?>

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ ၏ အမိန္႔ ျဖင့္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ ေယ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အသစ္ေရြးခ်ယ္

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ ၏ အမိန္႔ ျဖင့္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ ေယ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး  အသစ္ေရြးခ်ယ္

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ ၏ အမိန္႔ ျဖင့္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ ေယ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အသစ္ အျဖစ္ H.I ေဒါက္တာ ေရဇာ ရမ္ဇာန္နီ အား ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီအေနျဖင့္ မိမိအမိန္႔ တြင္ ထိလြယ္ရွလြယ္ သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆိုင္ရာ ကိစၥ အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ကို အျပန္အလွန္ ျဖစ္ေစၿပီး သင့္ေလ်ာ္ သည့္ စည္းမ်ည္း စည္းကမ္းမ်ားလိုက္နာရန္ ၊ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ၏ ေနာက္လိုက္ ေနာက္သားမ်ား ၏ အေရးႀကီး အဆင့္အတန္း ႏွင့္ ေနရာကို သိရွိၿပီး ေတြးေခၚမႈဆိုင္ရာ အားေကာင္းသည့္ လူငယ္မ်ား ၊ အလုပ္လုပ္သည့္လူငယ္မ်ား ၊ ေအာင္ျမင့္ ထိေရာက္သည့္လူငယ္မ်ား ကို အသုံးျပဳ ႏိုင္ ရန္ အတြက္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ ေယ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ၏ အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴး အသစ္အား ဆိုဆုံးမခဲ့ ပါတယ္။

ထိုနည္းတူစြာ ရဲဟ္ဗရ္ အေနျဖင့္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ ေယ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ၏အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဟာင္း H.I မိုဟမၼဒ္ အဲခ္သရီ ၏ ဇြဲေကာင္းေကာင္းႏွင့္ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈမ်ား ၊ ရိုးသားျဖဴစင္သည့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈမ်ား ကို လည္း ဂုဏ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ခဲ့ပါတယ္ ။

တင္ျပရန္ သင့္ေတာ္သည့္အခ်က္မွာ - H.I ေဒါက္တာ ေရဇာ ရမ္ဇာန္နီ သည္ ၁၂ ႏွစ္တိုင္ ဥေရာပ တိုက္တြင္ သာသနာႏွင့္ဘာသာအတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား တာဝန္မ်ား ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဗီယင္နာ ရွိ မရ္ကဇ္ေစ အစၥလာမ္မီ ေအမာမ္ အလီ (အ.စ) အဖြဲ႔၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ၃ႏွစ္ ၊ ဂ်ာမဏီ ႏိုင္ငံ ဟမ္းဘတ္ၿမိဳ႕ ရွိ မရ္ကဇ္ေစ အစၥလာမ္မီ အဖြဲ႔ ၏ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ၉ ႏွစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ပါတယ္။

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီအေနျဖင့္ H.I ေဒါက္တာ ေရဇာ ရမ္ဇာန္နီအား ေရးသားထားသည့္ စာ သားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္ ။

بسم الله الرحمن الرحیم

ဂ်နာဗ္ဟြတ္ဂ်သိုလ္အစၥလာမ္ ဝလ္မြတ္စ္ေလမီးန္ အာဂါေယ ဟာဂ်္ ရွိက္ၡ ေရဇာ ရမ္ဇာန္နီ သာေမေသာင္ဖီးကဟ္

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ)၏ အႀကီးအကဲ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ၏ အႀကံေပးခ်က္ အရ ၊ လူႀကီးမင္း၏ အတိ္တ္ က ေအလ္မီဆိုင္ရာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ကာလၾကာရွည္ သည့္ ႏိုင္ငံျခား ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွား မႈမ်ား၏ အေတြ႔အႀကဳံမ်ား လူႀကီးမင္းအား မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ ေယ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ၏အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္အား ေပးအပ္ပါသည္။

ထိလြယ္ရွလြယ္ သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆိုင္ရာ ကိစၥ အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ကို အျပန္အလွန္ ျဖစ္ေစၿပီး သင့္ေလ်ာ္ သည့္ စည္းမ်ည္း စည္းကမ္းမ်ားလိုက္နာရန္ ၊ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ၏ ေနာက္လိုက္ ေနာက္သားမ်ား ၏ အေရးႀကီး အဆင့္အတန္း ႏွင့္ ေနရာကို သိရွိၿပီး ေတြးေခၚမႈဆိုင္ရာ အားေကာင္းသည့္ လူငယ္မ်ား ၊ အလုပ္လုပ္သည့္လူငယ္မ်ား ၊ ေအာင္ျမင္ ထိေရာက္ သည့္လူငယ္မ်ား ကို အသုံးျပဳျခင္း ၊ အာနိသင္ရွိ အေရးပါ အရာေရာက္သည့္ အိုလမာ(သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ား ) ၊ အတတ္ႏွင့္အသိ ပညာရွင္မ်ား(ေခတ္ပညာရွင္မ်ား ) အထူး သျဖင့္ မဂ်္မ၏ အႀကီး အကဲအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ရိုးရိုးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး စစ္မွန္သည့္ အစၥလာမ္ သာသနာ့ (ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ယူေဆာင္လာသည့္ အစၥလာမ္သာသနာ) ကို သိရွိ နားလည္ေအာင္ျပဳျခင္း အြန္မသ္ေသ အစၥလာမ္မီ ၏ ညီညြတ္မႈကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

တင္ျပရန္ အေရးႀကီးသည္မွာ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ ေယ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ၏အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဟာင္း H.I မိုဟမၼဒ္ အဲခ္သရီ ၏ အပင္ပန္းခံခဲ့မႈမ်ား ၊ ဇြဲေကာင္းေကာင္း ႏွင့္ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈမ်ား ၊ ရိုးသားျဖဴစင္သည့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈမ်ား ကို လည္း ဂုဏ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

တာဝန္ဝတၱရား မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ အစစအရာရာ စြမ္းအားမ်ားအင္အားမ်ား ရရွိရန္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ထံေတာ္တြင္ ဒိုအာ ျပဳ ေတာင္းခံအပ္ပါတယ္။

ဆရက္ဒ္ အလီခါေမနာအီ

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ ေယ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ၏အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဟာင္းအာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ အလီ သက္စ္ေခရီ

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ ေယ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ၏အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဟာင္း ေဒါက္တာ အလီအက္ၠဘဲရ္ ေဝလာယသ္သီ

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ ေယ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ၏အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဟာင္း မရ္ဟြန္မ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ မဲဟ္ဒီ အာေစဖီ

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ ေယ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ၏အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဟာင္း H.I မိုဟမၼဒ္ အဲခ္သရီ

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ ေယ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ၏အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အသစ္ H.I ေဒါက္တာ ေရဇာ ရမ္ဇာန္နီ

=================================================================
END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*