?>
မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ဘက္မွ

(( သရီေခသရႈိင္းရို အဇ္ အာဂါဇ္ သာ ပါရန္းေန ဂိုင္ဗသ္ေသ စိုဂရာ )) အူရ္ဒူဘာသာျပန္ စာအုပ္ ထြက္ ရွိ

(( သရီေခသရႈိင္းရို အဇ္ အာဂါဇ္ သာ ပါရန္းေန ဂိုင္ဗသ္ေသ စိုဂရာ )) အူရ္ဒူဘာသာျပန္ စာအုပ္ ထြက္ ရွိ

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ ျဖင့္ (( သရီေခသရႈိင္းရို အဇ္ အာဂါဇ္ သာ ပါရန္းေန ဂိုင္ဗသ္ေသ စိုဂရာ )) အူရ္ဒူဘာသာျပန္ စာအုပ္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝ ခဲ့ပါတယ္။ စာအုပ္၏ ျမန္မာ ဘာသာျပန္ အဓိပၸာယ္ မွာ ((ရွီအာ သမိုင္း ၊ အစမွ ဂိုင္ဗသိေသစိုဂရာ ( ေအမာမ္ ဇမန္း(န) (အ.စ) ၏ ကိုယ္စားေတာ္ႀကီးေလးပါး လက္ထက္ ) အထိ )) ျဖစ္ပါတယ္။ ေရးသားသီး ကုံး သည့္ ဆရာမွာ H.I ဂိုလာန္မ္ ဟစန္မိုဟရာမ္မီ ျဖစ္ၿပီး ဘာသာျပန္ဆိုသူမွာ H.I ဆရက္ဒ္ နစီးမ္ ေရဇာ အာဆစ္ဖ္ မွ အူရ္ဒူဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ ေရးသားခဲ့ၿပီး အုပ္ေရ ၁၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ တြင္ ပုံႏွိပ္ ထြက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ ျဖင့္ (( သရီေခသရႈိင္းရို အဇ္ အာဂါဇ္ သာ ပါရန္းေန ဂိုင္ဗသ္ေသ စိုဂရာ )) အူရ္ဒူဘာသာျပန္ စာအုပ္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ တြင္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝ ခဲ့ပါတယ္။

ဤ (( သရီေခသရႈိင္းရို အဇ္ အာဂါဇ္ သာ ပါရန္းေန ဂိုင္ဗသ္ေသ စိုဂရာ )) စာအုပ္တြင္ ရွီအာ ျဖစ္ေပၚလာပုံ အဆင့္ဆင့္ ႏွင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ ခဲ့သည့္ သမိုင္းႏွင့္ ရွီအာအတြင္း ဂိုဏ္းခြဲမ်ား အေၾကာင္း ကို ၿခံဳငုံ သုံးသပ္၍ တင္ျပထားပါတယ္။

ဤဘာသာျပန္ စာအုပ္ တြင္ အခန္း ၈ ခန္း ႏွင့္ သင္ခန္းစာ ေပါင္း ၂၉ ခန္းပါရွိပါတယ္။ ရွီအာ ေဖရ္ကာမ်ား ကို ႈေထာင့္ အစုံမွ တင္ျပ ထားပါတယ္။ စာေရးသူ ေဆြးေႏြးထားသည့္ အဓိက အေၾကာင္း အရာ မ်ား မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

က်မ္းကိုးမ်ား က႑ ၊ ရွီအာ မည္ကဲ့သို႔ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ရွီအာသမိုင္းေခတ္အဆက္ဆက္ ၊ ရွီအာမ်ား ႏွင့္အလဝီမ်ား ၏ ေတာ္လွန္ေရး ၊ ရွီအာပထဝီ အက်ယ္ အဝန္း ၊ ရွီအာ ဂိုဏ္းကြဲမ်ား ၊ ရွီအာ ဥပေဒ အရ အေမြကိစၥ ၊ ရွီအာ တိုးတက္မႈ တြင္ ရွီအာ ကဗ်ာ ဆရာမ်ား ၏ အခန္းက႑ ျဖစ္ပါတယ္။

ရွီအာ သမိုင္းသည္ အစၥလာမ္ သမိုင္း ႏွင့္ သီးသန္႔မဟုတ္ေခ်။ အေၾကာင္းမွာ ရွီအာ ဆိုသည္ မွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ အစၥလာမ္ကို ေရွ႕ ဆက္ေစသည့္ ေဖရ္ကာျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ ေအမာမ္မ်ား မွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ကိုယ္တိုင္ မိမိ ၏ အြန္မသ္ (ေနာက္လိုက္ ေနာက္သားမ်ား ) အတြက္ ခန္႔အပ္ မိတ္ဆက္ေပးထားသည့္ ေအမာမ္မ်ား ျဖစ္ ပါတယ္။

အထက္ပါ စာအုပ္ အား H.I ဆရက္ဒ္ နစီးမ္ ေရဇာ အာဆစ္ဖ္ မွ အူရ္ဒူဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ ခဲ့ပါတယ္။ စာမ်က္နွာ ၃၅၃ မ်က္ႏွာပါရွိၿပီး မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ ေဝလာယသ္ ပုံႏွိပ္ တိုက္ မွ အုပ္ေရ ၁၀၀၀ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝ ခဲ့ပါတယ္။

စိတ္ဝင္စားသူမ်ား အေနျဖင့္ လူကိုယ္တုိင္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အ.စ) တည္ရွိသည့္ေနရာ ျဖစ္သည့္ ဂၽြန္မ္ဟူရီ ေရ အစၥလာမ္မီ လမ္း ၊လမ္းသြယ္ ၆ ကြမ္းၿမိဳ႕ ၊ အီရန္အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ သို႔သြားေရာက္ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး လူကိုယ္တိုင္ မသြား လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၂၅၃၂၁၃၁၀၃၀၇ သို႔ ဆက္သြယ္၍ ဝယ္ယူႏိုင္ ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။

****************************************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*