?>
မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ဘက္မွ

(( အန္ဒီေရွေဟ စီယာစီ ေယ အစၥလာမ္ )) အူရ္ဒူဘာသာျပန္ စာအုပ္ ထြက္ ရွိ

(( အန္ဒီေရွေဟ စီယာစီ ေယ အစၥလာမ္ )) အူရ္ဒူဘာသာျပန္ စာအုပ္ ထြက္ ရွိမဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ ျဖင့္ ((အန္ဒီေရွေဟ စီယာစီ ေယ အစၥလာမ္ )) အူရ္ဒူဘာသာျပန္ စာအုပ္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝ ခဲ့ပါတယ္။ စာအုပ္၏ ျမန္မာ ဘာသာျပန္ အဓိပၸာယ္ မွာ ((အစၥလာမ္ ဘာသာ ၏ ႏိုင္ငံ ေရး အေတြးအျမင္ )) ျဖစ္ပါတယ္။ ေရးသားသီး ကုံး သည့္ ဆရာမွာ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ သကီ မစ္ဗါဟ္ ယဇ္ဒီ (ရ.ဟ) ျဖစ္ၿပီး ဘာသာျပန္ဆို သူမွာ H.I အစ္ၠဘာလ္ ဟိုင္ဒဲရ္ ဟိုင္ဒရီ မွ အူရ္ဒူဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ ေရးသားခဲ့ၿပီး အုပ္ေရ ၁၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ တြင္ ပုံႏွိပ္ ထြက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ ျဖင့္ ((အန္ဒီေရွေဟ စီယာစီ ေယ အစၥလာမ္)) အူရ္ဒူဘာသာျပန္ စာအုပ္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ တြင္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝ ခဲ့ပါတယ္။

ဤ ((အန္ဒီေရွေဟ စီယာစီ ေယ အစၥလာမ္)) စာအုပ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆိ နယ္ပယ္တြင္ ဥပေဒ ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ ဘာသာ၏ အျမင္ ကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဤစာအုပ္၏ ရလာဒ္မွာ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ သကီ မစ္ဗါဟ္ ယဇ္ဒီ (ရ.ဟ) ၏ အစၥလာမ္ ဘာသာ၏ ႏိုင္ငံေရး အျမင္ ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္ တီဟီရန္ ၿမိဳက ေသာၾကာနမာဇ္ ခြသ္ဗာ မတုိင္ခင္ ေဟာေျပာခဲ့သည့္ တရား မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အခန္းေပါင္း ၂၃ ခန္းပါဝင္ၿပီး အစၥလာမ့္ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္ တြင္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဤစာအုပ္ တြင္ ႏိုင္ငံေရး ၊ လြတ္လပ္ေရး ႏွင့္ အစိုး တည္ေဆာက္ပုံ ၊ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ ဘာသာေရး စနစ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကိုေဆြးေႏြးျခင္း ၊ အစၥလာမ္ ဘာသာႏွင့္အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား စံႏွဳန္း မ်ား ၊ တန္ဖိုးရွိမႈမ်ား ႏွင့္ ဥပေဒမ်ား အေပၚ ျခားနားသည့္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္မ်ား ၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သေဘာ ထားကို အကဲဲျဖစ္သုံးသပ္ျခင္း တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

စာေရးဆရာမွ နိဂုံးတြင္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ၾကား ဆက္စပ္မႈ ၊ ဥပေဒေရးဆြဲေရး ၊ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ အစိုးရ နယ္ပယ္ တြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား လူသားျခင္း ဆိုင္ရာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ျခင္းတို႔တြင္ အတူတူ ျဖစ္ျခင္း အဓိက ထား စိစစ္ေလ့လာျခင္း တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အထက္ပါ စာအုပ္ အား H.I အစ္ၠဘာလ္ ဟိုင္ဒဲရ္ ဟိုင္ဒရီ မွ အူရ္ဒူဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ ခဲ့ပါတယ္။ စာမ်က္နွာ ၃၉၅ မ်က္ႏွာပါရွိၿပီး မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ ေဝလာယသ္ ပုံႏွိပ္ တိုက္ မွ အုပ္ေရ ၁၀၀၀ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝ ခဲ့ပါတယ္။

စိတ္ဝင္စားသူမ်ား အေနျဖင့္ လူကိုယ္တုိင္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အ.စ) တည္ရွိသည့္ေနရာ ျဖစ္သည့္ ဂၽြန္မ္ဟူရီ ေရ အစၥလာမ္မီ လမ္း ၊လမ္းသြယ္ ၆ ကြမ္းၿမိဳ႕ ၊ အီရန္အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ သို႔သြားေရာက္ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး လူကိုယ္တိုင္ မသြား လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၂၅၃၂၁၃၁၀၃၀၇ သို႔ ဆက္သြယ္၍ ဝယ္ယူႏိုင္ ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*