?>

မိုအ္မင္၏ လကၡဏာ အမွတ္အသား ၅ ခု

 မိုအ္မင္၏ လကၡဏာ အမွတ္အသား ၅ ခု

ေအမာမ္ဟစန္အက္ၥကရီ (علیه السّلام) မိန္႔ေတာ္မူ၏။
«عَلاماتُ المؤمنِ خَمسٌ: صَلَواتُ إحدی و خَمسینَ، و زیارةُ‌ الأربعینَ، و التَّخَتُّم بِالیَمینِ، و تَعفیرُ الجَبینِ، و الجَهْرُ بِبسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم»

မိုအ္မင္၏ လကၡဏာ အမွတ္အသား ၅ ခု ရွိပါသည္။

မိုအ္မင္ ၏ အမွတ္အသားလကၡာ ၅ ခု

ေအမာမ္ဟစန္အက္ၥကရီ (علیهالسّلام) မိန္႔ေတာ္မူ၏။

«عَلاماتُالمؤمنِخَمسٌ: صَلَواتُإحدیوخَمسینَ،وزیارةُالأربعینَ،والتَّخَتُّمبِالیَمینِ،وتَعفیرُالجَبینِ،والجَهْرُبِبسماللهِالرَّحمنِالرَّحیم»

 

မိုအ္မင္၏ လကၡဏာ အမွတ္အသား ၅ ခု ရွိပါသည္။

 

၁။တစ္ေန႔ တြင္ ၅၁ ရကတ္ဖတ္ျခင္း

၂။ေဇယာရသ္အရ္ဗအီးန္ ဖတ္ရြတ္ျခင္း

၃။လက္ယာဘက္တြင္ လက္စြပ္ဝတ္ထားျခင္း

၄။စဂ်္ဒါအားေျမႀကီးေပၚတြင္ျပဳျခင္း

၅။ နမာဇ္ဖတ္ခ်ိန္တြင္ بسماللهالرّحمنالرّحیمအားအသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ဖတ္ရြတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

က်မ္းကိုး ။ ။إقبالالأعمال،ج 3،ص 100؛عوالیاللئالی،ج 4،ص 37،درپاورقیاز«مصباحالمتهجّد»جزءثالث،ص 730 (فیفضیلةزیارةالأربعین)

++++++++++++++++++++++

End / 251

إقبالالأعمال،ج 3،ص 100؛عوالیاللئالی،ج 4،ص 37،درپاورقیاز«مصباحالمتهجّد»جزءثالث،ص 730 (فیفضیلةزیارةالأربعین)


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*