?>

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) အတြက္ လူႀကီး အသစ္မ်ား ခန္႔ အပ္ျခင္း

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) အတြက္ လူႀကီး အသစ္မ်ား ခန္႔ အပ္ျခင္း

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အာယာ သြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္နီ အေနျဖင့္ ဘာသာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခန္းက႑ အတြက္္ တာဝန္ခံ လူႀကီး ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္အတြက္ တာဝန္ခံ လူႀကီး ႏွင့္ ဝီကီ ရွီအာ ဆိုက္ဒ္ အတြက္ တာဝန္ခံ လူႀကီး စသည္ျဖင့္ သီးသန္႔ တာဝန္မ်ား အသီးသီး ေပးအပ္၍ လူႀကီး အသစ္မ်ား ခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန၊အဗ္နာ

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အာယာ သြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္နီ အေနျဖင့္ ဘာသာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခန္းက႑ အတြက္ တာဝန္ခံ လူႀကီး အျဖစ္ H.I အာဂါေယ အဲဟ္မဒ္ အဲဟ္မဒ္ဒီ သဗါ အားလည္းေကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္အတြက္ တာဝန္ခံ လူႀကီးအျဖစ္H.I ေဒါက္တာ မိုဟမၼဒ္ ဂ်ဝါဒ္ ဇာေရအန္ ႏွင့္ ဝီကီ ရွီအာ ဆိုက္ဒ္ အတြက္ တာဝန္ခံ လူႀကီးအျဖစ္ H.I ေဒါက္တာ မဲဟ္ဒီ ဖရ္မာနီယန္ တို႔အား သီးသန္႔ တာဝန္မ်ား အသီးသီး ေပးအပ္၍ လက္ေထာက္ လူႀကီး အသစ္မ်ား အျဖစ္ တာဝန္ေပး ခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။

ထုိျပင္ ဘာသာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခန္းက႑ အတြက္ လက္ေထာက္ တာဝန္ခံ လူႀကီး အျဖစ္ H.I ေဒါက္တာ         အလီေရဇာ အီမာန္နီ မိုကဒန္မ္ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္အတြက္ တာဝန္ခံ လက္ေထာက္ လူႀကီးအျဖစ္ H.I ေဒါက္တာ မဲဟ္ဒီ ဖရ္မာနီယန္ တို႔အား တာဝန္ေပး ခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။

.......

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*