?>
အန္နလစ္လႅာဟ္ေဟ ဝအန္နာ ေအလိုင္းေဟ ရာေဂ်ဟူးန္

ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ အလီ သက္စ္ခီးရီ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ ခံယူ

ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ အလီ သက္စ္ခီးရီ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ ခံယူ

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဟာင္း ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ အလီ သက္စ္ခီးရီ သည္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ ခံယူ ခဲ့ေၾကာင္း ဝမ္းနည္း စြာ သတင္းရ ရွိခဲ့ပါတယ္။

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္းဟစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာန

 

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဟာင္း ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ အလီ သက္စ္ခီးရီ သည္ ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ အဂၤါေန႔ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မနက္ပိုင္း အခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္ ၇၆ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ႏွလုံးေရာဂါ ေၾကာင့္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ ခံယူ ခဲ့ပါတယ္။

 

ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ အလီ သက္စ္ခီးရီ သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ မွ ၁၉၉၉ အထိ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ မဂ်္မေယ သက္ရီးဗ္ေဗ မဇါ ေဟဗ္ ၏ ဥကၠ႒ တာဝန္ ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆုံး ထြက္ သက္ထိနီး ပါး အထိ ဤရာထူးကို ရယူၿပီး ကမာၻ႔ အစၥလာမ္မ်ား အၾကား စည္းလုံးေရး အတြက္ အာနိသင္ ရွိ ေျခလွမ္းမ်ား ကို လွမ္း ႏို္င္ခဲ့ပါ တယ္ ။

 

အာယာ သြလႅာဟ္ သက္စ္ခီးရီသည္ အ ခ်ိ္န္အေတာ္ ၾကာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မြတ္စလင္မ္ အိုလမာ အဖြဲ႔ ၏ လက္ေထာက္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ကရ္စာဝီ ၏ မွားယြင္း သည့္ သေဘာ ထားေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။

 

အာယာ သြလႅာဟ္ သက္စ္ခီးရီသည္ မရ္ဟြန္မ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလီအက္ၠဘဲရ္ သက္စ္ခီရီ ၏ သား ျဖစ္ပါတယ္။ အာယာသြလႅာဟ္ အား ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြား ခဲ့ပါတယ္။ မူလတန္း ၊ ေဟာင္ေဇအတန္းမ်ား ႏွင့္ မြတ္ဂ်္သဟစ္ဒ္ ျဖစ္သည့္ အထိ စာမ်ား ကို ဆရာႀကီးမ်ား ထံ မွ သင္ယူခဲ့ပါတယ္။

 

ပမာအားျဖင့္ ရွဟီးဒ္ စြဒ္ရ္ ၊ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ အလ္ခဝီး ၊ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဟကီးမ္ ၊ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဂ်ဝါဒ္ သဗ္ေရဇီး၊ အာယာသြလႅာဟ္ ကာစင္သဗ္ေရဇီး ၊ အာယာသြလႅာဟ္ စဒဲရ္ အဗါဒ္ ကူဘီ ၊ ရွိက္ၡ မြတ္ဂ်္သဗါ လန္ကရာနီ တို႔ထံ ဆဆည္းပူးခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ေဟာင္ေဇပညာမ်ား သင္ယူေနစဥ္ နဂ်ဖ္ ေကာလိပ္တြင္ ေဖက္ ၊ အူစူလ္ ႏွင့္ အာရပ္ သဒၵါ ေမဂ်ာမ်ားကို ဘီေအ အထိ ဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ သာသနာ ပညာဆည္းပူးေနရင္း ႏိုင္ငံေရး ကိစၥမ်ားတြင္ လည္း ပါဝင္ ခဲ့ပါတယ္။ ထိုအတြက္ ေၾကာင့္ လည္း ကာလ တစ္ခုအခ်ိန္ ၾကာ ေထာင္က်ခံခဲ့ ရပါတယ္။

 

အာယာသြလႅာဟ္ အေနျဖင့္ေဟာင္ေဇေအလ္မီေယ ကြမ္း တြင္ ၁၂   ႏွစ္ခန္႔ ဆရာေတာ္ ႀကီး အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဂိုလ္ဗိုင္ဂန္နီ ၊ အာယာသြလႅာဟ္ မီးရ္စာ ဟာရွင္မ္ အာ မိုလီ ၊ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဝဟီးဒ္ ခိုရာစာန္နီ တို႔ ၏ သင္ၾကားေပးသည့္ မြတ္ဂ္်သဟစ္မ်ား တက္ရသည့္ အတန္း မ်ား တြင္ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။ အခ်ိန္ အေတာ္ ၾကာ ေဟာင္ေဇတြင္ လည္း ဆရာ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 

၁၉၉၀ခုႏွစ္ တြင္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) တည္ေထာင္ ၿပီးေနာက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ အေရြးခံရပါတယ္။ ၉ ႏွစ္ ခန္႔ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ၿပီး ရွီအာ ကမာၻ အတြက္ ႀကီးမား သည့္ အက်ဳိးျပဳမႈ ေတြ ျပဳခဲ့ပါတယ္။

 *******************************

END / 251

 

ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ အလီ သက္စ္ခီးရီ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ ခံယူ

 

 

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဟာင္း  ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ အလီ သက္စ္ခီးရီ သည္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ ခံယူ ခဲ့ေၾကာင္း ဝမ္းနည္း စြာ သတင္းရ ရွိခဲ့ပါတယ္။

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္းဟစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာန

 

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဟာင္း  ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ အလီ သက္စ္ခီးရီ သည္ ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ အဂၤါေန႔ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မနက္ပိုင္း အခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္ ၇၆ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ႏွလုံးေရာဂါ ေၾကာင့္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ ခံယူ ခဲ့ပါတယ္။

 

ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ အလီ သက္စ္ခီးရီ သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ မွ ၁၉၉၉ အထိ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ မဂ်္မေယ သက္ရီးဗ္ေဗ မဇါ ေဟဗ္ ၏ ဥကၠ႒ တာဝန္ ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆုံး ထြက္ သက္ထိနီး ပါး အထိ ဤရာထူးကို ရယူၿပီး ကမာၻ႔ အစၥလာမ္မ်ား အၾကား စည္းလုံးေရး အတြက္ အာနိသင္ ရွိ ေျခလွမ္းမ်ား ကို လွမ္း ႏို္င္ခဲ့ပါ တယ္ ။

 

အာယာ သြလႅာဟ္ သက္စ္ခီးရီသည္ အ ခ်ိ္န္အေတာ္ ၾကာ  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မြတ္စလင္မ္ အိုလမာ အဖြဲ႔ ၏ လက္ေထာက္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ကရ္စာဝီ ၏ မွားယြင္း သည့္ သေဘာ ထားေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။

 

အာယာ သြလႅာဟ္ သက္စ္ခီးရီသည္ မရ္ဟြန္မ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလီအက္ၠဘဲရ္  သက္စ္ခီရီ ၏ သား ျဖစ္ပါတယ္။ အာယာသြလႅာဟ္ အား ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြား ခဲ့ပါတယ္။ မူလတန္း ၊ ေဟာင္ေဇအတန္းမ်ား ႏွင့္ မြတ္ဂ်္သဟစ္ဒ္ ျဖစ္သည့္ အထိ စာမ်ား ကို ဆရာႀကီးမ်ား ထံ  မွ သင္ယူခဲ့ပါတယ္။

 

ပမာအားျဖင့္ ရွဟီးဒ္ စြဒ္ရ္ ၊ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ အလ္ခဝီး ၊ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဟကီးမ္ ၊ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဂ်ဝါဒ္ သဗ္ေရဇီး၊ အာယာသြလႅာဟ္ ကာစင္သဗ္ေရဇီး ၊ အာယာသြလႅာဟ္ စဒဲရ္ အဗါဒ္ ကူဘီ ၊ ရွိက္ၡ မြတ္ဂ်္သဗါ လန္ကရာနီ တို႔ထံ ဆဆည္းပူးခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ေဟာင္ေဇပညာမ်ား သင္ယူေနစဥ္ နဂ်ဖ္ ေကာလိပ္တြင္ ေဖက္ ၊ အူစူလ္ ႏွင့္ အာရပ္ သဒၵါ ေမဂ်ာမ်ားကို ဘီေအ အထိ ဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ သာသနာ ပညာဆည္းပူးေနရင္း ႏိုင္ငံေရး ကိစၥမ်ားတြင္ လည္း ပါဝင္ ခဲ့ပါတယ္။ ထိုအတြက္ ေၾကာင့္ လည္း ကာလ တစ္ခုအခ်ိန္ ၾကာ ေထာင္က်ခံခဲ့ ရပါတယ္။

 

အာယာသြလႅာဟ္ အေနျဖင့္ေဟာင္ေဇေအလ္မီေယ ကြမ္း တြင္ ၁၂    ႏွစ္ခန္႔  ဆရာေတာ္  ႀကီး အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဂိုလ္ဗိုင္ဂန္နီ ၊ အာယာသြလႅာဟ္ မီးရ္စာ ဟာရွင္မ္ အာ မိုလီ ၊ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဝဟီးဒ္ ခိုရာစာန္နီ တို႔ ၏ သင္ၾကားေပးသည့္ မြတ္ဂ္်သဟစ္မ်ား တက္ရသည့္ အတန္း  မ်ား တြင္ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။ အခ်ိန္ အေတာ္ ၾကာ ေဟာင္ေဇတြင္ လည္း ဆရာ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 

၁၉၉၀ခုႏွစ္ တြင္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) တည္ေထာင္ ၿပီးေနာက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ အေရြးခံရပါတယ္။ ၉ ႏွစ္ ခန္႔ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ၿပီး ရွီအာ ကမာၻ အတြက္ ႀကီးမား သည့္ အက်ဳိးျပဳမႈ ေတြ ျပဳခဲ့ပါတယ္။

 

 


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*