႐ုျပဳေလ့လာဖတ္႐ႈေပးေစလုိပါသည္။

 

()အဖမဲ့ကေလးမ်ားဆိုင္ရာလုပ္ရပ္မ်ား၏ေအစ္လာ(ဟ္)

       

          စူရာဟ္ဗကရတ္အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၂၂၀)တြင္အဖမဲ့ကေလးမ်ားႏွင့္မည္ကဲ့သို႔ျပဳမူဆက္ဆံရမည့္အေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးေအာက္ပါအတိုင္းလာရွိေပသည္။

 

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِالْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْفَإِخْوَانُكُمْوَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

 

အဓိပၸါယ္။။ယင္းသူမ်ားသည္အဖမဲ့ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအသင္(မိုဟမၼဒ္)ထံေမးျမန္းၾကေပမည္။အေျဖေပးပါေလ။၎(အဖမဲ့ကေလးမ်ား)အားျပဳျပင္၊သြန္သင္တည့္မတ္ေပးျခင္းသည္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေပသည္။အကယ္၍၎တို႔ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဘဝအတူတူတည္ေဆာက္ျခင္းလည္းျဖစ္ေပသည္။(တားျမစ္မႈမရွိေခ်။)၎တို႔သည္အသင္တ္ို႔၏(သာသနာ့)ညီေနာင္မ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။(ညီေနာင္တစ္ဦးပမာ၎တို႔အားဆက္ဆံပါေလ။)မုခ်ဧကန္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ပ်က္စီးရာ၊ပ်က္စီးေၾကာင္းျပႆနာရွာသူမ်ားႏွင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ေပးသူမ်ားကိုခြဲျခားသိရွိေတာ္မူသည့္အရွင္ျဖစ္ေပသည္။[11]

 

(၂) မိသားစုဆိုင္ရာအလုပ္မ်ား၏ေအစ္လာဟ္

          အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္တစ္ဦးတည္းဆိုင္ေအစ္လာ(ဟ္)(ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးျခင္း)ကိုမိန္႔ေတာ္မူၿပီးမိသားစုဆုိင္ရာေအစ္လာ(ဟ္)[12]ကိုမိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

စူရာေနစာအာယတ္ေတာ္အမွတ္(၃၅)တြင္မိန္႔ေတာ္မူသည္။

 

وَإِنْ خِفْتُمْشِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْأَهْلِهَاإِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّاللهَ كَانَ عَلِيماًخَبِيراً

 

အဓိပၸါယ္။။အကယ္၍အသင္တို႔အေနျဖင့္၎တို႔ႏွစ္ဦး(ဇနီးေမာင္ႏွံ၊အၾကင္လင္မယား)ကြဲကြာမႈကိုစိုးရိမ္မည္ဆိုလွ်င္ခင္ပြန္းသည္မိသားစုဝင္မ်ားမွခံုသမာဓိလူႀကီးတစ္ဦး၊ၿပီးေနာက္ဇနီးသည္မိသားစုဝင္မ်ားမွခံုသမာဓိလူႀကီးတစ္ဦးတို႔ကိုေရြးခ်ယ္ပါေလ။(ထိုမွသာ၎တို႔၏စိစစ္မႈကိုျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။)အကယ္၍ဤ(သမာဓိလူႀကီး)ႏွစ္ဦးသည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ေပးမႈကိုစီစဥ္ၾကမည္ဆိုလွ်င္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ထိုႏွစ္ဦး(ဇနီးေမာင္ႏွံ၊အၾကင္လင္မယား)၏ႏွလံုးသားမ်ားကိုတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးနီးကပ္ေစေတာ္မူမည္။(သင့္ျမတ္ေစေတာ္မူမည္။)အေၾကာင္းသည္ကားမုခ်ဧကန္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္အရာခပ္သိမ္းကိုနားလည္ေတာ္မူေသာအရွင္ႏွင့္အရာခပ္သိမ္း၏သတင္းကိုသိရွိေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ေပသည္။

 

()အြန္မသ္မ်ား၏အလုပ္မ်ားတြင္ေအစ္လာ(ဟ္)

 

          တတိယအဆင့္အျဖစ္လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္မႈမ်ား၏အေရးႀကီးေၾကာင္းကိုညႊန္ျပၿပီးဟဇရတ္(သ)႐ိႈအိုုက္ဗ္(အ.စ)၏လက္ထက္တြင္ရွိေသာအခက္အခဲျပႆနာမ်ားကိုတင္ျပပါမည္။၎တမန္ေတာ္ဟဇရတ္(သ) ႐ိႈအိုုက္ဗ္(အ.စ)မွတဆင့္ဆင့္ျပန္ထားပါသည္။ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)မွမိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

 

قَالَ يَا قَوْمِأَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَى بَيِّنَة مِّن رَّبِّى وَرَزَقَنِى مِنْهُرِزْقاًحَسَناً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْعَنْهُ إِنْأُرِيدُ إِلاَّ الاْاصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَاتَوْفِيقِى إِلاَّ بِاللهِعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

 

အဓိပၸါယ္။။ဟဇရတ္(သ)႐ိႈအိုုက္ဗ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။အိုကၽြန္ေတာ္၏လူမ်ိဳးမ်ားကၽြန္ေတာ္အားသတင္းေပးပါေလ။အကယ္၍ကၽြန္ေတာ္ထံအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ဘက္မွေပးထားေတာ္မူသည့္ထင္ရွားျပတ္သားသည့္သက္ေသရွိမည္။ၿပီးေနာက္ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူထားသည့္စားနပ္ရိကၡာလည္းရွိမည္။(ဤအခ်ိန္ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏အမိန္႔ေတာ္အားေသြဖယ္သည့္လုပ္ရပ္လုပ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ?)ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္အသင္တို႔ကိုလည္းမလုပ္ဖို႔တားျမစ္ထားၿပီးထိုအလုပ္ကိုကိုယ္တိုင္လုပ္သည့္အျဖစ္ကိုလံုးဝမလိုလားေခ်။မိမိတတ္ႏိုင္သည့္စြမ္းအားႏွင့္အညီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္မႈကိုျပဳျခင္းမွာအပအျခားမလိုလားေခ်။(ဤအလုပ္အတြက္)စြမ္းအားသည္လည္းအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏(ကူညီေဖးမမႈ)မွအပမျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ထိုအရွင္ျမတ္တစ္ဦးတည္းကိုသာလွ်င္အားကိုးအားထားပါသည္။ထိုအရွင္ျမတ္ဘက္သို႔သာလွ်င္ျပန္လွည့္ရေပမည္ျဖစ္ေပသည္။[13]

ၾကည့္-စူရာဟ္ဟူးဒ္၊အာယတ္ေတာ္(၈၈)

          ဂ႐ုျပဳစရာအခ်က္သည္ကားအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏တမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ)တိုင္းသည္မိမိတို႔၏အခ်ိန္အခါေခတ္ကာလတြင္မိမိတို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္အထူးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရေလသည္။ထိုအခက္အခဲမ်ား၏ေအစ္လာ(ဟ္)လည္းျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေပသည္။

          ဟဇရတ္(သ)႐ိႈအိုုက္ဗ္(အ.စ)၏ေခတ္ကာလတြင္လူပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္စီးပြါးေရးအခက္အခဲႏွင့္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေလသည္။ေစ်းႏွင့္စီးပြါးေရးေလာကသည္လူထုအားမသန္႔ရွင္းမသန္႔ျပန္႔ေအာင္ျပဳခဲ့ေလ၏။ဟရမ္ေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကားမႈအျမတ္ႀကီးစားလုပ္မႈအလြဲသံုးစားျပဳမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥတြင္မတရားညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားထိုကဲ့သို႔အရာမ်ားအေျမာက္အမ်ားရွိခဲ့ေပသည္။

ဟဇရတ္(သ)႐ိႈအိုုက္ဗ္(အ.စ)အေနျဖင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ဘက္ေတာ္မွဤမေကာင္းမႈမ်ားကိုေတာ္လွန္ေခ်မႈန္းရန္မိမိ၏အြန္မသ္ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ရန္တာဝန္က်ခဲ့ေလ၏။[14]

()တစ္ကမာၻလံုးတြင္ေအစ္လာ(ဟ္)

 

တစ္ဦးတည္းဆိုင္ရာေအစ္လာ(ဟ္)၊မိသားစုဆိုင္ရာေအစ္လာ(ဟ္)၊လူပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးဆိုင္ရာေအစ္လာ(ဟ္)၊ထက္ပိုၿပီးပထမေျမႀကီးတြင္ေနထိုင္သူလူသားအားလံုးဆိုင္ရာေအစ္လာ(ဟ္)ရွိေပသည္။ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးစူရာဟ္အအ္ရဖ္အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၅၆)မွညႊန္ျပထားပါသည္။

 

وَلاَ تُفْسِدُوا فِىالاْارْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّرَحْمَتَ اللهِقَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

 

အဓိပၸါယ္။။ဤပထဝီေျမျပင္၌ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္မႈကိုျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပ်က္စီးျပႆနာျဖစ္မႈကိုမျပဳလုပ္ၾကပါႏွင့္။ၿပီးေနာက္ထိုအရွင္ျမတ္အားေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး၊ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားၿပီးေတာင္းခံပါေလ။(တာဝန္မ်ားမေက်ပြန္မႈကိုေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ထိုအရွင္ျမတ္၏ရဟ္မသ္အေပၚေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကိုျပဳလုပ္ပါေလ)။မုခ်ဧကန္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ရဟ္မသ္ေတာ္(ဂ႐ုနာေတာ္)သည္ကားေကာင္းမႈ၊ကုသိုလ္ျပဳလုပ္သူမ်ားႏွင့္အလြန္တရာနီးကပ္ေပသည္။[15]

သတိ-ဤအာယတ္ေတာ္နည္းတူစူရာဟ္အအ္ရဖ္အာယတ္ေတာ္(၅၈)တြင္လည္းပါရွိသည္။

အတိုခ်ဳပ္၊အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ဘဝ၏ဘက္စံုကိုက်ယ္ျပန္႔စြာ၊က်ယ္ဝန္းစြာ၊ေအစ္လာ(ဟ္)(ျပဳျပင္ေျပာင္လဲတည့္မတ္မႈ)ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ၿပီးေနာက္အြန္မသ္တိုင္းအထူးသျဖင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုဤအလုပ္(ေအစ္လာ(ဟ္)ျပဳလုပ္ရန္မိန္႔ေတာ္မူထားေပသည္။

 

ေအစ္လာ(ဟ္)ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း?

 

          ေအစ္လာ(ဟ္)( صلاح)ဆိုသည့္စကားလံုးသည္အဖ္စာ(သ္)( افساد)ဆိုသည့္စကားလံုး၏ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေပသည္။အဖ္စာ(သ္)ဆိုသည္မွာဖ်က္လို၊ပ်က္စီးျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဤဖ်က္လိုပ်က္စီးသည့္အေရးႀကီးၿပီးတည္ရွိေနသည့္စနစ္တစ္ခုကိုျဖစ္ေစ(သို႔)၊တစ္ဦးတစ္ေယာက္(သို႔)၊မိသားစု(သို႔)လူပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္း(သို႔)၊ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကိုျဖစ္ေစသည့္အတြက္ျပဳျခင္းျဖစ္ေပသည္။

          ေအစ္လာ(ဟ္)( صلاح)ဆိုသည္မွာထိုစနစ္ကိုအရင္းအတိုင္းျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးျခင္းကိုေခၚဆိုပါသည္။

          ေကာင္းျမတ္သည့္သူေတာ္စင္မိသားစုတစ္စုဆိုသည္မွာအႀကီးဆံုးမိသားစုဝင္မ်ားအေနျဖင့္မလြဲမေသြမိမိတို႔၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားသည္ေကာင္းမႈကိုလိုလားျခင္း၊သြန္သင္ဆံုးမေပးျခင္းႏွင့္မိသားစု၏အငယ္မ်ားအေနျဖင့္ထိုအႀကီးမ်ား၏ေနာက္လိုက္ျခင္းအမိန္႔နာခံျခင္းျဖစ္ေပသည္။မိသားစုဝင္တိုင္းမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်မိမိတို႔၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးမေက်ပြန္ဖို႔ကိုမျပဳလုပ္ရေခ်။

          အကယ္၍လူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားတြင္ေက်ပြန္မႈမရွိသည့္အခါအငယ္မ်ာအေနျဖင့္လည္း၎တို႔၏အမိန္႔ကိုနာခံမည္မဟုတ္ၾကေခ်။မိသားစုဝင္မည္သူမဆိုမိမိတို႔၏တာဝန္မ်ားကိုမထမ္းေဆာင္မည္၊ၿပီးေနာက္ဤလုပ္ရပ္သည္အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္မိသားစုတစ္ခုလံုး၏စနစ္၊အစီအစဥ္မ်ားဖ႐ို၊ဖရဲျဖစ္သြားၿပီးမေကာင္းသည့္ပ်က္စီးေနသည့္မိသားစုျဖစ္သြားေပမည္။

          ဤကဲ့သို႔ေသာ္မိသားစုအတြက္ေအစ္လာ(ဟ္)ေခၚျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ေပးျခင္းဆိုသည္ကားမိသားစုဝင္တိုင္းမိမိတို႔၏တာဝန္ကိုမွန္ကန္စြာထမ္းေဆာင္ေပးၿပီးေနာက္မွန္ကန္သည့္ဆက္ဆံေရးကိုျပဳကာအစၥလာမ္မီစာရိတၱေတာ္အရ(ေကာင္းျမတ္သည့္)စနစ္လြမ္းမိုးမွျဖစ္ေပသည္။

          အြန္မသ္(ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ား)တစ္စုသည္စီးပြားေရး၊စာရိတၱ၊ယံုၾကည္မႈ၊ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ေမတၱာထားရွိမႈတို႔အတြက္ပ်က္စီးမႈရွိႏို္င္ေပသည္။ဤက႑ာ၏ေအစ္လာ(ဟ္)ေခၚျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ေပးျခင္းဆိုသည္မွာအထက္ေဖၚျပထားသည့္ပ်က္စီးမႈ၊မေကာင္းမႈ၊ျပႆနာျဖစ္ေစေသာအရာမ်ားကိုတစ္ခုျခင္းသုတ္သင္ရွင္းလင္းၿပီးနဂိုမူလ(ေကာင္းျမတ္သည့္) စနစ္သို႔ျပန္ပို႔ေပးျခင္းျဖစ္ေပသည္။

 

အစၥလာမ္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏လက္ထက္တြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ေပးျခင္း

 

          တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္တမန္ေတာ္အျဖစ္ဖူးပြင့္ေတာ္မူသည့္အခ်ိန္၊ထိုပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းသည္အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ၊မသိစိတ္မိုက္မဲမႈ၊႐ိုင္းစိုင္းမႈ၊တို႔ျဖင့္နာမည္ႀကီးေနသည့္အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈေခတ္ျဖစ္ေပသည္။[16]

ဟဂ်ာက္(ေဆာ္ဒီ)၏လူေနမႈအဆင့္အတန္းပတ္ဝန္းက်င္သည္အဖက္ဖက္မွပ်က္စီး၊ဖ႐ို၊ဖရဲျဖစ္ေနခဲ့ေပသည္။အကီဒါေခၚယံုၾကည္မႈပိုင္းဆိုင္ရာအရမိမိတို႔လက္ျဖင့္ထြင္းထား၊ေဆာက္လုပ္ထားသည့္႐ုပ္ထု၊ဆင္းတုမ်ားအားခဝပ္ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသည္။၎တို႔သည္အလြန္တရာဆာေလာင္ခ်ိန္တြင္စြန္ပလြန္သီးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္႐ုပ္တု၊ဆင္းတုမ်ားကိုထည့္စားေသာက္လုိက္ၾကေပသည္။၎တို႔၏ဘဝသည္ခိုရာဖာသ္ေခၚအယူမွား၊အေတြးမွား၊အလုပ္မွား၊အက်ိဳးအျမတ္မရွိသည့္လုပ္ရပ္မ်ားအမိ်ဳးမ်ိဳးျဖင့္ေရာေႏွာေနေလသည္။ခိုရာဖာသ္(ဥပါဒါန္ဝါဒ) သည္၎တို႔၏ဘဝကိုဖ႐ို၊ဖရဲျပဳခဲ့ၾကေလသည္။

စာရိတၱဆိုင္ရာအရလည္းႏွိမ္ၾကသည့္အဆင့္သို႔ေရာက္ေနၿပီးမည္မွ်အထိႏွိမ္ၾကသည္ဆိုလွ်င္မေကာင္းသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား(ျပည့္တန္ဆာမ်ား)အေနျဖင့္မိမိတို႔၏မေကာင္းမႈအေပၚအရွက္တရားမရွိေတာ့သည့္အျပင္၊ဖံုးကြယ္၍ပင္မလုပ္ၾကေတာ့ေခ်။

မည္မွ်ပင္ဆိုးရြားသည္ဆိုလွ်င္မိမိတို႔၏အိုးအိမ္မ်ားတြင္ဤအလုပ္အတြက္သီးသန္႔အမွတ္အသားအျဖစ္အလံမ်ားေထာင္ထားၾကေပသည္။ေသြးထြက္၊သံယိုျပဳျခင္း၊သမီးငယ္မ်ားကိုသတ္ျဖတ္မႈ၊အရွင္လတ္လတ္ေျမျမႇဳပ္သတ္ျခင္းအထိလုပ္ရဲသည့္ႏွလံုးညစ္မ်ားရွိျခင္း၊အျပစ္မဲ့မ်ားကိုသတ္ျဖတ္ျခင္း၊စီးပြားေရးတြင္ဖ႐ို၊ဖရဲျဖစ္မႈ၊လူမႈေရး၊ညစ္ညမ္းမႈျဖင့္လံုးဝေက်ာ္ၾကားၿပီးျပည့္ႏွက္ေနခဲ့ပါသည္။

အစၥလာမ္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ဤကဲ့သို႔ေသာ္ပတ္ဝန္းက်င္၊အသိုင္းအဝိုင္းတြင္တမန္ေတာ္အျဖစ္ဖူးပြင့္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္တစ္ခုခ်င္းစီကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္မႈစတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလသည္။႐ုပ္တု၊ဆင္းတုကိုးကြယ္သူမ်ားကို႐ုပ္တု၊ဆင္းတုကိုးကြယ္ျခင္းမွတစ္ပါးတည္း(ထာဝရအရွင္)အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ဘက္သို႔ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။

စာရိတၱေဖါက္ျပန္သူမ်ားကို([17] لاِتَمِّمَ مَكَارِمَ الاْخْلاقِ بُعِثْتُ)၏အလံေတာ္ေအာက္တြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ေပးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

အထက္ပါဟဒီးစ္ေတာ္အားၾကည့္ရန္-ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္းအတြဲ(၁၆)၊စာမ်က္ႏွာ(၁၂၀)

ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္းမႈ၊အႏိုင္က်င့္မႈ၊ေသြးထြက္သံယိုျပဳမႈကိုေတာ္လွန္ခဲ့ေလသည္။မႏုႆလူသားအားမေတာ္တဆသတ္ခဲ့လွ်င္ေတင္ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ကုလားအုတ္အေကာင္(၁၀၀)ေပးေဆာင္ဖို႔အထိသတ္မွတ္ၿပီးမႏုႆလူသား၏အသက္ကိုတန္ဖိုးထားအေလးေပးခဲ့ေတာ္မူေလသည္။[18]

ၾကည့္-ဝစေအလြရွ္ရွီအာက်မ္းအတြဲ(၁၉)၊စာမ်က္ႏွာ(၁၄၂)

 

(ထိုအခ်ိန္အခါတြင္)ကုလားအုတ္ေလး၊ငါးေကာင္ရွိသူမည္သူမဆိုအားေသေ႒း (သူေ႒း)၊ေငြေၾကး၊ခ်မ္းသာသူအျဖစ္စာရင္းဝင္ေလသည္။တစ္ခု၊တစ္ခုခ်င္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္မႈကိုျပဳေတာ္မူခဲ့ေလသည္။အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္စနစ္မ်ားအားလံုးကိုနဂို၊ပကတိ(အေကာင္း)အတိုင္းျပန္လွန္ေနရာခ်ေပးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

 

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ျခင္း!

 

          ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူသည့္အစၥလာမ္၏တမန္ေတာ္ျမတ္ဟဇရတ္(သ)မိုဟမၼဒ္(ဆြ) ဝဖာသ္ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္၊ေခလာဖသ္(တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)အ႐ိုက္အရာကိုလက္ခံသည့္ကိစၥ)ျဖင့္မိမိလမ္းမွန္မွထြက္သြားေလသည္။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အေနျဖင့္မိမိ၏ႏွလံုးေသြးျဖင့္အက်င့္လုပ္ေပးေတာ္မူခဲ့သည္။စာရိတၱဆိုင္ရာတန္ဖိုးမ်ားတျဖည္းျဖည္းအေရာင္ေလ်ာ့ၿပီးေမွးမွိန္ခဲ့ေလသည္။ေနရာမွန္သည္မိမိေနရာမွတစ္ခ်ိဳ႕ဂ်ာေဟလီယသ္ေခတ္ကဖ်က္ဆီးသူမ်ား၊ဖ႐ိုဖရဲျပဳသူမ်ားလက္သို႔ေရာက္သြားေလသည္။

ဗနီအိုမိုင္ယာႏွင့္ဂ်ာေဟလီယသ္ေခတ္၏အႂကြင္းအက်န္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္တျဖည္းျဖည္းအေရးႀကီး၊အဓိကက်သည့္အစိုးရေနရာမ်ားတြင္ေနရာယူလာၾကၿပီးတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏သာဝကေတာ္မ်ားကိုအျပင္ထုတ္ခဲ့ၾကေလသည္။ျပည္သူပိုင္ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ေက်ာသား၊ရင္သားခြဲျခားၿပီးေပးကမ္းခဲြေဝသည့္အဆင့္သို႔ေရာက္သြားေလသည္။

ေမာင္လာအလီ(အ.စ)အေနျဖင့္မိမိအုပ္ခ်ဳပ္သည့္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္အြန္မသ္ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ေပးရန္အေျမာက္အမ်ားႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။သို႔ေသာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈသက္တမ္းတိုေတာင္းလွသည့္အတြက္အျပည့္အဝေျပာင္းလဲတည့္မတ္ဖို႔အခြင့္မသာခဲ့ေခ်။

ေမာင္လာအလီ(အ.စ) ရွဟာဒတ္ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ေမာင္လာလက္ထက္တြင္ျပႆနာရွာေနသည့္ဟာကင္မ္(အာဏာရွင္)တစ္နည္းဆိုရလွ်င္မိုအာေဝယာမြတ္စလင္မ္မ်ား၏ခလီဖြာသမၼတျဖစ္လာေပသည္။၎အေနျဖင့္ဟဇရတ္(သ) အဘူဗကရ္ႏွင့္အိုမရ္ကိုခလီဖြာသမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံသည့္စည္းမ်ဥ္း၊နည္းလမ္းကိုလည္းအေလးမထားသည့္အထိေက်ာခိုင္းခဲ့ေလသည္။

အမွန္တကယ္၎အေနျဖင့္႐ုတ္တရက္ေတာ္လွန္ေရးေဖၚထုတ္သည့္ပံုစံျဖင့္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျပဳၿပီးအာဏာကိုသိမ္းခဲ့ေလသည္။မိမိအခ်ဳပ္အျခာ၏အေျခခံမ်ားခိုင္ခံ့အားေကာင္းလာရန္အတြက္ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)၏ရွဟာဒတ္ၿပီးေနာက္အီရန္ႏိုင္ငံသို႔ထြက္ခြါခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္ထင္ထင္ရွားရွားေျပာၾကားေလ၏။

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္နမာဇ္၊႐ိုဇာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသတိေပးႏိုးေဆာ္ရန္လာျခင္းမဟုတ္ေခ်။အသင္တို႔အေပၚအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္လိုသည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။မည္သူမဆိုကၽြႏ္ုပ္အားဆန္႔က်င္မည္ဆိုလွ်င္၎၏အသက္ခ်မ္းသာရာရလိမ့္မဟုတ္ေခ်။[19]

ဤအတြက္ေၾကာင့္တျဖည္းျဖည္းပ်က္စီး၊ဖ႐ို၊ဖရဲသည့္ေခတ္မ်ားသို႔ဗနီအိုမို္င္ယာမွစတင္ခဲ့ၿပီးႏွလံုးသားျဖင့္အစၥလာမ္ႏွင့္အီမာန္ကိုလက္မခံၾကေပ။အျခားတဖက္တြင္လည္းေမာင္လာအလီ(အ.စ)၏အီမာန္အားနည္းသည့္ဘက္ေတာ္သားမ်ားကိုျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား၊ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ဝယ္ယူမႈကိုစတင္ခဲ့ၾကေလသည္။

၎(မိုအာေဝယာ)၏ဝိုင္းေတာ္သူ၊ဝိုင္းေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္လူမဆန္သည့္ေသာင္းၾကမ္းမႈမ်ားကိုျပဳခဲ့ၾကေပသည္။ဤသမိုင္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးနဲဟ္ဂ်ိဳဗလာဂါက်မ္း၊ခြသ္ဗာ(၂၇)တြင္လာရွိေပသည္။လာရွိသည္မွာ-လူမဆန္သည့္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားဆီးရီးယားႏိုင္ငံသားအုပ္စုတစ္စုသည္အီရတ္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕မ်ားသို႔ဝင္ေရာက္ခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္အလစ္သုတ္ၿပီးၿမိဳ႕ေနလူထုအားတိုက္ခိုက္ၾကေလ၏။၎တို႔ကိုသတ္ျဖတ္ခဲ့ေလသည္။၎တို႔၏ပစၥည္း၊ဥစၥာမ်ားကိုမတရားသိမ္းယူၾကေလသည္။ဤသို႔ျပဳျခင္းမွာ၎တို႔၏အကီဒါ၊ယံုၾကည္မႈမ်ား၊တုန္လႈပ္ရန္ႏွင့္ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)ႏွင့္ကိုယ္ေတာ္အလီ(အ.စ)၏သား၊သမီးမ်ားကိုလက္လြတ္ၾကရန္ျဖစ္ေပသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ရလာဒ္မွာဗနီအိုမိုင္ယာအေနျဖင့္ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ေပးသည့္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖင့္ေဂ်ဟာလသ္ေခတ္ကကိစၥမ်ားကိုအသက္ျပန္သြင္းခဲ့ေလသည္။

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း()(.)၏ေခတ္

 

          ဟီဂ်ရီသကၠရာဇ္(၆၀)ခုႏွစ္၊ရဂ်ဗ္လ(၁၅)ရက္ေန႔ကိုမိုအာေဝယာဇီဝိန္ခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္၎၏သားမိုက္၊ယဇီးဒ္(လ.န)ေခလာဖသ္ေနရာကိုမိမိအေဖကဲ့သို႔အတင္းအဓမၼ၊မည္သည့္အေျခခံဥပေဒ၊စည္းမ်ဥ္းမွ်မရွိဘဲယူခဲ့ေလသည္။

          ျပႆနာမ်ားမေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္၊ညႇဥ္းပန္း၊ႏွိပ္စက္မႈတို႔သည္ယဇီးဒ္(လ.န) လက္ထက္တြင္၎၏ဖခင္လက္ထက္ကထက္ပိုၿပီးတဆင့္တဆင့္ဆိုးရြားလာေလသည္။အစၥလာမ္ၿမိဳ႕မ်ားအားလံုးယုတ္စြအဆံုုးမဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္အထိျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့ေလသည္။သို႔ေသာ္ဤသည္သဘာဝျဖစ္ေပသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္လူထုသည္မိမိတို႔ေခတ္ကာလ၏ဘုရင္၊အာဏာရွင္ေနာက္လိုက္ၾကေပသည္။

 

اَلنّاسُعَلَى دِينِ مُلُوكِهِم[20]

 

ၾကည့္-သက္ေကရသိုလ္ေမာင္ဇူအာသ္က်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၁၈၃)

          -ကရွ္ဖိုလ္ခဖါ()က်မ္းအတြဲ()စာမ်က္ႏွာ(၃၁၁)

         

ဘုရင္၊သမၼတ၊အရက္ေသစာေသာက္စားမည္။ေလာင္းကစားျပဳမည္။ေမ်ာက္ႏွင့္ကစားမည္။ေခြးႏွင့္ေဆာ့မည္။အတိုခ်ဳပ္ျဖင့္ဂိုနာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ႏွစ္ျမႇဳပ္ေနမည္ဆိုလွ်င္[21]ထိုအခ်ိန္တြင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္းပ်က္စီး၊ဖ႐ို၊ဖရဲျဖစ္ေနသည့္အကီဒါမ်ား(ယံုၾကည္မႈမ်ား)လူမႈေရး၊စာရိတၱဆိုင္ရာပ်က္စီး၊ဖ႐ို၊ဖရဲျဖစ္မႈႏွင့္ရင္ဆိုင္ရေပမည္။ယဇီးဒ္(လ.န)၏ညႇဥ္းပန္း၊ႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားႏွင့္လူမဆန္မႈမ်ားအတြက္ဤ(ေအာက္ေဖၚျပမည့္အခ်က္)သည္ပင္လံုေလာက္ေခ်သည္။

          စိစစ္ေရးအဖြဲ႔ဥကၠ႒အေနျဖင့္မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မွဆီးရီးယားသို႔ခရီးထြက္ၿပီးေနာက္၊မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မွသုေတသီ၊စိစစ္မႈျပဳၿပီးျပန္လာေလသည္။မိမိ၏အစီရင္ခံစာတြင္မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သူ၊ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားကိုေျပာဆိုမႈကိုေရးသားထားေလသည္။ေျပာဆိုသည္မွာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ကစမ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္အခုအခ်ိန္ယဇီးဒ္(လ.န)အနားမွအျပင္ခရီးထြက္လာၾကပါသည္။(သူအနားမွာရွိခ်ိန္)(သူ၏မ်ားျပားလာသည့္ဂိုနာ၊ျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ား၏အာနိသင္ေၾကာင့္)မိုးေကာင္းကင္မွခဲမိုးကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚရြာခ်မည္ကိုစိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ခဲ့ရပါသည္။

ဒီလူသည္(ယဇီးဒ္)မိမိ၏အေမ၊အစ္မ၊ညီမ၊သမီးမ်ားႏွင့္လည္းေဇနာ(ကာေမသုမိစာၦစာရကံ)က်ဴးလြန္ခဲ့ေပသည္။အရက္ေသစာေသာက္စားခဲ့ေလသည္။နမာဇ္ဝတ္မျပဳေခ်။[22]

ၾကည့္-အလ္မြန္သဇန္မ္က်မ္းအတြဲ()စာမ်က္ႏွာ(၁၇၉)(ဟီဂ်ရီ(၆၃)ခုႏွစ္အျဖစ္အပ်က္အေျခအေန)အာ႐ႈရာက်မ္းစာမ်က္ႏွာ(၂၁၇)ဆင့္ဆိုခ်က္အရ

 

          ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္အေနျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ဝဖာသ္ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးအခ်ိန္မွအခ်ိန္အၾကာႀကီးပ်က္စီး၊ဖ႐ို၊ဖရဲျဖစ္ခဲ့သည္။လူအသိုင္းအဝိုင္းကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ရန္နီယသ္ျဖင့္ယဇီးဒ္(လ.န)ထံဘုိင္အတ္မျပဳဘဲ၊လက္မခံခဲ့ေခ်။ၿပီးေနာက္တစ္ဦးတည္းဘဝႏွင့္လူမႈေရးဘဝအတြက္ျဖစ္ေသာလိုအပ္သည့္အေရးႀကီးနဂိုစနစ္ေကာင္းကိုျပန္လွည့္ေပးရန္တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) လက္ထက္ကျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား၊စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားကိုျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေလသည္။

          မွန္လွေပသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္အေနျဖင့္မိမိဘိုးေတာ္၏အြန္မသ္ေတာ္(ေနာက္လိုက္ေနာက္သားမ်ား)ႏွင့္အစၥလာမ္မီအသိုင္းအဝိုင္းအားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ေပးရန္(ယဇီးဒ္)(လ.န)အားေတာ္လွန္ခဲ့ေလသည္။

အကယ္၍ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္အေနျဖင့္ဤႀကီးက်ယ္သည့္အလုပ္အတြက္ေရွာင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္မုခ်ဧကန္ယေန႔အစၥလာမ္ဆိုသည့္သတင္းပင္ၾကားရေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။အကယ္၍ရွိခဲ့လွ်င္လည္းဂ႐ုစိုက္ဖို႔မလိုသည့္အစၥလာမ္ျဖစ္ေပမည္။

ဤလမ္းစဥ္အတြက္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္အေနျဖင့္ရွဟာဒတ္ဘြဲ႔ကိုခံယူခဲ့သည္မွာမွန္ေပသည္။သို႔ေသာ္အစၥလာမ္မီအသိုင္းအဝိုင္းကိုတုန္လႈပ္ေစခဲ့ၿပီးဤရည္ရြယ္ခ်က္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္မႈႏွင့္နီးစပ္လာေလသည္။

 

 

ေအစ္လာ(ဟ္)ရည္ရြယ္ခ်က္၏ဆိုလိုခ်က္

 

ကိုယ္ေတာ္(ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ))၏ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ား၊အခ်စ္ေမတၱာထားသူမ်ား၊လမ္းစဥ္လိုက္သူမ်ားအေနျဖင့္စစ္မွန္သည့္အခ်စ္ေမတၱာထားမႈႏွင့္ေနာက္လိုက္ပီသမႈကိုသက္ေသျပဆိုရန္အတြက္မိမိတို႔၏လက္ရွိေခတ္ကာလ၏ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ျပႆနာမ်ားကိုစဥ္းစားၿပီး၊ေတြးေခၚၿပီး၊စြမ္းအားရွိသည္ႏွင့္အမွ်၎(ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ျပႆနာမ်ား)ကိုေတာ္လွန္ေခ်မႈန္းရေပမည္။

အဇာဒါရီျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္အခ်ိန္အခါတိုင္း၊ေလာဂ်စ္က်သည့္စီစဥ္ဆံုးျဖတ္ေပးမႈမ်ားစည္းစနစ္က်က်၊ဆင္ျခင္တံုတရားရွိရွိပ်က္စီးမႈမ်ား၊ျပႆနာမ်ား၊မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္အသိုင္းအဝိုင္းကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ႀကီးမားသည့္စဝါဗ္ႀကီးသည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုယံုၾကည္ရေပမည္။ေအာင္ျမင္မႈကိုဆြတ္ခူးရရွိရလိမ့္မည္။

ေလးစားအပ္သည့္တရားေဟာဆရာမ်ား၊ခ်စ္ခင္ရပါသည့္ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳသူမ်ား(ေနာင္ဟာဖတ္သူမ်ား၊ကစီသာဖတ္သူမ်ား…)အေနျဖင့္မလြဲမေသြဤမြန္ျမတ္လွသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္သာသနာ့ျပဳ၊ႏိုးေဆာ္ရေပမည္။ဤမဂ်လစ္ေတာ္မ်ားတြင္တက္ေရာက္ေနရာယူသူမ်ားအားစရိတၱႏွင့္လူမႈေရးအားပ်က္စီးေစ၊မေကာင္းမႈျဖစ္ေစ၊အမဂၤလာမ်ားျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္မႈဖက္သို႔ဖိတ္ေခၚရေပမည္။အကယ္၍မိမိတို႔၏မိသားစုမ်ားမွ(ဤလုပ္ငန္းကို)စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္ပို၍ပင္ေကာင္းေလစြ။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဒုတိယရည္ရြယ္ခ်က္

 

ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကို

 

ညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္

 

မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကို

 

တားျမစ္ျခင္း။

 

 

 

ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကိုညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကိုတားျမစ္ျခင္း။

          ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ပက္သက္ၿပီးလည္းေအမာမ္ဟိုစိုင္း(အ.စ)၏ဩဝါဒေတာ္မ်ားတြင္လာရွိေပသည္။သခင္ႀကီး၏သာဝကေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ဤရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမြန္မႈဘက္သို႔လမ္းညႊန္ျပခဲ့ေပသည္။ထို႔ျပင္သခင္ႀကီး၏ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ားလိုလားအခ်စ္၊ေမတၱာထားသူမ်ားအေနျဖင့္လည္းသခင္အတြက္ေဇယာရတ္(သ)မ်ားဖတ္ရြတ္ခ်ိန္တြင္ဤရည္ရြယ္ခ်က္အေၾကာင္းကိုရြတ္ဆိုၾကေပသည္။

          ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(အ.စ)အေနျဖင့္မိုဟမၼဒ္ဟနဖီေယသို႔ေရးသားထားသည့္မိမိေသတမ္းစာတြင္မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။

 

أُريدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعرُوفِ وَأَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္ေတာ္လွန္ေရး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကိုညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကိုတားျမစ္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။[23]

ၾကည့္- ေဗဟာရြလ္အန္ဝါရ္က်မ္းအတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၂၉)

          -မက္ၠသလ္ခြရဇ္မီက်မ္းအတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၁၈၈)

         

          ဟဇရတ္(သ)မြတ္စလင္ဗင္အကီးလ္ရဲရင့္၊ျပတ္သားၿပီးသတၱိ၊ဗ်တိၱရွိသည့္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္သံအမတ္၊ရွဟီးဒ္ေတာ္မ်ား၏ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း(အစၥလာမ့္အစစ္)ရန္သူမ်ားႏွင့္တိုက္ခိုက္ၿပီးအဖမ္းဆီးခံရေလသည္။ၿပီးေနာက္၎အားအိုဗိုင္သြလႅာဟ္ဗင္ေဇယာသ္ထံေခၚေဆာင္သြားၾကေလ၏။အမီးရ္ေရကူဖာ(ကူဖာၿမိဳ႕ဝန္၊အာဏာပိုင္)အေနျဖင့္ဂ်နာေဗမြတ္စလင္ဗင္အကီးလ္သို႔ေျပာေလ၏။

          ”ငါအေနျဖင့္မင္းျပႆနာလုပ္ဖို႔မြတ္စလင္မ်ားအၾကားေသြးခြဲ၊စည္းလံုးေရးဖ်က္ဖို႔၊ကူဖာၿမိဳ႕သို႔လာတယ္လို႔ၾကားတယ္…”

          ဂ်နာေဗမြတ္စလင္ဗင္အကီးလ္အေနျဖင့္၎အားအေျဖေပးမိန္႔ေလ၏။

 

ما لِهذا آتَيْتُ، وَلكِنَّكُمْ أَظْهَرْتُمُالْمُنْكَرَ، وَ دَفَنْتُمُ الْمَعْرُوفَ... فَأَتَيْناهُمْلِنَأْمُرَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَ نَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ျပႆနာလုပ္ဖို႔အတြက္လာျခင္းမဟုတ္ေခ်။ဘာေၾကာင့္လာခဲ့ရသည္ဆိုလွ်င္လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ားကိုျပန္႔ပြားေစခဲ့ၿပီး၊ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈမ်ားကိုျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္လာခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။….ကူဖာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားအားေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကိုညႊန္ၾကားေပးၿပီး၊မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကိုတားျမစ္ေပးရန္လာခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။[24]

ၾကည့္- ေဗဟာရြလ္အန္ဝါရ္က်မ္းအတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၂၉)

          ဖသူဟ္ေအဗ္ေနအအ္ဇ() အတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၃၃)

 

          ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးေဇယာရတ္(သ)ေတာ္မ်ားမွေဇယာရတ္(သ)ေသဝါေရဇ္တြင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ဖတ္ရြတ္ရမည္မွာ

 

اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْاَقَمْتَ الصَّلاةَ، وَآتَيْتَالزَّكاةَ، وَاَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَيْتَعَنْ الْمُنْكَرِ،وَاَطَعْتَ اللهَ وَرَسُولَهُ حَتّى اَتيكَ الْيَقينُ

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ကိုယ္ေတာ္(ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ))သည္နမာဇ္ၿမဲၿမံသူ၊ဇကားသ္ေပးေဆာင္သူ၊ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကိုညႊန္ၾကားျပသူ၊မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကိုတားျမစ္သူ၊ၿပီးေနာက္ေနာက္ဆံုးရွဟီးဒ္ဘြဲ႔ကိုခံယူေတာ္မူသည့္အခ်ိန္အထိအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္အရွင္၏တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏အမိန္႔ကိုနာခံက်င့္သံုးသူျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသထြက္ဆိုပါ၏။

ၾကည့္-မဖာသီဟိုနဝီး()က်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၃၈၂)

ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္းအတြဲ(၉၇)၊စာမ်က္ႏွာ(၁၉၇)၊ဟဒီးစ္ေတာ္(၃၂)

         

ဤအတြက္ေၾကာင့္မုခ်ဧကန္ဟဇရတ္(သ)ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္၏အေရးႀကီးသည့္အာ႐ႈရာေတာ္လွန္ေရး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ခုျဖစ္ၿပီးေမ့ေလ်ာ့ေနသည့္တာဝန္ဝတၱရားႏွစ္ခု(အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္)ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကိုညႊန္ျပျခင္းႏွင့္မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကိုတားျမစ္ျခင္းအားျပန္လည္ရွင္သန္ေအာင္ျပဳျခင္းလည္းပါဝင္ေနေပသည္။

 

အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္အားအတိုင္းထက္အလြန္အေလးေပးျခင္း။

          ႐ႈေထာင့္တစ္ခုအရအမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္(ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကိုညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကိုတားျမစ္ျခင္း)သည္သာသနာ့တာဝန္ဝတၱရားအားလံုးမွအေရးႀကီးဆံုးတာဝန္၊ဝတၱရားတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။

          ဤအတြက္ေၾကာင့္အဖိုးတန္သည့္ေအမာမ္အလီ(အ.စ)၏ဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ပါးတြင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဖတ္႐ႈပါမည္။မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-

 

وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِيسَبِيلِ اللّهِ، عِنْدَ الاْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِالْمُنْكَرِ، إِلاَّكَنَفْثَة فِي بَحْر لُجِّيٍّ

 

အဓိပၸါယ္။။(သတိရွိပါေလ။)ရွိသမွ်၊ေကာင္းမႈ၊သုစ႐ိုက္၊ကုသိုလ္မ်ားအားလံုးယုတ္စြအဆံုးအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏လမ္းေတာ္တြင္တိုက္ပြဲဝင္ျခင္း(ေဂ်ဟာဒ္)ဗင္အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ဝါနဟီးမြန္ကရ္ႏွင့္ယွဥ္မည္ဆိုလွ်င္က်ယ္ျပန္႔လွသည့္ပင္လယ္ေရႏွင့္ေရစက္တစ္စက္ပမာျဖစ္ေပသည္။[25]

ၾကည့္-နဟ္ဂ်ိဳဗလာဂါက်မ္း-ကလ္မာေယေဂစာရ္(၃၇၄)

 

          ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ဤတာဝန္ဝတၱရားႏွစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးတိတိက်က်၊နက္နက္၊႐ိႈင္း႐ိႈင္းအေျခအေန၊အစစ္အမွန္အတြက္သာဓက(ဥပမာ)တစ္ခုတင္ျပပါမည္။(ေက်းဇူးျပဳ၍)ဂ႐ုျပဳေပးရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

          ႀကီးမားသည့္လယ္ယာတစ္ခုရွိသည္ဟုျမင္ပါေလ။ဤလယ္ယာအတြက္ရွင္သန္၊ရပ္တည္ေနရန္ႏွင့္အက်ိဳးအျမတ္ရွိရန္အတြက္အရာႏွစ္ခုအေရးႀကီးလိုအပ္ေပသည္။ပထမအရာမွာစည္းစနစ္က်ၿပီးျပည့္စံုဖူလံုသည့္ေရအခ်ိန္ႏွင့္အညီရေနရန္လိုအပ္ေပသည္။ဤသို႔မရပါကသစ္ပင္မ်ားအားလံုးၿခံထြက္သည့္သီးႏွံမ်ားအားလံုးေျခာက္ေသြ႔ပ်က္စီးသြားေပမည္။

          ဒုတိယဖက္တြင္(ၿခံထြက္၊လယ္ထြက္)သီးႏွံမ်ားအေပၚက်ေရာက္လာမည့္အႏၱရာယ္အသြယ္သြယ္ကိုတားဆီးကာကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

          အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္(ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကိုညႊန္ၾကားျခင္း)သည္ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားသည့္သာသနာ့လယ္ယာ၊လယ္ေျမအတြက္ေရအသြင္ကိုေဆာင္ေနေပသည္။နဟီးအဇ္မြန္ကရ္(မေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာကိုတားျမစ္ျခင္း)အႏၱရာယ္မ်ားကိုကာကြယ္ေပးျခင္းအသြင္ေဆာင္ေနေပသည္။

          အကယ္၍သာသနာ့လယ္ယာ၊လယ္ေျမအတြင္းစည္းစနစ္က်သည့္ေရအခ်ိန္မွီမစီစဥ္ႏိုင္လွ်င္လယ္ထြက္သီးႏွံမ်ားပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးသြားေပမည္။

ထိုနည္းတူစြာအကယ္၍လယ္ယာထြက္သီးႏွံမ်ား၎ကိုအႏၱရာယ္အသြယ္သြယ္မွမတားဆီး၊မကာကြယ္မည္ဆိုလွ်င္(ႀကိဳးစားထားသည့္)လယ္ယာထြက္သီးႏွံမ်ားတစ္ခုမွ်က်န္ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။

ဤသို႔ျဖင့္အထက္ေဖၚျပပါရီဝါယတ္ေတာ္အရအမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္(႐ႈေထာင့္တစ္ခုအရအဆိုတစ္ခုအရ)ဝါဂ်စ္ဗ္အလုပ္မ်ားအားလံုးထက္ပိုၿပီးအေရးႀကီးေၾကာင္းဆိုထားေလသည္။ဤအတြက္သက္ေသအျဖစ္ဤအလုပ္ႏွစ္ခု(အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္)မပါဘဲက်န္ဝါဂ်စ္ဗ္အလုပ္မ်ားမွရလာဒ္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္းဆိုေလ၏။

 

အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္၏အဆင့္မ်ား

 

(စာ႐ႈပရိတ္သတ္မ်ား) သိထားၾကသည့္အတိုင္းရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား[26]ဖိုကာအာ(မရ္ဂ်ေယသကၠ္လီးေတာ္မ်ား)၏ေသာင္ဇီးဟြလ္မဆာေအက်မ္းမ်ားတြင္လာရွိသည့္အတိုင္းအမရ္ေဗမအ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္အဆင့္သံုးဆင့္လာရွိေပသည္။၎အဆင့္(၃)ဆင့္အားဂ႐ုျပဳရန္အေရးႀကီးေပသည္။ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဝစာေအလြရွ္ရွီအာက်မ္းအတြဲ(၁၁)၊အလ္အမရ္ဝါအန္နဟီးက႑အခန္း(၃) တြင္ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။

ပထမအဆင့္-ႏွလံုးသားႏွင့္ဆိုင္သည့္အဆင့္

ဆိုလိုသည္မွာႏွလံုးသားအေနျဖင့္ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရမ်ားအားခ်စ္သူ၊ေမတၱာရွိသူျဖစ္ၿပီးမေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈမ်ားအားမုန္းသူ၊ရန္သူျဖစ္ရေပမည္။

          ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာကိုေတြ႔ျမင္ခ်ိန္တြင္ေပ်ာ္ရႊင္ပီတိျဖစ္မည္၊ဝမ္းသာမည္ျဖစ္ေပသည္။မေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္တြင္ဝမ္းနည္း၊ေသာကျဖစ္ေလသည္။

          အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္အတြင္းပိုင္းအေျခအေန(နာမ္ပိုင္းအေျခအေနသည္)ဤေကာင္းမႈႏွင့္မေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာႏွင့္မေကာင္းရာကိုေတြ႔ႀကံဳရၿပီးေနာက္တစ္ထပ္တည္းမခံစားရျခင္းကိုဆိုလိုေပသည္။ဤအေျခအေနသည္အတြင္းပိုင္း၊နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေပလိမ့္မည္။

 

ဒုတိယအဆင့္-ႏႈတ္ႏွင့္ဆိုင္ရာအဆင့္

          ေကာင္းမႈမ်ား၊ေကာင္းရာမ်ားကိုအတြင္းပိုင္း(ႏွလံုးသားျဖင့္)ခ်စ္ျခင္း၊ျမတ္ႏိုးျခင္းႏွင့္မေကာင္းမႈမ်ား၊မေကာင္းရာမ်ားကိုႏွလံုးသားျဖင့္မုန္းတီး၊ရြံရွာျခင္းကိုႏႈတ္ျဖင့္ထြက္ဆိုျခင္းျဖစ္ေပသည္။မေကာင္းမႈမ်ား၊မေကာင္းရာမ်ားကိုျပဳလုပ္သူမ်ား၊ေကာင္းမႈမ်ား၊ေကာင္းရာမ်ားကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈ၊ဂ႐ုမျပဳသူမ်ားအားမိမိ၏ႏႈတ္ျဖင့္အကယ္၍ရန္ျဖစ္ျခင္း၊မာနတရားမရွိဘဲ၊သူတစ္ပါး၏ခံစားရမႈမ်ားကိုထိခိုက္ေအာင္ျပဳျခင္းမရွိဘဲမိမိ၏ေရွ႕ရွိသူအားသတိေပး၊အသိေပးႏိုးေဆာ္မည္ဆိုလွ်င္မုခ်ဧကန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုေတြ႔ရလိမ့္မည္ျဖစ္ေပသည္။

 

တတိယအဆင့္-လက္ေတြ႔၊ကာယကံေျမာက္သည့္အဆင့္

         အမရ္ေဗမအ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္၏တတိယအဆင့္ဆိုသည္မွာလက္ေတြ႔ကာယကံေျမာက္ရသည့္အလုပ္ျဖစ္ၿပီး၊အစၥလာမ္မီအစိုးရအာဏာပိုင္တို႔၏အလုပ္ျဖစ္ေပသည္။

          အကယ္၍တစ္ဦး၊တစ္ေယာက္(သို႔)အမ်ားအေနျဖင့္ထင္ထင္၊ရွားရွားလူပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္း၊အဝိုင္းတြင္မေကာင္းမႈမ်ား၊ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ားကိုက်ဴးလြန္မည္၊ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာမ်ား၊ေကာင္းမႈ၊သုစ႐ိုက္မ်ားကိုမထီမ်က္ျမင္ျပဳၿပီး၊ေစာ္ကားမည္၊လက္လြတ္မည္၊ၿပီးေနာက္အျခားသူမ်ား၏အသိေပးေျပာဆိုမႈကိုလည္းဂ႐ုမျပဳမည္ဆိုလွ်င္မလြဲမေသြအစၥလာမ္မီ၊အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္၎တို႔အားဖမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊အျပစ္ေပးျခင္းတို႔ကိုျပဳေပမည္။

          ဤအတြက္ေၾကာင့္၎တို႔ကိုလြတ္လြတ္၊လပ္လပ္ေပးႏိုင္ခြင့္ေၾကာင့္အစၥလာမ္မီ၊ဥပေဒမ်ားကိုပ်က္စီး၊ထိခိုက္လာမည္ဆိုလွ်င္ထိုသူအားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္တစ္ဖန္ထပ္ၿပီးေရးသားပါမည္။ဤအဆင့္သည္သာမန္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္မဟုတ္ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္(အစၥလာမ္မီ) အစိုးရႏွင့္အာဏာပိုင္မ်ားတာဝန္၊ဝတၱရားျဖစ္ေခ်သည္။

 

ေအမာမ္ဟိုစုိင္းနအစသခင္ႏွင့္ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာကိုညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္မေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာကိုတားျမစ္ျခင္း

         

(စာဖတ္ခ်စ္ပရိတ္သတ္မ်ား) သိရွိထားသည့္အတိုင္းကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္အရင္(စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္)ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္းဗနီအိုမိုင္ယာအစိုးရလက္ထက္တြင္အထူးသျဖင့္ယဇီးဒ္(လ.န)၏အာဏာရွိစဥ္အခ်ိန္တြင္ေနရာတိုင္း၊အားလံုးမေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္ျပစ္မႈမ်ားေနရာယူသြားခဲ့ေလသည္။ယုတ္စြအဆံုးအစၥလာမ့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ဗဟိုနန္းဆိုက္ရာ၊အာဏာတည္ရာ၊မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္တြင္လည္းမေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ဟရမ္အလုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ေပက်ံသြားရေလသည္။[27]

          မည္မွ်ထိဆိုလွ်င္မဒီနာၿမိဳ႕ေတာ္သူ၊ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားမွအုပ္စုတစ္စုသည္အဆိုေတာ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုႀကိဳဆိုရန္ၿမိဳ႕ျပင္ပအထိသြားေရာက္ခဲ့ၾကေလသည္။ၿပီးေနာက္ဤလုပ္ရပ္အတြက္အရွက္သိကၡာမဲ့သည့္ဟုလည္းမခံစားခဲ့ၾကေခ်။ဒီေတာ့စာ႐ႈသူအေနျဖင့္ကိုယ္တိုင္ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အက်ယ္တဝင့္ဟဒီးစ္ေတာ္ကိုေလ့လာၾကည့္ပါေလ။ၿပီးေနာက္အစၥလာမ္မီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ေဝးေနသည့္က်န္ၿမိဳ႕မ်ား၏အေျခအေနကိုေတြးၾကည့္ႏိုင္ေပသည္။သို႔ေသာ္လည္းပဲဤကဲ့သို႔ေသာ္အရင္ေဖၚျပေရးသားထားသည့္အတိုင္းအေျခအေနမ်ားသည္သဘာဝျဖစ္ေပသည္။အေၾကာင္းမွာအာဏာပိုင္မ်ား၊အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔ကိုယ္မိမိခလီဖြာ၊တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ခံယူထားၿပီးဂိုနာေပါင္းစံု၊ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္အစံုတြင္နစ္ျမဳပ္ေနပါကသာမန္လူထုအားမည္ကဲ့သို႔(လူေကာင္း၊သူေကာင္းျဖစ္လာဖို႔)ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားႏိုင္ပါအံ့!

အာရပ္ကဗ်ာဆရာ၏အဆိုအရ

 

اِذَا كَانَ رَبُّ الْبَيْتِ بِالدَّفِّ مُولِعاً *** فَشِيمَةُ اَهْلِ الْبَيْتِ كُلُّهُمُ الرَّقْص[28]

 

အဓိပၸါယ္။။မည္သည့္အိမ္ေထာင္စု၏အိမ္ေထာင္ဦးစီးမဆို၊သီဆိုျခင္း၊ကခုန္ျခင္းတြင္အလြန္တရာ၊ႏွစ္သက္၊ႏွစ္ၿမိဳ႕လာမည္ဆိုလွ်င္အိမ္သူ၊အိမ္သားမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္လည္းကခုန္ျခင္း၊သီဆိုျခင္းတို႔တြင္နစ္ေမ်ာသြားေပမည္။

ၾကည့္-အလ္သိုအ္ဖြာသိုအလ္စြန္နီယာစာမ်က္ႏွာ(၇၉)

အဆ္ဝါအလာအလ္စဟီးစိုင္းစာမ်က္ႏွာ(၂၈၆)

အလ္အန္ေသဆြာရ္ေလလ္အာေမလီအတြဲ() စာမ်က္ႏွာ(၄၈၀)

 

ဟုတ္ေပ၊မွန္ေပသည္။မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ား၊ျပစ္မႈမ်ားသည္ကမာၻအေရွ႕တိုင္းႏွင့္အေနာက္တိုင္းရွိအစၥလာမ္အားလြမ္းမိုးခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္ေကာင္းမႈသုစ႐ုိက္မ်ားကိုေမ့ေလ်ာ့သြားၾကေခ်ၿပီး၊သူေတာ္စင္၊သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၊ေအဗာဒသ္္ဝတ္ျပဳသူမ်ား၊မိုဟာေဂ်မ်ား၊အန္ဆြာမ်ား၊အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္အေဝးသို႔ေရာက္သြားၾကေလသည္။

ညႇဥ္းပန္း၊ႏွိပ္စက္ျပႆနာလုပ္သူမ်ား၊ဒုစ႐ိုက္က်ဴးလြန္သူမ်ား၊တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ေခတ္တြင္ႏွိမ္နင္းခံထားရသူမ်ား၊ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံထားရသူမ်ားမွာအစိုးရ၏ေနရာဌာနမ်ားတြင္ေနရာယူခဲ့ၾကေလသည္။[29]

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ဤကဲ့သို႔အေျခအေနတြင္မိမိ၏တည္ရွိေနမႈအားလံုး(ႏွလံုးသား၊ႏႈတ္၊ကိုယ္)ျဖင့္အမရ္ေဗမအ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ခဲ့ေလသည္။

အာ႐ႈရာေန႔တြင္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အားေခါင္းေပၚတင္ၿပီးႏွစ္ဖက္ေသာရဲမက္မ်ားအၾကားတြင္ထားေတာ္မူၿပီးလက္ေတြ႔လိုက္နာက်င့္သံုးဖို႔ဖိတ္ေခၚႏိႈးေဆာ္ခဲ့ေတာ္မူေလသည္။

ေအမာမ္(အ.စ)အေနျဖင့္ႏွလံုးသားအဆင့္၊ႏႈတ္အဆင့္ျဖင့္လႈပ္ရွားမႈသည္အက်ိဳးမသက္ေရာက္သည္ကိုေတြ႔ေတာ္မူသည့္အခါအဆင့္(၃)သို႔ဝင္ေရာက္ရေလ၏။

အဆင့္(၃)ျဖင့္ရန္သူသည္ေခ်မႈန္းပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ဤသို႔ျဖင့္မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္မ်ား၊ျပစ္မႈမ်ားဆက္လက္ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေတာ့ေခ်။

ၿပီးေနာက္အကယ္၍ဤအလုပ္ျဖင့္လည္းမျဖစ္ႏိုင္လွ်င္မလြဲမေသြ၊စေတးမႈ(ကုရ္ဗာနီျပဳမႈ)ကိုေပးရေလသည္။ၿပီးေနာက္ဤလႈပ္ရွားမႈကိုအဆံုးတိုင္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ေပးရေပမည္။

ဟုတ္ေပသည္။မွန္ေပသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္မိမိ၏ေသြးကိုေပးဆပ္လွဴဒါန္းၿပီး၊ဤႀကီးက်ယ္လွသည့္တာဝန္ဝတၱရားကိုေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့ေတာ္မူေလသည္။ၿပီးေနာက္လူငယ္၊လူရြယ္အသက္ကိုရေနၿပီးျဖစ္သည့္အစၥလာမ့္အမည္ရွိသစ္ပင္အတြက္ေရေလာင္းသြားေပးျခင္းႏွင့္၊၎အပင္အားပ်က္စီးမႈမွကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

အဗာအဗ္ဒြလႅာဟ္အလ္ဟုိစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္ကိုယ္ေတာ္၏သားေတာ္၊သမီးမ်ား၊သာဝကေတာ္မ်ား၏ေသြးသည္လည္းအစၥလာမ့္တည္းဟူသည့္လယ္ယာအတြက္ေရပမာအလုပ္လုပ္ခဲ့ေပသည္။ထို႔ျပင္အႏၱရာယ္မ်ားမွကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ေလသည္။

အကယ္၍ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ေတာ္လွန္ေရးမဆင္ႏြဲခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ဗနီအိုမိုင္ယာႏွင့္၊ဂ်ေဟလီယသ္ေခတ္က်န္မ်ား၊အရွက္သိကၡာမဲ့မည္မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ထိုအခ်ိန္အစၥလာမ္အတြက္မည္သည့္(အႏၱရာယ္)တြင္က်ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း(စာ႐ႈသူူ)သိရွိနားလည္ေပမည္။အကယ္၍ရွိခဲ့မည္ဆိုလွ်င္လည္းအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈေၾကာင့္သီးႏံွေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္မေပးႏိုင္သည့္လယ္ယာႏွင္တူသြားေပမည္။

အေရးႀကီးသည့္အစၥလာမ့္သမိုင္းတြင္က႑ာမ်ားမွတစ္ခုမွာျဖစ္ရပ္မွန္ကရ္ဗလာၿပီးေနာက္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေတာ္လွန္ေရးမ်ားမွာအႏိႈင္းမဲ့ေသာင္ဝါဗီး(န)ေတာ္လွန္ေရး၊မိုခ္သာေတာ္လွန္ေရးစသည္ျဖင့္ဤေတာ္လွန္ေရးမ်ားအားလံုး၏ညာသံမွာတစ္ခုတည္းျဖစ္ၿပီးထိုညာသံမွာ(لاِلِ مُحَمَّداَلرِّضَا)[30] (အာေလမိုဟမၼဒ္(အ.စ)၏ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈအတြက္)ျဖစ္ေပသည္။

ၾကည့္-ေဗဟာရ္အနဝါရ္က်မ္းအတြဲ(၅၂)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၀၂)၊ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၄၆) ႏွင့္အျခားစာမ်က္ႏွာ(၁၇၄၊၁၇၅၊၁၇၈ႏွင့္၁၉၉)

 

          ယုတ္စြအဆံုးအဗူမြတ္စလင္ခုိရာစာန္နီအေနျဖင့္လည္းဤညာသံျဖင့္လႈပ္ရွားေတာ္လွန္ခဲ့ေပသည္။ၿပီးေနာက္ဗနီအိုမိုင္ယာ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုဖ်က္သိမ္းႏိုင္ၿပီးေအာင္ျမင္မႈကိုဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့ေလသည္။

          သို႔ေသာ္လည္းပဲ၎အေနျဖင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုစစ္မွန္ၿပီး(တရားမွ်တသည့္)ပိုင္ရွင္မ်ားထံမလြဲအပ္သည့္အမွားအယြင္းကိုက်ဴးလြန္ခဲ့ေလသည္။

          အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုဗနီအဘာစ္အားလြဲေျပာင္းေပးခဲ့ေလသည္။(သို႔မဟုတ္)လြဲေပးဖို႔မျဖစ္မေနအၾကပ္အတည္း၊အခက္အခဲႏွင့္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေလသည္။

          ဤအတြက္ေၾကာင့္အမရ္ေဗမအ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္သည္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ေတာ္လွန္ေရး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။သခင္အေနျဖင့္ဤရည္ရြယ္ခ်က္ကိုဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္မိမိ၏ေသြးေတာ္ကိုလွဴဒါန္းေပးဆပ္ၿပီးေအာင္ျမင္စြာဆြတ္ခူးႏို္င္ခဲ့ေလသည္။ထိုေတာ္လွန္ေရး(အာ႐ႈရာ)၏အာနိသင္မ်ားတျဖည္းျဖည္း၊တစ္ခုျခင္းေပၚထြက္လာေလသည္။ၿပီးေနာက္အသိပညာကင္းမဲ့သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့ေလသည္။

 

အမရ္ေဗမအ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ဩဝါဒေတာ္မ်ားမွကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္အဇာဒါရီမ်ားက်င္းပေနသည့္အျပင္ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာမ်ားညႊန္ၾကားျခင္းကိုက်ယ္ျပန္႔ေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး၊မေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာမ်ားကိုကုန္စင္ေအာင္တိုက္ထုတ္ေပးရမည္ဆိုသည့္မလြဲမေသြသမိုင္းေပးတာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္းသင္ခန္းစာကိုမီးေမာင္းထိုးျပေနပါသေလာ?

          ဧကန္မုခ်မလြဲမေသြႏွစ္စဥ္၊ႏွစ္တိုင္းအဇာဒါရီ၏ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈကိုက်ယ္ျပန္႔သထက္က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ႀကိဳးပမ္းသင့္ေပသည္။အကယ္၍ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာသုစ႐ိုက္မ်ားကိုေမ့ေလ်ာ့သြားၿပီး၊မေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာဒုစ႐ိုက္မ်ားကိုတိုးပြားေစမည္ဆိုလွ်င္ဆရက္ဒိုရွ္႐ႈိဟဒါေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုမေရာက္ေသးေၾကာင္းထင္ရွားေနေပသည္။

လက္ရွိကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေခတ္ကာလတြင္လည္းအစၥလာမ္တည္းဟူေသာ္လယ္ယာအတြက္ေရသြင္း၊ေရထည့္ေပးျခင္း၊ေရေလာင္းေပးျခင္းဆိုသည့္ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာမ်ားကိုညႊန္ၾကားေပးျခင္း၊ႏွင့္အႏၱရာယ္မ်ားကိုကာကြယ္ေပးျခင္းအလုပ္ဆိုသည့္မေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာမ်ားကိုတားျမစ္ျခင္းသည္အေရးႀကီးလိုအပ္ေပသည္။

အကယ္၍အေရးႀကီး၊အဓိကအရာႏွစ္ခုအားေမ့ေလ်ာ့ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္အစၥလာမ္မီအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ားအျဖစ္အစၥလာမ့္သာသနာေတာ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ဝါဒီအေနာက္တိုင္းမ်ား၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊တိုက္ခိုက္မႈကိုခံရလိမ့္မည္ျဖစ္ေပသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တတိယရည္ရြယ္ခ်က္

 

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)

 

စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားအား

 

ရွင္သန္တည္ၿမဲေအာင္

 

ျပဳျခင္း။

 

 

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဆြ၏စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားအားရွင္သန္တည္ၿမဲေအာင္ျပဳျခင္းအာ႐ႈရာေတာ္လွန္ေရး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွအျခားရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာျမင့္ျမတ္သည့္အစၥလာမ္သာသနာေတာ္မွတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဟဇရတ္(သ)မိုဟမၼဒ္(ဆြ)၏စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားအားရွင္သန္တည္ၿမဲေအာင္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။

          ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူသည္။

 

اَدْعُوكُمْ اِلى كِتابِ الله وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ) صلىالله عليه وآله (فَاِنَّ السُّنَّةَ قَدْ اُمِيتَتْوَ اِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْاُحْيِيَتْ، وَ اِنِ اسْتَمِعُوا قَوْلي وَ تُطِيعُوااَمْرِي، اَهْدِكُمْسَبِيلَ الرَّشادِ

 

အဓိပၸါယ္။။အသင္တို႔အားအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏က်မ္းေတာ္ျမတ္(ကုရ္အာန္)ႏွင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏စြႏၷတ္ေတာ္ဘက္သို႔ဖိတ္ေခၚပါသည္။အေၾကာင္းသည္ကားဧကန္မုခ်တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏စြႏၷတ္ေတာ္အားေသဆံုးေစခဲ့ၿပီး၊မုခ်မလြဲေဗဒ္အတ္(သ)မ်ားကိုရွင္သန္ေအာင္ျပဳခဲ့ၾကေပသည္။အကယ္၍ကၽြန္ေတာ္၏ဖိတ္ေခၚမႈကိုလက္ခံသေဘာတူမည္ဆိုလွ်င္ကၽြန္ေတာ္၏စကားမ်ားကိုနားေထာင္ပါေလ၊ၿပီးေနာက္ကၽြန္ေတာ္၏အမိန္႔မ်ားအေပၚလက္ေတြ႔လိုက္နာက်င့္သံုးပါေလ။အသင္တို႔အားတိုးတက္ဖံြၿဖိဳးသည့္လမ္းႏွင့္သကၠဝါအတြက္လမ္းမွန္ကိုညႊန္ၾကားေပးပါမည္။[31]

ၾကည့္-သာရီခ္ေခသဗ္ရီအတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၃၈)

          ေဗဟာရြလ္အနဝါအတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၄၀)

          အဟ္ယာႏြရွ္ရွီအာအတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၅၉)

         

အျခားတစ္ေနရာတြင္မိမိ၏ညီေတာ္မိုဟမၼဒ္ဟနဖီယာအားမိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

 

اُرِيدُأَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَاَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّيوَأَبِي عَلِىِّ بْنِ أَبِي طالِب[32]

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကိုညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္၊မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကိုတားျမစ္ျခင္းျပဳရန္အတြက္ကၽြန္ေတာ္၏ဘိုးေတာ္ႏွင့္ဖခမည္းေတာ္တို႔၏စြႏၷတ္ေတာ္အတိုင္းလက္ေတြ႔က်င့္သံုးရန္လိုလားသျဖင့္(ေတာ္လွန္ေရးကိုဆင္ႏြဲခဲ့ျခင္း)ျဖစ္ပါသည္။

ၾကည့္-မကၠ္သေလအဝါေလမ္စာမ်က္ႏွာ(၅၄)

 

          ဤအတြက္ေၾကာင့္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ခုသည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ဘဝတည္ေဆာက္မႈရွင္သန္၊တည္ၿမဲေအာင္ျပဳရန္ႏွင့္ေဗဒ္အတ္(သ)မ်ားကိုပ်က္စီးႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

 

ဗနီအိုမိုင္ယာ၏ေဗဒ္အတ္သမ်ားဗနီအိုမိုင္ယာအေနျဖင့္ကာလရွည္စြာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုမတရားလုယူခဲ့ေလသည္။လုယူထားသည့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအားအမွန္တရားအေပၚ၊စစ္မွန္သည့္အင္အားအေပၚ၊တည္ေနရသည္ဆိုၿပီးမိန္႔ဆိုထားေလ၏။

          ေျမာက္မ်ားစြာေသာေဗဒ္အတ္(သ)မ်ားသည္သာသနာအတြက္ေနရာယူခဲ့ေလသည္။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏စြႏၷတ္ေတာ္အားေသဆံုးေစခဲ့ေလသည္။အေၾကာင္းမွာ-၎(ဗနီအိုမိုင္ယာ)တို႔၏ေရွ႕ဆက္ဘဝတည္ေဆာက္ရာတြင္ေဗဒ္အတ္(သ)အဖြဲ႔မ်ားကိုရွင္သန္ေအာင္ျပဳျခင္းႏွင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားကိုေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ျပဳခဲ့ၾကသည့္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

          ဤေဗဒ္အတ္(သ)မ်ားမွနမူနာမ်ားကိုေဖၚျပပါမည္။ေက်းဇူးျပဳၿပီး၊ဂ႐ုျပဳေပးရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

 

၁။တန္ဖိုးႀကီးမႈမ်ားကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း

ဂ်ေဟလီယသ္ေခတ္(အသိပညာမဲ့သည့္ေခတ္)အခ်ိန္ကာလတြင္ပင္ကိုယ္အရည္အေသြးရွိသူမ်ား၊ဂုဏ္ႀကီးသူမ်ားအျဖစ္ပစၥည္း၊ဥစၥာမ်ား၊စည္းစိမ္မ်ားႏွင့္သား၊သမီးမ်ားကိုစံအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကေလသည္။

          မည္သူမဆိုေငြေၾကးမ်ားမ်ားရွိေလသား၊သမီးမ်ားမ်ားေမြးႏိုင္ေလ၊ျပည္သူလူထု၏အျမင္တြင္ပိုၿပီးအေရးပါအရာေရာက္ၿပီးဂုဏ္ျဒပ္ႀကီးသူျဖစ္ေလျဖစ္ေပသည္။

          က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္စူရာဟ္စဖာအာယတ္ေတာ္အမွတ္(၃၇)တြင္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အေနျဖင့္ဤတရားမဝင္သည့္စံ၊မွတ္ေက်ာက္ေနရာတြင္စံမွတ္ေက်ာက္အစစ္အားအစားထိုးၿပီးမိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။

 

وَمَا أَمْوَالُكُمْوَلاَ أَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِىتُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاًفَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُالضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِىالْغُرُفَاتِ آمِنُونَ

 

အဓိပၸါယ္။။အသင္တို႔၏ပစၥည္း၊ဥစၥာမ်ား၊သား၊သမီးမ်ားသည္လံုးဝဥႆုန္အသင္တို႔အားကၽြႏ္ုပ္(အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္)ႏွင့္နီးကပ္ေအာင္ျပဳေပးႏိုင္သည့္အရာမ်ားမဟုတ္ေခ်။သို႔ရာတြင္အၾကင္မည္သူမဆိုအီမာန္သက္ဝင္၊ယံုၾကည္မည္၊ေကာင္းျမတ္သည့္သုစ႐ိုက္ကိုျပဳက်င့္မည္ဆိုလွ်င္၎တို႔အတြက္အသင္တို႔ထမ္းေဆာင္ထားသည့္အလုပ္မ်ားႏွင့္အညီဆုလာဒ္အျဖစ္ႏွစ္ဆ၊ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူေပမည္။၎တို႔သည္ဂ်ႏၷတ္သုခဘံု၏အခန္းမ်ား၊အလြန္တရာၿငိမ္းခ်မ္း၊ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ၾကရေပလိမ့္မည္။

          ၿပီးေနာက္ထိုနည္းတူစြာစူရာဟ္ဟိုဂ်ရာသ္အာယတ္ေတာ္(၁၃)ပါးတြင္မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။

إِنَّأَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

အဓိပၸါယ္။။ဧကန္မုခ်အသင္တို႔အနက္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံဝယ္အျမင့္ျမတ္ဆံုး၊အေလးစားထိုက္ဆံုးသူသည္သကၠဝါ(သီလ၊သမာဓိ)အရွိဆံုးသူျဖစ္ေပသည္။ဤသို႔ျဖင့္မွတ္ေက်ာက္စံ(အစစ္)ဆုိသည္မွာမည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကိုအထင္ရွားဆံုး၊အေပၚလြင္ဆံုးသ႑ာန္ျဖင့္မိန္႔ေတာ္မူထားေလသည္။

          ဤနည္းအစီအစဥ္အရအစၥလာမ္သာသနာေတာ္မွပင္ကိုယ္အရည္အေသြး၊ဂုဏ္ႀကီးမႈမွတ္ေက်ာက္အျဖစ္ပစၥည္း၊ဥစၥာမ်ား၊သား၊သမီးေနရာတြင္အီမာန္၊သကၠဝါႏွင့္ေကာင္းျမတ္သည့္သုစ႐ိုက္က်င့္ေဆာင္မႈကိုအစားထိုးေျပာင္းလဲေပးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ဆိုလိုသည္အဓိပၸာယ္မွာသကၠဝါ(သီလ၊သမာဓိ)မ်ားမ်ားရွိေလေလအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္နီးစပ္ေလေလျဖစ္ေပသည္။မည္မွ်ပင္လံုးဝသား၊သမီးတစ္ေယာက္မွ်ပင္မရွိပါေစ၊ၿပီးေနာက္ပတ္ဝန္းက်င္၌အဆင္းရဲတကာ၊အဆင္းရဲဆံုးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေနပါေစ။(သကၠဝါ=သီလ၊သမာဓိရွိလွ်င္ရွိမႈႏွင့္အညီအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႏွင့္နီးစပ္မႈရရွိမည္ျဖစ္ေပသည္။)အၾကင္မည္သူမဆိုသကၠဝါအနည္းဆံုးရွိမည္ဆိုလွ်င္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႏွင့္အေဝးဆံုးျဖစ္ေပမည္။မည္မွ်ပင္သား၊သမီးမ်ားအေျမာက္အမ်ားရွိေနပါေစ၊ပစၥည္း၊ဥစၥာအမ်ားအျပားပင္ပိုင္ဆိုင္ေနသူပင္ျဖစ္ေနပါေစ။

          ဤေျပာင္းလဲမႈမွတ္ေက်ာက္၊စံေက်ာက္၏ေနာက္တြင္အဗူဆိုဖီယန္ႏွင့္၎ကဲ့သို႔မ်ား၊အဗူလဟာဗ္ႏွင့္၎ကဲ့သို႔မ်ား၊အဗူဂ်ဟ္လ္ႏွင့္၎ကဲ့သို႔မ်ားေနရာတြင္စလ္မန္ႏွင့္၎ကဲ့သို႔မ်ား၊အဗူဇရ္ႏွင့္၎ကဲ့သို႔မ်ား၊မစ္က္ဒါႏွင့္၎ကဲ့သို႔မ်ားအစားထိုးေနရာယူခဲ့ေလသည္။ဤေနာက္ပိုင္းတြင္လူထုအေနျဖင့္စည္းစိမ္ခ်မ္းသာသူ၊ပစၥည္း၊ဥစၥာခ်မ္းသာသူမ်ားအား၎တို႔၏ေငြေၾကး၊အသျပာမ်ားေၾကာင့္က်ိဳးႏြံမႈကိုမျပဳၾကေတာ့ေခ်။

          သို႔ေသာ္လည္းပဲတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ဝဖသ္ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္၊ေနာက္တစ္ဖန္မွတ္ေက်ာက္စံမ်ားကို၎(ဗနီအိုမိုင္ယာ)တို႔၏လက္ျဖင့္ေျပာင္းလဲျဖစ္ေလသည္။တတိယခလီဖြာ၏ေခတ္ကာလတြင္နဂိုမေကာင္းသည့္စံမွတ္ေက်ာက္အေျခအေနသို႔ျပန္ေရာက္သြားေလ၏။ပစၥည္း၊ဥစၥာခ်မ္းသာသူမ်ား၊သား၊သမီးႏွင့္အင္အားရွိသူမ်ားယုတ္စြသကၠဝါအနံ႔ပင္မထြက္သူမ်ားသည္မြတ္သကီ၊သူေတာ္စင္၊သူေတာ္ေကာင္း၊ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ေနရာတြင္ေနရာယူထားေလ၏။အစၥလာမ္သာသနာေတာ္၏ဂုဏ္ျဒပ္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေလသည္။

          မိုအာေဝယာလက္ထက္တြင္သက္တမ္းရင့္က်က္သူမ်ားအၾကင္မည္သူမဆိုအစၥလာမ္သာသနာေတာ္အားအျမန္ဆံုးလက္ခံခဲ့သူမ်ားျဖစ္ခဲ့သူမ်ားကိုေဘးခ်ိတ္ထားခဲ့ေလသည္။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏လက္ေတာ္မွလြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။(သြလ္ကာႏွင့္၎၏သားမ်ား) အစၥလာမ္အားမလြဲသာ၊မေရွာင္သာ၍ႏွစ္သက္မႈ၊ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈ၊လိုလားမႈမပါဘဲလက္ခံခဲ့သူမ်ားသည္ေရွ႕ထြက္လာၾကေပသည္။[33]

          စစ္ဖီး(န)တိုက္ပြဲတြင္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏သာဝကေတ္အေျမာက္အမ်ားသည္ေအမာမ္အလီ(အ.စ)၏တပ္မေတာ္သားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊အေျမာက္အမ်ားမွာမိိမိတို႔ကိုယ္မိမိေရာင္းစားၿပီးထားသည့္သာဝကအခ်ိဳ႕မွအပမိုအာေဝယာ၏ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈကိုခံခဲ့ရေလသည္။[34]

          ဗနီအိုမိုင္ယာ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္သကၠဝါ(သီလ၊သမာဓိ)ႏွင့္အီမာန္အေပၚအေျချပဳထားခ်က္မရွိေခ်။တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ေလာက၊ေလာဘမ်ားအေပၚအေျချပဳထားေလသည္။မည္သူမဆို႐ိႈင္တြာန္အက်င့္ေကာင္းေကာင္းက်င့္ႏိုင္ေလ၊ညစ္ညမ္းသည့္ႏွလံုးသားျပင္းသထက္ျပင္းထန္စြာရွိသူ၊သာသနာကိုမ်ားမ်ားေရာင္းစားႏိုင္သူကိုမိမိတို႔ဗနီအိုမိုင္ယာဘက္သို႔ဆြဲေဆာင္ေလသည္။

          ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ဤေဗဒ္အတ္(သ)မ်ားကိုအျမစ္ျပဳတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္ရန္ႏွင့္စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားကိုရွင္သန္ၿမဲၿမံေစရန္ေတာ္လွန္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

လူမ်ိဳးေရးအေရးေပးမႈ၊ခြဲျခားမႈမ်ား။

          ဂ်ာေဟလီယသ္ေခတ္တြင္လူမ်ိဳးေရးအေရးေပးမႈ၊ခြဲျခားမႈမ်ားမွာပြက္ေလာ႐ိုက္ခဲ့ေလသည္။၎တို႔အေနျဖင့္ပထမဦးစြာ(မည္မွ်ပင္စာရိတၱညံ့ဖ်င္းၿပီးက်ဆင္းေနပါေစ။)အာရပ္ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္အဂ်ာမ္(အာရပ္မဟုတ္သူမ်ား)ထက္ျမင့္ျမတ္သည္ျဖစ္ေၾကာင္းခံယူထားေလသည္။

          ဒုတိယအခ်က္မွာ-အာရပ္မ်ားအၾကား၊မ်ိဳးႏြယ္တိုင္းသည္မိမိတို႔ကိုယ္မိမိအျခားမ်ိဳးႏြယ္မ်ားထက္သာလြန္ေၾကာင္း၊ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းခံယူထားေလသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္မိမိတို႔အမ်ိဳးအႏြယ္၏လူဦးေရအရည္အတြက္ကိုရည္တြက္ၾကေလသည္။အကယ္၍မ်ိဳးႏြယ္စုႏွစ္ခု၏လူဦးေရအတူတူျဖစ္ေနခဲ့မည္ဆိုလွ်င္သုႆန္မ်ားသို႔သြားေရာက္ၾကၿပီးမ်ိဳးႏြယ္တိုင္းမွမိမိတို႔ရဲ့ေသဆံုးသြားသူမ်ာ၏အရည္အတြက္ကိုရည္တြက္ခဲ့ၾကၿပီး(အရည္အတြက္ပိုမ်ားသူမ်ိဳးႏြယ္အား)သာလြန္သူ၊ျမင့္ျမတ္သူ၊မ်ိဳးႏြယ္အျဖစ္ခြဲျခားၿပီးသတ္မွတ္ခဲ့ၾကေလသည္။

  • ပိုမိုၿပီးအက်ယ္တဝင့္ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္သဖ္စီးရ္နမူနာက်မ္းအတြဲ(၂၇)၊စာမ်က္ႏွာ(၂၇၅)တြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

အစၥလာမ္သာသနာအေနျဖင့္ဤမမွန္ကန္သည့္စံမွတ္ေက်ာက္အားပယ္ဖ်က္ၿပီး၊လူအခြင့္အေရး၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားေရးဆိုသည့္စံမွတ္ေက်ာက္ျဖင့္ထိုမမွန္မကန္သည့္စံမွတ္ေက်ာက္ေနရာတြင္အစားထိုးေပးခဲ့ေလသည္။

          အစၥလာမ္သာသနာေတာ္သည္မႏုႆလူသားတုိင္းအတြက္အမ်ိဳးအႏြယ္၊လူမ်ိဳးစု၊ဘာသာစကားႏွင့္အေသြးအေရာင္ကိုစံအျဖင့္မသတ္မွတ္ေပ။ကၽြန္ေတာ္တို႔စူရာဟ္အဇ္ရဟ္(ဗနီေအစ္ရာအီးလ္)အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၇၀)ကိုဖတ္ရြတ္ေလ့လာၾကည့္မည္။

وَلَقَدْ كَرَّمْنَابَنِى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِىالْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَالطَّيِّبَاتِوَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِير مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္အာဒမ္(အ.စ)၏သား၊သမီးကိုအေလးေပးျမင့္ျမတ္ေစပါသည္။  ၎တို႔အားကုန္းေပၚႏွင့္ေရေပၚတြင္(ကုန္း၊သံုး၊ေရသံုးစီးနင္းစရာမ်ား)စီးနင္းေစေတာ္မူခဲ့ပါသည္။သန္႔ရွင္း၊စင္ၾကယ္သည့္ေနအ္မသ္ေတာ္မ်ားမွ၎တို႔အားစားနပ္ရိကၡာေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။၎တို႔အားဖန္ဆင္းထားေတာ္မူသည့္ေျမာက္မ်ားစြာေသာအဖန္ဆင္းခံမ်ားထက္သာလြန္ေကာင္းမြန္၊ျမင့္ျမတ္မႈကိုခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

ဟုတ္ေပသည္။မွန္ေပသည္။အစၥလာမ္သာသနာေတာ္ထြန္းေပၚလာသည့္ႏွင့္မ်ိဳးႏြယ္တည္းဟူေသာစံမွတ္ေက်ာက္ေနရာတြင္မႏုႆလူသား၏အခြင့္အေရး(ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈ)ကိုစံမွတ္ေက်ာက္အျဖစ္ေနရာယူေပးခဲ့ေလသည္။

          ဤအတြက္ေၾကာင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ဘက္ေတာ္သားမ်ားႏွင့္အစၥလာမ္သာသနာေတာ္အားစိတ္ဝင္စား၊လက္ခံသူမ်ာသည္မ်ိဳးႏြယ္စု၊လူမ်ိဳးစု၊ဘာသာစကားႏွင့္အသားအေရာင္ဟူ၍သီးသန္႔(ခြဲျခားမႈ)မရွိေတာ့ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္အာရပ္ႏွင့္အာရပ္မဟုတ္သူလူျဖဴႏွင့္လူမဲ၊ကို႐ိုင္ရွ္ႏွင့္ကို႐ိုင္ရွ္မဟုတ္သူ၊တစ္ဖြဲ႔ၿပီးတစ္ဖြဲ႔၊အုပ္စုလိုက္အုပ္စုလိုက္၊အစၥလာမ္သာသနာေတာ္အားလက္ခံဝင္ေရာက္လာၿပီး၊အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏အမိန္႔ေတာ္ကို(ရင္ဝယ္ပိုက္)လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ၾကေလသည္။

          တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ဝဖာသ္ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ဤကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားသည္၎(အစၥလာမ္အေယာင္အေဆာင္မ်ား)လက္ခ်က္ျဖင့္ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ရေလသည္။ၿပီးေနာက္တျဖည္းျဖည္းအရင္အတိုင္းမ်ိဳးႏြယ္အစြဲ၊အစြန္းေရာက္စနစ္ဖက္သို႔ျပန္လွည့္သြားဆိုးဆံုး၊အေျခအေနအထိေရာက္ခဲ့ေလသည္။[35]

          ဤအေၾကာင္းအရာကိုအထူးသျဖင့္မိုအာေဝယာလက္ေအာက္ခံနယ္ေျမမ်ားတြင္ထင္ထင္၊ရွားရွားေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေပသည္။လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္မႈဝါဒီမ်ားသည္လူအခြင့္အေရးေနရာကိုလူသားဆုိသည့္ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားရမည့္သူမ်ားေနရာကိုယူထားၾကသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္အကြဲအလြဲမ်ား၊ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား၏အေၾကာင္းရင္းခံျဖစ္လာေပသည္။

          စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊တညီတညြတ္၊တသံတည္းရွိမႈႏွင့္အေတြ႔အႀကံဳမရွိမႈအေပၚအေျခခံၿပီး၊ညီညြတ္မႈ၊စုစည္းမႈစသည့္လူအခြင့္အေရး၊အခ်က္အခ်ာၾကသည့္အရာမ်ားသည္မြတ္စလင္မ်ားအၾကားတျဖည္းျဖည္းျခင္း(စြန္႔ခြာ)ေနသည္။ၿပီးေနာက္စည္းလံုး၊ညီညြတ္သည့္၊တေသြးတသံတည္းညီညြတ္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္း၏သတင္းမရွိေခ်။

          ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ေနာက္တဖန္မြတ္စလင္မ်ားအားလံုးကိုစည္းလံုးညီညြတ္လာေစရန္၊တေသြးတသံတည္းျဖစ္လာေစရန္၊ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏြဲခဲ့ေပသည္။ၿပီးေနာက္မိမိ၏ဘိုးေတာ္ရစူလ္ေလခိုဒါ(ဆြ)၏လူသားပီသသည့္လူအခြင့္အေရး၊အခ်က္အခ်ာက်မႈကိုလြမ္းမိုးေအာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေလသည္။

 

၃။မသင့္ေတာ္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ဂ်ေဟလီယသ္ေခတ္ကာလတြင္မသင့္ေတာ္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္းမႈ၊စံေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။၎မသင့္ေတာ္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမွထင္ရွားသည့္သာဓကသည္ကားအမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးအၾကားေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပသည္။မည္မွ်အထိဆိုလွ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကားေျမာက္မ်ားစြာေသာ္ပုဂၢိဳလ္အရအခြင့္၊အေရးမ်ား၊လူမႈေရးအရအခြင့္၊အေရးမ်ား၊ဥပမာအေမြကိစၥတြင္ေဘးခ်ိတ္ခံခဲ့ရယံုမက၊အသက္ရွင္ရပ္တည္ခြင့္ပင္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၾကရေလသည္။အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးအႏြယ္စုမ်ားတြင္အမ်ိဳးသား၏ရပိုင္ခြင့္အျဖစ္(အမ်ိဳးသမီးရပိုင္ခြင့္)သည္စာရင္းဝင္သြားေလသည္။

          မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္တမန္ေတာ္တာဝန္အားအတိအလင္းထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္မသင့္ေတာ္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ေနဝင္ေပ်ာက္ကြယ္မႈအျဖစ္စတင္ခဲ့ေလသည္။အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးအပါအဝင္အျခားအခြင့္အေရးမ်ားသည္လည္းဆိုင္ရာ၊ဆိုင္ရာ၊ေနရာအားလံုးတြင္ေနရာမွန္ခဲ့ေပသည္။

          သို႔ေသာ္လည္းပဲတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ဝဖာသ္ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ပိုင္းတဖန္မသင့္ေတာ္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစတင္ခဲ့ျပန္သည္။တတိယခလီဖြာလက္ထက္တြင္အဆိုးဝါးဆံုးအေျခအေနအထိေရာက္သြားေလသည္။မသင့္ေတာ္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္အထူးသျဖင့္ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြကိုခြဲေဝေပးမႈက႑ႏွင့္ရာထူးမ်ားခန္႔အပ္မႈက႑၊တို႔တြင္ေျပာင္းလဲမႈမွာဖ႐ိုဖရဲပင္တည္း။(ထိပ္ဆံုးကပင္တည္း) အလာမာအမီးနီး(ရ.ဟ)အေနျဖင့္သမၼတႀကီးအြစ္မန္လက္ထက္တြင္ေၾကာက္စရာ၊တုန္လႈပ္စရာေကာင္းသည့္ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊မတရားမႈမ်ားႏွင့္ထင္တိုင္းႀကဲခဲ့မႈမ်ား၏စာရင္းဇယားကိုတင္ျပထားပါသည္။[36]

          တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သား၊မခြဲျခားမႈအားဗဟိုအခ်က္အခ်ာအျဖင့္မိမိ၏(တသံအျဖင့္သတ္မွတ္ၿပီးလက္ေတြ႔က်င့္သံုးခဲ့ျပပါသည္။)ၿပီးေနာက္မိန္႔ေတာ္မူသည္။

أُمِرْتُلاِعْدِلَ بَيْنَكُمُ

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္သည္အသင္တို႔အၾကားတရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သား၊မခြဲျခားမႈကိုအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရန္၊တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ရမည့္သူျဖစ္ပါသည္။[37]

          ထို႔ျပင္မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏စစ္မွန္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႏွင့္ခလီဖြာေယေဗလာဖြာဇ္လ္(ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ၿပီးေနာက္ခ်က္ခ်င္းၾကားတြင္မည့္သည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမရွိဘဲ၊ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ျမတ္အလႅာဟ္ဖက္မွခန္႔အပ္ခံရသည့္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္)ေမာင္လာအလီ(အ.စ)ကိုယ္ေတာ္တိုင္ယုတ္စြအဆံုးလိုအပ္ေနသည့္၊အကူအညီလိုေနသည့္မိမိ၏ေနာင္ေတာ္ဟဇရတ္(သ)အကီးလ္အားျပည္သူပိုင္ဘ႑ာေငြမွပင္မကူညီခဲ့ေခ်။[38]

ၾကည့္-နဟ္ဂ်ိဳဗလာဂါက်မ္းခြသ္ဗာ(၂၂၄)

သို႔ေသာ္သမၼတႀကီးအြစ္မန္ႏွင့္မုိအာေဝယာလက္ထက္တြင္(မတရားေပးကမ္းမႈမ်ားမွ)အံ့ဩဖြယ္ေကာင္းသည့္အထိအေျခအေနသို႔ေရာက္ခဲ့ေလသည္။မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)အားျပစ္တင္႐ံႈခ်သည့္ဟဒီးစ္အတုတစ္ခုေရသားရန္စမရာ(ဟ္)ဗင္လြန္ဒဟ္အားျပည္သူပိုင္မြတ္စလင္မ်ားပိုင္ဘ႑ာေငြမွေဒရ္ဟမ္(၄)သိန္းေပးခဲ့ေလသည္။

၎အေနျဖင့္ဟဒီးစ္ေတာ္(အတု)တစ္ခုအားအာယတ္ေတာ္

وَمِنَالنَّاسِ مَنْ يَشْرِينَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفٌبِالْعِبَادِ[39]

အားဟဇရတ္(သ) အလီ(အ.စ)အတြက္က်ေရာက္လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ေအဗ္ေနမြလ္ဂ်င္(န)(လ.န)အတြက္က်ေရာက္လာေၾကာင္း၊ၿပီးေနာက္အာယတ္ေတာ္

 

وَمِنَالنَّاسِ مَنْيُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَعَلَىمَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِىالاْرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا[40]

 

အားဟဇရတ္(သ) အလီ(အ.စ)အတြက္က်ေရာက္လာသည္ဟုေရးသားထားေပသည္။[41]အမွန္တကယ္အထက္ပါအာယတ္ေတာ္သည္သဖ္စီးပညာရွင္မ်ား၏အဆိုအရ(အစ္နစ္ဗင္ရွရီးက္)အတြက္က်ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းေရးသားထားေပသည္။၎(အစ္နစ္ဗင္ရွရီးက္)သည္မိုနာေဖက္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီးတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏လက္ထက္တြင္ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ေပသည္။[42]

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ယဇီးဒ္(လ.န)အားေတာ္လွန္ခဲ့ေလသည္။ထိုမွသာမသင့္ေတာ္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုအျမစ္ျပဳတ္ႏိုင္ၿပီး၊တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈကိုေနရာမွန္ျပန္ထားႏို္င္မည္ျဖစ္ေပသည္။

ေနရာအတြက္ရာထူး

 

          အစၥလာမ္သာသနာမဖြင့္မည္အလ်င္းဂ်ာေဟလီသည္ေခတ္ႏွင့္လက္ရွိေခတ္ကာလ၏ဂ်ာေဟလီယသ္အခ်ိန္အခါတြင္အလုပ္ေနရာကိုရာထူးအတြက္လိုၾကသည္။(တာဝန္၊အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ေပးအပ္သည့္အလြဲသံုးစားမျပဳရမည့္တာဝန္အျဖင့္မသတ္မွတ္ၾကေခ်။)၎ရာထူးအတြက္ပင္ကိုယ္၊ကတိ၊တန္ဖိုးအျဖစ္ခံယူၾကေပသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ရာထူးေနရာ၊အာဏာရယူရန္အလို႔ငွာတရားမွ်တသည္ျဖစ္ေစ၊မမွ်တသည္ျဖစ္ေစ၊နည္းအားလံုးကိုသံုးၿပီးစစ္ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကေလသည္။

          သို႔ေသာ္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ဆံုးမဩဝါဒပို႔ခ်မႈမွာကမာၻလူသားအခြင့္အေရးတြက္ထိုေန႔၊ယေန႔၊ေနာင္ေကယာမသ္တုိင္းအထိရာထူး၊ေနရာအာဏာသည္ရည္ရြယ္ခ်က္(အစစ္)မဟုတ္ေခ်။ပင္ကိုယ္ပကတိတန္ဖိုးမဟုတ္ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္မႏုႆလူသား၏ႀကီးက်ယ္၊ျမင့္ျမတ္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုဆြတ္ခူးႏိုင္ဖို႔အတြက္၊အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ဖို႔အတြက္အမွီသဟဲတစ္ခုသာျဖစ္ေပသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ၊ဂုဏ္ျဒပ္အျဖင့္သက္ေသမထူႏိုင္ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ထမ္းေဆာင္ရမည့္တာဝန္ဝတၱရားသာျဖစ္ေပသည္။ဟုတ္ေပသည္။မွန္ေပသည္။ရာထူးေနရာ၊အာဏာသည္ထမ္းေဆာင္ရမည့္တာဝန္၊ဝတၱရားသာျဖစ္ပါသည္။ဂုဏ္ယူစရာ(အစစ္)၊ဂုဏ္ျဒပ္မဟုတ္ေခ်။အမွီသဟဲတစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။ရည္ရြယ္ခ်က္အစစ္အမွန္မဟုတ္ေခ်။

          ဟဇရတ္(သ) အလီ(အ.စ)အေနျဖင့္နဟ္ဂိ်ဳဗလာဂါက်မ္းရွိနာေမအမွတ္(၅) တြင္အရွ္အဇ္(စ)ဗင္ကိုင္(စ)၊ထိုအခ်ိန္ထိုကာလတြင္အာဇာဘိုင္ဂ်န္ၿမိဳ႕ဝန္အာဏာပို္င္အားမိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

 

وَإِنَّعَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَة وَلكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ

 

အဓိပၸါယ္။။ဧကန္မုခ်ၿမိဳ႕ဝန္တာဝန္(ရာထူး၊ေနရာ၊အာဏာ)သည္အသင္၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္အမွီခံ၊အေၾကာင္းခံမဟုတ္ေခ်။စားဖို႔၊ေသာက္ဖို႔အတြက္မျဖစ္ေစရ။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္အသင္၏ေခါင္းေပၚတြင္ရွိသည့္အမာနတ္(အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အပ္ႏွံထားမႈ)တစ္ခုပင္ျဖစ္ေပသည္။

          ဗနီအိုမိုင္ယာလက္ထက္ေခတ္ကာလအခ်ိန္အခါတြင္ရာထူး၊ေနရာ၊အာဏာသည္ပင္ကိုယ္ဇာတိအရည္၊အခ်င္း၏တန္ဖိုးျပန္ျဖစ္သြားေလသည္။မည္မွ်အထိဆိုလွ်င္မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ေမာင္လာအလီ(အ.စ)၏ရွဟာဒသ္ဘြဲ႔ခံယူၿပီးေနာက္ကူဖာၿမိဳ႕သို႔ေရာက္လာၿပီးဤေက်ာ္ၾကားသည့္စကားတစ္ခုကိုဆိုေလသည္။(ငါအေနျဖင့္မင္းတို႔ကိုနမာဇ္ႏွင့္႐ိုဇာဘက္သို႔ဖိတ္ေခၚဖို႔(ကူဖာၿမိဳ႕သို႔)လာခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ငါရည္ရြယ္ခ်က္သည္မင္းတို႔ကိုအုပ္ခ်ဳပ္လိုသည့္အတြက္ျဖစ္ေပသည္။[43]

ၾကည့္-မနာကစ္ဗ္အဗ္ေနရွဟ္ေရအာ႐ႈဗ္က်မ္းအတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၃၈)၊ရွရ္ဟ္နဲဟ္ဂ်ိဳဗလာဂါက်မ္းအဗ္ေနအဘီအလ္ဟဒီးဒ္အတြဲ(၁၆)၊စာမ်က္ႏွာ(၄၆)

         

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ဤကဲ့သို႔ေသာ္ေဗဒအတ္(သ)မ်ားကိုအျမစ္ျပဳတ္သုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္လူထုအားကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏စြႏၷတ္ေတာ္(အစစ္မ်ား)ႏွင့္မိတ္ဆက္ၿပီးပို႔ခ်ေပးရန္အလို႔ငွာေတာ္လွန္ေရးဆက္ႏြဲခဲ့ပါသည္။

 

ဤတတိယရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ

 

ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ဤႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးအတြက္ထင္ရွားျပတ္သားသည့္သင္ခန္းစာေပးေနပါသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္အဇါဒါရီကိုျပဳလုပ္ရန္တဖက္တလမ္းးမွမလြဲမေသြ၊မျဖစ္မေန၊ေဗဒအတ္(သ)မ်ားကိုလည္းသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးပမ္းရေပမည္။

          ထို႔ျပင္မသိမနားလည္သည့္အုပ္စုတစ္စု(သို႔)အကိ်ဳးအျမတ္ရွာေနသူ၊မိမိတို႔ကိုယ္က်ိဳးရွာေနသူအေနျဖင့္ေဗဒအတ္(သ)မ်ားကိုျပဳလုပ္မႈ(သို႔)က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ျပဳလုပ္မႈကိုမျဖစ္ေအာင္အခြင့္အလမ္းမေပးရေပမည္။(ကာကြယ္ရေပမည္။)

မည္သည့္အခ်ိန္အခါမွ်ေဗဒအတ္(သ)ျပဳလုပ္သူမ်ားကိုတိတ္တဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနျခင္းဆိုသည္မီးစိမ္းျဖင့္လမ္းမဖြင့္ေပးသင့္ေခ်။အားလံုးအရွက္တကြဲအက်ိဳးနည္းရလိမ့္မည့္အလုပ္မ်ားကိုသာသနာအမည္ျဖင့္လုပ္ၾကေပမည္။အစၥလာမ္သာသနာ၏(လွပ၊က်က္သေရ၊မဂၤလာႏွင့္ျပည့္စံုသည္)မ်က္ႏွာေတာ္အားကမာၻသူ၊ကမာၻသားမ်ားအရွ႕တြင္မေထာင္ႏိုင္ေအာင္ျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္ေပသည္။

အထူးသျဖင့္၎လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ရန္သူမ်ား၏အပိုင္အပီအျပင္လမ္းမ်ားမွတစ္လမ္းမွာကၽြန္ေတာ္တို႔၏တစ္စည္း၊တစ္လံုးတည္းရွိေနသည့္အၾကားဤေဗဒအတ္(သ)မ်ားဆိုင္ရာအစီအစဥ္ခ်မႈကိုအားေပးကူညီေဖးမျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

စတုတၳရည္ရြယ္ခ်က္

 

အမွန္တရားဘက္မွ

 

ကူညီေဖးမျခင္းႏွင့္

 

အမွားမတရားႏွင့္

 

တိုက္ပြဲဝင္ျခင္း။

 

 

 

 

 

အမွန္တရားဘက္မွကူညီေဖးမျခင္းႏွင့္အမွားမတရားႏွင့္တိုက္ပြဲဝင္ျခင္း

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ဟူရ္ဗင္ယဇီးဒ္ေရယာဟီစစ္တပ္ႏွင့္ထိပ္တိုက္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႔ၿပီးေနာက္၊ကရ္ဘလာကြင္းျပင္တြင္ရပ္နားၿပီးခြသ္ဗာေတာ္တစ္ခုအားဖတ္ရြတ္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ထိုခြသ္ဗာမွက႑ေတာ္တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူထားေလသည္။

 

أَلا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لا يُعْمَلُبِهِ، وَأَنَّ الْباطِلَ لا يُتَناهى عَنْهُ، لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقاءِاللهِ

 

အဓိပၸါယ္။။အိုကၽြန္ေတာ္၏ဘက္ေတာ္သားအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား၊အသင္တို႔အေနျဖင့္အမွန္တရားကိုေမ့ေပ်ာက္သြားၾကၿပီးအမွားမတရားမႈဟာလူပတ္ဝန္းက်င္ကိုသိမ္းပို္က္ထားေၾကာင္းမျမင္ၾကပါေလာ?ဤကဲ့သို႔ေသာ္အေျခအေနတြင္မိုမင္မႏုႆလူသားအေနျဖင့္(အမွန္တရားကိုရွင္သန္ေအာင္ျပဳျခင္းႏွင့္အမွားမတရားကိုရွင္းလင္းသုတ္သင္ျခင္းလမ္းတြင္)အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုရန္(ရွဟီးဒ္အျဖစ္ခံယူရန္)အသင့္အေန၊အထားတြင္ရွိေနရပါမည္။[44]

ၾကည့္-သိုအ္ဖိုလ္အိုကူးလ္စာမ်က္ႏွာ(၁၇၄)သာေရခ္သြဗ္ရီအတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၃၀၀)

 

          အမွန္တရားႏွင့္အမွားမတရားကိုက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္အမွန္တရားႏွင့္အမွားမတရားဆိုင္ရာအျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)မွထုိ(အထက္ေဖၚျပပါ)ခြသ္ဗာတြင္လမ္းညႊန္ျပထားေတာ္မူပါသည္။က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌(ဤအမွန္တရားႏွင့္အမွားမတရားတို႔ပတ္သက္ေနသည့္)အျဖစ္အပ်က္အားအျပည့္အစံု၊အက်ယ္တဝင့္ေဖၚျပထားပါသည္။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္၎မွအခ်ိဳ႕ဗဟိုအခ်က္အခ်ာက်မႈကိုညႊန္ျပပါမည္။

 

 

အမွန္တရားႏွင့္အမွားမတရားတို႔၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အေကာင္းဆံုးအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာအမွန္တရားႏွင့္အမွားမတရား၏ပံုကိုေဖၚျပတင္ျပႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ထို႔အျပင္ဤဥပမာအတြက္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အေနျဖင့္စူရာဟ္ရအ္ဒ္အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၁၇)တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။မိန္႔ၾကားေတာ္မူထားပါသည္။

 

أَنزَلَ مِنَالسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌبِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداًرَّابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَعَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَة أَوْمَتَاع زَبَدٌ مِّثْلُهُكَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّاالزَّبَدُفَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِىالاْرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الاْمْثَالَ

 

အဓိပၸါယ္။။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္မိုးေကာင္းကင္မွမိုးရြာသြန္းေစ၏။ထိုအခါေခ်ာင္းလ်ိဳတိုင္းႏွင့္အညီေရမ်ားစီးေထြလာေလသည္။ၿပီးေနာက္ျပင္းထန္စြာေရစီးဆင္းလာၿပီးေရႀကီး၊ေရတက္လာေပသည္။(ထိုနည္းတူစြာ)လက္ဝတ္၊ရတနာမ်ား(သို႔)ဘဝအသံုးအေဆာင္၊ပစၥည္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္မီးခ်ရေလသည္။အညစ္အေၾကးမ်ားေျပာင္သြားေလသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အေနျဖင့္ဤနည္းအတိုင္းအမွန္တရားႏွင့္အမွားမတရားကိုပံုႏိႈင္းသာဓကေပးထားေတာ္မူေလသည္။ေနာက္ဆံုးအညစ္အေၾကးမ်ားသည္အျပင္သို႔ထြက္လာေပသည္။သို႔ေသာ္လူထုအတြက္အက်ိဳးျပဳသည့္အရာမွန္သမွ်သည္(ေရ(သို႔)သီးသန္႔၊သတၱဳ)သည္ေျမပထဝီေပၚဝယ္က်န္ရွိခဲ့ေလသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ဤကဲ့သို႔ဥပမာမ်ား၊ပံုႏိႈင္းမ်ားေပးေတာ္မူေလသည္။

          အထက္ေဖၚျပပါအာယတ္ေတာ္မွမီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။အမွားမတရားသည္အေခါင္းေပါက္၊ခါလီျဖစ္ေပသည္။အသံသာအျပည့္ျဖစ္ၿပီး၊အညစ္အေၾကးႏွင့္ေရာေထြးကာ၊အက်ိဳးမဲ့၊ရလာဒ္မဲ့ျဖစ္ေပသည္။အမွားမတရားမႈ၏သက္တမ္းသည္တိုေတာင္းလွေပသည္။သို႔ေသာ္အမွန္တရားသည္အက်ိဳး၊အျမတ္၊ရလာဒ္အျပည့္၊အဝ၊သန္႔ရွင္း၊စင္ၾကယ္၊သန္႔စင္၊လွပၿပီးရွင္သန္မႈအတြက္အရင္းအႏွီးႏွင့္ထာဝရျဖစ္ေပသည္။အမွန္တရား၏သက္တမ္းသည္ရွည္လ်ား၊ၾကာျမင့္ေပသည္။မုခ်ဧကန္အမွန္တရားႏွင့္အမွားမတရား၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္လွလွပပႏွင့္အသက္ဝင္ဆံုးအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွေဖၚျပထားသည္။(က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္)ထက္ပိုေကာင္းသည့္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မရွိႏိုင္ေခ်။

 

စၾကဝ႒ာအတြင္းအေရးအႀကီးတကာ့အႀကီးဆံုးအမွန္တရား

 

စူရာဟ္ဟဂ်္အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၆၂)တြင္စၾကဝ႒ာအတြက္ေတြးေခၚစဥ္းစားရန္အတြက္လာရွိေပသည္။ဤအာယတ္ေတာ္ၿပီးေနာက္အာယတ္ေတာ္တြင္ဟက္ေကမိုသလက္(က)(ဘက္စံု၊ေထာင့္စံုမွ၊တုႏိႈင္းမရသည့္အမွန္တရား)သည္သန္႔ရွင္း၊သန္႔ျပန္႔၊စင္ၾကယ္ေတာ္မူသည့္ဇာတိေတာ္ပိုင္ရွင္သည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပထားေပသည္။

အာယတ္ေတာ္တြင္မိန္႔ေတာ္မူထားသည္။

 

ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَهُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيرُ

 

အဓိပၸါယ္။။ဤအရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္မုခ်ဧကန္မွန္ကန္ေသာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ပင္တည္း။၎မွအပမည္သူကိုပင္၎တို႔ဟစ္ေအာ္၊တမ္းတသူမ်ား၊အရမ်ားသည္အမွားမတရားျဖစ္ေခ်သည္။ဧကန္မုခ်အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္အလြန္တရာႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ႀကီးမားေတာ္မူသည့္အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။

ဟုတ္ပါသည္။မွန္ပါသည္။လက္ရွိကမာၻေပၚတြင္(စၾကဝ႒ာတြင္)အေရးအႀကီးတကာ့အႀကီးဆံုးအမွန္တရားမွာသန္႔ရွင္း၊သန္႔ျပန္႔၊စင္ၾကယ္ေတာ္မူသည္။ဇာတိေတာပိုင္ရွင္မွာ္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။မည္သည့္တည္ရွိေနသည့္အရာမွန္သမွ်၊အရြယ္အစားမွန္သမွ်၊ပံုသ႑ာန္မွန္သမွ်၊၎တို႔၏ဖန္ဆင္းရွင္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႏွင့္ဆက္သြယ္မႈနီးကပ္ေလေလ၊အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႏွင့္နီးကပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ထိုနီးကပ္မႈႏွင့္အညီအမွန္တရားျဖစ္ရပ္မွန္အစစ္ကိုရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သည္အမွန္တရားျဖစ္ေပသည္။

          အေၾကာင္းမွာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ကလာမ္ေတာ္(ဩဝါဒေတာ္မ်ား)ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)သည္အမွန္တရားျဖစ္ေပသည္။အေၾကာင္းမွာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ဘက္ေတာ္မွေစလြတ္ေတာ္မူျခင္းခံရသူမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။စစ္မွန္သည့္အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္အမွန္တရားျဖစ္ေပသည္။အေၾကာင္းမွာ၎ဘက္မွအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ရွိေတာ္မူသည္။ထို႔ျပင္ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း၊သတ္ျဖတ္သူမ်ား၊ယုတ္မာ၊ပက္စက္သူမ်ား၊သူခိုးမ်ား၊ေလာကီမက္ေမာသူမ်ား၏ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေပသည္။ဤအရာမ်ားသည္အမွားမတရားမ်ားျဖစ္ေပသည္။အေၾကာင္းမွာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ေဝးကြာေနၿပီး၊အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္မဟုတ္သူကိုတမ္းတသည့္အတြက္ျဖစ္ေပသည္။

          တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အေနျဖင့္မကၠာဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္အားေအာင္ႏိုင္ေတာ္မူၿပီး၊ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အတြင္းစံျမန္းေတာ္မူသည့္အခ်ိန္တြင္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႀကီး၏အိမ္ေတာ္အတြင္းမကၠာဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္အနီးအနားရွိမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏႐ုပ္ထု၊ဆင္းတု(၃၆၀)ရွိေနေပသည္။ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္၎႐ုပ္ထု၊ဆင္းတုေတာ္မ်ားကိုတစ္ခုခ်င္းဆီမိမိ၏လက္ကိုင္တုတ္ျဖင့္ေျမျပင္ေပၚသို႔ဆြဲခ်ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္စူရာဟ္အာယတ္အမွန္

 

جَاءَالْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً

 

အားဖတ္ရြတ္ေတာ္မူေလသည္။[45]

အဓိပၸါယ္။။အမွန္တရားေရာက္လာေခ်ၿပီ၊အမွားမတရားပ်က္စီးသြားေခ်ၿပီ။အေၾကာင္းမွာအမွားမတရားမႈသည္ပ်က္စီးရမည့္အရာသာျဖစ္ေပသည္။

ဟုတ္ေပသည္။မွန္ေပသည္။ေသာင္ဟီးဒ္၊တစ္ပါးတည္းအတုမဲ့အရွင္ကိုခဝပ္ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းသည္အေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆံုးအမွန္တကာ့အမွန္ဆံုးစၾကဝ႒ာ၏ဖန္ဆင္းရွင္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ျဖစ္ေပသည္။ဤသည္ဟက္(က)အမွန္တရားျဖစ္ေပသည္။ေရွးရ္က္ႏွင့္႐ုပ္ထု၊ဆင္းတုကိုးကြယ္ျခင္းသည္ဗာေသြလ္(ခ)အမွားမတရားျဖစ္ေပသည္။ဤသို႔ျဖင့္ဒဲဟ္ေဟဖဂ်္ရ္အင္ေကလာဗ္ေဗအစၥလာမ္မီအီရန္(ေအမာမ္ခိုေမနီ(ရ.ဟ))ျပင္သစ္မွအီရန္သို႔ျပန္ေရာက္လာသည့္ေန႔မွလြတ္လပ္ေရးရသည့္အထိၾကာျမင့္သည့္(၁၀)ရက္တာကာလ)တြင္အထက္ေဖၚျပပါအာယတ္ေတာ္အားအႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာထပ္ခါ၊ထပ္ခါ၊ရြတ္ဆိုၾကေပသည္။

          အေၾကာင္းမွာ-ဗာေသြလ္(အမွားမတရား)အေပၚတည္ေနသည့္႐ိႈင္တြာန္အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္အစိုးရျပႆနာ(မေကာင္းမႈကို)ျပန္႔ပြားေစသည့္အစိုးရ၊အလြန္တရာအရွက္မဲ့သည့္အလုပ္မ်ားက်ဴးလြန္သည့္အစိုးရ၊ျပည္သူဘ႑ာေငြမ်ားကိုစိတ္ႀကိဳက္ျဖဳန္းခဲ့သည့္အစိုးရျပဳတ္သြားၾကၿပီး၊ဟက္(က)(အမွန္တရား)ျဖစ္သည့္အစၥလာမ္မီအစိုးရ၊အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာတက္လာေလသည္။ၿပီးေနာက္အစားထိုးေနရာယူခဲ့ေလသည္။အစၥလာမ္မီအစိုးရ၏ေက်ာသား၊ရင္သား၊မခြဲျခားမႈမ်ားလာေလေလ၊ျပည့္စံုမႈမ်ားလာေလေလ၊အစၥလာမ္သာသနာ့လမ္းစဥ္ကိုလိုက္နာက်င့္သံုးမႈေျခလွမ္းတိုးေလေလ၊ထိုနည္းတူစြာအညီအမွ်အမွန္တရားကိုလည္းဆြတ္ခူးရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ေမ့ေလ်ာ့ခံခဲ့ရသည့္အမွန္တရားမ်ားႏွင့္ရွင္သန္ေနသည့္အမွားမ

တရားမ်ား

 

ေမးခြန္း။။ဧကန္မုခ်ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေခတ္ကာလတြင္ေျမာက္မ်ား စြာေသာအမွန္တရားမ်ားသည္ေမ့ေလ်ာ့ခံခဲ့ရၿပီးအမွားမတရားမႈမ်ားမွ၎အမွန္ ္တရားမ်ား၏ေနရာတြင္ေရာက္ခဲ့ေပသည္။

          ထိုေခတ္ကာလတြင္ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္း၌မည္သည့္အမွန္တရားမ်ားေမ့ေလ်ာ့ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး၊၎အမွန္တရားမ်ားေနရာ၊အမွားမတရားမႈမ်ားေနရာယူခဲ့သျဖင့္မည္သည့္ဟက္(က)အမွန္တရားမ်ားကိုျပန္လည္ရွင္သန္ေစဖို႔ႏွင့္မတရားမႈအမွားမ်ားကိုသုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္အလို႔ငွာေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏြဲခဲ့ရပါသနည္း?

 

အေျဖ။။ေျမာက္မ်ားစြာေသာေနရာမ်ားကိုေဖၚျပႏုိင္ပါသည္။သို႔ေသာ္ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊အႏွစ္ခ်ဳပ္ေရးသားတင္ျပေနသည့္(စာအုပ္)ျဖစ္ရာ(အက်ယ္တဝင့္)တင္ျပရန္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ေလးေနရာတည္းကိုသာေဖၚျပဖို႔တင္းတိမ္ေက်နပ္ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

 

ပထမေနရာလုယက္မႈႏွင့္ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ

 

သမိုင္းစာမ်က္ႏွာသက္ေသထူေနပါသည္။ကၽြန္ေတာ္တင္ျပထားသည့္အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။မိုအာေဝယာအေနျဖင့္အုပ္စုတစ္စုကိုဖြဲ႔ထားေပးခဲ့ပါသည္။ထိုအဖြဲ႔မွာဆီးရီးယားမွအီရတ္ေအမာမ္အလီ(အ.စ)၏အခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာဗဟိုဌာနသို႔သြားေရာက္ၿပီး၊တိတ္တိတ္ပုန္းနယ္စပ္မ်ားတြင္လုယက္တိုက္ခိုက္၊ရက္စက္မႈကိုျပဳခဲ့ၾကေပသည္။(နယ္စပ္ရွိျပည္သူလူထု၏)ပစၥည္း၊ဥစၥာမ်ားကိုလုယက္ၾကၿပီးျပန္လွည့္သြားၾကေလသည္။ဤသို႔ျပဳရျခင္းမွာအီရတ္ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ေအမာမ္အလီ(အ.စ)၏အခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာအားအျမင္မၾကည္ေအာင္၊မယံုေအာင္၊ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိေတာ့ေအာင္ျပဳျခင္းျဖစ္ေပသည္။ေအမာမ္(အ.စ)၏လက္ေအာက္ရွိၿငိမ္ဝပ္ပိျပား၊ၿငိမ္းခ်မ္းေနသည့္ေဒသမ်ားကိုမၿငိမ္းခ်မ္း၊မၿငိမ္သက္ေအာင္ျပဳၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။[46]

          အျပစ္မဲ့ျပည္သူလူထုအားသတ္ျဖတ္ျခင္း၊မခုခံမကာကြယ္ႏိုင္သူမ်ားကိုသတ္ျဖတ္ျခင္း၊မြတ္စလင္မ်ား၏ပစၥည္း၊ဥစၥာမ်ားကိုလုယက္ျခင္း၊အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္မၿငိမ္သက္၊မလံုၿခံဳေအာင္းစီစဥ္ျခင္းစသည္တို႔ထက္ပိုၿပိးမတရားမႈမ်ား၊အမွားမ်ားရွိေသးသည္ဟုေတြးႏို္င္ပါေသးသေလာ?

 

ဒုတိယေနရာတရားမဝင္အလုပ္မ်ားတြင္ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြအားသံုးစြဲျခင္း

 

          မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ျပည္သူပိုင္၊ဘ႑ာေငြကိုသံုးစြဲၿပီးအမီးရြလ္မိုေမနီဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)၏အနီးအနားရွိအီမာန္အားနည္းသူမ်ား၊သတၱိ၊ဗ်တၱိနည္းသူမ်ားကို(ကိုယ္ဘက္ပါလာရန္)ဝယ္ယူခဲ့ေလသည္။အေၾကာင္းမွာဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)အားတစ္ဦးတည္း၊တစ္ပါးတည္းအထီးက်န္ခဲ့ေစရန္ျဖစ္ေပသည္။

          ျပည္သူပိုင္၊ဘ႑ာေငြသည္အီမာန္မရွိသူမ်ား၊ေၾကးစားမ်ားကိုဝယ္ယူသံုးစြဲဖို႔အတြက္ျဖစ္ပါသနည္း? ဤကဲ့သို႔ေသာ္လုပ္ရပ္သည္အမွားမတရားကိုရွင္သန္ေစၿပီး၊အမွန္တရားကိုရွင္းလင္း၊သုတ္သင္ျခင္းမမည္ပါသေလာ?

 

တတိယေနရာမုသားဆိုျခင္းႏွင့္စြပ္စြဲမႈျပဳျခင္း

 

မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)အခ်ဳပ္၊အခ်ာ၊အာဏာရွိေနသည့္အ ခ်ိန္ကာလတြင္ကိုယ္ေတာ္၏အစိုးရအားအားနည္း၊အားေပ်ာ့ေစရန္၊တတိယ ခလီ ဖြာ အြစ္မန္၏လုပ္ႀကံ၊ခံရမႈကိစၥျဖင့္ျပႆနာရွာခဲ့ေလသည္။လူထုကိုကိုယ္ေတာ္အား ဆန္႔က်င္၊ေသြးေဆာင္၊ျဖားေယာင္းခဲ့ေလသည္။တတိယခလီဖြာအားလုပ္ႀကံသူ မ်းကိုရွာေဖြေပးရန္၊ဖမ္းခ်ဳပ္ေပးရန္၊အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ၿဂိဳလ္ေမြခဲ့ေလသည္။

          စစ္ဖီး(န)စစ္ပြဲျဖစ္ပြားရသည့္အေျခခံ၊အေၾကာင္းတရားမ်ားမွတစ္ခုသည္လည္း(တတိယခလီဖြာလုပ္ႀကံ၊ခံရမႈကိစၥ)ပါဝင္ၿပီးေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရေလသည္။[47]

ၾကည့္-ကစ္ေဆယကူဖာက်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၃၄၂)

         

ဤအတြက္ေၾကာင့္တတိယခလီဖြာအြစ္မန္၏အက်ီၤအားအလံအျဖစ္ထူခဲ့သည္။အျဖစ္အပ်က္မွာသမိုင္းစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလွေပသည္။ဤအျဖစ္အပ်က္ကိုဤ(စစ္ဖီး(န)စစ္ပြဲျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းအရာျဖင့္)ညႊန္ျပႏိုင္ေပသည္။

သို႔ေသာ္သမိုင္းစာမ်က္ႏွာတြင္အံ့ဩစရာေကာင္းသည့္အခ်က္မွာေအမာမ္အလီ(အ.စ)သည္ရွဟီးဒ္ဘြဲ႔ခံယူၿပီး၊ေအမာမ္ဟစန္မိုဂ်္သဗာ(အ.စ)အေနျဖင့္မတတ္ႏို္င္သည့္အဆံုးမိုအာေဝယာကိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေတာ္မူခဲ့ရေပသည္။ၿပီးေနာက္မိုအာေဝယာအေနျဖင့္အခ်ဳပ္၊အခ်ာ၊အာဏာတစ္ခုလံုုးကိုခ်ဳပ္ကိုင္သြားခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္တစ္ဦး၊တစ္ေယာက္တည္းအစၥလာမ္မီအာဏာရွင္ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။(ထိုအခ်ိန္တြင္)လံုးဝတတိယခလီဖြာအြစ္မန္လုပ္ႀကံ၊ခံရမႈကိစၥကိုလံုးဝမယူလာေတာ့ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္လံုးဝအသတ္မခံခဲ့ရသည့္ပံုစံျဖင့္ေနခဲ့ေလသည္။

ဟုတ္ေပသည္။မွန္ေပသည္။(မိုအာေဝယာသည္)မိမိ၏မေကာင္းသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုလက္ဝယ္ရယူႏိုင္ရန္တရားဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊မဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊အမွီသဟဲအျဖစ္သံုးခဲ့ေလသည္။ယုတ္စြအဆံုးအကယ္၍ဤလမ္းအတြက္အခ်ိဳ႕အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားကိုစြပ္ပဲစြဲရ၊စြဲရ၊ေထာင္ပဲခ်ရ၊ခ်ရ၊သတ္ပဲ၊သတ္ရ၊သတ္ရ၎အဖို႔အေရးမႀကီးေတာ့ေခ်။

ၾကည့္-အာ႐ႈရာက်မ္းစာမ်က္ႏွာ(၁၉၁)

 

စတုတၳေနရာယဇီးဒ္လနကဲ့သို႔ပုဂိၢဳလ္ထက္အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာကိုလြြဲေပးလိုက္ျခင္း

 

အားလံုးအသိပင္၊ယဇီးဒ္(လ.န)ဗင္မိုအာေဝယာသည္ျပႆနာရွာသူ၊ပ်က္စီးသူ၊ျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္၊က်ဴးလြန္သူ၊သန္႔ရွင္း၊သန႔္ျပန္႔သည့္ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊အျပစ္မဲ့လူသားမ်ားကိုသတ္ျဖတ္ခဲ့သူ၊အရက္ေသစာ၊ေသာက္စားသူ၊ေလာင္းကစားလိုက္စားသူ၊မေကာင္းမႈျဖင့္စြန္းညိႇေနသူျဖစ္ေပသည္။[48]

          မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ဤကဲ့သို႔ေသာ္ပုဂၢိဳလ္အားမြတ္စလင္မ်ား၏ခလီဖြာသမၼတအျဖစ္ႏွင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အျဖစ္မိမိ၏ေနာက္အတြက္ေနရာေပးခဲ့ေလသည္။

          ဤအမွားသည္အမွားေသးေသးေလးျဖစ္ပါသေလာ?ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)သည္ဘဝတည္ေဆာက္ေတာ္မူခဲ့သည့္ကာလတြင္အစၥလာမ္အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုလံုးသည္အမွားမတရားအေနျဖင့္သိမ္းပိုက္ထားခဲ့ေလသည္။အမွန္တရားအားေမ့ေလ်ာ့ပစ္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ေပသည္။ထိုအတြက္ေၾကာင့္ေအမာမ္(အ.စ)အေနျဖင့္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏြဲခဲ့ရေလသည္။အေၾကာင္းမွာအမွန္တရားကိုျပန္လည္ရွင္သန္ေစၿပီးပတ္ဝန္းက်င္၊အသိုင္းအဝိုင္းတြင္အမွားမတရားကိုသုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္အလို႔ငွာျဖစ္ေပသည္။

          ဤလမ္းစဥ္ႏွင့္ဤရည္ရြယ္ခ်က္ကိုအရယူဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္အလို႔ငွာမည္သည့္တန္ဖိုး၊အဖိုးအခကိုျဖစ္ေစေပးဆပ္ဖို႔အသင့္ရွိေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

 

ဤစတုတၳရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ

 

ေလးစားအပ္ပါေသာစာဖတ္သူအေပါင္းတို႔….ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာအဇါဒါရီျပဳလုပ္သူမ်ားခင္ဗ်ား၊….အဇါဒါရီအားမလြဲမေသြအေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖင့္ျပဳလုပ္ပါေလ။ႏွစ္စဥ္၊ႏွစ္တိုင္းျပည့္စံုသည္ထက္ျပည့္စံုစြာ၊က်ယ္ျပန္႔သညထက္က်ယ္ျပန္႔စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္စီစဥ္္ရေပမည္။ႀကိဳးပမ္းရေပမည္။ထိုမွသာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏လကၡဏာေတာ္မ်ားကိုေလးစား၊အ႐ိုအေသျပဳဆိုသည့္အဓိပၸါယ္ကိုအမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ရာေရာက္သြားေပမည္။

          သို႔ေသာ္လည္းပဲအဇါဒါရီျပဳသည့္(မိုေမနီ၊မိုေမနာ)တိုင္းေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)အေနျဖင့္အမွန္တရားကိုရွင္သန္ေအာင္ျပဳရန္အမွားမတရားကိုသုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္ေတာ္လွန္ေရး၊ဆင္ႏြဲခဲ့ေၾကာင္းသိထားရေပမည္။ထိုမွသာဤလမ္းစဥ္အတြက္ေရွ႕ဆက္ေျခတက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္(အခ်ိန္တို္င္း)၊ေနရာတိုင္းတြင္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုသိထားမည္ဆိုလွ်င္ကၽြန္ေတာ္တို႔၏အနီးတကာ့အနီးကပ္ဆံုးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္တစိမ္းအၾကား၊ကြဲလြဲမႈျဖစ္ေပၚလာပါကလည္းဟက္(က)အမွန္တရားသည္တစိမ္းဖက္ကျဖစ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ခင္မင္မႈ၊နီးစပ္မႈထက္ဥပေဒ၊တရားမွ်တမႈကိုဦးစားေပးၿပီးဟက္(က)အမွန္တရားဘက္မွ(၎တစိမ္းဘက္မွ)ရပ္တည္ေပးရေပလိမ့္မည္။

          အကယ္၍ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တရားသူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္မက္သဗ္ေဗအာ႐ႈရာမွသင္ခန္းစာယူထားမည္ဆိုလွ်င္မည္သည့္ကြဲလြဲမႈအတြက္ျဖစ္ပါေစ၊အေသးတကာ့၊အေသးဆံုးဟက္(က)အမွန္တရားႏွင့္ဆန္႔က်င္ဖက္အမိန္႔ထုတ္ျပန္မည္မဟုတ္ေခ်။ယုတ္စြအဆံုးမည္သည့္ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေစ(သို႔)လာဘ္ေပး၍ျဖစ္ေစ၊အမွန္တရား၏ဆန္႔က်င္ဖက္အမိန္႔ေပး၍ရမည္မဟုတ္ေခ်။

          အကယ္၍တစ္ခါတေလကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႔ရမည္။အစ္ကိုမ်ား၊ေမာင္မ်ားအေနျဖင့္အစ္မမ်ား၊ညီမမ်း၏ရပိုင္ခြင့္အေမြကို၎တို႔အားမေပးဘဲစားသံုးခဲ့မည္ဆိုလွ်င္(သို႔)အစ္ကိုႀကီးမွညီငယ္မ်ား၏ရပိုင္ခြင့္အေမြကိုမေပးမည္ဆိုလွ်င္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုမသိရွိ၊မနားလည္၊သေဘာမေပါက္ေသးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

          အလုပ္ခိုင္းသူတစ္ဦး၊တစ္ေယာက္သည္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေတာ္လွန္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုသိရွိနားလည္မည္၊ၿပီးေနာက္ေအမာမ္အေပၚအလႅာဟ္ဟုိအရွင္ျမတ္ေစလြတ္ေတာ္မူသည့္ေအမာမ္ဟုသက္ဝင္ယံုၾကည္မည္ဆိုလွ်င္လံုးဝဧကန္မလြဲမိမိအလုပ္သမားမ်ား၏လုပ္အားခကိုမည္မွ်ပင္မ်ားသည္ျဖစ္ေစ၊နည္းသည္ျဖစ္ေစ၊မေပးဘဲေနမည္မဟုတ္ေခ်။(ေပးကိုေပးမည္)မိမိိကုိယ္အားအလုပ္သမားမ်ားကိုဆပ္ဖို႔က်န္ေနသည့္အေႂကြးရွင္အျဖင့္အျဖစ္ခံမည္မဟုတ္ေခ်။

ဟုတ္ပါသည္။မွန္ေပသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔(ရွီအာေအမာမ္မီယာ)အေနျဖင့္ကိုယ္ေတာ္၊႐ိႈဟဒါမ်ား၏ဦးေသွ်ာင္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေတာ္လွန္ေရးအားသိလာေလေလ၊နားလည္လာေလေလ၊ထိုသိရွိနားလည္မႈႏွင့္အညီ(မိမိတို႔ဘဝ၏ေန႔စဥ္၊ေန႔တိုင္းတည္ေဆာက္မႈတြင္လက္ေတြ႔က်ေလေလျဖစ္ေပလိမ့္မည္။အေကာင္အထည္ေဖၚေလေလျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပဥၥမရည္ရြယ္ခ်က္

 

 

ဂ်ဟ္လ္(အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ)

 

 

အားေတာ္လွန္ျခင္း။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဂ်ဟ္လ္အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈအားေတာ္လွန္ျခင္း

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေတာ္လွန္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွအျခားတစ္ခုအားေဇယာရတ္(သ)အရ္ပအီး(န)[49]မွညႊန္ျပေနပါသည္။

ညႊန္ျပေနသည့္အခ်က္မွာဂ်ဟ္လ္(အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ)အားေတာ္လွန္ျခင္းႏွင္လူထုအားလမ္းလြဲ၊လမ္းမွား၊အေမွာင္ထုမွကယ္တင္ရန္ျဖစ္ေပသည္။

ဤေဇယာရတ္ေတာ္တြင္ဟဇရတ္(သ)အဘီအဗ္ဒြလႅာဟ္(ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အားစလာမ္ႏွင့္သ႐ူးဒ္ဆက္သျခင္းျဖင့္စတင္ၿပီးကိုယ္ေတာ္၏ဝိေသသနလကၡဏာရပ္မ်ားဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကိုတင္ျပထားပါသည္။ၿပီးေနာက္ကိုယ္ေတာ္၏ေတာ္လွန္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုရွင္းျပထားပါသည္။မိန္႔ေတာ္မူသည္။

 

وَبَذَلَمُهْجَتَهُ فيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبادَكَ مِنَ الْجَهالَةِ، وَحَيْرَةِ الضَّلالَةِ

 

          သခင္ႀကီးေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ႏွလံုးသား၏ေသြးအားအရွင္ရဲ့လမ္းေတာ္တြင္လွဴဒါန္းခဲ့ေပသည္။(အလြန္တရာစေတးမႈႏွင့္ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔မႈကိုျပဳေတာ္မူခဲ့ေပသည္။)အေၾကာင္းမွာအရွင္၏ေက်းကၽြန္၊အဖန္ဆင္းခံမ်ားကိုဂ်ဟ္လ္(အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ)ႏွင့္မသိနားမလည္မႈ၊အံ့ဩဖြယ္၊လမ္းလြဲ၊လမ္းမွားမွကယ္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

          ဤအတြက္ေၾကာင့္အာ႐ႈရာေတာ္လွန္ေရး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ခုမွာဂ်ဟ္လ္နာဒါနီ(မသိနားမလည္မႈ)အားေတာ္လွန္ျခင္းႏွင့္လူထုအားလမ္းလြဲ၊လမ္းမွား၊အေမွာင္ထုမွကယ္တင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေပသည္။

 

ေဂ်ဟာလသ္၏အမ်ိဳးအစားမ်ား

 

ဗနီအိုမိုင္ယာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္လက္ထက္တြင္ဂ်ဟ္လ္၏က်ယ္ျပန္႔၊ျပန္႔ႏံွ႔မႈကိုမတင္ျပမည္ေဂ်ဟာလသ္၏အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုရွင္းျပဖို႔အေရးႀကီးေပသည္။ေဂ်ဟာလသ္၊နဒါနီ(အသိဥာဏ္၊ပညာမဲ့မႈ၊မသိနားမလည္မႈ)သည္တခါတရံအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ေနၿပီးတစ္ခါတေလရွရီအီအမိန္႔ႏွင့္ပတ္သက္ေနပါသည္။တစ္ခါတေလရွရီအီအမိန္႔ႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္ေဂ်ဟာလသ္သည္တစ္ခါတရံကူစူရ္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ကိုသိဖို႔ျပဳရန္မျဖစ္ႏိုင္သည့္အေျခအေနေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီးတစ္ခါတေလေဂ်ဟာလသ္သက္စီးရ္(အဟ္ကမ္ကိုဆည္းပူးႏိုင္လ်က္ေပါ့ေလ်ာ့ၿပီးမဆည္းပူးသည့္အေျခအေန)ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

ဂ်ဟ္လ္(အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ)ဆိုသည္မွာသာဓကအားျဖင့္အေၾကာင္းအရာတစ္ခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးလူတစ္ဦး၊တစ္ေယာက္သည္ဟရမ္ျဖစ္သည့္အရက္ေသစာအားေသာက္လွ်င္ဟရမ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိနားလည္၏။သို႔ေသာ္ေသာက္စရာတစ္ခုခုအားဟလာျဖစ္သည့္ေဖ်ာ္ရည္ဟုထင္မွတ္ၿပီးေသာက္သံုးခဲ့မည္။ၿပီးမွသိရွိနားလည္ေပမည္။ေဖ်ာ္ရည္မဟုတ္ပဲ၊အရက္ေသစာျဖစ္ေနေလသည္။

ဂ်ဟ္လ္ဟြန္က္ေမရွရီအီ(ရွရီအီအမိန္႔ဥပေဒ)ဆိုသည္မွာသာဓကအားျဖင့္ဤေသာက္စရာသည္အရက္ေသစာဆိုတာသိေသာ္လည္းရွရီအီအမိန္႔ကိုမသိျခင္းကိုေခၚဆိုပါသည္။အရြယ္ေရာက္ၿပီးသာသနာ့အမိန္႔မ်ားကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္သူတစ္ဦး၊တစ္ေယာက္အတြက္အထက္ပါသာဓကႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးတင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္အမိန္႔ကိုနားလည္ရန္အတြက္ႏွင့္သုေတသီျပဳရန္အတြက္အေျခအေနမ်ားရွိလ်က္သုေတသီမျပဳပဲေနသူျဖစ္ေပသည္။ဤအေျခအေနတြင္သက္စီးရ္ျပဳလုပ္ခဲ့၍၎အားဂ်ဟ္လ္သက္စီးရ္ဟုေခၚဆိုေပမည္။တစ္ခါတစ္ရံအမိန္႔ကိုနားလည္ရန္အတြက္ႏွင့္သုေတသီျပဳရန္အလို႔ငွာအေျခအေနမ်ားမရွိေခ်။သို႔မဟုတ္မွားယြင္းမည္။လမ္းလြဲေနသည္ဟုလံုးဝမထင္ခဲ့ေခ်။ဤအေျခအေနတြင္၎အားဂ်ဟ္လ္ကာေစရ္ဟုေခၚဆိုေပမည္။

 

ဗနီအိုမိုင္ယာလက္ထက္တြင္အစၥလာမ္မီအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚဂ်ဟ္လ္ ၏လြမ္းမိုးမႈ

 

          မြတ္စလင္မ်ားသည္ၿခံဳငံုၿပီးေျပာရလွ်င္ဗနီအိုမိုင္ယာလက္ထက္တြင္အထူးသျဖင့္မိုအာေဝယာႏွင့္ယဇီးဒ္(လ.န)အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကာလတြင္ရန္သူအားမသိၾကေခ်။၎တို႔အေနျဖင့္ဗနီအိုမိုင္ယာသည္ရစူလြလႅာဟ္(ဆြ)၏ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အစစ္အမွန္မ်ားမဟုတ္ေၾကာင္းမသိၾကေခ်။ဗနီအိုမိုင္ယာသည္ကိုယ္ခ်င္းစာသူ၊အစၥလာမ္သာသနာေတာ္အားအားေပးေထာက္ခံသူမဟုတ္ပါ။၎တို႔၏ဂ်ဟ္လ္သည္သက္စီးရ္ေၾကာင့္ေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္၎တို႔သည္ဂ်ဟ္လ္မိုကက္ေစရ္စာရင္းဝင္သြားေလသည္။

          ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ဗနီအိုမိုင္ယာသည္ဂ်ာေဟလီယသ္ေခတ္ကအႂကြင္း၊အက်န္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊အစၥလာမ္သာသနာ့ေတာ္ႏွင့္ကာလရွည္ရန္ၿငိဳး၊ရန္စရွိေၾကာင္း၊ယခုတုိင္ဗဒဲရ္စစ္ပြဲ၊အိုဟြဒ္စစ္ပြဲ၊အဟ္ဇာဗ္စစ္ပြဲမ်ားတြင္မိမိတို႔၏ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာမ်ားအသတ္ခံခဲ့ရသည့္၊ခါးသီးသည့္၊အျဖစ္အပ်က္အားမေမ့ေသးဘဲ(အစၥလာမ္ဆီမွ)ေသြးေၾကးျပန္ဆပ္ဖို႔၊အခြင့္အလမ္းေစာင့္လွမ္းေနေၾကာင္းမသိပါသေလာ?

          မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အေနျဖင့္ထိုအတြက္ေၾကာင့္ဤကဲ့သို႔ေသာ္ေန႔မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၊ေရွ႕ေျပးအျဖစ္မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ၿပီး၊ေခလာဖသ္အားအာေလအဗူစိုဖီယန္အေပၚဟရမ္ျပဳေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

          ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးအေရအတြက္မ်ားစြာေသာရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား၊ထို႔ျပင္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္မရ္ဝန္ဗင္ေဟကမ္တို႔၏အျပန္အလွန္စကားေျပာမႈမ်ားတြင္ေပၚလြင္ခဲ့ေပသည္။ထိုညကိုေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အားဒါရြလ္ေအမာေရဟ္မဒီနာ(မဒီနာရွိအစိုးရ႐ံုးခ်ဳပ္)ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး၊မိုအာေဝယာ၏ဇီဝိန္ခ်ဳပ္သည့္သတင္းေပးခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္ယဇီးဒ္ထံဗိုင္အတ္ျပဳရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ေလသည္။ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)အေနျဖင့္သေဘာမတူခဲ့ေတာ္မူေပ။ၿပီးေနာက္၊ေနာက္တစ္ေန႔တြင္မရ္ဝန္အေနျဖင့္ေအမာမ္(အ.စ)အားလမ္းၾကားတစ္ခုတြင္ေတြ႔ခဲ့ေလသည္။[50]

ကိုယ္ေတာ္အားတိုက္႐ိုက္ေျပာေလသည္။အိုအဗာအဗ္ဒြလႅာဟ္(ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ))! ငါဟာမင္းအတြက္ေကာင္းတာပဲလိုပါတယ္။မင္းအတြက္အႀကံေပးဖို႔ရွိပါတယ္….အကယ္၍လက္ခံခဲ့မည္ဆိုရင္မင္းအတြက္ေကာင္းၿပီးသင့္ေတာ္ပါမယ္။ေအမာမ္(အ.စ)သည္အေျဖေပးမိန္႔ေလ၏။အသင္၏အႀကံဘာလဲေျပာပါ? အေျဖျပန္ေျပာေလ၏။မေန႔ညကဝလီးဒ္ဗင္အြသ္ဗာထုိင္ၿပီး၊စကားေျပာထားသည့္အတိုင္းခင္ဗ်ားအေနျဖင့္ယဇီးဒ္(လ.န)ႏွင့္ဗိုင္အတ္ျပဳပါေလ။ဤအလုပ္ဟာမင္းအတြက္ေလာကီ၊ေလာကုတၱရာအက်ိဳးရွိမည့္အလုပ္ပါ။

          ေအမာမ္(အ.စ)အေျဖေပးမိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

 

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ وَعَلَىالاْسْلامِ اَلسَّلامُ إِذْ قَدْ بُلِيَتِ الاْمَّةُ بِراع مِثْلَ يَزيدَوَلَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي رَسُولَ الله )صلى اللهعليه وآله (يَقُولُ: «اَلْخِلافَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلىآلِ أَبِي سُفْيانَ فَإِذارَأَيْتُمْ مُعاوِيَةَ عَلى مِنْبَرى فَاَبْقِرُوابَطْنَهُ» وَقَدْ رَآهُاَهْلُ الْمَدينَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَبْقَرُوافَابْتَلاهُمُاللهُ بِيَزيدِ الْفاسِقِ

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အတြက္ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။အရွင္ထံသို႔ျပန္လွည့္ၾကရေပမည္။ယဇီးဒ္ဗင္မိုအာေဝယာကဲ့သို႔ေသာ္လူမ်ိဳးမြတ္စလင္မ်ား၏အာဏာပိုင္၊အစိုးရမင္းျဖစ္သည့္အခ်ိန္ကာလတိုင္းအစၥလာမ္သာသနာ့ေတာ္အတြက္မျဖစ္မေနဖာေတဟာဖတ္ပါေလ။သံသယမရွိ၊ကၽြန္ေတာ္၏ဘိုးေတာ္ရစူလ္ေလခိုဒါ(ဆြ)ထံမွၾကားနာခဲ့ရပါသည္။မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-ေခလာဖသ္(အုပ္ခ်ဳပ္မႈအခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ)ဟာအာေလအဗူဆိုဖီယန္အတြက္ဟရမ္ျဖစ္ပါသည္။အကယ္၍အသင္တို႔အေနျဖင့္မိုအာေဝယာကိုငါ၏မင္ဗဲရ္အေပၚတြင္တစ္ေန႔ေန႔ေတြ႔ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္၎၏ဝမ္းဗိုက္ကိုခြဲလိုက္ပါ၊(သတ္ပါေလ။)

          မဒီနာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားအေနျဖင့္မိုအာေဝယာကိုမင္ဗဲရ္ရစူလ္(ဆြ)တြင္ေတြ႔ခဲ့ေသာ္လည္းမသတ္ခဲ့ၾကေခ်။(တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏အမိန္႔ကိုမနာခံခဲ့ၾကေခ်။)ဤအတြက္ရလာဒ္မွာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အေနျဖင့္၎တို႔အားယဇီးဒ္(လ.န)လိုရာဇဝင္၊ဒုစ႐ိုက္သမား၊လက္ေအာက္သို႔ပို႔ခဲ့ေလသည္။[51]

ၾကည့္-လဟူးဖ္က်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၂၀)၊မစီးရြလ္အဟ္ဇန္က်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၁၀)

 

          မရ္ဝန္အေနျဖင့္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏အေထာက္အထား၊သက္ေသခိုင္လံု၊တိက်သည့္မိန္႔ဆိုမႈကိုၾကားၿပီးတိတ္ဆိတ္စြာထြက္သြားေလ၏။

 

အခ်ိဳ႕အဟ္ေလ့စြႏၷတ္ပညာရွင္မ်ား၏ဝန္ခံမႈမ်ား

 

ေအဗ္ေနအဘီအလ္ဟဒီးဒ္ေရးသားသီကံုးထားပါသည္။မိုအာေဝယာအေနျဖင့္မိတ္ေဆြတစ္ဦးရွိခဲ့ေပသည္။ေန႔စဥ္၊ေန႔တိုင္း၎ထံသြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေလသည္။ထိုမိတ္ေဆြသည္မိုအာေဝယာ၏လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားႏွင့္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကိုသိမ္းထားသည့္(စိတ္ခ်ရသည့္)သာဝကမ်ားမွတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ထိုမိတ္ေဆြအေနျဖင့္ေျပာဆို၏။(ေအမာမ္အလီ(အ.စ)ႏွင့္ေအမာမ္ဟစန္မိုဂ်္သဗာ(အ.စ)တို႔ရွဟီးဒ္ဘြဲ႔မ်ားခံယူေတာ္မူၿပီးေနာက္အစၥလာမ္ကမာၻေလာကတစ္ခုလံုးကိုခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္မိုအာေဝယာကိုေျပာေလ၏။မိုအာေဝယာ! မင္းအေနနဲ႔လိုခ်င္တဲ့အရာကိုရၿပီပဲ၊အခုမင္းအစၥလာမ္ၿမိဳ႕မ်ားအားလံုး၏အစိုးရမင္းအာဏာရွင္ျဖစ္ေနၿပီပဲ၊ဗနီဟာရွင္အေပၚႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း၊သတ္ျဖတ္မႈကိုေလ်ာ့ပါေလ။ထပ္ၿပီးမင္ဗဲရ္မ်ားအေပၚမွအလီ(အ.စ)ကိုဆဲေရးတိုင္းထြာမႈ၊လအ္နတ္ပို႔မႈကိုမလုပ္ဖို႔အမိန္႔ေပးပါေလ။မိုအာေဝယာအေျဖေပး၏။မင္းလုပ္တာမွားေနတယ္ေနာ္!ငါအေနျဖင့္ေပးသည့္ေနရာမ်ားမွမြတ္စလင္မ်ားအေနျဖင့္တမန္ေတာ္(ဆြ)၏အမည္ကိုမထည့္သည့္အထိျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္တာ။မွန္တယ္။(ဒါေၾကာင့္)အဇါန္ေပးသည့္ေနရာမ်ားမွမိုဟမၼဒ္(ဆြ)၏အမည္ထည့္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုးငါစိတ္ခ်မ္းသာစြာေနႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။(دفناً دفناً)[52]

ၾကည့္-ရွရ္ဟ္နဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါေအဗ္ေနအဘီအလ္ဟဒီးဒ္က်မ္းအတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၁၃၀)၊သရ္ဂ်ိဳမာဝါရွရ္ဟ္နဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါက်မ္းအတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၃၇၆)

 

ယဇီးဒ္(လ.န)၏ျပစ္မႈမ်ား၊ရာဇဝင္မႈမ်ား

 

ဗနီအိုမိုင္ယာ၏ရန္ၿငိဳး၊ရန္စ၊အထူးသျဖင့္ယဇီးဒ္(လ.န)၏ရန္ၿငိဳး၊ရန္စ၊အစၥလာမ္အေပၚထားမႈ၊ဤကဲ့သို႔(ဗနီအိုမိုင္ယာ)၏ရန္ၿငိဳး၊ရန္စ၊ထားမႈအျမစ္တြယ္၊မေကာင္းမႈ၊အေျခခံ(မေကာင္းမႈ)တို႔ႏွင့္အစၥလာမ္အတူေပါင္းစပ္၍မရေခ်။သို႔ေသာ္ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ရာ….ဘာသာအားထိုေခတ္၊ထိုအခါကႀကီးမားသည့္အေရအတြက္မ်ားသည္မြတ္စလင္လူထုႀကီးအေနျဖင့္မင္းသားေခါင္းေဆာင္းထားသည့္ဘီလူးမ်ားျဖစ္သည့္)ဗနီအိုမိုင္ယာကိုမသိရွိနားမလည္ခဲ့ၾကေခ်။

ယဇီးဒ္(လ.န)သည္အရက္ေသစာ၊ေသာက္စားမႈ၊လူသတ္မႈ၊စိတ္အလိုလိုက္မႈ၊မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္ျပဳမႈတို႔တြင္ေက်ာ္ၾကားေပသည္။(ဤလူယုတ္မာ)သည္မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္အားတိုက္ခိုက္ခဲ့ေလသည္။ေျမာက္မ်ားစြာေသာဤၿမိဳ႕ေနသူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားအားသတ္ျဖတ္ခဲ့ေလသည္။မိမိ၏စစ္သား၊စစ္သည္မ်ားကို(၃)ရက္တိုင္တိုင္ဤၿမိဳ႕(မဒီနာၿမိဳ႕)တြင္လုပ္ခ်င္တာလုပ္လိုရရန္ခြင့္ျပဳခဲ့ေလသည္။ယဇီးဒ္(လ.န)၏စစ္တပ္သည္သတ္ျဖတ္မႈ၊လုယက္မႈကိုျပဳခဲ့ၾကေလသည္။အျခားျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္ရာဇဝင္မ်ားကိုက်ဴးလြန္ခဲ့ေလသည္။တင္ျပေရးသားရန္ကေလာင္ပင္ရွက္ေပေလသည္။

          အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္ဇိုဗိုင္ရ္အေနျဖင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အိမ္ေတာ္ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ခိုလံုေနစဥ္ယဇီးဒ္(လ.န)သည္ေအဗ္ေနဇိုဗိုင္ရ္အားမသနားမၾကင္နာခဲ့ေခ်။ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အားလည္းမ႐ိုေသ၊မေလးစားခဲ့ေပ။ထို႔ျပင္မကၠာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားကိုလည္းအားမနာ၊မ်က္ႏွာမေထာက္ခဲ့ေခ်။

          ဤအတြက္ေၾကာင့္မကၠာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္၏အနီးတဝိုက္တြင္မင္ဂ်နီးက္(ခ)ေလးဂြအႀကီးစားမ်ားကိုတပ္ဆင္ၿပီး၊ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အေပၚခဲမိုးမ်ားကိုရြာရန္အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ေလသည္။[53]

          အမွန္တကယ္အစၥလာမ္သာသနာေတာ္၏အဟ္ကမ္(ဥပေဒမ်ား)အရမည္သူမဆိုအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အိမ္ေတာ္ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ခိုလံုမည္ဆိုလွ်င္၎အတြက္လံုၿခံဳမႈ၊ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈကိုေပးရမည္ျဖစ္ေပသည္။ယုတ္စြအဆံုးရာဇဝတ္သားမ်ားျဖစ္ေနပါေစ(လံုၿခံဳမႈကိုေပးရမည္။)ရာဇဝတ္သားမ်ားအားဟရမ္အမ္(န)ေနေအလာဟီ(ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္)မွမတတ္ႏိုင္သည့္အဆံုးထြက္သြားသည္အထိ၊အစာေရစာ၊ငတ္မြတ္သည့္အထိအစာေရစာမေပးဘဲထားႏိုင္ေပသည္။ထို႔ေနာက္၎တို႔၏ျပစ္မႈ၊က်ဴးလြန္မႈခိုင္လံုမွသာေထာင္ဒဏ္၊အျပစ္ဒဏ္ေပးရေပမည္။[54]

ၾကည့္-ဂ်ဝါေဟရြလ္ကလာမ္က်မ္း၊အတြဲ(၂၀)၊စာမ်က္ႏွာ(၄၆)မွ(၄၈)၊အတြဲ(၄၁)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၄၄)ႏွင့္(၃၄၅)

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္းနအစအေနျဖင့္ဂ်ဟ္လ္ႏွင့္နာဒါနီအားေတာ္လွန္ျခင္း

 

          ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ျပည္သူလူထုအားႏိုးၾကားမႈ၊သိရွိနားလည္မႈ၊ရွိလာရန္အလို႔ငွာေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏြဲခဲ့ေပသည္။သို႔ေသာ္ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္၎တို႔အိပ္စက္မႈသည္အလြန္တရာအအိပ္ႀကီးၿပီး၊၎တို႔၏မသိနားမလည္မႈမွာအေျခတြယ္၊အျမစ္တြယ္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္ကိုယ္ေတာ္၏သစၥာရွင္သာဝကေတာ္မ်ားသည္ႏွလံုးေသြးေပးဆပ္ခဲ့ရေလသည္။ဤေပးဆပ္မႈသာလွ်င္အေရးႀကီးသည့္ျပႆနာ၊ေဘးဆိုးအားအစၥလာမ္တည္းဟူသည့္လယ္ယာေျမမွကာကြယ္ေပးခဲ့ေလသည္။

          ျပည္သူလူထု(မြတ္စလင္မ်ား)အေနျဖင့္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္သာဝကေတာ္မ်ား၏ရွဟီးဒ္ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)၏မိသားစုဝင္မ်ားအဖမ္း၊အဆီး၊အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံရၿပီးေနာက္၊႐ိႈဟဒါေယကရ္ဗလာ(ကရ္ဗလာတြင္ရွဟီးဒ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ေအမာမ္(အ.စ)အေပါင္းအပါ၊အမ်ိဳးအႏြယ္မ်ား)၏ဦးေခါင္းေတာ္မ်ားလွံထိပ္ဖ်ားသို႔ျမႇင့္တင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွသာေမ့ေလ်ာ့မႈဆိုသည့္အိမ္မက္မွႏိုးထလာၾကေပသည္။ထို႔ေနာက္ေတာ္လွန္ေရး၊စစ္ပြဲမ်ားတစ္ခုၿပီး၊တစ္ခုဆင္ႏြဲခဲ့ၾကေလသည္။ကရ္ဗလာအျဖစ္အပ်က္ၿပီးေနာက္ဗနီအိုမိုင္ယာအေျခအေနသည္မလွေတာ့ေခ်။ေနာက္ဆံုးဤသန္႔ျပန္႔၊သန္႔ရွင္းသည့္(အျပစ္မဲ့)ေသြးမ်ားေၾကာင့္ဗနီအိုမိုင္ယာအားအခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာမွျပဳတ္ရၿပီး၊မသန္႔ျပန္႔၊မသန္႔ရွင္းသည့္သစ္ပင္တည္းဟူေသာဗနီအိုမိုင္ယာအျမစ္လွန္ခဲ့ရေလေတာ့သည္။[55]

 

ဤပဥၥမရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အားအခ်စ္ထားသူမ်ား၊သခင္ႀကီး(အ.စ)၏အဇါဒါရီကိုျပဳလုပ္ၾကသူမ်ား၊ကရ္ဗလာမိုအလ္လာ၏ေဇယာရတ္အရ္ပအီး(န) ဖတ္ရြတ္သူမ်ား႐ိႈဟဒါေယကရ္ဗလာႏွင့္သဝ္စိုလ္ျပဳလုပ္သူမ်ားအတြက္အေရးႀကီးလိုအပ္သည့္အခ်က္မွာသဝ္စိုလ္၊ေဇယာရတ္၊အဇာဒါရီႏွင့္တကြသန႔္ရွင္း၊သန္႔ျပန္႔သည့္ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားကိုအခ်စ္ေမတၱာထားရင္တဖက္တလမ္းမွမိမိတို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္း၊အဝိုင္းကိုေမ့ေလ်ာ့ေနသည့္အိမ္မက္မွထႏိုင္ရန္မသိနားမလည္သည္ကိုသိနားလည္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းေပးရပါမည္။

          ယခုလက္ရွိေခတ္ကာလတြင္လည္းပဲယဇီးဒ္(လ.န)ကိုေထာက္ခံအားေပးသူမ်ား၊ဗနီအိုမိုင္ယာအစိုးရ၏ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ားတကမာၻလံုးတြင္ျပန္႔ႏွံ႔ေနပါသည္။အထူးသျဖင့္အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပိုမိုၿပီးရွိေနေပသည္။မြတ္စလင္လူထုအားအသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈလမ္းစဥ္တြင္ထိန္းထားႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားေနေပသည္။

          ဤအတြက္ေၾကာင့္မြတ္စလင္မ်ား(အားလံုး)ကိုဤအႏၱရာယ္ဆိုးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးႏုိးေဆာ္တိုက္တြန္းရန္ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးအတြက္သမိုင္းေပးတာဝန္ရွိေပသည္။

          ထိုအုပ္စုသည္အျမင္အားျဖင့္အစၥလာမ္အာဏာပိုင္မ်ားအျဖစ္မိမိကိုယ္ကိုေခၚေဝၚသမုတ္ၾကၿပီးမြတ္စလင္မ်ား၏နံပါတ္တစ္ရန္သူမ်ားျဖစ္သည့္အေမရိကန္၊အစၥေရးတို႔ႏွင့္သစၥာဆိုထားၾကၿပီး၊အႏွိပ္စက္၊အညႇဥ္းပန္း၊အရက္စက္ခံေနၾကရသည့္ပါလက္စတိုင္း၊ဂါဇာ၊အီရတ္ႏွင့္အာဖဂန္နီစတန္ရွိမြတ္စလင္မ်ား၏ဆန္႔က်င္ဘက္ေျခမ်ားလွမ္းေနၾကေပသည္။၎လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ႏိုးၾကားလာမႈေတာ္လွန္ေရးေပၚေပါက္လာမႈ၊ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္း(ဤအုပ္စုသည္မိမိတို႔၏)ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္၊ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား၊လူမဆန္မႈမ်ားကိုဆက္လက္ျပဳႏိုင္မည္စြမ္းအားရွိဦးမည္ေလာ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆ႒မရည္ရြယ္ခ်က္

 

အစၥလာမ္မီအစိုးရအား

 

တည္ေထာင္ျခင္း။

 

 

 

 

အစၥလာမ္မီအစိုးရအားတည္ေထာင္ျခင္း

 

သတိ-အစၥလာမ္ဘာသာဝင္အမ်ားစုေနထိုင္သည့္တိုင္းျပည္မ်ားအတြက္သာဆိုလိုေပသည္။

          ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္၏ေတာ္လွန္ေရးသည္အလြန္တရာအေရးႀကီးဆံုးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ခုမွာအစၥလာမ္မီအစိုးရအားတည္ေထာင္ရန္လည္းျဖစ္ေပသည္။ဤေဆြးေႏြးမႈတြင္အစိုးရတည္ေထာင္ရန္အေရးႀကီးမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကိုၿခံဳငံုထားသည့္ေဆြးေႏြးမႈအားတင္ျပရန္အေရးႀကီးလုိအပ္ေပသည္။

 

အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္အစိုးရတည္ေထာင္မႈအတြက္အေရးပါမႈ

 

          အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)အားလံုးသည္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိေပသည္။ထိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုလက္ေတြ႔က်င့္သံုးရန္အတြက္တာဝန္၊ဝတၱရားရွိေပသည္။ဤလုပ္ရပ္အတြက္လက္ေတြ႔ကာယကံေျမာက္အခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာပိုင္ကိုမတည္ေထာင္မျခင္းမျဖစ္ႏိုင္ေခ်။အကယ္၍ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္လည္းအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိသာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေပမည္။

သာဓကအားျဖင့္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏တမန္ေတာ္မ်ားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုေဖၚျပထားပါသည္။ထိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာသအ္လီးမ္(ပို႔ခ်မႈ)၊သရ္ဘီယသ္(သြန္သင္မႈ)၊မတရားမႈ၊ညႇဥ္းပန္း၊ရက္စက္မႈကိုေတာ္လွန္ရန္၊လူမႈေရးရာေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈ၊လူသားမ်ားအားေက်းကၽြန္အျဖစ္မွလြတ္ေျမာက္ရန္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊အႏွိပ္စက္၊အညႇဥ္းပန္း၊အႏိုင္က်င့္ခံရသူမ်ားကို၎တို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားျပန္လည္ရယူေပးရန္၊စိတ္ဓာတ္မ်ားကိုပဲ့ပင္၊သြန္သင္ေပးျခင္းႏွင့္ေကာင္းျမတ္၊ျမင့္ျမတ္သည့္စာရိတၱေတာ္မ်ားကိုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ဤရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအားအစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာရွင္အစိုးရမတည္ေထာင္မျခင္းက်ယ္က်ယ္၊ျပန္႔ျပန္႔၊တိုးတက္စည္ပင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။

အေၾကာင္းမွာ-ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္တုိင္းျပည္တျပည္တြင္ဘဝတည္ေဆာက္မည္၊သို႔ေသာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔(မြတ္စလင္မ်ား)လက္ေတာ္တြင္လည္းမရွိေခ်။ထိုအခ်ိန္အခါတြင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ပညာေပးနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္သြန္သင္ပဲ့ပင္မႈမ်ားကိုအစၥလာမ္သာသနာေတာ္အရတည္ေဆာက္လိုသည့္ဆႏၵ၊အာသီသရွိမည္ဆိုလွ်င္တင္းျပည့္၊က်ပ္ျပည့္ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။

အကယ္၍႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပံုႏွိပ္တိုက္မ်ား၊ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ထဲတြင္မရွိမည္၊ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၊ေအမာမ္ဘာရာမ်ားတြင္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္၊လူရြယ္မ်ားကိုပညာေပးရန္၊ပဲ့ပင္၊သြန္သင္ရန္မင္ဘဲရ္တစ္ခုတည္းကိုသာလွ်င္အသံုးျပဳမည္ဆိုရင္လံုေလာက္ဖူလံုလိမ့္မဟုတ္ေခ်။

အခ်ိဳ႕ေျပာၾကေပသည္။ယခုေခတ္အခ်ိန္၊အခါတြင္လည္းအစၥလာမ္မီႏိုင္ငံထူေထာင္ၿပီးပီျဖစ္ေသာ္လည္းပဲမေကာင္းမႈမ်ားမနည္းသြားေခ်။သို႔ေသာ္လည္းပဲ၎တို႔အေနျဖင့္အခ်က္တစ္ခ်က္ကိုေမ့ေနေလသည္။အကယ္၍အစၥလာမ္မီေတာ္လွန္ေရးမေပၚေပါက္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာရွင္အစိုးရကိုမတည္ေထာင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ဘာျဖစ္သြားခဲ့မည္နည္းအကယ္၍ဒုစ႐ိုက္မ်ား၊မေကာင္းမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္သည့္မေကာင္းသည့္အစိုးရ၊ပဲဟ္လစီအစိုးရ၊ရွားအစိုးရ(အစၥလာမ္အမည္ခံအစိုးရ)ထိုအတိုင္းရွိေနမည္ဆိုပါကအိမ္တိုင္း၊အိမ္တိုင္း(မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္ညစ္ညမ္းမႈမ်ား၊စာရိတၱပ်က္ျပားမႈမ်ားကိုအမ်ားအျပားႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနသည့္)စေလာင္းလိုင္းမ်ားေနရာယူထားၿပီးျဖစ္ေနခဲ့ေပမည္။မေကာင္းသည့္ဆိုဒ္မ်ား၊အားလံုးလက္ထဲတြင္(လြတ္လပ္စြာ)ရွိေနေပမည္။မိုဘိုင္းမ်ား၊sms မ်ား၊ဗလူးတို႔စ္မ်ားျဖင့္ျပန္႔ႏွံ႔ေနသည္။မကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားအားလံုးႏွင့္အျခားသတင္းဌာနမ်ားတြင္လည္းမကာင္းမႈမ်ား၊ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား၊ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကိုထုတ္လႊင့္ေနမည္ျဖစ္ေပသည္။

အတိုခ်ဳပ္၊အႏွစ္ခ်ဳပ္ေရးသားရမည္ဆိုလွ်င္မကာင္းမႈမ်ား၊ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား၊ညစ္ညမ္းမႈမ်ားေလးဖက္၊ေလးတန္ကိုလႊမ္းမိုးေနမည္ျဖစ္ၿပီးဒီး(န္)သာသနာဆိုသည့္သတင္းပင္ရွိမည္မဟုတ္ေခ်။

မွတ္ခ်က္။။ျပည္ေထာင္စုအစၥလာမ္မီအီရန္ႏိုင္ငံတြင္စေလာင္းလိုင္းမ်ားတပ္ခြင့္၊လြတ္လပ္စြာမေကာင္းသည့္ဆိုဒ္မ်ားၾကည့္႐ႈခြင့္စသည္တို႔ကိုလုပ္ခြင့္မရွိေခ်။ေတြ႔ရွိခဲ့လွ်င္တရားဝင္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကိုသက္ဆိုင္ရာမွဦးေဆာင္ၿပီး၊ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ဘာသာျပန္ဆိုသူ

          အထက္ေဖၚျပပါေရးသားမႈအတြက္သက္ေသအေထာက္အထားျဖင့္ေရးသားသီကံုးရမည္ဆိုလွ်င္…အစၥလာမ္ေတာ္လွန္ေရး(အီရန္ႏိုင္ငံတြင္)မေအာင္ျမင္မည္အလွ်င္အခ်ိန္အခါတြင္မကာင္းမႈမ်ား၊ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား၊ညစ္ညမ္းမႈမ်ားအားလံုး၏အေၾကာင္းခံမ်ားသည္ေယဘုယ်အားျဖင့္ျပည္သူလူထု၏လက္ဝယ္တြင္မရွိေခ်။

          သို႔ေသာ္လည္းမည္မွ်အထိညစ္ညမ္းေနသည္ကိုဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ေနရာအားလံုးကိုလႊမ္းမိုး၊ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့ေလသည္။လက္ရွိအေျခအေနေခတ္အရမေကာင္းမႈမ်ား၏အေၾကာင္းခံမ်ား(စေလာင္း၊ဆိုဒ္စသည္)သာ(ထိုအခ်ိန္က)ရွိခဲ့မည္ဆိုလွ်င္မည္သည့္အေျခအေနသို႔ေရာက္သြားခဲ့မည္နည္း?

          အကယ္၍ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊အမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈကိုလက္ေတြ႔က်က်အေကာင္အထည္ေဖၚလိုလွ်င္အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္အခ်ာ၊အာဏာအစိုးရမထူေထာင္ပဲမည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္နည္း?

          မက္စ္ဂ်စ္ဒ္မ်ား၊ေအမာမ္ဘာရာမ်ားအတြင္းသြန္သင္၊ဆံုးမမႈမ်ား၊ဆံုးမတရားေတာ္မ်ားျဖင့္သာလွ်င္လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊အမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈကိုျပဌာန္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသလား?

          ဥပေဒကိုျပဌာန္းႏိုင္ရန္စြမ္းအား၊လူထုအားမေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ား၊ညစ္ညမ္းမႈမ်ားမွထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္အေၾကာင္းခံမ်ား၊တန္ဆာကိရိယာမ်ား(ရဲစခန္း၊ရဲစသည္ျဖင့္)၊ျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္က်ဴးလြန္ထားသည့္ရာဇဝင္သားေကာင္မ်ား၊စီးပြားေရးအျမတ္ႀကီးစားျပဳသည့္ေခါင္းပံုျဖတ္သမားမ်ားကိုအျပစ္ေပးစီရင္ျခင္းမွအပ၊အႏွိပ္စက္၊အႏိုင္က်င့္၊အညႇဥ္းပန္း၊သတ္ျဖတ္ခံရသူမ်ား၏ရပိုင္ခြင့္ကိုဇြာေလမ္မ်ား(ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း၊အႏိုင္က်င့္၊သတ္ျဖတ္သူမ်ား)ထံမွျပန္လည္ရယူျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါလား?

          ဤအတြက္ေၾကာင့္သာသနာႏွင့္ႏိုင္ငံေရးသည္သီးသန္႔ျဖစ္ပါသည္။ေႂကြးေၾကာ္ခံယူေနသူမ်ားသည္(စစ္မွန္၊မွန္ကန္သည့္)ႏိုင္ငံေရး၊အဓိပၸါယ္ဆိုလိုျခင္းကိုမသိနားမလည္ခဲ့သူမ်ားသာသနာ၏အစီအစဥ္မ်ား၊မသိနားမလည္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေပသည္။

          ဟုတ္ပါသည္။မွန္လွေပသည္။သာသနာေတာ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ခုျဖစ္သည့္ပုဂၢလိကကိစၥ၊သာဓကအားျဖင့္နမာဇ္ႏွင့္႐ိုဇာစသည့္ျဖင့္(အစၥလာမ္)အစိုးရမတည္ေထာင္ပဲျပဳႏိုင္ေပသည္။(သို႔ေသာ္ဤလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္လည္းစည္ပင္စြာအစိုးရမတည္ေထာင္ပဲစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။)

          သို႔ျဖစ္ပါ၍ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္အစၥလာမ္သာသနာသည္လူမႈေရးရာဆိုင္ရာ၊ဥပေဒသမ်ားအေျမာက္အမ်ားကိုျပဌာန္းထားသည့္သာသနာျဖစ္ေၾကာင္းကိုနားလည္ထားပါသည္။

          ဤဥပေဒသမ်ားကိုလက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ဘာသာေရးဆိုင္ရာအစိုးရအားတည္ေထာင္ရန္အေရးႀကီးလိုအပ္ပါသည္။

          ဤအတြက္ေၾကာင့္မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ေဟဂ်ရသ္ထြက္ေတာ္မူသည့္အခ်ိန္ၿပီးေနာက္အစၥလာမ္ရန္သူမ်ား၏မေကာင္းမႈအႏၱရာယ္မွေအးၿငိမ္းခဲ့ေလသည္။ထိုေနာက္ပထမဦးစြာမိမိ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား(အစၥလာမ္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား)ကိုလက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္အစၥလာမ္မီအစိုးရ၊အခ်ဳပ္အခ်ာ၊အာဏာကိုထူေထာင္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

 

အစၥလာမ္၏အုတ္ျမစ္မ်ား

 

          ေအမာမ္မိုဟမၼဒ္ဘာေကရ္(အ.စ)သည္ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလွသည့္ဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ခုလာရွိေပသည္။မိန္႔ေတာ္မူသည္။

 

بُنِيَ الاْسْلامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْياءَ: عَلَى الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وَالحَجِّ وَالصَّوْمِ وَالْوِلايَةِ، قالَ زُرارَةُ: فَقُلْتُ وَأىُّ شَيء مِنْ ذلِكَ أَفْضَلُ؟ فَقالَ: أَلْوِلايَةُ أَفْضَلُ، لاِنَّها مِفْتاحُهُنَّ، وَ الْوالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ

 

အဓိပၸါယ္။။အစၥလာမ္သာသနာ၏အေျခခံအုတ္ျမစ္(၅)ခုရွိပါသည္။နမာဇ္၊ဇကားသ္၊ဟဂ်္၊႐ိုဇာႏွင့္ေဝလာယသ္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ဇိုရာရဟ္အေနျဖင့္ေမးျမန္းေလ၏။မည္သည့္အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ဤအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားအနက္အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ပါသနည္း?ေအမာမ္(အ.စ)အေျဖေပးမိန္႔ေတာ္မူေလ၏။ေဝလာယသ္ျဖစ္ေပသည္။အေၾကာင္းမွာက်န္အရာအုတ္ျမစ္မ်ား၏(ေအာင္ျမင္မႈ)ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ထို႔ျပင္ဝါလီ(ခ)အုပ္ထိန္းသူ(အစၥလာမ္မီအာဏာရွင္)သည္ဤအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကိုလက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္သက္ေသ(လမ္းညႊန္ရွင္)ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။[56]

ၾကည့္-ကာဖီက်မ္းအတြဲ()၊အခန္းအလ္အီမာန္ဝလ္ကူဖ္ရ္၊က႑ေတာ္ဒိုအာေအမိုလ္အစၥလာမ္

ေဝလာယသ္၏ဆိုလိုသည့္အဓိပၸါယ္မွာအဘယ္နည္း?

 

         အခ်ိဳ႕(အိုလမာေယရွီအာ)အေနျဖင့္ ေဝလာယသ္ဆိုသည္မွာ အဟ္ေလဘိုက္ (အ.စ)အေပၚအခ်စ္၊ေမတၱာ၊ခ်စ္ခင္၊ႏွစ္သက္၊ျမတ္ႏိုးျခင္း၊တြယ္တာျခင္းႏွင့္ သဝလ္ စိုလ္ျပဳျခင္းကို ဆိုလိုသည္ဟုခံယူထားေလသည္။သို႔ေသာ္ ဤဟဒီးစ္ေတာ္ပါ ေဝလာ ယသ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ အစိုးရ၊အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ထူေထာင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ဆို လိုသည္မွာ မြတ္စလင္တစ္ေယာက္ နမာဇ္၊ဇကားသ္၊ဟဂ်္၊႐ိုဇာအျပင္ အစၥလာမ္မီအ စိုးရ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကိုလည္း လက္ခံသေဘာတူသူျဖစ္ရေပမည္။မဟာတမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္ အအ္ေအေမ၊ေအမာမ္(၁၂)ပါး(အ.စ)တို႔၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာ ဏာႏွင့္ ၎တို႔၏(စစ္မွန္သည့္)ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားမွ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို လည္း လက္ခံသေဘာတူသူျဖစ္ရေပမည္။ဤသဖ္စီးရ္အတြက္ သက္ေသ၊အ ေထာက္အထား၊အကိုးအကားအျဖစ္ ရီဝါယတ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေပသည္။

        ေအမာမ္(အ.စ)အားေမးျမန္းခဲ့ေလ၏။အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ အျခား အေျခ ခံအုတ္ျမစ္ အားလံုးထက္ အေရးႀကီးရပါသနည္း? အေျဖေပးမိန္႔ေတာ္မူသည္။ေဝ လာယသ္ အျခားအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ရန္အ တြက္ အာမခံျဖစ္ေပသည္။

        အကယ္၍အစၥလာမ္မီ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ၊အစိုးရမထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့မည္ဆို လွ်င္ နမာဇ္တည္ေဆာက္မႈ၊ခြမ္းစ္၊ဇကားသ္၊႐ိုဇာႏွင့္ ဟဂ်္တို႔ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ၊စည္ ကားစြာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ဤအရာမ်ား၏ဖလ္စဖာမ်ားတင္ျပခြင့္ရရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ ေခ်။

        ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေယလာယသ္သည္ ခ်စ္ခင္တြယ္တာမႈ၊ႏွစ္သက္မႈ၊အခ်စ္ ေမတၱာ၊သဝလ္စိုလ္အတြက္သာလွ်င္ မဟုတ္ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ နဘီတမန္ ေတာ္မ်ား(အ.စ)(သို႔)ျပစ္မဲ့မာစူမ္ ေအမာမ္မ်ား(အ.စ) တို႔ဘက္မွ တည္ေထာင္ထား သည့္ အစၥလာမ္မီအစိုးရကို လက္ခံသေဘာတူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

        ထိုအတြက္ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ)၏ သမိုင္းတေလ်ာက္လံုး တမန္ ေတာ္တိုင္း အင္အား၊စြမ္းအားရသည့္ႏွင့္ အစိုးရကို တည္ေထာင္ခဲ့ေပသည္။ဟဇရတ္ ဒါဝူးဒ္(အ.စ)၊ဟဇရတ္စိုလိုင္းမန္(အ.စ)၊ဟဇရတ္မူဆာ(အ.စ)ႏွင့္မဟာတမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ)စသည္ ပုဂၢိဳလ္ထူး၊ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ားသည္ အစိုးရကို ထူေထာင္ေတာ္မူခဲ့ ၾကေပသည္။

အကယ္၍ ဟဇရတ္အီဗရာဟီးမ္(အ.စ)ႏွင့္ဟဇရတ္အီဆာတို႔အေနျဖင့္ ဤ ႀကီးမားသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ(အစိုးရထူေထာင္ျခင္း)အား အခြင့္အလမ္းႏွင့္ လိုအပ္မႈ မ်ား မဖူလံုခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အစိုးရမထူေထာင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္၏(စစ္မွန္သည့္)အစၥလာမ္မီ အစိုးရအား ထူေထာင္ရန္ လိုလားေတာ္မူခဲ့ျခင္း

 

       ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ရွဟီးဒ္ဘြဲ႔ခံယူေတာ္မူရန္အတြက္သာ သီး သန္႔ ကရ္ဗလာသို႔ ႂကြျမန္းလာေတာ္ မမူခဲ့ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေတာ္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အစၥလာမ္မီ အစိုးရထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ပါ ကရ္ဗ   လာသို႔ႂကြျမန္း လာေတာ္မူခဲ့ေပသည္။

        ေနာက္ဆံုးရွဟီးဒ္ျဖစ္ေတာ္မူမည္ကိုပင္ သိေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ဤအေၾကာင္း အရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေအမာမ္(အ.စ)၏ဩဝါဒေတာ္မွတစ္ခုကို ေလ့လာဖတ္႐ႈၾကည့္ ပါမည္။

 

اَللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَاكَانَ مِنَّا تَنافُساً فِي سُلْطان، وَلا الْتماساً مِنْ فُضُولِالْحُطامِ،وَلكِنْ لِنُرِىَ الْمَعالِمَ مِنْ دِينِكَ، وَنُظْهِرَالاْصْلاحَ فِي بِلادِكَ،وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبادِكَ،وَيُعْمَلُ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَّتِكَوَأَحْكامِكَ

 

အဓိပၸါယ္။။အို! အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္... အရွင္အေနျဖင့္ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ေတာ္လွန္ေရးသည္ လူထုအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္လို၍၊မင္းလုပ္လို၍အတြက္ႏွင့္ ေလာကီ၏ စည္းစိမ္၊ဂုဏ္ျဒပ္အတြက္ မဟုတ္ေၾကာင္းေကာင္းစြာ သိေတာ္မူပါသည္။တစ္နည္းဆို ရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အစိုးရ အခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာဆိုသည္မွာ အရွင္၏သာသနာေတာ္တြင္ ဆရာသမား(သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသူ)ႏွင့္ လကၡဏာေတာ္ မ်ား ျပည္သူလူထုအတြက္စီမံႏိုင္သည္။ထိုျပင္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ ေပးမႈ ျပဳႏိုင္သည့္ အရွင္ေက်းကၽြန္မ်ား၏ လံုၿခံဳမႈ၊ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးကိုစီစဥ္ေပးႏိုင္ သည့္ အသင္၏ဥပေဒေတာ္မ်ားႏွင့္ စြႏၷတ္ေတာ္မ်ား၊တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို လက္ ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ အစိုးရ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ဆို လို ေတာ္မူပါသည္။[57]

ၾကည့္-ေဗဟာရြလ္အနာဝါလ္ အတြဲ(၁၀၀)စာမ်က္ႏွာ(၈၀)

 

        ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ကူဖာၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ မႂကြျမန္းမည္အလွ်င္ မိမိ ၏အထူးရွယ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ဟဇရတ္မြတ္စလင္ ဗင္အကီးလ္အား ကူဖြာၿမိဳ႕ ေတာ္သို႔ ေစလြတ္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး၊၎အား ျပည္သူလူထုထံမွ ဗိုင္အတ္ယူရန္ျဖစ္ ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔သိေပသည္။ဤဗိုင္အတ္ ယူေစေတာ္မူသည့္(စစ္မွန္သည့္) အစိုးရထူေထာင္မႈမွအပ အျခားကိစၥ ျဖစ္ႏိုင္ပါသေလာ?

        အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ေန႔တိုင္းအာ႐ႈရာ၊ေျမပထဝီတိုင္း ကရ္ဗ လာ ျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူယံုၾကည္ထားသည္ဆိုလွ်င္ မလြဲမေသြ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)၏ ညာသံေတာ္ႏွင့္အတူ ကိုယ္ေတာ္၏က်န္ညာသံေတာ္မ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားကိုလည္း သမိုင္းတေလွ်ာက္လံုးရွိ ေျမပထဝီတိုင္းတြင္ ထြန္းေတာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။

        သစၥာမဲ့ အီမာန္အားနည္းသည့္ ကူဖာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားအခ်ိဳ႕သည္ ေအမာမ္ဟို စိုင္း(န)(အ.စ)အားမကူညီခဲ့ၾကေခ်။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)၏ မြန္ျမတ္လွသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ္(အစၥလာမ္ အစိုးရ ထူေထာင္ရန္)အတြက္ ထိုသစၥာမဲ့ အီမာန္ အားနည္းသည့္ ကူဖာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ား အခ်ိဳ႕သည္ ကာယပိုင္းအရ ပိတ္ဆို႔မႈ ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကေပသည္။

        သို႔ေသာ္ယေန႔ သစၥာရွိ ခိုင္မာသည့္ အီမာန္ရွိ မြတ္စလင္မ်ား ရွိေနပါသည္။ထို မြတ္စလင္မ်ားသည္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ လမ္းစဥ္ေပၚတြင္ မိမိ၏ရွိသမွ်အား လံုးကို စေတးရန္ရွိေပသည္။

        ဤမွ်ဆိုလွ်င္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ဩဝါဒေတာ္မွ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ္ မ်ားႏွင့္ တေလာကလံုးတြင္(စစ္မွန္သည့္)အစၥလာမ္အစိုးရ ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ေလာက ႀကီးကို ေအမာမ္မဟ္ဒီ(အ.ဂ်)၏ အစိုးရထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အသင့္ျပဳျခင္းစကားမ်ားအ ဘယ္ေၾကာင့္ မဆိုရပါသနည္း

        သာသနာႏွင့္(စစ္မွန္သည့္)ႏိုင္ငံေရး သီးသန္႔စီအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား? အကယ္၍ သာသနာသည္ အစိုးရ၊အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာမပါဘဲ ထိုအစိုးရသည္ ဇြာ လင္မ္အစိုးရ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။အစိုးရအေနျဖင့္ သာသနာမရွိဘဲဆိုလွ်င္ ထိုသာသနာ ေတာ္သည္ အလြန္တရာ ရလာဒ္အက်ိဳးနည္းေပလိမ့္မည္။

 

ဤဆ႒မရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ

 

        ႐ိုေသေလးစားရသည့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏အဇာဒါရီျပဳလုပ္ၾကသူမ်ား၊ အခ်စ္ေမတၱာထားၿပီး မာတမ္(ရင္ထု)ၾကေပသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ မဇ္ လူးမီးသည္(ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း၊မတရားအသတ္ျဖတ္ခံရမႈ…)အတြက္ မ်က္ရည္က်ရ ေပသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈအတြက္ မဂ်လစ္ေတာ္မ်ား ကို မိမိတို႔၏အခ်ိန္၊ပစၥည္း၊ဥစၥာ၊ကိုယ္ခႏၶာ အသက္ကိုရင္းၿပီး ကာကြယ္ရေပမည္။၎ တို႔အား ေျပာၾကားသင့္ေပသည္။

ကိုယ္ေတာ္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္(စစ္မွန္သည့္)အစၥလာမ္မီအစိုးရ၊အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ထူေထာင္ရန္အတြက္ လိုလားခဲ့ေပသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း (န)(အ.စ)၏ ျမင့္ျမတ္လွသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ပိတ္ဆို႔မႈအေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပသည္။(ထိုပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို)ဖယ္ရွင္းျခင္းျဖင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ) ၏ ျမင့္ျမတ္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဆြတ္ခူးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

        (ျပည္ေထာင္စု အစၥလာမ္မစ္)အီရန္ႏိုင္ငံရွိ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ားျဖစ္သည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရွီအာမ်ားအေနျဖင့္ က်က္သ ေရမဂၤလာ၊လာဒ္လာဘႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ဝမ္းနည္းျခင္းအတြက္ မေဟာ္ရမ္လမ်ားတြင္ က်င္းပသည့္ မဂ်လစ္ေတာ္မ်ား၊သာစူအာမ်ား((၉)ရက္ေျမာက္ မေဟာ္ရမ္)၊အာ႐ႈရာ မ်ား၊က်ဟ္လြန္မ္မ်ားျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ ေမတၱာ၊ဂ႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ အစၥလာမ္မီ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ၊တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ အခက္၊အခဲမ်ားကို ေျဖ ရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ မျဖစ္မေန၊အသက္ျဖင့္၊ႏွလံုးသားျဖင့္(ကာယ၊ဥာဏန)ျဖင့္ ႀကိဳး စားရေပမည္။

 

 

 

 

 

 

သတၱမရည္ရြယ္ခ်က္

 

အဒါလသ္(ခ)တရားမွ်တမႈ၊

 

ေက်ာသား၊ရင္သား

 

မခြဲျခားမႈကိုလက္ေတြ႔

 

အေကာင္၊အထည္ေဖၚျခင္း။

 

 

အဒါလသ္(ခ)တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈကိုလက္ေတြ႔ အေကာင္၊အထည္ေဖၚျခင္း

 

        အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)ဖူးပြင့္ရသည့္၊ႂကြ ျမန္းလာရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ မႏုႆလူသား အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အဒါလသ္ကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မည္မွ်အေရးႀကီးသည္ဆိုလွ်င္ ရည္ရြယ္ခ်က္အစစ္၊အဓိက၊ (သို႔မဟုတ္)တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုဟုစာရင္း သြင္းႏိုင္ေပသည္။[58]

ၾကည့္-ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္အတြဲ(၂၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၂၉၂)။

 

ဟုတ္ပါသည္။မွန္ပါသည္။တမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ)၊ေအာင္လီယာေတာ္မ်ား၊ ေကာင္းကင္က်က်မ္းဂန္မ်ားအားလံုးသည္အဒါလသ္အား လက္ေတြ႔အေကာင္အ ထည္ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေပသည္။

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္စူရာဟ္ဟဒီးဒ္အာယတ္ေတာ္၂၅တြင္မိန္႔ ေတာ္မူထားပါသည္။

 

لَقَدْ أَرْسَلْنَارُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِوَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَلِيَقُومَ النَّاسُبِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌوَمَنَافِعُلِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِإِنَّ اللهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏု္ပ္(အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္)အေနျဖင့္ မိမိ၏တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား (အ.စ)ကိုထင္ရွားျပတ္သားသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေစလြတ္ ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ထို႔ေနာက္၎(တမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ))အားေကာင္းကင္က်က်မ္း ဂန္ႏွင့္ မီးဇန္း(အမွန္ႏွင့္အမွားအတြက္စံမွတ္ေက်ာက္၊တရားမွ်တသည့္ဥပေဒသမ်ား) ကိုပို႔ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ထိုမွသာ လူထုအေနျဖင့္ အဒါလသ္ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အ ထည္ေဖၚႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေပသည္။သံသတၱဳအားဖန္ဆင္းခဲ့ပါသည္။ဤ(သံသတၱဳ)တြင္ ျပင္းထန္သည့္ အင္အား၊လူထုအတြက္၊လူသားအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈလည္း ရွိပါသည္။ထိုမွသာ မည္သူတစ္ဦး၊တစ္ေယာက္သည္ အရွင္ျမတ္ကို မျမင္ရဘဲ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႏွင့္အရွင္၏ တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)ကို ကူညီ ေၾကာင္းခြဲျခားသြားရန္ ျဖစ္ေပသည္။မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ အင္အား၊စြမ္းအားရွင္ႏွင့္(မည္သည့္အခါမွ်)႐ံႈးႏွိမ့္ေတာ္မူမည့္ အရွင္မဟုတ္ေခ်။

        မွန္လွေပသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ မိမိ၏တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား (အ.စ)အား ေကာင္းကင္က်က်မ္းတည္းဟူသည့္ လက္နက္၊ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ားႏွင့္ မီးဇန္ျဖင့္ ျပည္သူလူထုဖက္သို႔ေစလြတ္ေတာ္မူ ခဲ့ေပသည္။ထိုမွသာ ကစ္(သြ)ေခၚ မတရားမႈ၊ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္မႈအား ေတာ္လွန္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။လူထုအား အဒါလသ္ဖက္သို႔ ဖိတ္ေခၚရန္ ျဖစ္ေပသည္။ဤသို႔ျဖင့္ လူထုအေနျဖင့္ အဒါလသ္မရွိ ပဲ၊ဘဝတည္ေဆာက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္မႈရလာေပမည္။ဤသို႔ျဖင့္ ႏွစ္ၿခိဳက္ စြာ၊စိတ္ဝင္စားစြာ၊အတင္းအဓမၼ၊အတင္းအၾကပ္၊မလြဲႏိုင္မေရွာင္ႏိုင္ မရွိဘဲ အဒါလသ္ အားလက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

        စူရာဟ္႐ႈိရာဟ္အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၁၅)တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ႏႈတ္ေတာ္မွ စကားကို ေလ့လာမွတ္သားပါမည္။

 

وَأُمِرْتُلاِعْدِلَ بَيْنَكُمُ

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏု္ပ္သည္ အသင္တို႔အၾကား အဒါလသ္ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အ ထည္ေဖၚေဆာင္ဖို႔ တာဝန္ေပးျခင္းခံရသူ ျဖစ္ပါသည္။

        ေက်ာ္ၾကားသည့္ျဖစ္ရပ္မွန္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဟိုႏိႈင္းစစ္ပြဲတြင္ စစ္ပြဲရဥစၥာ၊ ပစၥည္းမ်ားခြဲေဝမႈ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။အီမာန္အားနည္းသည့္ သာဝကေတာ္မ်ားမွ တစ္ ပါးသည္ ခြဲေဝမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကိုယ္ေတာ္အားေစာဒက တက္ေလ်ာက္ေလ၏။

 

لَمْ اَرَكَ عَدَلْتَ

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏု္ပ္အၾကားတြင္ အသင္သည္ အဒါလသ္ေတာ္ျဖင့္ အလုပ္မလုပ္ခဲ့ေခ်။

        ကိုယ္ေတာ္(ဆြ)အေနျဖင့္ အေျဖေပးမိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

 

وَيْلَكَ! اِذالَمْ يَكُنِ الْعَدْلُ عِنْدى فَعِنْدَ مَنْ يَكُونُ

 

အဓိပၸါယ္။။အသင္အတြက္ ဝိုင္(ဂ်ဟႏၷမ္၏ေနရာတစ္ခုအမည္)ျဖစ္၏။ကၽြန္ေတာ္အ ေနျဖင့္ အဒါလသ္ျဖင့္ မဆက္ဆံလွ်င္ မည္သူထံတြင္ အဒါလသ္ျဖင့္ ဆက္ဆံမႈကိုရရွိ လိမ့္မည္နည္း?[59]

ၾကည့္-ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္းအတြဲ(၂၁)၊စာမ်က္ႏွာ(၁၆၁)

 

       ဤအတြက္ေၾကာင့္ မုခ်ဧကန္ အဒါလသ္(တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲ ျခားမႈ)သည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)တို႔မွအဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

 

ဖန္ဆင္းမႈစနစ္တြင္အဒါလသ္

 

       အဒါလသ္ဆိုသည့္အဓိပၸါယ္မွာ အရာရာတိုင္းကို ၎၏ေနရာအစစ္၊ေနရာအ မွန္တြင္ ထားေပးျခင္းကို ေခၚဆိုပါသည္။ဇိုလ္မ္ဆိုသည့္အဓိပၸါယ္မွာ အရာဝတၱဳမ်ား၊ ဥပေဒသမ်ားကို ၎တို႔၏ေနရာမွန္၊ေနရာစစ္တြင္ မထားဘဲဆန္႔က်င္ဘက္ ေနရာ တြင္ထားျခင္း၊ဖ႐ိုဖရဲျပဳျခင္းကို ေခၚဆိုပါသည္။

ကဗ်ာဆရာအဆိုအရဆိုလွ်င္

 

عدل چه بود وضع اندر موضعش *** ظلم چه بود وضع در ناموضعش

 

မွတ္ခ်က္။။ဤကဗ်ာ၏ဆိုလိုခ်က္ အဓိပၸါယ္မွာအထက္ေဖၚျပပါ အဒါလသ္(عدالت)ႏွင့္ ဇိုလ္မ္(ظلم)အတိုင္းပဲ သေဘာကိုေဆာင္ ေနေပသည္။ဘာသာျပန္ဆိုသူ။

        ဤအတြက္ေၾကာင့္ အဒါလသ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)၏ အဓိက ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားသာလွ်င္ မဟုတ္ဘဲကမာၻအေပၚလြမ္းမိုးရမည့္ ဥပေဒလည္း ျဖစ္ေပသည္။စၾကာဝဌာသည္လည္း အဒါလသ္ဆိုသည့္ ဝန္ေပၚတြင္ လွည့္ပတ္ေနေပသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အေနျဖင့္ တင္ျပမိန္႔ဆိုေတာ္ မူထားပါသည္။

 

بِالْعَدْلِقامَتِ السَّماواتُ وَالاْرْضُ[60]

သာဓကအားျဖင့္ ေကာင္းကင္ယံရွိ ၿဂိဳလ္မ်ားတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ေနရာတြင္ စ နစ္တက်လွည့္ပတ္ေနၾကေပသည္။ဤကဲ့သို႔လွည့္ပတ္ရျခင္း၏ရလာဒ္မွာတရားမွ်တ သည့္ ဆြဲငင္အားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ႏႈန္းႏွင့္ ပတ္ရမည့္လမ္းေၾကာင္းလည္း သတ္ မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ျပင္ၿဂိဳလ္မ်ားသည္ မိမိဝန္႐ိုးေပၚႏွင့္ အျခားၿဂိဳလ္မ်ား၏ ဝန္႐ိုးေပၚတြင္လည္း လွည့္ပတ္ေနပါသည္။ၾကယ္၊နကၡတာရာမ်ားလည္းပဲ ၿဂိဳလ္မ်ား ႏွင့္အတူ မိမိတို႔၏ သတ္မွတ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိေနေပသည္။

ဤတိက်မွန္ကန္သည့္စနစ္သည္ ကမာၻဖန္ဆင္းမႈ၏ အဒါလသ္ ျဖစ္ေပသည္။ အျခားတဖက္တြင္လည္း လူသားအေနျဖင့္ အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈ အမ်ားဆံုးေပးရသည့္ ေရာဂါသံုးမ်ိဳး ရွိေပသည္။၎တို႔မွာ ကင္ဆာေရာဂါ၊ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာျပတ္ေရာဂါ၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ကင္ဆာေရာဂါဆိုသည္မွာ ကိုယ္ခႏၶာရွိဆဲလ္မ်ား မိမိလမ္းေၾကာင္းမွ ေဖါက္ ျပန္ျခင္း၊အခ်ိဳးက်တရားမွ်တသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွလြဲသြားျခင္း၊ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးရလာဒ္မွာ မႏုႆလူသားသည္ ေသဆံုးသြားရေပလိမ့္မည္။

ဤအတြက္ရွင္းျပရမည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ္ခႏၶာရွိဆဲလ္မ်ားသည္ အၿမဲတမ္းအသစ္ လည္ေနေပသည္။အခ်ိဳ႕ဆဲလ္မ်ားသည္ ေသေၾက၊ပ်က္ဆီးသြားၿပီး၊အခ်ိဳ႕ဆဲလ္မ်ား မွာ က်န္ရစ္ၿပီး ဆလ္ပြားမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပသည္။

ဆလ္ပြားမႈသည္ အထူးအစီအစဥ္ႏွင့္ အခ်ိဳးက်တရားမွ်တသည့္ အထူးအေျခ အေနပံုသ႑န္အရ ျဖစ္ေပသည္။အကယ္၍ ဤ အခ်ိဳးက်တရားမွ်တသည္ မညီ၊ မညြတ္ အစီအစဥ္မက်ျဖစ္လွ်င္ ဆဲလ္မ်ားဖ႐ို၊ဖရဲျဖင့္ေဖၚက္ျပန္ေတာ့သည္။မနာခံမႈ မ်ားကို ျဖစ္ေစေပသည္။

ကိုယ္ခႏၶာ၏လိုအပ္သည္ထက္ ပိုၿပီးဆလ္ပြားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါက ကင္ ဆာေရာဂါ ျဖစ္ေပၚမႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ၿပီးေနာက္မႏုႆလူသားအား ကင္ဆာ ေရာဂါသည္ ဘဝကို ျဖစ္ေစပါသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ ဆလ္ပြားမႈဖ႐ို၊ဖရဲျဖစ္မည္။ လြဲသြားမမည္ဆိုလွ်င္ သာဓကအားျဖင့္ စနစ္တက်အခ်ိဳးက် တရားမွ်တသည့္လမ္း ေၾကာင္း လမ္းလြဲသြားျခင္းျဖစ္ေပသည္။အဆံုးတြင္ ကင္ဆာရာဂါျဖစ္ရေပသည္။ကင္ ဆာေရာဂါ၏ ေနာက္ဆံုး(အေျဖမွာ)မႏုႆလူသား၏ ေသဆံုးျခင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္

ရေလသည္။

ခႏၶာကိုယ္မွေသြးသည္ ေသြးေၾကာမွ အျပင္သို႔ထြက္လာမည္ဆိုလွ်င္ အလွ်င္ အျမန္ခဲ သြားေပမည္။သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကိုယ္ခႏၶာရွိ ေသြးေၾကာမ်ားတြင္ အသြား အလာရွိၿပီး ဗီတာမင္(K)ရွိေနသမွ် မခဲေခ်။အကယ္၍ ေသြးသည္အတြင္းေသြးေၾကာ တြင္ အပ္၏ထိပ္ဖ်ားမွ်ပင္ ခဲသြားမည္။ၿပီးေနာက္ခဲသည့္ေသြးစေလးသည္ အဆံုးတြင္ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ အေသးေလးမွတဆင့္ ဦးေႏွာက္ထံေရာက္မည္။ၿပီးေနာက္ဦး ေႏွာက္ေသြးေၾကာအား လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုခုျဖင့္ ပ်က္စီးလိုက္မည္ဆိုလွ်င္ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာျပတ္သြား ေပမည္။ထိုနည္းတူစြာအဆံုးတြင္ ႏွလံုးေသြးေၾကာမ်ားမွတဆင့္ ႏွလံုးထံေရာက္မည္ ႏွလံုးေသြးေၾကာအား နည္းလမ္းတမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ပ်က္စီးမည္ဆိုလွ်င္ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ သြားေပမည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ္အေျခအေနသည္ ေသြးမ်ား၏အခ်ိဳးအစားနည္းလမ္းမမွန္ေတာ့ ခ်ိန္၊တရားမမွ်မေတာ့ခ်ိန္ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာရေပသည္။

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္အဒါလသ္

 

        ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္သည္ ကူဖာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားထံေရးသားခဲ့ သည့္ စာတစ္ေစာင္တြင္ မိမိ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ခု ျဖစ္သည့္ဇြာေလမ္မ်ား (မတရားသတ္ျဖတ္၊ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း လူမဆန္သူမ်ား)၏ ဇိုလ္မ္မိုေစသမ္(မတရား၊ သတ္ျဖတ္၊ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္းလူမဆန္သူမႈမ်ား)ကိုတားဆီးပိတ္ပင္ရန္ႏွင့္ အဒါလသ္ ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းသီကံုးထားေတာ္မူေလ၏။ၿပီး ေနာက္မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ

 

امّا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ الله(صلىالله عليه وآله )قَدْ قالَ فِي حَياتِهِ: مَنْ رَأىسُلْطاناً جائِراً مُسْتَحِلاّلِحُرُمِ اللهِ، ناكِثاً لِعَهْدِ اللهِ، مُخالِفاًلِسُنَّةِ رَسُولِاللهِ، يَعْمَلُ فِي عِبادِ اللهِ بِالاْثْمِ وَالْعُدْوانِ،ثُمَّ لَمْيُغَيِّرْ بِقَوْل وَلابِفِعْل، كانَ حَقِيقاً عَلَى اللهِ أَنْيُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ

 

အဓိပၸါယ္။။ထို႔ေနာက္ မုခ်ဧကန္မလြဲ အသင္တို႔၏ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္မိမိ ၏ဘဝ အသက္ရွင္သန္ေနေတာ္မူသည့္ အခ်ိန္မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္ကို သိေပသည္။ (မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ)မည္သူမဆို(မတရားသတ္ျဖတ္၊ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း၊ရက္စက္မႈ မ်ား၏ အာနိသင္ေၾကာင့္)အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ ဟရမ္အျဖစ္ခြင့္မျပဳ ထားသည့္အရာမ်ားကို ဟလာလ္ဟုသတ္မွတ္မည္။ကတိႏွင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ ပဋိညာဥ္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္မည္။ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္တမန္ေတာ္ ျမတ္(ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္ႏွင့္ ဘဝကိုတည္ေဆာက္မႈကို ဆန္႔က်င္မည္။အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ အဖန္ဆင္းခံမ်ားအၾကား ဂိုနာကိုဂ႐ုမျပဳဘဲ၊ရန္အၿငိဳးအေတးျဖင့္ ဆက္ ဆံမည္ဆိုလွ်င္၊ဤကဲ့သို႔ေသာ္အစိုးရမင္းအာဏာပိုင္၏အေရွ႕တြင္ ဆန္႔က်င္သည့္မိမိ ၏ေျပာဆိုမႈ၊ဆက္ဆံမႈကို မည္သူမွ်မျပမည္ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ပုဂၢိဳလ္အား ဤမတရားသတ္ျဖတ္၊ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း၊ရက္စက္ သည့္အာဏာရွင္ႏွင့္အတူ သတ္မွတ္ေတာ္မူေပမည္။(ေနာက္ဆံုးလုပ္ရပ္တြင္ ႏွစ္ဦးစ လံုးသည္ တစ္ခုတည္းျဖစ္ေပမည္။[61]

ၾကည့္-ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္းအတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၈၂)။

 

       ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ဤစာလႊာျဖင့္ အျပင္ပိုင္းအရ ကူဖာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕ သားမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေရးသားထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္၊အစစ္အမွန္သည္ (စစ္မွန္သည့္)လြတ္လပ္ေရးကို လိုလားသည့္ ကမာၻလူသားတိုင္းကို တိုက္႐ိုက္မိန္႔ဆို ထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)မွ မိန္႔မွာခ်က္ျဖစ္သည့္ မတရားသတ္ျဖတ္၊ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း၊ရက္စက္မႈ၊တရားမမွ်တမႈ၊ ေက်ာသား၊ရင္သားခြဲျခားမႈတို႔အား ေတာ္လွန္ရန္အေၾကာင္းကို ပို႔ခ်ေတာ္မူခဲ့ေလ သည္။ထို႔ျပင္ မိမိေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို(အမ်ားသိ)ေၾကျငာေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။အားလံုးကိုလည္း ဤေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏြဲရန္ေမတၱာ ရပ္ခံေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။

 

ဗနီအိုမိုင္ယာ၏အာဏာရွိသည့္အခိ်န္တြင္ ဇိုလ္မ္ဝါေစသမ္

 

       တရားမမွ်တသည့္ ခြဲျခားမႈမ်ား၊ထင္ရွားျပတ္သားသည့္ ဇိုလ္မ္ဝါေစသမ္မ်ား သည္ တတိယခလီဖာလက္ထက္တြင္ က်ယ္ျပန္႔မႈကို စတင္ခဲ့ေလသည္။သာဓက တစ္ခုအျဖစ္ တင္ျပရလွ်င္ အာရပ္လူမ်ိဳးႏွင့္အာရပ္လူမ်ိဳးမဟုတ္သူမ်ား အၾကားခြဲ ျခားမႈ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ထိုအခ်ိန္အခါတြင္ အာရပ္အား(အီမာန္ႏွင့္ သကၠဝါတရား မ်ားသည့္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ)အာရပ္မဟုတ္သူမ်ားထက္ပိုၿပီး ဦးစားေပးခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဤခြဲျခားမႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ ဒုတိယခလီဖာလက္ထက္ကတည္းက က်ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။အမွန္တကယ္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေပ သည္။

 

لا فَضْلَ لِعَرِبِىٍّ عَلى عَجَمِىٍّ وَلا لِعَجَمِىٍّعَلى عَرَبِىٍّ وَلا لاِسْوَدَ عَلى اَحْمَرَ وَلا لاِحْمَرَ عَلىاَسْوَدَاِلاَّ بِالتَّقْوى

 

အဓိပၸါယ္။။အာရပ္သည္ အာရပ္မဟုတ္သူထက္ မျမင့္ျမတ္ေခ်။အာရပ္မဟုတ္သူ သည္ အာရပ္ထက္ လူမဲသည္ လူနီထက္၊လူနီသည္ လူမဲထက္ မျမင့္ျမတ္ေခ်။သို႔ ေသာ္(ျမင့္ျမတ္မႈကို ေပးသည့္အရာမွ)သကၠဝါေယေအလာဟီ ျဖစ္ေပသည္။[62]

ၾကည့္-သဖ္စီးရ္နမူနာက်မ္းအတြဲ(၂၂)၊စာမ်က္ႏွာ(၂၀၉)၊ပံုႏွိပ္အသစ္။

 

        ဇိုလ္ဝါေစသမ္သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ႀကီးထြားလာခဲ့ရာ တတိယခလီဖာလက္ ထက္တြင္ အားေကာင္းသြားခဲ့ေလသည္။သူ႔လက္ထက္တြင္ ဇိုလ္ဝါေစသမ္သည္ အထြတ္အထိပ္အထိ ေရာက္ခဲ့ေလသည္။ဗိုင္သြလ္မာလ္(ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ)သည္ ဗနီအိုမိုင္ယာ၏ အထူးပုဂၢိဳလ္မ်ား လက္သို႔ေရာက္သြားေလ၏။ရာထူးမ်ား၊ေနရာမ်ား၊ ခံုမ်ားအား အရည္အခ်င္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိဘဲ ဗနီအိုမိုင္ယာမ်ားအၾကား ခြဲေဝၿပီး ျဖစ္သြားေလသည္။[63]

        ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ဤမတရားမႈ၊ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္းမႈ စသည္တို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ အာဏာပိုင္အား မေကာင္းျမင္လာၾကၿပီး ေတာ္လွန္မႈမ်ား၊ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကေလသည္။

        အဟ္ေလစြႏၷတ္အေနျဖင့္ ဆြဲျခင္း၊ထုတ္ေဖၚျခင္း ဆိုသည္မွာ(မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ ေတာ္မွ အျပင္ဖက္သို႔ထြက္ရသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အျမင္မေကာင္းမႈႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ဟု)ဆိုထားပါသည္။အကယ္၍ ဤစကားသည္ မွန္ကန္သည္ ဟုပင္ သေဘာထားပါအုန္း၊အဘယ္ေၾကာင့္ မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ျပည္သူလူထုသည္ အထူးသျဖင့္ မိုဟာေဂ်မ်ားႏွင့္ အန္ဆြာမ်ားသည္ ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားေရွ႕တြင္ ႏႈတ္ ပိတ္ ခဲ့ၾကေလသည္။ထို႔ျပင္ အစိုးရ၊အာဏာရွင္ဖက္မွလည္း မကာကြယ္ခဲ့ၾကေခ်။

        ဤအတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္လည္း အစိုးရ၊အာဏာပိုင္ကို မႏွစ္သက္ ေၾကာင္း သိႏိုင္ေပသည္။

        ဟဇရတ္အလီ(အ.စ)အေနျဖင့္ ဟဇရတ္အြစ္မန္ကို ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဆက္ သြယ္ၿပီး ၎ကိုဆိုဆံုးမ ခဲ့ေလသည္။၎အား မိမိ၏အဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ေနသည့္ အလုပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အႏၱရာယ္ႀကီးေၾကာင္းကို အသိေပးခဲ့ေလသည္။သို႔ေသာ္ လည္းပဲ ဟဇရတ္အြစ္မန္အေနျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္အလီ(အ.စ)၏ အသိေပးဆိုဆံုးမမႈ မ်ားကို ဂ႐ုမျပဳခဲ့ေပ။ၿပီးေနာက္ မိမိ၏လမ္းအတိုင္း ဆက္ေလွ်ာက္ေလ၏။ဤသို႔ျဖစ္ သင့္မျဖစ္သင့္စရာမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။

        မိုအာေဝယာ၏လက္ထက္တြင္ အေျခအေနပိုၿပီးဆိုးရြားလာေလ၏။မိုအာေဝ ယာအေနျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ မွန္ကန္သည့္ ေဗလာဖြဇ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ဟဇရတ္အလီ(အ.စ)အနီးအနား တစ္ဝိုက္ရွိ ျပန္႔ႏွံ႔ေနသည့္ ဆြာဟာဗာေတာ္မ်ား အီ မာန္အားနည္းသူမ်ားကို ဝယ္ယူဖို႔ မည္မွ်မ်ားျပားသည့္ ေငြေၾကးအႆျပာအေျမာက္ အမ်ားကို သံုးခဲ့ေၾကာင္း မည္သူတစ္ဦး၊တစ္ေယာက္မွ်(အမွန္တရားလက္ခံသူျမတ္ႏိုး သူ)မျငင္းဆိုႏိုင္ေခ်။ဤအလုပ္ထက္ပိုၿပီး ဇိုလ္မ္ရွိႏိုင္ပါသလား? အေၾကာင္းမွာမြတ္စ လင္လူထုပိုင္ဘ႑ာေငြ အမ်ားအျပားျဖင့္ အစၥလာမ္ကမာၻ၏ဒုတိယအေရးအႀကီးဆံုး၊ အျမင့္ျမတ္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည့္ ဟဇရတ္အလီ(အ.စ)အား ဆန္႔က်င္ၿပီး၊မေကာင္းႀကံ က်ၿပီး ဟဒီးစ္အတုမ်ား ေရးသားသီကံုးရာတြင္(တရားမဝင္)အသံုးျပဳ ခဲ့ၾကေလသည္။ အစၥလာမ္အတြက္ အေရးအႀကီးတကာ့အႀကီးဆံုး ရန္သူျဖစ္သည့္ ဗနီအိုမိုင္ယာ၏ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ဟဒီးစ္အတုမ်ားကို ေရးသားရာတြင္(မြတ္စလင္ ဘ႑ာေငြ အေျမာက္အမ်ားကို တရားမဝင္ သံုးစြဲခဲ့ေလသည္။[64]

ၾကည့္-အာ႐ႈရာက်မ္းစာမ်က္ႏွာ(၁၈၀)။

 

အံ့ဩစရာေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ မိုအာေဝယာႏွင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)ႏွင့္ အျခား ဇြာလင္မ္ ဗနီအိုမိုင္ယာတို႔၏ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ျပစ္မႈမ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးတင္ ျပသည့္အခ်ိန္တြင္ ညီေနာင္၊စြန္နီမ်ားအေနျဖင့္ ဤဝါက်ကို သံုးေလ့ရွိေပသည္။ထိုဝါ က်မွာ(၎တို႔သည္ မိုဂ်သဟစ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး မိမိတို႔၏ဖသ္ဝါႏွင့္အညီ အလုပ္လုပ္ ခဲ့ၾကေပသည္။မိုဂ်သဟစ္သည္လည္းဘဲ အမွားအယြင္းႏွင့္ မကင္းႏိုင္ေခ်။)၎တို႔၏ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ားအားလံုးကို အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ထုတ္ၾကေလ သည္။သို႔ေသာ္အမွန္တကယ္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ရယ္စရာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔နက္႐ႈိင္း၊ႀကီးမားသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ား၊မႀကံဳဖူးသည့္ျပစ္မႈ မ်ားကို အေၾကာင္းျပႏိုင္ပါသလား? ကမာၻအသိဥာဏ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဦးေႏွာက္ရွိသူ မ်ားအေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို လက္ခံသေဘာတူႏိုင္ပါသ လား?

        မိုအာေဝယာဇီဝိန္ခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္ ယဇီးဒ္(လ.န)သည္ နန္းတက္လာၿပီး ဇိုလ္မ္ ႏွင့္ အဒါလသ္မဲ့မႈမ်ားသည္လည္းပဲ ပိုမိုၿပီးႀကီးထြား လာေပသည္။အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္သြားခဲ့ေလသည္။[65]

ၾကည့္-အာ႐ႈရာက်မ္းစာမ်က္ႏွာ(၂၁၃)။

 

ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ တိက်ခိုင္လံုသည့္ မဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏မိန္႔ခြန္းေတာ္အရ ဇြာလင္မ္မ်ား၊ရာဇဝတ္သားမ်ား၊ျပစ္မႈ၊ ဒုစ႐ိုက္မ်ား၏ ဇိုလ္မ္ေရွ႕တြင္ ႏႈတ္ဆိတ္မေနရန္ မိန္႔ေတာ္မူထားသည့္အတိုင္း ေတာ္ လွန္ေရး စစ္ပြဲ ဆင္ႏြဲခဲ့ေပသည္။ဤေတာ္လွန္ေရးကို ရွဟာဒသ္ဘြဲ႔ခံယူသည့္အထိ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲကို ဆက္လက္ဆင္ႏြဲခဲ့ေလသည္။

ဤသို႔ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲျခင္းျဖင့္ တကမာၻလံုး၊တေလာကလံုးအေန ျဖင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)၏ အခ်ဳပ္အခ်ာ၊အာဏာအစိုးရသည္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ၏ အစိုးရမဟုတ္ေၾကာင္း သိသြားေစရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ကမာၻေထာင့္၊ေထာင့္ရွိ ေနရာမ်ားတြင္ လူဦးေရတိုးတက္ေနသည့္ မြတ္စလင္ျဖစ္စမ်ားအေနျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ အစစ္အမွန္ဆိုသည္မွာ ဗနီအိုမိုင္ယာႏွင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)တို႔ သာသ နာျပဳ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္ သာသနာမဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေတာ္မူ ခဲ့ေလသည္။

ဤေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အလြန္တရာ အေရးႀကီး ၿပီး တန္ဖိုးလည္းရွိေပသည္။

 

ဤသတၱမရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ

 

        အဇါဒါရီျပဳလုပ္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္အား အခ်စ္ ထားေသာသူမ်ား၊ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ားအားလံုး၏ တာဝန္ဝတၱရားမွာလူ အသိုင္းအဝိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈ၊လက္ ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကရေပ မည္။မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း အဒါလသ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဖိတ္ေခၚ ေမတၱာရပ္ခံရေပ မည္။

        မလြဲမေသြ ႏွစ္စဥ္၊ႏွစ္တိုင္း ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈ အစီအစဥ္ကိုတိုးတက္သထက္ တိုးတက္ေအာင္၊က်ယ္ျပန္႔သထက္က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။သို႔ေသာ္ လည္းပဲ ဤႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ မလြဲမေသြ သတ္ျဖတ္မႈ၊ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း မႈ၊ရက္စက္မႈ၊အႏိုင္က်င့္မႈႏွင့္ မတရားမႈ ေက်ာသား၊ရင္သားခြဲျခားမႈကိုလည္း ေတြ႔ခဲ့ ျမင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ တိုက္ထုတ္ေခ်မႈန္းရေပမည္။မဇလူးမ္(အႏွိပ္စက္၊အညႇဥ္းပန္း…ခံ ရသူမ်ား)ကို ေဖးမကူညီေပးရမည္။

        ၎တို႔ကို ဇြာလင္မ္မ်ား၊ရာဇဝတ္သားမ်ား၊ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၊မသူေတာ္မ်ား လက္မွ ကယ္တင္ရေပမည္။အေၾကာင္းမွာ ဤမဂ်လစ္ေတာ္မ်ားက်င္းပရျခင္း၊ဝမ္း နည္းေၾကကြဲမႈမ်ားက်င္းပရျခင္းမွာ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ္ မ်ားကို တင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ နိဒါန္းျဖစ္ေပသည္။ၿပီးေနာက္ ေအာင္ျမင္မႈရလာမည့္ ထိုေန႔ (ေအမာမ္ေမဇမန္(အ.ဂ်)ပြင့္ေတာ္မူမည့္ေန႔) အျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး လက္ေတြ႔အ ေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ရေပမည္။

 

 

 

 

အ႒မရည္ရြယ္ခ်က္

 

မိုနာေဖက္မ်ား၏

 

မ်က္ႏွာအားဖြင့္ဟ

 

ျပျခင္း။

 

 

 

 

မိုနာေဖက္မ်ား၏မ်က္ႏွာအားဖြင့္ဟျပျခင္း။

 

        ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေလးစားအပ္ပါေသာ စာ႐ႈပရိတ္သတ္ႀကီးသည္ ဓမၼကတိ ကမ်ား၏ေဟာၾကားမႈ ကို နားေထာင္ဖူးေပမည္။ထိုေဟာၾကားမႈမ်ားမွာ ေအမာမ္ဟုိ စိုင္း(န)(အ.စ)ကရ္ဗလာ သို႔ႂကြျမန္းေတာ္မူခ်ိန္တြင္ကူဖာၿမိဳ႕မွ မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္                သို႔ျပန္ေနသည့္ ဖရဇ္ဒက္(သို႔မဟုတ္)အျခားပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခ်ိန္တြင္ ကူဖာၿမိဳ႕အ ေျခအေနအား ေမးျမန္းေလ၏။အေျဖေပးသည္မွာ -

 

قُلُوبُ النّاسِ مَعَكَ وَأَسْيافُهُمْ مَعَبَني أمُيَّة

 

အဓိပၸာယ္ ။ ။ ျပည္သူလူထု၏ ႏွလုံးသားသည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ရွိေနၿပီး ၎တို႔ ၏ ဓားရွည္မ်ားမွာ ဗနီအိုမိုင္ယာႏွင့္အတူ ရွိေနပါသည္။[66]

ၾကည့္-ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္းအတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၆၅)။

 

       သို႔ေသာ္ ဤစကားသည္ သီးသန္႔၊သန္႔စင္၊သန္႔ျပန္႔၊သန္႔ရွင္းသည့္ ရွီအာမ်ား ႏွင့္သာ ပတ္သက္ေနသည္ မဟုတ္ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ လိမ္လည္ၿပီး အာက်ယ္ ေနသူမ်ား၊မိုနာေဖက္မ်ား၊အတြင္းတစ္မ်ိဳး၊အျပင္တစ္မ်ိဳး ခြဲျခားသူမ်ားႏွင့္လည္း ပတ္ သက္ေနပါသည္။

        ၎တို႔အထဲမွ ဆီးရီးယားမွ မိုနာေဖက္မ်ားမွာ အဆိုးဆံုးျဖစ္ေပသည္။၎တို႔မွ တဖက္တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ေခလာဖသ္ထိုင္ခံုအမွီသဟဲ ျပဳထားခဲ့ေလ သည္။ၿပီးေနာက္ မိမိကိုယ္အား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖင့္ လိမ္ ၿပီး ျပည္သူလူထုအား မိတ္ဆက္ေပးေလသည္။အျခားတဖက္တြင္ ျပႆနာ၊ပ်က္စီးမႈ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေလသည္။

 

لَعِبَتْ هاشمُ بالمُلك فلا *** خبرٌ جاء ولاوحىٌ نَزَلَ

 

အဓိပၸါယ္။။ဗနီဟာရွင္အေနျဖင့္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ကစားစရာ လုပ္ခဲ့ေပသည္။ (အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ဖက္ေတာ္မွ)မည္သည့္သတင္းမွ် မည္သည့္ဝဟီဗ်ာဒိတ္ ေတာ္မွ် မက်ေရာက္ခဲ့ေခ်။[67]

ၾကည့္-လဟူးဖ္စာမ်က္ႏွာ(၂၆၀)။

 

မိုနာေဖက္မ်ား၏ အႏၱရာယ္

 

       မိုနာေဖက္(အေရၿခံဳ)ကိုသိျမင္ႏိုင္ရန္ လြယ္ကူေပသည္။တစ္ဦး၊တစ္ေယာက္ တည္းျဖစ္ၿပီး မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္ရွိသူျဖစ္ၿပီး အသြင္ႏွစ္ခုကို ေဆာင္ထားသူျဖစ္ေပသည္။ ဖာရစီကဗ်ာဆရာေျပာၾကားသည္မွာ-

 

ظاهرى چو گور كافر پر حلل *** باطنش قهر خدا عزّوجلّ

 

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ဟဒီးစ္ေတာ္တြင္ လာရွိပါသည္။

 

ثَلاثٌمَنْ كُنَّ فيهِ كانَ مُنافِقاً وَاِنْ صامَوَصَلّى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ: مَنْ اِذَا ائْتُمِنَ خانَ، وَمَنْاِذا حَدَّثَ كَذِبَ، وَمَنْ اِذا وَعَدَاَخْلَفَ

 

အဓိပၸါယ္။။အၾကင္မည္သူမဆို လကၡဏာ(၃)ခုရွိမည္ဆိုလွ်င္ မိုနာေဖက္ျဖစ္ေပ သည္။နမာဇ္ဖတ္သည့္ သူပင္ျဖစ္ပါေစ ႐ိုဇာထားသူပင္ျဖစ္ပါေစ။မိမိကိုယ္ကို မြတ္စ လင္ဟုပင္ ဆိုပါေစ။အကယ္၍ တစ္ဦး၊တစ္ေယာက္သည္ အမာတ္တစ္ခုကို အပ္ ထားမည္ဆိုလွ်င္ ထိုအမာနတ္အား အလြဲသံုးစားျပဳသည္။အကယ္၍ စကားေျပာမည္ ဆိုလွ်င္ မုသားေျပာဆိုေပသည္။အကယ္၍ ကတိတစ္ခုေပးမည္ဆိုလွ်င္ ထိုကတိအ ေပၚ သစၥာမရွိမည္။(မတည္မည္။)[68]

ၾကည့္-မီးဇန္ႏိုလ္ေဟက္မာ၊အခန္း(၃၉၃၁)၊ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၂၀၅၇၇)

 

        ဤအတြက္ေၾကာင့္ အၾကင္မည္သူမဆို အေရာင္ႏွစ္မ်ိဳး၊အတြင္းတစ္မ်ိဳး၊အျပင္ တစ္မ်ိဳး ရွိမည္ဆိုလွ်င္ အေျပာႏွင့္အလုပ္ မညီမည္ဆိုလွ်င္မိုနာေဖက္ျဖစ္ပသည္။ ေနဖက္(ခ)အေရၿခံဳမႈ၊အေယာင္ေဆာင္မႈဇစ္ျမစ္သည္ ရန္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႐ံႈးႏွိမ့္ခ်ိန္မွ စတင္ေလသည္။ထင္ရွားျပတ္သားစြာေရွ႕ထြက္လာဖို႔ သတၱိမရွိေခ်။သူသည္အတြင္း၊ အတြင္းမွာသာလွ်င္ မိမိ၏တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ျပဳႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးေကာင္းကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသူ ျဖစ္ေပသည္။ဗနီအိုမိုင္ယာသည္ ထင္ရွားေပၚလြင္ေနဆံုး မိုနာ ေဖက္မ်ားအုပ္စုမ်ားမွ ျဖစ္ေခ်သည္။

မိုနာေဖက္မ်ားသည္ အႏၱရာယ္မ်ားအားလံုးထက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပသည္။အ ေၾကာင္းမွာ သိၿပီးေသာ ရန္သူမ်ားသည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တုိက္ခိုက္ေလသည္။၎ တို႔ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရန္ မိုေမနီမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားထင္ရွားေပၚလြင္ သြားေပသည္။သို႔ ေသာ္ မိုနာေဖက္တို႔သည္ အၾကင္အနာ၊အယုအယကင္းမဲ့စြာ ေက်ာကို ဓားႏွင့္ထိုး ေလသည္။(အကြယ္မွ တိုက္ခိုက္ ေလသည္။)

ဗနီအိုမိုင္ယာသည္ ေခလာဖသ္ အစၥလာမ္မီ၏ အဝတ္ကို ဝတ္ဆင္ၿပီး ႐ိုေသ၊ ေလးစားရမည့္ အစၥလာမ္အထြတ္အျမတ္အရာမ်ားကို ေျချဖင့္ နင္းခဲ့ၾကေလသည္။ တစ္ခုၿပီးေနာက္တစ္ခုကို ဖ်က္စီးခဲ့ၾကေလသည္။အကယ္၍ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)၏ေတာ္လွန္ေရး စစ္ပြဲႏွင့္ကိုယ္ေတာ္၏ ရွဟာဒသ္၊သား၊သမီးမ်ား၊သာဝက မ်ား ရွဟာဒသ္ မရွိခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ၎(မိုနာေဖက္မ်ား)မ်က္ႏွာကို ဖြင့္ဟၿပီးသား ျဖစ္ မည္မဟုတ္ေခ်။ေယဘုယအားျဖင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာတြင္ တစ္ခုမွ်က်န္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။

ထိုနည္းတူစြာ ကူဖာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ား ေလလံုးႀကီးသူမ်ားသည္ ေအမာမ္ဟ စန္(အ.စ)၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ကို အားလံုးမွ ေစာဒကတက္ခဲ့ၾကေပသည္။ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ထံေတာ္မွ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲအတြက္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ၾကေပ သည္။ဤသူမ်ားအားလံုးသည္ ဂုဏ္သိကၡာငယ္သြား၊ညိဳးသြားရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ဘယ္သို႔ဆိုေစ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ာမွ တစ္ခုမွာ ဤေတာ္ လွန္ေရး စစ္ပြဲျဖစ္ပါသည္။

 

ဤအ႒မရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္ သင္ခန္းစာ

 

       ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလတြင္ မိုနာေဖက္မ်ား မ်က္ႏွာႏွစ္ခုႏွင့္သူမ်ား အ ေျပာတြင္ တစ္မ်ိဳး၊အလုပ္တြင္တစ္မ်ိဳး လုပ္သူမ်ား အေရအတြက္မနည္းေခ်။ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အား အခ်စ္ထားသူတိုင္း မလြဲမေသြ မိုနာေဖက္မ်ားႏွင့္ ေဝးေဝးေန ရေပမည္။မိုနာေဖက္မ်ား၏ ေနဖာက္(အေရၿခံဳမႈ၊ဟန္ေဆာင္မႈ)တြင္ မမိေစရန္ သတိ တရားႏွင့္ ေနရေပမည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ မဆာ ေအဗ္အေပၚ မ်က္ရည္က်သူမ်ား၊ငိုေႂကြးသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊သို႔ေသာ္အလုပ္ႏွင့္ လက္ ေတြ႔တြင္ ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)ႏွင့္ ကြာေနသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရေပ မည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

နဝမရည္ရြယ္ခ်က္။

 

မြတ္စလင္မ်ားအတြက္

 

ႀကီးမားသည့္

 

စမ္းသပ္မႈ။

 

 

 

 

 

 

မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ႀကီးမားသည့္စမ္းသပ္မႈ

 

       ကမာၻလြတ္လပ္ေရးသမားမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲသည္ ထိုအခ်ိန္အခါက မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ စမ္းသပ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။

        ေႂကြးေၾကာ္မႈမ်ားအၿပီး အႏွစ္သာရ(အလုပ္ႏွင့္လက္ေတြ႔)နည္းသည္ အခ်ိဳ႕ရွီ အာမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အတြက္ စေတးမည္သူဟု ခံယူထားသူမ်ားသည္ မလြဲမေသြ မိမိကိုယ္တိုင္ စမ္းသပ္မႈယူရေပမည္။မဟာတမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏က်န္ရစ္ေနသည့္ ဆြာဟာဗာေတာ္မ်ား၊သာဝကေတာ္မ်ားသည္ မည္သို႔ဆိုေစ ေအမာမ္ဟစန္(အ.စ)ႏွင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)တို႔၏ ဝိေသသန လကၡဏာမ်ား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)မွ ၾကားခဲ့ၾကေပသည္။မည္သူမဆို ဗဒဲရရ္စစ္ပြဲ၊ အိုဟြဒ္စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ႏွင့္အတူ ပါဝင္ဆင္ႏြဲဖို႔ ရွဟာဒသ္ဘြဲ႔ခံယူဖို႔ ဆႏၵအာသီသထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈ၊ကို ခံစားရေလသည္။

        အို! ဝမ္းနည္းေလစြာ..!အမီရြလ္မိုေမနီးအလီ(အ.စ)ႏွင့္အတူ(နာေကစီး)(ကာ ေစသီး(န))(မာေရကီး(န))စစ္ပြဲမ်ားတြင္ စစ္ဆင္ႏြဲခဲ့ရလွ်င္ ေကာင္းေလစြ…အားလံုး ေသာအလံုးစံုေသာ စာေမးပြဲ၊စမ္းသပ္မႈမ်ားတြင္ ဖိတ္ေခၚခံခဲ့ရလွ်င္ ေကာင္းေလစြ…

        ၿပီးေနာက္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲသည္(မြတ္စလင္ မ်ား)အားလံုးအတြက္ စမ္းသပ္မႈႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။သို႔ေသာ္ ဤႀကီးမား၊ႀကီး က်ယ္သည့္ စမ္းသပ္မႈႀကီးတြင္ သန္႔စင္၊သန္႔ျပန္႔သည့္ ေနာက္လို္က္ေကာင္း(အစစ္ မ်ားျဖစ္သည့္)အုပ္စုငယ္ေလးသာ သီးသန္႔ဝင္ေရာက္ၿပီး၊ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကေလသည္။ ေရႊ၊ေငြ၊ဥစၥာ၊ပစၥည္း စုေဆာင္းသည့္အုပ္စု ဤႀကီးမားသည့္ စမ္းသပ္မႈတြင္ ဝင္ ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ၾကရာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကေခ်။

ဖာရစီကဗ်ာဆရာေရးသားသီကံုးထားပါသည္။

 

خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان *** تا سيه روى شود هر كه درو غشّ باشد

 

        ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္အား ကရ္ဗလာသို႔ မႂကြျမန္းရန္ တစ္ဦး၊တစ္ ေယာက္မွ တားျမစ္ေလွ်ာက္ထားရာ ေအမာမ္(အ.စ)မွ အေျဖေပးမိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

 

إذاأقَمْتُ في مَكاني فَبِما يُمْتَحَنُ هذَا الْخَلْقُ الْمَتْعُوسُ؟ وَبِماذايُخْتَبَرُونَ؟

အဓိပၸါယ္။။အကယ္၍မိမိေနရာတြင္ ထိုင္ေနမည္ဆုိလွ်င္ ဤအဖန္ဆင္းခံမ်ား ၎တို႔ ၏နဖူးစာ ျပန္လွည့္လာၾကသူမ်ား၏ စမ္းသပ္မႈသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္မည္နည္း? မည္သည့္နည္းျဖင့္ ၎တို႔ကိုစမ္းသပ္ရမည္နည္း?[69]

ၾကည့္-လဖဟူဖ္စာမ်က္ႏွာ(၆၇)၊ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္းအတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၃၁)

 

        ဤအျပင္ ဟန္ရွိၿပီး၊အဆံမရွိသူမ်ား၊မိမိကိုယ္အထင္ႀကီးေနသူမ်ား အေျမာက္ အမ်ား ရွိေနခဲ့ေပသည္။တစ္ခါတစ္ရံ မိမိတို႔အား အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံမွ ရစရာရွိ သည့္ အေႂကြးရွင္မ်ားဟု ထင္ေနၾကေပသည္။မလြဲမေသြ ၎တို႔အၾကား ခြဲထုတ္ျပဖို႔ မွတ္ေက်ာက္ လာသင့္ေပသည္။ေအသ္မမ္ေမဟြဂ်္သ္(တာဝန္ေက်ျပျခင္း)မလြဲမေသြ ရွိရေပမည္။ထိုမွသာ(၎တို႔)မိမိတို႔၏ ေနရာမွန္တြင္ ထိုင္ေနၾကေပမည္။

        တစ္ခါတစ္ရံ မတ္စလဟသ္(အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သာလွ်င္ အက်ိဳးအ ေၾကာင္း ဘာေၾကာင့္ဆိုတာ သိေတာ္မူျခင္း)အရ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကို ထင္ရွားေအာင္ ျပဳရေလသည္။ထိုမွသာ ဤအသိုင္း၊အဝိုင္းအတြင္း ဘာျဖစ္ေနသည္ ဆိုေၾကာင္းကို သိသြားေစရန္ အလို႔ငွာ ျဖစ္ေပသည္။

        က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ မိန္႔ေတာ္မူထားေလသည္။

 

أَمْحَسِبْتُمْ أَنْتُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمْ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْوَلَمْيَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَوَلِيجَةً وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

 

ၾကည့္-စူရာဟ္ေသာင္ဗာအာယတ္ေတာ္အမွတ္(၁၆)။

 

အဓိပၸါယ္။။အသင္တို႔သည္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ မခံရဘဲ ဤအတိုင္းအလြတ္ေပးျခင္းခံ ရမည္ဟု ထင္ေနပါသနည္း? အမွန္တကယ္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ ယခု အတိုင္း အသင္တို႔အနက္မွ မည္သူမ်ားသည္ေဂ်ဟာဒ္ ျပဳသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊၎တို႔သည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ရစူလ္(ဆြ)ႏွင့္မိုေမနီမ်ားကိုလြတ္ၿပီးမည္သူ ကိုမွ် မိတ္ေဆြ၊အခ်စ္ေမတၱာမထားသူမ်ားကိုပင္မၾကည့္ေတာ္မူေသးေခ်။ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ အသင္တို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ေကာင္းစြာ(အ လံုးစံု)        ကိုသိျမင္ေတာ္မူေသာ္အရွင္ျမတ္ ျဖစ္ေပသည္။

        မွန္လွေပသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္၏ ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲသည္

ကိုယ္ေတာ္၏ ေနာင္ေတာ္ေအမာမ္ဟစန္(အ.စ)အေနျဖင့္ ဘာအတြက္ေၾကာင့္ မို အာေဝယာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ခဲ့ရပါသနည္း? ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးထြက္ သက္အထိ၊ေနာက္ဆံုးေသြးစက္အထိ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္တြင္ တိုက္ပြဲ၊ဆင္ႏြဲဖို႔ အသင့္ရွိေနပါသည္ဟု ေစာဒကတက္ခဲ့ၾကသူမ်ားအတြက္ အေျဖျဖစ္ ေပသည္။

        သို႔ေသာ္ ကရ္ဗလာအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔လာရခ်ိန္တြင္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း (န)(အ.စ)သည္ ဤဖိတ္ေခၚသံကို ေပးေတာ္မူခဲ့ေပသည္။

 

مَنْ كانَ فِيناباذِلا مُهْجَتَهُ، مُوَطِّناً نَفْسَهُ عَلى لِقاءِ اللهِ فَلْيَرْحَلْ مَعَنا

 

အဓိပၸါယ္။။အၾကင္မည္သူမဆို မိမိ၏ေသြးအား ကၽြႏ္ုပ္၏လမ္းစဥ္တြင္ စေတးဖို႔အ သင့္ရွိမည္၊အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႏွင့္ေတြ႔ဖို႔(ရွဟီးဒ္အျဖစ္ခံဖို႔)အသင့္ရွိမည္ဆို လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္အတူ(အီရတ္ႏွင့္ကရ္ဗလာဖက္သို႔)ထြက္ရေပမည္။[70]

ၾကည့္-ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္းအတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၆၇)။

 

        ထိုအခ်ိန္ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လက္ေပၚ၊လက္ထပ္ၿပီး၊ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ ေကာင္းသည့္ ကရ္ဗလာအျဖစ္အပ်က္အား ထိုင္ၿပီး(ပြဲအျဖစ္)ၾကည့္ေနခဲ့ၾကေပသည္။

      ေပ်ာ့နည္း၊အားနည္း၊ပ်င္းရိသူကူဖာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားအခ်ိဳ႕သည္ ျပင္းထန္ စိတ္တက္ႂကြၿပီး၊အားမာန္အျပည့္ပါသည့္ စာမ်ားအေျမာက္အမ်ား ေရးသားပို႔သခဲ့ၾက ပါသည္။ကူဖာၿမိဳ႕သို႔ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ႂကြျမန္းလာၿပီး အစၥလာမ္မီ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ထူေထာင္ရန္ဖိတ္ေခၚ ေမတၱာရပ္ခံၾကေလသည္။ေက်ာ္ ၾကားသည့္ရီဝါယတ္ေတာ္အရ ဤစာမ်ားသည္(၁၂၀၀၀)အထိေရာက္သြားေလ သည္။[71]

ၾကည့္-ကစ္စာေယကရ္ဗလာက်မ္းစာမ်က္ႏွာ(၉၀၊၉၁)။

 

အကယ္၍ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ကရ္ဗလာဖက္သို႔မႂကြျမန္းခဲ့ မည္ဆိုလွ်င္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၎တို႔သည္လည္းပဲ ေအမာမ္ဟစန္(အ.စ)သခင္ အား ၎၏သာဝကေတာ္မ်ား ေစာဒကမ်ား တက္ခဲ့ၾကသလို ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)အားလည္းပဲ ေစာဒကမ်ားတက္ခဲ့ၾကေပလိမ့္မည္။

သုိ႔ေသာ္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲသည္ အားလံုးေသာ ေစာဒကတက္ခ်က္မ်ားကို အဆံုးသတ္ေစခဲ့ၿပီး အားလံုးအတူတူ မိမိတို႔၏ စမ္းသပ္မႈ၊ အစစ္ေဆးခံရမႈတြင္ ရွိခဲ့ၾကေပသည္။

 

နဝမရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္ သင္ခန္းစာ

 

        ဤေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ ေအမာမ္ကိုအခ်စ္ေမတၱာ ထားသူမ်ား၊သန္႔စင္၊သန္႔ရွင္းစြာ၊ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)ဖက္ပါသူူမ်ား ေနာက္လိုက္၊ ေနာက္ပါမ်ားအားလံုးအား မိမိတို႔သည္ ေအမာမ္(အ.စ)၏(ရွီအာျဖစ္သည္၊မိုဟစ္ေဗ အဟ္ေလဘို္က္(အ.စ)ျဖစ္သည္)ဆိုသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားကို သက္ေသျပႏိုင္ဖို႔လို ေၾကာင္း ဂ႐ုျပဳ၊သတိျပဳဖို႔အေရးႀကီးသည္ ဆိုသည့္ သင္ခန္းစာကို ေပးေနပါသည္။

        ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေဇယာရတ္နာေမတြင္ ေရးသားထားသည္မွာ-

 

يالَيْتَنا كُنّا مَعَكَ فَنَفُوزُ فَوزاً عَظيماً

 

ဆိုသည့္ဝါက်အားဖတ္ရြတ္ၾကေပသည္။

(ေန႔တိုင္းသည္အာ႐ႈရာ၊ေျမပထဝီတုိင္းသည္ ကရ္ဗလာ)ဆိုသည့္အဆိုကို ဂ႐ုျပဳျခင္း အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္ကာလ၏ ကရ္ဗလာမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ဆင္ႏြဲရေပ မည္။ထို႔ျပင္ အာ႐ႈရာကဲ့သို႔ေသာ္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားတြင္ စစ္မွန္စြာ၊မွန္ကန္စြာ၊ရပ္ တည္ ပါဝင္ၾကရမည္။သစၥာရွိၾကရေပမည္။

        မည္သို႔ဆိုေစ ဤစမ္းသပ္မႈ၊စစ္ေဆးမႈသည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ဤစမ္းသပ္မႈ၊စစ္ေဆးမႈမွ မည္သူမွ ေရွာင္လို႔ရမည္မဟုတ္ေခ်။

 

 

 

 

 

 

 

ဒသမရည္ရြယ္ခ်က္

 

ႀကီးမားသည့္

 

ရွဖာအတ္၏

 

ေနရာ

 

 

 

ႀကီးမားသည့္ရွဖာအတ္၏ေနရာ

 

       ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေဇယာရတ္နာေမမ်ား တြင္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ထံ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ထံဝဇီလာျပဳၿပီး ရွဖာအတ္(အသနားခံေပးမႈ)အားေတာင္းဆို ထားၾကပါသည္။ေဇယာရတ္အာ႐ႈရာ၏ ေနာက္ဆံုး စဂ်္သာျပဳရခ်ိန္တြင္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အား ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ မႈျပဳၿပီး ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)၏ဆင္းရဲ၊ဒုကၡမ်ားအေပၚ သည္းခံႏိုင္မႈအတြက္ ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။

ၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ဖတ္ရြတ္ၾကပါသည္။

 

أَللّهُمَّارْزُقْني شَفاعَةَ الْحُسَيْنِ يَومَ الْوُرُودِ

 

အဓိပၸါယ္။။အို အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ေကယာမသ္၊ကမာၻတရားစီရင္မည့္ေန႔တြင္ ေအမာမ္ဟုိစိုင္း(န)(အ.စ)၏ရွဖာအတ္(အသနားခံေပးမႈ)ကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။

ၿပီးေနာက္ဆက္ဖတ္ၾကပါသည္။

 

وثَبِّتْلِي قَدَمَ صِدْق عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحابِ الْحُسَيْنِ الَّذينَبَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَيْنِ

 

အဓိပၸါယ္။။ အို အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား ေအမာမ္ဟိုစိုင္း (န)(အ.စ)ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏သာဝကေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းေပးသနား ေတာ္မူပါ။ထိုသူမ်ား(ေအမာမ္(အ.စ)၏သာဝကေတာ္မ်ား)သည္ အရွင္၏ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)၏ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ မိမိတို႔၏ အသက္မ်ားကို စေတးခဲ့ၾကေပသည္။

        ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ဂြန္ဗတ္ေတာ္ေအာက္တြင္ ဒိုအာကဗူလ္ျဖစ္ျခင္း၊ ခါေကရွဖာ(ကရ္ဗလာေျမတံုး၊ေျမခဲ)မွေပ်ာက္ကင္းမႈ၊ရရွိမႈ၊စသည့္အက်ိဳးအာနိသင္ ေကာင္းမ်ားသည္ ႀကီးမားသည့္ ရွဖာအတ္ေတာ္မွျဖစ္ေပသည္။

        ဤအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား လာရွိေပသည္။ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ေနာက္ဆံုးမိမိ၏ဘိုးေတာ္ ရစူလ္ေလခိုဒါ(ဆြ)၏ေရာင္ဇာ ေတာ္အား ေနာက္ဆံုးေဇယာရတ္ျပဳၿပီး အိပ္ေပ်ာ္သြားေတာ္မူေလသည္။အိမ္မက္ ေတာ္အတြင္း မိမိ၏ဘိုးေတာ္သည္ ဤဩဝါဒေတာ္အား ၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

 

 

اِنَّ لَكَ فِى الْجَنَّةِ دَرَجاتٌلاتَنالُها اِلاّ بِالشَّهادَةِ

 

အဓိပၸါယ္။။မုခ်ဧကန္ ဂ်ႏၷတ္၊သုခဘံုတြင္ အသင္၏ေနရာသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္သခင္အနီးတြင္ သတ္မွတ္ၿပီးသား ျဖစ္ေပသည္။ထိုေနရာအား ရွဟာဒတ္(ရွ ဟီးဒ္အလုပ္ခံရမႈ)မွအပ မေရာက္ႏိုင္ေခ်။မဆြတ္ခူးႏိုင္ေခ်။[72]

ၾကည့္-ေဘဟာရြလ္အနဝါရ္အတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၁၃၊၃၂၈)

 

        စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာေျပာႏိုင္သည့္အခ်က္မွာ ဤေနရာ၏လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုမွာ ဤရွဖာအတ္(အသနားခံမႈ)ျဖစ္ေပသည္။

        သို႔ေသာ္ ရွဖာအတ္(အသနားခံမႈ)ဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္မွာ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ မိမိႀကိဳက္သည့္ ဂိုနာအတိုင္းအား က်ဴးေက်ာ္မည္၊ဝါဂ်စ္ဗ္အလုပ္တိုင္းကို မလုပ္ပဲေန မည္၊ၿပီးေနာက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္ထံ ေမတၱာရပ္ခံ မည္။ကိုယ္ေတာ္အားမိမိ၏ ရွဖီးအ္(အသနားခံေပးသူ)အျဖစ္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ထံေတာ္ဝယ္ ေတာင္းခံျခင္းကိုဆိုလိုပါသလား?

        မုခ်ဧကန္ ဤကဲ့သို႔ မဟုတ္ေခ်။မာစူမီး(အ.စ)၊ေအာင္လီယာေအလာဟီ(အ. စ)၊နဘီမ်ား(အ.စ)၏ ရွဖာအတ္သည္ ဂိုနာမ်ားျပဳလုပ္ဖို႔ မီးစြမ္းျပျခင္းကို မဆိုလိုေခ်။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ၿပီး ဂိုနာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

        အေၾကာင္းသည္ကား-ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ရွဖာအတ္ကို ေတာင္းခံလိုခ်ိန္တြင္ အကယ္၍ တိမ္းေစာင္းသြားမႈ၊လြဲေခ်ာ္သြားမႈ ျဖစ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ မလြဲမေသြ ေနာက္ ထပ္၊ထပ္ၿပီး ဂိုနာမ်ား မက်ဴးလြန္မိေစရန္ သတိတရားထားရေပမည္။ထိုမွသာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္မ်ား(နဘီ(ဆြ)၊ရစူလ္မ်ား(အ.စ)၊အဟ္ေလ့ ဘိုက္(အ.စ)ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ အဆက္အသြယ္ မျပတ္သြားမည္ျဖစ္ေပသည္။ဤ နည္းျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္မ်ားကို အလြန္တရာခြင့္လြတ္ေတာ္မူ ေသာ၊အလြန္တရာအသနားၾကင္နာေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ထံ ဝယ္ ရွဖီးအ္(အသနားခံေပးသူ)မ်ားအျဖစ္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ဤဒသမရည္ရြယ္ခ်က္္မွေပးသည့္ သင္ခန္းစာ

 

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ မဂ်လစ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ယူမည့္ အခ်ိန္တြင္ ဓမၼကထိကမ်ားထံမွ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္၏ အေျခအေနမ်ားကို ၾကားနာ ၾကရပါသည္။

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏အိမ္ေတာ္သူ၊အိမ္ေတာ္သားမ်ား၊ သာဝကေတာ္မ်ား၏ ရဲရင့္၊သတၱိ၊ဗ်တၱိရွိမႈမ်ား၊စေတးအနစ္နာခံမႈမ်ား၊ေရွရ္ခ္၊ဇိုလ္မ္၊အ မွားမ်ားအား ေတာ္လွန္ေခ်မႈန္းမႈတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္မိမိ၏ဝိညဥ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေစရေပမည္။ၿပီးေနာက္ မိမိတို႔၏ ႀကီးမားသည့္ ဦးေသွ်ာင္၊ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ရ စူလ္(ဆြ)၊အာေလရစူလ္(အ.စ)တို႔၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို ေျမဝယ္မက် လက္ေတြ႔ လုိက္နာ က်င့္သံုးရန္ စဥ္းစား၊ဆင္ျခင္ေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အေရးႀကီးပါ သည္။

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္အညီ မိမိေျခလွမ္းကိုလည္း လွမ္း ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရေပမည္။ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)၏(စစ္မွန္သည့္)အုပ္စုအတြင္း စာရင္းဝင္ လာရန္ႀကိဳးစားရေပမည္။ဤသည္လည္း မိမိအတြက္ ရွဖာအတ္၏အမ်ိဳးအစား တစ္ ခုျဖစ္သည့္ ရွဖာအတ္ေသသက္ဝီနီ ဆြတ္ခူးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ၿပီးေနာက္ ျမင့္ျမတ္သန္႔စသ္သည့္ ကရ္ဗလာေျမသို႔ ေဇယာရတ္ျပဳရန္သြား သည့္ အခ်ိန္အခါတြင္ ေအမာမ္(အ.စ)ႏွင့္ သန္႔စင္၊သန႔္ျပန္႔သည့္ သခင္၏သာဝကအ ေပါင္းအပါမ်ား ရွဟီးဒ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားကို အနီးကပ္ၾကည့္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လည္း မလြဲမေသြ ဤပုဂၢိဳလ္ထူး၊ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ား၏ လမ္းစဥ္အတိုင္းေလွ်ာက္လွမ္းရ မည္ဆိုသည့္ တာဝန္အသိတရားကို ခံစားရယူရေပမည္။ထို႔ေနာက္ မိမိေခတ္ကာလ ၏ ယဇီးဒ္(လ.န)ေနာက္လိုက္မ်ားကို ေတာ္လွန္ေခ်မႈန္းရေပမည္။ၿပီးေနာက္ စစ္မွန္ သည့္ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္အား ရပ္တည္ႏိုင္ရန္၊တည္ၿမဲရန္၊ထိန္းသိမ္းရန္၊ စေတးလွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေသြးေတာ္၊ကိုယ္ေတာ္၏အိမ္ ေတာ္သူ၊အိမ္ေတာ္သားမ်ားႏွင့္ သာဝကအေပါင္းအေဖၚမ်ား၏ ေသြးမ်ားကိုလည္းရွင္ သန္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ရေပမည္။

ဤအတြက္လည္း လက္ေတြ႔ႀကိဳးစားၾကရေပမည္။ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)၏ေရာင္ ဇာေတာ္ကို ထိန္းသိမ္းရေပမည္။ေစာ္ကားမႈ၊မ႐ိုမေသျပဳမႈ၊အမ်ိဳးမ်ိဳးမွကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ ရေပမည္။ေခတ္တိုင္း၊ေခတ္တိုင္းရွိမည္ ျဖစ္သည့္ရန္သူမ်ား အေရွ႕ရပ္တည္ ေတာ္လွန္ၿပီး ကာကြယ္ရေပမည္။ထိုမွသာ ဟဇရတ္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္ ႀကီး၏ ရွဖာအတ္ခံေပးရမည့္သူမ်ား စာရင္းတြင္ စာရင္းဝင္သြားမည္ျဖစ္ေပသည္။

ကိုယ္ေတာ္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏မိန္႔မွာသံ

 

هل من ناصر

 

ကၽြႏ္ုပ္အား ေဖးမကူညီဖို႔ မည္သူအသင့္ ရွိပါသနည္း? ဆိုသည့္အသံေတာ္အား ကၽြန္ ေတာ္တို႔ နားေထာင္ၾကၿပီးلبیک))ကိုယ္ေတာ္အတြက္ အသင့္ပါဟုအေျဖေပးၿပီး၊ကိုယ္ ေတာ္(အ.စ)အား ေဖးမကူညီၾကရေပမည္။

 

ၿပီးပါၿပီ။

သီးရ္လ္၊အီရန္သကၠရာဇ္(၁၃၈၈)

ရဂ်ဗ္လ၊(၁၄၃၀)ဟီဂ်ရီခုႏွစ္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မာတိကာစဥ္

အမွာစာ ……………………………………………………………………………………………………………………………….

၁။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေတာ္လွန္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ................................................................. ၂။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႀကီး၏အလုပ္ေတာ္မ်ား၊ရည္မွန္းခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား..................................

၃။က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္႐ႈေထာင့္မွ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ္မ်ား.......................

(၁)စၾကာဝ႒ာကို ဖန္ဆင္းရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္..................................................................................

(၂)ၾကယ္တာရာမ်ားကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္........................................................................

(၃)မႏုႆလူသားအားဖန္ဆင္းေတာ္မူရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္......................................................................

(၄)တမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ)ကိုေစလြတ္ေတာ္မူရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္.............................................................

(၅)သာသနာ့တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္မႈ၏ရည္ရြယ္ခ်က္..........................................................................

၄။ေအာင္လီယာေယေအလႅာဟ္ဟီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္............................................................................

၅။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေတာ္လွန္ေရးဆုိင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား....................................................

၆။ပထမရည္ရြယ္ခ်က္ .................................................................................................................

(၁)အြန္မသ္ေတာ္အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ေပးရန္............................................................................

၇။ ေအစ္လာ(ဟ္)(ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ျခင္း)ေဝါဟာရ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္...................................

(၁)အဖမဲ့ကေလးမ်ားဆိုင္ရာလုပ္ရပ္မ်ား၏ေအစ္လာ(ဟ္)..........................................................................

(၂) မိသားစုဆိုင္ရာအလုပ္မ်ား၏ေအစ္လာ(ဟ္)................................................................................

(၃)အြန္မသ္မ်ား၏အလုပ္မ်ားတြင္ေအစ္လာ(ဟ္)................................................................................

(၄)တစ္ကမာၻလံုးတြင္ေအစ္လာ(ဟ္)...........................................................................................

၈။ေအစ္လာ(ဟ္)ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း? ……………………………………………………………………………..

၉။အစၥလာမ္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏လက္ထက္တြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးျခင္း.......................

၁၀။ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ျခင္း! ……………………………………………………………………………………..

၁၁။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေခတ္............................................................................................

၁၂။ေအစ္လာ(ဟ္)ရည္ရြယ္ခ်က္၏ဆိုလိုခ်က္ ................................................................................

၁၃။ဒုတိယရည္ရြယ္ခ်က္...................................................................................................................

၁၄။ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကို ညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္ မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကို တားျမစ္ျခင္း.....................................

၁၅။အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္အားအတိုင္းထက္အလြန္အေလးေပးျခင္း........................................

၁၆။အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္၏အဆင့္မ်ား........................................................................

(၁)ပထမအဆင့္-ႏွလံုးသားႏွင့္ ဆိုင္သည့္အဆင့္...........................................................................

(၂)ဒုတိယအဆင့္-ႏႈတ္ႏွင့္ဆိုင္ရာအဆင့္.....................................................................................

(၃)တတိယအဆင့္-လက္ေတြ႔၊ကာယကံေျမာက္သည့္အဆင့္ ............................................................

၁၇။ေအမာမ္ဟိုစုိင္း(န)(အ.စ)သခင္ႏွင့္ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာကိုညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္မ ေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာကိုတားျမစ္ျခင္း..........................................................................................

၁၈။ အမရ္ေဗမအ္႐ူဖ္ ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ.........................................................

၁၉။တတိယရည္ရြယ္ခ်က္..............................................................................................................

၂၀။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားအား ရွင္သန္တည္ၿမဲေအာင္ျပဳျခင္း....................................

၂၁။ဗနီအိုမိုင္ယာ၏ေဗဒ္အတ္(သ)မ်ား..........................................................................................

(၁)တန္ဖိုးႀကီးမႈမ်ားကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း..........................................................................................

(၂)လူမ်ိဳးေရးအေရးေပးမႈ၊ခြဲျခားမႈမ်ား.................................................................................................

(၃)မသင့္ေတာ္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား...............................................................................................

(၄)ေနရာအတြက္ရာထူး................................................................................................................

၂၂။ဤတတိယရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ...........................................................................

၂၃။စတုတၳရည္ရြယ္ခ်က္ ................................................................................................

၂၄။အမွန္တရားဘက္မွ ကူညီေဖးမျခင္းႏွင့္ အမွားမတရားႏွင့္ တုိက္ပြဲဝင္ျခင္း.......................................

(၁)။အမွန္တရားႏွင့္အမွားမတရားတို႔၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္...........................................................

(၂)။စၾကဝ႒ာအတြင္းအေရးအႀကီးတကာ့အႀကီးဆံုးအမွန္တရား........................................................

၂၅။ေမ့ေလ်ာ့ခံခဲ့ရသည့္အမွန္တရားမ်ားႏွင့္ရွင္သန္ေနသည့္အမွားမတရားမ်ား........................................

(၁)ပထမေနရာ-လုယက္မႈႏွင့္ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ........................................................................

(၂)ဒုတိယေနရာ-တရားမဝင္အလုပ္မ်ားတြင္ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြအားသံုးစြဲျခင္း...........................................

(၃)တတိယေနရာ-မုသားဆိုျခင္းႏွင့္စြပ္စြဲမႈျပဳျခင္း...........................................................................

(၄)စတုတၳေနရာ-ယဇီးဒ္(လ.န)ကဲ့သို႔ ပုဂိၢဳလ္ထက္ အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို လြြဲေပးလိုက္ျခင္း .......

၂၆။ဤစတုတၳ ရည္ရြယ္ခ်က္မွ ေပးသည့္ သင္ခန္းစာ.............................................................................

၂၇။ပဥၥမရည္ရြယ္ခ်က္........................................................................................................................

၂၈။ဂ်ဟ္လ္(အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ)အားေတာ္လွန္ျခင္း..............................................................................

၂၉။ေဂ်ဟာလသ္၏အမ်ိဳးအစားမ်ား...................................................................................................

၃၀။ဗနီအိုမိုင္ယာလက္ထက္တြင္အစၥလာမ္မီအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚဂ်ဟ္လ္၏လြမ္းမိုးမႈ.....................................

၃၁။အခ်ိဳ႕အဟ္ေလ့စြႏၷတ္ပညာရွင္မ်ား၏ဝန္ခံမႈမ်ား...............................................................................

၃၂။ယဇီးဒ္(လ.န)၏ျပစ္မႈမ်ား၊ရာဇဝင္မႈမ်ား.........................................................................................

၃၃။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ဂ်ဟ္လ္ႏွင့္နာဒါနီအားေတာ္လွန္ျခင္း.................................................

၃၄။ဤပဥၥမရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ.......................................................................................

၃၅။ဆ႒မရည္ရြယ္ခ်က္......................................................................................................................

၃၆။အစၥလာမ္မီအစိုးရအားတည္ေထာင္ျခင္း............................................................................................

၃၇။အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္အစိုးရတည္ေထာင္မႈအတြက္အေရးပါမႈ..............................................................

၃၈။အစၥလာမ္၏အုတ္ျမစ္မ်ား.........................................................................................................

၃၉။ေဝလာယသ္၏ဆိုလိုသည့္အဓိပၸါယ္မွာအဘယ္နည္း?....................................................................

၄၀။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း()(.)သခင္၏(စစ္မွန္သည့္)အစၥလာမ္မီအစိုးရအားထူေထာင္ ရန္လိုလားေတာ္မူခဲ့ျခင္း........

၄၁။ဤဆ႒မရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ.................................................................................

၄၂။ဖန္ဆင္းမႈစနစ္တြင္အဒါလသ္.................................................................................................

၄၃။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း()(.)ႏွင့္အဒါလသ္........................................................................................

၄၄။ဗနီအိုမိုင္ယာ၏အာဏာရွိသည့္အခိ်န္တြင္ ဇိုလ္မ္ဝါေစသမ္.....................................................................

၄၅။ဤသတၱမရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ....................................................................................

၄၆။အ႒မရည္ရြယ္ခ်က္.................................................................................................................

၄၇။မိုနာေဖက္မ်ား၏မ်က္ႏွာအားဖြင့္ဟျပျခင္း..........................................................................................

၄၈။ဤအ႒မရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္ သင္ခန္းစာ...................................................................................

၄၉။နဝမရည္ရြယ္ခ်က္......................................................................................................................

၅၀။မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ႀကီးမားသည့္စမ္းသပ္မႈ..................................................................................

၅၁။နဝမရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္ သင္ခန္းစာ........................................................................................

၅၂။ဒသမရည္ရြယ္ခ်က္…………………………………………………………………………………………………………………

၅၃။ႀကီးမားသ့္ရွဖာအတ္၏ေနရာ………………………………………………………………………………………………………

၅၄။ဤဒသမရည္ရြယ္ခ်က္္မွေပးသည့္ သင္ခန္းစာ.....................................................................................

 

 

[1] ဤဆိုလိုခ်က္သည္ ကဗ်ာဆရာ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ ျဖစ္ေပသည္။ပိုမိုၿပီး အက်ယ္ရွင္းလင္းခ်က္ ကိုမီးရ္ဇကြမ္းမီး ေရးသားထားသည့္جامع الشتاتအတြဲစာမ်က္ႏွာ ၄၆၄ တြင္ ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။

[2]က်ယ္ျပန္႔စြာေလ့လာႏိုင္ရန္ သဖ္စီးရ္ နမူနာအတြဲ ၂၂၊အထက္ေဖၚျပထားသည့္ အာယတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ အက်ယ္ တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါ သည္။(အေၾကာင္းမွာ ဤခဝပ္ ကိုးကြယ္မႈျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ လမ္းမွန္ ကိုရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္ (အလႅာဟ္)ႏွင့္ နီးကပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။)

[3] بحارالانوار، ج 16، ص 210
[4] عنكبوت، آيه 45
[5] بقره، آيه 183
[6] حج، آيه 28
[7] بقره، آيه 179

 

[8] မိုဟမၼဒ္ဟနဖီေယအမီရြလ္မိုေမနီ၏သားေတာ္ျဖစ္ေပသည္။ဟနဖီေယဆိုသည္မွာ၎မယ္ေတာ္၏လကဖ္(ေက်ာ္ၾကားသည့္အမည္)ျဖစ္ေပသည္။၎မယ္ေတာ္၏အမည္ရင္းမွာေခါင္ေလဂ်ာအ္ဖရ္ဗင္ကိုင္()သမီးျဖစ္ပါသည္။ေအမာမ္ေရဇာ(.) ထံမွလာရွိသည္မွာအမီးရြလ္မိုေမနီ(.) မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။မိုဟမၼဒ္အမည္ပါသူမ်ားသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ကိုဖီဆန္ပုန္ကန္မႈျပဳျခင္းမွေရွာင္ရွားၾကေလသည္။ဤမိုဟမၼဒ္မ်ားသည္မည္သူမ်ားျဖစ္ပါသနည္းဟုေမးျမန္းေလရာမိုဟမၼဒ္ဗင္ဂ်ာအ္ဖရ္၊မိုဟမၼဒ္ဗင္အဘီဘာကရ္၊မိုဟမၼဒ္ဗင္ဟိုဇိုင္ဖာႏွင့္မိုဟမၼဒ္ဗင္အမီးရြလ္မိုေမနီဟနဖီေယတို႔ျဖစ္ေၾကာင္းအေျဖေပးေတာ္မူေလ၏။

သို႔ေသာ္၎အေနျဖင့္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း()(.)ႏွင့္အတူကရ္ဘလာမလာသည္မွာေယဘုယ်အားျဖင့္ခိုင္လံုသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္(သို႔) မတ္စလဟသ္(ဆင္ျခင္တံုတရားကိုအေျခခံၿပီးအေျခအေနအရျပဳရသည့္အလုပ္၊လူသား၏အကိ်ဳးအျမတ္အတြက္သာျဖစ္ေပသည္။)အရျဖစ္ေပသည္။ဟဇရတ္() မိုဟမၼဒ္ဗင္ဟနဖီေယ၏ကြယ္လြန္သည့္ခုႏွစ္ႏွင့္ျမဳပ္ႏွံထားသည့္ေနရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးအကြဲအလြဲရွိေပသည္။အခ်ိဳ႕အေနျဖင့္၎၏ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္ခုႏွစ္အားဟီဂ်ရီ(၈၀)ခုႏွစ္ျမဳပ္ႏွံထားသည့္ေနရာအားဂ်မာလ္ေလရဇာဝီ္ဟုဆိုၾကၿပီးတစ္ခ်ိဳ႕ကသြာေအဖ္ဟုဆိုၾကေလသည္။

ၾကည့္။။(              قصّه كربلا، ص)စာမ်က္ႏွာ(၇၁)
[9] فتوح ابن اعثم، ج 5، ص 33 و بحارالانوار، ج 44، ص 329
[10] بحارالانوار، ج 100، ص 80 ; تحف العقول، سخنان امام حسين(عليه السلام)، اوّلين سخن

 

[11] အထက္ေဖၚျပပါအာယတ္ေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးအက်ယ္ႏွင့္အဖမဲ့ကေလးမ်ားကိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာအက်ိဳးအျမတ္မ်ား၏အာနိသင္မ်ားကိုသိရွိနားလည္ေစရန္ကၽြႏ္ုပ္၏စာအုပ္(از تو سؤال مى كنند)ကိုေလ့လာဖတ္႐ႈေစလိုပါသည္။

[12] အစၥလာမ္သာသနာေတာ္တြင္လူထု၏အလုပ္မ်ားတြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ျခင္းကိုအထူးအလြန္တရာေလးေပးထားေပသည္။ဤဆိုလိုခ်က္ကိုက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏အာယတ္ေတာ္မ်ား၊မာစူမီး(အ.စ)ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားကိုေလ့လာျခင္းျဖင့္ထင္ရွားစြာသိႏိုင္ပါသည္။တန္ဖိုးရွိသည့္က်မ္းအူစူေလကာဖီအတြဲ(၂) ၊အီမာန္အခန္းလူထုအားေအစ္လာ(ဟ္)ျပဳျခင္းဆိုင္ရာက႑တြင္ရီဝါယတ္ေတာ္(၇)ခုလာရွိရာ၊နမူနာျဖင့္ရီဝါယတ္ေတာ္(၁)ခုတည္းသာေဖၚျပၿပီးတင္းတိမ္လိုက္ပါအံ့။ေအမာမ္ဂ်ာဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-လူထုအားေအစ္လာ(ဟ္)ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ေပးျခင္းသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူသည့္ဆဒ္ကာတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။

[13] هود، آيه 88
[14](ان اريد الاّ الاصلاح ما استطعت)ညာသံသည္ဟဇရတ္(သ)႐ိႈအိုုက္ဗ္(အ.စ)တစ္ပါးတည္း၏ညာသံမဟုတ္ေခ်။အျခားတမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)အားလံုးႏွင့္စစ္မွန္သည့္ေခါင္းေဆာင္တိုင္း၏ညာသံျဖစ္ေပသည္။၎တို႔အားလံုးသည္အေျပာအေဟာႏွင့္အညီလက္ေတြ႔၎ညာသံကိုသက္ေသထူျပခဲ့ၾကေလသည္။၎တို႔(တမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ)သည္လူထု၏ႏွလံုးသားကိုေဖ်ာ္ေျဖေပးရန္၊လူထု၏ဂိုနာမ်ားကိုခြင့္လြတ္ပလပ္ဖို႔ေပးရန္၊ဂ်ႏၷတ္အမတသုခဘံုအားေရာင္းခ်ရန္အႏိုင္က်င့္သူမ်ားႏွင့္ပ်င္းရိသူမ်ားကိုအားေပးအားေျမႇာက္ျပဳရန္ႂကြျမန္းလာေတာ္မမူေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္၎တို႔အားလံုး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာဘက္စံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ေပးရန္အတြက္ျဖစ္ေပသည္။စဥ္းစားေတြးေခၚမႈတြင္ေအစ္လာ(ဟ္)၊စာရိတၱတြင္ေအစ္လာ(ဟ္)၊စာေပယဥ္ေက်းမႈႏွင့္စီးပြားေရးတြင္ေအစ္လာ(ဟ္) ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးတြင္ေအစ္လာ(ဟ္)၊ဘက္စံုက႑စံုတြင္ေအစ္လာ(ဟ္)၊၎တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ဤရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုျပည့္စံုေအာင္ႏိုင္မႈအတြက္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ေပၚသာလွ်င္အားကိုးအားထားျပဳၾကေပသည္။မည္သည့္လုပ္ႀကံဇတ္ခင္းမႈ၊ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွ်မေၾကာက္ခဲ့ၾကေခ်။
သဖ္စီးနမူနာက်မ္းအတြဲ(၉)စာမ်က္ႏွာ(၂၆၇)တြင္ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။
[15] شبيه اين مطلب، در آيه شريفه 85 سوره اعراف نيز آمده است

[16]ဟဇရတ္()အလီ(.)အေနျဖင့္ နဟ္ဂ်ိဳဗလာဂါက်မ္း ခြသ္ဗာ()တြင္ ဂ်ေဟလီယသ္(အသိဥာဏ္၊ပညာမဲ့မႈ၊႐ုပ္ တု၊ဆင္းတု ကိုးကြယ္မႈကို)ထင္ထင္၊ရွားရွား၊ျပတ္ျပတ္၊သားသား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမို၍က်ယ္ျပန္႔စြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ေဖၚျပပါ ခြသ္ဗာကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

[17] بحارالانوار، ج 16، ص 120
[18] وسائل الشيعه، ج 19، ص 142

 

[19]မရ္ဟြမ္ရွိတ္ခ္မိုဖီးဒ္(.)အေနျဖင့္ မိမိ၏က်မ္း ေအရ္ရွာဒ္စာမ်က္ႏွာ(၃၅၅)တြင္ မိုအာေဝယာ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဆင့္ျပန္ေရးသားထားပါသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ ကစမ္၊ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္အသင္တို႔ႏွင့္စစ္ တိုက္ခံရျခင္းမွာ အသင္တို႔ နမာဇ္ဝတ္ျပဳရန္၊႐ိုဇာေဆာက္တည္ရန္၊ဟဂ်္ျပဳလုပ္ရန္၊ဇကာဒ္ေပးေဆာင္ရန္အတြက္ မဟုတ္ေခ်။ဤအလုပ္မ်ားကို အသင္တို႔ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနေပသည္။ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အသင္တို႔ႏွင့္ စစ္ဆင္ႏြဲ ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အသင္တို႔အေပၚ အာဏာအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ေခ်သည္။(အာဏာအခ်ဳပ္အျခာရရန္၊ ျဖစ္ေပသည္။)အာ႐ႈရာစာမ်က္ႏွာ(၁၆၂)

[20] ဤဝါက်သည္ (تذكرة الموضوعات)က်မ္းစာမ်က္ႏွာ(၁၈၃)( كشف الخفاء)က်မ္းအတြဲ(၂)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၁၁)တြင္လာရွိပါသည္။ဟဒီးစ္ေတာ္မဟုတ္ေခ်။

[21]အဗ္ေနကစီးရ(ရွီအာမုန္းတီးသူ)အစြန္းေရာက္စြန္နီသမိုင္းဆရာအေနျဖင့္ေျပာၾကားသည္မွာ-ယဇီးဒ္(လ.န)သည္ေမြးစအရြယ္တြင္အရက္ေသစာ၊ေသာက္စားခဲ့သည္။သီခ်င္းဆိုျခင္း၊ေတာလိုက္ျခင္း(အေပ်ာ္)၊သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေပးသူကၽြန္မ်ား၊ကၽြန္မမ်ားကိုသီဆိုေဖ်ာ္ေျဖခိုင္းျခင္း၊ေခြးျဖင့္ေဆာ့ျခင္း၊ဦးခ်ိဳပါသည့္ေတာသိုးမ်ားကိုေသသည္အထိသတ္ပုတ္ေစျခင္းတို႔တြင္နာမည္ႀကီးေလသည္။ေန႔စဥ္၊ေန႔တိုင္းမနက္အခ်ိန္တြင္မူး႐ူးၿပီး၊လွဲလိုက္၊ထလိုက္ျဖစ္ေနေပသည္။ေမ်ာက္ငယ္ေလးတစ္ေကာင္ကိုျမင္းကုန္းႏွီးခံေပၚတင္ၿပီးစီးေလသည္။ေဆာ့ေလ၏။ေမ်ာက္ငယ္ႏွင့္ေက်းကၽြန္မ်ားကိုအဝါေရာင္(ေရႊ)ဦးထုပ္ေဆာင္းေပးေလ၏။သူ၏ေမ်ာက္ငယ္ေသသြားခိ်န္တြင္ဝမ္းနည္းပက္လက္ျဖစ္ခဲ့ရွာေလသည္။အာ႐ႈရာက်မ္းစာမ်က္ႏွာ(၂၁၉)

[22] المنتظم، ج 4، ص 179 (حوادث سال 63 هـ . ق) به نقل از عاشورا، ص 217

 

[23] بحارالانوار، ج 44، ص 329 ; مقتل خوارزمى، ج 1، ص 188
[24] بحارالانوار، ج 44، ص 329 ; فتوح ابن اعثم، ج 5، ص 33

 

[25] نهج البلاغه، كلمات قصار، 374

 

[26] وسائل الشيعه، ج 11، ابواب الامر والنهى، باب 3

[27]မစ္အူးဒ္ဒီ၏မရ္စဂ်္ဂ်ိဳလ္ဇာအဗ္အတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၆၇)အရ ယဇီးဒ္(.)၏တိုေတာင္းလွသည့္ အာဏာရွင္ေခတ္ တြင္ သူ၏နန္းေတာ္သည္ ျပႆနာမ်ား၊မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္မ်ား၊ျပစ္မဲ့ဒုစ႐ိုက္လုပ္ရပ္မ်ား၊အရွက္သိကၡာမဲ့မႈမ်ား ဂိုနာမ်ား ၏အေျခစိုက္ရျဖစ္ေနေပသည္။သူ၏မေကာင္းမႈအာနိသင္မ်ားမွာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း က်ယ္ျပန္႔သြားခဲ့ေလသည္။ မည္မွ်ပင္ျဖစ္သြားသည္ဆိုလွ်င္ ယုတ္စြ ျမင့္ျမတ္ေကာင္းျမတ္သည့္ေဒသမ်ား ဥပမာအားျဖင့္ မကၠာဟ္ႏွင့္မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ ေတာ္မ်ား၌ပင္ အမ်ားစုသည္အေပ်ာ္အပါး၊အေျခအျမစ္မရွိသည့္(တရားေတာ္မွခြင့္မျပဳသည့္)ကိရိယာတန္ဆာမ်ား အသံုးျပဳခဲ့ၾကေလသည္။အာ႐ႈရာက်မ္းစာမ်က္ႏွာ(၂၁၆)

 

[28] ص480 التحفة السنيّة، ص 79; اضواء على الصحيحين، ص 286; و الانتصار للعاملى، ج 6،

[29]မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ အမရ္ဗင္အာဆ္၊ေဇယာဒ္ဗင္အဘီေယ၊မို႐ိုင္ဗင္႐ိႈင္အ္ဗာ၊စမရဟ္ဗင္ဂၽြန္ဒဗ္ကဲ့သို႔ေသာ္(မသူ ေတာ္မ်ားကို)အီဂ်စ္(ထိုအခ်ိန္ကၿမိဳ႕)၊ဗစရာၿမိဳ႕၊ကူဖာၿမိဳ႕မ်ား၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေစခဲ့ေလသည္။ဂ႐ုျပဳသင့္စရာ၊ အံ့ဩဖြယ္အရာမွာ အမီးရ္ရြလ္မိုေမနီ ဟဇရတ္()အလီ(.)အေနျဖင့္ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ ေျပးမိန္႔ခြန္းကို နဲဟ္ဂ်ိဳဗလာဂါက်မ္းနာေမ(စာ)အမွတ္(၆၂)တြင္ သတင္းေပးမိန္႔ထားေၾကာင္း ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။အ က်ယ္တဝင့္ ေလ့လာလိုလွ်င္ အာ႐ႈရာစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ(၁၆၃)ေနာက္ပိုင္းကို ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။

[30] بحارالانوار، ج 52، ص 302، ح 46 و صفحات 174 و 175 و 178 و 199

 

[31] تاريخ طبرى، ج 3، ص 28 ; بحارالانوار، ج 44، ص 340 ; اعيان الشيعه، ج 1، ص 59
[32] مقتل عوالم، ص 54

[33] သမၼတႀကီးအြစ္မန္အေနျဖင့္(အစၥလာမ္တရားေတာ္အျပင္)ျပႆနာျပဳသူမ်ား၊ပ်က္စီးသူမ်ား၊ညႇဥ္းပန္း၊ႏွိပ္စက္သတ္ ျဖတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဝလီဗင္အိုက္ဗဟ္ဗင္အဘီမိုအီ(သြ)ကို ကူဖာၿမိဳ႕ဝန္၊အဗ္ဒြလႅာဟ္ဂါေမရ္ဗင္ဂေရးစ္အား ဗစာရာၿမိဳ႕ဝန္၊အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္အဘီစာရ္ဟ္ကို အီဂ်စ္ၿမိဳ႕ဝန္(အီဂ်စ္သည္ထိုအခ်ိန္ကၿမိဳ႕ျဖစ္ေပသည္။)မရ္ဝန္ဗင္ေဟ ကမ္ကို မိမိ၏အဆင့္ျမင့္ အတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ ရာထူးမ်ာေပးခဲ့ေလသည္။

အလ္ေအစ္သီအာဗ္က်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၆၉၀)ႏွင့္၊အလ္အဂါနီက်မ္းအတြဲ()စာမ်က္ႏွာ(၃၅၆)၊အရဆိုလွ်င္ အဗူဆိုဖီယန္ အေနျဖင့္ေခလာဖသ္သည္ မ်ိဳးႏြယ္ႏွစ္စု သီးမ္မ်ိဳးႏြယ္(အဘူဗကဲရ္မ်ိဳးႏြယ္)ႏွင့္၊အဒီမ်ိဳးႏြယ္(အိုမရ္မ်ိဳးႏြယ္)တို႔ထံေရာက္ ခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေခလာဖသ္ရဖို႔ ေလာဘတက္ခဲ့သည္ဟု ဝန္ခံေျပာဆိုထားေလ၏။

[34]ရီဝါယတ္ေတာ္အရ ဗိုင္အတ္ေသေရဇ္ဝန္ႏွင့္ ဗဒဲရ္စစ္ပြဲဝင္ တစ္ခ်ိဳ႕ပါဝင္သည့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ သာဝက ေပါင္း(၃၀၀)သည္ စစ္ဖီ()တိုက္ပြဲတြင္ ေအမာမ္အလီ(.)ႏွင့္အတူ လက္တြဲခဲ့ၾကေလ၏။ဤသာဝကေတာ္မ်ားမွ (၆၃)ပါးသည္ စစ္ေျမျပင္၌ ရွဟီးဒ္ဘြဲ႔ခံယူခဲ့ၾကေလသည္။

ဗရန္း(မ္)ေမေအမာမ္အမီးရြလ္မိုေမနီ(.)အတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၈၃)

[35] ဂ်ရ္ဂ်္ဂ်ရ္ဒါက္အေနျဖင့္မိမိ၏စာအုပ္(الامام على صوت العدالة الانسانية )အတြဲ(၁)၊စာမ်က္ႏွာ((၁၂၄)တြင္ဗနီအိုမိုင္ယာသည္အြစ္စမန္သမၼတေၾကာင့္အားေကာင္းခဲ့ေၾကာင္းေရးသားထားပါသည္။အြစ္မန္အေနျဖင့္ျပည္သူ႔ဘ႑ေငြေသာ့ႏွင့္ဘုရင္(သမၼတ)ကိုင္ဓားအားဗနီအိုမိုင္ယာ၏လက္ထဲသို႔အပ္ခဲ့ေလသည။(အာ႐ႈရာစာမ်က္ႏွာ(၁၄၀)။

[36]သမၼတႀကီးအြစ္မန္၏ စာရင္းအင္းမရွိေပးကမ္းမႈမ်ားမွ နမူနာတစ္ခ်ိဳ႕ကိုတင္ျပပါမည္။ဂ႐ုျပဳ ေလ့လာေပးရန္ေမတၱာ ရပ္ခံအပ္ပါသည္။

(က)အာဖရိကမွရရွိခဲ့သည့္ စစ္ပြဲရပစၥည္းမ်ားမွ တန္ဖိုး၊ဒီနာေငြ()သိန္းတန္ တစ္ေမစ္ကာလ္အေလးခ်ိန္ရွိေရႊႏွင့္ ျပည္ သူပိုင္ဘ႑ာေငြမ်ားမွ တန္ဖိုးေငြေဒရ္ဟမ္()သိန္းေငြကိုလည္းေကာင္း၊မရ္ဝန္ဗင္ေဟကန္(မ္)အား ေပးကမ္းလိုက္ေလ သည္။ဤအတြက္လည္း ျပည္သူပိုင္ ဘ႑ာေငြမ်ားေသာ့ကိုင္ ဇိုက္ဗင္အရ္ကမ္အေနျဖင့္ ေစာဒကတက္ခဲ့ေလသည္။

()ဒီနာ(သို႔)ဒီရ္ဟမ္()သိန္းအား အဗူစိုဖီယန္ကို ေပးကမ္းခဲ့ေလသည္။

()အာဖရိကတိုက္ပြဲတစ္ခုမွ စစ္ပြဲရပစၥည္းမ်ားမွ တန္ဖိုး၊ဒီနာေငြ()သိန္းအား ေရဇာအိုင္ရွ္အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္အဘီေစ ရဟ္၏ အစ္ကိုအားေပးကမ္းခဲ့ေလသည္။

() မရ္ဝန္ဗင္ေဟကန္(မ္) အစ္ကိုဟာေရစ္ဗင္ေဟကမ္()အားေဒရ္ဟမ္ သံုးသိန္းေပးခဲ့ေလသည္။

ပိုမိုၿပီးအက်ယ္တဝင့္သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္အလ္ဂဒီးရ္က်မ္းအတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၂၅၇)မွ(၂၈၆)အထိေလ့လာမွတ္သားေပးဖို႔ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

[37]စူရာဟ္႐ိႈရာအာယတ္ေတာ္အမွတ္(၁၅)တြင္အထက္ပါစာသားကိုေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။သို႔ေသာ္လည္းပဲတမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး(ဆြ)၏ ရီဝါယတ္ေတာ္၏စာသားအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳထားသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။မကာသီးဗ္အလ္ ရစူလ္က်မ္းအတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၃၃၈)တြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

[38] نهج البلاغه، خطبه 224

 

[39]စူရာဟ္ဗက္ရဟ္အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၂၀၇)၊အဓိပၸါယ္(ထို႔ျပင္အခ်ိဳ႕လူထုမွအီမာန္သက္ဝင္ယံုၾကည္သူ၊ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔စေတးသူ၊လိုင္လာသိုလ္မဘီး()တြင္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ေနရာတြင္အစားထိုးအိပ္ေတာ္မူေပးခဲ့သူဟဇရတ္()အလီ(.))မိမိ၏အသက္ဇီဝိန္ကိုအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မႈအတြက္ (အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အား)ေရာင္းခဲ့ေလသည္။လွဴခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္အမွန္စင္စစ္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ေက်းကၽြန္(အဖန္ဆင္းခံမ်ား)အားလံုးအေပၚအလြန္တရာခ်စ္ခင္သနားၾကင္နာေတာ္မူသည့္အရွင္သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။

[40]စူရာဟ္ဗက္ရဟ္အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၂၀၄)ႏွင့္(၂၀၅)၊အဓိပၸါယ္(ထို႔ျပင္အခ်ိဳ႕လူထုမွဤေလာကီဘဝႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၊၎၏အေျပာအဆိုမ်ားသည္အသင္အားႏွစ္ႏသက္ေစမည္။(အျပင္ပိုင္း၊မ်က္ျမင္ပိုင္းတြင္အလြန္တရာခ်စ္ခင္ေၾကာင္းကိုျပသေပမည္။) အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အား(မိမိတို႔)ႏွလံုးသားအတြင္းရွိအရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးသက္ေသအျဖစ္ထူၾကေပမည္။အမွန္တကယ္၎သူမ်ားသည္ၾကမ္းတမ္းတကာအၾကမ္းတမ္းဆံုးရန္သူမ်ားျဖစ္ေပသည္။(တို႔၏လကၡဏာရပ္မ်ားမွာဤကဲ့သို႔ျဖစ္ေပသည္။)ျပန္လွည့္ထြက္ခ်ိန္တြင္(အသင္အနီးမွအျပင္ထြက္မည္ဆိုလွ်င္)ကမာၻေျမပထဝီျပင္တြင္ဒုစ႐ိုက္မ်ား၊လမ္းစဥ္ကိုဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေလသည္။)

[41]ေအဗ္ေနအဘီအလ္ဟဒီးဒ္ေရးသားထားသည့္ရွရ္ဟ္ေဟနဟ္ဂ်ိဳဗလာဂါက်မ္း၊အတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၇၃)

[42]သဖ္စီးရ္ဖစ္ေရရာဇီ၊႐ိုဟိုလ္မအာနီ၊အလ္ဒိုရြလ္မန္စူရ္၊မဂ်္မအိုလ္ဗရန္()ႏွင့္သဖ္စီးရ္ နမူနာက်မ္းမ်ားတြင္(အထက္ ေဖၚျပပါ အာယတ္ေတာ္မ်ား၏ သဖ္စီးရ္ဖြင့္ဆိုမႈေအာက္တြင္)ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။

[43] مناقب ابن شهر آشوب، ج 4، ص 38; شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 16، ص 46

 

[44] تحف العقول، ص 174; تاريخ طبرى، ج7، ص 300

 

[45] သဖ္စီးနမူနာအတြဲ(၁၂)၊စာမ်က္ႏွာ(၂၃၅)၊အထက္ေဖၚျပပါအာယတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

[46] ဟဇရတ္()အလီ(.)အေနျဖင့္ နဟ္ဂ်ိဳဗလာဂါက်မ္း ခြသ္ဗာအမွတ္(၂၇)တြင္ ဤအေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မိန္႔ၾကားေတာ္မူထားေပသည္။

[47] ခြါဂ်ိဳရီအေနျဖင့္ စစ္ဖီး()စစ္ပြဲတြင္ အမီးရြလ္မိုေမနီး ဟဇရတ္()အလီ(.)၏သာဝကေတာ္ေပါင္း(၂၅၀၀၀)က် ဆံုး ရွဟီးဒ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊၎တို႔ထဲတြင္ ဟဇရတ္()အမာရ္ယာေစရ္ႏွင့္ဗဒဲရ္စစ္ပြဲဝင္ သာဝကေတာ္ေပါင္း ဆြာဟာဗာ ေတာ္ေပါင္း(၂၅)ပါးလည္း ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။

[48]စိုခန္နာေနဟိုစုိင္း()ေအဗ္ေနအလီ(.)စာအုပ္၊စာမ်က္ႏွာ(၁၁)ကိုေလ့လာႏိုင္ေပသည္။

[49] ေဇယာရတ္အရ္ပအီး()သည္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း()(.)တစ္ပါးတည္းအတြက္သာ လာရွိေပသည္။အျခားမအ္စူးမီး မ်ားအတြက္ မလာရွိေခ်။ဤေဇယာရတ္သည္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ေဇယာရတ္ေတာ္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ဆင့္ျပန္သူ ရဝီမွာ႐ွိတ္()သူစီး(.)ျဖစ္ပါသည္။ေဇယာရတ္ပါစာသား၏အစပထမပိုင္းကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္(ေအမာမ္ဇရီေတာ္၏) အေဝးမွလည္း ဖတ္ႏိုင္ေပသည္။(ေအာက္ပိုင္းပါစာသားမ်ား)အရ အနီးနားမွလည္း ဖတ္ႏိုင္ေပသည္။ေယဘုယ်အား ျဖင့္ အနီးမွျဖစ္ေစ၊အေဝးမွျဖစ္ေစ ဖတ္ရြတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆိုလိုထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။သဟ္ဇီးဗိုလ္အအ္ကာမ္-႐ွိတ္()သူစီး(.)၏အတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၅၂)ႏွင့္အတြဲ(၃၇)တြင္ ဤေဇယာရတ္ေတာ္အား ေအမာမ္ဟစန္အစၥကရ္ ရီ(.)မွ ဆင့္ဆိုထားေၾကာင္းကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

[50] မရ္ဝန္ဗင္ေဟကမ္သည္ တတိယသမၼတအြစ္မန္၏ ညီအစ္ကို၊တစ္ဝမ္းကြဲႏွင့္ သားမက္ေတာ္ၿပီး အဆင္ျမင့္ အတိုင္ ပင္ခံျဖစ္ေပသည္။ဟဇရတ္ရစူလ္ေလခိုဒါ(ဆြ)အေနျဖင့္ မိမိ၏သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိေနစဥ္ သူအား၊မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မွ နယ္ႏွင္ဒဏ္၊ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။သူ၏ဒုစ႐ိုက္မ်ား၊မသန္႔ျပန္႔သည့္လုပ္ရပ္မႈ၊ရာဇဝင္မ်ား ရွိေပသည္။ဤ အေၾကာင္းကို မရ္ဟြမ္အလာမာအမီနီ(.)အေနျဖင့္ မိမိ၏တန္ဖိုးရွိသည့္က်မ္း၊အလ္ဂဒီးရ္အတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ (၂၆၀)ေနာက္တြင္ တင္ျပသီကံုးထားပါသည္။

[51] لهوف، ص 20; ومثيرالاحزان، ص 10
[52] شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 5، ص 130 ; و ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج 1،ص 376

 

[53] အက်ယ္တဝင့္သိႏိုင္ရန္ ေကသာေဗအာ႐ႈရာက်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၂၃၁)ေနာက္ပိုင္း ေလ့လာရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါ သည္။

[54] جواهرالكلام، ج 20، ص 46-48 ; و ج 41، ص 344 و 345

 

[55] ေအမာမ္ဟိုစိုင္း()(.)၏ရွဟီးဒ္ဘြဲ႔ခံရယူမႈသည္ ထိုေန႔အာ႐ႈရာေန႔အတြင္း မြတ္စလင္မ်ားကို ႏိုးေဆာ္ေစျခင္းကို စတင္ခဲ့ေလသည္။ေသြးေၾကးျပန္ဆပ္ဖို႔ (အသံကို ရန္သူတပ္သားမ်ားမွ တပ္သားတစ္ဦး၊ဇနီးသည္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ဗက္ရ္ ဗင္ဝါေအလ္ မ်ိဳးႏြယ္လည္းျဖစ္သူမွ စတင္ခဲ့ေလသည္။သူမသည္(ယာ()စာရာေသရစူလ္လႅာဟ္)ဆိုသည့္အသံျဖင့္ လူထုအား(မြတ္စလင္မ်ားအား)ေအမာမ္ဟိုစိုင္း()(.)အား သတ္ျဖတ္ရက္စက္ခဲ့ရသည့္ လူသတ္သမားမ်ားကို ေသြးေႂကြးဆပ္ဖို႔ဖိတ္ေခၚ စည္း႐ံုးခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္ဆက္တုိက္ ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ေလသည္။ ေနာက္ဆံုး ဗနီအိုမိုင္ယာ၏အစိုး ရျပဳတ္သြားေလေတာ့သည္။ (စိုက္နာေမအာေလမိုဟမၼဒ္(ဆြ)စာမ်က္ႏွာ(၅၃၃))

 

[56] كافى، ج 2، كتاب الايمان والكفر، باب دعائم الاسلام، ح 5
[57] بحارالانوار، ج 100، ص 80

 

[58] ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)၏ရီဝါယတ္ေတာ္တစ္ပါးအား ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာဖတ္႐ႈၾကမည္။

لم یبعث الله نبیاً قط الا بالبر والعدل ...အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ မည္သည့္နဘီတမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)ကို ျပည္သူလူထုအတြက္ ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာကို ညႊန္ၾကားၿပီး၊အဒါလသ္(ခ)တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈ၊ ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေပးျခင္း၊စသည္ျဖင့္ တာဝန္ရွင္မ်ားအျပစ္မွအပ မေစလြတ္ေတာ္မူခဲ့ေခ်…

[59] بحارالانوار، ج 21، ص 161
[60]ေအဗ္ေနအဘီအလ္ဂၽြန္ဟူရ္အမ္ဆာရီအေနျဖင့္ အထက္ပါဝါက်ေတာ္အား မိမိ၏စာအုပ္ အဝါလီအလ္ေလအာလီ အတြဲ(၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၁၀၃) တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)မွတဆင့္ ဆင့္ဆိုေရးသားထားပါသည္။
ابن ابى الجمهور احسايى جمله مذكور را در كتابش عوالى اللئالى، ج 4، ص 103 بهنقل از رسول اكرم)صلى الله عليه وآله (نقل كردهاست
[61] بحارالانوار، ج 44، ص 382

 

[62] ( تفسير نمونه، ج 22، ص 209 (چاپ جديد

[63] ပိုမိုၿပီးအက်ယ္တဝင့္ အေၾကာင္းအရာကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ ေကသာဖ္အာ႐ႈရာ စာမ်က္ႏွာ(၁၃၄)၊ေနာက္ပိုင္း ဖတ္႐ႈ၊ မွတ္သား ႏိုင္ပါသည္။

[64] ေအဗ္ေနအဘီအ္ဟဒီးဒ္အေနျဖင့္ မိမိ၏ရွရ္ေဟနဟ္ဂ်ိဳဗလာဂါက်မ္းအတြဲ(၁၁)၊စာမ်က္ႏွာ(၄၄)တြင္ ေရးသားထားပါ သည္။မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ဝန္မ်ားထံစာေရးပို႔ခဲ့ေလသည္။စာ၏ က႑အခ်ိဳ႕မွ အားလံုးကိုအမိန္႔ေပး ထုတ္ျပန္ ထားေလသည္။ဟဇရတ္အြစ္မန္ကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား၊၎၏ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္း တင္ျပသူမ်ားကို အစိုးရ ဌာနမ်ား၏အနီးဆံုးပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေပးပါေလ။ဂုဏ္ေပးၿပီး အထူးေလးစားမႈကို ျပဳခဲ့ပါေလ။အကယ္၍ အၾကင္မည္သူမဆို ဟဇရတ္အြစ္မန္၏ဖဇီလသ္(ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ)ကို တင္ျပမည္၊ဆင့္ျပန္မည္။ထို႔ျပင္ ၎တင္ျပသူ အား မိမိ၏အမည္၊မိမိဖခင္အမည္၊ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းအမည္ကိုပါ ေရးသားခိုင္းပါေလ။ထိုမွသာ၎တို႔အားလံုး(ငါမိုအာေဝ ယာ)ဆုလာဘ္ခ်ီးျမႇင့္ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

ဤစာပါက႑အခ်ိဳ႕ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ေလသည္။ရလာဒ္မွာ ဆုလာဘ္ေတာ္မ်ား၊ဆုေငြမ်ား အေျမက္အမ်ားကို ျပည္သူလူထုအၾကားခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေလသည္။ဤသို႔ျဖင့္ ေနာက္တဖန္ စာေရးသည္အထိႏွစ္အေတာ္ၾကာ ဤအတိုင္းဆက္သြယ္မႈ၊ဆက္ဆံမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေလ၏။(ေနာက္တဖန္ေရးသည့္စာမွာဖဇာေအလ္ႏွင့္မိုနာကစ္ဗ္အြစ္မန္ အေျမာက္အမ်ား ရွိလာေပသည္။ၿပီးေနာက္ လူထုထံမွအျခားသာဝကေတ္၏ ဖဇေအလ္အား ေတာင္းတေပသည္။အ ထူးသျဖင့္ ခလီဖာသမတၱႏွစ္ဦးအတြက္ ဟဒီးစ္မ်ားေရးသားေစခဲ့ၿပီးဟဇရတ္အလီ(အ.စ)၏ ဖဇီလာသ္အတြက္ လာရွိ သည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္မွန္သမွ်အား အေရွ႕တြင္ သာဝကတစ္ပါးပါးကို ဟဇရတ္အလီ(အ.စ)၏ ဖဇီလာသ္အတိုင္း(လုပ္ႀကံ) ဟဒီးစ္ကိုေရးေစခဲ့ေလသည္။

[65]ယဇီးဒ္(လ.န)၏ဇိုလ္မ္ႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ဤမွ်ႀကီးထြားလာသည္ ဆိုသည့္အေၾကာင္းကို ေက်ာ္ၾကားသည့္သမိုင္းစာ ေရးဆရာမစ္အူးဒ္ဒီအေနျဖင့္ မိမိ၏စာအုပ္ မို႐ိုဂ်္ဂ်ိဳဇ္ဇဟ္ အတြဲ(၃)၊စာမ်က္ႏွာ(၆၈)တြင္ေရးသားထားေပသည္။ယဇီးဒ္ (လ.န)၏ ဘဝတည္ေဆာက္ပံုမွာ ေဖရ္ေအာင္(လ.န)ကဲ့သို႔ ပင္တည္း။သို႔ေသာ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ မလြဲမေသြဆိုရလွ်င္ ေဖရ္ေအာင္(လ.န)သည္ လူထုအၾကား ယဇီးဒ္(လ.န)ထက္ပိုၿပီး တရားမွ်တစြာ ဆက္ဆံခဲ့ေပေသးသည္။

[66] حارالانوار، ج 44، ص 365
[67] لهوف، ص 260
[68] ميزان الحكمه، باب 3931، ح 20577

 

[69] لهوف، ص 67 ; بحارالانوار، ج 44، ص 331

 

[70] بحارالانوار، ج 44، ص 367
[71] قصّه كربلا، ص 90 و 91

 

[72] بحارالانوار، ج 44، ص 313 و 328

 ====================================

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*