?>

မရ္ဟြန္မ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဖြာေဇလ္လန္ကရာနီ ၏ (၁၅) ႏွစ္ေျမာက္ မဂ်္လစ္ က်င္းပ ။ ။ Photos


အဗ္နာ။ ။မရ္ဟြန္မ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဖြာေဇလ္လန္ကရာနီ ၏ (၁၅) ႏွစ္ေျမာက္ ႏွင့္ မရ္ဟြန္မ္ အာယာသြလႅာဟ္ ၏ ဇနီး ရက္ ၄၀ ျပည့္ မဂ်္လစ္ ႏွင့္ သခင္မႀကီး ဘီဘီဖြာေတြမာ (စ.အ) ၏ရွဟာဒသ္ မဂ်္လစ္ အား ကြမ္းၿမိဳ႕ရွိ မရ္ကဇ္ေဇ ေဖက္ဟီေယ အေအမဟ္ အသြဟာရ္ (စ.အ) ၏ ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္း ေတာ္ တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပုံရိပ္ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။****************************************************************
END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*